Download Print this page

AEG VL 5688 S Instruction Manual

Stand ventilator.
Hide thumbs

Advertisement

D
Standventilator
NL
Staande ventilator
F
Ventilateur sur pied
E
Ventilador de pied
I
Ventilatore a cavalletta
GB
Standing Fan
PL
Stojący wentylator
H
Felállítható ventilátor
RUS Вентилятор на стойке
AR
‫مروحة عمود‬
STAND­
VENTILATOR
VL 5688 S
VL 5688 S_IM
D
NL
F
E
I
4
10
15
20
25
30
35
41
46
54
GB PL
H RUS AR
21.11.16

Advertisement

   Summary of Contents for AEG VL 5688 S

 • Page 1: Table Of Contents

  Istruzioni per l’uso Standing Fan Instruction Manual Stojący wentylator Instrukcja obsługi / Gwarancja Felállítható ventilátor Használati utasítás RUS Вентилятор на стойке Руководство по эксплуатации ‫مروحة عمود‬ ‫دليل التعليامت‬ GB PL H RUS AR STAND­ VENTILATOR VL 5688 S VL 5688 S_IM 21.11.16...

 • Page 2

  Inhalt Deutsch English Inhalt Contents Übersicht der Montage ...........Seite Assembly overview ............Page Bedienungsanleitung ............Seite Instruction Manual............Page 30 Technische Daten .............Seite Technical Data ..............Page 34 Garantie ................Seite Disposal ................Page 34 Entsorgung ................Seite Język polski Nederlands Inhoud Spis treści Overzicht van de montage..........Pagina Przegląd montażu ............

 • Page 3: Übersicht Der Montage

  Übersicht der Montage Overzicht van de montage Przegląd montażu Aperçu du montage Az összeszerelés áttekintése Обзор сборка Resumen de montaje Panoramica dell'assemblaggio ‫نظرة عامة عىل الرتكيب‬ Assembly overview VL 5688 S_IM 21.11.16...

 • Page 4: Bedienungsanleitung / Garantie

  Deutsch Bedienungsanleitung • Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät. •...

 • Page 5

  Deutsch • Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern suchen Sie einen autorisierten Fachmann auf. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. •...

 • Page 6

  Deutsch Position Beschreibung Stück Propeller Haken (fest montiert am vorderen Schutzgitter) Feststellschraube für Propeller Hinteres Schutzgitter Abgeflachte Stelle auf der Motorwelle Motor Drehschalter für Geschwindigkeit (am Motor) Einstellknopf für Oszillation (am Motor) Halterung (am Motor) Befestigungsmutter Vorderes Schutzgitter Befestigungsschraube für Schutzgitter Netzkabel (am Motor) Kleine Rändelschraube Begrenzungsschraube...

 • Page 7

  Deutsch Montageanleitung Standort Das Gerät muss unbedingt vor Inbetriebnahme komplett Als Standort eignet sich eine rutschfeste, ebene Fläche. montiert werden! Inbetriebnahme WARNUNG: Verletzungsgefahr! Die Kanten des Propellers sind scharf. Seien Sie vorsichtig Elektrischer Anschluss bei der Montage. 1. Bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken, prüfen Sie, ob die Netzspannung, die Sie benutzen HINWEIS: wollen, mit der des Gerätes übereinstimmt.

 • Page 8: Technische Daten

  Kauf durch Unternehmer für das Gerät Technische Daten eine Garantie von 12 Monaten. Modell: ................VL 5688 S Die Garantiezeit für Verbraucher reduziert sich auf 12 Mo- Spannungsversorgung: ........220 - 240 V~, 50 Hz nate, sofern sie ein zur gewerblichen Nutzung geeignetes Leistungsaufnahme: ..............

