Download  Print this page

Panasonic MJ-DJ01 Operating Instructions Manual

Household use
Hide thumbs

Advertisement

คู ่ ม ื อ การใช้ ง าน
MJ-DJ01
Thank you for purchasing this Panasonic product.
• This product is intended for household use only.
• Please read these instructions carefully in order to use this product correctly and safely.
• Before using this product please give your special attention to the section "SAFETY PRECAUTIONS"
(Page 3-4).
• Please keep these Operating Instructions for future use.
感謝您購買Panasonic的產品。
本產品只限於家庭使用。
請仔細閱讀本使用說明書,以確保正確安全使用本產品。
使用本產品前,請您特別留意"安全注意事項"
請妥善保存本使用說明書,以備將來用途。
Terima kasih kerana membeli produk Panasonic.
• Produk ini hanya adalah untuk kegunaan di rumah.
• Sila baca arahan ini dengan telitinya supaya produk ini dapat digunakan dengan cara yang betul dan selamat.
• Sebelum menggunakan produk ini sila beri perhatian khas kepada "LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN"
(muka surat 17-18)
• Sila simpan Arahan Pengendalian ini untuk kegunaan di masa depan.
ขอบคุ ณ ที ่ เ ลื อ กซื ้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ Panasonic (พานาโซนิ ค )
• ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ี ้ ม ี ไ ว้ เ พื ่ อ ใช้ ใ นครั ว เรื อ นเท่ า นั ้ น
• โปรดอ่ า นคำแนะนำเหล่ า นี ้ อ ย่ า งละเอี ย ดเพื ่ อ ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น ี ้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและปลอดภั ย
• ก่ อ นใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น ี ้ โปรดให้ ค วามสนใจที ่ "ข้ อ ควรระวั ง เพื ่ อ ความปลอดภั ย " (หน้ า
• โปรดเก็ บ คำแนะนำการใช้ ง านนี ้ ไ ว้ ใ ช้ ใ นอนาคต
Cảm ơn quý vị đã mua sản phẩm của Panasonic.
• Sản phẩm này chỉ được thiết kế để sử dụng trong gia đình.
• Xin đọc các hướng dẫn này cẩn thận để sử dụng sản phẩm đúng cách và an toàn.
• Trước khi sử dụng sản phẩm này xin đặc biệt chú ý đến "ĐỀ PHÒNG AN TOÀN" (Trang 31-32).
• Xin giữ Hướng dẫn Sử dụng này để sử dụng trong tương lai.
Operating Instructions / 使用說明書
ล แ
ก ะ
ร า
ด ิ ต
ง ้ ั ต
Juicer
Pengisar Jus
เครื ่ อ งคั ้ น น้ ำ ผลไม้ (เครื ่ อ งใช้ ภ ายในครั ว เรื อ น)
Máy ép trái cây
MJ-SJ01
(10-11
)
Arahan Pengendalian
/ Hướng dẫn Sử dụng
/ 榨汁機
(Household Use)
(Kegunaan Di Rumah)
(Sử Dụng Trong Gia Ðình)
Model No.
No. Model.
Kiểu Máy.
) เป็ น พิ เ ศษ
24-25
(家庭用)
MJ-DJ01
型號.
MJ-SJ01
ร่ ุ น .
M

Advertisement

loading

  Also See for Panasonic MJ-DJ01

  Summary of Contents for Panasonic MJ-DJ01

 • Page 1: Operating Instructions

  • Sila simpan Arahan Pengendalian ini untuk kegunaan di masa depan. ขอบคุ ณ ที ่ เ ลื อ กซื ้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ Panasonic (พานาโซนิ ค ) • ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ี ้ ม ี ไ ว้ เ พื ่ อ ใช้ ใ นครั ว เรื อ นเท่ า นั ้ น...
 • Page 2: Table Of Contents

  TABLE OF CONTENTS SAFETY PRECAUTIONS ....................3-4 PART NAMES ........................5 DISASSEMBLY ........................6 CIRCUIT BREAKER PROTECTION ...................6 HOW TO USE ........................7 AFTER USE ........................8 SPECIFICATION .........................9 目錄 ......................10-11 安全注意事項 ...........................12 零件名稱 ...........................13 拆卸方法 .......................13 電路自動斷路器 ..........................14 使用方法 ..........................15 使用後 ...........................16 規格 KANDUNGAN LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN ..............17-18 NAMA BAHAGIAN-BAHAGIAN...
 • Page 3: Safety Precautions

  SAFETY PRECAUTIONS (Make sure to follow these instructions) In order to prevent accidents or injuries to the user, other people, and damage to property, please follow the instructions below. The following indication indicate the degree of damage caused by incorrect operation. ...
 • Page 4 WARNING  This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 • Page 5: Part Names

  PART NAMES MJ-DJ01 MJ-SJ01 Maximum amount approx. 1.5 L / 53 fl oz A Food Pusher J Clamps B Feeding Tube K Motor Housing C Container Cover L Switch 1 MJ-DJ01 D Spinner Pad MJ-SJ01 E Spinner M Cup Cover...
 • Page 6: Disassembly

  DISASSEMBLY 2 Lift up the Container Cover and the Food Pusher. 3 Detach the Pulp Container. 1 Release the Clamps. 1 Lift up the Spinner. 1 Lift up the Container 2 Remove the Spinner Unit. Pad. Note: If difficult to wash the Container Unit, it can be detached. Parts C Part 1 Pull upper part A...
 • Page 7: How To Use

  • Please use the Juice Jug with the Cup Cover to avoid juice splashing. Make sure to align the Juice Jug opening to the Spout when juicing. • For model MJ-DJ01, speed 2 is suitable for hard type fruits e.g. apples, carrots etc. while speed 1 is suitable for softer type fruits e.g. watermelons.
 • Page 8: After Use

  AFTER USE Before detaching parts, make sure the motor has stopped completely, then disconnect the Plug from the outlet. (DISASSEMBLY: refer to page 6) Note:  Do not use benzene, thinner, alcohol, bleach, polishing powder or metal brush; otherwise the surface will be damaged.
 • Page 9: Specification

  SPECIFICATION Model Name MJ-DJ01 MJ-SJ01 Power Supply 220 - 240 V 50-60 Hz Power Consumption 240 - 270 W Continuous Operation Rating {Repetition 2 min. ON then, 2 min. OFF} Dimensions(WxDxH) (Approx.) 216 mm x 305 mm x 384 mm Mass (Approx.)
 • Page 10: 安全注意事項

  安全注意事項 (請務必按照指示操作) 為了避免使用者或其他人員發生意外,或人身傷害和財產損失,請遵循以下的使用說明。 因錯誤操作所造成的危害和損害程度,如下區分說明。 警告 可能會導致嚴重 注意 可能會導致人身傷害 的人身傷害或死亡。 或財產損失的風險。 圖標的區分和解釋如下。 此圖標表示禁止。 此圖標表示務必遵循的措施。 警告  請勿損壞電源線或插頭。 (這可能會因短路導致觸電或火災。)  如果電源線或插頭損壞,或插在電源插座的插頭出現鬆動,請勿使用本產品。 (這可能會因短路導致觸電或火災。) 如果電源線損壞,必須由生產商、其服務代理或具同等資格的人更換, 以免發生危險。 請勿用沾水的手插入或拔除插頭。  (這可能會導致觸電。) 電源線破損時,請勿啟動本產品。  (這可能會導致觸電和火災。) 請勿使用超過指定的電源供應插座,也不要使用本產品所指定以外的其他電壓。  (這可能會導致觸電或火災。) • 請確保本產品所標示的電源供應和您使用的電源供應一致。 • 若與其他電器合用同一插座,可能會因電流超額,導致電線過熱。 請勿將本產品浸入水中或對其噴水。  (這可能會因短路導致觸電或火災。) 請勿自行拆開、修理或改裝本產品。  (這可能會導致火災、觸電或人身傷害。)...
 • Page 11 警告 本產品不適合身體、感官思維有缺陷者 ,或缺乏經驗與知識者使用(包括兒童)。  除非他們的安全監護人给予他們關於產品的適當使用和監督與指示。必需監督兒童以 確保他們不會將產品當成玩具。 (這可能會導致燒傷、受傷或觸電。) 穩固插入電源插頭。  (否則可能會因插頭周圍產生的熱量導致觸電和火災。) 定期清潔插頭上的灰塵。  (灰塵聚積過多的插頭,會因受潮濕等導致絕緣不良而可能引起火災。) 出現異常或故障時,請立即停止使用本產品,並拔掉插頭。   (否則,可能會導致冒煙、火災或觸電。) 異常或故障示例。 • 插頭和電源線異常發熱。 • 電源線損壞或不能通電。 • 馬達機座變形或異常發熱。 請立即拔出插頭,並交由服務中心進行檢查或維修。 處理和清洗攪拌刀和壺嘴時,要特別小心。  (可能會導致人身傷害。)  當拔下插頭時,務必握住插頭將它拔下,切勿拉扯電源線。 (否則可能會因短路導致觸電或火災。) 注意  請勿讓本產品在無人看管下操作。 (可能會引起火災或燒傷。) • 離開時,請切斷電源。  請勿在以下的地方使用本產品。 • 不平穩的表面、不耐熱的地毯或桌布等 (這可能會引起火災或人身傷害。)...
 • Page 12: 零件名稱

  零件名稱 MJ-DJ01 MJ-SJ01 最大容量約 公升 液量盎司计量 A 壓料具 J 開關鎖 B 輸送管 K 馬達機座 MJ-DJ01 c 容器上蓋 L 開關鈕 1 MJ-SJ01 D 攪拌刀墊 E 攪拌刀 M 杯蓋 F 容器 N 果汁杯 O *插頭 G 可旋轉容器 H 壺嘴 P 電源線 I 果肉容器...
 • Page 13: 拆卸方法

  拆卸方法 取出容器上蓋 和壓料具。 取下果肉容器。 鬆開開關鎖。 取出攪拌刀。 取出容器。 拿出攪拌刀墊。 :如果容器難以清洗,它是可以被拆卸的。 摘要 部件 部件 從可旋轉容器 向上拉出上部 分 ,直到鉤 然後按下鉤的部分 如 重新組裝容器,必须先装 的部分 露出, 圖所示。向上輕輕的拉 入部件 ,然后只須逆轉 如圖所示。 出拆卸。 步驟 至步驟 2。 電路自動斷路器 當斷路器因馬達承載的負荷量過大而自動停止運轉時,請按照以下的步驟重新啟動。 1. 開關鈕轉到“0/O”關的位置,(請參閱第12頁)。 2. 清除攪拌刀和容器上蓋所累积的蔬果渣,然后將食材切得更小的塊狀。 3. 再次組裝零件(請參閱第14頁)並重新開始操作。用壓料具輕輕地將蔬果塊按入輸送管。...
 • Page 14: 使用方法

  旋轉120°。 使用後,關機並拔下 1 插入插頭,然後開機。 插頭。 2 將材料一個接一個放 取出果汁杯時,  入输送管,並用壓料 確保將壺嘴推上, 具慢慢的推入。 以免蔬果汁滴漏。 3 如圖所示從正上方將 鬆開開關鎖之前  壓料具推入输送管。 ,請確保攪拌刀 完全停止轉動。 在果肉容器内和黏在容器上蓋的有些果浆  可能很难清洗掉,是因为根据水果的成分 和份量。 摘要: • 禁用的食材: 會產生果泥的軟水果會堵塞攪拌刀—如香蕉、桃、杏等。粘性強的食品——如新鮮羅勒葉等。 • 在最初使用本產品時,可能會產生一些氣味(輕微燃燒的味道) 在這種情況之下是正常的。 • 有些食材的成分可能會產生大量的果漿渣累積在容器蓋上,這樣會導致操作停止。 (電路自動斷路器:請參閱第13頁。) • 操作本產品前,請確保所有零件都已正確安裝。 • 請使用果汁杯並蓋上杯蓋以避免蔬果汁飛濺。榨汁時,確保果汁杯入口和壺嘴對齊。 • 型號MJ-DJ01,速度2適用於堅硬水果—如蘋果、蘿蔔等,速度1適用於軟的水果—如西瓜。...
 • Page 15: 使用後

  使用後 拆卸零件時,確保馬達已完全停止,然後從插座上 下插頭。(拆卸方法:請參閱第13頁。) 拔 摘要: 切勿使用汽油稀釋劑、酒精、漂白劑、拋光粉、金屬刷子,否則會損壞表面。  勿放入洗碗機裡清洗。  攪拌刀、容器上蓋、果肉容器、杯蓋、容器內壁可能會因使用狀況不同而發生輕微  變色。 清潔 使用後所有零件都需要立即清洗。殘留的水果顆粒可能會產生異味或導致攪拌刀故障。 用海綿,在流水中清洗 使用濕布拭擦馬達機座。 攪拌刀。 用柔軟的海綿,以冷水或溫水清洗每一零件。儲藏前,徹底清洗和晾乾。 儲藏 1) 倒轉果汁杯,放在輸送管上。 插頭和電源線 1) 翻轉馬達機座過來, 2) 將杯蓋放入果肉容器內。 如圖所示將 電源線轉兩圈。 2) 把電源線放入鉤內以固定電源線。...
 • Page 16 規格 MJ-DJ01 MJ-SJ01 型號 220 - 240 V 50-60 Hz 電源供應 240 - 270 W 額定功率 持續運轉 使用時間 運轉2分鐘,停止2分鐘的方式重複操作 x 305 x 384 尺寸(寬x深x高)(約) 毫米 毫米 毫米 重量 (約) 公斤 公斤 2 個速度 1 個速度 開關鈕 1.5 公升 果汁杯, 2.0 公升 果肉容器...
 • Page 17: Langkah-Langkah Keselamatan

  LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN (Pastikan mengikut arahan ini) Untuk mengelakkan kemalangan atau kecederaan kepada pengguna, orang lain dan kerosakan harta benda, sila patuhi arahan-arahan berikut.  Carta berikut menunjukkan tahap kerosakan yang disebabkan oleh operasi yang salah. Menunjukkan risiko AWAS Menunjukkan AMARAN kecederaan atau kecederaan serius kerosakan harta benda.
 • Page 18 AMARAN  Produk ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) dengan keupayaan fizikal deria atau mental yang kekurangan, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka diawasi atau diberi arahan berkenaan penggunaan produk oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka. Kanak-kanak hendaklah diselia untuk memastikan mereka tidak bermain dengan produk.
 • Page 19: Nama Bahagian-Bahagian

  NAMA BAHAGIAN-BAHAGIAN MJ-DJ01 MJ-SJ01 Kandungan Maksimun lebih kurang 1.5 L /53 Auns Cecair A Penolak Bahan J Pengapit B Bukaan Penyalur Bahan K Bahagian Motor C Penutup Bekas L Suis MJ-DJ01 D Pad Mangkuk Pengisar MJ-SJ01 E Mangkuk Pengisar M Penutup Cawan...
 • Page 20: Cara Membuka

  CARA MEMBUKA 2 Angkatkan Penutup Bekas dan Penolak Bahan. 3 Tanggalkan Bekas Pulpa. 1 Lepaskan Pengapit. 1 Angkatkan Mangkuk Pengisar. 1 Angkatkan Unit Bekas. 2 Keluarkan Pad Mangkuk Pengisar. Nota: Unit Bekas boleh ditanggalkan jika ia sukar untuk dibersihkan. Bahagian C Bahagian 1 Tarik bahagian A Bekas Boleh Putar...
 • Page 21: Cara Mengguna

  • Sila guna Jag Jus dengan Penutup Cawan untuk mengelakkan percikan. Pastikan bukaan Jag Jus diselaraskan dengan Muncung Jus apabila membuat jus. • Untuk model MJ-DJ01, kelajuan 2 adalah sesuai untuk buah-buahan yang keras - seperti epal, lobak merah dan lain-lain, manakala kelajuan 1 sesuai untuk buah-buahan yang lembut seperti tembikai.
 • Page 22: Selepas Penggunaan

  SELEPAS PENGGUNNAAN Sebelum menanggalkan bahagian, pastikan motor sudah berhenti sepenuhnya, kemudian cabutkan Palam daripada soket. (CARA MEMBUKA: sila rujuk muka surat 20.) Nota:  Jangan menggunakan thinner, alkohol, peluntur, serbuk pengilap, berus logam; kerana permukaan akan dirosakkan.  Jangan memasukkan ke dalam mesin pembersih pinggan mangkuk. ...
 • Page 23: Spesifikasi

  SPESIFIKASI Nama Model MJ-DJ01 MJ-SJ01 Bekalan Kuasa 220 - 240 V 50-60 Hz Penggunaan Kuasa 240 - 270 W Berterusan Penilaian Operasi {Pengulangan 2 min. BUKA, 2 min TUTUP} Dimensi (L x P x T) (Anggaran Kasar) 216 mm x 305 mm x 384 mm Berat (Anggaran Kasar) 4.4 k...
 • Page 24: ข้ อ ควรระวั ง เพื ่ อ ความปลอดภั ย

  ข้ อ ควรระวั ง เพื ่ อ ความปลอดภั ย (ต้ อ งแน่ ใ จว่ า ปฏิ บ ั ต ิ ต ามคำแนะนำเหล่ า นี ้ ) เพื ่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด อุ บ ั ต ิ เ หตุ ห รื อ การบาดเจ็ บ กั บ ผู ้ ใ ช้ บุ ค คลอื ่ น และความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ ส ิ น โปรดปฏิ บ ั ต ิ ต ามคำแนะนำด้ า นล่ า ง แผนภู...
 • Page 25 คำเตื อ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ี ้ ม ิ ไ ด้ ผ ลิ ต ขึ ้ น เพื ่ อ ใช้ ง านในบุ ค คล (รวมถึ ง เด็ ก ) ที ่ ม ี ข ้ อ บกพร่ อ งทางด้ า นร่ า งกาย ...
 • Page 26: ชื ่ อ ชิ ้ น ส่ ว น

  ชื ่ อ ชิ ้ น ส่ ว น MJ-DJ01 MJ-SJ01 ปริ ม าณสู ง สุ ด ประมาณ 1.5 ลิ ต ร/ 53 ออนซ์ ตั ว ยึ ด แท่ ง ดั น อาหาร ตั ว เรื อ นมอเตอร์ ช่ อ งป้ อ น...
 • Page 27: ถอดประกอบ

  ถอดประกอบ ดึ ง ฝาครอบภาชนะบรรจุ และแท่ ง ดั น อาหารขึ ้ น ถอดภาชนะบรรจุ ก าก คลายตั ว ยึ ด ดึ ง หั ว ปั ่ น ขึ ้ น ดึ ง ภาชนะบรรจุ แ ละหั ว ปั ่ น ขึ ้ น ถอดแผ่...
 • Page 28: วิ ธ ี ก ารใช

  หั ว พ่ น เมื ่ อ ทำน้ ำ ผลไม้ • สำหรั บ รุ ่ น MJ-DJ01 ความเร็ ว ระดั บ ที ่ 2 เหมาะสำหรั บ ผลไม้ ช นิ ด แข็ ง เช่ น แอปเปิ ้ ล แครอท ฯลฯ ขณะที ่ ค วามเร็ ว ระดั บ ที ่ 1...
 • Page 29: หลั ง การใช้ ง าน

  หลั ง การใช้ ง าน ก่ อ นจะถอดชิ ้ น ส่ ว น ต้ อ งแน่ ใ จว่ า มอเตอร์ ห ยุ ด ทำงานโดยสมบู ร ณ์ แ ล้ ว แล้ ว จึ ง ถอดปลั ๊ ก ออกจากเต้ า เสี ย บ ดู...
 • Page 30: ข้ อ มู ล จำเพาะ

  ข้ อ มู ล จำเพาะ MJ-DJ01 MJ-SJ01 ชื ่ อ โมเดล 220 - 240 V 50-60 Hz แหล่ ง จ่ า ยไฟ 240 - 270 W การบริ โ ภคพลั ง งาน ต่ อ เนื ่ อ ง อั ต ราใช้ ง าน...
 • Page 31: Đề Phòng An Toàn

  ĐