Download Print this page
Electrolux Easyline EEK1303K Instruction Book

Electrolux Easyline EEK1303K Instruction Book

Advertisement

Quick Links

Easyline™ Water kettle EEK1303K/EEK1303W

Advertisement

loading

Summary of Contents for Electrolux Easyline EEK1303K

 • Page 1 Easyline™ Water kettle EEK1303K/EEK1303W...
 • Page 2 กร ุ ณ �อ ่ � นค ำ � แนะน ำ � ด ้ � นคว�มปลอดภ ั ย Buku petunjuk Sebelum menggunakan mesin ini untuk pertama kalinya, harap baca saran keselamatan Sách hướng dẫn Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu, vui lòng đọc lời khuyên về sự an toàn www.electrolux.com...
 • Page 3 부품 Components 组件 組件 A. 주전자 A. Jug A. 壶体 A. 壺 B. 탈착식 망 필터 B. Removable mesh filter B. 可拆卸的过滤网 B. 可拆卸式濾網 C. 주둥이 C. Spout C. 壶嘴 C. 壺嘴 D. 뚜껑 D. Lid D. 盖子 D. 蓋子 E.
 • Page 4 • 清洁和用户维护不应由儿童来完 头拔出。 不适当或不正确使用本器具所导致 成,除非他们的年龄在 8 岁以上并且 • 本器具及其配件在工作期间会发 的可能的损害不负任何责任。 是在监督之下。 热。仅使用指定的手柄和把手。清 • 不要让 8 岁以下的儿童接触到本器具 洁或存放前请先冷却。 及其电源线。 • 电源电缆不得接触本器具的任何加 • 本器具只能连接电压和频率均符合 热部位。 铭牌上规定的电源! • 不得将本器具浸入水或任何其他液 • 如果电源线或外壳损坏,请勿使用 体中。 或拿起本器具。 注意:如果水壶装水过满,则存在 • 必须将本器具连接到已接地的插 沸水可能溅出从而烫伤或烧伤的风 座。如有必要,可使用适用于 10 A 险!因此,水壶内注入的水不要超 电流的延长电缆。 过最高水位标记。 www.electrolux.com...
 • Page 5 安全建議/안전 지침 • 如果本機或電源線已損壞,則必須 • 請勿在打該蓋子的情形下操作 首次使用本機時,請詳閱下列說明。 • 8 歲(含)以上之兒童、身體官能或心 由製造商、其服務代理商或類似的 本機。 • 請勿在高溫的表面或高溫源附近使 智能力退化者,或是經驗與使用知 合格人員更換,以避免發生危險。 • 請務必將本機放置在平坦且平穩的 識缺乏者,在負責其安全的人員在 用或放置本機。 • 本熱水壺僅供將水加熱使用! 旁看護或指示本機的使用方法,並 表面上。 • 切勿讓本機在連接電源線插頭時, • 本熱水壺僅能配合附帶的支架 讓他們了解可能之危險的情況下, 方可使用本機。 處於無人監管的情況。 使用。 • 請看管孩童,避免他們將本機當成 • 本機在每次使用後以及清潔維護 • 本機只適合用於室內。 • 本機僅供家庭使用,並非商業用 玩具。 前,都必須關機並且拔掉電源...
 • Page 6 2. 바닥판을 평평하고 딱딱한 표면에 3. 버튼을 눌러 뚜껑을 열고, 주전자에 주전자 내부 및 외부를 닦아 두십시오. 전원 케이블을 벽면 물을 붓습니다. 수위는 수위 내십시오. 소켓에 끼우십시오. 여분의 코드는 표시부에서 보여야 하고 최대 표시 바닥판 하단에 감아둘 수 있습니다. 지점을 넘지 않아야 합니다. www.electrolux.com...
 • Page 7 4. Close the lid and make sure it snaps 5. The automatic switch off function. in correctly. Otherwise the auto switch When the water has boiled or the off function will not work reliably. kettle is moved from the base, it will Place the kettle onto the base. switch off automatically. If you wish to Press down the ON/OFF switch;...
 • Page 8 석회 제거제 제품 지침에 따라 세제를 이용하여 젖은 천으로 닦아 수 있습니다. 스테인레스 스틸 주전자를 물과 석회 제거제로 내기만 하면 됩니다. 깨끗한 물로 세척제로 없앱니다. 채웁니다. 거품이 발생하면 물을 주전자를 가끔 헹구어 주십시오. 끓이지 마십시오. 그런 다음, 깨끗한 물로 주전자를 완전히 헹굽니다. www.electrolux.com...
 • Page 9 Troubleshooting/故障排除/疑難排解/ 문제 해결 Problem Possible cause Solution The appliance switches off before boiling. Too much lime scale at the base of the kettle. Run the decalcifying procedure. The appliance does not switch off. Close lid until it locks. Insert the strainer correcttly. The appliance cannot be switched on. After operating with little or no water, the Allow to cool a short time and try again. appliance has not cooled down suffiently.
 • Page 10 가능합니다 플라스틱 부품에는 >PE<, 나타냅니다. 그 대신 전기 및 전자 장비 >PS< 등의 표시가 있습니다. 재활용을 담당하는 해당 수집소에 포장재는 각 지역의 쓰레기 처리 시설의 보내서 처리하도록 해야 합니다. 제품을 올바른 용기에 넣어 폐기합니다. 올바르게 폐기 처분하면 환경과 인류에 www.electrolux.com...
 • Page 11 ส่ ว นประกอบ Cấu tạo Komponen A. เหยื อ ก A. Bình A. Teko B. ที ่ ก รองต�ข่ � ยแบบถอดได้ B. Bộ lọc mắt lưới có thể B. Filter mata jaring lepasan C. ป�กเหยื อ ก tháo rời C. Corong D.
 • Page 12 • Kabel listrik tidak boleh bersentuhan dan frekuensi yang sesuai dengan dengan bagian panas dari alat ini. spesifikasi tertera pada pelat rating! • Jangan merendam alat ini dalam air • Jangan pernah menggunakan atau atau cairan lainnya. mengambil alat jika – kabel daya rusak, – tempatnya rusak. www.electrolux.com...
 • Page 13 Lời khuyên về an toàn Đọc kỹ hướng dẫn sau đây trước • Nếu thiết bị hoặc dây dẫn bị hỏng • Không bao giờ hoạt động thiết bị khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên. thì phải được thay bởi nhà sản khi đang hở...
 • Page 14 ấm. Đảm bảo mức nước có thể trong và ngoài ấm. điện có phích cắm vào ổ cắm trên nhìn thấy trong chỉ báo mức nước, tường. Có thể cuộn dây thừa ở nhưng không vượt quá dấu Tốốoi dưới dùng bộ phận chân đế. www.electrolux.com...
 • Page 15 4. ปิ ด ฝา ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ � 5. ระบบปิ ด การทำ า งานอั ต โนมั ต ิ เมื ่ อ ล็ อ คเข้ � ที ่ ไ ด้ ถ ู ก ต้ อ ง ไม่ เ ช่ น นั ้ น ระบบ น้...
 • Page 16 Không đun sôi dung dịch ăn mòn. Thỉnh thoảng xả ấm bằng bằng chất làm sạch thép không gỉ. vì điều đó có thể gây trào bọt. Sau nước sạch. đó, xả sạch ấm bằng nước sạch. www.electrolux.com...
 • Page 17 ก�รแก้ ไ ขปั ญ ห� /Pemecahan masalah/Khắc phục sự cố ปั ญ หา สาเหตุ ท ี ่ เ ป็ น ไปได้ แนวทางแก้ ไ ข เครื ่ อ งปิ ด ก�รทำ � ง�นก่ อ นน้ ำ � เดื อ ด มี ค ร�บตะกรั น ม�กเกิ น ไปที ่ ฐ �นของก�ต้ ม น้ ำ � เดิ...
 • Page 18 điện và điện tử. Khi đảm thải tại cộng đồng. bảo sản phẩm này được thải bỏ đúng quy cách, bạn sẽ giúp tránh tạo ra hậu quả xấu cho môi trường và sức khỏe www.electrolux.com...
 • Page 19 Fax: +(82) 2 6020-2271~3 Website: www.electrolux.vn Customer Care Services : +(82) 1566-1238 Email : homecare@electrolux.co.kr MALAYSIA Website: www.electrolux.co.kr Electrolux Home Appliances Sdn Bhd 7th Floor, Tower 2, Jaya33 INDONESIA No. 3, Jalan Semangat, Seksyen 13, PT Electrolux Indonesia 46100 Petaling Jaya, Selangor...
 • Page 20 Share more of our thinking at www.electrolux.com APAC­EEK1303­IFU­AP­1 Product specifications and colours are subject to changes and vary from country to country.

This manual is also suitable for:

Easyline eek1303w