Download  Print this page

Motorola Talkabout T62 Owner's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
B
Talkabout T62
OWNER'S MANUAL
en-US
da-DK
de-DE
es-ES
fr-FR
it-IT
nl-NL
nb-NO
pl-PL
pt-PT
ru-RU
fi-FI
sv-SE
tr-TR
uk-UA

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Motorola Talkabout T62

  Related Manuals for Motorola Talkabout T62

  Summary of Contents for Motorola Talkabout T62

 • Page 1 Talkabout T62 OWNER’S MANUAL en-US da-DK de-DE es-ES fr-FR it-IT nl-NL nb-NO pl-PL pt-PT ru-RU fi-FI sv-SE tr-TR uk-UA...
 • Page 3: Rf Energy Exposure And Product Safety Guide For Portable Two-Way Radios

  RF ENERGY EXPOSURE AND Frequency Chart PRODUCT SAFETY GUIDE FOR Ch. Freq. (MHz) Ch. Freq. (MHz) Ch. Freq. (MHz) PORTABLE TWO-WAY RADIOS 446.00625 446.08125 13 446.15625 446.01875 446.09375 14 446.16875 446.03125 446.10625 15 446.18125 ATTENTION! 446.04375 10 446.11875 16 446.19375 446.05625 446.13125 Before using this product, read the RF Energy Exposure and...
 • Page 4: Features And Specifications

  Features and Specifications • 8 PMR Channels. User expandable to 16 Channels in countries where allowed by government authorities. • 121 Sub-Codes (38 CTCSS Codes & 83 DCS codes) • Up to 8 km Range* • iVOX/VOX • Easy Pairing •...
 • Page 5: Radio Control Buttons And Display

  Radio Control Buttons and Display Antenna Accessory Port 1. Channel [1–8/* 1–16] 9. Status [Transmit] 2. Call Tone [Off, 1–20] 10. Status [Receive] Screen 3. Roger Tone [On/Off] 11. Scan Indicator PTT Button 4. Dual Channel Monitor 12. Keypad Lock 5.
 • Page 6: Installing The Batteries

  Installing the Batteries 2. Plug the micro-USB cable into the micro-USB charging port on your radio. Connect the other end of the micro- Each radio can either use a NiMH rechargeable battery pack USB charger to wall power outlet. or three units of AA Alkaline Battery, and beeps when the batteries are low.
 • Page 7: Talking And Listening

  Talking and Listening All radios in your group must be set to the same channel and Two Way Mode Sub-Code in order to communicate. Menu Key 1. Hold your radio 2–3 cm from your mouth. 2. Press and hold the PTT button while speaking. The Channel (1-8 / *1-16) Transmit icon appears on the display.
 • Page 8: Selecting The Channel

  Selecting the Channel Setting and Transmitting Call Tones The channel is the frequency of the radio uses to transmit. Your radio can transmit different call tones to other radios in your group so you can alert them that you want to talk. 1.
 • Page 9: Internal Voice Operated Transmission/Voice Operated Transmission

  Note: 2. Press to select the sensitivity level. • You will see the icon blinking on the display. This confirms that 3. Press the PTT button to exit menu or Menu to continue the radio is in Easy Pairing mode waiting to receive the Channel set up.
 • Page 10: Roger Tone

  Roger Tone There is a priority feature and two modes of scanning (basic and advanced) to make your search more You can set your radio to transmit a unique tone when you effective. finish transmitting. It is like saying “Roger” or “Over” to let •...
 • Page 11: Warranty Information

  Any Sub-Code that may be use by other Please return your radio to your dealer or retailer to claim party will be detected and displayed. your warranty service. Do not return your radio to Motorola 4. To respond and talk to the person transmitting, press the Solutions.
 • Page 12: What Is Not Covered By The Warranty

  Copyright Information • Defects or damage resulting from use of the Product in The Motorola Solutions products described in this manual other than its normal and customary manner or by not may include copyrighted Motorola Solutions programs, following the instructions in this user manual.
 • Page 13: Vejledning Om Rf- Energieksponering Og Produktsikkerhed Til Bærbare Tovejsradioer

  VEJLEDNING OM RF- Frekvenstabel ENERGIEKSPONERING OG Frekv. (MHz) Frekv. (MHz) Frekv. (MHz) PRODUKTSIKKERHED TIL BÆRBARE 446,00625 446,08125 446,15625 446,01875 446,09375 446,16875 TOVEJSRADIOER 446,03125 446,10625 446,18125 446,04375 10 446,11875 446,19375 446,05625 446,13125 OBS! 446,06875 12 446,14375 Inden brug af radioen skal du læse vejledningen om RF-energieksponering og sikkerhed, der leveres sammen Bemærk: *Kun Kanal 1 til 8 er tilgængelige som standard.
 • Page 14: Funktioner Og Specifikationer

  Funktioner og specifikationer • 8 PMR-kanaler. Kan udvides af brugeren til 16 kanaler i lande, hvor myndighederne tillader dette. • 121 delkoder (38 CTCSS-koder og 83 DCS-koder) • Rækkevidde på op til 8 km* • iVOX/VOX • Nem parring • 20 opkaldstonealarmer, som brugeren vælger •...
 • Page 15: Radioens Kontrolknapper Og Display

  Radioens kontrolknapper og display Antenne Adgangsport 1. Kanal [1-8/ * 1-16] 9. Status [Send] 2. Opkaldstone [Fra, 1-20] 10. Status [Modtag] Skærm 3. Modtaget-tone [Til/Fra] 11. Indikator for scanning PTT-knap 4. Overvågning af to 12. Tastelås Tænd/ kanaler 13. iVOX [Fra, L1, L2, L3]; Scan/Monitor sluk 5.
 • Page 16: Installer Batterierne

  Installer batterierne 2. Indsæt micro-USB-kablet i micro-USB-ladeporten på radioen. Slut den anden ende af micro-USB-opladeren til Hver radio kan enten bruge en genopladelig NiMH- en stikkontakt. batteripakke eller tre AA-alkalinebatterienheder og bipper, når batterierne er ved at løbe tør for strøm. 3.
 • Page 17: Tale Og Lytte

  Tale og lytte Alle radioer i gruppen skal være indstillet til samme kanal og Tovejstilstand delkode for at kunne kommunikere. Menutast 1. Hold radioen 2-3 cm fra munden. 2. Tryk på tasten PTT, og hold den nede, mens du taler. Kanal (1-8 / *1-16) Ikonet for transmission vises på...
 • Page 18: Sådan Vælger Du Kanalen

  Sådan vælger du kanalen Indstilling og transmission af opkaldstoner Kanalen er den frekvens, som radioen bruger til at transmittere. Radioen kan sende forskellige opkaldstoner til andre radioer i gruppen, så du kan give dem besked om, at du vil tale. 1.
 • Page 19: Intern Stemmestyret Transmission/Stemmestyret Transmission

  Bemærk: 1. Tryk på Menu, indtil ikonet vises på displayet. Når lydtilbehør er tilsluttet, vises ikonet . Den • Du vil se ikonet blinke på displayet. Det bekræfter, at radioen er i nem parringstilstand og venter på at modtage indstillingerne for aktuelle indstilling (Fra, L1–L3) blinker.
 • Page 20: Sådan Startes Basisscanningen

  Tastaturtoner Scanning Du kan aktivere eller deaktivere tastaturtonerne. Du hører Brug scanningsfunktionen til at gøre følgende: tastetonen, hver gang du trykker på en knap. • Søg på alle kanaler efter transmissioner fra ukendte parter. 1. Tryk på Menu, indtil ikonet for tastaturtone vises.
 • Page 21 Den autoriserede Motorola Solutions-forhandler eller det sted, hvor du har købt din tovejsradio fra Motorola og/eller rulle igennem kanalerne. Ingen delkoder filtrerer det, det originale tilbehør, honorerer et garantikrav og/eller yder der høres.
 • Page 22: Hvad Er Ikke Dækket Af Garantien

  ændring eller modificering af produktet. Følgelig må computerprogrammer, som Motorola Solutions • Ødelagte eller beskadigede antenner, medmindre dette har ophavsret til, og som er indeholdt i de Motorola direkte er forårsaget af defekter i materialer eller Solutions-produkter, der er beskrevet i denne vejledning, forarbejdning.
 • Page 23 HANDBUCH ZUR HF- Frequenztabelle ENERGIESTRAHLUNG UND Kan. Freq. (MHz) Kan. Freq. (MHz) Kan. Freq. (MHz) PRODUKTSICHERHEIT FÜR 446,00625 446,08125 446,15625 446,01875 446,09375 446,16875 HANDFUNKGERÄTE 446,03125 446,10625 446,18125 446,04375 446,11875 446,19375 446,05625 446,13125 ACHTUNG! 446,06875 446,14375 Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie das Handbuch zur HF-Energiestrahlung und Produktsicherheit, Hinweis: *Standardmäßig sind nur die Kanäle 1 bis 8 aktiviert.
 • Page 24: Funktionen Und Technische Daten

  Funktionen und technische Daten • 8 PMR-Kanäle. Vom Benutzer auf bis zu 16 Kanäle erweiterbar (in Ländern, in denen dies durch Behörden zugelassen ist). • 121 Subcodes (38 CTCSS-Codes und 83 DCS-Codes) • Bis zu 8 km Reichweite* • iVOX/VOX •...
 • Page 25: Steuerungselemente Und Display

  Steuerungselemente und Display Antenne Zubehöranschluss 1. Kanal (1–8/* 1–16) 9. Status [Übertragen] Bild- 2. Rufton (Aus, 1–20) 10. Status [Empfangen] schirm 3. Roger-Zirpton (Ein/Aus) 11. Suchanzeige Sendetaste (PTT) 4. Zweikanalüberwachung 12. Tastatursperre Ein/ 5. Tastenton (Ein/Aus) 13. iVOX (Aus, L1, L2, L3) Suchen/Überwachung Aus- 6.
 • Page 26: Einlegen Des Akkus/Der Batterien

  Einlegen des Akkus/der Batterien Verwenden des Micro-USB-Ladegeräts Mit dem Micro-USB-Ladegerät können Sie das NiMH- Jedes Funkgerät kann entweder mit einem NiMH-Akkupack Akkupack aufladen. oder drei AA-Alkalibatterien betrieben werden und piept, 1. Schalten Sie das Funkgerät vor dem Aufladen aus. sobald der Ladestand niedrig ist. 1.
 • Page 27: Einstellen Der Lautstärke

  Einstellen der Lautstärke Sprechbereich Ihr Funkgerät ist auf maximale Leistung und eine Drücken Sie im Standby-Modus entweder oder , um Verbesserung des Übertragungsbereichs ausgelegt. Stellen den aktuellen Wert anzuzeigen. Drücken Sie nochmals Sie sicher, dass die Funkgeräte beim Einsatz mindestens oder zum Einstellen der Lautstärke.
 • Page 28: Auswählen Des Kanals

  Auswählen des Kanals Der Kanal ist die Frequenz, die das Funkgerät für die Zwei-Wege-Modus Übertragung verwendet. Menütaste 1. Drücken Sie die Menütaste , bis die Kanalnummer zu blinken beginnt. Kanal (1–8/*1–16) 2. Drücken Sie oder , um den Kanal zu wechseln. Menütaste Wenn Sie diese Tasten lang gedrückt halten, können Sie Subcode (0–121)
 • Page 29: Einstellen Und Übertragen Von Ruftönen

  1. Wählen Sie ein beliebiges Funkgerät als 2. Drücken Sie oder zum Auswählen des Codes. Sie „Steuerungsfunkgerät“ aus. Legen Sie auf diesem können die Taste gedrückt halten, um schnell durch die Funkgerät Kanal und Subcode auf die gewünschten Codes zu blättern. Einstellungen fest (siehe Abschnitte „Auswählen des 3.
 • Page 30: Interne Sprachgesteuerte Übertragung/ Sprachgesteuerte Übertragung

  • Wenn das Steuerungsfunkgerät auf einen Kanal zwischen 9 und So legen Sie einen anderen Kanal fest und starten die 16 eingestellt ist, müssen die Kanäle 9 bis 16 auch auf den Zweikanalüberwachung: Zielfunkgeräten aktiviert werden. 1. Drücken Sie die Menütaste , bis das Symbol für die •...
 • Page 31: So Verhindern Sie, Dass Funkgeräteinstellungen Versehentlich Geändert Werden

  Roger-Zirpton Suchen Sie können festlegen, dass Ihr Funkgerät einen eindeutigen Verwenden Sie die Suchfunktion für Folgendes: Ton ausgeben soll, wenn Sie die Übertragung abgeschlossen • Durchsuchen Sie alle Kanäle auf Übertragungen von haben. Dieser hat dieselbe Bedeutung, wie wenn Sie unbekannten Personen.
 • Page 32 So starten Sie eine Standardsuche: 4. Wenn Sie antworten und mit der übertragenden Person sprechen möchten, drücken Sie innerhalb von fünf 1. Drücken Sie kurz die Taste „Suchen/Überwachung“ Das Suchsymbol wird auf dem Display angezeigt, Sekunden nach dem Ende der Übertragung die und das Funkgerät beginnt, durch die Kanal- und PTT-Taste.
 • Page 33 • Defekte oder Schäden, die auf Missbrauch, Unfall oder entsprechenden Garantieleistungen. Versäumnis zurückzuführen sind. Bringen Sie bitte Ihr Funkgerät zu Ihrem Motorola-Händler • Defekte oder Schäden, die auf nicht ordnungsgemäßes oder -Vertriebspartner, um Ihre Garantieleistungen in Testen, Betreiben, Warten, Einstellen oder auf irgendwelche Anspruch zu nehmen.
 • Page 34 Produkte können durch Copyright geschützte Computerprogramme von Motorola Solutions enthalten, die in Halbleiterspeichern oder anderen Medien gespeichert sind. Nach den für Motorola Solutions geltenden Gesetzen der USA und anderer Staaten sind bestimmte ausschließliche Rechte an urheberrechtlich geschützten Computerprogrammen, einschließlich des ausschließlichen Rechts der Vervielfältigung oder Reproduktion in beliebiger...
 • Page 35: Contenido Del Paquete

  GUÍA DE EXPOSICIÓN A Tabla de frecuencias RADIOFRECUENCIA Y SEGURIDAD Can. Frec. (MHz) Can. Frec. (MHz) Can. Frec. (MHz) DEL PRODUCTO PARA RADIOS 446,00625 446,08125 446,15625 446,01875 446,09375 446,16875 BIDIRECCIONALES PORTÁTILES 446,03125 446,10625 446,18125 446,04375 446,11875 446,19375 446,05625 446,13125 ATENCIÓN 446,06875 446,14375 Antes de utilizar este producto, lea la Guía de exposición a...
 • Page 36: Características Y Especificaciones

  Características y especificaciones • 8 canales PMR. Ampliable a 16 canales por el usuario en países en los que las autoridades gubernamentales lo permitan. • 121 subcódigos (38 códigos CTCSS y 83 códigos DCS) • * Alcance de hasta 8 km •...
 • Page 37: Pantalla Y Botones De Control De La Radio

  Pantalla y botones de control de la radio Antena Puerto de accesorios 1. Canal [1–8/* 1–16] 9. Estado [transmisión] 2. Tono de llamada 10. Estado [recepción] Pantalla [apagado, 1-20] 11. Indicador de Botón PTT 3. Tono Roger [On/Off] exploración Alimen- 4.
 • Page 38: Encendido Y Apagado De La Radio

  Colocación de la batería 2. Conecte el cable micro USB al puerto de carga micro USB de la radio. Conecte el otro extremo del cargador Cada radio puede utilizar una batería de NiMH o tres pilas micro USB a la toma de corriente. alcalinas AA.
 • Page 39: Procedimiento Para Hablar Y Escuchar

  Opciones de menú No se coloque la radio cerca del oído. Si el volumen está ajustado en un nivel excesivo, podría dañarle el oído. Para Nota: *De forma predeterminada, sólo los canales 1 a 8 están silenciar el altavoz, ajuste el volumen en "0". disponibles.
 • Page 40: Selección De Canal

  Selección de canal Configuración y transmisión de tonos de llamada El canal es la frecuencia que utiliza la radio para transmitir. 1. Pulse el botón de menú hasta que el número de canal La radio puede transmitir diferentes tonos de llamada a las comience a parpadear.
 • Page 41: Monitor De Doble Canal

  Transmisión activada por voz interna/ 2. Para copiar la combinación de canal y subcódigo al resto de "radios miembro", mantenga pulsado el botón en las Transmisión activada por voz ( radios miembro hasta que escuche un pitido. Suelte el La transmisión se inicia al hablar por el micrófono de la botón tras escuchar el pitido y espere a la transmisión de radio/accesorio de audio en lugar de al pulsar el botón PTT.
 • Page 42: Tonos De Teclado

  Bloqueo de teclado 4. Pulse el botón PTT o espere hasta que el tiempo límite se agote para activar el monitor de doble canal. La Para evitar la modificación de los ajustes de su radio de pantalla alternará entre el canal base y el canal de forma accidental: monitor de doble canal.
 • Page 43 • El modo de "exploración avanzada" busca todos los 3. Cuando la radio detecte actividades de canal con códigos en todos los canales, detecta cualquier código cualquier código (o sin código), se detendrá y podrá en uso y utiliza temporalmente dicho valor de código escuchar la transmisión.
 • Page 44: Información Sobre La Garantía

  El minorista o distribuidor autorizado de Motorola Solutions • Los daños o defectos derivados del uso del producto de que le vendió la radio bidireccional Motorola Solutions y los formas distintas a las habituales o del incumplimiento de accesorios originales asumirá las reclamaciones de garantía las instrucciones de este manual de usuario.
 • Page 45: Información De Copyright

  M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2017 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.
 • Page 46 NOTAS...
 • Page 47: Sécurité Des Produits Et Exposition Aux Fréquences Radio Pour Les Radios Professionnelles Portatives

  SÉCURITÉ DES PRODUITS ET Tableau de fréquences EXPOSITION AUX FRÉQUENCES Canal Fréq. (MHz) Canal Fréq. (MHz) Canal Fréq. (MHz) RADIO POUR LES RADIOS 446.00625 446.08125 446.15625 446.01875 446.09375 446.16875 PROFESSIONNELLES PORTATIVES 446.03125 446.10625 446.18125 446.04375 446.11875 446.19375 446.05625 446.13125 ATTENTION ! 446.06875 446.14375 Avant d'utiliser ce produit, lisez le guide Sécurité...
 • Page 48: Fonctions Et Caractéristiques

  Fonctions et caractéristiques • 8 canaux PMR. Extensible par l'utilisateur jusqu'à 16 canaux dans les pays où les autorités gouvernementales les autorisent. • 121 sous-codes (38 codes CTCSS et 83 codes DCS) • Portée allant jusqu'à 8 km* • iVOX/VOX •...
 • Page 49: Boutons De Commande Et Écran De La Radio

  Boutons de commande et écran de la radio Antenne Port d'accessoire 1. Canal [1–8/* 1–16] 9. État [Émission] 2. Tonalité d'appel 10. État [Réception] Écran [désactivé, 1–20] 11. Indicateur de Bouton PTT 3. Tonalité de confirmation balayage Alimen- [activé/désactivé] 12. Verrouillage du Balayage/contrôle tation 4.
 • Page 50: Installation Des Batteries

  Installation des batteries Utilisation du chargeur micro-USB Le chargeur micro-USB vous permet de charger votre Chaque radio peut utiliser une batterie NiMH rechargeable batterie NiMH. ou trois piles alcalines AA, et émet un signal sonore lorsque 1. Éteignez votre radio avant de commencer le chargement. la batterie est faible.
 • Page 51: Portée De Communication

  Réglage du volume Bouton de contrôle Si vous maintenez le bouton Balayage/contrôle enfoncé En mode Standby, appuyez sur pour afficher la pendant 3 secondes, vous entrez en mode de contrôle et valeur actuelle. Appuyez à nouveau sur pour régler pouvez détecter des signaux faibles sur le canal actif. Vous le paramètre de volume.
 • Page 52: Sélection Du Canal

  Sélection du canal Le canal est la fréquence que la radio utilise pour assurer Mode professionnel l'émission. Touche Menu 1. Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que le numéro de canal commence à clignoter. Canal (1-8 / *1-16) 2. Appuyez sur ou sur pour changer de canal.
 • Page 53: Couplage Facile

  3. Appuyez sur le bouton PTT pour quitter le menu ou sur le 2. Pour copier la combinaison de canal et de sous-code sur toutes les autres « radios secondaires », maintenez le bouton Menu pour poursuivre la configuration. bouton situé...
 • Page 54: Émission Interne Activée Par La Voix/Émission Activée Par La Voix

  Émission interne activée par la voix/ 4. Appuyez sur le bouton PTT ou attendez que le délai expire pour activer le mode Double contrôle des canaux. Émission activée par la voix ( L'écran basculera entre le canal d'accueil et le canal L'émission est engagée lorsque vous parlez dans le Double contrôle des canaux.
 • Page 55: Verrouillage Du Clavier

  Verrouillage du clavier • Le mode « Balayage avancé » permet de balayer tous les canaux pour tous les codes, de détecter tout code Pour éviter de modifier accidentellement les paramètres utilisé et d'utiliser cette valeur de code temporaire pour ce de votre radio : canal.
 • Page 56: Informations De Garantie

  3. Lorsque la radio détecte des activités de canal avec n'importe quel code (ou aucun code), elle arrête le Le revendeur ou le commerçant agréé Motorola Solutions défilement et vous pouvez entendre l'émission. Tout auprès duquel vous avez acheté votre radio professionnelle sous-code pouvant être utilisé...
 • Page 57: Éléments Non Couverts Par La Garantie

  Motorola Solutions et stockés dans des mémoires à d'utilisation. semi-conducteurs ou sur tout autre support. La législation des États-Unis, ainsi que celle d'autres pays, réservent à...
 • Page 58 NOTES...
 • Page 59: Contenuto Della Confezione

  GUIDA SULL'ESPOSIZIONE A Tabella delle frequenze SORGENTI DI ENERGIA RF E SULLA Can. Freq. (MHz) Can. Freq. (MHz) Can. Freq. (MHz) SICUREZZA DEL PRODOTTO PER 446,00625 446,08125 446,15625 446,01875 446,09375 446,16875 RADIO RICETRASMITTENTI PORTATILI 446,03125 446,10625 446,18125 446,04375 446,11875 446,19375 446,05625 446,13125 ATTENZIONE...
 • Page 60: Funzioni E Specifiche

  Funzioni e specifiche • 8 canali PMR. Fino a 16 canali nei Paesi in cui consentito dalle autorità governative. • 121 sottocodici (38 codici CTCSS e 83 codici DCS) • Portata fino a 8 km* • iVOX/VOX • Easy Pairing •...
 • Page 61: Pulsanti Di Controllo E Display Della Radio

  Pulsanti di controllo e display della radio Antenna Porta per accessori 1. Canale [1-8/* 1-16] 9. Stato [trasmissione] 2. Tono di chiamata 10. Stato [ricezione] Schermo [Off, 1-20] 11. Indicatore scansione Pulsante PTT 3. Tono Roger [On/Off] 12. Blocco tastiera Accen- 4.
 • Page 62: Installazione Delle Batterie

  Installazione delle batterie Utilizzo del caricabatteria micro USB Il caricabatteria micro USB consente di ricaricare la batteria Ogni radio può utilizzare una batteria ricaricabile NiMH o NiMH. 3 batterie alcaline AA ed emette un segnale acustico quando 1. Spegnere la radio prima di iniziare la ricarica. le batterie sono scariche.
 • Page 63: Impostazione Del Volume

  Impostazione del volume Pulsante Monitor Tenere premuto il pulsante di scansione/monitor Dalla modalità Standby, premere per visualizzare il 3 secondi per accedere alla modalità Monitor e determinare valore corrente. Premere nuovamente per regolare se il segnale è debole sul canale corrente. È anche possibile l'impostazione del volume.
 • Page 64: Selezione Del Canale

  Selezione del canale Il canale è la frequenza utilizzata dalla radio per trasmettere. Modalità bidirezionale 1. Premere il tasto Menu fin quando il numero del canale Tasto Menu inizia a lampeggiare. Canale (1-8 / *1-16) 2. Premere per cambiare il canale. Premere a lungo questi tasti per scorrere i canali rapidamente e sfogliare Tasto Menu i codici.
 • Page 65: Impostazione E Trasmissione Dei Toni Di Chiamata

  Impostazione e trasmissione dei toni di 2. Per copiare la combinazione di canale e codice secondario a tutte le altre radio dei membri, i membri del chiamata gruppo devono tenere premuto il pulsante sulla loro La radio è in grado di trasmettere diversi toni di chiamata alle radio fin quando non avvertono un segnale acustico.
 • Page 66: Internal Voice Operated Transmission/Voice Operated Transmission

  Internal Voice Operated Transmission/ 4. Premere il pulsante PTT o attendere il timeout per attivare la funzione Dual Channel Monitor. Lo schermo Voice Operated Transmission ( passa dal canale principale al secondo canale e La trasmissione viene avviata parlando nel microfono della viceversa, alternativamente.
 • Page 67: Blocco Tastiera

  Blocco tastiera • La priorità viene assegnata al canale principale (ovvero il canale e il codice secondario sul quale è impostata la Per evitare la modifica involontaria delle impostazioni radio quando si avvia la scansione). Ciò significa che della radio: il canale iniziale (e le impostazioni del codice) viene sottoposto a scansione più...
 • Page 68: Informazioni Sulla Garanzia

  Il rivenditore o concessionario Motorola Solutions della trasmissione. autorizzato presso il quale è stata acquistata la radio ricetrasmittente Motorola Solutions e/o gli accessori originali 5. La radio riprenderà a scorrere i canali 5 secondi dopo la adempirà a qualsiasi richiesta di garanzia e/o fornirà il fine di qualsiasi attività...
 • Page 69: Cosa Non È Coperto Dalla Garanzia

  Manutenzione e riparazione periodiche o sostituzioni di componenti dovuti al normale utilizzo o usura. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e il logo della M stilizzata sono marchi o marchi registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC utilizzati su licenza. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
 • Page 70 NOTE...
 • Page 71: Inhoud Van Het Pakket

  BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN Frequentietabel EN PRODUCTVEILIGHEID VOOR Kan. freq. (MHz) Kan. freq. (MHz) Kan. freq. (MHz) DRAAGBARE 446.00625 446.08125 446.15625 446.01875 446.09375 446.16875 TWEERICHTINGPORTOFOONS 446.03125 446.10625 446.18125 446.04375 446.11875 446.19375 446.05625 446.13125 LET OP! 446.06875 446.14375 Lees voordat u dit product gebruikt de gids Blootstelling aan radiogolven en productveiligheid die wordt meegeleverd met Opmerking: *Alleen de kanalen 1 t/m 8 zijn standaard beschikbaar.
 • Page 72: Eigenschappen En Specificaties

  Eigenschappen en specificaties • 8 PMR-kanalen. Uitbreidbaar tot 16 kanalen in landen waar dit is toegestaan door de overheid. • 121 subcodes (38 CTCSS-codes en 83 DCS-codes) • Bereik tot 8 km* • iVOX/VOX • Easy Pairing • 20 selecteerbare Call Tone-waarschuwingen •...
 • Page 73: Portofoontoetsen En -Scherm

  Portofoontoetsen en -scherm Antenne Accessoirepoort 1. Kanaal [1–8/* 1–16] 9. Status [Verzenden] 2. Oproeptoon [Uit, 1–20] 10. Status [Ontvangen] Scherm 3. Toon voor einde 11. Scanindicator PTT-knop uitzending [Aan/uit] 12. Toetsenbordvergren- 4. Dual Channel Monitor deling Scan/Monitor Aan-uit 5. Toetsenbordtoon 13.
 • Page 74: De Batterijen Plaatsen

  De batterijen plaatsen 2. Sluit de micro-USB-kabel aan op de micro-USB- oplaadpoort van de portofoon. Steek het andere uiteinde De portofoons werken met een oplaadbaar NiMH-accupak of van de micro-USB-oplader in het stopcontact. met drie AA-alkalinebatterijen. Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, klinkt er een pieptoon.
 • Page 75: Praten En Luisteren

  Push-to-Talk time-out-timer Houd de portofoon niet te dicht bij uw oor. Als het volume is ingesteld op een onaangenaam niveau, kunt u een Om te voorkomen dat u per ongeluk berichten verzendt en gehoorbeschadiging oplopen. Verlaag het volume tot '0' om om de batterij te sparen, zendt de portofoon continu een het geluid te dempen.
 • Page 76: Een Kanaal Selecteren

  Een kanaal selecteren Met 'het kanaal' wordt de frequentie bedoeld die de Duplexmodus portofoon gebruikt om te zenden. Menutoets 1. Druk op Menu tot het kanaalnummer begint te knipperen. Kanaal (1-8 / *1-16) 2. Druk op om het kanaal te wijzigen. Door langer op deze toetsen te drukken kunt u snel door de kanalen Menutoets bladeren om de codes te bekijken.
 • Page 77: Oproeptonen Instellen En Verzenden

  Oproeptonen instellen en verzenden 2. Om de combinatie van kanaal en subcode te kopiëren naar alle andere "Ledenportofoons", houdt u de knop Uw portofoon kan verschillende oproeptonen verzenden op de Ledenportofoons ingedrukt totdat u een pieptoon naar andere portofoons in uw groep, zodat u kunt aangeven hoort.
 • Page 78: Toon Voor Einde Uitzending

  Internal Voice Operated Transmission/ 4. Druk op de PTT-knop of wacht op de time-out om Dual Channel Monitor te activeren. Het scherm wisselt tussen Voice Operated Transmission ( het Home Channel en het Dual Channel Monitor-kanaal. U begint met zenden door in de microfoon van de portofoon/ 5.
 • Page 79: Basicscan Starten

  Toetsenbordvergrendeling • Het 'Home Channel' (het kanaal en de subcode waarop uw portofoon is ingesteld als u de scan start) krijgt Zo voorkomt u dat u per ongeluk de instellingen van uw prioriteit. Dit betekent dat dit Home Channel (en de portofoon wijzigt: bijbehorende code-instellingen) vaker worden gescand dan de andere zeven kanalen.
 • Page 80: Garantie-Informatie

  4. Om te reageren en te spreken met de persoon die het bericht verzendt, drukt u binnen 5 seconden na het einde De geautoriseerde Motorola Solutions-verkoper bij wie u de van de transmissie op de PTT-toets. Motorola Solutions-tweerichtingsportofoon en/of originele accessoires hebt gekocht, accepteert een garantieclaim en/ 5.
 • Page 81: Wat Door De Garantie Niet Wordt Gedekt

  Informatie over auteursrechten • Defecten of schade als gevolg van gebruik van het Bij de in deze handleiding beschreven Motorola Solutions- Product op een andere manier dan de normale en producten horen mogelijk auteursrechtelijk beschermde gebruikelijke manier of door het niet opvolgen van de Motorola Solutions-computerprogramma's die zijn instructies in deze handleiding.
 • Page 82 OPMERKINGEN...
 • Page 83: Veiledning Om Rf- Energieksponering Og Produktsikkerhet For Bærbare Toveisradioer

  VEILEDNING OM RF- Frekvenstabell ENERGIEKSPONERING OG Kan. Frekv. (MHz) Kan. Frekv. (MHz) Kan. Frekv. (MHz) PRODUKTSIKKERHET FOR BÆRBARE 446,00625 446,08125 446,15625 446,01875 446,09375 446,16875 TOVEISRADIOER 446,03125 446,10625 446,18125 446,04375 446,11875 446,19375 446,05625 446,13125 ADVARSEL! 446,06875 446,14375 Før du bruker dette produktet, må du lese veiledningen om RF-energieksponering og produktsikkerhet som leveres Merk: *Bare kanalene 1 til 8 er tilgjengelige som standard.
 • Page 84: Funksjoner Og Spesifikasjoner

  Funksjoner og spesifikasjoner • 8 PMR-kanaler. Kan utvides av brukeren til 16 kanaler i land der dette tillates av myndighetene. • 121 underkoder (38 CTCSS-koder og 83 DCS-koder) • Rekkevidde på opptil 8 km* • iVOX/VOX • Enkel paring • 20 valgfrie anropstonevarsler •...
 • Page 85: Radioens Kontrollknapper Og Skjerm

  Radioens kontrollknapper og skjerm Antenne Tilbehørsport 1. Kanal [1–8/*1–16] 9. Status [sende] 2. Anropstone [av, 1–20] 10. Status [motta] Skjerm 3. Mottakstone [av/på] 11. Søkeindikator PTT-knapp 4. Tokanalsovervåking 12. Tastaturlås 5. Tastaturlyder [av/på] 13. iVOX [av, L1, L2, L3], Skann/overvåk Strøm 6.
 • Page 86: Sette I Batteriene

  Sette i batteriene 2. Koble mikro-USB-kabelen til mikro-USB-porten på radioen. Koble den andre enden av mikro-USB-laderen Hver radio kan enten bruke en oppladbar NiMH-batteripakke til stikkontakten. eller tre alkaliske AA-batterier. Den piper når batteriene er svake. 3. Et tomt batteri lades opp på åtte timer. 1.
 • Page 87: Snakke Og Lytte

  Snakke og lytte Alle radioer i gruppen din må være stilt inn på samme kanal Toveismodus og underkode for å kunne kommunisere. Menytast 1. Hold radioen 2–3 cm fra munnen. Kanal (1–8/*1–16) 2. Hold PTT-knappen inne mens du snakker. Sendeikonet vises på...
 • Page 88: Velge Kanalen

  Velge kanalen Angi og overføre anropstoner Kanalen er frekvensen radioen bruker for å sende. Radioen kan overføre ulike anropstoner til andre radioer i gruppen din, slik at du kan varsle dem om at du vil snakke. 1. Trykk på menyknappen til kanalnummeret begynner å...
 • Page 89: Intern Taleaktivert Sending / Taleaktivert Sending

  Merk: 1. Trykk på menyknappen -ikonet vises på skjermen. Når lydtilbehøret er koblet til, vises • Du kan se at -ikonet blinker på skjermen. Dette bekrefter at radioen er i Enkel paring-modus og venter på å motta kanal- og ikonet. Den gjeldende innstillingen (av, L1–L3) blinker. underkodeinnstillingene fra lederradioen.
 • Page 90 Tastaturlyder Skanning Du kan aktivere eller deaktivere tastaturlydene. Du hører Bruk skannefunksjonen for å gjøre følgende: tastelyden hver gang du trykker på en knapp. • Søk i alle kanaler etter sendinger fra ukjente parter. • Finne noen i gruppen din som utilsiktet har byttet kanal. 1.
 • Page 91 Returner radioen til forhandleren eller detaljisten for å kreve 3. Når radioen oppdager kanalaktiviteter med hvilken som garantiservice. Ikke returner radioen til Motorola Solutions. helst kode (eller uten kode), slutter den å bla, og du kan For å være kvalifisert for å motta garantiservice må du høre sendingen.
 • Page 92: Dette Dekker Ikke Garantien

  å verifisere et uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Motorola Solutions. Videre garantikrav. skal ikke kjøp av Motorola Solutions-produkter tolkes som om det har blitt gitt, direkte eller indirekte, ved tolkning av • Defekter eller skader som skyldes rekkevidde.
 • Page 93: Informacje Na Temat Bezpieczeństwa Produktui Działania Fal Radiowych Radiotelefonów Przenośnych

  INFORMACJE NA TEMAT Tabela częstotliwości BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU Kanał Częst. (MHz) Kanał Częst. (MHz) Kanał Częst. (MHz) I DZIAŁANIA FAL RADIOWYCH 446,00625 446,08125 446,15625 446,01875 446,09375 446,16875 RADIOTELEFONÓW PRZENOŚNYCH 446,03125 446,10625 446,18125 446,04375 446,11875 446,19375 446,05625 446,13125 UWAGA! 446,06875 446,14375 Zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać...
 • Page 94: Funkcje I Dane Techniczne

  Funkcje i dane techniczne • 8 kanałów PMR. Użytkownik ma możliwość rozbudowy do 16 kanałów w krajach, gdzie jest to dozwolone przez władze państwowe. • 121 kodów podrzędnych (38 kodów CTCSS i 83 kody DCS) • Zasięg do 8 km* •...
 • Page 95: Radiowe Przyciski Sterowania I Wyświetlacza

  Radiowe przyciski sterowania i wyświetlacza Antena Gniazdo akcesoriów 1. Kanał [1–8/* 1–16] 9. Stan [Nadawanie] 2. Dźwięki połączeń 10. Stan [Odbiór] Ekran [wył., 1–20] 11. Wskaźnik Przycisk PTT 3. Dźwięk końca nadawania skanowania Skanowanie/ [wł./wył.] 12. Blokada klawiatury Zasilanie monitorowanie 4.
 • Page 96: Instalowanie Akumulatora

  Instalowanie akumulatora Korzystanie z ładowarki micro-USB Ładowarka micro-USB umożliwia ładowanie akumulatorów Każdy radiotelefon może korzystać z 1 akumulatora NiMH NiMH. lub 3 baterii alkalicznych AA. Urządzenie emituje sygnał 1. Wyłącz urządzenie przed rozpoczęciem ładowania. dźwiękowy, gdy poziom naładowania jest niski. 1.
 • Page 97: Zasięg Rozmów

  Ustawienie głośności Przycisk monitorowania Naciśnij i przytrzymaj przycisk Skanowanie/monitorowanie W trybie gotowości nacisnąć przycisk , aby wyświetlić przez 3 sekundy, aby włączyć tryb monitorowania i posłuchać bieżącą wartość. Ponownie nacisnąć przycisk słabych sygnałów na bieżącym kanale. Możesz także aby zmienić ustawienie głośności. słuchać...
 • Page 98: Wybieranie Kanału

  Wybieranie kanału Kanał to częstotliwość używana do nadawania. Tryb dwukierunkowy 1. Naciśnij przycisk Menu, aż numer kanału zacznie migać. Klawisz menu 2. Naciśnij , aby zmienić kanał. Długie naciśnięcie Kanał (1–8 / * 1–16) przycisków umożliwia szybkie przewijanie kanałów w celu przeglądania kodów. Klawisz menu 3.
 • Page 99: Ustawienie I Nadawanie Sygnałów Wywołania

  Ustawienie i nadawanie sygnałów 2. Aby skopiować kanał i kod podrzędny do wszystkich pozostałych radiotelefonów członków grupy, naciśnij wywołania i przytrzymaj przycisk w radiotelefonach członków Radiotelefon może przesyłać różne sygnały wywołania do grupy, aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Zwolnij innych radiotelefonów w tej samej grupie, aby przycisk po sygnale i poczekaj na transmisję...
 • Page 100: Wewnętrzne Nadawanie Uruchamiane Głosem/Nadawanie Uruchamiane Głosem

  Wewnętrzne nadawanie uruchamiane 3. Naciśnij przycisk , aby wybrać kod podrzędny. głosem/Nadawanie uruchamiane głosem 4. Naciśnij przycisk PTT lub poczekaj na zakończenie czasu, aby aktywować funkcję monitorowania dwóch kanałów. Ekran będzie się zmieniał pomiędzy kanałem Zamiast przycisku PTT, transmisję rozpoczyna się, mówiąc głównym a kanałem monitorowania dwóch kanałów.
 • Page 101: Blokada Klawiatury

  Blokada klawiatury • Priorytet ma „kanał główny” (tj. kanał i kod podrzędny ustawiony w radiotelefonie użytkownika w chwili Aby uniknąć przypadkowej zmiany ustawień uruchomienia skanowania). Oznacza to, że pierwszy radiotelefonu: kanał (i kod) są skanowane częściej niż pozostałe siedem kanałów i radiotelefon szybko zareaguje na 1.
 • Page 102: Informacje Dotyczące Gwarancji

  Informacje dotyczące gwarancji 4. Aby odpowiedzieć i porozmawiać z osobą nadającą, należy nacisnąć przycisk PTT w ciągu pięciu sekund od Autoryzowany dealer lub sprzedawca firmy Motorola zakończenia transmisji. Solutions w miejscu zakupu dwukierunkowego radia Motorola Solutions i/lub oryginalnych akcesoriów uzna 5.
 • Page 103: Czego Nie Obejmuje Gwarancja

  SOLUTIONS oraz stylizowane logo M są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Motorola Trademark Holdings, LLC i są używane na zasadach licencji. Wszystkie inne znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. © 2017 r. Motorola Solutions, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • Page 104 UWAGI...
 • Page 105: Conteúdo Da Embalagem

  GUIA DE SEGURANÇA DO PRODUTO Tabela de frequências E DE EXPOSIÇÃO A ENERGIA DE RF Canal Freq. (MHz) Canal Freq. (MHz) Canal Freq. (MHz) PARA RÁDIOS BIDIRECIONAIS 446,00625 446,08125 446,15625 446,01875 446,09375 446,16875 PORTÁTEIS 446,03125 446,10625 446,18125 446,04375 446,11875 446,19375 446,05625 446,13125 ATENÇÃO!
 • Page 106: Funcionalidades E Especificações

  Funcionalidades e Especificações • 8 Canais PMR. Pode ser expandido até 16 canais pelo utilizador em países onde tal seja permitido pelas autoridades governamentais. • 121 subcódigos (38 Códigos CTCSS e 83 Códigos DCS) • Até 8 km de alcance* •...
 • Page 107: Botões De Controlo Do Rádio E Ecrã

  Botões de controlo do rádio e ecrã Antena Porta de acessório 1. Canal [1 - 8/* 1 - 16] 9. Estado [Transmitir] 2. Sinal de chamada 10. Estado [Receber] Ecrã [Off, 1 - 20] 11. Indicador de procura Botão PTT 3.
 • Page 108: Colocar As Pilhas

  Colocar as pilhas 2. Ligue o cabo micro USB à porta de carregamento micro USB do seu rádio. Ligue a outra extremidade do Cada rádio pode utilizar 1 conjunto de pilhas recarregáveis carregador micro USB à tomada elétrica. NiMH ou 3 pilhas alcalinas AA. O rádio emite um sinal sonoro quando as pilhas estão fracas.
 • Page 109: Falar E Ouvir

  Falar e ouvir Todos os rádios do seu grupo devem estar definidos no Modo Bidirecional mesmo canal e subcódigo para poder comunicar. Tecla Menu 1. Mantenha o rádio a 2-3 cm da sua boca. 2. Mantenha premido o botão PTT enquanto fala. O ícone Canal (1 - 8/ *1 - 16) de Transmissão é...
 • Page 110: Selecionar O Canal

  Selecionar o canal Definir e transmitir sinais de chamada O canal é a frequência que o rádio utiliza para transmitir. O seu rádio pode transmitir diferentes sinais de chamada para outros rádios do seu grupo para que os possa avisar de 1.
 • Page 111: Transmissão Interna Operada Por Voz/ Transmissão Operada Por Voz

  Transmissão interna operada por voz/ 2. Para copiar a combinação de canal e subcódigo para todos os outros "rádios de membros", mantenha premido transmissão operada por voz ( o botão nos rádios dos membros até ouvir um sinal A transmissão é iniciada ao falar para o microfone do rádio/ sonoro.
 • Page 112: Sons Do Teclado

  Bloqueio de teclado 4. Prima o botão PTT ou aguarde até expirar o tempo limite para ativar a Monitorização de canal duplo. O ecrã Para evitar alterar acidentalmente as definições do alterna entre o canal inicial e o canal de Monitorização de seu rádio: canal duplo.
 • Page 113: Informações Sobre A Garantia

  (ou nenhum código), este para de percorrer os Envie o rádio ao distribuidor ou revendedor para solicitar canais e pode ouvir a transmissão. Qualquer subcódigo os serviços de garantia. Não envie o rádio para a Motorola Solutions. que terceiros possam estar a utilizar é detetado e...
 • Page 114: Casos Não Protegidos Pela Garantia

  Quebras ou danos nas antenas, exceto quando resultem direitos de autor, as patentes ou os pedidos de patente da diretamente de defeitos dos materiais ou de fabrico. Motorola Solutions, exceto a licença gratuita normal e não • Produtos desmontados ou reparados de um modo que exclusiva de utilização, implícita por força de lei na venda de...
 • Page 115: Комплектация Упаковки

  СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ Наклейки для персонализации: Для персонализации и маркировки предназначения И ВОЗДЕЙСТВИИ ИЗЛУЧАЕМОЙ радиостанций в комплект поставки включены наклейки. РАДИОЧАСТОТНОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ Для нанесения информации на пустые наклейки следует использовать несмываемый маркер. ПОРТАТИВНЫХ ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩИХ Таблица частот РАДИОСТАНЦИЙ Канал Частота Канал...
 • Page 116: Особенности И Технические Характеристики

  Особенности и технические характеристики • 8 PMR-каналов • 121 субкод (38 кодов CTCSS и 83 кода DCS) • Диапазон до 8 км* • iVOX/VOX • Удобное сопряжение • 20 выбираемых тональных сигналов вызова • ЖК-дисплей с задней подсветкой • Сигнал окончания передачи •...
 • Page 117: Кнопки Управления И Дисплей Радиостанции

  Кнопки управления и дисплей радиостанции Антенна Аксессуарный порт 1. Канал [1–8] 9. Состояние 2. Тональный сигнал [передача] Экран вызова [выкл., 1–20] 10. Состояние [прием] Кнопка PTT 3. Тональный сигнал 11. Индикатор окончания передачи сканирования Сканирование/мониторинг Питание [вкл./выкл.] 12. Блокировка Блоки- Прокрутка...
 • Page 118: Установка Элементов Питания

  Установка элементов питания 3. Храните никель-металл-гидридные аккумуляторы при температуре в диапазоне от -20°C до 35°C и при Для каждой радиостанции можно использовать низкой влажности. Избегайте влажных условий никель-металл-гидридный аккумуляторный блок или и воздействия коррозийных веществ. 3 щелочные батарейки типоразмера AA. При низком заряде...
 • Page 119: Включение И Выключение Радиостанции

  Включение и выключение Для максимальной четкости звука держите радиостанцию на расстоянии 2–3 см от лица и не радиостанции прикрывайте микрофон во время разговора. Для включения или выключения радиостанции нажмите Диапазон разговора и удерживайте кнопку питания. 1. При включении воспроизводится звуковой сигнал и на Радиостанция...
 • Page 120: Параметры Меню

  Параметры меню Выбор канала Канал — это частота, используемая радиостанцией для Режим двусторонней связи передачи данных. Клавиша "Меню" 1. Нажмите кнопку меню , пока на дисплее не начнет мигать номер канала. Канал (1–8) 2. Для смены канала нажимайте кнопки или Клавиша...
 • Page 121: Удобное Сопряжение

  Чтобы выбрать сигнал вызова: 2. Чтобы скопировать комбинацию канала и субкода на все остальные радиостанции-участники в группе, 1. Нажмите кнопку меню , пока на дисплее не нажмите и удерживайте кнопку на радиостанциях- отобразится значок тонального сигнала вызова участниках до звукового сигнала. После звукового На...
 • Page 122: Внутренняя Передача С Голосовым Управлением/Передача С Голосовым Управлением

  Внутренняя передача с голосовым 2. Для выбора канала нажмите кнопку или управлением/передача с голосовым затем нажмите кнопку меню управлением ( 3. Для выбора нужного субкода нажмите кнопку или Передача данных начинается, когда вы говорите 4. Чтобы активировать двухканальный мониторинг, в микрофон радиостанции/аудиоаксессуар без нажатия нажмите...
 • Page 123: Сигнал Окончания Передачи

  Сигнал окончания передачи Сканирование Радиостанцию можно настроить таким образом, чтобы Функция сканирования используется в следующих при завершении передачи она передавала уникальный целях: тональный сигнал. Это аналогично тому, как если бы • Поиск передачи данных от неизвестных лиц на всех пользователь говорил "Вас понял" или "Прием" при каналах.
 • Page 124 Чтобы начать сканирование в базовом режиме: 4. Чтобы ответить и переговорить с пользователем, осуществляющим передачу, нажмите кнопку PTT 1. Нажмите кнопку сканирования/мониторинга На дисплее отобразится значок сканирования в течение 5 секунд после окончания передачи. и радиостанция начнет сканирование комбинаций 5. Радиостанция возобновит сканирование каналов каналов...
 • Page 125 Гарантийная информация Гарантия не распространяется на: Авторизованный дилер Motorola Solutions или розничный • Дефекты или повреждения, возникшие в результате магазин, в котором вы приобрели приемопередающую использования изделия иным образом, помимо радиостанцию и/или оригинальные аксессуары Motorola его основного назначения, а также в результате...
 • Page 126: Данные Об Авторских Правах

  MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS и логотип в виде стилизованной буквы M являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Motorola Trademark Holdings, LLC и используются по лицензии. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. © 2017 Motorola Solutions, Inc. Все права защищены.
 • Page 127: Pakkauksen Sisältö

  RADIOTAAJUUSENERGIALLE Taajuustaulukko ALTISTUMINEN JA Kanava Taajuus Kanava Taajuus Kanava Taajuus TUOTETURVALLISUUS (MHz) (MHz) (MHz) 446,00625 446,08125 446,15625 KANNETTAVIEN RADIOPUHELINTEN 446,01875 446,09375 446,16875 KÄYTÖSSÄ -OPAS 446,03125 446,10625 446,18125 446,04375 446,11875 446,19375 446,05625 446,13125 HUOMIO! 446,06875 446,14375 Ennen kuin käytät tätä tuotetta, lue Radiotaajuusenergialle altistuminen ja tuoteturvallisuus -opas, joka toimitetaan Huomautus: *Oletuksena käytettävissä...
 • Page 128: Ominaisuudet Ja Tekniset Tiedot

  Ominaisuudet ja tekniset tiedot • 8 PMR-kanavaa. Enintään 16 kanavaa käytössä maissa, joissa viranomaiset sallivat näiden taajuuksien käyttämisen. • 121 alakoodia (38 CTCSS-koodia ja 83 DCS-koodia) • Enintään 8 km:n kantama* • iVOX/VOX • Helppo pariliitos • 20 eri soittoääntä •...
 • Page 129: Radiopuhelimen Painikkeet Ja Näyttö

  Radiopuhelimen painikkeet ja näyttö Antenni Lisävarusteliitäntä 1. Kanava [1–8/* 1–16] 9. Tila [lähetys] 2. Kutsuääni [ei käytössä, 10. Tila [vastaanotto] Näyttö 1-20] 11. Haun osoitin PTT-painike 3. Lopetusääni [käytössä/ei 12. Näppäinlukitus käytössä] 13. iVOX [ei käytössä, Haku-/seurantapainike Virta- 4. Kahden kanavan L1, L2, L3];...
 • Page 130: Akkujen Asentaminen

  Akkujen asentaminen 3. Tyhjän akun lataaminen täyteen kestää 8 tuntia. 4. Akun varaustason palkki liikkuu latauksen aikana. Radiopuhelimissa voi käyttää joko yhtä ladattavaa NiMH- akkua tai kolmea AA-alkaliparistoa. Radiopuhelin antaa Huomautus: Radiopuhelimen virta on suositeltavaa katkaista latauksen merkkiäänen, kun varaus on alhainen. ajaksi.
 • Page 131: Puhuminen Ja Kuunteleminen

  Puhuminen ja kuunteleminen Kaikki ryhmän radiopuhelimien on asetettava samalle Kaksisuuntainen tila kanavalle ja alakoodin on oltava sama, jotta viestintä on mahdollista. Valikkopainike 1. Pidä radiopuhelinta 2–3 cm:n etäisyydellä suustasi. Kanava (1-8 / *1-16) 2. Pidä PPT -painiketta painettuna, kun puhut. Valikkopainike Lähetyskuvake ilmestyy näyttöön.
 • Page 132: Kanavan Valitseminen

  Kanavan valitseminen Kutsuäänien asettaminen ja lähettäminen Kanava on taajuus, jolla radiopuhelin välittää puhetta. Radiopuhelin voi lähettää erilaisia kutsuääniä muihin samaan ryhmään kuuluviin radiopuhelimiin. Äänimerkki 1. Paina -valikkopainiketta, kunnes kanavan numero ilmaisee, että olet aloittamassa puhumisen. Valittavissa on alkaa vilkkua. 20 kutsuääntä. 2.
 • Page 133 Huomautus: 1. Paina -valikkopainiketta, kunnes näkyviin tulee • -kuvake vilkkuu näytöstä. Radiopuhelin on parin kuvake. Näkyviin tulee -kuvake, kun äänilisälaite on muodostustilassa ja on valmis vastaanottamaan kanava- ja kytketty. Nykyinen asetus (ei käytössä, L1–L3) vilkkuu. alakoodiasetukset ryhmän johtajan laitteesta. Ryhmän muut radiopuhelimet ovat tässä...
 • Page 134 Näppäinäänet 2. Voit edelleen sulkea ja käynnistää radiopuhelimen sekä säätää äänenvoimakkuutta, lähettää kutsuäänen tai Voit ottaa käyttöön näppäinäänet tai poistaa ne käytöstä. hätätilailmoituksen sekä lähettää ääntä ja selata kanavia. Näppäinääni kuuluu aina, kun painiketta painetaan. Kaikki muut toiminnot on lukittu. 1.
 • Page 135 5. Keskeytä haku painamalla haku- ja seurantapainiketta Laajennetun haun käynnistäminen: Takuutiedot 1. Aseta kotikanavan alakoodiksi nolla tai Ei käytössä. Valtuutettu Motorola Solutions -jälleenmyyjä tai vähittäiskauppias, jolta hankit Motorola Solutions 2. Paina haku- ja seurantapainiketta . Näkyviin tulee -radiopuhelimen ja/tai alkuperäiset lisävarusteet, ottaa hakukuvake ja radiopuhelin aloittaa kanavien vastaan takuuvaateen ja/tai tarjoaa takuunalaisen palvelun.
 • Page 136: Vahingot, Joita Takuu Ei Kata

  Säännöllinen huolto ja korjaus tai varaosien vaihto normaalin käytön tai kulutuksen aikana. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS ja tyylitelty M-logo ovat Motorola Trademark Holdings, LLC:n tavaramerkkejä rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. © 2017 Motorola Solutions, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
 • Page 137: Handbok Om Rf-Exponering Och Produktsäkerhet För Bärbara Tvåvägsradioenheter

  HANDBOK OM RF-EXPONERING OCH Frekvenstabell PRODUKTSÄKERHET FÖR BÄRBARA Kanal Frekv. (MHz) Kanal Frekv. (MHz) Kanal Frekv. (MHz) TVÅVÄGSRADIOENHETER 446,00625 446,08125 446,15625 446,01875 446,09375 446,16875 446,03125 446,10625 446,18125 OBS! 446,04375 446,11875 446,19375 446,05625 446,13125 Innan du använder den här produkten bör du läsa 446,06875 446,14375 handboken om RF-exponering och produktsäkerhet som...
 • Page 138: Funktioner Och Specifikationer

  Funktioner och specifikationer • 8 PMR-kanaler. Kan utökas av användaren till 16 kanaler i länder där det är tillåtet av statliga myndigheter. • 121 underkoder (38 CTCSS-koder och 83 DCS-koder) • Räckvidd på upp till 8 km* • iVOX/VOX • Enkel parkoppling •...
 • Page 139: Radioreglageknappar Och Display

  Radioreglageknappar och display Antenn Tillbehörsport 1. Kanal [1–8/*1–16] 9. Status [sändning] 2. Anropssignal [av, 1–20] 10. Status [mottagning] Skärm 3. Klarsignal [på/av] 11. Skanningsindikator PTT-knapp 4. Övervakning av två 12. Knapplås kanaler 13. iVOX [av, L1, L2, L3] Skanning/övervakning Ström 5.
 • Page 140: Sätta I Batterierna

  Sätta i batterierna 2. Anslut mikro-USB-kabeln till radions mikro-USB-port. Anslut mikro-USB-laddarens andra ände till ett vägguttag. Varje radioenhet kan antingen drivas med ett laddningsbart NiMH-batteri eller tre alkaliska AA-batterier. När batteristyrkan 3. Ett tomt batteri är fulladdat på 8 timmar. är låg hörs ett pip.
 • Page 141: Tala Och Lyssna

  Tala och lyssna Alla radioenheter i gruppen måste vara inställda på samma Two Way Mode (tvåvägsläge) kanal och underkod om de ska kunna kommunicera med varandra. Menyknapp 1. Håll radion 2–3 cm från munnen. Kanal (1–8/*1–16) 2. Håll PTT-knappen nedtryckt när du pratar. Menyknapp Sändningsikonen visas på...
 • Page 142: Välja Kanal

  Välja kanal Ställa in och sända anropssignaler Kanalen är den frekvens radion använder för att sända. Radion kan sända olika anropssignaler till andra radioenheter i gruppen som aviserar dem att du vill tala. Det finns 1. Tryck på menyn tills kanalnumret börjar blinka. 20 anropsignaler att välja på.
 • Page 143: Intern Röststyrd Sändning/Röststyrd Sändning

  Obs! 1. Tryck på menyn tills ikonen visas på displayen. • Du kommer att se ikonen blinka på displayen. Detta bekräftar När ljudtillbehöret ansluts, visas ikonen . Den att radioenheten är i läget för enkel parkoppling och väntar på aktuella inställningen (av, L1–L3) blinkar. att ta emot inställningarna för kanal och underkod från ledarradioenheten.
 • Page 144 Knappljud Skanning Du kan aktivera eller inaktivera knappljud. Knappljudet hörs Med skanningsfunktionen kan du göra följande: varje gång du trycker på en knapp. • Söka igenom alla kanaler efter sändningar från okända parter. 1. Tryck på menyn tills ikonen för knappljud visas.
 • Page 145 Skanningsikonen visas på skärmen och radion börjar Den auktoriserade Motorola Solutions-återförsäljare där bläddra igenom kanalerna. Inga underkoder kommer att du köpte din Motorola Solutions tvåvägsradio och/eller originaltillbehör tar hand om garantianspråk och/eller filtrera det som hörs. tillhandahåller garantiservice. 3. När radion upptäcker kanalaktivitet för någon kod (eller Lämna tillbaka radion till din återförsäljare för att göra...
 • Page 146: Detta Täcks Inte Av Garantin

  Motorola Solutions i halvledarminnen eller andra media. Lagar i USA och andra länder skyddar, för Motorola • Defekter eller skador p.g.a. felaktig användning, Solutions, vissa exklusiva rättigheter för copyrightskyddade olyckshändelser eller oaktsamhet.
 • Page 147: Paketin İçindekiler

  ÇİFT YÖNLÜ TAŞINABİLİR TELSİZLER Frekans Tablosu İÇİN RF ENERJİSİNE MARUZ KALMA Knl. Frek. (MHz) Knl. Frek. (MHz) Knl. Frek. (MHz) VE ÜRÜN GÜVENLİĞİ KILAVUZU 446,00625 446,08125 446,15625 446,01875 446,09375 446,16875 446,03125 446,10625 446,18125 DİKKAT! 446,04375 446,11875 446,19375 446,05625 446,13125 Bu ürünü kullanmadan önce yürürlükteki standartlar ve 446,06875 446,14375 yönetmelik uyarınca, güvenli kullanım ile RF enerjisi...
 • Page 148: Özellikler Ve Spesifikasyonlar

  Özellikler ve Spesifikasyonlar • 8 PMR Kanalı Yetkili devlet mercileri tarafından izin verilen ülkelerde, kullanıcı tarafından 16 Kanala genişletilebilir. • 121 Alt Kod (38 CTCSS kodu ve 83 DCS kodu) • 8 km'ye Kadar Mesafe* • iVOX/VOX • Kolay Eşleştirme •...
 • Page 149: Telsiz Kontrol Düğmeleri Ve Ekranı

  Telsiz Kontrol Düğmeleri ve Ekranı Anten Aksesuar Bağlantı Noktası 1. Kanal [1-8/* 1-16] 9. Durum [İletim] 2. Çağrı Tonu [Kapalı, 1-20] 10. Durum [Alma] Ekran 3. Anlaşıldı Tonu [Açık/ 11. Tarama Göstergesi PTT Düğmesi Kapalı] 12. Tuş Takımı Kilidi 4. Çift Kanallı İzleme 13.
 • Page 150: Pilleri Takma

  Pilleri Takma 2. Mikro USB kablosunu, telsizinizin üzerindeki USB şarj bağlantı noktasına takın. Mikro USB'nin diğer ucunu bir Her telsiz NiMH şarj edilebilir pil paketi veya üç adet AA prize takın. Alkalin Pil ile çalışır ve pil azaldığında bip sesi çıkarır. 3.
 • Page 151: Konuşma Ve Dinleme

  Konuşma ve Dinleme İletişime geçebilmek için grubunuzdaki tüm telsizler aynı Çift Yönlü Mod kanala ve aynı Alt Koda ayarlı olmalıdır. Menü Tuşu 1. Telsizinizi ağzınızdan 2-3 cm uzakta tutun. Kanal (1-8 / *1-16) 2. Konuşurken PTT düğmesini basılı tutun. Yayın simgesi ekranda görünür.
 • Page 152: Kanal Seçme

  Kanal Seçme 3. Menüden çıkış yapmak için PTT düğmesine, ayarlamaya devam etmek için de Menü düğmesine basın. Kanal, telsizin yayın yapmak için kullandığı frekanstır. 1. Kanal numarası yanıp sönmeye başlayana kadar Menü Çağrı Tonunu Ayarlama ve Yayınlama düğmesine basın. Telsiziniz grubunuzdaki diğer telsizlere farklı çağrı tonları 2.
 • Page 153: Dahili Eller Serbest Kullanım/Eller Serbest Kullanım

  Dahili Eller Serbest Kullanım/Eller Serbest 2. Kanal ve Alt Kod kombinasyonunu diğer tüm "Üye telsizlere" kopyalamak için tüm Üye telsizlerde düğmesine basın Kullanım ( ve bip sesini duyana kadar basılı tutun. Bip sesini Yayın, PTT düğmesine basmak yerine telsizin/ses duyduktan sonra düğmeyi serbest bırakın ve Lider aksesuarının mikrofonuna konuşularak başlatılır.
 • Page 154: Tuş Takımı Tonu

  Tuş Takımı Kilidi 4. Çift Kanallı İzlemeyi etkinleştirmek için PTT düğmesine basın veya zaman aşımını bekleyin. Ana kanal ve Çift Telsiz ayarlarınızı yanlışlıkla değiştirmekten kaçınmak Kanallı İzleme kanalı, ekranda dönüşümlü olarak için: görüntülenir. 1. Tuş Kilidi Göstergesi simgesi ekranda görüntülenene 5.
 • Page 155: Garanti Bilgisi

  çıkmalı ve tespit edilen kodu o kanala ayarlamalısınız. ayarlayın. Garanti Bilgisi 2. Tarama/İzleme düğmesine kısaca basın. Tarama Motorola Solutions çift yönlü telsizinizi ve/veya orijinal simgesi ekranda belirecektir ve telsiz kanallar arasında aksesuarlarınızı satın aldığınız yetkili Motorola Solutions gezinmeye başlayacaktır. Hiçbir Alt Kod duyulan bir iletiyi bayisi veya satıcısı, garanti taleplerini karşılar ve/veya...
 • Page 156: Garanti Kapsamına Girmeyenler

  Telif Hakkı Bilgisi Garanti hizmetinden faydalanmak için faturanızın bir kopyasını veya satın alma tarihini taşıyan, satın aldığınızı Bu kılavuzda anlatılan Motorola Solutions ürünleri; telif hakkı gösterir eşdeğer bir belge sunmanız gerekir. Çift yönlü alınmış Motorola Solutions programları, yarı iletken bellekler telsizin üzerindeki seri numarası...
 • Page 157: Таблиця Частот

  ВІДОМОСТІ ЩОДО ВПЛИВУ ЕНЕРГІЇ Таблиця частот РАДІОЧАСТОТНОГО Кан. Част. (МГц) Кан. Част. (МГц) Кан. Част. (МГц) ВИПРОМІНЮВАННЯ Й ПОСІБНИК 446,00625 446,08125 446,15625 446,01875 446,09375 446,16875 ІЗ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 446,03125 446,10625 446,18125 ПОРТАТИВНОГО ПРИСТРОЮ 446,04375 446,11875 446,19375 446,05625 446,13125 ДВОСТОРОННЬОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ 446,06875 446,14375 УВАГА!
 • Page 158: Перелік Функцій І Технічних Характеристик

  Перелік функцій і технічних характеристик • 8 каналів PMR. У країнах, де це не заборонено державними органами, число каналів може бути збільшене користувачами до 16. • 121 додатковий код (38 кодів CTCSS та 83 коди DCS) • Радіус дії до 8 км* •...
 • Page 159: Дисплей І Кнопки Керування Радіопристроєм

  Дисплей і кнопки керування радіопристроєм Антена Порт для гарнітури 1. Канал [1–8/* 1–16] 9. Стан [передача] 2. Тональний виклик 10. Стан [прийом] Екран [Вимк., 1–20] 11. Індикатор Кнопка Push-to-Talk 3. Сигнал прийому сканування (PTT) [Увімк./Вимк.] 12. Блокування Сканування/моніторинг живлення 4. Двоканальний клавіатури...
 • Page 160: Установлення Акумуляторів

  Установлення акумуляторів Використання зарядного пристрою Micro USB Зарядний пристрій Micro USB дозволяє заряджати Кожен радіопристрій може використовувати нікель- акумулятор. метал-гідридний акумулятор або три лужні батареї 1. Перш ніж почати заряджання, вимкніть радіопристрій. розміру AA. За низького рівня заряду акумулятора/ батарей пристрій подає звуковий сигнал. 2.
 • Page 161: Регулювання Гучності

  Регулювання гучності Дальність виклику Цей радіопристрій забезпечує максимальну ефективність У режимі очікування натисніть кнопку або для і підвищення дальності зв’язку. Під час використання відображення поточного значення. Ще раз натисніть радіопристрої мають знаходитися на відстані щонайменше кнопку або для регулювання рівня гучності. 1,5 м...
 • Page 162: Вибір Радіоканалу

  Вибір радіоканалу Канал – це частота, яка використовується Режим прийому та передачі радіопристроєм для передачі. Кнопка меню 1. Натискайте кнопку меню , доки номер каналу не почне блимати. Канал (1–8 / *1–16) 2. Натискайте або , щоб змінити канал. Тривале Кнопка...
 • Page 163: Налаштування Й Передача Сигналів Тонального Виклику

  3. Натисніть кнопку PTT для виходу з меню або кнопку 1. Виберіть один із радіопристроїв «головним пристроєм». Виберіть на цьому пристрої бажані меню , щоб продовжити налаштування. налаштування для каналу й додаткового коду. Налаштування й передача сигналів (Див. розділи «Вибір радіоканалу» і «Вибір тонального...
 • Page 164: Внутрішня Голосова Активація Передачі / Голосова Активація Передачі

  Двоканальний моніторинг • Якщо головний пристрій налаштовано на один із каналів 9–16, переконайтеся в тому, що канали 9–16 активовано на всіх пристроях членів групи. Цей режим дозволяє по черзі сканувати поточний і певний додатковий канал. • Якщо пристрій члена групи має лише 8 каналів, то встановити просте...
 • Page 165: Звуковий Сигнал Підтвердження Прийому

  Звуковий сигнал підтвердження 3. Щоб розблокувати радіопристрій, натисніть кнопку прийому блокування клавіатури та утримуйте її, доки індикатор блокування клавіатури не зникне з екрану. Ви можете налаштувати пристрій таким чином, щоб він подавав особливий тональний сигнал, коли ви закінчуєте Сканування передачу. Цей сигнал заміняє слова «прийом» або «кінець...
 • Page 166 Щоб розпочати базове сканування, виконайте такі дії: 4. Щоб відреагувати на передачу й переговорити з особою, що передала повідомлення, натисніть кнопку 1. Натисніть коротко кнопку сканування/моніторингу На дисплеї з’явиться піктограма сканування PTT протягом 5 секунд після завершення передачі. і радіопристрій почне перебирати комбінації каналів 5.
 • Page 167 • Дефекти або пошкодження, що виникли в результаті гарантійне обслуговування здійснюються уповноваженим нецільового використання даного виробу або дилером компанії Motorola Solutions або компанією- недотримання інструкцій, наведених у цьому продавцем, у якого було придбано пристрій посібнику користувача. двостороннього радіозв’язку Motorola Solutions та/або...
 • Page 168: Інформація Щодо Авторських Прав

  Зважаючи на це, забороняється в будь-який спосіб копіювати або відтворювати будь-які захищені авторськими правами комп’ютерні програми компанії Motorola, що входять до складу описаних у цьому посібнику продуктів компанії Motorola, без попередньої письмової згоди компанії Motorola. Крім того, придбання продуктів компанії Motorola Solutions не надає, прямо, опосередковано...
 • Page 169 NOTES...
 • Page 170 NOTES...
 • Page 172 *MN003552A01* MN003552A01-AA...