Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Batteridriven cirkelsåg
Batteridrevet rundsav
Batteridrevet sirkelsag
Akkutoiminen pyörösaha
Cordless Circular Saw
C 18DMR
Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions
C 18DL
C 18DL

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Hitachi C 18DMR

 • Page 1 Batteridriven cirkelsåg Batteridrevet rundsav Batteridrevet sirkelsag Akkutoiminen pyörösaha Cordless Circular Saw C 18DMR C 18DL • C 18DL Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
 • Page 3 18(B) 18(A)
 • Page 5 Svenska Dansk Norsk Stöd brädan eller panelen i närheten av For at undgå tilbageslag skal pladen eller For å unngå tilbakeslag må planken eller skärytan, för att undvika bakslag. panelet nær snittet understøttes. panelet nær snittetstedet understøttes. Stöd inte brädan eller panelen långt bort Understøt ikke pladen eller panelet fjernt Planken eller panelet må...
 • Page 6 Suomi English Takaisinpotkujen estämiseksi tue levy tai To avoid kickback, do support board or paneeli leikkauskohdan läheltä. panel near the cut. Älä tue levyä tai paneelia kaukaa Don’t support board or panel away from leikkauskohdasta. the cut. KAAVAKUVA TYYPILLISESTÄ KÄDELLÄ A TYPICAL ILLUSTRATION OF PROPER TUKEMISESTA HAND SUPPORT...
 • Page 7 Svenska Att bära elektriska verktyg med fingret på ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRORDNINGAR omkopplaren eller ansluta elektriska verktyg då omkopplaren står på Till inbjuder till olyckor. VARNING! d) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller Läs alla instruktioner skruvnyckel innan du startar det elektriska Underlåtenhet att följa samtliga instruktioner nedan kan verktyget.
 • Page 8 Svenska i ventilationshålen kommer att resultera i elektriska 5) Användning och vård av batteriverktyg överslag och skador på laddningsaggregatet. a) Se till att brytaren står i läge av innan isättning av Laddningsaggregatet skadas när du använder ett batteri. urladdat batteri. Isättning av batteri i verktyg som har brytaren på...
 • Page 9: Tekniska Data

  Svenska 30. VARNING! Det är yttert viktigt att stödja VARNING FÖR LITIUMJONBATTERI arbetsstycket och hålla i cirkelsågen ordentligt, för att inte förlora kontrollen över sågen och förorsaka För att förlänga livstiden är litiumjonbatteriet utrustat olycksfall. Bild 4 illustrerar ett typiskt handstöd av med en skyddsfunktion som stoppar utmatning.
 • Page 10 Svenska STANDARD TILLBEHÖR C18DMR C18DL 1 Sågblad (monterad på verktyget) ................1 2 Hylsnyckel ........................1 3 Anslag .......................... 1 4 Laddningsaggregat (UC24YFA eller UC18YRL) ............. 1 5 Batteri C18DMR (2BLFK) (2HLFK), C18DL (2MRK) ..........2 C18DMR (BLFK) (HLFK), C18DL (MRK) ............ 1 6 Väska ..........................
 • Page 11: Före Användning

  Svenska 3. Laddning (1) Hur signallampan lyser/blinkar till Laddningen sätts igång efter batteriets isättning i Hur signallampan lyser/blinkar till före laddnings- laddaren. Signallampan lyser i rött. start, under pågående laddning och efter slutförd Så fort batteriet har laddats upp helt blinkar laddning visas i nedanstående Tabell 1.
 • Page 12 Svenska 2. Se till att du har en passande arbetsbänk av trä för att strömbrytaren slås till (läget ON) av misstag, (Bild 12) vilket kan leda till olycksfall. Lägg timret på arbetsbänken för sågning beroende Använd lampan endast under pågående sågning. på...
 • Page 13: Byte Av Glödlampa

  (Bild 23). Reparationer, modifieringar och inspektioner av (3) Ta loss glödlampan från lampfattningen (Bild 24). Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi 2. Montering av glödlampa auktoriserad serviceverkstad. Sätt i en ny glödlampa genom att utföra åtgärderna Vi rekommenderar att denna servicelista lämnas in...
 • Page 14 På grund av detta kan det hända att vissa ting ändras utan föregående meddelande. ANMÄRKNING Beroende på HITACHIs kontinuerliga forsknings-och utvecklingsarbete, förbehåller HITACHI rätten till ändringar av tekniska data utan föregåenda meddelande. Information angående buller och vibrationer Uppmätta värden har bestämts enligt EN60745 och fastställts i enlighet med ISO 4871.
 • Page 15: Generelle Sikkerhedsregler

