Silvercrest SEMR 850 A1 Operating Instructions Manual

Hide thumbs Also See for SEMR 850 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
DE'LONGHI APPLIANCES S.r.l.
Via L. Seitz, 47
31100 Treviso, Italy
Tel. +39-0422-4131
Fax +39-0422-413736
Version information · Version av information ·Informatie versie
Version des informations · Stand der Informationen:
12 / 2014 · Ident.-No.: cod. 4055108010 rev. 0
IAN 106103
www.lidl-service.com
ESPRESSO MACHINE
GB
IE
SE
ESPRESSO MACHINE
ESPRESSOMASKIN
SEMR 850 A1
SEMR 850 A1
Operating Instructions
Bruksanvisning
NL
BE
FR
BE
ESPRESSOAPPARAAT
MACHINE À EXPRESSO
SEMR 850 A1
SEMR 850 A1
Informatie versie
Instructions d'utilisation
DE
AT
CH
ESPRESSOMASCHINE
SEMR 850 A1
Bedienungsanleitung
GB
IE
SE
IAN 106103
FR
DE
Typ 1388A
GB
IE
Before reading, open the page with the images and learn about the different functions of the
appliance.
SE
Slå upp sidan med bilder och lär dig apparatens olika funktioner innan du börjar att läsa.
NL
BE
Voordat u begint te lezen, opent u de pagina met de afbeeldingen om vertrouwd te raken met
de verschillende functies van het apparaat.
FR
BE
Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous
ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.
DE
AT
CH
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschlie-
ßend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
GB / IE
Operating Instructions
SE
Användnings- och säkerhetsanvisningar
NL / BE
Aanwijzingen voor het gebruik en de veiligheid
FR / BE
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité
DE / AT / CH
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
NL
BE
AT
CH
Page 3
Sida 16
Pagina 29
Page 42
Seite 55

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SEMR 850 A1

 • Page 1 Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschlie- ßend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. ESPRESSO MACHINE ESPRESSO MACHINE ESPRESSOMASKIN SEMR 850 A1 SEMR 850 A1 GB / IE Operating Instructions Page 3...
 • Page 2 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 1 Fig. 9 Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 13 Fig. 14...
 • Page 3: Table Of Contents

  GB / IE CONTENTS SYMBOLS IMPORTANT SAFEGUARDS DESCRIPTION OF THE APPLIANCE INTENDED USE PRELIMINARY PHASES FOR USE HOW TO MAKE COFFEE HOW TO MAKE CAPPUCCINO MAKING FURTHER CUPS OF COFFEE USEFUL TIPS FOR OBTAINING A GOOD ITALIAN ESPRESSO CLEANING THE APPLIANCE DECALCIFICATION PUTTING OUT OF SERVICE DISPOSAL...
 • Page 4: Important Safeguards

  GB / IE IMPORTANT SAFEGUARDS READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE. ALWAYS KEEP THESE INSTRUCTIONS. In case of transfer of the appliance, also hand this manual. • This appliance is designed only for private use, and is therefore to be considered unsuitable for commercial or industrial purposes. •...
 • Page 5 GB / IE use and if they have understood the dangers which may arise during the appliance use. • Before connecting the appliance to the power supply, make sure that the voltage indicated on the plate on the bottom of the machine cor- responds to the local mains voltage.
 • Page 6 GB / IE WARNING: risk of burns from high temperature steam • Never direct the steam or hot water jet towards parts of the body; handle the steam/hot water spout with care: risk of scalding! • The outer metallic parts of the appliance and of the filter holder must not be touched with the appliance in operation, because it could cause burns.
 • Page 7: Description Of The Appliance

  GB / IE DESCRIPTION OF THE APPLIANCE Filter holder for ground coffee Removable cup grille Coffee measure/presser ON/OFF switch Perforated silicone disc (Thermocream®) Steam dispensing knob Filter for ground coffee Boiler temperature indicator lamp Removable water tank Steam function switch Power cord + Plug Boiler temperature thermometer (C°...
 • Page 8: How To Make Coffee

  GB / IE Place a container with a capacity of at least half a litre under the coffee spout and cappuccino maker (Fig. 5). Put the coffee brewing switch (O) on the coffee position ( ). Wait that water comes out from the coupling seat of the filter holder. Open the steam dispensing knob (K) and make water come out of the cappuccino maker.
 • Page 9: How To Make Cappuccino

