Download Print this page

Hitachi UF 18DSL Instruction Manual

Cordless fan
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

UF 18DSL
1
3
1
2
8
6
5
9
4
English
Svenska
Cover
Skydd
1
Fan (built-in)
Fläkt (inbyggd)
2
Handle
Handtag
3
Operation panel
Manöverpanel
4
Stand
Ställ
5
Battery (sold separately)
Batteri (säljs separat)
6
Latch
Låsning
7
AC adapter jack
AC-adapterjack
8
AC adapter
AC-adapter
9
Switch
Brytare
0
Wind volume button
Vindhastighetsknapp
!
Wind volume indicator
Vindhastighetsindikator
@
Timer setting button
Timerinställningsknapp
#
Timer indicator
Timerindikator
$
Polski
Magyar
Pokrywa
Burkolat
1
Wiatrak (wbudowany)
Ventilátor (beépített)
2
Uchwyt
Markolat
3
Panel sterowania
Kezelőpanel
4
Stojak
Állvány
5
Bateria
Akkumulátor
6
(sprzedawana oddzielnie)
(külön megvásárolható)
Zapadka
Retesz
7
Gniazdo zasilacza prądu
AC adapter csatlakozó
8
przemiennego
Zasilacz prądu przemiennego
AC adapter
9
Przełącznik
Kapcsoló
0
Przycisk wydatku powietrza
Levegő mennyiség gomb
!
Wskaźnik wydatku powietrza
Levegő mennyiség jelző
@
Przycisk ustawień zegara
Időzítő beállító gomb
#
Wskaźnik zegara
Időzítés jelző
$
English
CORDLESS FAN UF18DSL INSTRUCTION MANUAL
WARNING:
● Do not expose the fan to rain. Store indoors.
● Use AC adapters and batteries specifi ed by the manufacturer.
● Be careful of electrical shock.
● When not in use or during inspection and maintenance, be sure to turn the
switch OFF on the unit, and remove the battery or AC adapter from it.
● Do not use in locations where there is a risk of fi re or explosions.
● Cease use immediately if an abnormality is detected.
● Do not shock or disassemble the fan.
CAUTION:
● Use the fan indoors in a stable location.
● Read the instruction manuals supplied with the battery and recharger.
SPECIFICATIONS
Wind speed
[High/Low] modes
Dimensions (without battery)
Weight (without battery)
AC adapter
Operating time (Approx.):
Battery BSL1840
Using full charged Battery
[High/Low] mode
(h)
HOW TO USE
1.
Using the AC adapter
Plug the AC adapter jack into the adapter jack on the fan, and then plug it into
a power socket.
2.
Using the battery
Insert the battery in direction A until it clicks. To remove, extract it in direction
B while holding down the latch. (Fig. 2)
3.
Fan angle adjustment
The angle of the stand can be adjusted within a range of 45 degrees.
4.
Operations (Fig. 3)
Press the switch to commence operations. Press the wind volume button to
Svenska
BRUKSANVISNING FÖR BATTERIDRIVEN FLÄKT UF18DSL
VARNING:
● Utsätt inte fl äkten för regn. Förvara inomhus.
● Använd AC-adaptrar och batterier angivna av tillverkaren.
● Se upp för elektriska stötar.
● När den inte används eller vid inspektion, se till att slå AV enheten och ta bort
batteriet eller AC-adaptern från den.
● Använd inte på platser där det fi nns risk för brand eller explosioner.
● Avsluta omedelbart att använda om något onormalt upptäcks.
● Slå inte på eller ta isär fl äkten.
FÖRSIKTIGT:
● Använd fl äkten inomhus på en stabil plats.
● Läs bruksanvisningarna som medföljer batteriet och laddaren.
TEKNISKA DATA
Vindhastighet
Läge [Hög/Låg]
Dimensioner (utan batteri)
Vikt (utan batteri)
AC-adapter
Drifttid (Cirka):
Batteri BSL1840
med ett fulladdat batteri
Läge [Hög/Låg]
(h)
ANVÄNDNING
1.
Användning av AC-adaptern
Koppla in AC-adapterjacket i adapterjacket på fl äkten och koppla sedan in
den i strömuttaget.
2.
Användning av batteriet
Sätt i batteriet i riktning A till dess att det klickar. Ta ur batteriet genom att dra
det i riktning B medan du håller nere spärren. (Bild 2)
3.
Justering av fl äktens vinkel
Vinkeln på stället kan justeras 45 grader.
2
3
5
0
! #
4
@
6
7
Dansk
Norsk
Dækning
Deksel
Kansi
Blæser (indbygget)
Vifte (innebygget)
Tuuletin (sisään rakennettu)
Håndtag
Håndtak
Kahva
Betjeningspanel
Betjeningspanel
Ohjauspaneeli
Støtte
Stativ
Jalka
Batteri (sælges separat)
Batteri (selges separat)
Akku (myydään erikseen)
Holdemekanisme
Sperrehake
Salpa
Vekselstrømadapterstik
Kontakt for strømadapter
Verkkovirtasovittimen pistoke
Vekselstrømsadapter
Strømadapter
Verkkovirtasovitin
Kontakt
Bryter
Katkaisin
Vindstyrkeknap
Knapp for luftvolum
Tuulen voimakkuus-painike
Tuulen voimakkuuden
Vindstyrkeindikator
Indikator for luftvolum
merkkivalo
Timerindstillingsknap
Knapp for tidtakerinnstillinger
Ajastimen asetus-painike
Timerindikator
Indikator for tidtaker
Ajastimen merkkivalo
Türkçe
Pyccкий
Koruyucu
Крышка
Fan (dahili)
Фен (встроенный)
Kol
Рукоятка
Çalıştırma paneli
Панель управления
Altlık
Стойка
Батарея
Pil (ayrı olarak satılır)
(приобретается отдельно)
Mandal
Защелка
Гнездо адаптера
AC adaptör jakı
переменного тока
AC adaptörü
Адаптер переменного тока
Anahtar
Переключатель
Rüzgar hacmi düğmesi
Кнопка объема воздуха
Rüzgar hacmi göstergesi
Индикатор объема воздуха
Zamanlayıcı ayarı düğmesi
Кнопка установка таймера
Zamanlayıcı göstergesi
Индикатор таймера
● Do not pull the AC adapter cord. Make sure you grip the AC adapter when
unplugging it from a power socket. Do not use damaged AC adapters.
● Store the fan in locations away from high temperatures and out of the reach of
children.
● Do not insert fi ngers or any other object inside the guard.
● Also make sure it does not come into contact with your hair, clothes, etc.
● Do not allow the fan to contact gasoline, thinner etc.
● This fan is not intended for use by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the fan by a person responsible for their safety.
● Children should be supervised to ensure that do not play with the fan.
160 / 135 m/min
328 mm (width) × 250 mm (length) × 528 mm (height)
2.0 kg
INPUT: (100 V – 240 V)
1.5 A max.
OUTPUT: 12 V 1.5 A
BSL1830
BSL1820
BSL1815
BSL1440
BSL1430
4.5 / 7.5
3.5 / 5.5
2.5 / 4.0
2.0 / 3.0
3.5 / 6.0
2.5 / 4.5
alternate the strength of the wind between high and low. The relevant
indicator will be illuminated.
Press the timer setting button to illuminate the relevant indicator so that
operations are halted within one, two or four hours.
CAUTION:
There are cases in which the function to prevent excessive discharge from
the storage battery will halt operations. In this event, either replace the
storage battery or recharge it.
NOTE: The specifi cations herein are subject to change without prior notice.
● Dra inte i AC-adapterns sladd. Se till att hålla i AC-adaptern när du kopplar
loss den från ett strömuttag. Använd inte skadade AC-adaptrar.
● Förvara fl äkten på platser som är inte är i närheten av höga temperaturer och
utom räckhåll för barn.
● För inte in fi ngrar eller andra föremål i skyddet.
● Se även till att det inte kommer i kontakt med ditt hår, dina kläder osv.
● Se till att fl äkten inte kommer i kontakt med bensin eller tinner etc.
● Denna fl äkt är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn)
med reducerad fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, eller med brist på
erfarenheter eller kunskap, om de inte är under tillsyn eller fått instruktioner
angående hur fl äkten används av en person ansvarig för deras säkerhet.
● Barn bör övervakas för att se till att de inte leker med fl äkten.
160 / 135 m/min
328 mm (bredd) × 250 mm (längd) × 528 mm (höjd)
2,0 kg
INMATNING: (100 V – 240 V)
1,5 A max.
UTMATNING: 12 V 1,5 A
BSL1830
BSL1820
BSL1815
BSL1440
BSL1430
4,5 / 7,5
3,5 / 5,5
2,5 / 4,0
2,0 / 3,0
3,5 / 6,0
2,5 / 4,5
4.
Handhavande (Bild 3)
Tryck in brytaren för att påbörja användandet. Tryck på
vindhastighetsknappen för att ändra styrkan på vinden mellan hög och låg.
Relevant indikator kommer att tändas.
Tryck in timerinställningsknappen för att tända relevant indikator så att
användning stoppas inom en, två eller fyra timmar.
FÖRSIKTIGT:
Dessa är tillfällen funktionen för att förhindra för stor urladdning av
förvaringsbatteriet kommer att stoppa användning. När detta händer,
antingen byt ut förvaringsbatteriet eller ladda det.
OBSERVERA: Specifi kationerna häri kan ändras utan föravisering.
Symbols
WARNING
The following show
symbols used for the
machine. Be sure that
you understand their
meaning before use.
Read all safety
warnings and all
instructions.
Failure to follow
the warnings and
instructions may result
in electric shock, fi re
and/or serious injury.
$
Only for EU countries
Do not dispose of electric tools
together with household waste
material!
In observance of European
Directive 2002/96/EC
on waste electrical and
Suomi
electronic equipment and its
implementation in accordance
with national law, electric tools
that have reached the end
of their life must be collected
separately and returned to an
environmentally compatible
recycling facility.
Symbole
OSTRZEŻENIE
Następujące oznaczenia
to symbole używane
w instrukcji obsługi
maszyny. Upewnij się, że
rozumiesz ich znaczenie
zanim użyjesz narzędzia.
Należy dokładnie zapoznać
się ze wszystkimi
ostrzeżeniami i wskazówkami
bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie
ostrzeżeń oraz wskazówek
bezpieczeństwa może
spowodować porażenie
prądem elektrycznym, pożar
i/lub odniesienie poważnych
obrażeń.
Dotyczy tylko państw UE
Nie wyrzucaj
elektronarzędzi wraz z
odpadami z gospodarstwa
domowego!
Zgodnie z Europejską
Dyrektywą 2002/96/WE w
sprawie zużytego sprzętu
elektrotechnicznego i
elektronicznego oraz
dostosowaniem jej
do prawa krajowego,
zużyte elektronarzędzia
należy posegregować
i zutylizować w sposób
przyjazny dla środowiska.
Dansk
ADVARSEL:
● Udsæt ikke blæseren for regn. Opbevar den indendørs.
● Brug vekselstrømsadaptere og batterier som er specifi ceret af producenten.
● Pas på ikke at få elektrisk stød.
● Når den ikke skal bruges eller under eftersyn og vedligeholdelse,
skal du sørge for at slå enhedens kontakt FRA og fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren fra den.
● Må ikke anvendes på steder, hvor der er risiko for brand eller eksplosioner.
● Ophør straks brugen, hvis der detekteres en anormalitet.
● Undlad at støde eller adskille blæseren.
FORSIGTIG:
● Brug blæseren indendørs på et stabilt sted.
● Læs de brugsanvisninger der følger med batteriet og opladeren.
SPECIFIKATIONER
BSL1420
BSL1415
Funktionstid (Ca.):
2.0 / 3.0
1.5 / 2.5
Når der bruges fuldt
opladet batteri)
PRAKTISK ANVENDELSE
1.
Brug af vekselstrømsadapteren
Sæt vekselstrømsadapterens stik ind i adapterstikket på blæseren, og sæt
det derefter ind i en stikkontakt.
2.
Brug af batteriet
Indsæt batteriet i retning A indtil det klikker. For at tage batteriet ud, skal du
trække det ud i retning B, mens du holder ned på holdemekanismen. (Fig. 2)
3.
Justering af blæserens vinkel
Støttens vinkel kan justeres inden for et område på ca. 45 grader.
Norsk
ADVARSEL:
● Viften må ikke utsettes for regn. Den må lagres innendørs.
