Download  Print this page

Lenovo Y Quick Start Manual

Gaming precision mouse.
Hide thumbs

Advertisement

Lenovo Y Gaming Precision Mouse
Quick Start Guide
English
简体中文
Čeština
Français
Deutsch
Magyar
Italiano
Polski
Português
Русский
Español
繁體中文
Türkçe
Українська

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Lenovo Y

   Related Manuals for Lenovo Y

   Summary of Contents for Lenovo Y

 • Page 1 Lenovo Y Gaming Precision Mouse Quick Start Guide English 简体中文 Čeština Français Deutsch Magyar Italiano Polski Português Русский Español 繁體中文 Türkçe Українська...
 • Page 3 Introduction ® Lenovo Y Gaming Precision Mouse (hereafter called mouse) can be connected to any Universal Serial Bus (USB) connector on your computer. With multiple buttons and indicators, the mouse provides you with a swift and smooth gaming experience. English The mouse is supported on the following operating systems: ...
 • Page 4: Installing The Software

  Right button Installing the software You can install the Lenovo Y gaming precision mouse software (hereafter called the software) to customize advanced settings before using the mouse. The software helps you to customize the mouse functions according to your specific requirements in each game and get a better and faster control as follows: ...
 • Page 5  Configure multimedia functions. To install the software, do the following: Go to www.lenovo.com/support/mice and click Lenovo Y Gaming Precision Mouse. Locate and download the installation file. Double-click the installation file, and then follow the instructions on the screen to complete the installation.
 • Page 6 To install weight stacks, do the following: Rotate the weight stack cover to the unlocked position and turn over the mouse to remove the weight stack cover. Install the 5-g (0.01-lb) weigh stacks into the weight stack compartment one at a time until your mouse weight is adjusted to your optimal holding experience.
 • Page 7: Troubleshooting

  Troubleshooting Problem: The mouse pointer does not move. Solution:  Ensure that you have followed all installation procedures.  Clean the mouse lens with a soft cotton swab. Do not use any liquid or solvent to clean the mouse lens. ...
 • Page 8 First Edition (July 2015) © Copyright Lenovo 2015. Lenovo and the Lenovo logo are trademarks of Lenovo in the United States, other countries, or both. Microsoft and Windows are trademarks of the Microsoft group of companies. Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.
 • Page 9 Lenovo Y Gaming Precision Mouse 快速入门指南 简体中文...
 • Page 10 安全信息 使用产品前,务必先阅读产品附带的安全文档。 简介 Lenovo Y Gaming Precision Mouse(下称鼠标)可连接到计算机上的任何通用串行总线(USB) 接口。此款鼠标配有多个按键和指示灯,为您带来快捷而顺畅的游戏体验。 以下操作系统中支持该鼠标:  Microsoft Windows 7(32 位或 64 位)  Microsoft Windows 8(32 位或 64 位)  Microsoft Windows 8.1(32 位或 64 位) 鼠标包装含有以下物品:  鼠标  保修手册  《快速入门指南》  四个 5 克(0.01 磅)配重...
 • Page 11 部件和位置 滚轮 每英寸点数(DPI)切换按键 后退按键 前进按键 减小音量按键 增大音量按钮 左键 右键 安装软件 可安装 Lenovo Y Gaming Precision Mouse 软件(下称软件)以定制高级设置,然后再使用鼠 标。 该软件帮助您根据您在每个游戏中的具体要求如下定制鼠标功能,从而更完善、更快捷地进行控 制:  向鼠标按键分配不同的功能。  配置单键和组合键命令。  配置宏定义。...
 • Page 12  配置多媒体功能。 要安装软件,请执行以下操作: 访问 www.lenovo.com/support/mice,然后单击 Lenovo Y Gaming Precision Mouse。 找到并下载安装文件。 双击安装文件,然后按屏幕上的说明完成安装。 DPI 指示灯 按 DPI 切换按键可切换鼠标 DPI。 LED 指示灯活动 解决方案 第一个指示灯发出红光。 1200 DPI 第一个和第二个指示灯发出红光。 1600 DPI 第二个和第三个指示灯发出红光。 2000 DPI 所有指示灯均发出红光。 3200 DPI 安装和卸下配重 鼠标配有四个 5 克(0.01 磅)配重,通过它们,可调整鼠标的重量,使您的握持体验达到最佳。 要安装配重,请执行以下操作:...
 • Page 13 将配重外盖旋转至解锁位置 ,然后翻转鼠标以卸下配重外盖。 将 5 克(0.01 磅)配重逐个装入配重舱,直至将鼠标重量调整为您的最佳握持体验。 妥善保存其余配重(如有) 。如果鼠标不安装配重即感觉良好,则也可跳过此步骤。 安装配重外盖,然后将其旋转至锁定位置 要卸下配重,请执行以下操作: 将配重外盖旋转至解锁位置 ,然后翻转鼠标以卸下配重外盖。 从配重舱逐个卸下 5 克(0.01 磅)配重,直至将鼠标重量调整为您的最佳握持体验。 安装配重外盖,然后将其旋转至锁定位置...