 • Page 9: Entsorgung

  Deutsch 3. Mängel müssen innerhalb von 14 Tagen nach Erkennbar- Bitte vergessen Sie nicht, dem Gerät eine Kopie Ihres keit uns gegenüber schriftlich angezeigt werden. Besteht Kaufbeleges (Kassenbon, Rechnung, Lieferschein) als Ga- der Garantieanspruch zu Recht, entscheiden wir, auf rantienachweis beizulegen, da wir sonst keine kostenlosen welche Art der Schaden / Mangel behoben werden soll, Garantieleistungen erbringen können.

 • Page 10: Gebruiksaanwijzing

  Nederlands Gebruiksaanwijzing • Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet Bedankt voor het uitkiezen van ons product. We hopen dat u geschikt voor commercieel gebruik. veel plezier van het toestel heeft. • Gebruik het apparaat niet buiten. Bescherm het tegen hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in Symbolen in deze bedieningshandleiding vloeistoffen dompelen) en scherpe randen.

 • Page 11

  Nederlands • Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem altijd contact op met een erkende monteur. Als de stroomkabel is bescha- digd, moet deze door de fabrikant, zijn dealer of vergelijkbare, erkende personen vervangen worden om gevaar te vermijden. •...

 • Page 12

  Nederlands Positie Beschrijving Aantal Platte kant van motoras Motor Draaischakelaar voor snelheid (op de motor) Regelknop voor oscillatie (op de motor) Houder (op de motor) Borgmoer Beschermingsrooster voorzijde Bevestigingsschroef voor beschermingsrooster Netsnoer (op de motor) Kleine kartelschroef Begrenzingsbout Kartelmoer voor borgbout Borgbout Zonder Schroeven voor het achterste beschermingsrooster Beoogd gebruik...

 • Page 13

  Nederlands 5. Gebruik de kleine gekartelde duimschroef en de be- die van het apparaat. Daartoe verwijzen wij naar het grenzingsbout om de hellingshoek van de ventilator in typeplaatje. te stellen. 2. Sluit het apparaat aan op een correct geïnstalleerde 6. Vervolgens de gekartelde moer aan het einde van de geaarde contactdoos.

 • Page 14: Technische Gegevens

  Voor informatie over verzamelpunten voor uw apparaten kunt u contact opnemen met uw gemeente of gemeentead- Technische gegevens ministratie. Model: ................VL 5688 S Spanningstoevoer: ..........220 - 240 V~, 50 Hz Opgenomen vermogen: ............50 W Beschermingsklasse:................. Nettogewicht: ..............ong. 7,0 kg...

 • Page 15: Mode D'emploi

  Français Mode d’emploi • N’utilisez cet appareil que pour un usage privé et pour les taches auxquelles il est destiné. Cet appareil n’est pas Nous vous remercions d’avoir choisi notre produit. Nous prévu pour une utilisation professionnelle. espérons qu’il vous apportera satisfaction. •...

 • Page 16

  Français • N’essayez pas de réparer l’appareil vous-même. Contactez toujours un technicien agrée. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes ayant qualité semblable afin d’éviter un risque. •...

 • Page 17

  Français Position Description Quantité Grille de protection arrière Zone plate de l’arbre du moteur Moteur Commutateur rotatif de vitesse (sur le moteur) Bouton de contrôle de l’oscillation (sur le moteur) Support (sur le moteur) Boulon de fixation Grille de protection avant Vis de fixation de la grille de protection Cordon d’alimentation (sur le moteur) Petite vis à...

 • Page 18

  Français Utilisation 3. Placez le moteur sur le tube de pied comme le montre la Fig. D. Le renfoncement carré sur le support doit être Réglage de base aligné sur le trou individuel du tube. 4. Faites glisser la vis de verrouillage dans le trou jusqu’à ce Réglez l’angle d’inclinaison de l’air avant de mettre l’appareil qu’elle atteigne le butoir tétragonal.

 • Page 19: Données Techniques

  • Rangez toujours l’appareil hors de portée des enfants, dans un endroit sec et bien aéré. Données techniques Modèle : ................VL 5688 S Alimentation : ............220 - 240 V~, 50 Hz Consommation : ................ 50 W Classe de protection :...............