● Bruk strømadaptere og batterier som er spesifi sert av produsenten.
● Vær forsiktig på grunn av elektrisk støt.
● Når enheten ikke er i bruk eller under inspeksjon og vedlikehold, må du sørge
for at bryteren er slått AV på enheten, og fjerne batteriet og strømadapteren
fra den.
● Enheten må ikke brukes på steder der det er risiko for brann eller
eksplosjoner.
● Du må umiddelbart slutte å bruke enheten hvis noe unormalt oppdages.
● Viften må ikke utsettes for støt eller demonteres.
FORSIKTIG:
● Bruk viften innendørs på et stabilt sted.
SPESIFIKASJONER
BSL1420
BSL1415
Brukstid (Ca.):
ved bruk av et fullt
2,0 / 3,0
1,5 / 2,5
oppladet batteri
HVORDAN BRUKE MASKINEN
1.
Bruk av strømadapteren
Sett kontakten for strømadapteren inn i kontakten på viften, og sett deretter
støpselet inn i en stikkontakt.
2.
Bruk av batteriet
Sett inn batteriet i retning A til det klikker på plass. For å fjerne batteriet, press
ned sperrehaken og ta batteriet ut i retning B. (Fig. 2)
3.
Justering av viftevinkel
Vinkelen for stativet kan justeres innenfor et område på 45 grader (fi g. 3).
Symboler
Symboler
VARNING
ADVARSEL
Nedan visas de
Det følgende viser
symboler som används
symboler, som anvendes
för maskinen. Se till
for maskinen. Vær
att du förstår vad de
sikker på, at du forstår
betyder innan verktyget
deres betydning, inden
används.
du begynder at bruge
maskinen.
Läs alla
Læs alle
säkerhetsvarningar och
sikkerhedsadvarsler og
alla instruktioner.
instruktioner.
Underlåtenhet att
Det kan medføre elektrisk
följa varningarna och
stød, brand og/eller
instruktionerna nedan kan
alvorlig personskade,
resultera i elstötar, brand
hvis alle advarslerne og
och/eller allvarliga skador.
instruktionerne nedenfor
ikke overholdes.
Gäller endast EU-länder
Kun for EU-lande
Elektriska verktyg
Elværktøj må ikke
får inte kastas i
bortskaff es som
hushållssoporna!
almindeligt aff ald!
Enligt direktivet
I henhold til det
2002/96/EG som avser
europæiske direktiv
äldre elektrisk och
2002/96/EF om
elektronisk utrustning
bortskaff else af elektriske
och dess tillämpning
og elektroniske produkter
enligt nationell
og gældende national
lagstiftning ska uttjänta
lovgivning skal brugt
elektriska verktyg
elværktøj indsamles
sorteras separat och
separat og bortskaff es
lämnas till miljövänlig
på en måde, der skåner
återvinning.
miljøet mest muligt.
Jelölések
Simgeler
FIGYELEM
DİKKAT
Az alábbiakban a
Aşağıda, bu alet için
géphez alkalmazott
kullanılan simgeler
jelölések vannak
gösterilmiştir. Aleti
felsorolva. A gép
kullanmadan önce bu
használata előtt
simgelerin ne anlama
feltétlenül ismerje meg
geldiğini anladığınızdan
ezeket a jelöléseket.
emin olun.
Olvasson el
Tüm güvenlik
minden biztonsági
uyarılarını ve tüm
fi gyelmeztetést és
talimatları okuyun.
minden utasítást.
Uyarılara ve
A fi gyelmeztetések
talimatlara
és utasítások
uyulmaması elektrik
be nem tartása
çarpmasına, yangına
áramütést, tüzet és/
ve/ veya ciddi
vagy súlyos sérülést
yaralanmaya neden
eredményezhet.
olabilir.
Csak EU-országok
Sadece AB ülkeleri için
számára Az elektromos
Elektrikli el aletlerini
kéziszerszámokat
evdeki çöp kutusuna
ne dobja a háztartási
atmayınız! Kullanılmış
szemétbe!
elektrikli aletleri, elektrik
A használt villamos és
ve elektronikli eski cihazlar
elektronikai készülékekről
hakkındaki 2002/96/EC
szóló 2002/96/EK
Avrupa yönergelerine
irányelv és annak a
göre ve bu yönergeler
nemzeti jogba való
ulusal hukuk kurallarına
átültetése szerint az
göre uyarlanarak, ayrı
elhasznált elektromos
olarak toplanmalı ve çevre
kéziszerszámokat
şartlarına uygun bir şekilde
külön kell gyűjteni, és
tekrar değerlendirmeye
környezetbarát módon
gönderilmelidir.
újra kell hasznosítani.
BRUGSANVISNING FOR BLÆSER UF18DSL
● Træk ikke i vekselstrømsadapterens ledning. Sørg for at du holder fast i
vekselstrømsadapteren, når du tager den ud af en stikkontakt. Brug ikke
beskadigede vekselstrømsadaptere.
● Opbevar blæseren på steder væk fra høje temperaturer og uden for børns
rækkevidde.
● Sæt ikke fi ngre eller andre genstande ind i afskærmningen.
● Sørg desuden for, at det ikke kommer i kontakt med dit hår, tøj osv.
● Lad ikke blæseren komme i kontakt med benzin, fortynder osv.
● Denne blæser er ikke beregnet til brug af personer (inklusiv børn) med
reducerede fysiske, sanse- eller mentale evner, eller med manglende
erfaring og viden, medmindre de holdes under opsyn eller instrueres i brugen
af blæseren af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
● Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med blæseren.
Vindhastighed
[Høj/Lav]-tilstand
Mål (uden batteri)
328 mm (bredde) × 250 mm (længde) × 528 mm (højde)
Vægt (uden batteri)
Vekselstrømsadapter
INDGANG: (100 V – 240 V)
Batteri BSL1840
BSL1830
BSL1820
[Høj/Lav]-tilstand
(h)
4,5 / 7,5
3,5 / 5,5
2,5 / 4,0
4.
Betjeninger (Fig. 3)
Tryk på kontakten for at påbegynde betjeninger. Tryk på vindstyrkeknappen
for at skifte vindens styrke mellem høj og lav. Den relevante indikator vil lyse.
Tryk på timerindstillingsknappen så den relevante indikator lyser, hvorved
betjeninger ophører inden for én, to eller fi re timer.
FORSIGTIG:
Der er tilfælde, hvor funktionen til forhindring af overdreven afl adning af
akkumulatorbatteriet stopper betjeninger. I dette tilfælde, skal du enten
udskifte akkumulatorbatteriet eller oplade det.
BEMÆRK: Specifi kationerne heri kan muligvis blive ændret uden
forudgående varsel.
BRUKSANVISNING FOR VIFTE BATTERI UF18DSL
● Les bruksanvisningen som følger med batteriet og laderen.
● Ikke trekk i ledningen til strømadapteren. Pass på at du griper tak i selve
strømadapteren når du trekker den ut av en stikkontakt. Du må ikke bruke en
strømadapter som er skadet.
● Viften må lagres på steder som ikke utsettes for høye temperaturer og være
utilgjengelig for barn.
● Ikke stikk fi ngre eller andre objekter innenfor sperren.
● Sikre også at det ikke kommer i kontakt med ditt hår, klær, etc.
● Viften må ikke komme i kontakt med bensin, tynner osv.
● Denne viften skal ikke brukes av barn eller personer med redusert fysiske,
sanse- eller mentale evner, eller som ikke har den nødvendige erfaringen
eller kunnskapen, med mindre de er under oppsyn eller har blitt instruert i
bruk av viften av noen som er ansvarlig for deres sikkerhet.
● Barn må være under oppsyn slik at de ikke leker med viften.
Lufthastighet
[Høy/lav]-modus
Dimensjoner (uten batteri)
328 mm (bredde) × 250 mm (lengde) × 528 mm (høyde)
Vekt (uten batteri)
Strømadapter
INN: (100 V – 240 V)
Batteri BSL1840
BSL1830
BSL1820
[Høy/lav]-modus
(h) 4,5 / 7,5
3,5 / 5,5
2,5 / 4,0
4.
Bruk (Fig. 3)
Trykk på bryteren for å starte å bruke viften. Trykk på luftvolumknappen for å
bytte mellom høyt og lavt luftvolum. Den relevante indikatorlampen vil lyse.
Trykk på tidtakerknappen for å slå på den relevante indikatorlampen slik at
driften avsluttes innen én, to eller fi re timer.
FORSIKTIG:
Det fi nnes tilfeller der funksjonen som forhindrer at batteriene lades ut for
mye vil stoppe driften. Hvis dette skjer, bytt enten lagringsbatteriet eller lad
det opp.
MERK: Disse spesifi kasjonene kan endres uten varsel.
Symboler
Symbolit
ADVARSEL
VAROITUS
Følgende symboler
Seuraavassa on
brukes for maskinen.
näytetty koneessa
Sørg for å forstå
käytetyt symbolit.
betydningen av
Varmista, että ymmärrät
disse symbolene før
niiden merkityksen
maskinen tas i bruk.
ennen kuin aloitat
koneen käytön.
Les alle advarsler og
Lue kaikki
sikkerhetsinstruksjoner.
turvallisuutta
Hvis du ikke følger alle
koskevat varoitukset
advarsler og instruksjoner
ja kaikki ohjeet.
kan bruk av utstyret
Jos varoituksia ja
resultere i elektrisk støt,
ohjeita ei noudateta, on
brann og/eller alvorlig
olemassa sähköiskun,
personskade.
tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
Kun for EU-land
Koskee vain EU-maita
Kast aldri elektroverktøy
Älä hävitä sähkötyökalua
i husholdningsavfallet!
tavallisen kotitalousjätteen
I henhold til EU-direktiv
mukana!
2002/96/EF om
Vanhoja sähkö- ja
kasserte elektriske
elektroniikkalaitteita koskevan
og elektroniske
EU-direktiivin 2002/96/
produkter og direktivets
ETY ja sen maakohtaisten
iverksetting i nasjonal
sovellusten mukaisesti
rett, må elektroverktøy
käytetyt sähkötyökalut on
som ikke lenger
toimitettava ongelmajätteen
skal brukes, samles
keräyspisteeseen ja ohjattava
separat og returneres
ympäristöystävälliseen
til et miljøvennlig
kierrätykseen.
gjenvinningsanlegg.
Символы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ниже приведены
символы, используемые
для машины. Перед
началом работы
обязательно убедитесь
в том, что Вы
понимаете их значение.
Прочтите
все правила
безопасности и
инструкции.
Не выполнение
правил и инструкций
может привести
к поражению
электрическим
током, пожару и/или
серьезной травме.
Только для стран
ЕС Не выкидывайте
электроприборы вместе с
обоычным мусором!
В соответствии с
европейской директивой
2002/96/ЕС об утилизации
старых электрических и
электронных приборов и в
соответствии с местными
законами электроприборы,
бывщие в эксплуатации,
должны утилизовываться
отдельно безопасным
для окружающей среды
способом.
160 / 135 m/min
2,0 kg
1,5 A maks.
UDGANG: 12 V 1,5 A
BSL1815
BSL1440
BSL1430
BSL1420
BSL1415
2,0 / 3,0
3,5 / 6,0
2,5 / 4,5
2,0 / 3,0
1,5 / 2,5
160 / 135 m/min
2,0 kg
1,5 A maks.
UT: 12 V 1,5 A
BSL1815
BSL1440
BSL1430
BSL1420
BSL1415
2,0 / 3,0
3,5 / 6,0
2,5 / 4,5
2,0 / 3,0
1,5 / 2,5

Advertisement

loading

  Also See for Hitachi UF 18DSL

  Related Manuals for Hitachi UF 18DSL

  Summary of Contents for Hitachi UF 18DSL

  • Page 1 UF 18DSL Symbols Symboler Symboler Symboler Symbolit WARNING VARNING ADVARSEL ADVARSEL VAROITUS The following show Nedan visas de Det følgende viser Følgende symboler Seuraavassa on symbols used for the symboler som används symboler, som anvendes brukes for maskinen. näytetty koneessa machine.
  • Page 2 RoHS direktiv 2011/65/EU. фене, а затем вставьте его в штепсельную розетку. течение одного, двух или четырех часов. yetkisine sahiptir. Chefen for europæiske standa rder hos Hitachi Koki Europe Ltd. er Использование батареи ОСТОРОЖНО: autoriseret til at kompilere den tekniske fi l.