Electrolux EHL7640FOK User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

EHL7640FOK
................................................ .............................................
NL KOOKPLAAT
EN HOB
FR TABLE DE CUISSON
DE KOCHFELD
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
19
35
53

Advertisement

loading

  Also See for Electrolux EHL7640FOK

  Related Manuals for Electrolux EHL7640FOK

  Summary of Contents for Electrolux EHL7640FOK

 • Page 1 ..................... EHL7640FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING EN HOB USER MANUAL FR TABLE DE CUISSON NOTICE D'UTILISATION DE KOCHFELD BENUTZERINFORMATION...
 • Page 2: Table Of Contents

  9. TECHNISCHE INFORMATIE ..........18 WE DENKEN AAN U Bedankt om een Electrolux-apparaat te kopen. U koos voor een product dat jaren professionele ervaring en innovatie bevat. Ingenieus en stijlvol, het werd ontworpen met u in het achterhoofd.
 • Page 3: Veiligheidsinformatie

  NEDERLANDS 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installa- tie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet ver- antwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het appa- raat voor toekomstig gebruik. 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen WAARSCHUWING! Gevaar voor verstikking, letsel of permanente invali-...
 • Page 4: Veiligheidsvoorschriften

  • Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren. • Probeer brand nooit met water te blussen, maar scha- kel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z. met een deksel of blusdeken.
 • Page 5 NEDERLANDS • Gebruik dit apparaat in een huishoude- Aansluiting aan het lijke omgeving. elektriciteitsnet • De specificatie van het apparaat mag WAARSCHUWING! niet worden veranderd. Gevaar voor brand en elektrische • Bedien het apparaat niet met een exter- schokken. ne timer of een apart afstandbedie- ningssysteem.
 • Page 6: Beschrijving Van Het Product

  • Laat geen voorwerpen of kookgerei op • Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat vallen. Het oppervlak kan het apparaat te reinigen. beschadigen. • Maak het apparaat schoon met een • Activeer de kookzones niet met leeg vochtige, zachte doek.
 • Page 7 NEDERLANDS 3.1 Indeling bedieningspaneel 10 11 Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt. tiptoets functie Het apparaat in- en uitschakelen. Een kookstanddisplay Voor het weergeven van de kookstand. De Powerfunctie inschakelen. De brugfunctie inschakelen.
 • Page 8: Dagelijks Gebruik

  Display Beschrijving De Powerfunctie is in werking. Er is een storing. + cijfer OptiHeat Control (3 staps restwarmte-indicatie): door gaan met koken / warmhouden / restwarmte. Slot/kinderbeveiliging is in werking. Het kookgerei is niet geschikt of te klein, of er is geen kookgerei op de kookzone geplaatst.
 • Page 9 NEDERLANDS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4.4 Brugfunctie 4.6 Powerfunctie De brugfunctie verbindt twee kookzones De Powerfunctie maakt meer vermogen en ze werken samen als één kookzone. beschikbaar voor de inductiekookzones. Stel eerst de warmteinstelling in voor één De Powerfunctie kan een beperkte tijd kookzone.
 • Page 10 10 www.electrolux.com de tijd opgeteld. De display schakelt 4.8 Timer tussen en getelde tijd (minuten). • Om in de gaten te houden hoelang Timer met aftelfunctie de kookzone werkt: selecteer de Gebruik de timer met aftelfunctie om in te kookzone met .
 • Page 11: Nuttige Aanwijzingen En Tips

  NEDERLANDS • Als u het apparaat uitschakelt met Raak om deze functie te stoppen aan. De kookstand die u eerder hebt ingesteld, gaat de kinderbeveiliging weer werken. wordt weergegeven. Als u het apparaat stopt, stopt deze func- 4.12 OffSound Control (In- en tie ook.
 • Page 12 12 www.electrolux.com Plaats de pannen op het kruis dat op het De efficiëntie van de kookzone oppervlak staat waarop u kookt. Dek het kruis volledig af. Het magnetische gedeel- De efficiëntie van de kookzone heeft be- te van de bodem van de pan dient mini- trekking op de diameter van het kookge- maal 125 mm te zijn.
 • Page 13 NEDERLANDS Te gebruiken voor: Tijd Tips Nominaal stroomver- bruik rin- Hollandaise saus, boter 5 - 25 min Meng het geheel van 3 – 8 % smelten, chocolade, tijd tot tijd. gelatine Stollen: luchtige om- 10 - 40 min Met deksel bereiden 3 –...
 • Page 14: Onderhoud En Reiniging

  14 www.electrolux.com temperaturen gaar te laten worden en de gerechten niet te veel te bruinen. 6. ONDERHOUD EN REINIGING Reinig het apparaat telkens na gebruik schuin op de glazen plaat en ver- Gebruik altijd kookgerei met een schone wijder resten door het blad over het bodem.
 • Page 15 NEDERLANDS Probleem Mogelijke Oplossing De restwarmte-indicatie De kookzone is niet heet, Als het lang duurt alvo- gaat niet aan. omdat hij slechts kort- rens de kookzone vol- stondig is gebruikt. doende heet is, neem dan contact op met de klantenservice. De automatische op- Kookzone is heet.
 • Page 16: Montage-Instructies

  16 www.electrolux.com Probleem Mogelijke Oplossing Er is een storing opgetre- Schakel het apparaat uit. gaat branden. den in het apparaat, om- Verwijder het hete kook- dat er kookgerei is droog- gerei. Schakel na onge- gekookt. De oververhit- veer 30 seconden de tingsbeveiliging voor de kookzone opnieuw in.
 • Page 17 NEDERLANDS 8.3 Assemblage min. 500mm min. 50mm min. min. 2 mm min. 2 mm < 20 mm > 20 mm min. 500 mm min. 500 mm 30 mm 12 mm 57 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm 28 mm 41 mm 38 mm...
 • Page 18: Technische Informatie

  1) De beveiligingsdoos is als toebehoren niet in elk land verkrijgbaar. Neem contact op met uw plaatselijke leverancier. 9. TECHNISCHE INFORMATIE Modell EHL7640FOK Prod.Nr. 949 596 020 01 Typ 58 GDD D4 AU 220 - 240 V 50 - 60 Hz Induction 7.4 kW...
 • Page 19 9. TECHNICAL INFORMATION ..........34 WE’RE THINKING OF YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind.
 • Page 20: Safety Information

  20 www.electrolux.com 1. SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use causes in- juries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference.
 • Page 21: Safety Instructions

  ENGLISH • Never try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket. • Do not store items on the cooking surfaces. • Do not use a steam cleaner to clean the appliance. •...
 • Page 22 22 www.electrolux.com pliance or hot cookware, when you • Users with a pacemaker must keep a connect the appliance to the near sock- distance of minimum 30 cm from the induction cooking zones when the ap- pliance is in operation.
 • Page 23: Product Description

  ENGLISH cleaning pads, solvents or metal ob- • Contact your municipal authority for in- jects. formation on how to discard the appli- ance correctly. 2.4 Disposal • Disconnect the appliance from the mains supply. WARNING! • Cut off the mains cable and discard it. Risk of injury or suffocation.
 • Page 24: Daily Use

  24 www.electrolux.com sensor field function To activate the Bridge function. A control bar To set a heat setting. To increase or decrease the time. To set a cooking zone. The timer display To show the time in minutes. Timer indicators of cooking...
 • Page 25: Automatic Switch Off

  ENGLISH 4.2 Automatic Switch Off The function deactivates the appliance automatically if: • All cooking zones are deactivated ( • You do not set the heat setting after you activate the appliance. • You spill something or put something on the control panel for more than 10 seconds, (a pan, a cloth, etc.).
 • Page 26: Count Down Timer

  26 www.electrolux.com 4.8 Timer Count Down Timer Use the Count Down Timer to set how long the cooking zone operates for only this one time. Set the Count Down Timer after the selection of the cooking zone. You can set the heat setting before or af- ter you set the timer.
 • Page 27: The Child Safety Device

  ENGLISH 4.11 The Child Safety Device The display switches between counted time (minutes). This function prevents an accidental oper- • To see how long the cooking zone ation of the appliance. operates: set the cooking zone with To activate The Child Safety Device .
 • Page 28: Helpful Hints And Tips

  28 www.electrolux.com onds. comes on, because the sound is off. Touch comes on. The sound is on. 5. HELPFUL HINTS AND TIPS INDUCTION COOKING ZONES 5.3 The noises during operation If you can hear For induction cooking zones a strong •...
 • Page 29 ENGLISH It means that the cooking zone with the 5.6 The Examples of cooking medium heat setting uses less than a half applications of its power. The relation between the heat setting and The data in the table is for guid- the cooking zone consumption of power ance only.
 • Page 30: Care And Cleaning

  30 www.electrolux.com lowest temperatures and do not brown food too much. 6. CARE AND CLEANING Clean the appliance after each use. an acute angle and move the blade Always use cookware with clean bottom. on the surface . – Remove after the appliance is...
 • Page 31 ENGLISH Problem Possible Remedy The Automatic Heat Up The cooking zone is hot. Let the cooking zone be- function does not oper- come sufficiently cool. ate. The highest heat setting The highest heat setting is set. has the same power as the Automatic Heat Up function.
 • Page 32: Installation Instructions

  32 www.electrolux.com Problem Possible Remedy There is an error in the Deactivate the appliance. comes on appliance because a Remove the hot cook- cookware boils dry. The ware. After approximately overheating protection for 30 seconds, activate the the cooking zones and cooking zone again.
 • Page 33 ENGLISH 8.3 Assembly min. 500mm min. 50mm min. min. 2 mm min. 2 mm < 20 mm > 20 mm min. 500 mm min. 500 mm 30 mm 12 mm 57 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm 28 mm 41 mm 38 mm...
 • Page 34: Technical Information

  1) The protection box accessory may not be available in some countries. Please contact your local supplier. 9. TECHNICAL INFORMATION Modell EHL7640FOK Prod.Nr. 949 596 020 01 Typ 58 GDD D4 AU 220 - 240 V 50 - 60 Hz Induction 7.4 kW...
 • Page 35 9. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ........51 NOUS PENSONS À VOUS Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous.
 • Page 36: Consignes De Sécurité

  36 www.electrolux.com 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneuse- ment les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez tou- jours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.
 • Page 37: Instructions De Sécurité

  FRANÇAIS • Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un système de commande à distance. • Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse ou de l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer un incendie. •...
 • Page 38 38 www.electrolux.com • Le dessous de l'appareil peut devenir 2.2 Utilisation très chaud. Nous vous recommandons AVERTISSEMENT d'installer un panneau de séparation Risque de blessures, de brûlures ignifuge sous l'appareil pour en bloquer ou d'électrocution. l'accès. • Utilisez cet appareil dans un environne- Branchement électrique...
 • Page 39: Description De L'appareil

  FRANÇAIS inflammables à l'intérieur ou à proximité 2.3 Entretien et nettoyage de l'appareil, ni sur celui-ci. AVERTISSEMENT • Ne tentez pas d'éteindre un incendie Risque de dommage de l'appareil. avec de l'eau. Débranchez l'appareil et couvrez les flammes à l'aide d'un cou- •...
 • Page 40 40 www.electrolux.com 3.1 Description du bandeau de commande 10 11 Appuyez sur les touches sensitives pour faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les voyants et les signaux sonores indiquent quelles fonctions sont activées. touche sensitive fonction Pour allumer et éteindre l'appareil.
 • Page 41: Utilisation Quotidienne

  FRANÇAIS Affichage Description La fonction de démarrage automatique de la cuisson est activée. La fonction Booster est activée. Une anomalie de fonctionnement s'est produite. + chiffre OptiHeat Control (Voyant de chaleur résiduelle à trois ni- veaux) : continuer la cuisson / maintien au chaud / cha- leur résiduelle.
 • Page 42 42 www.electrolux.com cuisson souhaité n'est pas atteint. L'affi- chage indique le niveau de cuisson. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4.6 Fonction Booster 4.4 Fonction Bridge La fonction Booster vous permet d'aug- menter la puissance des zones de cuis- La fonction Bridge couple les deux zones son à...
 • Page 43 FRANÇAIS • Pour choisir la zone de cuisson (si 4.8 Minuteur plusieurs zones de cuisson sont en cours de fonctionnement) : appuyez Minuteur (Décompte du temps) plusieurs fois sur jusqu'à ce que l'in- dicateur correspondant s'affiche. Utilisez le minuteur pour régler la durée de •...
 • Page 44 44 www.electrolux.com • Pour désactiver cette fonction, ap- • Appuyez sur pendant 4 secondes. puyez sur . Le niveau de cuisson Réglez le niveau de cuisson dans précédent s'allume. les 10 secondes qui suivent Vous pouvez utiliser l'appareil. 4.10 Verrouillage •...
 • Page 45: Conseils Utiles

  FRANÇAIS 5. CONSEILS UTILES ZONES DE CUISSON À INDUC- 5.3 Bruit pendant le TION fonctionnement Sur les zones de cuisson à induction, un Si vous entendez : champ électromagnétique puissant chauf- • un craquement : le récipient est com- fe les récipients très rapidement. posé...
 • Page 46 46 www.electrolux.com le signal du minuteur. La différen- zone de cuisson n'est pas proportionnel- ce de temps de fonctionnement dépend du niveau et de la durée Cela signifie que la zone de cuisson utili- de cuisson. sée à un niveau de cuisson moyen utilise moins de la moitié...
 • Page 47: Entretien Et Nettoyage

  FRANÇAIS Utilisation : Durée Conseils Consom- mation énergéti- que nomi- nale Poêler à feu vif des 5 - 15 min Retournez à la moitié 45 – 64 % pommes de terre risso- du temps lées, filets, steaks Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller la viande (gou- 100 % lasch, bœuf braisé), cuire des frites.
 • Page 48 48 www.electrolux.com Problème Possible Solution La fonction STOP+GO Reportez-vous au chapi- est activée. tre « Utilisation quotidien- ne ». Il y a de l'eau ou des ta- Nettoyez le bandeau de ches de graisse sur le commande. bandeau de commande.
 • Page 49 FRANÇAIS Problème Possible Solution Le récipient n'est pas Utilisez un récipient adap- adapté. té. Le diamètre du fond du Utilisez un récipient aux récipient est trop petit dimensions appropriées. pour la zone de cuisson. Le récipient de cuisson Recouvrez complètement ne recouvre pas la croix.
 • Page 50: Instructions D'installation

  50 www.electrolux.com 8. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION AVERTISSEMENT avoir été installés dans des meubles et Reportez-vous aux chapitres con- sur des plans de travail homologués et cernant la sécurité. adaptés. Avant l'installation 8.2 Câble d'alimentation • L'appareil est fourni avec le câble d'ali- Avant l'installation de l'appareil, notez ci- mentation.
 • Page 51: Caracteristiques Techniques

  1) L'enceinte de protection n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre revendeur local. 9. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Modell EHL7640FOK Prod.Nr. 949 596 020 01 Typ 58 GDD D4 AU 220 - 240 V 50 - 60 Hz Induction 7.4 kW...
 • Page 52 52 www.electrolux.com Puissance des zones de cuisson Zone de Puissance Fonction Durée maxi- Diamètre mi- cuisson nominale (ni- Booster acti- male de la nimal du ré- veau de cuis- vée [W] fonction cipient [mm] Boos- max.) [W] ter [min] Arrière droit :...
 • Page 53 9. TECHNISCHE DATEN ........... . 69 WIR DENKEN AN SIE Vielen Dank, dass Sie sich für ein Electrolux Gerät entschieden haben. Sie haben ein Produkt gewählt, hinter dem eine jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation steht. Bei der Entwicklung dieses großartigen und eleganten Geräts haben wir an Sie gedacht.
 • Page 54: Sicherheitsinformationen

  54 www.electrolux.com 1. SICHERHEITSINFORMATIONEN Lesen Sie vor der Montage und Verwendung des Geräts sorgfältig die mitgelieferte Anleitung. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch eine feh- lerhafte Montage entstehen. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf. 1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen...
 • Page 55: Sicherheitshinweise

  DEUTSCH • Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem Brand füh- ren. • Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu lö- schen, sondern schalten Sie das Gerät aus und bede- cken Sie die Flamme mit einem Deckel oder einer Feu- erlöschdecke.
 • Page 56 56 www.electrolux.com gen, damit der Boden nicht zugänglich 2.2 Gebrauch ist. WARNUNG! Es besteht Verletzungs-, Verbren- Elektrischer Anschluss nungs- und Stromschlaggefahr. WARNUNG! • Das Gerät ist für die Verwendung im Brand- und Stromschlaggefahr. Haushalt vorgesehen. • Die elektrischen Anschlüsse müssen •...
 • Page 57: Gerätebeschreibung

  DEUTSCH im Gerät, auf dem Gerät oder in der • Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um Nähe des Geräts. eine Abnutzung des Oberflächenmateri- als zu verhindern. • Löschen Sie eine Flamme nicht mit Wasser. Schalten Sie das Gerät aus • Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem und bedecken Sie die Flamme mit ei- Wasser- oder Dampfstrahl.
 • Page 58 58 www.electrolux.com 3.1 Bedienfeldanordnung 10 11 Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen. Sensorfeld Funktion Ein- und Ausschalten des Geräts. Anzeige der Kochstufe Zeigt die Kochstufe an. Einschalten der Power-Funktion.
 • Page 59: Täglicher Gebrauch

  DEUTSCH Display Beschreibung Die Ankochautomatik ist in Betrieb. Die Power-Funktion ist eingeschaltet. Eine Störung ist aufgetreten. + Zahl OptiHeat Control (3-stufige Restwärmeanzeige): Weiter- garen/Warmhalten/Restwärme. Die Tastensperre oder die Kindersicherung ist aktiv. Das Kochgeschirr ist ungeeignet oder zu klein bzw. es befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone.
 • Page 60 60 www.electrolux.com 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4.4 Brückenfunktion 4.6 Power-Funktion Die Brückenfunktion verbindet die beiden Die Power-Funktion stellt den Induktions- Kochzonen, sie funktionieren dann wie ei- kochzonen zusätzliche Leistung zur Verfü- ne Kochzone.
 • Page 61 DEUTSCH der gewünschten Kochzone aufleuch- 4.8 Timer tet. • So schalten Sie den CountUp Timer Kurzzeitmesser ein: Berühren Sie des Timers. Mit dem Kurzzeitmesser stellen Sie ein, leuchtet auf. Wenn die Anzeige der wie lange eine Kochzone für einen einzel- Kochzone langsamer blinkt, wird die nen Kochvorgang eingeschaltet bleiben Zeit hochgezählt.
 • Page 62: Praktische Tipps Und Hinweise

  62 www.electrolux.com verhindert, dass die Kochstufe versehent- von 10 Sekunden ein. Das Gerät kann lich geändert wird. jetzt benutzt werden. Stellen Sie erst die Kochstufe ein. • Nachdem das Gerät mit ausge- Berühren Sie zur Aktivierung der Funk- schaltet wurde, ist die Kindersicherung tion.
 • Page 63 DEUTSCH Topfboden (wenn vom Hersteller als 5.4 Energiesparen geeignet markiert). So sparen Sie Energie • Nicht geeignet: Aluminium, Kupfer, Messing, Glas, Keramik, Porzellan. Kochgeschirr eignet sich für • Decken Sie Kochgeschirr, wenn mög- Induktionskochfelder, wenn… lich, mit einem Deckel ab. •...
 • Page 64 64 www.electrolux.com Verwendung: Zeit Tipps Nennleis- tungsauf- nahme Zum Warmhalten von Nach Be- Benutzen Sie einen Speisen darf Deckel Sauce Hollandaise, 5 - 25 Min. Ab und zu umrühren 3 – 8 % schmelzen: Butter, Schokolade, Gelatine Stocken: Luftiges 10 - 40 Min. Mit Deckel garen 3 –...
 • Page 65: Reinigung Und Pflege

  DEUTSCH 6. REINIGUNG UND PFLEGE Reinigen Sie das Gerät nach jedem Ge- speziellen Reinigungsschaber für brauch. Glas. Den Reinigungsschaber Achten Sie immer darauf, dass der Boden schräg zur Glasfläche ansetzen und des Kochgeschirrs sauber ist. über die Oberfläche bewegen. – Folgendes kann nach ausreich- Kratzer oder dunkle Flecken in der ender Abkühlphase entfernt Glaskeramik beeinträchtigen die...
 • Page 66 66 www.electrolux.com Problem Mögliche Ursache Abhilfe Die Ankochautomatik Die Kochzone ist heiß. Lassen Sie die Kochzone startet nicht. abkühlen. Die höchste Kochstufe ist Die höchste Kochstufe eingestellt. hat die gleiche Leistung wie die Ankochautomatik. Die Kochstufe schaltet Die Power-Management- Siehe „Power-Manage- zwischen zwei Kochstu- Funktion ist eingeschaltet.
 • Page 67: Montageanleitung

  DEUTSCH Problem Mögliche Ursache Abhilfe Im Gerät ist ein Fehler Schalten Sie das Gerät leuchtet auf. aufgetreten, da ein Koch- aus. Das heiße Kochge- geschirr leer gekocht ist. schirr entfernen. Schalten Der Überhitzungsschutz Sie die Kochzone nach der Kochzonen und die etwa 30 Sekunden wie- Abschaltautomatik sind der ein.
 • Page 68 68 www.electrolux.com 8.3 Montage min. 500mm min. 50mm min. min. 2 mm min. 2 mm < 20 mm > 20 mm min. 500 mm min. 500 mm 30 mm 12 mm 57 mm 12 mm 57 mm 28 mm 41 mm...
 • Page 69: Technische Daten

  1) Der Schutzboden ist möglicherweise in einigen Ländern nicht erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort. 9. TECHNISCHE DATEN Modell EHL7640FOK Prod.Nr. 949 596 020 01 Typ 58 GDD D4 AU 220 - 240 V 50 - 60 Hz Induction 7.4 kW...
 • Page 70 70 www.electrolux.com...
 • Page 71 DEUTSCH...
 • Page 72 www.electrolux.com/shop...