Download Print this page

Siemens 576.056A User Instructions page 10

Siemens electric heater user manual
Hide thumbs

Advertisement

H
Ennek a
üléknek a fejlesztése és gyártása a Közös Piac
kisfeszültségre (73/23/EWG) és elektromágneses kompatibilitásra
(89/336/EWG) vonatkozó irányvonalával összhangban történt.
1. Fontos tudnivalók
Gondosan õrizze meg ezt az ismertetõt, és adott esetben adja
tovább a következõ tulajdonosnak.
Haladéktalanul jelezze a kereskedõnek - még a felszerelés
megkezdése elõtt - ha sérülést talál a készüléken.
Meghibásodás esetén a készüléket a hálózatról le kell választani
( hálózati dugaszolót kihúzni, illetve a biztosítékot lekapcsolni ).
A készüléket csak helyiségfûtésre szabad használni zárt téren
belül.
Abban a helyiségben ahol a készülék üzemel, nem szabad
olyan anyagokat használni, melyek gõzei vagy saját maguk a
készülék belsejének magas hõmérsékletének hatására tûzhöz,
robbanáshoz vagy az anyag termikus lebomlásához vezethet.
Ilyen esetekben ( pld. szõnyegpadló ragasztás ) gondoskodjunk
arról, hogy a készülék szobahõmérsékletre hüljön le.
A fûtõfelületek, különösen a levegõkilépõrács az üzemelés
során felforrósodik, ezért meg kell akadályozni, hogy azokat
kisgyermekek vagy mozgáskorlátozott személyek megérinhessék.
A készülék nyílásaiba ne tegyünk idegen tárgyakat. Ez mûködé-
si zavarokhoz, illetve a tárgy meggyulladásához vezethet.
A készülék szétszerelését és a hálózatról történõ leválasztást
csak szakember végezheti.
Figyelem! Az Ön távolléte esetén a hálózatra kapcsolt készülék
automatikus bekapcsolódása során veszélyhelyzetek állhatnak
elõ, pld. az idõközben letakart vagy elállított készülék tüzet
okozhat.
A készülékre ne helyezzünk semmiféle tárgyat, mivel ez tüzet
okozhat.
2. Szerelés, védõtávolság, bekötés
A 2NC2 9..-1A készülék üzembehelyezését és javítását csak
kiképzett szakember végezheti.
A konvektort csak vízszintes helyzetbe szabad felszerelni. Úgy
kell elhelyezni, hogy éghetõ anyag ne gyulladhasson meg. A
készülék fából készült falra történõ szerelése megengedett.
A megadott minimális védõtávolságokat feltétlenül be kell
tartani. Ügyeljünk arra, hogy a levegõ a készülék alján és felül
akadálytalanul tudjon be- és kiáramlani. Egyes világos színû
PVC padlók és parketta lakkok a magas, 35
séklet hatására elszinezõdhetnek. Ilyen esetekben a készülék
alsó részének a padlótól való minimális távolságát 150 mm-re
válasszuk.
A készüléket nem közvetlenül a falra szereljük, hanem egy fali
rögzítõkeretre akasztjuk fel. Kerüljük a dugaszolóaljzat alá törté-
nõ szerelést.
– Készítsünk furatokat a rögzítõkeret felfogásához. Ehhez a
munkához a rögzítõkeretet sablonként használhatjuk (lásd
ábra).
– A rögzítõkeretet csavarozzuk a falhoz.
– A fûtõkészüléket helyezzuk a fali rögzítõkeret alsó kampójára,
majd hajtsuk elõre, míg a kampó a készülék alján lévõ nyílás-
ba bepattan.
– A csatlakozó vezetéket pattintsuk a rögzítõkereten lévõ
mûanyag fülbe.
– Emeljük meg enyhén a fûtõkészüléket és úgy döntsük a
rögzítõkeret felé, hogy az a felsõ kampóba bepattanjon.
3. Fûtési üzem
3.1. A kezelõszervek funkciói
A fûtési idõszak kezdetekor kapcsoljuk be az A kapcsolót. A B
jelû lámpa világít amikor a készülék fût. A helyiség hõmérsékle-
tének kívánt szintre történõ beállítására a C jelû termosztátgomb
szolgál, mely a hõmérsékletet automatikusan azonos szinten
tartja.
o
C feletti hõmér-
A készülék felszerelési helyétõl függõen elõfordulhat, hogy a
helyiség hõmérséklete és a termosztátgombon lévõ jelölés nem
esik egybe. Ilyen estben javasoljuk a következõ beállítást
végrehajtani:
Kapcsoljuk be a készüléket. A termosztát beállítógombját teker-
jük maximális állásba (a lámpa világít). Most tekerjük a termosz-
tát gombját visszafelé míg a lámpa elalszik. Amennyiben a ter-
mosztátgombon lévõ szám nem egyezik a helyiség hõmérsékle-
tével, végezzük el a következõk szerinti utánállítást: tartsuk a
termosztátkereket fixen és forgassuk a skálát pld. egy kisméretû
csavarhúzó segítségével a kívánt állásba.
Figyelem! Ezt a beállítást csak 24 órás üzem után hajtsuk végre.
3.2. Hõmérséklet csökkentés
Automatikus hõmérsékletcsökkentést a tartozékként szállítható
elektronikus energia- takarékkazetta 2NC9 712, vagy egy külsõ
idõkapcsoló segítségével érhetünk el.
A kívánt programot nyomógombbal indíthatjuk, illetve a csökken-
tési idõt az idõkapcsolóórán beállíthatjuk (az elektromos bekö-
tést a kapcsolási rajz mutatja). Amennyiben a hõmérsékletcsök-
kentést kézzel akarjuk beállítani, úgy használjuk a 2NC9 713
típusú tartozékként szállítható hõmérséklet csökkentõ kazettát.
A csökkentési idõ alatt a helyiség hõmérséklete 5
csökkenthetõ.
4. Fontos tudnivalók a fûtési üzemhez.
Figyelem! A fûtõelem védõolajjal van bevonva, így ez az elsõ
hasznélatkor füstképzõdést okozhat. Az Ön biztonsága érdeké-
ben a konvektor túlmelegedés elleni védelemmel is el van látva.
Ha a levegõ szabad áramlásának útjába valamilyen akadály
kerül (pld. függöny, vagy a légkiáramló nyílást letakarják), a kés-
zülék automatikusan lekapcsolódik. Az akadály eltávolítása után
kb. 15 perc múlva a konvektor ismét üzemképes lesz. A teljes
fûtõteljesítmény leadásának biztosításához a levegõ be- és kiá-
ramlási nyílásait pormentesen kell tartani. A fûtési idõszak elõtt
tisztítsuk meg porszívóval a készülék felületét.
5. Meghibásodás
Ha valamilyen hibát észlelne az üzemeltetés során, akkor érte-
sítse a szakszervízt. Adja meg a készülék E és FD számát,
melyek a készülék hátoldalán, a típusjelzõ táblán találhatóak.
6. Mûszaki adatok
Feszültségellátás:
1/N/PE, 230V, 50Hz
Érintésvédelmi osztály: I. IP 21
Hõfokszabályozó:
elektronikus, 5-30
Hõkioldás:
automatikusan visszaálló
7. Tartozékok (opció)
Takaró a kapcsolóhoz és a
termosztátkerékhez
Elektronikus energia-takarékkazett 2NC9 712
Manuális energia-takarékkazetta
o
C-kal
o
C
2NC9 710
2NC9 713

Advertisement

loading