 • Page 20: Instrucciones De Servicio

  Español Instrucciones de servicio • Solamente utilice el aparato para el uso privado y para el fin previsto. Este aparato no está destinado para el uso Gracias por elegir nuestro producto. Esperamos que disfrute profesional. con el uso de este aparato. •...

 • Page 21

  Español corresponde al fabricante, a su representante o persona de cua- lificación similar su reemplazo para evitar peligros. • Pueden utilizar este aparato niños mayores de 8 años y perso- nas con con minusvalías físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia ni conocimientos, siempre que se les someta a supervisión o se les instruya respecto a su uso de forma segura y de manera que entiendan los peligros existentes.

 • Page 22

  Español Posición Descripción Cantidad Mando de control para la oscilación (en el motor) Dispositivo fijador (en el motor) Rosca de fijación Rejilla protectora anterior Tornillo de fijación para la rejilla protectora Cable de alimentación (en el motor) Tornillo estriado pequeño Perno de limitación Rosca estriada para el perno del carro Perno del carro...

 • Page 23: Puesta En Marcha

  Español NOTA: Asegúrese de que el asa de transporte de la rejilla Ajustaciones fundamentales protectora esté orientada hacia arriba. Antes de poner en marcha el aparato, ajuste el ángulo de 9. Monte la rejilla protectora posterior con los 4 tornillos. inclinación de la soplante.

 • Page 24: Datos Técnicos

  • Guarde siempre el aparato fuera del alcance de los niños en un lugar seco y bien ventilado. Datos técnicos Modelo: ................VL 5688 S Suministro de tensión: ........220 - 240 V~, 50 Hz Consumo de energía: .............. 50 W Clase de protección: .................

 • Page 25: Istruzioni Per L'uso

  Italiano Istruzioni per l’uso • Utilizzare l’apparecchio esclusivamente per scopi privati e conformemente al tipo di applicazione previsto. Questo Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Vi auguriamo un prodotto non è stato concepito ai fini di un impiego in buon utilizzo del dispositivo.

 • Page 26

  Italiano giato, farlo sostituire dal produttore, dall’agente addetto all’as- sistenza oppure da personale qualificato per evitare situazioni pericolose. • Il ferro da stiro può essere utilizzato dai bambini da 8 anni in su e dalle persone con ridotte abilità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza sotto la diretta super- visione o dietro istruzioni sull’uso sicuro dell’apparecchio e sui possibili pericoli derivanti dal suo utilizzo.

 • Page 27

  Italiano Posizione Descrizione Quantità Manopola di controllo per oscillazione (sul motore) Supporto (sul motore) Dado di fissaggio Griglia di protezione frontale Vite di fissaggio per griglia di protezione Cavo di alimentazione (sul motore) Vite zigrinata piccola Bullone di fermo Dado zigrinato per bullone di carrello Bullone di carrello Senza Viti per la griglia di protezione posteriore...

 • Page 28

  Italiano 8. Tenere la griglia di protezione posteriore in modo che i 4 fori sulla griglia protettiva siano esattamente sopra i Impostazioni di base 4 fori del motore. Prima di mettere in funzione l’apparecchio regolare l’angolo NOTA: di inclinazione della ventola. Garantire che l’impugnatura di trasporto sulla griglia di 1.

 • Page 29: Dati Tecnici

  • Conservare sempre il dispositivo fuori dalla portata dei bambini, in un luogo ben ventilato e asciutto. Dati tecnici Modello: ................VL 5688 S Alimentazione rete: ..........220 - 240 V~, 50 Hz Consumo di energia: ..............50 W Classe di protezione: ................

 • Page 30: Instruction Manual

  English Instruction Manual • The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose. This appliance is not fit for Thank you for choosing our product. We hope you will enjoy commercial use. using the appliance. • Do not use it outdoors. Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and Symbols in these Instructions for Use sharp edges.

