Download  Print this page

Sony WX-VX55S Operating Instructions Manual page 26

Fm/mw/sw 2din multi media player
Hide thumbs

Advertisement

t H ÈË— g UL È«d g UL  U ö «
„«d Á—UL
p œ Ÿu
CD - DA
2 1 : 42
TRK - REP
g Ä XÃU
g Ä XÃU
Âu ì Á—UL
„«d Á—UL
ALBM
TRK
M I N
3
3
[ ALBM - SHUF ]
ALBUM01
ALBUM02
ALBUM03
ALBUM04
ALBUM05
ALBUM06
ALBUM07
ALBUM08
Âu ì ÂU
±≥
Áb Èdá g Ä ÊUÄ"
ID3
V Çd
Áb Èdá g Ä ÊUÄ"
SEC
I D 3
0 : 51
[ ALBUM03 ]
TRACK00003
TRACK0 0 0 0 1 . MP3
TRACK0 0 0 0 2 . MP3
TRACK0 0 0 0 3 . MP3
TRACK0 0 0 0 4 . MP3
TRACK0 0 0 0 5 . MP3
TRACK0 0 0 0 6 . MP3
TRACK0 0 0 0 7 . MP3
TRACK0 0 0 0 8 . MP3
TRACK0 0 0 0 9 . MP3
TRACK0 0 0 1 0 . MP3
„«d ÂU
"LPF OFF"
MP3
t J
—UA tO U ≤ È«d «— ©
CHINESE
©vMOÇ®
"A.SCRL-ON"
z
"A.SCRL-OFF"
"LPF78Hz"
"LPF125Hz"
"LOUD-ON"
"LOUD-OFF"
z
t H ÈË— g UL "« ÁœUH «
CD/Video CD
©
OSD
ÆbO œ —UA «— ©
MP3
CD
Video CD
CD
t H ÈË— g UL ÊU " dOOG
(5)
OSD
®
¨g Ä sO —œ
(5)
OSD
y
ENGLISH
©v OK~ «®
A.SCRL
LPF
z
LOUD
*
UNM ®
1
(5)
®
 UJ
1
ÆbO œ

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sony WX-VX55S

This manual is also suitable for:

Wx-vx55