Lenovo Y Quick Start Manual
Lenovo Y Quick Start Manual

Lenovo Y Quick Start Manual

Gaming stereo headset
Hide thumbs Also See for LENOVO Y:
Table of Contents
 • Guide de Démarrage Rapide
 • Οδηγός Γρήγορης Έναρξης
 • Első Lépések
 • Guida DI Avvio Rapido
 • Snel Aan de Slag
 • Guía de Inicio Rápido
 • Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
LENOVO Y Gaming Stereo Headset
Quick Start Guide

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Lenovo LENOVO Y

 • Page 1 LENOVO Y Gaming Stereo Headset Quick Start Guide...
 • Page 2 First Edition (April 2016) © Copyright Lenovo 2016. Lenovo and the Lenovo logo are trademarks of Lenovo in the United States, other countries, or both. Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others. LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration “GSA”...
 • Page 3: Guia De Início Rápido

  LENOVO Y Gaming Stereo Headset Guia de Início Rápido...
 • Page 4 Primeira Edição (Abril de 2016) © Copyright Lenovo 2016. Lenovo e o logotipo Lenovo são marcas registradas da Lenovo nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de empresa, produtos ou serviços podem ser marcas registradas ou marcas de serviços de terceiros.
 • Page 5 LENOVO Y Gaming Stereo Headset Ръководство за бърз старт...
 • Page 6 Първо издание (април 2016 г.) © Copyright Lenovo 2016. Lenovo и емблемата на Lenovo са търговски марки на Lenovo в Съединените щати, в други страни или и двете. Други имена на компании, продукти или услуги могат да бъдат търговски марки или сервизни марки на други.
 • Page 7 LENOVO Y Gaming Stereo Headset Stručná úvodní příručka...
 • Page 8 První vydání (duben 2016) © Copyright Lenovo 2016. Lenovo a logo Lenovo jsou ochranné známky společnosti Lenovo ve Spojených státech a případně v dalších zemích. Další názvy společností, produktů nebo služeb mohou být ochranné známky nebo servisní známky jiných stran.
 • Page 9: Guide De Démarrage Rapide

  LENOVO Y Gaming Stereo Headset Guide de démarrage rapide...
 • Page 10 Première édition (avril 2016) © Copyright Lenovo 2016. Lenovo et le logo Lenovo sont des marques de Lenovo aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays. Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent appartenir à des tiers.
 • Page 11: Οδηγός Γρήγορης Έναρξης

  LENOVO Y Gaming Stereo Headset Οδηγός γρήγορης έναρξης...
 • Page 12 Πρώτη έκδοση (Απρίλιος 2016) © Copyright Lenovo 2016. Ο όρος Lenovo και το λογότυπο Lenovo είναι εμπορικά σήματα της Lenovo στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Άλλες επωνυμίες εταιρειών ή ονομασίες προϊόντων ή υπηρεσιών μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών άλλων.
 • Page 13 LENOVO Y Gaming Stereo Headset Handbuch für den Schnelleinstieg...
 • Page 14 Erste Ausgabe (April 2016) © Copyright Lenovo 2016. Lenovo und das Lenovo-Logo sind Marken von Lenovo in den USA und/oder anderen Ländern. Weitere Unternehmens-, Produkt- oder Servicenamen können Marken anderer Hersteller sein. HINWEIS ZU EINGESCHRÄNKTEN RECHTEN (LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE): Werden Daten oder Software gemäß...
 • Page 15: Első Lépések

  LENOVO Y Gaming Stereo Headset Első lépések...
 • Page 16 Első kiadás (2016. április) © Copyright Lenovo 2016. A Lenovo és a Lenovo logó a Lenovo védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Más cégek, termékek és szolgáltatások nevei mások védjegyei vagy szolgáltatás védjegyei lehetnek. KORLÁTOZOTT JOGOKRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS: Ha az adatok vagy szoftverek a GSA (General Services Administration) irányelveinek megfelelő...
 • Page 17: Guida Di Avvio Rapido

  LENOVO Y Gaming Stereo Headset Guida di avvio rapido...
 • Page 18 Prima edizione (aprile 2016) © Copyright Lenovo 2016. Lenovo e il logo Lenovo sono marchi di Lenovo negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Altri nomi di servizi, prodotti o società sono marchi di altre società. NOTA SUI DIRITTI LIMITATI: se i dati o il software sono distribuiti in base alle disposizioni che regolano il contratto "GSA"...
 • Page 19 LENOVO Y Gaming Stereo Headset クイック・スタート・ガイド...
 • Page 20 3.5 mm (0.14 インチ) 4 極プラグ 分岐ケーブル 注意:  大音量に長時間曝されると、聴力に深刻な損傷を引き起こす恐れがあります。  安全のために、自動車や自転車などの運転中のような危険を伴う状況では、ヘッドセット を使用しないでください。 第 1 版 (2016 年 4 月) © Copyright Lenovo 2016. Lenovo および Lenovo ロゴは、Lenovo Corporation の米国およびその他の国における商標で す。他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。 制限付き権利に関する通知: データまたはソフトウェアが米国一般調達局 (GSA: General Services Administration) 契約に準じて提供される場合、使用、複製、または開示は契約番号 GS-35F-05925 に規定された制限に従うものとします。...
 • Page 21: Snel Aan De Slag

  LENOVO Y Gaming Stereo Headset Snel aan de slag...
 • Page 22 Eerste uitgave (april 2016) © Copyright Lenovo 2016. Lenovo en het Lenovo-logo zijn handelsmerken van Lenovo in de Verenigde Staten en/of andere landen. Andere benamingen van bedrijven, producten of diensten kunnen handelsmerken zijn van andere ondernemingen.
 • Page 23 LENOVO Y Gaming Stereo Headset Przewodnik Szybki start...
 • Page 24 Wydanie pierwsze (kwiecień 2016) © Copyright Lenovo 2016. Lenovo i logo Lenovo są znakami towarowymi Lenovo w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Nazwy innych przedsiębiorstw, produktów i usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usług innych podmiotów.
 • Page 25 LENOVO Y Gaming Stereo Headset Ghid pornire rapidă...
 • Page 26 Ediţia întâi (aprilie 2016) © Copyright Lenovo 2016. Lenovo şi sigla Lenovo sunt mărci comerciale deţinute de Lenovo în Statele Unite, în alte ţări sau ambele. Alte nume de companii, de produse sau de servicii pot fi mărcile comerciale sau mărcile de serviciu ale altora.
 • Page 27 LENOVO Y Gaming Stereo Headset Краткое руководство по запуску...
 • Page 28 риска, например, при управлении автомобилем или велосипедом. Первое издание (апрель 2016) © Copyright Lenovo 2016. Lenovo и логотип Lenovo — товарные знаки Lenovo в США и (или) других странах. Прочие названия фирм, продуктов или услуг могут быть товарными знаками или марками обслуживания других компаний.
 • Page 29 LENOVO Y Gaming Stereo Headset 快速入门指南...
 • Page 30 在玩游戏时畅享立体声。 头带 伸缩臂 耳罩 可伸缩麦克风 3.5 毫米(0.14 英寸)四极插头 分线器线缆 警告:  长时间以高音量收听可能会导致听力严重受损。  为了您的安全,请勿在有危险的情况下使用耳机,如开车或骑车时。 第一版(2016 年 4 月) © Copyright Lenovo 2016. Lenovo 和 Lenovo 徽标是 Lenovo 在美国和/或其他国家或地区的商标。其他公司、产品或服务 名称可能是其他公司的商标或者服务标记。 有限权利声明:如果数据或软件依照通用服务管理(GSA)合同提供,其使用、复制或公开受编 号为 GS-35F-05925 的合同条款的约束。...
 • Page 31 LENOVO Y Gaming Stereo Headset Stručná príručka...
 • Page 32 šoférujete alebo idete na bicykli. Prvé vydanie (apríl 2016) © Copyright Lenovo 2016. Lenovo a logo Lenovo sú ochranné známky spoločnosti Lenovo v USA alebo iných krajinách. Názvy iných spoločností, produktov alebo služieb môžu byť ochranné alebo servisné známky iných subjektov.
 • Page 33: Guía De Inicio Rápido

  LENOVO Y Gaming Stereo Headset Guía de inicio rápido...
 • Page 34 Primera edición (abril de 2016) © Copyright Lenovo 2016. Lenovo y el logotipo de Lenovo son marcas registradas de Lenovo en Estados Unidos o en otros países. Otros nombres de empresas, productos o servicios pueden ser marcas registradas o de servicio de otros.
 • Page 35 LENOVO Y Gaming Stereo Headset Snabbstartsguide...
 • Page 36 Första utgåvan (april 2016) © Copyright Lenovo 2016. Lenovo och Lenovos logotyp är varumärken som tillhör Lenovo i USA och/eller andra länder. Andra namn på företag, produkter och tjänster kan vara varumärken eller näringskännetecken som tillhör andra parter.
 • Page 37 LENOVO Y Gaming Stereo Headset 快速入門手冊...
 • Page 38 在玩遊戲時,盡情享受立體聲音效。 頭帶 伸縮臂 耳罩 伸縮式麥克風 3.5 公釐(0.14 吋)4 極插頭 分流器纜線 警告:  長期曝露於高音量下可能會造成聽力嚴重受損。  為了您的安全起見,請勿在危險情況下使用耳機,例如開車或騎車時。 第一版(2016 年 4 月) © Copyright Lenovo 2016. Lenovo 及 Lenovo 標誌是 Lenovo 在美國及(或)其他國家或地區的商標。其他公司、產品或 服務名稱,可能是第三者的商標或服務標誌。 有限及限制權利注意事項:倘若資料或軟體係依據美國聯邦總務署 (General Services Administration, GSA) 的合約交付,其使用、重製或揭露須符合合約編號 GS-35F-05925 之規 定。...
 • Page 39: Hızlı Başlangıç Kılavuzu

  LENOVO Y Gaming Stereo Headset Hızlı Başlangıç Kılavuzu...
 • Page 40 Birinci Basım (Nisan 2016) © Copyright Lenovo 2016. Lenovo ve Lenovo logosu, Lenovo'nun ABD'de ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Diğer şirket, ürün ya da hizmet adları ilgili şirketlerin ticari markaları ya da hizmet markaları olabilir. SINIRLI VE KISITLI HAKLAR BİLDİRİMİ: Veriler ya da bilgisayar yazılımı General Services Administration “GSA”...

Table of Contents