 • Page 31

  English • This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental ca- pabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

 • Page 32

  English Position Description Quantity Fastening nut Front protective grid Fastening screw for protective grid Power cord (on motor) Small knurled screw Limit bolt Knurled nut for carriage bolt Carriage bolt Without Screws for rear protective grid Intended Use Assembly Instructions This appliance is a fan intended for rooms of up to 40 m².

 • Page 33

  English 9. Mount the rear protective grid with the 4 screws. 10. Attach the propeller and fasten it with the locking screw. Basic Settings CAUTION: Set the blower inclination angle before starting the device. The screw must sit on the flattened side of the motor 1.

 • Page 34: Technical Data

  • Always store the appliance out of the reach of children, in a well-ventilated and dry place. Technical Data Model: ................VL 5688 S Power supply: ............220 - 240 V~, 50 Hz Power consumption:..............50 W Protection class: .................

 • Page 35: Instrukcja Obsługi / Gwarancja

  Język polski Instrukcja obsługi • Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalno- korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość. ści gospodarczej.

 • Page 36

  Język polski • Nie próbować naprawiać urządzenia samodzielnie. Skontakto- wać się z pracownikiem autoryzowanego serwisu. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, przedstawiciela serwisu lub podobnie wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć zagrożenia. • Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub starsze, osoby z obniżoną...

 • Page 37

  Język polski Pozycja Opis Ilość Tylna kratka ochronna Płaskie miejsce na wałku silniczka Silniczek Obrotowy regulator prędkości (na silniku) Regulator drgań (na silniku) Uchwyt (na silniku) Nakrętka mocująca Przednia kratka ochronna Śruba mocująca kratki ochronnej Kabel zasilający (na silniku) Mała śruba radełkowana Śruba ograniczająca Radełkowana nakrętka śruby z łbem kulistym Śruba z łbem kulistym...

 • Page 38

  Język polski Użytkowanie 5. Użyć małej radełkowanej śruby skrzydełkowej oraz śruby ograniczającej, aby ustawić kąt nachylenia wentylatora. Podstawowe ustawienia 6. Następnie zamocować radełkowaną nakrętkę na końców- ce śruby z łbem kulistym i dokręcić. Zanim uruchomicie Państwo urządzenie proszę ustawić 7. Odkręcić 4 zamocowane śruby zewnętrzne z przedniej odpowiedni kąt nachylenia dmuchawy.

 • Page 39: Dane Techniczne

  • sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, Dane techniczne akumulatorów, • uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego Model: ................VL 5688 S lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przecho- Napięcie zasilające: ..........220 - 240 V~, 50 Hz wywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz Pobór mocy: ................

 • Page 40: Usuwanie

  Język polski Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynika- jących z niezgodności towaru z umową. Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Dystrybutor: CTC Clatronic Sp. z o.o ul.

 • Page 41: Használati Utasítás

  Magyarul Használati utasítás • Kizárólag személyi célra használja a készüléket, és csupán arra, amire való! A készülék nem ipari jellegű használatra Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, elége- készült. detten használja majd a készüléket. • Ne használja a szabadban! Ne tegye ki erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak és nedvességnek (semmi A használati útmutatóban található...

 • Page 42

  Magyarul megsérül, a gyártónak, a szerviz ügynökségnek vagy más, ha- sonlóan képzett személynek kell a javítást végeznie, a veszélyek elkerülése érdekében. • A készüléket 8 éves és idősebb gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy értelmi képességű személyek és akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk ehhez, csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos használatá- ra megtanították őket és megértették az érintett veszélyeket.

 • Page 43

  Magyarul Pozíció Leírás Mennyiség Forgókapcsoló a sebesség beállítására (a motoron) Oszcilláló mozgás kapcsolója (a motoron) Tartó (a motoron) Rögzítőanya Elülső védőrács A védőrács rögzítőcsavarja Hálózati kábel (a motoron) Kis bordázott csavar Határoló csapszeg Recés anya a hordozó csapszeghez Hordozó csapszeg Nélkül Csavar a védőrácshoz Ajánlott használat...