  GB / IE Filling the water tank during use No special operation is necessary when the water in the tank runs out as the machine is equipped with a special self-priming device. Just unplug the machine, pull out the tank and fill it with fresh cool water again.
 • Page 10: Cleaning The Appliance

  GB / IE CLEANING THE APPLIANCE Warning! All cleaning operations described below must be performed with the machine off and with the electric plug disconnected from the socket-outlet. Warning! Regular maintenance and cleaning preserve and keep the machine efficient for a longer amount of time. Never wash machine components in the dish- washer.
 • Page 11: Decalcification

  GB / IE free the centre hole of any residue of coffee grounds that could clog it (Fig. 12). Cleaning the filter holder seat With time, coffee residue may accumulate on the filter holder seat. It can be removed with a toothpick, a sponge (Fig.
 • Page 12: Disposal

  GB / IE DISPOSAL Packaging The product is packaged using recyclable materials, which must be disposed of in the proper containers. Electronic equipment Do not dispose of electronic equipment in normal household waste. Compliant with EU directive 2012/19/EC, at the end of its useful life, the appliance must be disposed of in a suitable manner.
 • Page 13: Troubleshooting

  GB / IE TROUBLESHOOTING If there are problems with operation, immediately turn off the machine and unplug it from the socket-outlet. PROBLEMS CAUSES SOLUTIONS The coffee There is little water and the Check that the water level in the tank is correct. If maker does pump does not suck it up.
 • Page 14: Warranty

  GB / IE WARRANTY Dear Customer, This appliance is provided with a 3-year warranty (statutory warranty) from the date of purchase. In case of a faulty product, the purchaser is covered by statutory consumer rights, which are not limited by the following warranty. Warranty conditions The warranty period commences at the date of purchase.
 • Page 15 014508703 / 014508705 (IE) .............. E-mail: ..........................Name of manufacturer/importer: De‘Longhi Appliances S.r.l. Via L. Seitz, 47 31100 Treviso - Italy Tel. +39-0422-4131 Fax +39-0422-413736 Product name: Espresso Machine IAN 106103 Product/manufacturer ID no.: SEMR 850 A1 GB / IE...
 • Page 16 INNEHÅLL SYMBOLER VIKTIGA ANVISNINGAR BESKRIVNING AV APPARATEN AVSEDD ANVÄNDNING INLEDANDE STEG FÖR ANVÄNDNING KAFFEBRYGGNING CAPPUCCINOBRYGGNING ÅTERUPPTAGNING AV KAFFEBRYGGNING ANVÄNDBARA TIPS FÖR EN GOD ITALIENSK ESPRESSO RENGÖRING AV APPARATEN AVKALKNING NÄR MASKINEN TAS UR BRUK AVFALLSHANTERING TEKNISKA DATA LÖSNING FÖR FÖLJANDE PROBLEM GARANTI SYMBOLER Informationen i denna bruksanvisning är märkt på...
 • Page 17: Viktiga Anvisningar

  VIKTIGA ANVISNINGAR LÄS DENNA BRUKSANVISNING FÖRE ANVÄNDNING. SPARA ALLTID BRUKSANVISNINGEN. Vid ägarbyte av apparaten ska även denna bruksanvisning medfölja. • Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk och får inte användas för kommersiellt eller industriellt bruk. • Tillverkaren ansvarar inte för felaktig användning eller andra använd- ningsområden än de som beskrivs i denna bruksanvisning.
 • Page 18 • Innan apparaten ansluts till elnätet ska du kontrollera att spänningen som anges på typskylten i botten av maskinen överensstämmer med det lokala elnätets spänning. • Användning av förlängningssladdar som inte har godkänts av appa- ratens tillverkare kan orsaka skador och olyckor. •...
 • Page 19 när apparaten är påslagen eftersom de kan orsaka brännskador. • Kommer det inget vatten från filterhållaren kan det bero på att filtret är tilltäppt. Avbryt utmatningen och vänta i ca 10 sekunder. Ta där- efter bort och haka långsamt loss filterhållaren eftersom ett eventuellt resttryck kan orsaka sprut eller stänk.
 • Page 20: Beskrivning Av Apparaten

