Download  Print this page

Sony WX-VX55S Operating Instructions Manual page 28

Fm/mw/sw 2din multi media player
Hide thumbs

Advertisement

U ÁU~
U bO œ —UA —dJÄ —uD «—
MW
FM3
FM2
t v ÁË U b —«œ ÁU~ Ë Áœ«œ —UA «—
ÁdO – bO «u vÄ UL t v U~
ÁU~ Ë Áœ«œ —UA «— ©
Áb ÁdO – ÈU ÁU~
(1)
U
® Á—UL tLÂœ p fá ¨bOM »U « «— b U
(SEEK) –/+
È«d «—
±±
« X U —œ Ë Êœd ÁdO –
BTM
BTM
—UÂœu Êœd ÁdO –
(SOURCE)
"TUNER"
Æœu d Uÿ
(MODE)
FM1
SW2
(BTM)
"BTM"
Æb e pLAÇ
v œ Êœd ÁdO –
« X U —œ ÂU~M
(6)
(1)
U
® Á—UL tLÂœ ¨bOMÂ
"MEM"
Æœu d Uÿ
U b —«œ
« X U —œ
ÆbO œ —UA «— ©
—UÂœu v U ÃuÄ
fá ¨bOMÂ »U « «— b U
ÆbO œ —UA ÁU~
« Èu
(SEEK) –/+
(SEEK) –/+
nK Ä ÈU œdJKL U —«u p g Ä
u œ«—
◊UO «
1
—dJÄ —uD «— Á«u Ãœ œdJKL tLÂœ ¨g Ä sO —œ
Æœu d Uÿ g UL t H —œ
SW1
2
"OFF"
1
t J
1
(6)
1
Á—U «
REP
BL SKIP
ATA
MTL
CrO2
1
"ON"
U bO œ —UA
REP
(1)
BL SKIP
(5)
ATA
(6)
MTL
(SENS/MTL)

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sony WX-VX55S

This manual is also suitable for:

Wx-vx55