 • Page 14 故障诊断 问题:鼠标指针不移动。 解决方案:  确保已遵循所有安装过程。  使用软棉签清洁鼠标镜片。请勿使用任何液体或溶剂清洁鼠标镜头。  在鼠标下方放置鼠标垫。如果鼠标在强反射表面(尤其是玻璃或镜子表面)上移 动,则鼠标可能无法工作。 保养鼠标 请在清洁之前始终断开鼠标的连接。使饮料远离鼠标工作区域并避免任何溅出物。正确地维护鼠标 有助于避免发生可能损坏鼠标和计算机的情况,从而确保产品使用寿命变得更长。 第一版(2015 年 7 月) © Copyright Lenovo 2015. Lenovo 和 Lenovo 徽标是 Lenovo 在美国和/或其他国家或地区的商标。 Microsoft 和 Windows 是 Microsoft 公司集团的商标。 其他公司、产品或服务名称可能是其他公司的商标或者服务标记。 有限权利声明:如果数据或软件依照通用服务管理(GSA)合同提供,其使用、复制或公开受编号为 GS-35F- 05925 的合同条款的约束。...
 • Page 15 Lenovo Y Gaming Precision Mouse Stručná úvodní příručka Čeština Čeština...
 • Page 16 Před použitím produktu je třeba si přečíst bezpečnostní dokumentaci, která je dodávána s produktem. Úvod Myš Lenovo Y Gaming Precision Mouse (dále jen myš) lze připojit k libovolnému konektoru USB (Universal Serial Bus) počítače. Díky několika tlačítkům a indikátorům vám tato myš zajistí rychlé a bezproblémové hraní.
 • Page 17: Instalace Softwaru

  Levé tlačítko Pravé tlačítko Instalace softwaru Před použitím myši Lenovo Y gaming precision mouse lze nainstalovat její software (dále jen software), který umožňuje přizpůsobit pokročilá nastavení. Software umožňuje přizpůsobit funkce myši v jednotlivých hrách podle vašich požadavků. Zajišťuje tak lepší a rychlejší ovládání. Je v něm možno provést: ...
 • Page 18  nastavení multimediálních tlačítek. Software nainstalujete takto: Přejděte na adresu www.lenovo.com/support/mice a klepněte na volbu Lenovo Y Gaming Precision Mouse. Vyhledejte a stáhněte instalační soubor. Poklepejte na instalační soubor a poté podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci. Diody DPI Chcete-li přepnout rozlišení myši, stiskněte tlačítko přepnutí DPI.
 • Page 19 Vložení a vyjmutí závaží Myš se dodává se čtyřmi závažími o hmotnosti 5 g (0,01 lb), díky nimž můžete přizpůsobit její hmotnost tak, aby se vám co nejlépe držela. Závaží lze do myši vložit následovně: Otočte kryt prostoru pro závaží do odemknuté pozice a obrácením myši kryt odstraňte.
 • Page 20 životnost výrobku. První vydání (červenec 2015) © Copyright Lenovo 2015. Lenovo a logo Lenovo jsou ochranné známky společnosti Lenovo ve Spojených státech a případně v dalších zemích. Microsoft a Windows jsou ochranné známky společností skupiny Microsoft. Další názvy společností, produktů nebo služeb mohou být ochranné známky nebo servisní známky jiných stran.
 • Page 21 Lenovo Y Gaming Precision Mouse Guide de démarrage rapide Français Français...
 • Page 22 Présentation Lenovo Y Gaming Precision Mouse (ci-après appelée la souris) peut être connectée à n'importe quel port USB (Universal Serial Bus) de votre ordinateur. Grâce à ces nombreux boutons et voyants, la souris vous fournit une expérience de jeu fluide et rapide.
 • Page 23 Bouton droit Installation des logiciels Vous pouvez installer le logiciel Lenovo Y gaming precision mouse (ci-après, le logiciel) afin de personnaliser les paramètres avancés avant d'utiliser la souris. Ce logiciel vous permet de personnaliser les fonctions de la souris selon vos critères spécifiques pour chaque jeu et de bénéficier d'un meilleur contrôle et de plus de rapidité...
 • Page 24  Configurer les fonctions multimédias. Pour installer le logiciel, procédez comme suit : Allez à l'adresse www.lenovo.com/support/mice et cliquez sur Lenovo Y Gaming Precision Mouse. Identifiez et téléchargez le fichier d'installation. Cliquez deux fois sur le fichier d'installation, puis suivez les instructions qui s'affichent pour procéder à...
 • Page 25 Installation et retrait du bloc de poids La souris est fournie avec quatre blocs de poids de 5 g, pour vous permettre d'ajuster le poids de votre souris afin d'en optimiser l'expérience de prise en main. Pour installer les blocs de poids, procédez comme suit : Faites pivoter le couvercle du bloc de poids en position déverrouillée puis retournez la souris pour retirer le couvercle du bloc de poids.