  Dansk Ved brug af sikkerhedsudstyr som støvmaske, GENERELLE SIKKERHEDSREGLER skridsikre sikkerhedssko, hjelm eller høreværn, når disse er påkrævet, reduceres antallet af personskader. ADVARSEL! c) Undgå utilsigtet start af værktøjet. Kontrollér, at Læs hele vejledningen kontakten er slået fra, før værktøjet tilsluttes Det kan medføre elektrisk stød og/eller alvorlig lysnettet.
 • Page 16 Dansk elektrisk strøm og overophedning, hvilket igen vil g) Brug det elektriske værktøj, tilbehør og bits osv. i føre til, at batteriet beskadiges eller brænder overensstemmelse med denne vejledning og på sammen. den tilsigtede måde for den pågældende type Skil Dem ikke af med batteriet ved at brænde det, elektriske værktøj under hensynstagen til da det herved kan eksplodere.
 • Page 17 Dansk panelet på begge sider i nærheden af snitstregen 32. Forsøg aldrig at save med randsaven i omvendt og i nærheden af panelet som vist i Fig.1. stilling i skruestikken. Dette er yderst farligt og kan Hvordan risiko for fastklemning af savbladet og føre til alvorlige ulykker.
 • Page 18 Dansk STANDARDTILBEHØR C18DMR C18DL 1 Savblad (monteret på værktøjet) ................1 2 Nøgle ..........................1 3 Anslag .......................... 1 4 Opladeapparat (UC24YFA eller UC18YRL) ............. 1 5 Batteri C18DMR (2BLFK) (2HLFK), C18DL (2MRK) ..........2 C18DMR (BLFK) (HLFK), C18DL (MRK) ............ 1 6 Plasticetui ........................
 • Page 19 Dansk 3. Opladning (1) Kontrollampens indikering Nar et batteri sættes i opladeapparatet. vil Kontrollampens indikeringer angives i Tabel 1, alt opladningen begynde og kontrollampen lyser efter opladeapparatets eller det genopladelige konstant rødt. batteris tilstand. Når batteriet er fuldt opladet, vil kontrollampen blinke rødt (et blink i sekundet) (Se Tabel 1).
 • Page 20: Før Ibrugtagning

  Dansk ADVARSEL FØR IBRUGTAGNING Kontaktlåsen må ikke faslåses. Desuden må De ikke bære rundsaven med fingeren på kontakttriggeren, 1. Forberedelse og kontrol af arbejdsstedet da dette kan føre til, at utilsigtet aktivering (ON) af Kontroller arbejdssikkerheden efter ved at følge værktøjets hovedkontakt med en ulykke til følge.
 • Page 21: Vedligeholdelse Og Eftersyn

  FORSIGTIG (3) Fjern lyspæren fra fatningen (Fig. 24). Reparationer, modifikationer og eftersyn af Hitachi 2. Isætning af lyspæren el-værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi Gå frem i omvendt rækkefølge af ovennævnte service-center. fremgangsmåde. Denne liste over reservedele vil være nyttig, når BEMÆRK...
 • Page 22 Som et resultat heraf kan nogle dele ændres uden varsel. BEMÆRK Grundet HITACHI’s løbende forskning og udvikling, kan bemeldta specifikationer ændres uden forudgående varsel. Information om luftbåren støj og vibration De målte værdier er fastsat i overensstemmelse med EN60745 og afgives i overensstemmelse med ISO 4871.
 • Page 23: Generelle Sikkerhetsregler

  Norsk b) Bruk verneutstyr. Ha alltid på deg vernebriller. GENERELLE SIKKERHETSREGLER Hvis du bruker verneutstyr slik som masker, sklisikre vernesko, hjelm og hørselsvern vil dette ADVARSEL! redusere faren for personskade. Les alle instruksjonene c) Unngå utilsiktet start av elektroverktøyet. Pass på Hvis du ikke leser igjennom alle instruksjonene nedenfor at bryteren på...
 • Page 24 Norsk Ikke forsøk å brenne et kassert batteri g) Bruk elektroverktøyet, ekstrautstyr, bor osv. i Dersom batteriet brenner, kan det være det samsvar med disse instruksjonene og til de eksploderer. oppgavene som elektroverktøyet er beregnet på. Når denne enheten brukes kontinuerlig kan det Ta alltid arbeidsoppgavene og arbeidsforholdene skje at den overopphetes og dermed forårsaker med i betraktning.
 • Page 25 Norsk hviler på arbeidsstykket, må den hvile på den 33. Når bremsen ikke virker helt som den skal lenger, største delen og den minste delen skjæres av. må kullbørstene skiftes ut med nye. 29. Vær ekstra forsiktig ved skjæring av lommer i vegger eller andre blindområder.
 • Page 26 Norsk STANDARD TILBEHØR C18DMR C18DL 1 Sagblad (fastmontert på verktøyet) ................ 1 2 Fastnøkkl ........................1 3 Fører ..........................1 4 Ladeapparat (UC24YFA eller UC18YRL) ..............1 5 Batteri C18DMR (2BLFK) (2HLFK), C18DL (2MRK) ..........2 C18DMR (BLFK) (HLFK), C18DL (MRK) ............ 1 6 Kasse ..........................
 • Page 27 Norsk 3. Lading (1) Pilotlysets indikasjon Når et batteri settes i laderen, vil oppladingen starte Pilotlysets indikasjoner blir som vist i Tabell 1 i og pilotlyset lyse rødt kontinuerlig. samsvar med ladeapparatets eller det oppladbare Når batteriet er helt oppladet, begynner pilotlyset batteriets tilstand.
 • Page 28 Norsk ADVARSEL vil tømmes i løpet av 3 timer dersom lampen lyser For å unngå en eventuell ulykke, se alltid etter at den kontinuerlig. delen av arbeidsstykket som blir igjen etter skjæringen 2. Saging er satt ordentlig fast, eller holdes skikkelig på plass. ADVARSEL Sjekk en gang til at sagbladet er forsvarlig montert.
 • Page 29: Skifte Lyspære

  Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av Når muffen monteres fast på håndtaksdekslet, Hitachi elektroverktøy må utføres av et Hitachi samstemmes muffen med hullet i huset mens du autorisert serviceverksted. ser på muffens bakside som vist i Fig. 24. Sett inn Denne dellisten er behjelpelig hvis den leveres inn muffen til den berører håndtaksdekslet.
 • Page 30 Norsk Informasjon angående luftstøy og vibrasjon De målte verdiene ble fastsatt i samsvar med EN60745 og ISO 4871. Målt A-veid lydeffektnivå: 106 dB (A) Målt A-veid lydtrykknivå: 95 dB (A) Usikkerhet KpA: 3 dB (A) Bruk hørselvern. Total vibrasjonsverdi (triax vektor sum) beregnet ifølge EN60745.
 • Page 31 Suomi c) Varo käynnistämästä konetta vahingossa. YLEISET TURVALLISUUSSÄÄNNÖT Varmista, että virtakytkin on pois päältä - asennossa ennen pistokkeen työntämistä VAROITUS! pistorasiaan. Lue kaikki ohjeet. Sähkötyökalujen kantaminen pitämällä sormea Jos seuraavia ohjeita ei noudateta, on olemassa tulipalon, virtakytkimellä tai laitteen käynnistäminen sähköiskun tai vakavan henkilövahingon vaara.
 • Page 32 Suomi Kuluneen pariston käyttö vahingoittaa laturia. 5) Akkukäyttöisen työkalun käyttö ja huolto 10. Kun pariston käyttöaika latauksen jälkeen käy liian a) Varmista, että virtakytkin on OFF-tilassa (pois lyhyeksi käytännölliseen työskentelyyn, palauta se päältä), ennen kuin työnnät akun sisään. takaisin liikkeeseen, josta sen hankit. Älä heitä Akun työntäminen sähkötyökaluihin, joissa kulunutta paristoa menemään.
 • Page 33: Tekniset Tiedot

  Suomi 31. Aseta sahan jalustan leveämpi puoli sille HUOMAUTUS LITIUM-IONI-PARISTOSTA työstökappaleen puolelle, joka on tuettu lujasti, ei sille osalle, joka putoaa pois sahatessa. Esimerkin Litium-ioni-pariston käyttöiän pidentämiseksi se on vuoksi kuvassa 5 on kuvattu OIKEA tapa sahata varustettu suojatoiminnolla, joka pysäyttää siitä lähtevän pois levyn pää...
 • Page 34 Suomi VAKIOVARUSTEET C18DMR C18DL 1 Sahanterä (asennettu työkaluun) ................1 2 Holkkiavain ........................1 3 Ohjain ........................... 1 4 Laturi (UC24YFA tai UC18YRL) ................1 5 Paristo C18DMR (2BLFK) (2HLFK), C18DL (2MRK) ..........2 C18DMR (BLFK) (HLFK), C18DL (MRK) ............ 1 6 Kotelo ...........................
 • Page 35 Suomi Kun akku on latautunut, merkkivalo vilkkuu punaisena (1 sekunnin välein) (Katso Taulukkoa 1). (1) Merkkivalon tiedotukset Merkkivalon tiedotukset näkyvät Taulukosta 1 laturin ja ladattavan parison kunnon mukaan. Taulukko 1 Merkkivalon tiedotukset Palaa 0,5 sekunnin ajan. Ei pala 0,5 Ennen Vilkkuu sekunnin ajan.
 • Page 36 Suomi Tarkasta, että aukon syvyyssäädön siipimutteri ja SAHAN SÄÄTÖ ENNEN KÄYTTÖA kallistuskulman säädön siipipultti ovat tiukasti kiinni. (1) Aseta alusta materiaalin päälle ja kohdista esimerkitty VAROITUS linja ja sahanterä alustan etuosassa olevan loven Ota akku pois ennen säätöjen tekemistä. kanssa (Kuva 15). 1.
 • Page 37 (3) Irrota lampun polttimo pistokkeesta (kuva 24). HUOMAUTUS 2. Kiinnitä lampun polttimo Hitachi-sähkötyökalujen korjaukset, muutokset ja Suorita irrotustoimenpiteet päinvastaisessa tarkastukset on teetettävä valtuutetussa Hitachi- järjestyksessä. huoltokeskuksessa. HUOM Osalista on hyödyllinen, kun se annetaan yhdessä Kun kiinnität lampun polttimoa pistokkeeseen, aseta työkalun...
 • Page 38 Suomi Tietoja ilmavälitteisestä melusta ja tärinästä Saavutetut mitta-arvot määritettiin EN60745-normin mukaan ja ilmoitettiin ISO 4871 -normin mukaan. Mitattu A-painotteinen ääniteho: 106 dB (A) Mitattu A-painotteinen äänipainearvo: 95 dB (A) KpA-toleranssi: 3 dB (A) Käytä kuulonsuojaimia. Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN60745 mukaan määritettyinä. Tärinäpäästöarvo h = 1,4 m/s Epävarmuus K = 1,5 m/s...
 • Page 39: General Safety Rules

  English d) Remove any adjusting key or wrench before GENERAL SAFETY RULES turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part WARNING! of the power tool may result in personal injury. Read all instructions e) Do not overreach.
 • Page 40 English 12. Always hold the handle of the power tool firmly. c) Use power tools only with specifically designated Otherwise the counterforce produced may result battery packs. in inaccurate and even dangerous operation. Use of any other battery packs may create a risk 13.
 • Page 41: Caution On Lithium-Ion Battery

  English 31. Place the wider portion of the saw base on that CAUTION ON LITHIUM-ION BATTERY part of the work piece which is solidly supported, not on the section that will fall off when the cut To extend the lifetime, the lithium-ion battery equips is made.
 • Page 42: Standard Accessories

  English STANDARD ACCESSORIES C18DMR C18DL 1 Saw Blade (mounted on tool) ................1 2 Box Wrench ........................ 1 3 Guide ..........................1 4 Charger (UC24YFA or UC18YRL) ................1 5 Battery C18DMR (2BLFK) (2HLFK), C18DL (2MRK) ..........2 C18DMR (BLFK) (HLFK), C18DL (MRK) ............ 1 6 Plastic case ........................
 • Page 43: Prior To Operation

  English Table 1 Indications of the lamps Lights for 0.5 seconds. Does not light for Blinks Before 0.5 seconds. (off for 0.5 seconds) (RED) charging Lights continuously While Lights charging (RED) Lights for 0.5 seconds. Does not light for Blinks Charging 0.5 seconds.
 • Page 44: Adjusting The Saw Prior To Use

  English 2. Cutting procedures ADJUSTING THE SAW PRIOR TO USE CAUTION Recheck that the saw blade is securely clamped. CAUTION Confirm that the wing nut for adjusting the slot Pull out battery before doing any adjusting. depth, the wing bolt for adjusting the angle of 1.
 • Page 45: Replacing Light Bulb

  Repair, modification and inspection of Hitachi Power socket. Tools must be carried out by a Hitachi Authorized When attaching the socket to the handle cover, Service Center. align the socket with the hole of housing while This Parts List will be helpful if presented with the watching the back of the socket shown in Fig.
 • Page 46 English NOTE Due to HITACHI’s continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without prior notice. Information concerning airborne noise and vibration The measured values were determined according to EN60745 and declared in accordance with ISO 4871.
 • Page 49 Svenska Suomi Gäller endast EU-länder Koskee vain EU-maita Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporna! Älä hävitä sähkötyökalua tavallisen Enligt direktivet 2002/96/EG som avser äldre kotitalousjätteen mukana! elektrisk och elektronisk utrustning och dess Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maakohtaisten elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on...
 • Page 50 73/23/EØS, 89/336/EØS og 98/37/EF. Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE- merking. Representative office in Europe Hitachi Power Tools Europe GmbH Siemensring 34, 47877 Willich1, F. R. Germany 31. 8. 2007 Head office in Japan Hitachi Koki Co., Ltd.

This manual is also suitable for:

C 18dl

Table of Contents