Download Print this page

Hitachi M 12V (S) Handling Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

ÖVERFRAS
OVERFRÆSER
HÅNDOVERFRES
YLÄJYRSIN
ROUTER
M 12V (S) • M 12SA (S)
M 8V (S) • M 8 (S)
M12V(S)
Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions

Advertisement

loading

  Related Manuals for Hitachi M 12V (S)

  Summary of Contents for Hitachi M 12V (S)

 • Page 1 ÖVERFRAS OVERFRÆSER HÅNDOVERFRES YLÄJYRSIN ROUTER M 12V (S) • M 12SA (S) M 8V (S) • M 8 (S) M12V(S) Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
 • Page 2 M12V(S), M12SA(S) M8V(S), M8(S)
 • Page 3 M12V(S), M8V(S) M12V(S), M12SA(S) M12V(S), M12SA(S)
 • Page 4 M8V(S), M8(S) M8V(S), M8(S) M8V(S), M8(S) M8V(S), M8(S) 17 mm M12V(S), M12SA(S) M8V(S), M8(S)
 • Page 5 Svenska Dansk Norsk Handtag Håndtag Håndtak Nyckel Nøgle Nøkkel Spärrplåt Låseplade Låseplate Lossa Løsne Løsn Dra åt Spænde Stram Anslagsblock Stopperblockke Stoppblokk Inställningsskruv för fräsdjup Dybdeskrue Justeringsskrue for fresedybde Anslagslinjal Anslagsstang Stoppstang Vingbultar (A) Fløjskrue (A) Vinge-bolter (A) Ratt Knap Knott Vingbultar (B) Fløjskrue (B)
 • Page 6 Suomi English Kahva Handle Avain Wrench Lukkolevy Lock plate Löysää Loosen Kiristä Tighten Vastinkappale Stopper block Leikkaussyvyyden säätöruuvi Cut depth setting screw Säätörajoitin Stopper pole Siipimutterit (A) Wing bolt (A) Nuppi Knob Siipimuttert (B) Wing bolt (B) Avaa lukituskahva Loosen the lock lever Mittakaava Scale Kierteinen tanko...
 • Page 7 Svenska 15. Ta bort alla verktyg när du inte använder maskinen, SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR ELVERKTYG före underhållsåtgärder och efter byte av tillbehör, som t.ex. blad, borrskär, skärblad mm. VARNING! 16. Se alltid till att alla lösa föremål, såsom justernycklar Vid användning av elektriska verktyg måste och skruvnycklar, har tagits bort innan du startar grundläggande säkerhetsföreskrifter, inklusive de maskinen.
 • Page 8: Tekniska Data

  Svenska TEKNISKA DATA Modell M12V(S) M12SA(S) M8V(S) M8(S) Spanning (i förbruksländer)* (110 V, 115 V, 120 V, 127 V, 220 V, 230 V, 240 V) Ineffekt 1850 W 1600 W 800 W Spännhylsa 12 mm eller 1/2" 8 mm eller 1/4" Tomgångsvarvtal 8000—20000/min 22000/min...
 • Page 9: Före Användning

  Svenska 3. Modell M12V(S), M12SA(S), M8V(S), M8(S) när en 6 mm eller 1/4 tums fräs används i modellen (1) Fasonmall M8(S) eller M8V(S) med en spännhylsekapacitet på 8 mm. Skjut först in chuckhylsan så långt det går i spännhylsan och skjut sedan in fräsen i chuckhylsan. Dra åt spännhylsan enligt punkt (1).
 • Page 10 (1) Kantanslag (Bild 18 V ): Beroende på HITACHIs kontinuerliga forsknings-och Använd kantanslaget vid kantputsning och avfasning. utvecklingsarbete, förbehåller HITACHI rätten till ändringar Fäst kantanslaget V i stånghållaren H enligt Bild 19. av tekniska data utan föregående meddelande. Justera först valsens X läge tills läget blir korrekt och dra sedan åt de två...
 • Page 11 Svenska Information angående buller och vibrationer Uppmätta värden har bestämts enligt EN50144. Normal, A-vägd ljudtrycksnivå: 88 dB (A) (M12V(S)) 93 dB (A) (M12SA(S)) 87 dB (A) (M8V(S)) 91 dB (A) (M8(S)) Normal, A-vägd ljudeffektnivå: 101 dB (A) (M12V(S)) 106 dB (A) (M12SA(S)) 100 dB (A) (M8V(S)) 104 dB (A) (M8(S)) Använd öronskydd.
 • Page 12 Dansk forlængerledningen efter og skift den ud, hvis den er GENERELLE FORSIGTIGHEDSREGLER beskadiget. Sørg for, at håndtagene holdes tørre, rene og frie for olie og fedt. ADVARSEL! 15. Tag stikket ud af stikkontakten, når værktøjet ikke er Når der anvendes elektrisk værktøj, skal grundlæggende i brug og når der skal skiftes redskab som f.eks.
 • Page 13: Ekstra Tilbehør - Sælges Separat

  Dansk SPECIFICATIONER Model M12V(S) M12SA(S) M8V(S) M8(S) Spænding (per område)* (110 V, 115 V, 120 V, 127 V, 220 V, 230 V, 240 V) Optaget effekt* 1850 W 1600 W 800 W Spændpatronens kapacitet 12 mm eller 1/2" 8 mm eller 1/4" Omdrejninger ubelastet 8000—20000/min 22000/min...
 • Page 14: Før Ibrugtagning

  Dansk 3. Model M12V(S), M12SA(S), M8V(S), M8(S) når der bruges en 6 mm eller 1/4 tommers kniv til en (1) Modelanslag model M8(S) eller M8V(S) med en patronkapacitet på 8 mm. Sæt først muffen dybt ind i patronen og før derpå kniven ind i muffen.
 • Page 15: Eftersyn Og Vedligeholdelse

  Fig. 17. BEMÆRK ANVENDELSE AF EKSTRA TILBEHØR Grundet HITACHI’s løbende forskning og udvikling, kan bemeldte specifikationer ændres uden forudgående 1. Model M12V(S), M12SA(S) varsel. (1) Trimningsanslag (Fig. 18 V ): Brug trimningsanslaget til trinming eller rejfning.
 • Page 16 Dansk Information om luftbåren støj og vibration. De målte værdier er fastsat i overensstemmelse med EN50144. Det typiske A-vægtede lydtryksniveau: 88 dB (A) (M12V(S)) 93 dB (A) (M12SA(S)) 87 dB (A) (M8V(S)) 91 dB (A) (M8(S)) Det typiske A-vægtede lydniveau: 101 dB (A) (M12V(S)) 106 dB (A) (M12SA(S)) 100 dB (A) (M8V(S))
 • Page 17 Norsk 16. Fjern justeringsnøklene. Gjør det til en vane å GENERELLE SIKKERHETSREGLER FOR BRUK kontrollere at nøklene er fjernet fra maskinen før du starter den. ADVARSEL! 17. Unngå tilfeldig starting. Bær aldri maskinen med Når elektriske verktøy brukes, må grunnleggende fingrene på...
 • Page 18 Norsk SPECIFIKASJONER Modell M12V(S) M12SA(S) M8V(S) M8(S) Spenning (etter områder)* (110 V, 115 V, 120 V, 127 V, 220 V, 230 V, 240 V) Opptatt effekt* 1850 W 1600 W 800 W Chukkapasitet 12 mm eller 1/2" 8 mm eller 1/4" Tomgangshastighet 8000—20000/min 22000/min...
 • Page 19 Norsk 3. Modell M12V(S), M12SA(S), M8V(S), M8(S) Først føres chuckmansjetten dypt inn i patronchucken. (1) Malfører Deretter settes fresen i chuckmansjetten. Stram patronchucken godt som i trinn (1). 2. Demontering: Demontering gjøres ved å følge fremgangsmåten for montering, i nøyaktig omvent rekkefølge. SLIK BRUKES FRESEMASKINEN Underlagets underside...
 • Page 20 1. Modell M12V(S), M12SA(S) (1) Trimmeguide (Fig. 18 V ) Trimmeguiden brukes til trimming eller fasing. Fest På grunn av Hitachi's kontinuerlige forsknings-og trimmeguiden V til stangholderen H som vist i Fig. utviklings-program kan oppgitte spesifikasjoner forandres 19. Når valsen X er korrekt plassert, strammes de to uten ytterligere varsel.
 • Page 21 Norsk Informasjon angående luftstøy og vibrasjon. De målte verdier ble fastsatt i samsvar med EN50144. Typisk A-veiet lydtrykksnivå: 88 dB (A) (M12V(S)) 93 dB (A) (M12SA(S)) 87 dB (A) (M8V(S)) 91 dB (A) (M8(S)) Typisk A-veiet lydeffektnivå: 101 dB (A) (M12V(S)) 106 dB (A) (M12SA(S)) 100 dB (A) (M8V(S)) 104 dB (A) (M8(S))
 • Page 22 Suomi 15. Katkaise virta työkaluista, kun niitä ei käytetä, kun SÄHKÖTYÖKALUJEN miitä huolletaan, kun vaihdetaan osia kuten teriä, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT poranteriä, leikkureita jne. 16. Poista säätöön tarvitut avaimet koneesta ennen sen VAROITUS! käynnistämistä. Ota tavaksi tarkistaa aina ennen Sähkötyökaluja käytettäessä tulee aina noudattaa laitteen käynnistämistä, että...
 • Page 23: Tekniset Tiedot

  Suomi TEKNISET TIEDOT Modell M12V(S) M12SA(S) M8V(S) M8(S) Jännite (eroja maasta riippuen)* (110V, 115V, 120V, 127V, 220V, 230V, 240V) Ottoteho* 1850 W 1600 W 800 W Kiristysistukka 12 mm tai 1/2" 8 mm tai 1/4" Kuormittamation kierrosnopeus 8000—20000/min 22000/min 10000—25000/min 25000/min Rungon liikevara 62 mm...
 • Page 24 Suomi 3. Modell M12V(S), M12SA(S), M8V(S), M8(S) istukkaa, kun käytät 6 mm tai 1/4 tuuman teriä mallissa (1) Kopiointiohjain M8(S) tai M8V(S), jonka kiristyssuppilon tilavuus on 8 Aseta kiinnityslaitteen istukka ensin syvälle kiristyssupiloon ja aseta sitten terä kiinnityslaitteen istukkaan. Kiristä kiristyssuppilo tiukasti samoin kuin vaiheessa (1).
 • Page 25 Suomi Kuvassa 22 näytetyllä tavalla. Asetettuasi telan X kiinitä Kuvassa 10 näytetyllä tavalla alustan pohja oikeaan asentoon kiristä kaksi siipimutteria (A) 9 ja tiukasti materiaalin käsiteltävään pintaan. Syötä toinen siipimutteri (C) J . Käytä Kuvassa 22 näytetyllä jyrsintä pitämällä ohjaimen pinta materiaalin pinnalla. (2) Tasausohjain (Modell M8V(S), M8(S)) tavalla.
 • Page 26 Suomi Tietoja ilmavälitteisestä melusta ja tärinästä Saavutetut mitta-arvot määriteltiin EN50144-normin mukaan. Tyypillinen A-painotteinen äänipainearvo: 88 dB (A) (M12V(S)) 93 dB (A) (M12SA(S)) 87 dB (A) (M8V(S)) 91 dB (A) (M8(S)) Tyypillinen A-painotteinen ääniteho: 101 dB (A) (M12V(S)) 106 dB (A) (M12SA(S)) 100 dB (A) (M8V(S)) 104 dB (A) (M8(S)) Käytä...
 • Page 27: General Operational Precautions

  English 17. Avoid unintentional starting. Do not carry a plugged- GENERAL OPERATIONAL PRECAUTIONS in tool with a finger on the switch. Ensure switch is off when plugging in. WARNING! 18. Use outdoor extension leads. When tool is used When using electric tools, basic safety precautions should outdoors, use only extension cords intended for always be followed to reduce the risk of fire, electric shock outdoor use.
 • Page 28: Specifications

  English SPECIFICATIONS Model M12V(S) M12SA(S) M8V(S) M8(S) Voltage (by areas)* (110V, 115V, 120V, 127V, 220V, 230V, 240V) Power Input* 1850 W 1600 W 800 W Collet Chuck Capacity 12 mm or 1/2" 8 mm or 1/4" No-load speed 8000—20000/min 22000/min 10000—25000/min 25000/min Main Body Stroke...
 • Page 29: Prior To Operation

  English 3. Model M12V(S), M12SA(S), M8V(S), M8(S) M12V(S) or M12SA(S). Also use a chuck sleeve when (1) Template Guide using a 6 mm or 1/4 inch bit on a Model M8(S) or M8V(S) with a collet chuck capacity of 8 mm. First insert the chuck sleeve deeply in the collet chuck, then insert the bit in the chuck sleeve.
 • Page 30: Using The Optional Accessories

  English 10) J and secure straight guide. As shown in Fig. 10, appropriate position, tighten the two wing bolts (A) 9 and the other two wing bolts (C) J . Use as shown in securely attach the bottom of the base to the processed surface of the materials.
 • Page 31 English NOTE Due to HITACHI's continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without prior notice. Information concerning airborne noise and vibration The measured values were determined according to EN50144. The typical A-weighted sound pressure level:...
 • Page 32 M12V(S)
 • Page 33 Lock Screw M6 × 27 Wing Bolt Wave Washer Front Cover Lock Lever Scale Spring Scale Stopper Lock Plate HITACHI Label Screw Stator Ass’y Collet Chuck D5 × 70 Hex. Hd. Tapping Screw 61A Base Armature Sub Base M5 × 14 Tube (D) Seal Lock Flat Hd.
 • Page 34 Rådsdirektiver 73/23/EØS, 89/392/EØS og/eller 89/336/ EØS. * Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE- merking. Hitachi Power Tools Europe GmbH Siemensring 34, 47877 Willich, F. R. Germany Hitachi Koki Co., Ltd. Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome Minato-ku, Tokyo, Japan Y.

This manual is also suitable for:

M 12sa (s)M 8v (s)M 8 (s)