 • Page 26 Première édition (juillet 2015) © Copyright Lenovo 2015. Lenovo et le logo Lenovo sont des marques de Lenovo aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays. Microsoft et Windows sont des marques du groupe Microsoft aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.
 • Page 27 Lenovo Y Gaming Precision Mouse Handbuch für den Schnelleinstieg Deutsch Deutsch...
 • Page 28 Lieferumfang des Produkts enthalten ist. Einleitung Die Lenovo Y Gaming Precision Mouse (im Folgenden „Maus“ genannt) kann an einen beliebigen USB-Anschluss (Universal Serial Bus) an Ihrem Computer angeschlossen werden. Durch verschiedene Tasten und Anzeigen sorgt die Maus für ein schnelles und perfekt auf Spiele abgestimmtes Verhalten.
 • Page 29: Software Installieren

  Linke Taste Rechte Taste Software installieren Sie können die Lenovo Y Gaming Precision Mouse-Software (im Folgenden als „Software“ bezeichnet) installieren, um vor der Verwendung der Maus erweiterte Einstellungen anzupassen. Mit der Software können Sie die Mausfunktionen je nach individuellen Anforderungen für jedes Spiel anpassen und so eine bessere und schnellere Steuerung erreichen: ...
 • Page 30  Konfigurieren von Multimedia-Funktionen Gehen Sie wie folgt vor, um die Software zu installieren: Rufen Sie www.lenovo.com/support/mice auf und klicken Sie auf Lenovo Y Gaming Precision Mouse. Suchen Sie die Installationsdatei und laden Sie sie herunter. Klicken Sie doppelt auf die Installationsdatei und befolgen Sie anschließend die angezeigten Anweisungen, um die Installation abzuschließen.
 • Page 31 Gewichte einsetzen und entfernen Die Maus wird mit vier Gewichten zu je 5 g geliefert, mit denen Sie das Gewicht der Maus so einstellen können, dass Sie sie optimal halten und bedienen können. Gehen Sie wie folgt vor, um die Gewichte einzusetzen: Drehen Sie die Abdeckung an der Unterseite der Maus in die entsperrte Position und entfernen Sie die Abdeckung.
 • Page 32 Fehlerbehebung Problem:Der Mauszeiger bewegt sich nicht. Lösung:  Stellen Sie sicher, dass Sie alle Installationsschritte ordnungsgemäß ausgeführt haben.  Reinigen Sie die Mauslinse mit einem weichen Wattestäbchen. Verwenden Sie keine Flüssigkeiten oder Lösungsmittel zum Reinigen der Mauslinse.  Verwenden Sie die Maus auf einem Mauspad. Wenn Sie die Maus auf einer stark reflektierenden Oberfläche verwenden, insbesondere auf Glas oder einer spiegelnden Fläche, funktioniert sie möglicherweise nicht richtig.
 • Page 33 Mauswartung Ziehen Sie immer das Mauskabel vom Computer ab, wenn Sie die Maus reinigen möchten. Bewahren Sie Getränke nicht in unmittelbarer Nähe der Maus auf. Verschütten Sie keine Flüssigkeit über die Maus. Durch regelmäßige Wartung der Maus können Sie die Gefahr von Schäden an der Maus oder am Computer verringern und somit auch die Funktionsdauer der Maus verlängern.
 • Page 34 Erste Ausgabe (Juli 2015) © Copyright Lenovo 2015. Lenovo und das Lenovo Logo sind Marken von Lenovo in den USA und/oder anderen Ländern. Microsoft und Windows sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Weitere Unternehmens-, Produkt- oder Servicenamen können Marken anderer Hersteller sein.
 • Page 35 Lenovo Y Gaming Precision Mouse Első lépések Magyar...
 • Page 36 A termék használata előtt mindenképpen olvassa el a termékhez kapott biztonsági előírásokat. Bevezetés A Lenovo Y Gaming Precision Mouse (a továbbiakban: egér) a számítógép bármelyik USB- csatlakozójához csatlakoztatható. A számos gombbal és jelzőfénnyel rendelkező egér egyenletes és kellemes játékélményt biztosít.
 • Page 37 Bal egérgomb Jobb egérgomb A szoftver telepítése A speciális beállítások megadásához az egér használata előtt telepítheti a Lenovo Y gaming precision mouse szoftvert (a továbbiakban: szoftver). Ezzel a szoftverrel az egyes játékok követelményeinek megfelelően szabhatja személyre az egér funkcióit, így a vezérlés a következőknek köszönhetően gyorsabb, biztosabb lehet: ...
 • Page 38 A szoftver a következő módon telepíthető: Keresse fel a www.lenovo.com/support/mice webhelyet, és kattintson a Lenovo Y Gaming Precision Mouse elemre. A telepítőfájl megkeresése és letöltése. Kattintson duplán a telepítőfájlra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés végrehajtásához. DPI jelzőfények Az egér DPI-jének módosításához nyomja meg a DPI-kapcsoló...
