Download Print this page

Husqvarna BLi100C Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

EN
Operator's manual
BG
Ръководство за експлоатация
CS
Návod k použití
DA
Brugsanvisning
DE
Bedienungsanweisung
EL
Οδηγίες χρήσης
ES
Manual de usuario
ET
Kasutusjuhend
FI
Käyttöohje
FR
Manuel d'utilisation
HR
Priručnik za korištenje
HU
Használati utasítás
IT
Manuale dell'operatore
JA
取扱説明書
KO
사용자 설명서
LT
Operatoriaus vadovas
LV
Lietošanas pamācība
NL
Gebruiksaanwijzing
NO
Bruksanvisning
PL
Instrukcja obsługi
PT
Manual do utilizador
RO
Instrucţiuni de utilizare
RU
Руководство по эксплуатации
SK
Návod na obsluhu
SL
Navodila za uporabo
SV
Bruksanvisning
TR
Kullanım kılavuzu
UK
Посібник користувача
ZH
操作手册
BLi100C, BLi200C, BLi300C
3-5
6-8
9-11
12-14
15-17
18-20
21-23
24-26
27-29
30-32
33-35
36-38
39-41
42-44
45-46
47-49
50-52
53-55
56-57
58-60
61-63
64-66
67-69
70-72
73-75
76-77
78-80
81-83
84-85

Advertisement

loading

  Also See for Husqvarna BLi100C

  Related Manuals for Husqvarna BLi100C

  Summary of Contents for Husqvarna BLi100C

 • Page 1 BLi100C, BLi200C, BLi300C Operator's manual Ръководство за експлоатация Návod k použití 9-11 Brugsanvisning 12-14 Bedienungsanweisung 15-17 Οδηγίες χρήσης 18-20 Manual de usuario 21-23 Kasutusjuhend 24-26 Käyttöohje 27-29 Manuel d'utilisation 30-32 Priručnik za korištenje 33-35 Használati utasítás 36-38 Manuale dell'operatore 39-41 取扱説明書...
 • Page 3: Product Overview

  Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Husqvarna AB (publ) is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. 884 - 002 - 19.09.2018...
 • Page 4 • Do not keep the battery in an area where static Only use Husqvarna original batteries for Husqvarna electricity can occur. Do not keep the battery in a products and only charge them in original QC330 or metal box.
 • Page 5 2. Wait until all LEDs on the LED indicator (8) are on. 3. Remove the battery from the battery charger. Radio frequency data BLi100C BLi200C BLi300C Frequency 2402-2480 2402-2480 2402-2480...
 • Page 6 Световната търговска марка и лого на са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc и всяко използване на тези марки от Husqvarna AB (publ) е лицензирано. Останалите търговски марки и търговски наименования са на съответните им собственици. 884 - 002 - 19.09.2018...
 • Page 7 от други метални предмети, като кламери, За продуктите на Husqvarna използвайте само монети, ключове, гвоздеи, винтове или други оригинални батерии Husqvarna и ги зареждайте само малки метални предмети, които могат да с оригинални зарядни устройства QC330 или QC500 направят връзка от едната клема към другата.
 • Page 8 (2). Когато светодиодът за зареждане (4) върху зарядното устройство светне, батерията е свързана правилно към зарядното. 2. Изчакайте, докато всички светодиоди на светодиодния индикатор (8) светнат. 3. Извадете акумулатора от зарядното устройство. Данни за радиочестота BLi100C BLi200C BLi300C Честотен 2402 – 2402 – 2402 –...
 • Page 9 ® Bluetooth Slovo a loga jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. Použití těchto známek společností Husqvarna AB (publ.) podléhá licenci. Další ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům. 884 - 002 - 19.09.2018...
 • Page 10 • Baterii skladujte na místě, kde je teplota v rozsahu 5 až 25 °C (41 až 77 °F) a mimo přímé sluneční světlo. Dobíjecí baterie BLi100C, BLi200C, BLi300C (1) se používá výhradně jako zdroj energie pro odpovídající • Nabíječku baterií skladujte na místě, kde je teplota bezdrátová...