 • Page 44

  Magyarul Használat MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy a védőrácson levő hordozófül Alapbeállítások felfelé nézzen. Mielőtt üzembe helyezné a készüléket, állítsa be a levegőfú- 9. Rögzítse a hátsó védőrácsot a 4 csavarral. vás hajlásszögét! 10. Illessze be a propellert és rögzítse azt a rögzítőcsavarral. 1.

 • Page 45: Műszaki Adatok

  • A készüléket mindig száraz, jól szellőző helyen tárolja, ahol a gyerekek nem férnek hozzá. Műszaki adatok Modell: ................VL 5688 S Feszültségellátás: ..........220 - 240 V~, 50 Hz Teljesítményfelvétel:..............50 W Védelmi osztály: .................

 • Page 46: Руководство по эксплуатации

  Русский Руководство по эксплуатации • Пользуйтесь прибором только частным образом и по назначению. Прибор не предназначен для коммерче- Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, он вам ского использования. понравится. • Не пользуйтесь прибором под открытым небом. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных Символы...

 • Page 47: Русский

  Русский • Выберите подходящее место для вентилятора, такое, чтобы исключить его опрокидывание во время работы! • Не ставьте прибор непосредственно перед печью или други- ми источниками тепла. • Не пытайте отремонтировать устройство самостоятельно. Обязательно свяжитесь с авторизованным мастером. При повреждении сетевого шнура, во избежание опасности поражения...

 • Page 48

  Русский Позиция Наименование Кол-во Винт-барашек Гайка-барашек Соединительная трубка Установленные решетки безопасности Крыльчатка Крючок (присоединен к решетке безопасности) Стопорный винт крыльчатки Задняя защитная решетка Приплюснутая часть вала электродвигателя Электродвигатель Поворотный переключатель скоростей (на моторе) Регулятор управления раскачиванием (на моторе) Держатель (на моторе) Крепежная...

 • Page 49

  Русский Инструкции по сборке 12. Закрепите защитную решетку крепежными винтами и гайками. Перед началом работы прибор необходимо полностью 13. Закройте крепежные элементы по окружности защит- собрать! ной решеткой. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Местоположение прибора Опасность получения травмы! У крыльчатки острые края. Во время сборки будьте В...

 • Page 50

  может быть причиной электрического удара или пожара. ВНИМАНИЕ: Технические данные • Не используйте проволочные щётки или другие царапающие предметы. Модель: ..............VL 5688 S • Не используйте сильные или царапающие чистящие Электропитание: .......... 220 - 240 V~, 50 Hz средства. Потребляемая мощность: ..........50 W Класс...

 • Page 51

  ‫العربية‬ ‫التنظيف‬ :‫ تحذير‬ .‫انزع القابس الرئييس دامئا قبل تنظيف الجهاز‬ .‫عند الرغبة يف إزالة واقي السالمة: أوقف تشغيل الجهاز ثم انزع قابس املأخذ الرئييس‬ ‫ال يجب بأي حال من األحوال غمر الجهاز يف املاء ألغراض التنظيف. وإال سيؤدي ذلك إىل‬ .‫صدمة كهربائية أو نشوب حريق‬ :‫ تنبيه‬ .‫ال تستخدم فرشاة سلك أو أي مواد كاشطة‬ .‫ال تستخدم أي مطهرات حمضية أو كاشطة‬ .‫نظف الجهاز من الخارج بقطعة قامش ناعمة ومبللة دون أي إضافات‬ .‫إذا كان الجهاز متس خ ً ا للغاية نظفه بقطعة قامش مبللة ثم جففه بعد ذلك‬ ‫التخزين‬ .‫نظف الجهاز كام هو مذكور‬ .‫ن ُويص بحفظ الجهاز يف عبوته األصلية يف حالة عدم استخدامه لفرتات طويلة‬ .‫خ ز ّ ن الجهاز دا مئ ًا بعي د ً ا عن متناول األطفال يف مكان جاف جيد التهوية‬ ‫البيانات الفنية‬ VL 5688 S .......................:‫الطراز‬ ‫التزود بالطاقة:.............. 02 2  - 042 فول ط  ~ 05 هرتز‬ ‫استهالك الطاقة:....................05 واط‬ I ......................:‫درجة الحامية‬ ‫صايف الوزن:...................

 • Page 52

  ‫العربية‬ ‫الغرض من االستخدام‬ .‫ثبت الشبكة الواقية بربغي الربط والصمولة‬ .‫أغلق املشابك عىل سطح الشبكة الواقية‬ .‫هذا الجهاز هو مروحة مخصصة لالستخدام يف الغرف حتى مساحة 04 مرت مربع‬ ‫ال تستخدم الجهاز ألي أغراض أخرى خالف غرض االستخدام املحدد. استخدم الجهاز‬ ‫الوضع‬ .‫حسب التعليامت املذكورة يف هذا الدليل. ال ي ُ ستخدم ألغراض تجارية‬ .‫الوضع املثايل للجهاز هو وضعه فوق سطح مسطح غري منزلق‬ ‫قد يؤدي استخدام الجهاز يف أي غرض آخر غري غرض االستخدام املخصص إىل إتالف‬ .‫املمتلكات أو حدوث إصابات‬ ‫تشغيل الجهاز‬ .‫ال تتحمل جهة التصنيع أي مسؤولية عن األرضار الناتجة من سوء االستخدام‬ ‫التوصيل الكهربايئ‬ ‫قبل إدخال القابس يف املقبس الكهربايئ. تأكد أن الجهد الرئييس املستخدم يطابق‬ ‫إ ز الة تغليف الجهاز‬ .‫جهد الجهاز. ميكنك العثور عىل هذه املعلومات عىل لوحة االسم‬ .‫أخرج الجهاز من عبوة تغليفه‬ .‫وصل الجهاز مبقبس توصيل محمي مثبت مالئم‬ ‫أزل كل مواد التغليف مثل الرقائق املعدنية ومادة الحشو وحوامل األسالك والعبوة‬ .‫الكرتونية‬ ‫االستخدام‬ .‫افحص سعة التسليم‬ ‫اإلعدادات األساسية‬ .‫افحص الجهاز للعثور عىل أي تلف قد حدث أثناء النقل ملنع حدوث مخاطر‬ .‫اضبط زاوية ميل املروحة قبل بدء تشغيل الجهاز‬ :‫ مالحظة‬ .‫فك الربغي املسنن الصغري‬ ‫قد يتبقى عىل سطح الجهاز غبار أو بقايا اإلنتاج. نويص مبسح مبيت الجهاز بقطعة‬...

 • Page 53

  ‫العربية‬ ‫نطاق التسليم ووصف األج ز اء‬ ‫الكمية‬ ‫الوصف‬ ‫الرقم‬ ‫حامل ثاليث‬ ‫مستدق‬ )‫حامل أنبويب (مثبت باملستدق‬ ‫برغي لولبي مسنن لضبط االرتفاع‬ ‫براغي للحامل الثاليث‬ ‫برغي م ُ جنح‬ ‫صمولة مجنحة‬ ‫أنبوب توصيل‬ ‫شبكات سالمة مر ك ّبة‬ ‫مروحة الدفع‬ )‫خطاف (مثبت بالشبكة الواقية األمامية‬ ‫برغي قفل مروحة الدفع‬ ‫شبكة واقية خلفية‬ ‫منطقة مسطحة عىل عمود املحرك‬ ‫محرك‬ )‫مفتاح دوار الخاص بالرسعة (باملوتور‬ )‫مقبض تحكم االهتزاز (باملوتور‬ )‫لرتكيب عىل شكل حرف (باملوتور‬ ‫صمولة الربط‬ ‫الشبكة الواقية األمامية‬ ‫برغي ربط الشبكة الواقية‬ )‫كبل الطاقة (باملوتور‬ ‫برغي مسنن صغري‬ ‫مسامر حدي‬ ‫صمولة مسننة ملسامر ربط مربع الرقبة‬ ‫مسامر ربط مربع الرقبة‬...

 • Page 54: دليل التعليامت

  ‫العربية‬ ‫دليل التعليامت‬ ‫هذا الجهاز مصمم لالستخدام الخاص وللغرض املقصود منه فقط. ال يصلح هذا‬ .‫الجهاز لالستخدام التجاري‬ .‫شك ر ً ا لك الختيارك منتجنا. نأمل يف أن تستمتع باستخدام الجهاز‬ ‫ ال تستخدم الجهاز يف األماكن الخارجية. احفظه بعيدا عن مصادر الحرارة وأشعة‬ ‫الشمس املبارشة والرطوبة (ال تغمسه مطلقا يف أي مادة سائلة) واألسطح الحادة. ال‬ ‫رموز تعليامت االستخدام‬ ‫تستخدم الجهاز ويديك مبتلة. إذا كان الجهاز رطبا أو مبتال، انزع القابس الكهربايئ‬ ‫تم وضع عالمات عىل هذه املعلومات الهامة خصيصا للحفاظ عىل سالمتك. من الرضوري‬ .‫عىل الفور‬ ‫االمتثال لهذه التعليامت لتجنب وقوع حوادث ومنع إلحاق تلف بالجهاز‬ ‫عند تنظيف الجهاز أو تخزينه، أوقف تشغيله وانزع القابس من مقبس التيار‬ ‫الكهربايئ دامئا (اسحب القابس نفسه، وليس سلك التوصيل) إذا مل يكن الجهاز قيد‬ :‫ تحذير‬ .‫االستخدام وأزل امللحقات املرفقة‬ ‫يحذرك هذا الرمز من اإلصابة مبخاطر عىل صحتك ويشري إىل وجود مخاطر محتملة‬ ‫ال تشغل الجهاز دون أن يكون تحت املراقبة. يجب إيقاف تشغيل الجهاز دامئا عند‬ .‫للتعرض لإلصابة‬ .‫مغادرة الغرفة. انزع القابس من مقبس التيار الكهربايئ‬ :‫ تنبيه‬ ‫يجب فحص الجهاز وأسالك املوصالت الرئيسية بانتظام الكتشاف وجود أية عالمات‬ .‫يشري هذا الرمز إىل وجود مخاطر محتملة قد يتعرض لها الجهاز أو أشياء أخرى‬ .‫للتلف. عند اكتشاف أي تلف يجب التوقف عن استخدام الجهاز‬ .‫استخدم قطع الغيار األصلية فقط‬ .‫ مالحظة: يلقي هذا الرمز الضوء عىل النصائح واملعلومات‬ ،‫لضامن سالمة أطفالك، يرجى حفظ العبوة بالكامل (الحقائب البالستيكية‬ .‫والصناديق، والبوليسرتين وغريها) بعيدا عن متناول أيديهم‬ ‫دليل التعليامت‬ ‫اقرأ تعليامت التشغيل بعناية قبل تشغيل الجهاز واحتفظ بالتعليامت مبا يف ذلك الضامن‬ !‫ال تدع األطفال الصغار يعبثون بالرقائق املعدنية خشية خطر االختناق‬ ‫وإيصال االستالم، وإذا أمكن، الصندوق الذي يحتوي. عىل العبوة الداخلية. عند إعطاء‬...

 • Page 55

  VL 5688 S_IM 21.11.16...

 • Page 56

  VL 5688 S_IM 21.11.16...

 • Page 57

  VL 5688 S_IM 21.11.16...

 • Page 58

  VL 5688 S Elektro-technische Vertriebsges. mbH AEG is a registered trademark used under license from AB Electrolux www.etv.de (publ) VL 5688 S_IM 21.11.16...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: