Hide thumbs Also See for CAM Plus:
Table of Contents
 • Uživatelská Příručka
 • Přehled Produktu
 • Důležité Bezpečnostní Informace
 • Popis Produktu
 • Omezená Záruka
 • Vigtige Sikkerhedsoplysninger
 • Yderligere Oplysninger
 • Begrænset Garanti
 • Guide de L'utilisateur
 • Présentation du Produit
 • Consignes de Sécurité Importantes
 • Description du Produit
 • Autres Informations
 • Garantie Limitée
 • Οδηγίες Χρήσης
 • Επισκόπηση Προϊόντος
 • Περιγραφή Του Προϊόντος
 • Πρόσθετες Πληροφορίες
 • Περιορισμένη Εγγύηση
 • Wichtige Sicherheitsinformationen
 • Zusätzliche Informationen
 • Beschränkte Garantie
 • Használati Útmutató
 • A Termék Áttekintése
 • Fontos Biztonsági InformáCIók
 • A Termék Ismertetése
 • Kiegészítő InformáCIók
 • Korlátozott Jótállás
 • Panoramica del Prodotto
 • Componenti del Prodotto
 • Descrizione del Prodotto
 • Ulteriori Informazioni
 • Garanzia Limitata
 • Belangrijke Veiligheidsinformatie
 • Aanvullende Informatie
 • Beperkte Garantie
 • Instrukcja Obsługi
 • Opis Produktu
 • Informacje Dodatkowe
 • Ograniczona Gwarancja
 • Guia Do Utilizador
 • Descrição Do Produto
 • Informações Adicionais
 • Garantia Limitada
 • Descripción General del Producto
 • Componentes del Producto
 • Descripción del Producto
 • Información Adicional
 • Garantía Limitada
 • Návod Na Používanie
 • Doplnkové Informácie
 • Obmedzená Záruka
 • Viktig Säkerhetsinformation
 • Ytterligare Information
 • Begränsad Garanti
 • Descrierea Produsului
 • InformaţII Suplimentare
 • Önemli Güvenlik Bilgileri
 • Eu Declaration of Conformity

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

User guide
CAM Plus
CBG-700
Compatible with G5 worldwide except
Korea, Canada and AT&T-powered G5
www.lg.com
Any modifications or changes to this manual due to typographical errors or inaccuracies
of stated information shall only be made by LG Electronics Inc.
REV 2.0 EU

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for LG CAM Plus

 • Page 1 CAM Plus CBG-700 Compatible with G5 worldwide except Korea, Canada and AT&T-powered G5 www.lg.com Any modifications or changes to this manual due to typographical errors or inaccuracies of stated information shall only be made by LG Electronics Inc. REV 2.0 EU...
 • Page 2 Contact office for compliance of this product : LG Electronics European Shared Service Center B. V . Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands...
 • Page 3 User guide CAM Plus CBG-700 All rights reserved. LG Electronics Inc., 2016 Note: Please read all information carefully prior to using the LG CAM Plus for best performance and to prevent product damage.
 • Page 4: Product Overview

  The LG CAM Plus is a camera grip and extra battery that can be attached to the bottom of your LG G5. • With the LG CAM Plus, you can use your LG G5 like a digital camera. Use it to take pictures by pressing the shutter button and zooming in and out. Half-press the shutter button to use the half-shutter function.
 • Page 5: Important Safety Information

  Important Safety Information • Always use genuine products. Only use this product for the intended purpose. • Using or connecting non-genuine products may shorten the product’s lifespan or cause an explosion. Doing so may also damage the product and thereby voids the service warranty. •...
 • Page 6 • For your safety, do not remove this product’s battery. • If you must replace the battery, take the device to your nearest authorised LG Electronics service centre for assistance. • The li-ion battery is hazardous component which can cause injury.
 • Page 7 • Removal of the battery will involve dismantling the product case, disconnection of the electrical cables/contacts and careful extraction of the battery cell using specialised tools. If you need to provide a qualified professional with instructions on how to remove the battery safely, please visit http://www.lge.com/global/sustainability/environment/ take-back-recycling.
 • Page 8: Product Components

  Product Components LG CAM Plus User guide • If there are any missing components, contact the retailer from whom you purchased the product. • Some items are subject to change without prior notice. • The appearance and specifications of the product are subject to change without prior...
 • Page 9: Product Description

  Product Description Front Speaker USB Port Camera On/Off Key Zoom In/Out Key Side Record Key Shutter Key Battery Level Indicator LED Some functions may not be available depending on the product specifications.
 • Page 10 Connections Inserting the Battery 1 Align the arrows on both the battery and the module and firmly connect the battery terminals to the module. 2 Align the battery with the lower edge and carefully slide the module back into the device. •...
 • Page 11 Removing the Battery 1 Press the Module Eject Key to partly eject the module from the device. Module Module Eject Key 2 Grip the middle of the ejected module and pull it out.
 • Page 12 3 Hold the battery and module with both hands and separate them from one another in an outward arc (as indicated below) to disconnect the battery terminals. • Do not detach the module while it is in use. • Immediately attach the module to the main unit if it becomes loose or detached during use.
 • Page 13 • If you press the Camera On/Off, Shutter or Recording buttons, the low-capacity battery in the LG CAM Plus will charge your LG G5 for some time. The charging feature is not available when the LG G5’s battery is completely empty (power off).
 • Page 14 Information about Burst Shot feature support The following Burst Shot feature, which uses the LG CAM Plus, will be made available through a future G5 software upgrade. • Burst Shot Take continuous shots to create moving photos. Tap and hold on the Auto mode screen, or tap and hold the Shutter button on the LG CAM Plus.
 • Page 15: Specifications And Features

  Specifications and features USB Type USB 2.0 (Type-C) Battery Li-ion 1,200 mAh Charging time Less than 200 minutes Voltage 5 V ±10%, 9 V ±10% Current consumption 25 mA (no Charging), 1 mA (Power Off) Charging Consumption 500 mA Output Consumption 500 mA Audio Speaker and digital MIC Sound pressure...
 • Page 16: Additional Information

  3 You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling...
 • Page 17 Disposal of waste batteries/accumulators 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead. 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
 • Page 18: Limited Warranty

  FOR A SUBSEQUENT PERIOD OF ONE (1) YEAR. SHOULD YOUR PRODUCT NEED WARRANTY SERVICE, PLEASE RETURN IT TO THE DEALER FROM WHOM IT WAS PURCHASED OR CONTACT YOUR LOCAL LG ELECTRONICS CONTACT CENTRE TO GET FURTHER INFORMATION. According to the regional service policies, Spain, Sweden, Czech Republic, Poland, Greece, Portugal, Romania, Denmark, Slovakia, Turkey, Montenegro, Norway, Finland, Iceland, Serbia and Bulgaria will now offer two-year warranties.
 • Page 19: Uživatelská Příručka

  Uživatelská příručka CAM Plus CBG-700 Všechna práva vyhrazena. LG Electronics Inc., 2016 Poznámka: Před použitím zařízení LG CAM Plus si prosím pečlivě přečtěte všechny informace. Předejdete tím případnému poškození a užijete si nejlepší výkon.
 • Page 20: Přehled Produktu

  Můžete rovněž použít zoom. Stiskněte tlačítko závěrky do poloviny a využijte funkci automatického zaostření. • Modul CAM Plus je vybaven 1 200mAh baterií, kterou je možné použít jako doplňkovou baterii při používání fotoaparátu.
 • Page 21: Důležité Bezpečnostní Informace

  Důležité bezpečnostní informace • Vždy používejte originální zařízení. Nepoužívejte zařízení k jinému účelu, než k jakému je určeno. • Kombinování nebo připojování neoriginálních produktů by mohlo zkrátit životnost zařízení, případně způsobit výbuch. Mohlo by také dojít k poškození zařízení a zneplatnění záruky. •...
 • Page 22 • Z bezpečnostních důvodů nevyjímejte baterii, která je součástí produktu. • Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce. • Lithium-iontová baterie je nebezpečná součást, která může způsobit zranění. • Výměna baterie nekvalifikovaným odborníkem může způsobit poškození vašeho zařízení.
 • Page 23 životnosti. Aby se zabránilo poškození výrobku a ohrožení bezpečnosti osob, uživatelé by se neměli pokoušet baterii vyjmout, ale měli by se obrátit s žádostí o pomoc na servisní telefonní linku společnosti LG nebo na jiného nezávislého poskytovatele servisu.
 • Page 24 Součásti produktu LG CAM Plus Uživatelská příručka • Pokud některé součásti chybí, obraťte se na obchod, v němž jste zařízení zakoupili. • Některé části mohou být podle okolností bez předchozího upozornění upraveny. • Vzhled a specifikace zařízení mohou být z důvodu zlepšení výkonu bez předchozího...
 • Page 25: Popis Produktu

  Popis produktu Přední část Reproduktor Port USB Mikrofon Tlačítko zapnutí/vypnutí fotoaparátu Tlačítko přiblížení/oddálení Boční část Tlačítko záznamu Tlačítko fotoaparátu Kontrolka LED úrovně nabití baterie V závislosti na specifikacích produktu nemusí být některé funkce podporovány.
 • Page 26 Připojení Vložení baterie 1 Přiložte k sobě šipky na baterii a modulu a kontakty baterie pevně připojte k modulu. 2 Vyrovnejte baterii se spodní hranou a opatrně modul nasuňte zpět do zařízení. • Při vkládání modulu do zařízení by nikdy nemělo být stisknuto tlačítko pro vysunutí modulu.
 • Page 27 Vyjmutí baterie 1 Stiskněte tlačítko pro vysunutí modulu a částečně vysuňte modul ze zařízení. Modul Tlačítko pro vysunutí modulu 2 Uchopte střední část vysunutého modulu a vysuňte jej ven.
 • Page 28 3 Držte baterii a modul oběma rukama a oddělte je od sebe obloukovým pohybem (podle obrázku), abyste odpojili kontakty baterie. • Modul neodpojujte, pokud je používán. • Pokud se modul během používání uvolní nebo odpojí, ihned jej připojte k hlavní jednotce. •...
 • Page 29 • Během nabíjení se kontrolka LED rozsvítí červeně. Po nabití se rozsvítí zeleně. • Po připojení modulu CAM Plus k telefonu se kontrolka LED stavu baterie rozsvítí červeně, pokud je úroveň nabití baterie 10 % nebo menší, a začne blikat, pokud je úroveň nabití...
 • Page 30 Informace: funkce Série snímků není podporována Funkce Série snímků pro modul LG CAM Plus bude dostupná prostřednictvím budoucí aktualizace softwaru telefonu G5. • Série snímků Pomocí nepřetržitého záběru můžete vytvořit dojem pohybu. Klepněte na možnost na obrazovce v automatickém režimu a podržte ji nebo klepněte na tlačítko spouště...
 • Page 31 Specifikace a funkce Typ USB USB 2.0 (typu C) Baterie Lithium-iontová, 1 200 mAh Doba nabíjení Méně než 200 minut Napětí 5 V ±10 %, 9 V ±10 % Spotřeba 25 mA (bez nabíjení), 1 mA (vypnuto) Nabíjecí spotřeba 500 mA Výstupní spotřeba 500 mA Zvuk Reproduktor a digitální...
 • Page 32 3 Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling...
 • Page 33 Likvidace použitých baterií/akumulátorů 1 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova. 2 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení...
 • Page 34: Omezená Záruka

  Omezená záruka PODLE PODMÍNEK TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY SPOLEČNOST LG ELECTRONICS ZARUČUJE, ŽE BUDOU JEJÍ PRODUKTY BEZ ZÁVAD DESIGNU, MATERIÁLU A CHYB PŘI VÝROBĚ V DOBĚ PŮVODNÍHO NÁKUPU SPOTŘEBITELEM A PO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ DVOU (2) LET. POKUD VÁŠ PRODUKT POTŘEBUJE ZÁRUČNÍ OPRAVU, OBRAŤTE SE NA PRODÁVAJÍCÍHO, OD KTERÉHO JSTE TENTO PRODUKT ZAKOUPILI, NEBO...
 • Page 35 Brugervejledning CAM Plus CBG-700 Alle rettigheder forbeholdes. LG Electronics Inc., 2016 Bemærk: Læs alle oplysninger grundigt før brug af LG CAM Plus for at undgå skade på produktet og for at få den bedste ydeevne.
 • Page 36 CAM Plus er et kamerahåndtag og et ekstra batteri, der kan fastgøres til bunden af din G5. • Med CAM Plus, kan du bruge din G5 som et digitalt kamera. Brug den til at tage billeder som et kamera ved at trykke på udløserknappen og zoome ind og ud. Tryk på...
 • Page 37: Vigtige Sikkerhedsoplysninger

  Vigtige sikkerhedsoplysninger • Anvend altid originale produkter. Anvend ikke dette produkt til andre formål end det tilsigtede formål. • Brug eller tilslutning af produkter, der ikke er originale, kan forkorte produktets levetid eller forårsage en eksplosion. Det kan også beskadige produktet, hvilket annullerer denne servicegaranti.
 • Page 38 • Af sikkerhedshensyn må du ikke fjerne batteriet fra produktet • Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp. • Et Li-ionbatteri er en farlig komponent, som kan forårsage personskade.
 • Page 39 • Hvis produktet indeholder et indbygget batteri, som det ikke er let for slutbrugerne at fjerne, anbefaler LG, at kun kvalificerede fagfolk fjerner batteriet, når det skal udskiftes eller sendes til genanvendelse ved afslutning af produktets levetid. For at undgå at beskadige produktet, og for brugernes egen sikkerhed, bør brugerne ikke forsøge at...
 • Page 40 Produktets komponenter LG CAM Plus Brugervejledning • Kontakt den forhandler, hvor produktet blev købt, hvis der mangler dele. • Visse elementer kan ændres uden forudgående varsel afhængig af omstændighederne. • Produktets udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at øge...
 • Page 41 Produktbeskrivelse Forside Højttaler USB-port Mikrofon Tast til tænd/sluk af kamera Tast til zoom ind/ud Side Tast til optagelse Fototast LED-indikator for batteriniveau Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af produktets specifikationer.
 • Page 42 Forbindelser Indsætning af batteriet 1 Juster pilene på både batteri og modul i forhold til hinanden, og slut omhyggeligt batteriklemmerne til modulet. 2 Juster batteriet i forhold til den nederste kant, og skub forsigtigt modulet tilbage i enheden. • Tryk aldrig på knappen til at skubbe modulet ud, når du indsætter modulet. •...
 • Page 43 Udtagning af batteriet 1 Tryk på knappen til at skubbe modulet ud for delvist at fjerne modulet fra enheden. Modul Knap til at skubbe modulet ud 2 Tag fat i midten af det udskubbede modul, og træk det ud.
 • Page 44 3 Tag fat i batteriet og modulet med begge hænder, og adskil dem fra hinanden udad (som vist nedenfor) for at afbryde tilslutningen til batteriterminalerne. • Fjern ikke modulet, mens det er i brug. • Slut øjeblikkeligt modulet til hovedenheden, hvis det løsner sig eller afbrydes under brug. •...
 • Page 45 Instruktioner • Dette produkt vil ikke fungere normalt, hvis G5 og LG CAM Plus understøttes af forskellige lande eller udbydere. • LG CAM Plus kan ikke betjenes, når USB-stikket er tilsluttet (datakommunikation og opladning er stadig muligt). • Hvis du trykker på knapperne Kamera Til/Fra, Lukker eller Optag, oplader lavkapacitetsbatteriet i CAM Plus din G5 i et stykke tid.
 • Page 46 Oplysninger om understøttelse af serieoptagelsesfunktionen Serieoptagelsesfunktionen til LG CAM Plus vil blive gjort tilgængelig gennem en kommende G5-softwareopgradering. • Serieoptagelse Du kan tage kontinuerlige optagelser for at skabe bevægelige billeder. Tryk på på skærmen for automatisk tilstand, og hold den nede, eller tryk på...
 • Page 47 Specifikationer og funktioner USB-type USB 2.0 (Type-C) Batteri Li-ion 1.200 mAh Opladningstid Mindre end 200 minutter Spænding 5 V ±10 %, 9 V ±10 % Strømforbrug 25 mA (ingen opladning), 1 mA (strøm slukket) Opladningsforbrug 500 mA Outputforbrug 500 mA Højttaler & digital mikrofon Lydtryk 1 m lydtryk 60 dB ↑...
 • Page 48: Yderligere Oplysninger

  3 Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/ global/recycling...
 • Page 49 Kassering af batterier/akkumulatorer 1 Dette symbol kan være ledsaget af kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly. 2 Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
 • Page 50: Begrænset Garanti

  Begrænset garanti I HENHOLD TIL BETINGELSERNE I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GARANTERER LG ELECTRONICS, AT DETTE PRODUKT ER FRIT FOR FEJL OG MANGLER I DESIGN, MATERIALE OG UDFØRELSE PÅ DET OPRINDELIGE KØBSTIDSPUNKT OG I EN PERIODE PÅ TO (2) ÅR DEREFTER. I TILFÆLDE AF, AT DIT PRODUKT FÅR BRUG...
 • Page 51: Guide De L'utilisateur

  Guide de l'utilisateur CAM Plus CBG-700 Tous droits réservés. LG Electronics Inc., 2016 Remarque : Lisez attentivement ces informations avant d'utiliser le LG CAM Plus afin d'optimiser l'utilisation du produit et d'éviter de l'endommager.
 • Page 52: Présentation Du Produit

  Présentation du produit Le CAM Plus est une poignée d’appareil photo et couplée à une batterie supplémentaire qui peut être connectée au bas de votre G5. • Avec le CAM Plus, vous pouvez utiliser votre G5 comme un appareil photo numérique. Utilisez-le pour prendre des photos comme avec un appareil photo en appuyant sur le déclencheur et réalisez des zooms avant ou arrière.
 • Page 53: Consignes De Sécurité Importantes

  Consignes de sécurité importantes • Utiliser uniquement des produits authentiques. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles indiquées. • L'utilisation ou la connexion de produits dont l'origine n'est pas certifiée risque de raccourcir la longévité du produit ou de provoquer une explosion. Cela risque également d'endommager le produit et par conséquent d'en annuler la garantie.
 • Page 54 • Pour votre sécurité, veuillez ne pas ôter la batterie intégrée au produit. • Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche. • La batterie Li-Ion est un composant dangereux qui peut provoquer des blessures.
 • Page 55 • Si ce produit contient une batterie intégrée ne pouvant être facilement démontée par les utilisateurs finaux, LG recommande que seuls des professionnels qualifiés retirent la batterie, soit pour remplacement, soit pour recyclage en fin de vie du produit. Pour éviter d'endommager le produit, et pour leur propre sécurité, les utilisateurs ne doivent pas...
 • Page 56 Contenu de l'emballage LG CAM Plus Guide de l'utilisateur • S'il manque des éléments, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. • Certains éléments sont sujets à modification sans préavis selon les circonstances. • L'aspect et les spécifications du produit peuvent être modifiés sans préavis pour améliorer...
 • Page 57: Description Du Produit

  Description du produit Avant Haut-parleur Port USB Touche Marche/Arrêt de l'appareil photo Touche de zoom avant/arrière Côté Touche d’enregistrement Touche Photo Voyant indicateur de niveau de la batterie Certaines fonctions peuvent dépendre des spécifications du produit.
 • Page 58 Connexions Insertion de la batterie 1 Alignez les flèches de la batterie et du module et raccordez correctement les bornes de la batterie au module. 2 Alignez la batterie avec le bord inférieur et faites glisser avec précaution le module dans l'appareil.
 • Page 59 Retrait de la batterie 1 Appuyez sur la touche d'éjection du module afin d'éjecter en partie le module hors de l'appareil. Module Touche d'éjection du module 2 Saisissez la partie centrale du module éjecté et retirez-le complètement.
 • Page 60 3 Tenez la batterie et le module à deux mains et séparez-les en effectuant un arc vers l'extérieur (comme indiqué ci-dessous) pour déconnecter les bornes de la batterie. • Ne détachez pas le module s'il est en cours d'utilisation. • Raccordez immédiatement le module à l'unité principale s'il se détache en cours d'utilisation.
 • Page 61 Instructions • Ce produit ne fonctionnera pas normalement si votre G5 et votre LG CAM Plus sont pris en charge par différents pays ou opérateurs. • Le LG CAM Plus ne peut pas être utilisé avec une connexion USB (les communications de données et le chargement restent disponibles).
 • Page 62 Manager de LG. Informations concernant la prise en charge de la prise de photos en rafale La prise de photos en rafale avec le LG CAM Plus sera disponible avec une mise à niveau à venir du logiciel du G5.
 • Page 63 Spécifications et fonctionnalités Type de USB USB 2.0 (Type-C) Batterie Li-ion 1200 mAh Temps de chargement Moins de 200 minutes Tension 5 V ±10 %, 9 V ±10 % Consommation 25 mA (pas de chargement), 1 mA (hors tension) Consommation de 500mA charge Consommation de 500mA...
 • Page 64: Autres Informations

  Autres informations Recyclage de votre ancien appareil 1 Ce symbole de poubelle barrée d’une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l’ o bjet d’un tri et d’une collecte sélective séparée. 2 Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses.
 • Page 65 Recyclage des batteries/accumulateurs usagés 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb. 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à...
 • Page 66: Garantie Limitée

  PENDANT UNE PÉRIODE DE TEMPS D’UN (1) AN. DANS LE CAS OÙ VOTRE PRODUIT REQUIERT DES SERVICES SOUS GARANTIE, VEUILLEZ LE RENVOYER AU REVENDEUR AUPRÈS DUQUEL VOUS EN AVEZ FAIT L’ A CQUISITION OU CONTACTER VOTRE CENTRE D’ A PPELS LG ELECTRONICS LOCAL POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS.
 • Page 67: Οδηγίες Χρήσης

  Οδηγίες χρήσης CAM Plus CBG-700 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. LG Electronics Inc., 2016 Σημείωση: Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες πριν τη χρήση του LG CAM Plus, για να αποφύγετε τυχόν βλάβη στο προϊόν και να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση.
 • Page 68: Επισκόπηση Προϊόντος

  Το CAM Plus είναι μια λαβή κάμερας και επιπλέον μπαταρία που προσαρμόζεται στο κάτω μέρος του G5. • Με το CAM Plus, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το G5 σαν ψηφιακή κάμερα. Χρησιμοποιήστε το για να βγάλετε φωτογραφίες όπως με μια κάμερα πατώντας...
 • Page 69 Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας • Χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια προϊόντα. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για οποιονδήποτε ανεπιθύμητο σκοπό. • H σύνδεση ή χρήση προϊόντων που δεν είναι γνήσια μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος ή να προκαλέσει έκρηξη. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει...
 • Page 70 • Για λόγους ασφαλείας, μην αφαιρείτε την μπαταρία που είναι ενσωματωμένη στο προϊόν. • Σε περίπτωση που χρειαστεί να αντικαταστήσετε την μπαταρία, επισκεφτείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο εξυπηρέτησης ή τον πλησιέστερο μεταπωλητή της LG Electronics για βοήθεια. • Η μπαταρία ιόντων λιθίου είναι επικίνδυνη, καθώς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
 • Page 71 • Στην περίπτωση που αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία ενσωματωμένη στο εσωτερικό του προϊόντος, η οποία δεν μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα από τους τελικούς χρήστες, η LG συνιστά την αφαίρεση της μπαταρίας μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς, είτε για αντικατάσταση είτε για ανακύκλωση στο...
 • Page 72 Στοιχεία προϊόντος LG CAM Plus Οδηγίες χρήσης • Εάν υπάρχουν τυχόν εξαρτήματα που λείπουν, επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν. • Μερικά στοιχεία υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ανάλογα με τις περιστάσεις. • Η εμφάνιση και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς...
 • Page 73: Περιγραφή Του Προϊόντος

  Περιγραφή του προϊόντος Μπροστινή όψη Ηχείο Θύρα USB MΙΚΡΟΦΩΝΟ Πλήκτρο ενεργοποίησης/ Πλήκτρο μεγέθυνσης/ απενεργοποίησης κάμερας σμίκρυνσης Πλευρική όψη Πλήκτρο εγγραφής Πλήκτρο Λυχνία LED της στάθμης μπαταρίας Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τις προδιαγραφές του μοντέλου.
 • Page 74 Συνδέσεις Τοποθέτηση της μπαταρίας 1 Ευθυγραμμίστε τα βέλη στη μπαταρία και τη μονάδα και συνδέστε καλά τους ακροδέκτες της μπαταρίας στη μονάδα. 2 Ευθυγραμμίστε τη μπαταρία με το κάτω άκρο και σύρετε προσεκτικά προς τα πίσω τη μονάδα στη συσκευή. •...
 • Page 75 Αφαίρεση της μπαταρίας 1 Πατήστε το κουμπί εξαγωγής της μονάδας για μερική εξαγωγή της μονάδας από τη συσκευή. Μονάδα Κουμπί εξαγωγής μονάδας 2 Πιάστε από τη μέση τη μονάδα που εξαγάγατε και τραβήξτε την προς τα έξω.
 • Page 76 3 Κρατήστε τη μπαταρία και τη μονάδα με τα δύο χέρια και διαχωρίστε τη μία από την άλλη τραβώντας προς τα έξω (όπως υποδεικνύεται παρακάτω), για να αποσυνδέσετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας. • Μην αποσυνδέετε τη μονάδα ενώ βρίσκεται σε χρήση. •...
 • Page 77 Οδηγίες • Το προϊόν αυτό δεν θα λειτουργεί σωστά αν το G5 και το LG CAM Plus υποστηρίζονται από διαφορετικές χώρες ή παρόχους. • Το LG CAM Plus δεν μπορεί να λειτουργήσει, ενώ το USB είναι συνδεδεμένο (η επικοινωνία δεδομένων και η φόρτιση είναι ακόμη διαθέσιμες).
 • Page 78 • Η αναβάθμιση υλικολογισμικού είναι επίσης διαθέσιμη με την εφαρμογή LG Friends Manager. Πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη της λειτουργίας πολλαπλής λήψης Η παρακάτω λειτουργία πολλαπλής λήψης για το LG CAM Plus θα είναι διαθέσιμη μέσω μελλοντικής αναβάθμισης λογισμικού του G5. • Πολλαπλή λήψη...
 • Page 79 Προδιαγραφές και χαρακτηριστικά Τύπος USB USB2.0 (Τύπου C) Μπαταρία Ιόντων λιθίου 1200mAh Χρόνος φόρτισης Λιγότερο από 200 λεπτά Τάση 5V ±10%, 9V ±10% Κατανάλωση 25mA (εκτός φόρτισης), 1mA (απενεργοποίηση) ρεύματος Κατανάλωση κατά 500mA τη φόρτιση Κατανάλωση εξόδου 500mA Ήχος Ηχείο & ψηφιακό μικρόφωνο 1m ηχητική...
 • Page 80: Πρόσθετες Πληροφορίες

  3 Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να επικοινωνήσετε το τοπικό γραφείο απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com/global/recycling...
 • Page 81 Απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών/συσσωρευτών 1 Το σύμβολο αυτό μπορεί να συνδυάζεται με τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg), το κάδμιο (Cd) ή το μόλυβδο (Pb), αν η μπαταρία περιέχει ποσότητες μεγαλύτερες από 0,0005% υδράργυρο, 0,002% κάδμιο ή 0,004% μόλυβδο. 2 Η...
 • Page 82: Περιορισμένη Εγγύηση

  Περιορισμένη εγγύηση ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, Η LG ELECTRONICS ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ. ΕΑΝ...
 • Page 83 Benutzerhandbuch CAM Plus CBG-700 Alle Rechte vorbehalten. LG Electronics Inc., 2016 Hinweis: Lesen Sie vor der Verwendung des LG CAM Plus sorgfältig alle Informationen durch, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten und Schäden am Produkt zu vermeiden.
 • Page 84 Produktübersicht Die CAM Plus ist ein Kamerazusatz und zusätzlicher Akku, die unten an Ihr G5 angebracht werden kann. • Mit der CAM Plus können Sie Ihr G5 wie eine Digitalkamera verwenden. Nutzen Sie sie, um Fotos wie bei einer Kamera aufzunehmen, indem Sie den Auslöser drücken und vergrößern bzw.
 • Page 85: Wichtige Sicherheitsinformationen

  Wichtige Sicherheitsinformationen • Verwenden Sie nur Original-Produkte. Benutzen Sie dieses Produkt nicht für Verwendungszwecke, für die es nicht vorgesehen ist. • Die Verwendung von oder das Verbinden mit nicht originalen Produkten kann die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen oder zur Explosion führen. Nichtbeachten kann das Produkt beschädigen und führt zum Erlöschen der Service-Garantie.
 • Page 86 Auswirkungen auf die Umwelt haben. • Aus Sicherheitsgründen sollten Sie den Akku nicht aus dem Gerät entfernen. • Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
 • Page 87 Hausmüll entsorgt werden. • Falls dieses Produkt einen fest eingebauten Akku enthält, der vom Endbenutzer nicht ohne Weiteres entnommen werden kann, empfiehlt LG, dass die Entnahme des Akkus nur von qualifizierten Fachleuten vorgenommen wird. Dies gilt für den Austausch des Akkus wie auch für dessen Entsorgung zwecks Recycling am Ende der Produktlebensdauer.
 • Page 88 Produktkomponenten LG CAM Plus Benutzerhandbuch • Sollten Komponenten fehlen, dann wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. • Je nach Situation unterliegen einige Elemente Änderungen ohne Vorankündigung. • Das Aussehen und die Spezifikationen des Produkts können jederzeit ohne Hinweis...
 • Page 89 Produktbeschreibung Frontansicht Lautsprecher USB-Anschluss Mikrofon „Kamera an/aus“-Taste „Vergrößern/verkleinern“-Taste Seite „Aufzeichnung“-Taste „Foto“-Taste LED-Licht der Akkuanzeige Je nach Produktspezifikationen sind einige Funktionen möglicherweise nicht verfügbar.
 • Page 90 Verbindungen Akku einsetzen 1 Richten Sie die Pfeile von Akku und Modul richtig aus, und verbinden Sie die Akkukontakte feste mit dem Modul. 2 Richten Sie den Akku entsprechend der unteren Kante aus, und schieben Sie das Modul vorsichtig in das Gerät. •...
 • Page 91 Akku entnehmen 1 Drücken Sie die Modul-Auswurftaste, um das Modul teilweise aus dem Gerät auszuwerfen. Modul Modul-Auswurftaste 2 Halten Sie die Mitte des ausgeworfenen Moduls, und ziehen Sie es heraus.
 • Page 92 3 Halten Sie mit beiden Händen den Akku und das Modul fest, und trennen Sie sie voneinander, indem Sie sie zuerst eine Seite auseinanderziehen (wie unten abgebildet), um die Akkukontakte zu lösen. • Entfernen Sie das Modul nicht, während es verwendet wird. •...
 • Page 93 • Während des Ladevorgangs leuchtet das LED-Licht rot. Es leuchtet grün, sobald der Ladevorgang abgeschlossen wurde. • Ist die CAM Plus mit Ihrem Telefon verbunden, dann wird das LED-Licht der Akkuanzeige rot, wenn die Akkuladung 10 % oder weniger beträgt. Beträgt die Ladung 5 % oder weniger, blinkt das LED-Licht.
 • Page 94 Informationen zur Unterstützung der Serienaufnahme-Funktion Die im Folgenden beschriebene Serienaufnahme-Funktion mit dem LG Cam Plus wird durch ein kommendes Software-Upgrade für das G5 freigeschaltet. • Serienaufnahme Sie können Serienaufnahmen machen, um bewegte Fotos zu erstellen. Halten Sie im Bildschirm „Automatischer Modus“ gedrückt, oder halten Sie die Auslösertaste auf dem LG CAM Plus gedrückt.
 • Page 95 Spezifikationen und Funktionen USB-Typ USB 2.0 (C-Typ) Akku Li-Ion-Akku 1200 mAh Ladezeit Weniger als 200 Minuten Spannung 5 V ± 10 %, 9 V ± 10 % Stromverbrauch 25 mA (ohne Laden), 1 mA (ausgeschaltet) Stromverbrauch fürs 500 mA Laden Ausgangsstromverbrauch 500 mA Audio-Wiedergabe Lautsprecher &...
 • Page 96: Zusätzliche Informationen

  3 Sie können Ihr Gerät entweder in den Laden zurückbringen, in dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben oder Sie kontaktieren Ihre Gemeindeabfallstelle für Informationen über die nächstgelegene autorisierte WEEE Sammelstelle. Die aktuellsten Informationen für Ihr Land finden Sie unter www.lg.com/global/recycling...
 • Page 97 Entsorgen von alten Akkus 1 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten. 2 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
 • Page 98: Beschränkte Garantie

  EINEM (1) JAHR FREI VON FEHLERN HINSICHTLICH KONSTRUKTION, MATERIAL UND VERARBEITUNG IST. SOLLTEN SIE FÜR IHR PRODUKT DEN GARANTIESERVICE BENÖTIGEN, GEBEN SIE ES DEM HÄNDLER ZURÜCK, BEI DEM ES GEKAUFT WURDE, ODER WENDEN SIE SICH AN IHREN LOKALEN LG ELECTRONICS- ANSPRECHPARTNER, UM WEITERE INFORMATIONEN ZU ERHALTEN.
 • Page 99: Használati Útmutató

  Használati útmutató CAM Plus CBG-700 Minden jog fenntartva. LG Electronics Inc., 2016 Megjegyzés: Kérjük, hogy a LG CAM Plus használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót a sérülések elkerülése és a legjobb teljesítmény érdekében.
 • Page 100: A Termék Áttekintése

  A CAM Plus egy fényképezőgép-markolat és egy kiegészítő akkumulátor, amelyet G5 eszköze aljához tud csatlakoztatni. • A CAM Plus segítségével G5 eszközét digitális fényképezőgép módjára tudja használni. Használja, akár egy fényképezőgépet: a zárgomb megnyomásával fényképeket készíthet, valamint a zoom gombbal nagyíthat és kicsinyíthet is a képen. A zárgomb félig történő...
 • Page 101: Fontos Biztonsági Információk

  Fontos biztonsági információk • Kizárólag eredeti termékeket használjon. Ne használja a terméket rendeltetésétől eltérő célokra. • A nem eredeti termékek használata vagy csatlakoztatása csökkentheti a termék élettartamát, de akár robbanást is okozhat. Ez kárt tehet a termékben és a garancia elvesztését vonja maga után. •...
 • Page 102 • A saját biztonsága érdekében ne távolítsa el a termékben található akkumulátort. • Ha ki kell cserélni az akkumulátort, vigye el a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz. • A Li-ion akkumulátor egy veszélyes alkatrész, mely sérüléseket okozhat.
 • Page 103 • Amennyiben a termék a végfelhasználók által nehezen eltávolítható, terméken belüli akkumulátort tartalmaz, az LG azt javasolja, hogy az akkumulátort csak képzett szakember távolítsa el annak cseréje és a termék élettartamának végén történő újrahasznosítás során. A készülék sérülésének elkerülése és a saját biztonságuk érdekében a felhasználók nem kísérelhetik meg az akkumulátor eltávolítását.
 • Page 104 A termék részei LG CAM Plus Használati útmutató • Ha a termék bármilyen alkatrésze hiányzik, keresse fel a kereskedőt, akitől a terméket vásárolta. • Bizonyos részeket a gyártó a körülményektől függően előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztathat. • A gyártó a készülék kinézetét és műszaki jellemzőit a teljesítmény javítása céljából...
 • Page 105: A Termék Ismertetése

  A termék ismertetése Elölnézet Hangszóró USB-port Mikrofon Kamera be-/kikapcsoló gomb Közelítés/távolítás gomb Oldalnézet Felvételindító gomb Exponáló gomb Akkumulátor töltöttségét jelző LED A termék specifikációitól függően előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem érhetők el.
 • Page 106 Csatlakozások Az akkumulátor behelyezése 1 Állítsa egy vonalba az akkumulátoron és a modulon található nyilakat, majd egy határozott mozdulattal csatlakoztassa az akkumulátor érintkezőit a modulhoz. 2 Igazítsa az akkumulátort a telefon aljához, majd óvatosan csúsztassa vissza a modult a készülékbe. •...
 • Page 107 Az akkumulátor eltávolítása 1 Nyomja meg a modulkiadó gombot, hogy a modul részben kiugorjon az eszközből. Modul Modulkiadó gomb 2 Fogja meg a kiadott modul közepét, és húzza ki.
 • Page 108 3 Két kézzel fogja meg az akkumulátort és a modult, majd egy íves mozdulattal válassza szét őket (ahogy az lentebb is látható), hogy a leválassza az akkumulátor csatlakozóit a modulról. • Használat közben ne válassza le a modult. • Azonnal csatlakoztassa a modult a főegységhez, ha az használat közben kilazulna vagy leválna.
 • Page 109 Utasítások • Ez a termék nem fog megfelelően működni, ha a G5-öt és az LG CAM Plust különböző ország vagy szolgáltató támogatja. • Az LG CAM Plus mindaddig nem használható, amíg az USB-csatlakozás fennáll (az adatkommunikáció és a töltés még folyamatban van).
 • Page 110 Információ a sorozatfelvétel funkció támogatásával kapcsolatban Az LG CAM Plus sorozatfelvétel funkciója egy jövőbeni G5 szoftverfrissítés keretében lesz elérhető. • Sorozatfelvétel Folyamatos felvételeket készíthet, amellyel mozgó fényképeket hozhat létre. Az automata üzemmód képernyőn érintse meg és tartsa lenyomva a gombot, vagy az LG CAM Plus készüléken érintse meg és tartsa lenyomva az exponáló...
 • Page 111 Műszaki adatok és funkciók USB típusa USB 2.0 („C” típus) Akkumulátor Li-ion, 1200 mAh Töltési idő Kevesebb, mint 200 perc Feszültség 5 V ±10%, 9 V ±10% Áramfogyasztás 25 mA (használatkor), 1 mA (kikapcsolt állapotban) Fogyasztás töltéskor 500 mA Kimeneti fogyasztás 500 mA Hang Hangszóró...
 • Page 112: Kiegészítő Információk

  Kiegészítő információk A régi készülék ártalmatlanítása 1 A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen. 2 Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat. 3 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a szelektalok.hu oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.
 • Page 113 Használt akkumulátorok leselejtezése 1 A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz. 2 A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt módon és helyen.
 • Page 114: Korlátozott Jótállás

  Korlátozott jótállás A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS KERETÉN BELÜL AZ LG ELECTRONICS GARANTÁLJA, HOGY A TERMÉK AZ EREDETI VÁSÁRLÁS PILLANATÁBAN, ILLETVE ATTÓL SZÁMÍTOTT EGY (1) ÉVEN ÁT TERVEZÉSI-, ANYAG- ÉS GYÁRTÁSI HIBÁKTÓL MENTES. HA TERMÉKE GARANCIÁLIS JAVÍTÁSRA SZORUL, JUTTASSA AZT VISSZA A KERESKEDŐNEK, AKITŐL A TERMÉKET VÁSÁROLTA, VAGY TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT VEGYE FEL A KAPCSOLATOT AZ LG ELECTRONICS HELYI...
 • Page 115 Guida utente CAM Plus CBG-700 Tutti i diritti riservati. LG Electronics Inc., 2016 Nota: leggere attentamente tutte le informazioni prima di utilizzare LG CAM Plus onde evitare danni al prodotto e per sfruttarne al meglio le prestazioni.
 • Page 116: Panoramica Del Prodotto

  Premere a metà il tasto dell'otturatore per utilizzare la funzione che consente l'uso dell'otturatore a metà. • La soluzione CAM Plus è dotata di una batteria da 1.200 mAh utilizzabile come batteria di riserva per la fotocamera.
 • Page 117 Informazioni importanti sulla sicurezza • Utilizzare sempre prodotti originali. Non utilizzare il prodotto per scopi non previsti. • L'utilizzo o il collegamento di prodotti non originali potrebbe ridurre la durata del prodotto o provocare un'esplosione. Potrebbero anche verificarsi danni al prodotto e, pertanto, invalidare la garanzia.
 • Page 118 • Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto. • Una batteria agli ioni di litio è un componente pericoloso che può causare lesioni gravi.
 • Page 119 • Se questo prodotto contiene una batteria integrata all'interno del prodotto, che non può essere facilmente rimossa dagli utenti finali, LG consiglia di far rimuovere la batteria solo da personale qualificato, sia a fini sostitutivi che di riciclaggio, al termine del ciclo di vita del prodotto.
 • Page 120: Componenti Del Prodotto

  Componenti del prodotto LG CAM Plus Guida utente • In caso di componenti mancanti, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. • Alcuni elementi sono soggetti a modifica senza preavviso a seconda delle circostanze. • L'aspetto e le specifiche del prodotto sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo...
 • Page 121: Descrizione Del Prodotto

  Descrizione del prodotto Vista frontale Altoparlante Porta USB MICROFONO Tasto On/Off fotocamera Tasto zoom avanti/indietro Lato Tasto di registrazione Tasto foto Indicatore LED del livello della batteria Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda delle specifiche del prodotto.
 • Page 122 Connessioni Inserimento della batteria 1 Allineare le frecce sulla batteria e sul modulo e collegarne saldamente i terminali al modulo. 2 Allineare la batteria con il bordo inferiore e far scivolare con cautela il modulo di nuovo nel dispositivo. • Non premere mai il tasto di espulsione del modulo durante l'inserimento del modulo nel dispositivo.
 • Page 123 Rimozione della batteria 1 Premere il tasto di espulsione del modulo per espellere parzialmente il modulo dal dispositivo. Modulo Tasto di espulsione del modulo 2 Afferrare la parte centrale del modulo espulso ed estrarlo.
 • Page 124 3 Mantenere la batteria e il modulo con entrambe le mani e separarli l'una dall'altro formando un angolo (come indicato qui di seguito) per scollegare i terminali della batteria. • Non scollegare il modulo mentre è in uso. • Collegare il modulo immediatamente all'unità principale se si allenta o si stacca durante l'uso.
 • Page 125 • Una volta collegato il modulo CAM Plus al telefono, il LED che indica il livello della batteria diventa rosso se il livello è al 10% o inferiore e lampeggia se il livello è al 5% o inferiore...
 • Page 126 M, o superiore). • L’aggiornamento del firmware è disponibile anche sull’app LG Friends Manager. Informazioni supporto della funzione Multiscatto La seguente funzione Multiscatto per l’uso con LG CAM Plus sarà resa disponibile in futuro con un aggiornamento del software G5. • Multiscatto È...
 • Page 127 Specifiche e caratteristiche Tipo USB USB 2.0 (tipo C) Batteria Agli ioni di litio 1200 mAh Tempo di ricarica Inferiore a 200 minuti Tensione 5 V ±10%, 9 V ±10% Consumo di corrente 25 mA (nessuna ricarica), 1 mA (spegnimento) Consumo ricarica 500 mA Consumo in uscita 500 mA...
 • Page 128: Ulteriori Informazioni

  3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l’ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. (www.lg.com/ global/recycling)
 • Page 129 Smaltimento delle batterie/accumulatori 1 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo. 2 Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità...
 • Page 130: Garanzia Limitata

  Garanzia limitata LG fornisce una garanzia convenzionale ai sensi dell’articolo 133 del Codice del Consumo della durata di 1 anno dalla data di acquisto. I termini e condizioni di tale garanzia possono essere consultati e scaricati all’indirizzo: www.lg.com/it/supporto.
 • Page 131 Gebruikershandleiding CAM Plus CBG-700 Alle rechten voorbehouden. LG Electronics Inc., 2016 Opmerking: lees vóór gebruik van de LG CAM Plus alle informatie zorgvuldig door voor de beste prestaties en om schade aan het product te voorkomen.
 • Page 132 De CAM Plus bestaat uit een cameragreep en extra batterij die aan de onderkant van de G5 kunnen worden gekoppeld. • Met de CAM Plus kunt u de G5 als een digitale camera gebruiken. Gebruik deze om foto's maken zoals met een camera door op de sluiterknop te drukken en in- of uit te zoomen.
 • Page 133: Belangrijke Veiligheidsinformatie

  Belangrijke veiligheidsinformatie • Gebruik altijd originele producten. Gebruik dit product niet voor onbedoelde doeleinden. • Het gebruiken of verbinden van niet-originele producten kan de levensduur van het product verkorten of een explosie veroorzaken. Daarnaast kan dit het product beschadigen waardoor de servicegarantie komt te vervallen. •...
 • Page 134 • Uit veiligheidsoverwegingen mag u de batterij niet verwijderen uit het product • Als u de batterij wilt vervangen, moet u deze naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicepunt of leverancier van LG Electronics brengen. • De Li-ion-batterij is een gevaarlijke component die letsel kan veroorzaken.
 • Page 135 • Indien dit product een ingebouwde batterij bevat die niet gemakkelijk door eindgebruikers kan worden verwijderd, raadt LG aan dat u de batterij alleen door bevoegde vakmensen laat verwijderen, hetzij voor vervanging of voor recycling aan het einde van de levensduur van het product.
 • Page 136 Productonderdelen LG CAM Plus Gebruikershandleiding • Neem contact op met het verkooppunt waar u het product hebt gekocht als er onderdelen ontbreken. • Sommige items kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, afhankelijk van de omstandigheden. • Het uiterlijk en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande...
 • Page 137 Productbeschrijving Voorkant Luidspreker USB-poort Microfoon Aan-uitknop camera Knop in-/uitzoomen Zijkant Opnameknop Fotoknop Batterijniveau-indicator-LED Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de productspecificaties.
 • Page 138 Verbindingen De batterij plaatsen 1 Lijn de pijlen op zowel de batterij als de module uit en sluit de batterijpolen stevig op de module aan. 2 Lijn de batterij met de onderste rand uit en schuif de module voorzichtig terug in het toestel.
 • Page 139 De batterij verwijderen 1 Druk op de uitwerptoets voor de module om de module gedeeltelijk uit te werpen. Module Knop Module uitwerpen 2 Pak de module in het midden vast en trek hem eruit.
 • Page 140 3 Houd de batterij en module met beide handen vast en scheid ze van elkaar via een naar buiten gerichte boogbeweging (zoals hieronder aangegeven) en ontkoppel de batterijpolen. • Verwijder de module nooit tijdens het gebruik. • Sluit de module onmiddellijk aan op de hoofdeenheid als deze los begint te raken of als deze tijdens het gebruik wordt losgekoppeld.
 • Page 141 Instructies • Dit product functioneert niet normaal als de G5 en LG CAM Plus door verschillende landen of operators worden ondersteund. • De LG CAM Plus kan niet worden bediend terwijl de USB is aangesloten (datacommunicatie en opladen zijn nog steeds beschikbaar).
 • Page 142 Informatie over ondersteuning voor de functie voor reeksopnamen De volgende functie voor reeksopnamen met de LG CAM Plus zal via een toekomstige G5 software-upgrade beschikbaar worden gesteld. • Reeksopnamen U kunt reeksopnamen maken om bewegende foto’s te maken. Houd op het automatische-modusscherm ingedrukt of houd de sluiterknop op de LG CAM Plus ingedrukt.
 • Page 143 Specificaties en functies USB-type USB 2.0 (type C) Batterij Li-ion 1200 mAh Oplaadtijd Minder dan 200 minuten Spanning 5 V ±10%, 9 V ±10% Stroomverbruik 25 mA (zonder opladen), 1 mA (uitgeschakeld) Oplaadverbruik 500 mA Uitgangsverbruik 500 mA Audio Luidspreker en digitale microfoon 1 m geluidsniveau 60 dB ↑...
 • Page 144: Aanvullende Informatie

  3 U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product hebt gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest geactualiseerde informatie voor uw land wordt verwezen naar www. lg.com/global/recycling...
 • Page 145 Batterijen wegdoen 1 Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de accu meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat. 2 Alle batterijen/accu’s mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
 • Page 146: Beperkte Garantie

  Beperkte garantie ONDER VOORBEHOUD VAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE GARANDEERT LG ELECTRONICS DAT DIT PRODUCT VRIJ IS VAN ONTWERP-, MATERIAAL- EN FABRICAGEFOUTEN OP HET MOMENT VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKOOP DOOR EEN CONSUMENT, EN VOOR EEN DAAROPVOLGENDE PERIODE VAN ÉÉN (1) JAAR. MOCHT ER GARANTIESERVICE VOOR UW PRODUCT NODIG...
 • Page 147: Instrukcja Obsługi

  Instrukcja obsługi CAM Plus CBG-700 Wszelkie prawa zastrzeżone. LG Electronics Inc., 2016 Uwaga: przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia LG CAM Plus należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami, co pozwoli uniknąć uszkodzenia produktu i najlepiej wykorzystać jego możliwości.
 • Page 148: Opis Produktu

  Opis produktu CAM Plus to nakładka na aparat i zarazem obudowa dodatkowej baterii. Można ją założyć na tył urządzenia G5. • Dzięki CAM Plus możesz używać urządzenia G5 jak aparatu cyfrowego. Możesz robić nim zdjęcia tak jak aparatem, korzystając z przycisku migawki, przybliżania i oddalania.
 • Page 149 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa • Należy zawsze używać oryginalnych produktów. Nie należy używać produktu do celów innych niż te, do których jest on przeznaczony. • Używanie lub podłączanie produktów, które nie są oryginalne, może skrócić żywotność produktu lub spowodować wybuch. Może też uszkodzić produkt i unieważnić zapewnienie usług objętych gwarancją.
 • Page 150 • W razie konieczności wymiany akumulatora należy zanieść urządzenie do lokalnego punktu serwisowego firmy LG Electronics lub do punktu zakupu tabletu. • Akumulator litowo-jonowy jest częścią niebezpieczną i może spowodować obrażenia ciała. • Wymiana akumulatora przez niewykwalifikowane osoby może spowodować uszkodzenie...
 • Page 151 Aby zapobiec uszkodzeniu produktu i dla własnego bezpieczeństwa, użytkownicy nie powinni podejmować prób wyjęcia baterii i powinni skontaktować się z Działem Obsługi Klienta LG lub innych niezależnych dostawców w celu uzyskania porady. • Wyjęcie baterii będzie wymagało demontażu obudowy produktu, odłączenia przewodów/styków elektrycznych i ostrożnego usunięcia ogniwa baterii przy użyciu...
 • Page 152 Elementy produktu LG CAM Plus Instrukcja obsługi • W przypadku brakujących elementów należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. • Zależnie od okoliczności niektóre elementy mogą ulec zmianie bez powiadomienia. • Wygląd i specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy...
 • Page 153 Opis produktu Przód Głośnik Port USB Mikrofon Przycisk włączania/wyłączania aparatu Rolka przybliżania/ oddalania Przycisk zapisu Przycisk fotografowania Wskaźnik LED poziomu naładowania baterii W zależności od specyfikacji produktu niektóre funkcje mogą nie być dostępne.
 • Page 154 Przyłączanie Wkładanie baterii 1. Dopasuj strzałki na baterii i module i zdecydowanie podłącz styki baterii do modułu. 2. Dopasuj baterię do dolnej krawędzi i ostrożnie wsuń moduł z powrotem do urządzenia. • Nigdy nie naciskaj przycisku wysuwania modułu podczas wsuwania modułu do urządzenia. •...
 • Page 155 Wyjmowanie baterii 1. Naciśnij przycisk wysuwania modułu, aby częściowo wysunąć moduł z urządzenia. Moduł Przycisk wysuwania modułu 2. Chwyć pośrodku częściowo wysunięty moduł i pociągnij go.
 • Page 156 3. Przytrzymaj baterię i moduł obiema rękami i rozdziel je, ciągnąc w przeciwnych kierunkach (jak na poniższej ilustracji), aby rozłączyć styki baterii. • Nie wyjmuj modułu, gdy jest używany. • Natychmiast włóż moduł do jednostki głównej, jeśli się poluzuje lub zostanie wyjęty, gdy jest używany.
 • Page 157 Instrukcje • Produkt ten nie będzie działał normalnie, jeśli urządzenia G5 i LG CAM Plus są obsługiwane w różnych krajach lub przez różnych operatorów. • Z nakładki LG CAM Plus nie można korzystać przy podłączonym urządzeniu USB (opcje transmisji danych i ładowania są nadal dostępne).
 • Page 158 • Aktualizację oprogramowania sprzętowego można również przeprowadzić za pomocą aplikacji LG Friends Manager. Informacja o obsłudze funkcji zdjęć seryjnych Funkcja zdjęć seryjnych w urządzeniu LG CAM Plus będzie dostępna po dokonaniu aktualizacji oprogramowania G5. • Zdjęcia seryjne Można robić zdjęcia w trybie ciągłym, aby stworzyć wrażenie ruchomych zdjęć.
 • Page 159 Funkcje i specyfikacje Typ USB USB 2.0 (typu C) Bateria Litowo-jonowa 1200 mAh Czas ładowania Do 200 minut Napięcie 5 V ±10%, 9 V ±10% Pobór prądu 25 mA (brak ładowania), 1 mA (wyłączone) Zużycie energii 500 mA podczas ładowania Zużycie wyjściowe 500 mA Dźwięk Głośnik i mikrofon cyfrowy...
 • Page 160: Informacje Dodatkowe

  WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take- back-recycling/global-network-europe (plik PDF : „For more information about how to recycle LG products in your country” .)
 • Page 161 Postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami 1 Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb). 2 Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
 • Page 162: Ograniczona Gwarancja

  ORAZ PRZEZ OKRES 2 (SŁOWNIE: DWÓCH) LAT. W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI SKORZYSTANIA Z USŁUGI GWARANCYJNEJ PRODUKT NALEŻY PRZEKAZAĆ SPRZEDAWCY, U KTÓREGO DOKONANO ZAKUPU, LUB SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LOKALNYM ODDZIAŁEM FIRMY LG ELECTRONICS W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI. Zgodnie z regionalnymi zasadami serwisowania w następujących krajach udzielana będzie gwarancja dwuletnia: Hiszpania, Szwecja, Czechy, Polska, Grecja, Portugalia,...
 • Page 163: Guia Do Utilizador

  Guia do Utilizador CAM Plus CBG-700 Todos os direitos reservados. LG Electronics Inc., 2016 Nota: Leia cuidadosamente todas as informações antes de utilizar a LG CAM Plus, de modo a evitar danificar o produto e para obter o melhor desempenho.
 • Page 164: Descrição Do Produto

  Descrição do produto A CAM Plus é uma base de câmara e uma bateria extra que pode colocar na parte inferior do G5. • Com a CAM Plus, pode utilizar o G5 como uma câmara digital. Utilize-a para tirar fotografias como uma câmara premindo o botão do obturador e aumentando e reduzindo o zoom.
 • Page 165 Informações de segurança importantes • Utilize sempre produtos genuínos. Utilize o produto exclusivamente para a finalidade à qual se destina. • Utilizar ou ligar produtos não genuínos pode diminuir a vida útil do produto ou provocar uma explosão. Se o fizer, pode também danificar o produto e, por conseguinte, anular a garantia de manutenção.
 • Page 166 • Para sua segurança, não retire a bateria incorporada no produto • Se necessitar de substituir a bateria, leve-a ao ponto de vendas ou assistência técnica autorizado da LG Electronics mais próximo. • A bateria de lítio é um componente perigoso que pode causar ferimentos.
 • Page 167 útil deste produto. Para evitar a ocorrência de danos no produto, e para a sua própria segurança, os utilizadores não devem tentar remover a bateria e devem contactar a Linha de Assistência de Serviços de LG, ou outros fornecedores de serviço independentes, para obterem ajuda.
 • Page 168 Componentes do produto LG CAM Plus Guia do Utilizador • Se houver componentes em falta, contacte o fornecedor junto do qual adquiriu o produto. • Alguns itens estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, dependendo das circunstâncias. • O aspeto e as especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para...
 • Page 169 Descrição do produto Vista frontal Altifalante Porta USB Microfone Tecla Ligar/Desligar câmara Tecla para aumentar/ diminuir zoom Vista lateral Tecla de gravação Tecla de fotografia LED indicador do nível da bateria Algumas funções podem não estar disponíveis, dependendo das especificações do produto.
 • Page 170 Ligações Inserir a bateria 1 Alinhe as setas na bateria e no módulo e ligue firmemente os terminais da bateria ao módulo. 2 Alinhe a bateria com a extremidade inferior e deslize cuidadosamente o módulo para o dispositivo. • Não prima a tecla Ejetar do módulo ao inseri-lo no dispositivo. •...
 • Page 171 Retirar a bateria 1 Prima a tecla Ejetar do módulo para o ejetar parcialmente do dispositivo. Módulo Tecla Ejetar do módulo 2 Segure o centro do módulo ejetado e puxe-o para fora.
 • Page 172 3 Segure a bateria e o módulo com ambas as mãos e separe-os num movimento de arco para fora (como se indica abaixo) para desligar os terminais da bateria. • Não retire o módulo enquanto estiver em utilização. • Coloque o módulo de imediato na unidade principal se se soltar ou separar durante a utilização.
 • Page 173 • Após a ligação da CAM Plus ao telemóvel, o LED indicador do nível da bateria acende-se a vermelho se o nível da bateria for de 10% ou inferior e o LED pisca se o nível da bateria for de 5% ou inferior.
 • Page 174 Informações de suporte da funcionalidade de Disparo em sequência A seguinte funcionalidade de Disparo em sequência utilizando a LG CAM Plus será disponibilizada através de uma futura atualização de software do G5. • Disparo em sequência Pode fazer disparos contínuos para criar fotografias em movimento.
 • Page 175 Especificações e funcionalidades Tipo de USB USB 2.0 (Tipo C) Bateria Iões de lítio, 1200 mAh Tempo de Menos de 200 minutos carregamento Tensão 5 V ± 10%, 9 V ± 10% Consumo de energia 25 mA (sem carregamento), 1 mA (desligada) Consumo durante o 500 mA carregamento...
 • Page 176: Informações Adicionais

  3 Pode levar o seu aparelho à loja onde o adquiriu ou contactar a sua entidade local de recolha e tratamento de resíduos para obter mais informações sobre o ponto de recolha WEEE autorizado mais próximo. Para obter informações mais atualizadas relativas ao seu país, visite www.lg.com/global/recycling...
 • Page 177 Eliminação de baterias/acumuladores usados 1 Este símbolo pode estar acompanhado dos símbolos químicos do mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) se a bateria contiver mais do que 0,0005% de mercúrio, 0,002% de cádmio ou 0,004% de chumbo. 2 Todas as baterias/acumuladores devem ser eliminados em separado e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
 • Page 178: Garantia Limitada

  PERÍODO SUBSEQUENTE DE DOIS (2) ANOS. SE O SEU PRODUTO NECESSITAR DE ASSISTÊNCIA AO ABRIGO DESTA GARANTIA, DEVOLVA-O AO VENDEDOR A QUE FOI ADQUIRIDO OU CONTACTE O SEU CENTRO DE ASSISTÊNCIA LG ELECTRONICS LOCAL PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES. De acordo com as políticas de serviço regionais, Espanha, Suécia, República Checa, Polónia, Grécia, Portugal, Roménia, Dinamarca, Eslováquia, Turquia, Montenegro,...
 • Page 179 Manual de usuario CAM Plus CBG-700 Reservados todos los derechos. LG Electronics Inc., 2016 Nota: Antes de utilizar LG CAM Plus, lea atentamente toda la información para evitar daños en el producto y disfrutar de un rendimiento óptimo.
 • Page 180: Descripción General Del Producto

  Descripción general del producto La CAM Plus es una empuñadura con cámara y batería adicional que se puede conectar a la parte inferior del G5. • Con la CAM Plus, puede utilizar el G5 como una cámara digital. Utilícelo para hacer fotografías como una cámara, pulsando el disparador y acercando o alejando el zoom.
 • Page 181 Información importante sobre seguridad • Utilice siempre productos originales. No utilice este producto para ningún propósito para el que no esté diseñado. • Usar o conectar productos no sean originales puede reducir la duración del producto o provocar una explosión. De hacerlo, también se puede dañar el producto y, por tanto, se anulará...
 • Page 182 • Por su seguridad, no extraiga la batería incorporada en el dispositivo. • Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia. • La batería de iones de litio es un componente peligroso que podría provocar daños.
 • Page 183 útil del producto. Para evitar daños en el producto, y por su propia seguridad, los usuarios no deben intentar retirar la batería y deben ponerse en contacto con el servicio de ayuda de LG o con cualquier proveedor de servicios independiente para asesorarse.
 • Page 184: Componentes Del Producto

  Componentes del producto LG CAM Plus Manual de usuario • En caso de que falte algún componente, póngase en contacto con la tienda donde adquirió el producto. • Algunos elementos están sujetos a cambios sin previo aviso según las circunstancias.
 • Page 185: Descripción Del Producto

  Descripción del producto Frontal Altavoz Puerto USB Tecla de encendido de Tecla de ampliación/ la cámara reducción de zoom Lateral Tecla de grabación Tecla de foto LED indicador de nivel de la batería Es posible que algunas funciones no estén disponibles en función de las especificaciones del producto.
 • Page 186 Conexiones Inserción de la batería 1 Alinee las flechas de la batería y del módulo, y conecte firmemente los terminales de la batería al módulo. 2 Alinee la batería con el borde inferior y deslice con cuidado el módulo para introducirlo en el dispositivo.
 • Page 187 Extracción de la batería 1 Presione la tecla de expulsión del módulo para expulsar parcialmente el módulo del dispositivo. Módulo Tecla de expulsión del módulo 2 Sujete el módulo expulsado por el centro y extráigalo.
 • Page 188 3 Sujete la batería y el módulo con ambas manos y sepárelos en arco hacia afuera (como se indica a continuación) para desconectar los terminales de la batería. • No desconecte el módulo mientras esté en uso. • Conecte el módulo inmediatamente a la unidad principal si se afloja o se desconecta durante el uso.
 • Page 189 • Tras conectar la CAM Plus al teléfono, el LED indicador del nivel de la batería se encenderá en rojo si el nivel de la batería está al 10% o menos y parpadeará si el nivel de la batería está...
 • Page 190 Información sobre la compatibilidad de la función de Disparo en ráfaga La siguiente función de Disparo en ráfaga con la LG CAM Plus estará disponible a través de una futura actualización del software del G5. • Disparo en ráfaga Puede hacer disparos continuos para crear fotos en movimiento.
 • Page 191 Especificaciones y características Tipo de USB USB 2.0 (tipo C) Batería Iones de litio, 1.200 mAh Tiempo de carga Menos de 200 minutos Tensión 5 V ±10%, 9 V ±10% Consumo de energía 25 mA (sin cargar), 1 mA (apagado) Consumo en carga 500 mA Consumo de salida 500 mA...
 • Page 192: Información Adicional

  3 Puede llevar el aparato a cualquiera de los centros autorizados para su recogida. Para obtener la información más actualizada para su país por favor visite www. lg.com/global/recycling...
 • Page 193 Cómo desechar las baterías y los acumuladores gastados 1 Si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio (Hg); 0,002% de cadmio (Cd) o 0,004% de plomo (Pb), este símbolo puede aparecer junto a los símbolos químicos del mercurio, cadmio o plomo. 2 Todas las baterías/acumuladores se deben desechar aparte del servicio municipal de recogida de basuras, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
 • Page 194: Garantía Limitada

  POSTERIOR DE DOS (2) AÑOS. EN CASO DE QUE EL PRODUCTO REQUIERA SERVICIO TÉCNICO DE GARANTÍA, SE DEBE DEVOLVER AL DISTRIBUIDOR QUE LO VENDIÓ O COMUNÍQUESE CON EL CENTRO DE CONTACTO DE LG ELECTRONICS EN SU REGIÓN PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.
 • Page 195: Návod Na Používanie

  Návod na používanie CAM Plus CBG-700 Všetky práva vyhradené. LG Electronics Inc., 2016 Poznámka: Pred používaním zariadenia LG CAM Plus si pozorne prečítajte všetky informácie, aby ste predišli poškodeniu výrobku a zaručili čo najlepšiu prevádzku.
 • Page 196 Stlačením tlačidla uzávierky do polovice môžete využiť funkciu automatického zaostrenia. • Modul CAM Plus je vybavený batériou s kapacitou 1 200 mAh, ktorú môžete použiť ako dodatočnú batériu pri používaní kamery.
 • Page 197 Dôležité informácie o bezpečnosti • Vždy používajte originálne výrobky. Nepoužívajte tento výrobok na účely, na ktoré nie je určený. • Používanie alebo pripájanie výrobkov, ktoré nie sú originálne, môže skrátiť životnosť výrobku alebo spôsobiť výbuch. Takéto konanie môže tiež poškodiť výrobok, čím dôjde k strate servisnej záruky.
 • Page 198 • Z bezpečnostných dôvodov nevyberajte batériu, ktorá je súčasťou výrobku. • Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics. • Lítium-iónová batéria je nebezpečným komponentom, ktorý môže spôsobiť poranenie. • Výmena batérie nekvalifikovaným pracovníkom môže spôsobiť poškodenie zariadenia.
 • Page 199 • Ak výrobok obsahuje vstavanú batériu, ktorú nemôže koncový používateľ jednoducho odstrániť, spoločnosť LG odporúča, aby odstránenie batérie za účelom výmeny alebo recyklácie na konci životnosti výrobku vykonával iba kvalifikovaný profesionál. Používatelia by sa nemali pokúšať odstraňovať batériu a mali by kontaktovať linku pomoci servisného strediska LG alebo iného nezávislého poskytovateľa služieb, aby nedošlo k poškodeniu...
 • Page 200 Komponenty výrobku LG CAM Plus Návod na používanie • V prípade chýbajúcich komponentov sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. • Niektoré položky podliehajú zmenám bez predošlého upozornenia v závislosti od okolností. • Vzhľad a parametre výrobku podliehajú zmenám bez predošlého upozornenia na účely...
 • Page 201 Popis výrobku Predná strana Reproduktor Port USB Mikrofón Tlačidlo zapnutia/vypnutia fotoaparátu Tlačidlo priblíženia/ oddialenia Bočná strana Tlačidlo nahrávania Tlačidlo fotografie Indikátor LED úrovne nabitia batérie Niektoré funkcie nemusia byť v závislosti od parametrov výrobku k dispozícii.
 • Page 202 Pripojenia Vloženie batérie 1 Zarovnajte šípky na batérii a module a pevne pripojte kontakty batérie k modulu. 2 Zarovnajte batériu so spodným okrajom a opatrne zasuňte modul späť do zariadenia. • Pri vkladaní modulu do zariadenia nikdy nestláčajte tlačidlo na vysunutie modulu. •...
 • Page 203 Vybratie batérie 1 Stlačením tlačidla na vysunutie modulu čiastočne vysuňte modul zo zariadenia. Modul Tlačidlo na vysunutie modulu 2 Uchopte vysunutý modul batérie za stred a vytiahnite ho.
 • Page 204 3 Uchopte batériu a modul oboma rukami a pohybom v smere do vonkajšieho oblúka (znázornené na obrázku dole) ich oddeľte a odpojte kontakty batérie. • Modul neodpájajte počas používania. • Ak sa modul počas používania uvoľní alebo odpojí, okamžite ho pripojte k hlavnej jednotke.
 • Page 205 Pokyny • Tento výrobok nebude pracovať správne, ak je váš telefón G5 a modul LG CAM Plus podporovaný v iných krajinách alebo inými operátormi. • Modul LG CAM Plus nemožno ovládať, kým je pripojené rozhranie USB (k dispozícii je stále dátová...
 • Page 206 Informácie o podpore funkcie zhlukového záberu Nasledujúca funkcia zhlukového záberu pomocou modulu LG CAM Plus bude k dispozícii prostredníctvom neskoršej inovácie softvéru telefónu G5. • Zhlukový záber Môžete nepretržite zaznamenávať snímky a vytvoriť pohyblivé fotografie. Dotknite sa položky na obrazovke automatického režimu a podržte ju alebo sa dotknite tlačidla spúšte na module LG CAM Plus a podržte ho.
 • Page 207 Parametre a funkcie Typ USB USB 2.0 (typ C) Batéria Lítium-iónová – 1200 mAh Čas nabíjania Menej ako 200 minút Napätie 5 V ±10 %, 9 V ±10 % Aktuálna spotreba 25 mA (bez nabíjania), 1 mA (vypnuté) Spotreba energie 500 mA počas nabíjania Výstupná...
 • Page 208: Doplnkové Informácie

  3 Svoj spotrebič môžete zaniesť do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling...
 • Page 209 Likvidácia použitých batérií/akumulátorov 1 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova. 2 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel vládou alebo orgánmi miestnej samosprávy.
 • Page 210: Obmedzená Záruka

  Obmedzená záruka V RÁMCI PODMIENOK TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY SPOLOČNOSŤ LG ELECTRONICS ZARUČUJE, ŽE SA V ČASE PÔVODNEJ KÚPY SPOTREBITEĽOM A DO DVOCH (2) ROKOV NA TOMTO VÝROBKU NEVYSKYTNÚ ŽIADNE CHYBY VYHOTOVENIA, MATERIÁLU ANI SPRACOVANIA. V PRÍPADE, AK BY VÝROBOK VYŽADOVAL ZÁRUČNÝ...
 • Page 211 Användarhandbok CAM Plus CBG-700 Med ensamrätt. LG Electronics Inc., 2016 Obs! För att undvika skador på produkten och få bästa möjliga prestanda bör du läsa all information noggrant innan du använder LG CAM Plus.
 • Page 212 CAM Plus är ett kameratillbehör och extra batteri som kan fästas på undersidan av din G5. • Med CAM Plus kan du använda din G5 som digitalkamera. Använd den för att ta bilder som med en kamera genom att trycka på slutarknappen och zooma in och ut. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att använda halvslutarfunktionen.
 • Page 213: Viktig Säkerhetsinformation

  Viktig säkerhetsinformation • Använd alltid äkta produkter. Använd inte produkten för andra ändamål än de avsedda. • Användning av eller anslutning till produkter från andra tillverkare kan förkorta produktens livslängd eller orsaka en explosion. Det kan också skada produkten och därigenom ogiltighetsförklara servicegarantin.
 • Page 214 • Släng inte produkten bland hushållssoporna. Det kan orsaka brand eller skada miljön. • För säkerhets skull ska du inte ta ut batteriet som sitter i produkten • Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics- serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.
 • Page 215 återvinning i slutet av den här produktens livslängd. För att undvika att skada produkten och för sin egen säkerhet bör användare inte försöka ta bort batteriet utan bör istället kontakta LG Service kundtjänst eller andra oberoende tjänsteleverantörer för råd.
 • Page 216 Produktkomponenter LG CAM Plus Användarhandbok • Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten om vissa komponenter saknas. • Vissa komponenter kan under vissa omständigheter komma att ändras utan föregående meddelande. • Produktens utseende och specifikationer kan komma att ändras utan föregående...
 • Page 217 Produktbeskrivning Framsida Högtalare USB-port MIKROFON På/av-knapp för kamera Zoom-knapp Sida Inspelningsknapp Fotoknapp LED-lampa för batterinivå Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga, beroende på produktspecifikationerna.
 • Page 218 Anslutningar Sätta i batteriet 1 Rikta in pilarna på både batteriet och modulen och anslut batteripolerna ordentligt till modulen. 2 Rikta in batteriet mot den nedre kanten och skjut försiktigt in modulen tillbaka på plats. • Tryck aldrig på modulens utmatningsknapp när du sätter i modulen i enheten. •...
 • Page 219 Ta bort batteriet 1 Tryck på modulens utmatningsknapp för att delvis mata ut modulen från enheten. Modul Modulens utmatningsknapp 2 Ta tag mitt på den utmatade modulen och dra ut den.
 • Page 220 3 Håll batteriet och modulen med båda händerna och separera dem från varandra i en utgående bågrörelse (så som visas nedan) för att koppla loss batteripolerna. • Ta inte loss modulen när den används. • Fäst omedelbart modulen till huvudenheten om den sitter löst eller kopplas från under användning.
 • Page 221 Instruktioner • Produkten fungerar inte normalt om din G5 och LG CAM Plus stöds av olika länder och operatörer. • LG CAM Plus kan inte användas när USB-minnet är anslutet (datakommunikation och laddning är fortfarande tillgängliga). • Om du trycker på kamerans på/av-knapp, slutare eller inspelningsknappar laddar lågkapacitetsbatteriet i CAM Plus din G5 en stund.
 • Page 222 Information om seriefotofunktionen Seriefotofunktionen med LG CAM Plus görs tillgängliga i en framtida uppgradering av programvaran för G5. • Seriefoto Du kan ta kontinuerliga bilder för att skapa rörliga bilder. Håll ner på autolägeskärmen, eller håll ner slutarknappen på LG CAM Plus.
 • Page 223 Specifikationer och funktioner USB-typ USB 2.0 (typ C) Batteri Litiumjon 1 200 mAh Laddningstid Mindre än 200 minuter Spänning 5 V ± 10%, 9 V ± 10% Strömförbrukning 25 mA (ingen laddning), 1 mA (avstängning) Laddningsförbrukning 500 mA Uteffektförbrukning 500 mA Ljud Högtalare och digital mikrofon Ljudtryck 1 m ljudtryck 60 dB ↑...
 • Page 224: Ytterligare Information

  återvinnas för att spara begränsade resurser. 3 Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdateade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling...
 • Page 225 Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier 1 Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly. 2 Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en återvinningsstation.
 • Page 226: Begränsad Garanti

  Begränsad garanti UNDER VILLKOREN I DEN BEGRÄNSADE GARANTIN GARANTERAR LG ELECTRONICS ATT PRODUKTEN ÄR FRI FRÅN DEFEKTER AVSEENDE DESIGN, MATERIAL OCH TILLVERKNING UNDER TVÅ (2) ÅR FRÅN DET URSPRUNGLIGA INKÖPSTILLFÄLLET. OM PRODUKTEN BEHÖVER SERVICE SOM OMFATTAS AV GARANTIN, KAN DU RETURNERA PRODUKTEN TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN ELLER KONTAKTA NÄRMASTE LG...
 • Page 227 CAM Plus CBG-700 Toate drepturile rezervate. LG Electronics Inc., 2016 Notă: Vă rugăm să citiţi cu atenţie toate informaţiile înainte de utilizarea LG CAM Plus, pentru a evita deteriorările produsului şi pentru a vă bucura de cea mai bună performanţă.
 • Page 228 în acelaşi mod precum o cameră, apăsând declanșatorul și mărind și micşorând. Apăsați până la jumătate declanșatorul pentru a utiliza funcția declanşatorului apăsat pe jumătate. • CAM Plus este echipat şi cu o baterie de 1.200 mAh, ce poate fi utilizată ca baterie suplimentară atunci când se utilizează camera.
 • Page 229 Informaţii importante privind siguranţa • Utilizaţi întotdeauna produse originale. Nu utilizați acest produs în alte scopuri decât în cele vizate. • Utilizarea sau conectarea produselor care nu sunt originale poate scurta durata de utilizare a produsului sau poate cauza o explozie. De asemenea, acest lucru poate deteriora produsul și, prin urmare, poate duce la anularea garanției de service.
 • Page 230 • Pentru siguranţa dvs., nu scoateţi bateria încorporată în produs • Dacă trebuie să înlocuiţi bateria, mergeţi la cel mai apropiat punct de service sau dealer autorizat LG Electronics pentru asistenţă. • Bateria Li-ion reprezintă o componentă periculoasă, care poate cauza rănirea.
 • Page 231 • Dacă acest produs conține o baterie încorporată în interior, care nu poate fi eliminată cu ușurință de către utilizatorii finali, LG recomandă ca bateria să fie eliminată numai de către profesioniști calificați, fie pentru înlocuire, fie pentru reciclare, la sfârșitul duratei de utilizare a acestui produs.
 • Page 232 Componentele produsului LG CAM Plus Ghidul utilizatorului • În cazul în care lipsesc componente, contactaţi magazinul de la care aţi achiziţionat produsul. • Unele elemente pot fi modificate fără o notificare prealabilă, în funcție de circumstanțe. • Aspectul și specificațiile produsului pot fi modificate fără o notificare prealabilă, în scopul...
 • Page 233: Descrierea Produsului

  Descrierea produsului Partea din faţă Difuzor Port USB Microfon Tastă pornire/oprire cameră Tastă mărire/micşorare Lateral Tastă înregistrare Tastă fotografie LED indicator al nivelului bateriei Este posibil ca unele funcţii să nu fie disponibile, în funcţie de specificaţiile produsului.
 • Page 234 Conexiuni Introducerea bateriei 1 Aliniați săgețile de pe baterie și de pe modul și conectați ferm bornele bateriei la modul. 2 Aliniați bateria cu marginea inferioară și glisați cu atenție modulul înapoi în dispozitiv. • Nu apăsaţi niciodată tasta pentru eliminarea modulului atunci când introduceţi modulul în dispozitiv.
 • Page 235 Îndepărtarea bateriei 1 Apăsaţi tasta pentru eliminarea modulului pentru a elimina parţial modulul din dispozitiv. Modul Tasta pentru eliminarea modulului 2 Prindeţi de partea centrală a modulului eliminat și trageți-l afară.
 • Page 236 3 Ţineţi bateria și modulul cu ambele mâini și separaţi-le pe fiecare în direcția indicată de săgeată, într-un arc către exterior (așa cum este indicat mai jos) pentru a deconecta bornele bateriei. • Nu detașați modulul în timp ce este în uz. •...
 • Page 237 Instrucţiuni • Acest produs nu va funcționa normal în cazul în care G5 și LG CAM Plus sunt acceptate de diferite țări sau operatori. • Modulul camerei LG CAM Plus nu poate fi utilizat în timp ce este conectat USB-ul (comunicațiile de date și încărcarea sunt disponibile, în continuare).
 • Page 238 Despre upgrade-urile de firmware • Upgrade-urile de firmware sunt disponibile prin intermediul CAM Plus Manager, care poate fi descărcat și instalat din magazinul Google Play (sisteme de operare suportate: Android 6.0 (M OS) sau versiuni superioare). • Upgrade-urile de firmware sunt, de asemenea, disponibile utilizând aplicația LG Friends Manager.
 • Page 239 Specificații și caracteristici Tip USB USB 2.0 (tip-C) Baterie Li-ion 1200 mAh Timp de încărcare Mai puțin de 200 de minute Tensiune 5 V ±10%, 9 V ±10% Consum curent 25 mA (fără încărcare), 1 mA (oprit) Consum încărcare 500 mA Consum ieșire 500 mA Audio Boxă...
 • Page 240: Informaţii Suplimentare

  3 Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling...
 • Page 241 Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzaţi 1 Acest simbol poate fi combinat cu simbolurile chimice ale mercurului (Hg), cadmiului (Cd) sau plumbului (Pb) în cazul în care bateria conţine peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb. 2 Toate bateriile/toţi acumulatorii trebuie eliminate/eliminaţi separat de fluxul deşeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare desemnate de către guvern sau de către autorităţile locale.
 • Page 242 ŞI PE O PERIOADĂ ULTERIOARĂ DE DOI (2) ANI. DACĂ PRODUSUL DVS. NECESITĂ SERVICE ÎN GARANŢIE, VĂ RUGĂM SĂ-L ÎNAPOIAŢI DEALERULUI DE LA CARE A FOST ACHIZIŢIONAT SAU SĂ CONTACTAŢI CENTRUL LOCAL DE CONTACT LG ELECTRONICS PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE. În conformitate cu politicile regionale de servicii, Spania, Suedia, Republica Cehă, Polonia, Grecia, Portugalia, România, Danemarca, Slovacia, Turcia, Muntenegru, Norvegia,...
 • Page 243 Kullanıcı Kılavuzu CAM Plus CBG-700 Tüm hakları saklıdır. LG Electronics Inc., 2016 Not: LG CAM Plus'ü kullanmaya başlamadan önce, ürünün zarar görmesini önlemek ve ürünü en iyi performansta çalıştırmak için tüm bilgileri dikkatlice okuyun.
 • Page 244 Ürüne Genel Bakış CAM Plus, G5 telefonunuzun altına bağlanabilen bir kamera tutacağı ve ekstra pildir. • CAM Plus ile G5 telefonunuzu dijital kamera gibi kullanabilirsiniz. Bu cihaz sayesinde deklanşör tuşuna basarak ve görüntüyü yakınlaştırıp uzaklaştırarak kamera gibi resim çekebilirsiniz. Yarım deklanşör fonksiyonunu kullanmak için deklanşör tuşuna yarım basın.
 • Page 245: Önemli Güvenlik Bilgileri

  Önemli Güvenlik Bilgileri • Daima orijinal ürünleri kullanın. Bu ürünü amaçları dışında kullanmayın. • Orijinal olmayan ürünlerin kullanılması veya bağlanması ürünün kullanım ömrünü kısaltabilir ya da patlamaya neden olabilir. Ayrıca ürün zarar görebilir ve dolaylı olarak servis garantisi geçersiz hale gelebilir. •...
 • Page 246 • Ürünü evsel atıklarla birlikte atmayın. Aksi takdirde yangın çıkabilir veya çevre zarar görebilir. • Güvenliğiniz için ürün içerisindeki yerleşik pilleri çıkarmayın • Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına götürünüz. • Li-ion Pil, yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli bir bileşendir.
 • Page 247 çıkarılma işleminin sadece yetkili bir profesyonel tarafından yapılmasını önerir. Kullanıcılar ürünün veya kendilerinin zarar görmemesi için pili çıkarmayı denememeli ve LG Servis Yardım Hattı ile iletişime geçmeli veya öneri almak için diğer bağımsız hizmet sağlayıcılarıyla iletişime geçmelidir.
 • Page 248 Ürün Bileşenleri LG CAM Plus Kullanıcı Kılavuzu • Eksik bileşen varsa ürünü satın aldığınız satıcıyla iletişime geçin. • Bazı öğeler, şartlara bağlı olarak önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. • Ürünün görünümü ve teknik özellikleri, performansı iyileştirmek için önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
 • Page 249 Ürün Açıklaması Ön USB Bağlantı Hoparlör Mikrofon Noktası Kamera Açma/Kapatma Tuşu Yakınlaştırma/ Uzaklaştırma Tuşu Kayıt Tuşu Fotoğraf Tuşu Pil Seviyesi Göstergesi LED ışığı Ürün teknik özelliklerine bağlı olarak bazı işlevler kullanılamayabilir.
 • Page 250 Bağlantılar Pilin takılması 1 Pil ve modül üzerindeki ok işaretlerini hizalayın ve pil terminallerini sıkı bir şekilde modüle bağlayın. 2 Pili alt kenar ile hizalayın ve modülü dikkatli bir şekilde cihaza doğru kaydırarak cihaza takın. • Modülü cihaza takarken modül çıkarma tuşuna asla basmayın. •...
 • Page 251 Pilin çıkarılması 1 Modülü cihazdan kısmen çıkarmak için modül çıkarma tuşuna basın. Modül Modül Çıkarma Tuşu 2 Çıkarılan modülü ortasından tutarak çekip çıkarın.
 • Page 252 3 Pil terminallerinin bağlantısını kesmek için pili ve modülü iki elinizle tutun ve dışa doğru yay oluşturacak şekilde birbirinden (aşağıda gösterilen şekilde) ayırın. • Modülü kullanılırken çıkarmayın. • Modül kullanılırken gevşerse veya çıkarsa derhal modülü ana üniteye takın. • Modülü takarken veya çıkarırken ellerinizin ya da parmaklarınızın zarar görmemesine dikkat edin.
 • Page 253 Talimatlar • G5 ve LG CAM Plus cihazınız farklı ülkeler veya operatörler tarafından destekleniyorsa bu ürün normal bir şekilde çalışmaz. • LG CAM Plus, USB bağlıyken çalıştırılamaz (veri iletişimi ve şarj işlemi gerçekleştirilebilir). • Kamera Açma/Kapatma, Deklanşör veya Kaydetme düğmesine basarsanız CAM Plus ürünündeki düşük kapasiteli pil, bir süre için G5 cihazınızı...
 • Page 254 Burst Shot özelliği desteği hakkında bilgi LG CAM Plus ile kullanılan aşağıdaki Burst Shot özelliği ileriki bir G5 yazılım yükseltmesi ile sunulacaktır. • Burst Shot Hareketli fotoğraflar oluşturmak için sürekli çekimler yapabilirsiniz. Otomatik mod ekranında öğesini basılı tutun ya da LG CAM Plus üzerindeki Deklanşör tuşunu basılı...
 • Page 255 Teknik Özellikler ve Özellikler USB Tipi USB 2.0 (Type-C) Li-ion 1200 mAh Şarj Süresi 200 dakikadan daha az Voltaj 5 V ±%10, 9 V ±%10 Akım Tüketimi 25 mA (şarj olmuyorken), 1 mA (Güç Kapalıyken) Şarj Tüketimi 500 mA Çıkış Tüketimi 500 mA Hoparlör ve Dijital Mikrofon Ses Basıncı...
 • Page 256 3 Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. 4 EEE Yönetmeliğine Uygundur. 5 Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)
 • Page 257 Eski cihazınızın atılması 1 Eğer pil %0,0005 üzerinde cıva, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, cıva (Hg), kadmiyum (Cd) ve kurşun (Pb) sembolleri de bulunur. 2 Tüm piller/akümülatörler, belediye atık şebekesinden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
 • Page 258 ÜRÜNÜN SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN İKİ (2) YIL BOYUNCA GEÇERLİDİR. ÜRÜNÜNÜZÜN GARANTİ HİZMETİNE İHTİYACI OLDUĞUNDA LÜTFEN ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ BAYİYE GÖTÜRÜN YA DA DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN YEREL LG ELECTRONICS İLETİŞİM MERKEZİNİZLE İLETİŞİM KURUN. Bölgesel hizmet politikaları uyarınca; İspanya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Yunanistan, Portekiz, Romanya, Danimarka, Slovakya, Türkiye, Karadağ, Norveç,...
 • Page 259: Eu Declaration Of Conformity

  Signed for and on behalf of: LG Electronics Inc. Authorised Representative: Name and Surname / Function: LG Electronics European Shared Service Center B.V. Jeong Won Lee / Director Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands Date of issue: 20.Apr, 2016...
 • Page 260 Annex (EN/BG/ES/CS/DA/DE/ET/EL/FR/GA/IT/LV/LT/HU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SL/FI/SV/TR/NO/HR/IS) (EN)EU Declaration of Conformity /(BG)ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕС /(ES)Declaración UE de Conformidad /(CS)EU Prohlášení o shodě /(DA)EU- Overensstemmelseserklæring /(DE)EU-Konformitätserklärung /(ET)ELi Vastavusdeklaratsioon /(EL)ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ /(FR)Déclaration UE de Conformité /(GA)Dearbhú Comhréireachta an AE /(IT)Dichiarazione UE di Conformità /(LV)ES Atbilstības Deklarācija /(LT)ES Atitikties Deklaracija /(HU)EU-Megfelelőségi Nyilatkozat/(MT)Dikjarazzjoni Tal-Konformità Tal-UE /(NL)EU Conformiteitsverklaring /(PL)Deklaracja Zgodności UE/(PT)Declaração de Conformidade UE /(RO)Declarația de Conformitate UE /(SK)Vyhlásenie o Zhode EÚ...

This manual is also suitable for:

Cbg-700

Table of Contents