  BESKRIVNING AV APPARATEN Filterhållare för malt kaffe Utdragbart koppgaller Kaffemått/-press På/av-brytare Hålförsedd siklikonskiva Vred för utmatning av ånga (Thermocream®). Filter för malt kaffe Kontrollampa för värmesystemets temperatur Utdragbar vattenbehållare Brytare för ångfunktion Elsladd + stickkontakt Termometer för värmesystemets temperatur (°C och °F). Anordningen för cappuccino Brytare för kaffebryggning Utmatningsrör för vatten/ånga...
 • Page 21: Kaffebryggning

  rekommenderas det att låta minst en kopp vatten rinna ut från värmesystemets vattenkrets. Placera ett uppsamlingskärl men minst 1 L volym under bryggenheten och under anordningen för cappuccino (Fig. 5). Sätt brytaren (O) i läget för kaffe ( ). Vänta tills det rinner ut vatten från filterhållarens säte.
 • Page 22: Cappuccinobryggning

  Påfyllning av vattenbehållaren under användningen Det krävs ingen speciell åtgärd när vattnet tar slut i vattenbehållaren eftersom maskinen har en speciell självfyllningsventil. Det räcker att dra ut stickkontakten ur eluttaget, dra ut vatten- behållaren och fylla på den. CAPPUCCINOBRYGGNING Gör i ordning en cappuccino eller en varm choklad, eller värm andra drycker, genom att sätta brytaren (M) i läget för ånga ( ) och vänta tills kontrollampan (L) tänds vilket indikerar att värmesystemet har rätt temperatur för att mata ut ånga.
 • Page 23: Rengöring Av Apparaten

  RENGÖRING AV APPARATEN Observera! Samtliga nedanstående rengöringsmoment ska utföras med avstängd ma- skin och stickkontakten utdragen ur eluttaget. Observera! Genom att utföra underhåll och rengöring regelbundet fortsätter maskinen att fungera effektivt längre tid. Maskindiska aldrig maskinens delar. Använd aldrig direkta vattenstrålar. Observera! Samtliga moment ska utföras när maskinen har svalnat.
 • Page 24: Avkalkning

  Rengöring av filterhållarens säte Efter en tids användning kan det ha samlats kaffesump i filterhållarens säte. Den går att ta bort med en tandpetare eller en svamp (Fig. 13), eller genom att det får rinna vatten utan att filterhållaren är isatt (Fig. 4). Rengöring av anordningen för cappuccino Observera! Utför momentet när det kromade röret har svalnat för att undvika bränn-...
 • Page 25: Avfallshantering

  AVFALLSHANTERING Förpackning Produktens förpackning består av återvinningsbara material. Avfallshanteringen ska ske i behållare för återvinning. Elektronisk utrustning Kasta inte elektronisk utrustning i hushållssoporna. Bortskaffa den förbrukade apparaten korrekt enligt direktiv 2012/19/EG. På detta sätt kan det återvinningsbara materialet i apparaten återanvändas vilket begränsar miljöpåverkan.
 • Page 26: Lösning För Följande Problem

  LÖSNING FÖR FÖLJANDE PROBLEM Stäng omedelbart av maskinen och dra ut stickkontakten ur eluttaget i hän- delse av felfunktioner. PROBLEM ORSAKER ÅTGÄRDER Maskinen matar inte Det finns för lite vatten och Kontrollera att vattennivån i vattenbehållaren är ut ånga. pumpen suger inte. korrekt.
 • Page 27: Garanti

  GARANTI Bäste kund, Apparaten levereras med en 3 års garanti (rättslig garanti) från inköpsdatum. Om produkten skulle visa sig felaktig, täcks köparen av konsumentskyddet, som inte är begränsat till följande garantivillkor. Garantivillkor Garantiperioden börjar vid inköpsdatum. Originalkvittot ska bevaras som inköpsbevis. Vid material- eller tillverkningsfel som upptäcks inom 3 år (rättslig garanti) från produktens inköps- datum, kommer tillverkaren, efter eget val, att gratis reparera eller byta ut apparaten.
 • Page 28 Tillverkarens /Importörens namn: De‘Longhi Appliances S.r.l. Underskrift: Via L. Seitz, 47 .............. 31100 Treviso - Italy Beskrivning av felet: Tel. +39-0422-4131 Fax +39-0422-413736 .............. Produktens namn: .............. Espressomaskin IAN .............. 106103 Produktens / tillverkarens .............. ID-nummer: .............. SEMR 850 A1 ..............
 • Page 29 NL / BE INHOUDSOPGAVE SYMBOLEN BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT BEDOELD GEBRUIK VOORBEREIDING OP HET GEBRUIK KOFFIE MAKEN CAPPUCCINO MAKEN DE MACHINE WEER GEBRUIKEN VOOR KOFFIE HANDIGE TIPS OM EEN GOEDE ITALIAANSE ESPRESSO TE ZETTEN REINIGING VAN HET APPARAAT ONTKALKEN BUITENWERKINGSTELLING AFDANKEN...
 • Page 30: Belangrijke Waarschuwingen