 • Page 39 A súlyok beszerelése és eltávolítása Az egérhez négy darab 5 g (0,01 font) tömegű súly is tartozik, amelyekkel úgy állíthatja be az egér súlyát, hogy a legkényelmesebben tudja használni. A súlyok a következőképpen szerelhetők be: Forgassa nyitott helyzetbe a súlyok helyének fedelét, és az egeret megfordítva távolítsa el a fedelet.
 • Page 40 Hibaelhárítás Probléma: Az egérmutató nem mozog. Megoldás:  Ellenőrizze, hogy pontosan követte-e a telepítési eljárásokat.  Tisztítsa meg az egér lencséit egy puha pamut ronggyal. Az egér lencséinek tisztításához ne használjon folyadékot vagy oldószert.  Helyezzen egéralátétet az egér alá. Ha az egeret erősen tükröződő felületen használja (pl.
 • Page 41 Az egér gondos kezelése Az egeret mindig húzza ki a tisztítás előtt. Tartsa távol a folyadékokat az egér munkaterületétől és kerülje a folyadékok egérre kerülését. Az egér karbantartásával könnyebben elkerülheti az egér és a számítógép esetleges károsodásait, és hosszabb élettartamot biztosíthat a terméknek.
 • Page 42 Első kiadás (2015. július) © Copyright Lenovo 2015. A Lenovo és a Lenovo logó a Lenovo védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Microsoft és a Windows kifejezések a Microsoft vállalatcsoport védjegyei. Más vállalatok, termékek vagy szolgáltatások nevei mások védjegyei vagy szolgáltatás védjegyei lehetnek.
 • Page 43 Lenovo Y Gaming Precision Mouse Guida di avvio rapido Italiano Italiano...
 • Page 44 Introduzione Il Lenovo Y Gaming Precision Mouse (di seguito denominato mouse) può essere collegato a qualsiasi connettore USB (Universal Serial Bus) sul computer. Dotato di più pulsanti e indicatori, il mouse garantisce un'esperienza di gioco fluida e agevole.
 • Page 45 Pulsante destro Installazione del software È possibile installare il software del can Lenovo Y Gaming Precision Mouse (di seguito denominato software) per personalizzare le impostazioni avanzate prima di utilizzare il mouse. Il software permette di personalizzare le funzioni del mouse in base ai requisiti specifici di ciascun gioco e di rendere più...
 • Page 46  Configurazione delle funzioni multimediali. Per installare il software, procedere nel modo seguente: Accedere al sito www.lenovo.com/support/mice e fare clic su Lenovo Y Gaming Precision Mouse. Individuare e scaricare il file di installazione. Fare doppio clic sul file di installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.
 • Page 47 Installazione e rimozione dei contrappesi Il mouse è dotato di quattro contrappesi da 5 grammi, che permettono di regolare il peso e rendere più stabile il mouse. Per installare i contrappesi, procedere nel modo seguente: Ruotare lo sportellino dei contrappesi fino alla posizione di sblocco e rovesciare il mouse per rimuovere lo sportellino dei contrappesi.
 • Page 48 Risoluzione dei problemi Problema: il puntatore del mouse non si muove. Soluzione:  Verificare di aver seguito tutte le procedure di installazione.  Pulire la lente del mouse con un panno in cotone morbido. Non utilizzare solventi o altri liquidi per pulire la lente del mouse. ...
 • Page 49 Manutenzione del mouse Scollegare il mouse prima di pulirlo. Tenere lontano bevande dall'area di lavoro del mouse ed evitare qualsiasi rovesciamento. La manutenzione del mouse ridurrà al minimo le possibilità di causare danni al mouse e al computer, prolungandone al contempo la durata.
 • Page 50 Prima edizione (luglio 2015) © Copyright Lenovo 2015. Lenovo e il logo Lenovo sono marchi di Lenovo negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Microsoft e Windows sono marchi del gruppo di società Microsoft. Altri nomi di servizi, prodotti o società sono marchi di altre società.
 • Page 51 Lenovo Y Gaming Precision Mouse Przewodnik Szybki start Polski...
 • Page 52 Przed skorzystaniem z produktu należy zapoznać się z dokumentacją na temat bezpieczeństwa dostarczoną wraz z produktem. Wprowadzenie Mysz Lenovo Y Gaming Precision Mouse (dalej zwaną myszą) można podłączyć do dowolnego aktywnego złącza USB komputera. Dzięki wielu przyciskom i wskaźnikom mysz zapewnia szybkie i płynne sterowanie w grach.
 • Page 53: Instalacja Oprogramowania

  Prawy przycisk Instalacja oprogramowania Przed rozpoczęciem korzystania z myszy można zainstalować oprogramowanie urządzenia Lenovo Y gaming precision mouse (dalej nazywane oprogramowaniem) w celu dostosowania ustawień zaawansowanych. Oprogramowanie pomaga dostosować funkcje myszy do wymagań użytkownika związanych z każdą grą. Dzięki temu mysz będzie działać szybciej i lepiej. Taki efekt można uzyskać: ...
