Download Print this page

Makita 1051D Instruction Manual

Cordless power planer
Hide thumbs

Advertisement

GB Cordless Power Planer
F
Rabot électrique sans fil
D
Akku-Hobel
I
Piallatrice a batteria
NL Accu-schaaf
E
Cepillo a batería
P
Plaina eléctrica portátil
DK Kabelfri falshøvl
S
Sladdlös elhandhyvel
N
Batteridrevet høvelmaskin
SF Akkukäyttöinen höyläkone
GR Ασύρµατη µηχανή πλαναρίσµατοςτ
1051D
Instruction Manual
Manuel d'instructions
Betriebsanleitung
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Οδηγίες χρήσεως

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita 1051D

  Summary of Contents for Makita 1051D

 • Page 1 Piallatrice a batteria Istruzioni per l’uso NL Accu-schaaf Gebruiksaanwijzing Cepillo a batería Manual de instrucciones Plaina eléctrica portátil Manual de instruções DK Kabelfri falshøvl Brugsanvisning Sladdlös elhandhyvel Bruksanvisning Batteridrevet høvelmaskin Bruksanvisning SF Akkukäyttöinen höyläkone Käyttöohje GR Ασύρµατη µηχανή πλαναρίσµατοςτ Οδηγίες χρήσεως 1051D...
 • Page 3 5.6 mm 5.6 mm...
 • Page 5: Explanation Of General View

  29 Pan head screws SPECIFICATIONS Do not store the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or Model 1051D exceed 50°C (122°F). Capacities Do not incinerate the battery cartridge even if it Planing width ............. 50 mm is severely damaged or is completely worn out.
 • Page 6 Remove the dust bag from the tool and switch trigger. Release the switch trigger to stop. pull out the fastener. NOTE: If you connect a Makita vacuum cleaner Model 406 to this tool, more efficient and cleaner operations can be performed.
 • Page 7: Removing Or Installing Planer Blades

  • Handle the blades very carefully. Use gloves or rags to To maintain product safety and reliability, repairs, mainte- protect your fingers or hands when removing or install- nance or adjustment should be carried out by a Makita ing the blades. Authorized Service Center.
 • Page 8 29 Vis Phillips SPECIFICATIONS Ne rangez pas l’outil ou la batterie dans des endroits où la température risque d’atteindre ou Modèle 1051D de dépasser 50°C. Capacités Ne jetez pas la batterie au feu même si elle est Largeur de rabotage ...........50 mm sérieusement endommagée ou complètement...
 • Page 9 être augmentée, tandis que pour obtenir un bon fini, de côté. vous devez réduire la profondeur de rabotage et faire 18. N’utilisez que des fers Makita spécifiés dans ce avancer l’outil plus lentement. manuel. Garde latérale (règle guide) (Fig. 6) CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.
 • Page 10: Entretien

  être confiée à poussière de l’outil et retirez la pièce de fixation. un Centre d’Entretien MAKITA. NOTE : Si vous raccordez un aspirateur Makita modèle 406 à ACCESSOIRES l’outil, vous obtiendrez un nettoyage plus efficace et plus propre.
 • Page 11: Technische Daten

  20 Staubsack TECHNISCHE DATEN Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden: (1) Die Kontakte dürfen nicht mit leitfähigem Modell 1051D Material berührt werden. Arbeitsleistung (2) Lagern Sie den Akku nicht in einem Behälter Hobelbreite ............50 mm zusammen mit anderen Metallgegenständen, Hobeltiefe ............
 • Page 12 Messer die Rückschlaggefahr erhöhen und (Nur für die Schweiz) durch Drehzahlabfall den Späneauswurf leicht • Ihr Beitrag zum Umweltschutz: Bringen verstopfen. Verwenden Sie nur Original Makita- Sie bitte die gebrauchte Batterie an eine Hobelmesser, da bei Verwendung von Fremdzu- offizielle Sammelstelle zurück.
 • Page 13 Verschluß herausziehen. ges Einspannen des Werkstücks erleichtert werden, so HINWEIS: dass Sie leicht abwärts hobeln können. Wenn Sie das Makita-Staubsaugermodell 406 an diese Vorschubgeschwindigkeit und Schnitttiefe bestimmen die Maschine anschließen, können Sie noch effizienter und Oberflächengüte. Der Akku-Hobel hält eine Messerdreh- sauberer arbeiten.
 • Page 14: Wartung

  Zubehörteile oder Vorrichtungen kann eine Ver- letzungsgefahr darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile oder Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck. Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser Zube- hörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Makita- Kundendienststelle. • Wendemesser • Inbusschlüssel •...
 • Page 15: Dati Tecnici

  29 Viti con testa a bottone DATI TECNICI Non cortocircuitare la cartuccia della batteria: (1) Non toccare i terminali con qualche metallo Modello 1051D conduttivo. Capacità (2) Evitare di conservare la cartuccia della batte- Larghezza di piallatura ........50 mm ria in un contenitore con altri oggetti metallici Profondità...
 • Page 16: Istruzioni Per L'uso

  18. Usare soltanto le lame Makita specificate in que- La velocità e profondità di taglio determinano il tipo di fini- sto manuale.
 • Page 17: Manutenzione

  Sacchetto della polvere (Fig. 13 e 14) riparazioni, la manutenzione o le regolazioni dovrebbero Installare il sacchetto della polvere sull’ugello dell’uten- essere eseguite da un centro di assistenza Makita auto- sile. Per installarlo, spingere la bocca di entrata del sac- rizzato.
 • Page 18: Verklaring Van Algemene Gegevens

  11 Vleugelschroef (A) 20 Stofzak TECHNISCHE GEGEVENS Voorkom kortsluiting van de accu: (1) Raak de accuklemmen nooit aan met een Model 1051D geleidend materiaal. Capaciteiten (2) Bewaar de accu niet in een bak waarin Schaafbreedte ............50 mm andere metalen voorwerpen zoals spijkers, Schaafdiepte .............0,5 mm...
 • Page 19 Het gereedschap blijft schaven ten. met een snelheid die voorkomt dat het schaafmes door 18. Gebruik alleen Makita messen die in deze houtspanen klem kan raken. Voor ruw schaven kunt u de gebruiksaanwijzing zijn gespecificeerd. schaafdiepte vermeerderen. Om een goede afwerking te krijgen, moet u de schaafdiepte verminderen en het BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
 • Page 20 OPMERKING: Met deze machine kunt u efficiënter en schoner werken Raadpleeg het dichtstbijzijnde Makita Servicecentrum door een Makita stofzuiger Model 406 erop aan te slui- voor verder advies of bijzonderheden omtrent deze ten. accessoires.
 • Page 21: Explicación De Los Dibujos

  21 Boquilla ESPECIFICACIONES Un cortocircuito en la batería puede producir una gran circulación de corriente, un recalenta- Modelo 1051D miento, posibles quemaduras e incluso una Capacidades rotura de la misma. Anchura de cepillado ......... 50 mm No guarde la herramienta ni el cartucho de bate- Profundidad de corte ........
 • Page 22: Instrucciones Para El Funcionamiento

  18. Emplee solamente las cuchillas Makita especifi- La velocidad y la profundidad de corte determinan el tipo cadas en este manual. de acabado. La fuerza motriz de la cepilladora corta a una velocidad a la que no se producirán atascos por las...
 • Page 23: Mantenimiento

  • Estos accesorios o aditamentos están recomendados serrín cuando se haya llenado hasta más o menos la para su uso con la herramienta Makita especificada en mitad. Retire la bolsa de serrín de la herramienta y quite este manual. El uso de cualquier otro accesorio o adi- el cierre de la bolsa.
 • Page 24 ESPECIFICAÇÕES Não guarde a ferramenta e a bateria em locais onde a temperatura pode atingir ou exceder Modelo 1051D 50°C. Capacidades Não queime a bateria mesmo que esteja estra- Plainamento ............50 mm gada ou completamente gasta. A bateria pode Profundidade do plainamento ......
 • Page 25: Instruções De Funcionamento

  Se desejar um corte rudimentar, deverá aumen- 18. Utilize só as lâminas da Makita especificadas tar a profundidade de corte, enquanto que para um aca- neste manual.
 • Page 26 NOTA: pre efectuadas por um Centro de Assistência Oficial Se ligar um aspirador Makita modelo 406 a esta Makita. máquina, poderá executar uma operação mais eficiente e limpa.
 • Page 27 20 Støvpose SPECIFIKATIONER Opbevar ikke maskinen og batteripatronen på et sted, hvor temperaturen kan nå eller overstige Model 1051D 50°C. Kapacitet Lad være med at brænde batteriet, selv ikke i til- Høvlebredde ............50 mm fælde, hvor det har lidt alvorlig skade eller er Høvledybde ............
 • Page 28 Ved grov høvling kan spåndybden øges, men for at gør, at spånudtaget bliver tilstoppet. Der bør kun opnå en glat overfladekvalitet bør man reducere spån- anvendes originale Makita høvljern. Anvendes dybden og føre høvlen noget langsommere frem. andre høvljern med denne maskine, kan det føre til ulykker.
 • Page 29 Tag støvposen af maskinen og træk låsen må istandsættelse, vedligeholdelse eller justering kun udføres af et autoriseret Makita service center. BEMÆRK: Hvis De tilslutter en Makita støvsuger Model 406 til TILBEHØR denne maskine, kan der høvles mere effektivt, og uden at det snavser så meget.
 • Page 30 29 Skruvar med försänkta skallar 11 Tumskruv (A) TEKNISKA DATA (3) Utsätt inte batterikassetten för vatten och regn. Modell 1051D Om batterikassetten kortsluts kan det leda till ett Kapacitet kraftigt elektriskt flöde, överhettning, brännska- Hyvlingsbredd .............50 mm dor och även att batterikassetten exploderar Hyvlingsdjup ............0,5 mm...
 • Page 31 åt sidan. igen. Hyvlingsdjupet kan ökas för grovhyvling, men du 18. Använd endast de Makita blad som anges i bör minska hyvlingsdjupet och mata fram verktyget lång- denna bruksanvisning.
 • Page 32 FÖRSIKTIGHET! • Dessa tillbehör och tillsatser rekommenderas för • Se alltid till att maskinen är avstängd och kraftkasset- användning med den Makita-maskin som anges i den ten avtagen innan hyvelblad monteras eller demonte- här bruksanvisningen. Om andra tillbehör eller tillsatser ras.
 • Page 33: Tekniske Data

  29 Panhodeskruer TEKNISKE DATA Ikke lagre verktøyet og batteriet på steder hvor temperaturen kan komme opp i eller overskride Modell 1051D 50°C. Kapasitet Ikke sett fyr på batteriet, ikke engang om det er Høvlingsbredde ..........50 mm sterkt skadet eller helt utslitt.
 • Page 34 MERKNAD: For å hindre at bryteren trykkes inn ved et uhell, er sagen Hvis du kopler en Makita støvsuger Modell 406 til denne utstyrt med en sperreknapp. maskinen blir arbeidet renere og mer effektivt. Kjedsagen startes ved å først trykke inn sperreknappen...
 • Page 35 • Bæreveske av plast der. • Ulike typer originale batterier og ladere fra Makita Justere bladhøyden (Fig. 18) Det er vanligvis ikke nødvendig å justere bladhøyden. Men hvis det merkes at bladkanten er under nivået på...
 • Page 36: Tekniset Tiedot

  11 Siipiruuvi (A) 20 Pölypussi TEKNISET TIEDOT Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi pahasti vioittunut tai kulunut loppuun. Akku voi Malli 1051D räjähtää tulessa. Suorituskyky Varo pudottamasta ja kolhimasta akkua. Höyläysleveys .............50 mm Höyläyssyvyys ...........0,5 mm SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.
 • Page 37 18. Käytä ainoastaan tässä ohjekirjassa määrättyjä hitaasti. Makita-teriä. Reunaohjain (ohjaustulkki) (Kuva 6) SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. Käytä reunaohjainta tehdessäsi huullos- (kynte) höylä- ystä tai höylätessäsi lähes 50 mm leveitä työkappaleita.
 • Page 38 Höylän terien irrottaminen ja kiinnittäminen HUOLTO VARO: VARO: • Varmista aina ennen terien irrottamista ja kiinnittä- Varmistaudu aina ennen kaikkia koneelle suoritettavia mistä, että kone on sammutettu ja akku irrotettu. töitä, että kone on pysäytetty ja akku irrotettu. • Käsittele teriä erittäin varovasti. Suojaa sormet ja kädet Laitteen käyttövarmuuden ja turvallisuuden vuoksi korja- hansikkailla tai räteillä...
 • Page 39: Τεχνικα Χαρακτηριστικα

  εργασίας 11 Βίδα χειρ ς (Α) 20 Σάκκος σκ νης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (2) Αποφεύγετε να αποθηκεύετε την κασέτα µπαταρίας µέσα σε ένα δοχείο µαζί µε άλλα Μοντέλο 1051D µεταλλικά αντικείµενα πως καρφιά, Ικαν τητες νοµίσµατα, κλπ. Πλάτος πλανίσµατος ........50 χιλ.
 • Page 40 Αποφύγετε τη κοπή καρφιών. Ελέγξετε και • Μη βάζετε δύναµη ταν τοποθετείτε την κασέτα αποµακρύνετε λα τα καρφιά απ την περιοχή µπαταρίας. Εάν η κασέτα δεν εισέρχεται µε εργασίας. ευκολία, δεν είναι τοποθετηµένη σωστά. Χρησιµποιείτε µ νο κοφτερές λάµες. Χειρίζεστε Ρύθµιση...
 • Page 41 Συναρµογή Για να τοποθετήσετε τις λεπίδες, πρώτα καθαρίστε τα πριονίδια ή οποιοδήποτε άλλο ξένο υλικ είναι Για να κάνετε µια βηµατοειδή κοπή πως φαίνεται προσκοληµµένο στο τύµπανο ή στις λεπίδες. Βάλτε στην Εικ. 8 χρησιµοποιείστε την φραγή άκρου τη λεπίδα µεταξύ του τυµπάνου και του καλύµµατος (οδηγ...
 • Page 42 89/336/EEC y σύµφωνα µε τις Οδηγίες του Συµβουλίου, 89/336/EEC και 98/37/CE. 98/37/ΚE. Yasuhiko Kanzaki CE 2003 Director Director Directeur Direktør Direktor Direktör Amministratore Direktor Directeur Johtaja Director ∆ιευθυντής MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND...
 • Page 43 ENG003-1 ENGLISH PORTUGUÊS Noise and Vibration Ruído e vibração The typical A-weighted sound pressure level is 71 dB (A). O nível normal de pressão sonora A é 71 dB (A). The noise level under working may exceed 85 dB (A). O nível de ruído durante o trabalho pode exceder 85 dB (A).
 • Page 44 Makita Corporation 884326D993...