 • Page 11 LED dobíjení (4) na nabíječce baterií, baterie je správně připojena k nabíječce. 2. Vyčkejte, dokud se nerozsvítí všechny kontrolky indikátoru LED (8). 3. Vyjměte baterii z nabíječky. Radiofrekvenční údaje BLi100C BLi200C BLi300C Frekvenční 2402–2480 2402–2480 2402–2480 rozsah, MHz Výstupní...
 • Page 12 ® Bluetooth -navnet og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc, og al Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc.'s brug deraf sker på licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
 • Page 13 Aftør batteripolerne med en ren og tør klud, hvis de skulle blive snavsede. Bemærk: Disse oplysninger gør det lettere at bruge produktet. • Batterier skal oplades før brug. Brug altid Husqvarna QC330 eller QC500 batterioplader. Batterisikkerhed • Batteriet må ikke efterlades på laderen i længere tid, når det ikke er i brug.
 • Page 14 1. Sæt batteriet (1) i batteriopladeren (2). Når LED- indikatoren for opladning (4) på batteriladeren tænder, er batteriet tilsluttet korrekt til batteriladeren. 2. Vent, indtil alle lysdioder på LED-indikatoren (8) er tændt. 3. Fjern batteriet fra batteriopladeren. Radiofrekvensdata BLi100C BLi200C BLi300C Frekvensom- 2402-2480 2402-2480 2402-2480 råde, MHz Udgangsef- fekt, dBm 884 - 002 - 19.09.2018...
 • Page 15 (Abb. 7 ) Richtlinien. ® Bluetooth Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc, und die Verwendung dieser Marken durch Husqvarna AB (publ) erfolgt unter Lizenz. Andere Handelsmarken oder Handelsnamen gehören dem jeweiligen Eigentümer. 884 - 002 - 19.09.2018...
 • Page 16 über eine Softwareverschlüsselung. Ort unter, der abgeschlossen, trocken und frei von Feuchtigkeit und Frost ist. Der wiederaufladbare Akku (1) von BLi100C, BLi200C, BLi300C darf nur zur Energieversorgung des • Lagern Sie den Akku nicht an einem Ort, an dem es dazugehörigen kabellosen Husqvarna-Geräts verwendet...
 • Page 17 Akku richtig an das Ladegerät angeschlossen. 2. Warten Sie, bis alle LEDs auf der LED-Anzeige (8) eingeschaltet sind. 3. Nehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät. Funkfrequenzdaten BLi100C BLi200C BLi300C Frequenzber- 2402-2480 2402-2480 2402-2480 eich, MHz...
 • Page 18 Η λέξη και τα σχετικά λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα που αποτελούν ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. Η χρήση αυτών των σημάτων από την Husqvarna AB (publ) γίνεται κατόπιν αδείας. Οποιαδήποτε άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
 • Page 19 Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να την Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες φυλάσσετε μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, Husqvarna για προϊόντα Husqvarna και να τις φορτίζετε όπως συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες μόνο με το γνήσιο φορτιστή μπαταριών QC330 ή QC500 ή...
 • Page 20 φορτιστή της μπαταρίας ανάψει, η μπαταρία έχει συνδεθεί σωστά στο φορτιστή της μπαταρίας. 2. Περιμένετε μέχρι να ανάψουν όλες οι λυχνίες LED στη γραμμή ενδείξεων LED (8). 3. Αφαιρέστε την μπαταρία από το φορτιστή. Δεδομένα ραδιοσυχνοτήτων BLi100C BLi200C BLi300C Εύρος 2402-2480 2402-2480 2402-2480 συχνοτήτων, Ισχύς...
 • Page 21 Los logotipos y las denominaciones son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y su uso por parte de Husqvarna AB (publ) está sujeto a una licencia. Cualquier otra marca comercial o denominación comercial será propiedad de sus respectivos titulares.
 • Page 22 5 °C (41 °F) y 45 °C (113 °F) y protegido de la luz solo puede utilizarse como fuente de alimentación de solar directa. los productos sin cables Husqvarna para los que ha sido Resolución de problemas de la diseñada. Para evitar daños, la batería no debe utilizarse como fuente de alimentación de otros...
 • Page 23 2. Espere hasta que todas las luces LED del indicador LED (8) estén encendidas. 3. Retire la batería del cargador. Transmisión de datos por radiofrecuencia BLi100C BLi200C BLi300C Intervalo de 2402-2480 2402-2480 2402-2480 frecuencias, Potencia de salida, dBm 884 - 002 - 19.09.2018...
 • Page 24 Ülejäänud tootel toodud sümbolid/tähised vastavad erinevates riikides kehtivatele sertifitseerimisnõuetele. ® Bluetooth -i sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc registreeritud kaubamärgid ja ettevõte Husqvarna AB kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubamärginimed kuuluvad nende vastavatele omanikele. 884 - 002 - 19.09.2018...
 • Page 25 • Hoidke akut ruumis, mille temperatuur püsib Husqvarna juhtmevabadel seadmetel kasutatakse vahemikus 5...25 °C (41...77 °F) ja kus aku on toiteallikana ainult laetavaid akusid BLi100C, BLi200C, varjatud otsese päikesevalguse eest. BLi300C (1). Vigastuste vältimiseks ei tohi akut • Hoidke akulaadijat ruumis, mille temperatuur püsib kasutada toiteallikana muudel seadmetel.
 • Page 26 1. Asetage aku (1) akulaadijasse (2). Kui laadimist näitav LED-märgutuli (4) akul süttib, on aku õigesti akulaadijasse ühendatud. 2. Oodake, kuni kõik LED-tuled LED-näidikul (8) põlevad. 3. Eemaldage aku laadijast. Raadiosageduse andmed BLi100C BLi200C BLi300C Sagedusala, 2402–2480 2402–2480 2402–2480 Väljundvõim- sus, dBm...
 • Page 27 Muita tuotteen tunnuksia/tarroja tarvitaan tietyillä markkina-alueilla ilmaisemaan erityisiä sertifiointivaatimuksia. Bluetooth ® -sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Husqvarna AB (publ) käyttää kyseisiä merkkejä luvanvaraisesti. Muut tavaramerkit ja kauppanimet kuuluvat omistajilleen. 884 - 002 - 19.09.2018...
 • Page 28 • Älä säilytä akkua paikassa, jossa on staattista Husqvarnatuotteissa saa käyttää ainoastaan sähköä. Älä säilytä akkua metallilaatikossa. alkuperäisiä Husqvarna-akkuja ja niitä saa ladata • Säilytä akkua varastossa, jossa lämpötila on ainoastaan alkuperäisellä QC330- tai QC500- 5...25 °C (41...77 °F) ja jossa se ei ole suorassa akkulaturilla, jonka on valmistanut Husqvarna.
 • Page 29 1. Aseta akku (1) akkulaturiin (2). Kun laturin latauksen merkkivalo (4) palaa, akku on oikein kiinni akkulaturissa. 2. Odota, kunnes LED-ilmaisimen (8) kaikki merkkivalot palavat. 3. Irrota akku akkulaturista. Radiotaajuuden tiedot BLi100C BLi200C BLi300C Taajuusalue, 2402–2480 2402–2480 2402–2480 Lähtöteho, 884 - 002 - 19.09.2018...
 • Page 30 La marque et les logos sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc, et toute utilisation de ces marques par Husqvarna AB (publ) est régie par une licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
 • Page 31 Utilisez exclusivement des batteries originales • Ne conservez pas la batterie dans un endroit Husqvarna pour alimenter des produits Husqvarna et ne présentant un risque d'électricité statique. Ne les rechargez qu'avec un chargeur de batterie original conservez pas la batterie dans une boîte métallique.
 • Page 32 2. Attendez que toutes les LED soient allumées sur l'indicateur LED (8). 3. Dégagez la batterie du chargeur de batterie. Données de fréquence radio BLi100C BLi200C BLi300C Plage de fré- 2402-2480 2402-2480 2402-2480 quences, MHz...
 • Page 33 Bluetooth Natpis i logotip registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc i tvrtka Husqvarna AB (publ) za svaku upotrebu tih znakova posjeduje licenciju. Drugi zaštitni znakovi i trgovinski nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima. 884 - 002 - 19.09.2018...
 • Page 34 Za proizvode Husqvarna upotrebljavajte samo originalne stezaljke. Kratki spoj između priključaka baterije baterije tvrtke Husqvarna i punite ih samo u originalnom može prouzročiti opekline ili požar. punjaču baterija QC330 ili QC500tvrtke Husqvarna. •...
 • Page 35 884 - 002 - 19.09.2018...
 • Page 36 ® Bluetooth szóvédjegy és embléma a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és ezen jelzések Husqvarna AB (publ). általi használata licencelés keretében történik. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a saját tulajdonosaik tulajdonában állnak. 884 - 002 - 19.09.2018...
 • Page 37 Helyezze az akkumulátort közvetlen napfénytől kódolva vannak. védett helyre, ahol a hőmérséklet 5 °C (41 °F) és 25 °C (77 °F) között van. A tölthető BLi100C, BLi200C, BLi300C akkumulátorok (1) kizárólag a megfelelő Husqvarna akkumulátoros • Helyezze az akkumulátortöltőt közvetlen napfénytől védett helyre, ahol a hőmérséklet 5 °C (41 °F) és 45...
 • Page 38 érintkezik az akkumulátortöltővel. 2. Várjon, amíg a LED-kijelző (8) összes LED lámpája világítani nem kezd. 3. Vegye ki az akkumulátort a töltőből. Rádiófrekvenciás adatok BLi100C BLi200C BLi300C Frekvenciatar- 2402-2480 2402-2480 2402-2480 tomány, MHz Kimeneti telje- sítmény, dBm...
 • Page 39 Il marchio denominativo e i loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Husqvarna AB (pubbl) è soggetto a licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
 • Page 40 Durante il rimessaggio, conservare la batteria in un codificate mediante software. luogo dove la temperatura è compresa tra 5 °C (41 La batteria ricaricabile BLi100C, BLi200C, BLi300C (1) °F) e 25 °C (77 °F) e lontano da luce solare. si utilizza esclusivamente come alimentazione per gli •...
 • Page 41 è collegata correttamente al caricabatterie. 2. Attendere fino a quando non si accendono tutti i LED sull'indicatore a LED (8). 3. Rimuovere la batteria dal caricabatterie. Dati di frequenza radio BLi100C BLi200C BLi300C Gamma di fre- 2402-2480 2402-2480 2402-2480...
 • Page 42 ウンロードして、アプリ内の手順に従ってくださ 6. ロック LED い。 7. 接続 LED EC 適合性宣言 8. LED インジケータ(充電状態の表示) 9. バッテリーインジケータボタン Husqvarna AB は、バッテリー製品 Husqvarna 製品に表記されるシンボルマーク BLi100C, BLi200C, BLi300C が指令 2014/53/EU に準拠 していることを宣言します。 警告!バッテリーの誤った取り扱いや不注 EU 適合宣言の全文は、取扱説明書完全版に記載されて 意な取り扱いは、重傷や致命傷を引き起こ います。取扱説明書完全版をダウンロードするには、 すことがあります。本取扱説明書を読ん www.husqvarna.com にアクセスしてください。Web サ (図 2 ) で、内容を理解してください。...
 • Page 43 注意: 製品の損傷。 • 子供が近寄れない場所にバッテリーを保管してくだ さい。 • バッテリーは清潔かつ乾燥した状態で保管してくだ 注記: この情報は、本製品を使用しやすくするための さい。 ものです。 • バッテリーの端子の汚れは、清潔で乾燥した布で拭 き取ってください。 バッテリーの安全 • バッテリーは使用前に充電する必要があります。常 に Husqvarna QC330 または QC500 充電器を使用 警告: 警告および指示はすべてお読みくだ してください。 さい。警告や指示に従わない場合、感電、 • 使用しないときに、バッテリーを長時間充電したま 火災、あるいは深刻な傷害を招くことがあ まにしないでください。 ります。 • 使用しないときは、装置からバッテリーを取り外し てください。 注記: すべての警告や説明は、以後の参考のために保 • バッテリーを使用しないときは、ペーパークリッ 管してください。...
 • Page 44 無線周波数データ BLi100C BLi200C BLi300C 周波数範囲 2402 ~ 2402 ~ 2402 ~ (MHz) 2480 2480 2480 出力電力 (dBm) 884 - 002 - 19.09.2018...
 • Page 45 아래 정의는 각 신호어의 심각도를 나타냅니다. 경고: 인적 상해. Bluetooth ® 단어 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc가 보유한 등록 상표이며 Husqvarna AB(publ) 이러한 마크 사용 인증을 받았습니다. 다른 상표 및 상표명은 해당 소유자에게 있습니다. 884 - 002 - 19.09.2018...
 • Page 46 오. 경고 및 지시 사항에 따르지 않을 경우 전 • 사용하기 전에는 배터리를 충전해야 합니다. 항상 기 감전, 화재 등으로 인해 중상을 입을 수 있 Husqvarna QC330 또는 QC500 배터리 충전기를 사 습니다. 용하십시오. • 사용하지 않을 때는 배터리를 충전기에 너무 오래 연...
 • Page 47 ® „Bluetooth “ pavadinimas ir logotipai yra registruotieji prekės ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc“, ir „Husqvarna Consumer Outdoor Products N.A., Inc.“ juos naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems savininkams. 884 - 002 - 19.09.2018...
 • Page 48 • Akumuliatorių ir akumuliatorių įkroviklį laikykite uždaroje, sausoje, nedrėgnoje ir teigiamos „Husqvarna“ produktams naudokite tik originalius temperatūros vietoje. „Husqvarna“ akumuliatorius, kraukite juos tik originaliu • Nelaikykite akumuliatoriaus tokioje vietoje, kur gali „QC330“ įkrovikliu arba „QC500“ akumuliatoriaus susidaryti statiniai krūviai. Nelaikykite krovikliu iš...
 • Page 49 1. Akumuliatorių (1) įstatykite į įkroviklį (2). Kai įsižiebia akumuliatoriaus įkroviklio įkrovimo LED (4), akumualiatorius prijungtas prie įkroviklio tinkamai. 2. Palaukite, kol įsižiebs visi LED indikatoriaus (8) LED. 3. Iš įkroviklio išimkite akumuliatorių. Radijo dažnio duomenys BLi100C BLi200C BLi300C Dažnio diapa- 2402–2480 2402–2480 2402–2480 zonas, MHz Išvesties ga-...
 • Page 50 Pārējie uz izstrādājuma norādītie simboli/norādes atbilst noteiktu valstu sertifikācijas prasībām. Bluetooth ® preču zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas preču zīmes, un Husqvarna AB (publ) tās izmanto atbilstoši licencei. Citas preču zīmes un nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. 884 - 002 - 19.09.2018...
 • Page 51 Izstrādājumiem izmantojiet tikai Husqvarna oriģinālos • Glabājiet akumulatoru un akumulatora lādētāju akumulatorus Husqvarna un to uzlādei izmantojiet tikai slēgtā, sausā vietā, kuru neietekmē mitrums un sals. oriģinālos lādētājus QC330 vai QC500 akumulatora • Neglabājiet akumulatoru vietās, kur var rasties lādētājus, ko ražojis Husqvarna.
 • Page 52 LED indikators (4), akumulators ir pareizi pievienots lādētājam. 2. Pagaidiet, līdz iedegas visas LED indikatora (8) gaismas diodes. 3. Izņemiet akumulatoru no lādētāja. Radio frekvenču dati BLi100C BLi200C BLi300C Frekvenču di- 2402-2480 2402-2480 2402-2480 apazons, MHz Izejas jauda,...
 • Page 53 Het woordmerk en de logo's van zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc en het gebruik van deze merken door Husqvarna AB (publ) vindt plaats onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.
 • Page 54 • Bewaar de accu niet op plaatsen waar statische Gebruik voor Husqvarna-producten uitsluitend originele elektriciteit aanwezig is. Bewaar de accu niet in een Husqvarna-accu's en laad deze uitsluitend op in metalen doos. originele QC330- of QC500-acculaders van Husqvarna. • Bewaar de accu op een plaats met een temperatuur De accu's zijn voorzien van softwarematige encryptie.
 • Page 55 (4) op de acculader gaat branden, is de accu goed aangesloten op de acculader. 2. Wacht totdat alle led's op de led-indicator (8) branden. 3. Haal de accu uit de acculader. Radiofrequentiegegevens BLi100C BLi200C BLi300C Frequentie- 2402-2480 2402-2480 2402-2480 bereik, MHz...
 • Page 56 ADVARSEL: Skade på personer. hvert signalord. Bluetooth ® -ordmerket og -logoene er registrerte varemerker for Bluetooth SIG, Inc, og bruk av slike merker fra Husqvarna AB (publ) skjer under lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere. 884 - 002 - 19.09.2018...
 • Page 57 Det må bare brukes originale Husqvarna-batterier i Husqvarna-produkter, og batteriene må bare lades i en den ene batteripolen til den andre. Kortslutning av batteripolene kan føre til forbrenning eller brann.
 • Page 58 Znaki i nazwy handlowe są zastrzeżonymi znakami towarowymi stanowiącymi własność Bluetooth SIG, Inc. Każde wykorzystanie takich znaków przez firmę Husqvarna AB wynika z umowy licencyjnej. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością odpowiednich właścicieli. 884 - 002 - 19.09.2018...
 • Page 59 Husqvarna, które Spięcie zacisków akumulatora może spowodować należy ładować wyłącznie w oryginalnej ładowarce oparzenia lub pożar. QC330 lub QC500 firmy Husqvarna. Akumulatory są • Trzymać akumulator i ładowarkę w miejscu suchym i zabezpieczone szyfrem programowym. wolnym od wilgoci oraz nienarażonym na mróz.
 • Page 60 że akumulator podłączono do ładowarki w prawidłowy sposób. 2. Poczekać, aż włączą się wszystkie diody LED na wskaźniku LED (8). 3. Akumulator należy wyjąć z ładowarki. Dane częstotliwości radiowej BLi100C BLi200C BLi300C Zakres częs- 2402–2480 2402–2480 2402–2480 totliwości, Moc wyjścio- wa, dBm 884 - 002 - 19.09.2018...
 • Page 61 A palavra e os logótipos são marcas comerciais registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc e qualquer utilização de tais marcas pela Husqvarna AB (publ) é feita mediante licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos seus respetivos proprietários. 884 - 002 - 19.09.2018...
 • Page 62 • Coloque o carregador da bateria num local onde a Husqvarna. Para evitar ferimentos, a bateria não deve temperatura varie entre 5 °C (41 °F) e 45 °C ser usada como fonte de alimentação em outras (113 °F) e afastado da exposição à...
 • Page 63 2. Aguarde até que todos os LED do indicador LED (8) acendam. 3. Retire a bateria do carregador da bateria. Dados de frequência de rádio BLi100C BLi200C BLi300C Gama de fre- 2402-2480 2402-2480 2402-2480 quência, MHz Potência de...
 • Page 64 Bluetooth ® Marca și siglele sunt mărci comerciale înregistrate ale Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea lor de Husqvarna AB (publ) se face sub licență. Alte mărci și denumiri comerciale aparțin deținătorilor acestora. 884 - 002 - 19.09.2018...
 • Page 65 Nu depozitați produsele Husqvarna și încărcați-le numai într-un bateria într-o cutie metalică. încărcător QC330 sau QC500 original de la Husqvarna. • Depozitați bateria la temperaturi între 5 °C (41 °F) și Bateriile sunt criptate prin software.
 • Page 66 încărcătorul de baterie. 2. Așteptați până când toate LED-urile de pe indicatorul cu LED (8) se aprind. 3. Scoateți bateria din încărcător. Datele de frecvență radio BLi100C BLi200C BLi300C Interval de 2402-2480 2402-2480 2402-2480 frecvență, Putere de ieșire, dBm...
 • Page 67 Bluetooth Словесный знак и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих знаков компанией Husqvarna AB (publ) регулируется лицензионным соглашением. Другие товарные знаки и торговые названия принадлежат их соответствующим владельцам. 884 - 002 - 19.09.2018...
 • Page 68 протрите их чистой сухой тканью. Используйте только оригинальные аккумуляторы • Перед использованием аккумулятор необходимо Husqvarna для всех изделий Husqvarna и заряжайте зарядить. В обязательном порядке используйте их только в оригинальном зарядном устройстве зарядное устройство Husqvarna QC330 или QC330 или QC500 от компании Husqvarna. Для...
 • Page 69 зарядки (4) на зарядном устройстве загорается, это указывает на правильное подключение аккумулятора к зарядному устройству. 2. Дождитесь, пока не загорятся все светодиоды индикатора (8). 3. Извлеките аккумулятор из зарядного устройства. Данные о радиочастотах BLi100C BLi200C BLi300C Диапазон 2402-2480 2402-2480 2402-2480 частот, МГц Выходная...
 • Page 70 Bluetooth Slovné označenie a súvisiace logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Každé použitie takýchto značiek spoločnosťou Husqvarna AB (publ) vychádza z licencie. Ďalšie ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov. 884 - 002 - 19.09.2018...
 • Page 71 Batériu a nabíjačku batérií umiestnite do uzavretého S výrobkami Husqvarna používajte iba originálne batérie suchého priestoru bez výskytu vlhkosti a mrazu. Husqvarna a nabíjajte ich iba v originálnej nabíjačke • Neskladujte batériu na mieste, kde sa môže batérií QC330 alebo QC500 od spoločnosti Husqvarna.
 • Page 72 2. Počkajte, kým sa nezobrazia všetky indikátory LED na indikátore LED (8). 3. Vyberte batériu z nabíjačky batérií. Údaje o rádiofrekvenčnej energii BLi100C BLi200C BLi300C Frekvenčný 2402 – 2402 – 2402 –...
 • Page 73 Besedna znamka in logotipi so registrirane blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. in vsaka uporaba teh oznak s strani Husqvarna AB (publ) je pod licenco. Druge blagovne znamke in imena so last njihovih lastnikov. 884 - 002 - 19.09.2018...
 • Page 74 Akumulatorska baterija za ponovno polnjenje (1) • Polnilnik baterije shranite v prostor s temperaturami BLi100C, BLi200C, BLi300C se uporablja samo kot vir med 5 °C (41 °F) in 45 °C (113 °F) tako, da ne bo napajanja za ustrezne brezžične naprave Husqvarna .
 • Page 75 LED za polnjenje (4), je baterija pravilno priklopljena na polnilnik. 2. Počakajte, da zasvetijo vse lučke LED na indikatorju LED (8). 3. Odstranite baterijo iz polnilnika. Podatki o radijskih frekvencah BLi100C BLi200C BLi300C Frekvenčno 2402–2480 2402–2480 2402–2480 območje, MHz Izhodna moč,...
 • Page 76 ® Bluetooth Ordmärket och logotypen är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc, och all användning av sådana märken av Husqvarna AB (publ) sker med licens. Andra varumärken och firmanamn tillhör deras respektive ägare. 884 - 002 - 19.09.2018...
 • Page 77 De laddningsbara batterierna BLi100C, BLi200C, utrymme som är torrt och fritt från fukt och frost. BLi300C (1) används enbart som strömförsörjning till relevanta sladdlösa produkter från Husqvarna. För att • Förvara inte batteriet på ställen där statisk elektricitet undvika personskador ska batteriet inte användas som kan uppkomma.
 • Page 78 ® Bluetooth marka ismi ve logoları Bluetooth SIG, Inc mülkiyetinde olan tescilli ticari markalardır ve Husqvarna AB (publ), bu tür markaları ruhsatlı olarak kullanmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. 884 - 002 - 19.09.2018...
 • Page 79 • Aküyü, sıcaklığı 5°C (41°F) ile 25°C (77°F) arasında şarj edin. Piller yazılım şifresine sahiptir. olan ve doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde Şarj edilebilir BLi100C, BLi200C, BLi300C akü (1) tutun. sadece ilgili kablosuz Husqvarna cihazları için güç • Akü şarj cihazını, sıcaklığı 5°C (41°F) ile 45°C kaynağı...
 • Page 80 üzerindeki şarj etme LED'i (4) yandığında akü, akü şarj cihazına doğru bir şekilde bağlanmış demektir. 2. LED göstergesi (8) üzerindeki tüm LED'ler yanana kadar bekleyin. 3. Aküyü şarj cihazından çıkarın. Radyo frekansı verileri BLi100C BLi200C BLi300C Frekans 2402-2480 2402-2480 2402-2480 aralığı, MHz Çıkış gücü,...
 • Page 81 сертифікатів для певних країн чи регіонів. ® Bluetooth Слово й логотипи є зареєстрованими торговими марками, що належать компанії Bluetooth SIG, Inc. і використовуються компанією Husqvarna AB (publ) виключно за ліцензією. Інші торгові марки належать їхнім відповідним власникам. 884 - 002 - 19.09.2018...
 • Page 82 Якщо акумулятор не використовується, слід тримати його подалі від металевих предметів на кшталт скріпок, монет, ключів, цвяхів, гвинтів та Для виробів Husqvarna слід використовувати лише оригінальні акумулятори Husqvarna. Заряджати інших дрібних металевих предметів, які можуть з’єднати один контакт акумулятора з іншим.
 • Page 83 зарядному пристрої вмикається, це означає, що акумулятор правильно під’єднаний до зарядного пристрою. 2. Зачекайте, доки не будуть увімкнені всі світлодіоди на світлодіодному індикаторі (8). 3. Вийміть акумулятор із зарядного пристрою. Радіочастотні характеристики BLi100C BLi200C BLi300C Діапазон 2402–2480 2402–2480 2402–2480 частот, МГц Вихідна...
 • Page 84 联邦通信委员会 (FCC) 干扰声明的完整文本包括在完整 为生活垃圾处理。本产品必须通过合适的回 版说明书中。要下载完整版说明书,请前往 (圖 6 ) 收装置进行收集。 www.husqvarna.com。在网站上的“SUPPORT”(支持) 部分中,您可以进行下载。 (圖 7 ) 本产品符合适用的 EC 指令。 安全性 安全定义 下面的定义为每个信号词提供了严重性级别。 小心: 产品损坏。 注释: 此信息旨在使产品更易于使用。 警告: 人员伤害。 Bluetooth ® 文字标志和标识是 Bluetooth SIG, Inc 所拥有的注册商标,Husqvarna AB (publ) 对这些标志的任何 使用都获得了许可。其它的商标和商品名称为其相应所有者的注册商标。 884 - 002 - 19.09.2018...
 • Page 85 只可以为 Husqvarna 产品使用 Husqvarna 原装电池,只 通电池端子。电池端子短接到一起可能会引起灼伤或 可以用 Husqvarna 的原装 QC330 或 QC500 电池充电器 火灾。 为电池充电。电池通过软件进行加密。 • 将电池和电池充电器放入封闭、干燥、无霜的空间。 可充电 BLi100C, BLi200C, BLi300C 电池 (1) 只能用作相 • 不要将电池存放在容易积聚静电的区域。严禁将电池 关的 Husqvarna 充电式装置的电源。电池不得用作其他 存放在金属盒中。 设备的电源,以防造成伤害。 • 电池存放温度应介于 5 °C (41 °F) 和 25 °C (77 °F) 之...
 • Page 86 884 - 002 - 19.09.2018...
 • Page 87 884 - 002 - 19.09.2018...
 • Page 88 Original instructions Originalios instrukcijos Оригинални инструкции Lietošanas pamācība Původní pokyny Originele instructies Originale instruktioner Originale instruksjoner Originalanweisungen Oryginalne instrukcje Αρχικές οδηγίες Instruções originais Instrucciones originales Instrucţiuni iniţiale Originaaljuhend Оригинальные инструкции Alkuperäiset ohjeet Pôvodné pokyny Instructions d’origine Izvirna navodila Originalne upute Bruksanvisning i original Eredeti útmutatás...

This manual is also suitable for:

Bli300cBli200c