 • Page 54  konfigurując funkcje multimedialne. Aby zainstalować oprogramowanie: przejdź do strony www.lenovo.com/support/mice i kliknij opcję Lenovo Y Gaming Precision Mouse; znajdź i pobierz plik instalacyjny; dwukrotnie kliknij plik instalacyjny, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić instalację.
 • Page 55 Wkładanie i wyjmowanie ciężarków Mysz jest dostarczana z czterema 5-gramowymi (0,01 funta) ciężarkami, które umożliwiają dostosowanie wagi urządzenia do własnych preferencji. Aby włożyć ciężarki: Obróć pokrywę ciężarków, aby ją otworzyć. Następnie odwróć mysz do góry nogami w celu zdjęcia pokrywy ciężarków.
 • Page 56 Rozwiązywanie problemów Problem: Wskaźnik myszy nie porusza się. Rozwiązanie:  Upewnij się, że dokładnie wykonano procedurę instalacyjną.  Wyczyść soczewkę myszy delikatną bawełnianą szmatką. Nie używaj żadnego płynu ani rozpuszczalnika do czyszczenia soczewki myszy.  Użyj podkładki pod mysz. Mysz może nie działać na odblaskowej powierzchni, szczególnie szklanej lub lustrzanej.
 • Page 57 Konserwacja myszy Pamiętaj, aby zawsze odłączać mysz przed czyszczeniem. Nie stawiaj napojów obok myszy. Unikaj rozlewania na nią płynów. Konserwacja myszy pomaga uniknąć potencjalnych uszkodzeń tego urządzenia i komputera, a tym samym wydłuży czas eksploatacji.
 • Page 58 Wydanie pierwsze (lipiec 2015) © Copyright Lenovo 2015. Lenovo i logo Lenovo są znakami towarowymi Lenovo w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Microsoft i Windows są znakami towarowymi grupy Microsoft. Nazwy innych przedsiębiorstw, produktów i usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usług innych podmiotów.
 • Page 59 Lenovo Y Gaming Precision Mouse Guia de introdução Português...
 • Page 60 Antes de utilizar o produto, certifique-se de que lê a documentação de segurança fornecida com o produto. Introdução Lenovo Y Gaming Precision Mouse (adiante designado por rato) pode ser ligado a qualquer conector USB (Universal Serial Bus) no computador. Com vários botões e indicadores, o rato proporciona uma experiência de jogo rápida e eficaz.
 • Page 61 Botão direito Instalar o software Pode instalar o software Lenovo Y gaming precision mouse (adiante designado por software) para personalizar as definições avançadas antes de utilizar o rato. O software ajuda a personalizar as funções do rato de acordo com os seus requisitos específicos em cada jogo e a obter um controlo mais eficaz e mais rápido, do seguinte modo:...
 • Page 62  Configure funções multimédia. Para instalar o software, proceda do seguinte modo: Aceda a www.lenovo.com/support/mice e faça clique em Lenovo Y Gaming Precision Mouse. Localize e transfira o ficheiro de instalação. Faça duplo clique no ficheiro de instalação e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã...
 • Page 63 Instalar e remover os contrapesos O rato é fornecido com quatro contrapesos de 5 g, o que permite ajustar o peso do rato para obter uma experiência de utilização otimizada. Para instalar contrapesos, proceda do seguinte modo: Rode a tampa dos contrapesos para a posição de desbloqueio e vire o rato ao contrário para remover a tampa dos contrapesos.
 • Page 64 Resolução de problemas Problema: O ponteiro do rato não se move. Solução:  Certifique-se de que seguiu todos os procedimentos de instalação.  Limpe a lente do rato com um pano de algodão macio. Não utilize quaisquer produtos de limpeza ou líquidos para limpar a lente do rato. ...
 • Page 65 Cuidados a ter com o rato Desligue sempre o rato antes de o limpar. Mantenha quaisquer líquidos afastados da área de trabalho do rato a fim de evitar derramamentos. A manutenção do rato ajuda a evitar potenciais danos no rato e no computador, o que por sua vez assegura uma maior vida útil do produto.
 • Page 66 Primeira Edição (Julho de 2015) © Copyright Lenovo 2015. A Lenovo e o logótipo Lenovo são marcas comerciais da Lenovo nos Estados Unidos e/ou noutros países. Microsoft e Windows são marcas comerciais do grupo de empresas da Microsoft. Outros nomes de empresas, produtos ou serviços podem ser marcas comerciais ou marcas de serviços de terceiros.
 • Page 67 Lenovo Y Gaming Precision Mouse Краткое руководство по запуску Русский...
 • Page 68 Прежде чем использовать этот продукт, ознакомьтесь с документацией по технике безопасности, входящей в комплект поставки продукта. Введение Мышь Lenovo Y Gaming Precision Mouse (далее "мышь") можно подключить к любому разъему USB компьютера. Она оснащена несколькими кнопками и индикаторами, которые позволяют полностью контролировать игровой процесс.
 • Page 69 Правая кнопка Установка программного обеспечения Перед использованием мыши рекомендуется установить программное обеспечение Lenovo Y Gaming Precision Mouse (далее "программное обеспечение"), чтобы настроить дополнительные параметры. С его помощью можно настроить функции мыши согласно определенным требованиям в каждой игре, а также улучшить и ускорить управление мышью следующим образом.
 • Page 70 Настроить определения макросов.  Настроить функции мультимедиа. Чтобы установить программное обеспечение, выполните указанные ниже действия. Перейдите на сайт www.lenovo.com/support/mice и щелкните Lenovo Y Gaming Precision Mouse. Найдите и загрузите установочный файл. Дважды щелкните установочный файл и затем следуйте инструкциям на экране, чтобы...
 • Page 71 Установка и снятие утяжелителя В комплект поставки мыши входят четыре 5-граммовых утяжелителя, которые позволяют отрегулировать вес мыши для максимального удобства пользователя. Чтобы установить утяжелители, выполните следующие действия. Установите крышку отсека для утяжелителей в открытое положение и переверните мышь, чтобы снять крышку отсека для утяжелителей. Поочередно...
 • Page 72 Устранение неполадок Проблема. Указатель мыши не перемещается. Решение.  Убедитесь, что вы выполнили все действия по установке.  Протрите линзы мыши мягким ватным тампоном. Не используйте для очистки линз мыши никакие жидкости или растворители.  Положите мышь на коврик. Если мышь передвигается по сильно отражающей поверхности, особенно...
 • Page 73 Уход за мышью Перед тем как почистить мышь, всегда отсоединяйте ее от компьютера. Держите жидкости подальше от мыши и не проливайте жидкости на мышь. Регулярный уход за мышью помогает избежать потенциальных повреждений мыши и компьютера, что, в свою очередь, увеличивает срок службы продукта.
 • Page 74 Первое издание (июль 2015) © Авторские права Lenovo 2015. Lenovo и логотип Lenovo — товарные знаки Lenovo в США и (или) других странах. Microsoft, и Windows — товарные знаки группы компаний Microsoft. Прочие названия фирм, продуктов или услуг могут быть товарными знаками или марками обслуживания...
 • Page 75 Lenovo Y Gaming Precision Mouse Guía de inicio rápido Español...
 • Page 76 Lenovo Y Gaming Precision Mouse (de ahora en adelante denominado el mouse) se puede conectar a cualquier conector Universal Serial Bus (USB) habilitado en el sistema. Con múltiples botones e indicadores, el mouse le proporciona una experiencia de juego rápida y sin problemas. El ratón es compatible con los siguientes sistemas operativos: ...
 • Page 77 Botón izquierdo Botón derecho Instalación del software Puede instalar el software de Lenovo Y gaming precision mouse (de ahora en adelante denominado el software) para personalizar las configuraciones avanzadas antes de usar el mouse. El software le ayuda a personalizar las funciones del mouse de acuerdo con sus requisitos específicos en cada juego y a obtener un mejor y más rápido control que:...
 • Page 78 Vaya a www.lenovo.com/support/mice y haga clic en Lenovo Y Gaming Precision Mouse. Busque y descargue el archivo de instalación. Haga doble clic en el archivo de instalación y luego siga las instrucciones de la pantalla para completar la instalación. Indicadores DPI Presione el conmutador de DPI para encender los DPI del mouse.
 • Page 79 Guarde las pilas de pesas que sobren, si las hubiera. También puede saltarse este paso si no tiene problemas con usar el mouse sin las pilas de pesas. Instale la cubierta de las pilas de pesas y gírela hasta la posición de bloqueo Para extraer las pilas de pesas, haga lo siguiente: Gire la cubierta de las pilas de pesas a la posición de desbloqueo...
 • Page 80 óptima. Instale la cubierta de las pilas de pesas y gírela hasta la posición de bloqueo Resolución de problemas Problema: El puntero del ratón no se mueve.
 • Page 81 Desconecte siempre el ratón antes de limpiarlo. Mantenga alejadas las bebidas del área de trabajo del ratón y evite que se derramen líquidos. El mantenimiento del mouse ayuda a evitar posibles daños al mouse y al sistema, lo que garantiza una vida más prolongada del producto.
 • Page 82 Primera edición (julio de 2015) © Copyright Lenovo 2015. Lenovo y el logotipo de Lenovo son marcas registradas de Lenovo en Estados Unidos o en otros países. Microsoft y Windows son marcas registradas del grupo de empresas Microsoft. Otros nombres de empresas, productos o servicios pueden ser marcas registradas o de servicio de otros.
 • Page 83 Lenovo Y Gaming Precision Mouse 快速入門手冊 繁體中文 繁體中文...
 • Page 84 安全資訊 使用本產品之前,請務必閱讀產品隨附的安全文件。 簡介 Lenovo Y Gaming Precision Mouse(以下簡稱為滑鼠)可以連接到電腦上的任何通用序列匯流排 (USB) 接頭。此滑鼠具有多個按鈕和指示燈,為您提供敏捷、流暢的遊戲體驗。 下列作業系統支援本滑鼠:  Microsoft Windows 7(32 位元或 64 位元)  Microsoft Windows 8(32 位元或 64 位元)  Microsoft Windows 8.1(32 位元或 64 位元) 滑鼠套件包含下列品項:  滑鼠  保固書  快速入門手冊 ...
 • Page 85 零件和位置 每吋的點數 (DPI) 切換按鈕 滾輪 後退按鈕 前進按鈕 降低音量按鈕 提高音量按鈕 左按鈕 右按鈕 安裝軟體 在使用滑鼠之前,您可以安裝 Lenovo Y gaming precision mouse 軟體(以下簡稱為軟體)以自 訂進階設定。 此軟體可協助您根據自己在每個遊戲中的特定需求來自訂滑鼠功能,以獲得更好、更快的控制體 驗,例如:  為滑鼠按鈕指派不同的功能。...
 • Page 86  配置單一和合併的按鍵指令。  配置巨集定義。  配置多媒體功能。 若要安裝軟體,請執行下列動作: 前往 www.lenovo.com/support/mice,然後按一下 Lenovo Y Gaming Precision Mouse。 找出並下載安裝檔。 按兩下安裝檔,然後遵循畫面指示完成安裝。 DPI 指示燈 按下 DPI 切換按鈕以切換滑鼠 DPI。 解析度 LED 活動 第一個指示燈亮起紅色。 1200 DPI 第一個和第二個指示燈亮起紅色。 1600 DPI 第二個和第三個指示燈亮起紅色。 2000 DPI 所有指示燈亮起紅色。 3200 DPI...
 • Page 87 安裝和移除配重砝碼 此滑鼠隨附四個 5 公克(0.01 磅)配重砝碼,可讓您調整滑鼠的重量以獲得最佳的手持體驗。 如果要安裝配重砝碼,請執行下列動作: 將配重砝碼外蓋旋轉至解除鎖定位置 然後將滑鼠翻過來以取下配重砝碼外蓋。 將 5 公克(0.01 磅)配重砝碼裝入配重砝碼槽,一次一個,直到滑鼠重量達到最佳的 手持體驗。將其餘未使用的配重砝碼妥善保存。如果未安裝配重砝碼的滑鼠即可提供令 您滿意的手感,您也可以跳過此步驟。 安裝配重砝碼外蓋,然後將它旋轉至鎖定位置 如果要移除配重砝碼,請執行下列動作: 將配重砝碼外蓋旋轉至解除鎖定位置 然後將滑鼠翻過來以取下配重砝碼外蓋。 將 5 公克(0.01 磅)配重砝碼從配重砝碼槽中取出,一次一個,直到滑鼠重量達到最 佳的手持體驗。 安裝配重砝碼外蓋,然後將它旋轉至鎖定位置...
 • Page 88 疑難排解 問題:滑鼠指標不會移動。 解決方案:  確定您已遵循所有安裝程序。  請使用柔軟的棉花棒清潔滑鼠讀寫頭。切勿使用任何液體或溶劑清潔滑鼠讀寫頭。  在滑鼠下面放置滑鼠墊。如果滑鼠在高反射的表面(尤其是玻璃或鏡面)上移動, 滑鼠可能無法運作。...
 • Page 89 保養滑鼠 在清潔之前,請務必拔除滑鼠的連線。滑鼠運作區域附近請勿擺放飲料,以免受到潑灑。妥善保養 您的滑鼠有助於減少滑鼠和電腦受損的機會,從而確保延長產品壽命。...
 • Page 90 第一版(2015 年 7 月) © Copyright Lenovo 2015. Lenovo 及 Lenovo 標誌是 Lenovo 在美國及(或)其他國家或地區的商標。 Microsoft 和 Windows 是 Microsoft 集團旗下公司的商標。 其他公司、產品或服務名稱,可能是第三者的商標或服務標誌。 有限及限制權利注意事項:倘若資料或軟體係依據美國聯邦總務署 (General Services Administration, GSA) 的 合約交付,其使用、重製或揭露須符合合約編號 GS-35F-05925 之規定。...
 • Page 91 Lenovo Y Gaming Precision Mouse Hızlı Başlangıç Kılavuzu Türkçe...
 • Page 92 Before using the product, be sure to read the safety documentation that comes with the product. Giriş Lenovo Y Gaming Precision Mouse (bundan sonra fare olarak anılacaktır) bilgisayarınızdaki herhangi bir Evrensel Seri Veriyolu (USB) bağlacına takılabilir. Birden çok düğmeye ve göstergeye sahip olan fare, size hızlı...
 • Page 93 Sol düğme Sağ düğme Yazılımın kurulması Fareyi kullanmadan önce gelişmiş ayarları özelleştirmek için Lenovo Y gaming precision mouse yazılımını (bundan sonra yazılım olarak anılacaktır) yükleyebilirsiniz. Yazılım, fare işlevlerini her oyuna özgü gereksinimlerinize göre özelleştirmenize ve aşağıdaki işlemlerle daha iyi ve daha hızlı bir denetim elde etmenize yardımcı olur: ...
 • Page 94 Yazılımı kurmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin: www.lenovo.com/support/mice adresine gidin ve Lenovo Y Gaming Precision Mouse'u tıklayın. Kurulum dosyasını bulup karşıdan yükleyin. Kurulum dosyasını çift tıklatın ve kurulumu tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin. DPI göstergeleri Fare DPI değerinde geçiş yapmak için DPI geçiş düğmesine basın.
 • Page 95 çevirin. Farenizin ağırlığı optimum tutuş deneyiminize göre ayarlanana kadar, 5 g (0,01 lb) ağırlık yığınlarını tek tek ağırlık yığını bölmesinin içine yerleştirin. Varsa, geriye kalan ağırlık yığınlarını saklayın. Ayrıca ağırlık yığınları takılı olmadan farenizin ağırlığından memnunsanız, bu adımı atlayabilirsiniz.
 • Page 96  Fare merceklerini, yumuşak, pamuklu bir bezle temizleyin. Fare merceğini temizlemek için herhangi bir sıvı veya çözücü kullanmayın.  Farenin altına bir fare altlığı koyun. Fare oldukça yansıtıcı bir yüzeyde, özellikle bir cam veya ayna yüzeyi üzerinde hareket ediyorsa, çalışamayabilir.
 • Page 97 Farenin Dikkatli Kullanılması Temizlemeden önce her zaman farenin bağlantısını kesin. İçecekleri farenin çalışma alanından uzak tutun ve dökülmelerden kaçının. Farenize bakım uygulanması, farenize ve bilgisayarınıza yönelik olası hasarların engellenmesine yardımcı olur ve bu da daha uzun bir ürün kullanım ömrü sağlar.
 • Page 98 Birinci Basım (Temmuz 2015) © Telif Hakkı Lenovo 2015. Lenovo ve Lenovo logosu, Lenovo'nun ABD'de ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Microsoft ve Windows, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır. Diğer şirket, ürün ya da hizmet adları ilgili şirketlerin ticari markaları ya da hizmet markaları olabilir.
 • Page 99 Lenovo Y Gaming Precision Mouse Короткий посібник користувача Українська...
 • Page 100 Before using the product, be sure to read the safety documentation that comes with the product. Вступ Lenovo Y Gaming Precision Mouse (далі — миша) можна підключати до будь-якого роз'єму USB на комп'ютері. Мишу оснащено кількома кнопками та індикаторами, що дає змогу...
 • Page 101 Кнопка збільшення звуку Ліва кнопка Права кнопка Встановлення програмного забезпечення Ви можете встановити програмне забезпечення Lenovo Y gaming precision mouse (далі — програмне забезпечення), щоб налаштувати додаткові параметри перед використанням миші. Це програмне забезпечення дає змогу налаштувати функції миші відповідно до ваших...
 • Page 102 Налаштувати макровизначення.  Налаштувати мультимедійні функції. Щоб установити це програмне забезпечення, виконайте наведені нижче дії. Перейдіть на сторінку www.lenovo.com/support/mice і клацніть Lenovo Y Gaming Precision Mouse. Знайдіть і завантажте файл встановлення. Двічі клацніть його та дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити...
 • Page 103 Встановлення та демонтаж обважнювачів До комплекту постачання миші входять чотири обважнювачі (5 г), які дають змогу відрегулювати вагу миші, щоб зробити її максимально зручною для користування. Щоб установити обважнювачі, виконайте наведені нижче дії. Поверніть кришку відсіку для обважнювачів у положення розблокування та...
 • Page 104 Виявлення та усунення неполадок Проблема: вказівник миші не рухається. Вирішення  Упевніться, що ви виконали всі процедури зі встановлення.  Очистьте лінзу миші м'якою ватною паличкою. Не використовуйте для чищення рідину або будь-який розчинник.  Покладіть під мишу килимок. Якщо миша розташована на дзеркальній поверхні, особливо...
 • Page 105 Правила поводження з мишею Завжди вимикайте мишу перед очищенням. Тримайте подалі від миші напої та запобігайте потраплянню на неї будь-якої рідини. Правильне поводження з мишею допомагає уникнути можливих пошкоджень її та комп'ютера, що дасть змогу подовжити термін їх використання.
 • Page 108 Перше видання (липень 2015 р.) © Компанія Lenovo, 2015 р. Lenovo та емблема Lenovo є товарними знаками фірми Lenovo у Сполучених Штатах та (або) інших країнах. Microsoft і Windows є товарними знаками групи компаній Microsoft. Назви інших компаній, продуктів або послуг можуть бути товарними знаками або знаками...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: