Zanussi ZRB36104WA User Manual
Hide thumbs Also See for ZRB36104WA:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 17

Quick Links

Ръководство за употреба
BG
User Manual
EN
Istruzioni per l'uso
IT
Упатство за ракување
MK
Упутство за употребу
SR
Хладилник-фризер
Fridge Freezer
Frigo-Congelatore
Фрижидер со замрзнувач
Фрижидер-замрзивач
ZRB36104WA
ZRB36104XA
2
17
31
45
60

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Zanussi ZRB36104WA

 • Page 1 Ръководство за употреба User Manual Istruzioni per l’uso Упатство за ракување Упутство за употребу Хладилник-фризер Fridge Freezer Frigo-Congelatore Фрижидер со замрзнувач Фрижидер-замрзивач ZRB36104WA ZRB36104XA...
 • Page 2: Table Of Contents

  Този уред е предназначен за употреба в домашни • условия и подобни приложения като: Селскостопански къщи; кухненски зони за персонал в – магазини, офиси и други работни места От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други – места за живеене www.zanussi.com...
 • Page 3: Инструкции За Сигурност

  • Спазвайте иструкциите за инсталиране, котлони. приложени към уреда. • Задната част на уреда трябва да е до • Винаги внимавайте, когато местите стената. уреда, тъй като е тежък. Винаги носете • Не инсталирайте уреда на места с предпазни ръкавици. пряка директна светлина. www.zanussi.com...
 • Page 4 освен ако те са одобрени от Изхвърляне производителя. • Внимавайте да не причините повреда ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! на хладилната верига. Той съдържа Риск от нараняване или изобутан (R600a), природен газ с високо задушаване. ниво на екологична съвместимост. Този газ е запалим. • Изключете уреда от електрозахранването. www.zanussi.com...
 • Page 5: Описание На Уреда

  материали на този уред са благоприятни за озона. Описание на уреда Общ преглед на продукта Чекмеджета за зеленчуци Рафтове на вратата Отделение с ниска температура Рафт за бутилки Рафтове в шкафа Чекмеджета на фризера Поставка за бутилки Табелка с данни Командно табло www.zanussi.com...
 • Page 6: Действие

  компоненти може да се повредят. Съхранение на замразени храни При първоначално пускане или след дълъг период, през който фризерът не е използван, оставете уреда да работи най- малко 2 часа, преди да поставите хранителните продукти в отделението на фризера. www.zanussi.com...
 • Page 7 Дълбоко замразените или замразени храни, преди да бъдат използвани, могат да се размразят в хладилника или при стайна температура, в зависимост от времето, което имате за тази операция. Малките парчета могат да се готвят дори все още замразени, направо от фризера: в www.zanussi.com...
 • Page 8: Препоръки И Съвети

  Съвети за съхраняване в хладилник висока и регулаторът на температурата Полезни съвети: е настроен на ниска температура и ако уредът е напълно зареден, тогава • Месо (всякакви видове): завийте в компресoрът може да работи полиетиленови пликове и поставете на непрекъснато, предизвиквайки www.zanussi.com...
 • Page 9: Грижи И Почистване

  да може да се замрази бързо и напълно посочен от производителя на и за да можете да размразявате хранителния продукт. впоследствие само нужното ви количество; Грижи и почистване Периодично почистване ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вж. глава "Безопасност". Уредът трябва да се почиства редовно: www.zanussi.com...
 • Page 10 Използвайте специалното приспособление 5. Оставете вратата отворена и за почистване, което ще намерите в поставете пластмасовата стъргалка на отвора за отцеждане. съответното място в центъра на дъното, като поставите под нея съда за събиране на водата от разтопения скреж. www.zanussi.com...
 • Page 11: Отстраняване На Неизправности

  Уредът не е укрепен Проверете дали уредът правилно. стои стабилно. Лампичката не свети. Лампичката е в режим на Затворете и отворете изчакване. вратата. Крушката е дефектна. Вж. "Смяна на крушката". Компресорът работи Температурата е зададена Вж. глава "Действие". непрекъснато. неправилно. www.zanussi.com...
 • Page 12 Изходящият маркуч за Свържете изходящия топящата се вода не е маркуч за топяща се вода свързан към тавата на към тавата на изпарителя. изпарителя над компресора. Вратата е разместена или Уредът не е нивелиран. Вж. "Нивелиране". пречи на вентилационната решетка. www.zanussi.com...
 • Page 13 употреба (вижте също главата откачете в посока на стрелките. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ) с максимална мощност, ненадвишаваща описаната мощност. 4. Поставете капака на крушката. 5. Включете щепсела в контакта на захранващата мрежа. 6. Отворете вратата. Уверете се, че крушката свети. www.zanussi.com...
 • Page 14: Инсталиране

  светлина и др. Погрижете се да има • Уредът трябва да е заземен. За целта циркулация на студен въздух по щепселът на захранващия кабел има вътрешната задна стена. За да се осигури специален контакт. Ако домашният контакт на електрозахранването не е www.zanussi.com...
 • Page 15 5. Отвийте винтовете на средната панта (3). 6. Свалете тапите, намиращи се на горната страна на двете врати, и ги преместете от другата страна. 7. Отстранете долната врата от щифта на долната панта (4). 15. Поставете горната врата на щифта на средната панта (12). www.zanussi.com...
 • Page 16: Техническа Информация

  . Поставяйте опаковките в съответните общинска служба. контейнери за рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със символаl , заедно с битовата смет. www.zanussi.com...
 • Page 17: Safety Information

  Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and other – working environments By clients in hotels, motels, bed and breakfast and other – residential type environments Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the • built-in structure, clear of obstruction. www.zanussi.com...
 • Page 18: Safety Instructions

  • Make sure that the electrical information on allow the oil to flow back in the compressor. the rating plate agrees with the power • Do not install the appliance close to supply. If not contact an electrician. radiators or cookers, oven or hobs. www.zanussi.com...
 • Page 19 • Do not put flammable products or items that cooling unit that is near the heat exchanger. are wet with flammable products in, near or on the appliance. • Do not touch the compressor or the condenser. They are hot. www.zanussi.com...
 • Page 20: Product Description

  Turn the temperature regulator clockwise to a toward a higher settings to obtain the maximum medium setting. coldness. A medium setting is generally the Switching off most suitable. To turn off the appliance, turn the temperature regulator to the "O" position. www.zanussi.com...
 • Page 21: Daily Use

  . period do not add other food to be frozen. Thawing Deep-frozen or frozen food, prior to being used, can be thawed in the refrigerator compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation. www.zanussi.com...
 • Page 22: Movable Shelves

  Once you are over the end points, push the baskets back in their position. Bottle rack Place bottles (with the opening facing front) in the pre-positioned shelf. www.zanussi.com...
 • Page 23: Hints And Tips

  • For safety, store in this way only one or two • make sure that the commercially frozen days at the most. foodstuffs were adequately stored by the • Cooked foods, cold dishes, etc..: these retailer; should be covered and may be placed on any shelf. www.zanussi.com...
 • Page 24: Care And Cleaning

  Use the special cleaner provided, which you will find already inserted into the drain hole. www.zanussi.com...
 • Page 25: Troubleshooting

  Refer to "Replacing the lamp". The compressor operates con- Temperature is set incorrectly. Refer to "Operation" chapter. tinually. Many food products to be fro- Wait some hours and then zen were put in at the same check the temperature again. time. www.zanussi.com...
 • Page 26 Many food products are stored Store less food products at the at the same time. same time. The thickness of the frost is Defrost the appliance. greater than 4-5 mm. www.zanussi.com...
 • Page 27: Installation

  +16°C to + 32°C supply; the plug must therefore be easily accessible after installation. +16°C to + 38°C The appliance should be installed well away +16°C to + 43°C from sources of heat such as radiators, boilers, www.zanussi.com...
 • Page 28: Door Reversibility

  (6) into the appliance to a separate earth in compliance left drill of the lower hinge. with current regulations, consulting a qualified electrician. • The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed. www.zanussi.com...
 • Page 29: Technical Information

  Service specialist will carry out the (10). reversibility of the doors at your cost. 14. Put the middle hinge on the opposite side and fix it with the screws (11). Technical information Technical data Height 1845 Width Depth Rising time Hours www.zanussi.com...
 • Page 30: Environmental Concerns

  Help protect the environment and human health and to recycle waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office. www.zanussi.com...
 • Page 31: Informazioni Per La Sicurezza

  Avvertenze di sicurezza generali L'apparecchiatura è destinata all'uso domestico e applicazioni • simili, tra cui: case di campagna; cucine di negozi, uffici e altri ambienti di – lavoro clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri ambienti – residenziali www.zanussi.com...
 • Page 32: Istruzioni Di Sicurezza

  • Attenersi alle istruzioni fornite insieme • La superficie posteriore dell'apparecchiatura all'apparecchiatura. deve essere appoggiata alla parete. • Prestare sempre attenzione in fase di • Non installare l'apparecchiatura dove sia spostamento dell'apparecchiatura, dato che esposta alla luce solare diretta. www.zanussi.com...
 • Page 33 è animali domestici rimangano chiusi all’interno infiammabile. dell’apparecchiatura. • Nel caso di danno al circuito refrigerante, • Il circuito refrigerante e i materiali di assicurarsi che non si sviluppino fiamme isolamento di questa apparecchiatura rispettano l'ozono. www.zanussi.com...
 • Page 34: Descrizione Del Prodotto

  Targhetta dei dati Pannello dei comandi Uso dell'apparecchio Accensione Spegnimento Inserire la spina nella presa. Per spegnere l’apparecchiatura, ruotare il regolatore di temperatura in posizione "O". Impostare il regolatore di temperatura a un livello medio, ruotandolo in senso orario. www.zanussi.com...
 • Page 35: Regolazione Della Temperatura

  La quantità massima di alimenti congelabili in possibile sistemare il cibo che sporge di 15 mm 24 ore è riportata sulla targhetta dei dati, dalla porta su tutti i ripiani tranne su quello un'etichetta presente sulle pareti interne superiore. dell'apparecchiatura. www.zanussi.com...
 • Page 36: Griglia Portabottiglie

  Una volta superato il fermo, spingere il cestello riposizionarlo dove necessario. nella posizione originaria. Griglia portabottiglie Disporre le bottiglie (con l'apertura in avanti) sull'apposito ripiano. www.zanussi.com...
 • Page 37: Consigli E Suggerimenti Utili

  Consigli per la conservazione dei di vetro, sopra il cassetto delle verdure. surgelati • La carne conservata in questo modo deve essere consumata entro uno o due giorni. Per ottenere risultati ottimali è consigliabile: www.zanussi.com...
 • Page 38: Pulizia E Cura

  Sbrinamento del frigorifero Durante l'uso normale, la brina viene eliminata automaticamente dall'evaporatore del vano frigorifero ogni volta che il motocompressore si arresta. L'acqua di sbrinamento giunge attraverso un condotto in un apposito recipiente www.zanussi.com...
 • Page 39: Risoluzione Dei Problemi

  Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza. Cosa fare se... Problema Causa possibile Soluzione L'apparecchiatura non funzio- L'apparecchiatura è spenta. Accendere l’apparecchiatura. La spina non è inserita corret- Inserire correttamente la spina tamente nella presa di alimen- nella presa di alimentazione. tazione. www.zanussi.com...
 • Page 40 Durante lo sbrinamento auto- Non si tratta di un'anomalia. posteriore del frigorifero. matico, la brina che si forma sul pannello posteriore si scio- glie. Scorre acqua all'interno del fri- Lo scarico dell'acqua è ostrui- Pulire lo scarico dell'acqua. gorifero. www.zanussi.com...
 • Page 41: Sostituzione Della Lampadina

  2. Spostare delicatamente il coprilampada su e giù e contemporaneamente sganciarlo PARATHOM SPECIAL T26 da 0,8 Watt. È inoltre possibile utilizzare una lampadina ad nella direzione indicata dalle frecce. incandescenza specifica per elettrodomestici (consultare anche il capitolo INFORMAZIONI PER LA www.zanussi.com...
 • Page 42: Installazione

  • L'apparecchiatura deve disporre di una circolazione dell'aria. Per ottenere prestazioni messa a terra. La spina del cavo di ottimali, se l'apparecchiatura è installata sotto alimentazione è dotata di un apposito contatto. Se la presa di corrente www.zanussi.com...
 • Page 43 15. Posizionare la porta superiore sul perno 7. Rimuovere la porta inferiore dal perno della della cerniera centrale (12). cerniera inferiore (4). 16. Fissare la porta e la cerniera superiore con le viti di quest'ultima (13). www.zanussi.com...
 • Page 44: Dati Tecnici

  Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo di normale rifiuto domestico. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza. www.zanussi.com...
 • Page 45: Безбедносни Информации

  други слични примени, како на пр.: Фарми; кујнски простор за вработени во продавници, – канцеларии и други работни околини Од страна на клиенти во хотели, мотели, сместување – на база спиење со појадок и друг вид на сместувачки објекти www.zanussi.com...
 • Page 46: Инструкции За Безбедност

  • Почекајте барем 4 часа пред да го • Немојте да монтирате ниту да користите поврзете апаратот со струја. Ова оштетен апарат. овозможува маслото да истече назад во • Придржувајте се до упатството за компресорот. монтажа приложено со апаратот. www.zanussi.com...
 • Page 47 изгореници, струен удар или уредот за ладење. Само квалификувано пожар. лице смее да го одржува апаратот и повторно да ја полни единицата. • Не менувајте ги спецификациите на овој • Редовно вршете проверка на одводот апарат. на фрижидерот и ако е потребно www.zanussi.com...
 • Page 48: Опис На Производот

  • Отсечете го кабелот за струја и фрлете разменувачот на топлина. го. Опис на производот Преглед на производ Фиоки за зеленчук Полици на вратата Преграда со ниска температура Полица за шишиња Полици во внатрешноста Фиоки на замрзнувачот Држач за шишиња Плочка со спецификации Контролна табла www.zanussi.com...
 • Page 49: Ракување

  Замрзнување на свежа храна Корпите на замрзнувачот ви овозможуваат брзо и лесно наоѓање на пакетот со храна Преградата за замрзнување е погодна за што го барате. Ако треба да зачувате замрзнување на свежа храна и за голема количина на храна, извадете ги www.zanussi.com...
 • Page 50 температурата таму е пониска од остатокот на фрижидерот. Подвижни полици На ѕидовите на фрижидерот се монтирани низа држачи така што полиците може да се наместат по желба. Вадење на корпите за замрзнување Корпите за замрзнување имаат граничник за сопирање што спречува нивно случајно www.zanussi.com...
 • Page 51: Помош И Совети

  од 24 часа е прикажана на налепницата; За да добиете најдобри перформанси: • смрзнувањето трае 24 часа. Не треба • не ставајте топла храна или течности да се додава храна за смрзнување во што испаруваат во фрижидерот тој период; www.zanussi.com...
 • Page 52: Нега И Чистење

  површините и да остане силен најдете веќе вметнат во дупчето за мирис. истекување. Чистете ги со четка кондензаторот (црната решетка) и компресорот на задната страна на апаратот. Со тоа се подобрува работењето на апаратот и се штеди електрична енергија. www.zanussi.com...
 • Page 53: Решавање На Проблеми

  расипе во случај на снемување неколку слоја весник и ставете ја на струја. студено место. 3. Извадете ги фиоките на замрзнувачот. 4. Ставете изолациски материјал околу фиоките, на пр. кебиња или весници. Решавање на проблеми ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Видете во поглавјата за заштита и сигурност. www.zanussi.com...
 • Page 54 вратата“. деформирана/валкана. Капакот на одводот за Наместете го капакот на испуштање вода не е одводот за испуштање вода правилно наместен. правилно. Производите не се Завиткајте ги производите правилно завиткани. подобро. Температурата не е Видете во поглавјето правилно поставена. „Ракување“. www.zanussi.com...
 • Page 55 кружење на студениот воздух во апаратот. Затворање на вратата 3. Ако е потребно, заменете ја неисправната заптивка на вратата. 1. Исчистете ги заптивките на вратата. Контактирајте со сервисниот центар. 2. Ако е потребно, приспособете ја вратата. Видете во „Монтажа“. www.zanussi.com...
 • Page 56: Монтажа

  под некој висечки елемент, минималното растојание помеѓу горната страна на комората и ѕидот мора да биде најмалку 100 мм. Во идеални услови, овој апарат не би требало да се поставува под висечки елементи. Правилното нивелирање се обезбедува со една или повеќе www.zanussi.com...
 • Page 57 8. Отштрафете го брутот од долната одговорност ако горенаведените шарка (5) и заштрафете го долниот безбедносни мерки не се испочитувани. брут од шарката (6) во левата дупка од • Апаратот ги исполнува барањата долната шарка. предвидени со Директивите на ЕЕЗ. www.zanussi.com...
 • Page 58: Технички Информации

  типли и заштрафете ги во дупката од продажба ќе го изведе спротивната страна (10). менувањето на насоката на 14. Ставете ја средната шарка на вратите на ваш трошок. спротивната страна и фиксирајте ја со штрафови (11). Технички информации Технички податоци Висина 1845 www.zanussi.com...
 • Page 59 заштита на околината и човековото здравје и рециклирајте го отпадот од електрични и електронски уреди. Не ги фрлајте уредите кои се обележани со симболот за отпад од домаќинство. Вратете го производот кај Вашиот локален центар за рециклажа или контактирајте ја општинската канцеларија. www.zanussi.com...
 • Page 60: Информације О Безбедности

  куће на фармама; кухиње за особље у продавницама, – канцеларијама и другим радним окружењима од стране клијената у хотелима, мотелима, – пансионима и другим окружењима стационарног типа Отвори за вентилацију, у ниши за уређај или у простору • за уградњу, не смеју да буду заклоњени. www.zanussi.com...
 • Page 61: Упутства О Безбедности

  уређај, јер је тежак. Увек носите сувише хладна, као што су грађевински заштитне рукавице. додаци, гараже или вински подруми. • Постарајте се да ваздух може да циркулише око уређаја. • Сачекајте минимум 4 сата пре него што прикључите уређај на струју. Тако треба www.zanussi.com...
 • Page 62 • Одсеците кабл за напајање и баците га животном средином. Овај гас је у смеће. запаљив. • Уклоните врата да бисте спречили да се • Уколико се оштети струјно коло деца и кућни љубимци затворе унутар фрижидера, уверите се да у просторији уређаја. www.zanussi.com...
 • Page 63: Опис Производа

  Одељак са ниском температуром Фиоке замрзивача Полице уређаја Плочица са техничким карактеристикама Држач за флаше Командна табла Полице на вратима Руковање Укључивање Окрените регулатор температуре у смеру кретања казаљки на сату на средње Прикључите електрични утикач у утичницу. подешавање. www.zanussi.com...
 • Page 64: Свакодневна Употреба

  треба сместити велике количине хране, степен хладноће. извадите све корпе, осим последње која осигурава добро струјање ваздуха. Два пластична рама који подржавају велике фиоке такође се могу померити. Да бисте оптимизовали простор за одлагање, померите полицу за флаше са четврте www.zanussi.com...
 • Page 65 Када је враћате, благо издигните предњи различитој висини. део корпе и ставите је у замрзивач. Чим Постепено вуците полице у смеру пређете зауставне тачке, гурните корпу стрелица док их не ослободите, а затим их назад у њен положај. поставите у жељени положај. www.zanussi.com...
 • Page 66: Корисни Савети

  • Ако је предвиђено, немојте уклањати хладне акумулаторе из корпе Савети за замрзавање хране замрзивача. Ево неколико важних савета који ће вам Савети за чување свеже хране у помоћи да максимално искористите процес замрзавања: фрижидеру Да бисте обезбедили најбоље перформансе: www.zanussi.com...
 • Page 67: Нега И Чишћење

  чишћење јаког мириса, нити смештен у средини канала у одељку восак за полирање, јер она могу фрижидера, треба редовно чистити како би оштетити површину и оставити се спречило преливање и капање воде по јак мирис. храни смештеној у фрижидеру. Користите www.zanussi.com...
 • Page 68: Решавање Проблема

  2. Извадите све намирнице, умотајте их у провери како би се спречило више слојева новинског папира и кварење хране у њему, у случају ставите их на хладно место. прекида напајања. 3. Извадите фиоке замрзивача Решавање проблема УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте поглавља о безбедности. www.zanussi.com...
 • Page 69 Накупило се превише иња и Врата нису правилно Погледајте одељак леда. затворена или је заптивач „Затварање врата“. деформисан/прљав. Чеп за испуштање воде Поставите чеп за није правилно постављен. испуштање воде на правилан начин. Прехрамбени производи Боље умотајте нису правилно умотани. прехрамбене производе. www.zanussi.com...
 • Page 70 Постарајте се да у уређају ваздуха у уређају. постоји циркулација хладног ваздуха. Затварање врата 3. Ако је потребно, замените оштећене заптивке на вратима. Обратите се 1. Очистите заптиваче на вратима. овлашћеном сервисном центру. 2. Ако је потребно, подесите врата. Погледајте одељак „Инсталација“. www.zanussi.com...
 • Page 71: Инсталација

  Да би се загарантовало правилно сумње у вези са монтирањем функционисање на собној температури уређаја, обратите се продавцу, изнад 38ºC, препоручује се минимална нашем корисничком сервису или раздаљина од 30 мм између страница најближем сервисном центру. уређаја и намештаја који га окружује. www.zanussi.com...
 • Page 72 11. Ставите доњу шарку на супротну Препоручујемо да следеће страну и учврстите је завртњима(8). радње изведете уз помоћ друге особе која ће све време чврсто држати врата уређаја. 1. Отворите врата уређаја и испразните полице. 2. Одврните завртње горње шарке (1). www.zanussi.com...
 • Page 73: Техничке Информације

  плочици са техничким карактеристикама са на ознаци енергетског разреда. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА да се заштити околина и здравље људи и Рециклирајте материјале са симболом да се рециклира отпад од електричних и Паковање одложите у одговарајуће електронских уређаја. Не одлажите уређаје контејнере ради рециклирања. Помозите www.zanussi.com...
 • Page 74 означене симболом заједно са смећем из домаћинства. Вратите овај производ локалном погону за рециклирање или се обратите општинској служби. www.zanussi.com...
 • Page 75 www.zanussi.com...
 • Page 76 www.zanussi.com/shop...

This manual is also suitable for:

Zrb36104xa

Table of Contents