Download Print this page

Makita 1911B Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Power Planer
GB
Elhandhyvel
S
Krafthøvel
N
Tehohöylä
FIN
Elektriskā ēvele
LV
Elektrinis oblius
LT
Elektriline höövel
EE
Рубанок
RUS
1911B
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita 1911B

  Summary of Contents for Makita 1911B

 • Page 1 Power Planer INSTRUCTION MANUAL Elhandhyvel BRUKSANVISNING Krafthøvel BRUKSANVISNING Tehohöylä KÄYTTÖOHJE Elektriskā ēvele LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Elektrinis oblius NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Elektriline höövel KASUTUSJUHEND Рубанок РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 1911B...
 • Page 2 004882 004885 001603 001607 001605 001606 004951 004890 001608 001609 001614 001610 001612 001611...
 • Page 3: Specifications

  EC Declaration of Conformity Vibration Makita Corporation responsible The vibration total value (tri-axial vector sum) determined manufacturer declare that the following Makita according to EN60745: machine(s): Work mode : planing softwood Designation of Machine: Vibration emission (a ) : 3.5 m/s Power Planer Uncertainty (K) : 1.5 m/s...
 • Page 4: Planer Safety Warnings

  Tomoyasu Kato drum, otherwise the resulting imbalance will Director cause vibration and shorten tool life. Makita Corporation 17. Use only Makita blades specified in this 3-11-8, Sumiyoshi-cho, manual. Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN 18. Always use the correct dust mask/respirator for the material and application you are GEA010-1 working with.
 • Page 5 Refer to some examples below for proper and improper Use only the Makita wrench provided to remove or • settings. install the blades. Failure to do so may result in...
 • Page 6: Maintenance

  When you wish to perform clean planing operation, carbon brush inspection and replacement, any other connect a Makita vacuum cleaner to your tool. Install the maintenance or adjustment should be performed by nozzle on the tool using the screws. Then connect a hose...
 • Page 7 ENH101-15 Använd hörselskydd Gäller endast Europa ENG222-2 Vibration EU-konformitetsdeklaration Det totala vibrationsvärdet (treaxlig vektorsumma) Vi Makita Corporation som ansvariga tillverkare bestämt enligt EN60745: deklarerar att följande Makita-maskin(er): Arbetsläge: hyvling av mjuka träslag Maskinbeteckning: Vibrationsemission (a ) : 3,5 m/s Elhandhyvel Mättolerans (K): 1,5 m/s...
 • Page 8 10. Låt verktyget vara igång en stund innan det representant i Europa som är: används på arbetsstycket. Kontrollera att Makita International Europe Ltd. sågbladet inte vibrerar eller skakar vilket kan Michigan Drive, Tongwell, innebära att den är felaktigt monterad eller Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England dåligt balanserad.
 • Page 9 Använd endast medföljande nyckel från Makita för • att montera eller demontera knivarna. I annat fall kan det leda till att monteringsbultarna dras åt för...
 • Page 10 Gäller endast Europa långsammare takt. Anslut en dammsugare från Makita till din maskin när du Fasning vill ha rent under hyvlingen. Skruva fast munstycket på För att utföra en fasning såsom visas i figuren, riktar du in maskinen skruvarna.
 • Page 11: Valfria Tillbehör

  Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör. HSS-kniv •...
 • Page 12: Tekniske Data

  EF-samsvarserklæring totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) ansvarlig produsent erklærer Makita bestemt i henhold til EN60745: Corporation at følgende Makita-maskin(er): Arbeidsmåte: Høvling av bløtt tre Maskinbetegnelse: Genererte vibrasjoner (a ): 3,5 m/s Krafthøvel Usikkerhet (K): 1,5 m/s Modellnr./type: 1911B ENG901-1 er serieprodusert og Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene •...
 • Page 13 Generelle advarsler angående trommelen, ellers kan ubalansen forårsake sikkerhet for elektroverktøy vibrering og forkorte maskinens levetid. 17. Bruk kun Makita-blader som angitt i denne ADVARSEL Les alle sikkerhetsadvarslene og alle håndboken. instruksjonene. Hvis du ikke følger alle advarslene og 18. Bruk alltid riktig støvmaske/pustemaske for instruksjonene som er oppført nedenfor, kan det føre til...
 • Page 14 FUNKSJONSBESKRIVELSE Bruk bare Makita-skrunøkkelen som følger med til • å montere eller demontere bladene Gjør du ikke det, kan det føre til at monteringsskruene strammes for FORSIKTIG: mye eller for lite. Dette kan føre til skader. Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og •...
 • Page 15 "V"-sporet i frontfoten mot kanten på arbeidsemnet og Gjelder bare land i Europa høvle det som vist i figuren. Hvis du vil sage så rent som mulig, kan du koble en Makita-støvsuger til verktøyet ditt. Monter munnstykket Fig.10 på verktøyet skruene.
 • Page 16: Valgfritt Tilbehør

  Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på. Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret. Høyhastighets høvelblad i stål •...
 • Page 17: Tekniset Tiedot

  ENH101-15 Äänen tehotaso (L ) : 99 dB (A) Koskee vain Euroopan maita Virhemarginaali (K): 3 dB(A) VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA Käytä kuulosuojaimia ENG222-2 Vastuullinen valmistaja Makita Corporation ilmoittaa Tärinä vastaavansa siitä, että seuraava(t) Makitan Tärinän kokonaisarvo (kolmisakselisen vektorin summa) valmistama(t) kone(et): määräytyy EN60745-standardin mukaisesti:...
 • Page 18 Pidä kädet loitolla pyörivistä osista. Euroopan-edustajamme, jonka yhteystiedot ovat: 10. Anna koneen käydä hetki ennen Makita International Europe Ltd. käyttämistä työkappaleeseen. Tarkkaile Michigan Drive, Tongwell, konetta värinän ja huojunnan varalta, mikä Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England voisi olla merkki huonosti asennetusta tai tasapainotetusta terästä.
 • Page 19: Toimintojen Kuvaus

  TOIMINTOJEN KUVAUS Käytän terien irrottamiseen ja kiinnittämiseen • ainoastaan annettua Makitan kiintoavainta. Tämän laiminlyönti saattaa aiheuttaa kiinnityspulttien HUOMIO: ylikiristämisen tai puutteellisen kiristämisen. Tämä Varmista aina ennen koneen säätöjen • saattaa aiheuttaa vammoja. toiminnallisten tarkistusten tekemistä, että kone on Poistat rummussa oleva terät ruuvaamalla kiinnityspultit sammutettu ja irrotettu pistorasiasta.
 • Page 20 "V" kohdistetaan Koskee vain Euroopan maita työkappaleen reunaan höylätään kuvan Jos haluat tehdä höyläystyön siististi, kytke työkaluusi osoittamalla tavalla. Makita-pölynimuri. Kiinnitä suutin työkaluun ruuveilla. Kytke sitten pölynimurin letku suutimeen kuvien Kuva10 osoittamalla tavalla. Kuva11 Kuva8 KUNNOSSAPITO TYÖSKENTELY HUOMIO: Höyläystoiminta...
 • Page 21 Kuva13 Upota oikomiskivi veteen 2 tai 3 minuutiksi ennen teroitusta. Pidä pidintä siten, että molemmat terät ottavat oikomiskiveen samanaikaisen saman kulman teroituksen saavuttamiseksi. Kuva14 Tuotteen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN säilyttämiseksi Makitan valtuutetun huoltokeskuksen tulee suorittaa korjaukset, hiiliharjojen tarkastus ja vaihto, sekä muut huolto- tai säätötyöt Makitan varaosia käyttäen.
 • Page 22 Skaņas spiediena līmeni (L ) : 88 dB(A) Tikai Eiropas valstīm Skaņas jaudas līmenis (L ) : 99 dB(A) Nenoteiktība (K): 3 dB(A) EK Atbilstības deklarācija Lietojiet ausu aizsargus Mēs, uzņēmums „Makita Corporation", kā atbildīgs ENG222-2 ražotājs paziņojam, sekojošais/-ie „Makita" Vibrācija darbarīks/-i: Vibrācijas kopējā...
 • Page 23 17. Izmantojiet tikai Makita asmeņus, kas norādīti Glabājiet visus brīdinājumus šajā rokasgrāmatā. 18. Vienmēr izmantojiet materiālam un konkrētam norādījums, lai varētu tajos ieskatīties gadījumam piemērotu putekļu turpmāk.
 • Page 24 FUNKCIJU APRAKSTS Asmeņus noņemiet uzstādiet tikai • komplektācijā esošo Makita uzgriežņu atslēgu. Ja tā nerīkosieties, uzstādīšanas bultskrūves būs UZMANĪBU: pieskrūvētas pārāk cieši vai pārāk vaļīgi. Tādējādi Pirms regulējat vai pārbaudāt instrumenta darbību, • var rasties savainojumu risks. vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts Lai noņemtu asmeņus, kas atrodas uz cilindra, ar gala...
 • Page 25 Makita putekļsūcēju. Ar skrūvēm pie priekšējās pamatnes "V" rievu ar apstrādājamā materiāla darbarīka pieskrūvējiet sprauslu. Tad pie sprauslas malu un noēvelējiet to, kā attēlots zīmējumā. pievienojiet putekļsūcēja šļūteni, kā attēlots zīmējumos. Att.10 Att.8 Att.11...
 • Page 26: Papildu Piederumi

  Piederumu vai rīku izmantojiet tikai tā paredzētajam mērķim. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. Liela ātruma tērauda ēveles asmens • Mazais ēveles asmens •...
 • Page 27 ) : 3,5 m/s Mechanizmo paskirtis: Paklaida (K): 1,5 m/s Elektrinis oblius ENG901-1 Modelio Nr./ tipas: 1911B Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis nustatytas • priklauso serijinei gamybai ir pagal standartinį testavimo metodą ir jį galima naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu.
 • Page 28 Techninę dokumentaciją saugo mūsų įgaliotasis atstovas Laikykite rankas toliau nuo sukamųjų dalių. Europoje, kuris yra: 10. Prieš naudodami įrankį su ruošiniu, leiskite Makita International Europe Ltd. jam kurį laiką veikti be apkrovos. Atkreipkite Michigan Drive, Tongwell, dėmesį į vibraciją arba klibėjimą - tai reikštų, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England (Anglija) kad įrankis netinkamai sumontuotas, arba kad...
 • Page 29: Veikimo Aprašymas

  VEIKIMO APRAŠYMAS Geležtės sumontavimui arba nuėmimui naudokite • tik „MAKITA" veržliaraktį. Jeigu naudosite kitą įrankį, galite per daug arba ne iki galo priveržti montavimo DĖMESIO: varžtus. Tai gali kelti sužeidimo pavojų. Prieš reguliuodami įrenginį arba tikrindami jo • Norėdami nuimti ašmenis nuo būgno, galiniu raktu veikimą...
 • Page 30: Techninė Priežiūra

  Tik Europos šalims pagrinde, su ruošinio kraštu ir pjaukite jį, kaip parodyta Norėdami atlikti švarią obliavimo operaciją, prie šio paveikslėlyje. įrankio prijunkite „MAKITA" dulkių siurblį. Varžtais prie įrankio prisukite jungtį. Tuomet prie jungties prijunkite Pav.10 dulkių siurblio žarną, kaip parodyta piešinyje.
 • Page 31 šepetėlius, atlikti techninės priežiūros darbus arba reguliuoti turi įgaliotasis kompanijos „Makita" techninės priežiūros centras; reikia naudoti tiktai kompanijos „Makita" pagamintas atsargines dalis. PASIRENKAMI PRIEDAI DĖMESIO: Su šiame vadove aprašytu įrenginiu „Makita" • rekomenduojama naudoti tik nurodytus priedus ir papildomus įtaisus.
 • Page 32: Tehnilised Andmed

  Helivõimsuse tase (L ) : 99 dB(A) Ainult Euroopa riigid Määramatus (K): 3 dB(A) Kasutage kõrvaklappe EÜ vastavusdeklaratsioon ENG222-2 Makita korporatsiooni vastutava tootjana kinnitame, Vibratsioon et alljärgnev(ad) Makita masin(ad): Vibratsiooni koguväärtus (kolmeteljelise vektori summa) masina tähistus: on määratud vastavalt EN60745: Elektriline höövel Töörežiim: lehtpuu hööveldamine...
 • Page 33 Euroopas, kelleks on: töökeskkonnas laske sellel mõnda aega Makita International Europe Ltd. töötada. Jälgige vibratsiooni või vibamist, mis Michigan Drive, Tongwell, võib tähendada väärat paigaldust või halvasti Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Inglismaa tasakaalustatud lõiketera. Veenduge, et lihvketas ei puutuks enne 30.1.2009...
 • Page 34 FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS Kasutage terade eemaldamiseks • paigaldamiseks ainult kaasasolevat Makita mutrivõtit. Vastasel korral võib paigalduspoltide HOIATUS: kinnitus osutuda liiga tugevaks või jääda Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne • ebapiisavaks. See võib tekitada vigastusi. reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja Terade eemaldamiseks trumlist keerake paigalduspoldid vooluvõrgust lahti ühendatud.
 • Page 35 Ainult Euroopa riigid Lõike tegemiseks, nagu joonisel näidatud, seadke Kui soovite puhtamalt hööveldada, ühendage tööriistaga eesmisel alusel olev „V"-kujuline soon töödeldava detaili Makita tolmuimeja. Paigaldage otsak kruvide abil servaga kohakuti ning hööveldage seda, nagu joonisel tööriista külge. Seejärel ühendage tolmuimeja voolik näidatud.
 • Page 36 Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE säilimiseks tuleb vajalikud remonttööd, süsiharja kontrollimine väljavahetamine ning muud hooldus- ja reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. VALIKULISED TARVIKUD HOIATUS: Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitav kasutada • koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse.
 • Page 37: Технические Характеристики

  13-4. Сторона (C) 5-5. Регулировочная пластина 7-1. Отвертка 13-5. Сторона (D) 6-1. Регулировочная пластина 7-2. Блок форсунки ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель 1911B Ширина строгания 110 мм Глубина строгания 2 мм Число оборотов без нагрузки (мин 16 000 Общая длина 355 мм...
 • Page 38 положения детали и может представителя в Европе: привести к потере контроля над инструментом. Makita International Europe Ltd. Ветошь, тряпки, шнуры и веревки никогда Michigan Drive, Tongwell, не должны располагаться около места Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England выполнения работ. 30.1.2009 Избегайте...
 • Page 39: Описание Функционирования

  17. Используйте только лезвия компании Для остановки инструмента из заблокированного Makita, указанные в данном руководстве. положения, полностью нажмите триггерный 18. Всегда используйте соответствующую переключатель, затем отпустите его. пылезащитную маску/респиратор для Для инструмента с кнопкой разблокировки защиты дыхательных путей от пыли...
 • Page 40 Только для европейских стран деталь в устойчивом положении, чтобы Вы смогли Если Вы хотите обеспечить чистоту при строгании, осуществлять строгание по направлению вниз. подключите к Вашему инструменту пылесос Makita. Тип обработки определяется скоростью и глубиной Установите патрубок на инструмент с помощью выреза.
 • Page 41: Дополнительные Аксессуары

  запасных частей только производства компании Makita. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Эти принадлежности или насадки • рекомендуется использовать вместе с Вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других принадлежностей или насадок может представлять опасность получения травм. Используйте принадлежность или насадку...
 • Page 44 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 883098C923...