  NL / BE BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN LEES DEZE INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES ALTIJD. Wanneer het apparaat aan anderen wordt overgedragen, moet ook deze handleiding worden meegegeven. • Dit apparaat is uitsluitend voor privégebruik ontworpen, en moet dus als ongeschikt worden geacht voor commerciële of industrieel gebruik.
 • Page 31 NL / BE GEVAAR door elektriciteit • Het apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of personen zonder ervaring en kennis, maar uitsluitend als ze door een verantwoordelij- ke persoon worden gevolgd of als ze goede instructies over een veilig gebruik van het apparaat hebben gekregen, en deze en de gevaren bij het gebruik ervan hebben begrepen.
 • Page 32 NL / BE • Het apparaat moet op een stevige ondergrond worden gebruikt en ook als het niet wordt gebruikt moet het op een stevige ondergrond staan. • Het apparaat mag niet worden gebruikt als het is gevallen, als er zichtbare schade is of als het lekt.
 • Page 33: Beschrijving Van Het Apparaat

  NL / BE • Gebruik geen koolzuurhoudend water. • Doe nooit iets anders in het filter dan gemalen koffie. Het apparaat zou hierdoor zwaar beschadigd kunnen raken. • Zet de machine niet in een omgeving met een omgevingstemperatuur die lager is dan 0 °C, aangezien het in de ketel achtergebleven water zou kunnen bevriezen en schade zou kunnen veroorzaken.
 • Page 34: Voorbereiding Op Het Gebruik

  NL / BE VOORBEREIDING OP HET GEBRUIK Inbedrijfstelling Controleer of de netspanning in huis dezelfde is als die op het plaatje met technische gege- vens van het apparaat. Zet de machine vervolgens op een vlak oppervlak. Was het reservoir alvorens het te gebruiken, vul het met vers water (MAX. 1 liter) en zorg er vervolgens voor dat het goed op zijn plaats zit (Fig.
 • Page 35: Cappuccino Maken

  NL / BE verwijderd als de schakelaar op koffiezetten staat (op de koffiestand Let op! Na de koffieafgifte wacht u zo'n tien seconden voordat u de filterhouder los- draait. De filterhouder wordt verwijderd door hem langzaam van rechts naar links te draaien, waardoor wordt voorkomen dat er water of koffie uitschiet. Als er in ruststand wolkjes stoom uit de plek waar de filterhouder wordt vastge- houden komen, dan is dat volkomen normaal.
 • Page 36: De Machine Weer Gebruiken Voor Koffie

  NL / BE DE MACHINE WEER GEBRUIKEN VOOR KOFFIE Om meteen na een cappuccino te hebben gemaakt weer koffie te zetten moet de ketel op de temperatuur voor koffiezetten worden gebracht door als volgt te handelen: zet de schakelaar (M) omhoog om de ketel af te laten koelen en wacht tot het controlelampje (L) uitgaat en weer gaat branden.
 • Page 37 NL / BE • Zet de schakelaar (O) op de stand voor koffiezetten ( ) om het doorlopen van water te starten, en laat 15-20 seconden lang water doorlopen. • Stop de waterdoorloop en laat het tablet minstens 15 minuten inwerken met de filterhouder in de machine.
 • Page 38: Ontkalken

  NL / BE De behuizing van de machine schoonmaken Let op! Maak de vaste onderdelen van de machine met een niet-schurend, vochtig doekje schoon om de behuizing niet te beschadigen. ONTKALKEN Goed onderhoud en een regelmatige schoonmaakbeurt beschermen de machine en maken dat ze langer goed blijft werken, doordat er een aanzienlijk kleiner risico is dat er zich kal- kaanslag in het apparaat vormt.
 • Page 39: Probleemoplossingen

  NL / BE PROBLEEMOPLOSSINGEN Als de machine niet goed werkt, zet haar dan onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact. PROBLEMEN OORZAKEN OPLOSSINGEN De machine Er is weinig water en de Controleer of het waterpeil in het reservoir hoog geeft geen stoom pomp zuigt niet aan.
 • Page 40: Garantie

  NL / BE GARANTIE Vriendelijke klant, Op dit apparaat geven wij u 3 jaar garantie (conventionele garantie) vanaf de verkoopdatum. Als het product defect is heeftbeschikt u overde rechten ten opzichte van de verkoper zoals vastgesteld door de wet. De wettelijke rechten worden niet gelimiteerd door onze garantie die hieronder wordt beschreven.
 • Page 41 E-mail: ........................Naam fabrikant / importeur: ............De‘Longhi Appliances S.r.l............Via L. Seitz, 47 ............31100 Treviso - Italy Tel. +39-0422-4131 Fax +39-0422-413736 Productbenaming: Espressoapparaat IAN 106103 Identificatienummer product / fabri- kant: SEMR 850 A1 NL / BE...
 • Page 42: Symboles

  FR / BE TABLE DES MATIERES SYMBOLES REMARQUES IMPORTANTES DESCRIPTION DE L’APPAREIL USAGE PRÉVU OPERATIONS AVANT L’EMPLOI COMMENT FAIRE LE CAFÉ COMMENT FAIRE LE CAPPUCCINO REUTILISATION DU CAFE CONSEILS UTILES POUR OBTENIR UN BON CAFE ESPRESSO A L’ITALIENNE 49 NETTOYAGE DE L’APPAREIL DÉCALCIFICATION MISE HORS SERVICE ELIMINATION DU PRODUIT...
 • Page 43: Remarques Importantes

  FR / BE REMARQUES IMPORTANTES LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT L’EMPLOI. CONSERVER TOUJOURS CES INSTRUCTIONS. Si l’appareil est transféré à d’autres personnes, remettre également ce manuel. • L’appareil est destiné seulement à une utilisation domestique et ne doit en aucun cas être servir à des fins commerciales ou industrielles. •...
 • Page 44 FR / BE physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dépourvues d’expé- rience, de connaissance, à condition qu’elles soient suivies par un adulte responsable ou qu’elles aient compris les instructions fournies concernant l’utilisation en toute sécurité et des dangers pouvant découler de l’utilisation. •...
 • Page 45 FR / BE cordon d’alimentation, doivent exclusivement être effectuées dans un centres d’assistance après-vente ou par des techniciens agréés, de façon à prévenir les risques éventuels. DANGER: RISQUE DE BRÛLURE CAUSÉ PAR LA VAPEUR À HAUTE TEMPÉRATURE • Ne jamais diriger le jet de vapeur ou d’eau chaude vers les parties du corps;...
 • Page 46: Description De L'appareil

  FR / BE • Ne pas laisser l’appareil exposé aux agents atmosphériques (pluie, soleil, etc...). • Après avoir débranché la prise d’alimentation et lorsque les parties chaudes ont refroidi, l’appareil doit être nettoyé exclusivement avec un linge non abrasif à peine humide et seulement quelques gouttes de détergents neutres non agressifs (ne pas utiliser de solvants qui détériorent le plastique).
 • Page 47: Comment Faire Le Café

  FR / BE blement dans son siège (Fig. 3). Vérifier que le réservoir soit correctement introduit car dans le cas contraire le café ne pourra s’écouler. Brancher l’appareil à la prise de courant qui doit être munie d’une prise de terre. Premier allumage Après avoir rempli le réservoir d’eau fraiche plate, mettre la machine en marche.
 • Page 48: Comment Faire Le Cappuccino

  FR / BE Si on remarque de petites bouffées de vapeur provenant du porte-filtre durant la phase d’attente de la vapeur, considérer le phénomène comme absolument normal. Le voyant température chaudière (L) s’éteindra et s’allumera périodiquement, en montrant l’intervention du thermostat du chauffe-eau qui sert à maintenir à un niveau optimal la tem- pérature de l’eau.
 • Page 49: Conseils Utiles Pour Obtenir Un Bon Cafe Espresso A L'italienne

  FR / BE bouton rotatif vapeur (K): L’eau sortira tant que le voyant température chaudière (L) ne sera pas éteint. A ce stade, bloquer le bouton rotatif vapeur (K) et pousser l’interrupteur café (O) vers le haut. Attendre que le voyant température chaudière (L) s’allume. La machine est de nouveau prête pour faire le café.
 • Page 50: Décalcification

  FR / BE laisser reposer encore 15-20 secondes, jusqu’à remplir de deux réservoirs d’eau. • Enlever le porte-filtre de la machine, extraire le filtre et bien le rincer sous l’eau courante du robinet. • Eteindre la machine, débrancher le câble d’alimentation de la prise de courant et nettoyer le siège de l’accrochage du porte-filtre à...
 • Page 51: Mise Hors Service

  FR / BE malgré tout, après un certain temps, le fonctionnement de l’appareil devait être compromis suite à l’utilisation fréquente d’eau dure et très calcaire, on peut procéder à la décalcifica- tion de la machine pour résorber le disfonctionnement. En cas de besoin de décalcification, observer les indications de la feuille d’instructions du produit décalcifiant.
 • Page 52: Comment Remedier Aux Inconvenients Suivants

  FR / BE COMMENT REMEDIER AUX INCONVENIENTS SUIVANTS En cas de fonctionnement anormal, éteindre immédiatement la machine et débrancher la prise de courant. PROBLÈMES CAUSES SOLUTIONS La machine ne Il y a peu d’eau et la Contrôler que le niveau d’eau dans le réservoir est régulier débite pas de pompe n’aspire pas.
 • Page 53: Garantie

  FR / BE GARANTIE Cher client, Cet appareil est couvert par une garantie de 3 ans (garantie conventionnelle) à partir de sa date d’achat. En cas de vice de fonctionnement du produit, vous pourrez jouir des droits établis par la loi envers le vendeur.
 • Page 54 : .............. De‘Longhi Appliances S.r.l............... Via L. Seitz, 47 31100 Treviso - Italy .............. Fon +39-0422-4131 Fax +39-0422-413736 Désignation du produit : Machine à expresso IAN 106103 Code du produit / fabricant : SEMR 850 A1 FR / BE...
 • Page 55: Symbole

  DE / AT / CH INHALTVERZEICHNIS SYMBOLE WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE TEILEBEZEICHNUNG UND LIEFERUMFANG BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG BENUTZUNGANLEITUNG ZUBEREITUNG EINES ESPRESSOS MILCHSCHAUM-ZUBEREITUNG WIEDEREINSTELLEN AUF KAFFEEZUBEREITUNG WIE SIE EINEN GUTEN ITALIENISCHEN ESPRESSO ZUBEREITEN REINIGUNG DES FILTERS ENTKALKUNG AUSSBETRIEBNAHME ENTSORGUNG TECHNISCHE DATEN WAS TUN, WENN ES PROBLEME GIBT GARANTIE SYMBOLE Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen sind wie folgt gekennzeichnet:...
 • Page 56: Wichtige Sicherheitshinweise

  DE / AT / CH WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG, BEVOR SIE DAS GERÄT VERWENDEN. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF. • Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen und darf nicht für gewerbliche oder industrielle Zwecke verwendet werden. •...
 • Page 57 DE / AT / CH • Bevor das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird, muss kontrol- liert werden, ob die Netzspannung den Angaben auf dem Typenschild des Geräts entspricht. • Der Einsatz von nicht vom Hersteller zugelassenen Verlängerungskabeln kann Schäden und Unfälle verursachen. •...
 • Page 58 DE / AT / CH Hinweise zu Verbrühungsgefahr • Den Dampfstrahl oder das heiße Wasser nie auf Körperteile richten; Vorsicht beim Umgang mit dem Dampfröhrchen/ Heißwasserröhrchen: Verbrühungsgefahr! • Die äußeren Metallteile des Gerätes und des Filterhalters dürfen wäh- rend des Gerätebetriebs nicht angefasst werden, weil sie Verbrennungen verursachen können.
 • Page 59: Teilebezeichnung Und Lieferumfang

  DE / AT / CH Es können einige Tropfen mildes Spülmittel verwendet werden (nie Lösungsmittel benutzen, die Plastikteile beschädigen können). TEILEBEZEICHNUNG UND LIEFERUMFANG Filterhalter für Kaffeepulver Abtropfgitter Messlöffel/ Kaffeedrücker Einschalttaste Silikon-Lochscheibe Thermocream® Dampfregler Filter für Kaffeepulver Temperaturkontrollleuchte Herausnehmbarer Wassertank Schalter Dampffunktion Netzkabel + Stecker Heizkessel-Thermometer (°C und °F) Dampröhrchen...
 • Page 60: Zubereitung Eines Espressos

  DE / AT / CH Bei erstmaliger Inbetriebnahme oder nach längerem Stillstand empfehlen wir Ihnen mindestens eine Tasse Wasser aus dem Wasserkreislauf austreten zu lassen. Unter der Aufschäumdüse einen Halben-Liter-Behälter stellen (Fig. 5). Den Schalter zum Kaffee (O) auf Kaffee-Position ( ) stellen.
 • Page 61: Milchschaum-Zubereitung

  DE / AT / CH die Temperaturkontrollleuchte (L) stets eingeschaltet sein. Funktion für das automatische Ausschalten Ist das Gerät eingeschaltet, wird aber nicht gebraucht, so aktiviert sich, nach 30 Minuten von der letzten Kaffeeproduktion oder Dampfbenutzung, die Funktion für automatisches Ausschalten.
 • Page 62: Wie Sie Einen Guten Italienischen Espresso Zubereiten

  DE / AT / CH ist jetzt wieder für die Kaffeezubereitung bereit. WIE SIE EINEN GUTEN ITALIENISCHEN ESPRESSO ZUBEREITEN Für optimale Ergebnisse empfehlen wir, nur ausdrücklich für die Zubereitung in Espressomaschinen zusammengestellte Mischungen zu verwenden. Das Kaffeepulver im Filterhalter leicht andrücken. Nach wenigen Sekunden fließt der Kaffee bereits in die Tasse. Die Geschwindigkeit des Austritts des Kaffees kann geändert werden, indem der Umfang der Kaffeeportion im Filter leicht variiert und/oder ein Kaffee mit einem anderen Mahlgrad verwendet wird.
 • Page 63 DE / AT / CH • In den Filter (ohne Kaffee) eine Geschirr-spülmittel Tablette einlegen. • Abwarten, bis das Gerät richtig heiß ist (mindestens 5 Minuten Aufheizzeit). • Den Filterhalter am Gerät befestigen und einen Behälter unter dem Filterhalter aufstellen. •...
 • Page 64: Entkalkung

  DE / AT / CH Reinigung des Abtropfgitters und der Auffangschale Beachten Sie, dass die Auffangschale (H) von Zeit zu Zeit entleert werden muss. Das Abtropfgitter (I) entfernen und unter fließendem Wasser spülen; die Auffangschale (H) aus dem Gerät ziehen und unter fließendem Wasser spülen. Reinigung des Gerätegehäuses WICHTIG! Um das Gehäuse nicht zu beschädigen, müssen alle festen Geräteteile mit...
 • Page 65: Was Tun, Wenn Es Probleme Gibt

  DE / AT / CH WAS TUN, WENN ES PROBLEME GIBT Bei Betriebsstörungen sofort das Gerät ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen. Probleme Ursachen Abhilfe Es kommt kein Zu wenig Wasser im Kontrollieren, ob der Wassertank richtig eingesetzt Dampf.
 • Page 66: Garantie

  DE / AT / CH GARANTIE Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie [bzw. wie vereinbarte Garantie] ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu.
 • Page 67 00800 09348567 (CH / AT) .............. E-Mail: .............. service@mynetsend.de (DE/AT/CH) Hersteller- / Importeurbezeichnung: De‘Longhi Appliances S.r.l. Via L. Seitz, 47 31100 Treviso - Italy Tel. +39-0422-4131 Fax +39-0422-413736 Produktbezeichnung: Espressomaschine IAN 106103 Produkt- / Herstellerkennzeichnungsnummer: SEMR 850 A1 DE / AT / CH...

This manual is also suitable for:

106103

Table of Contents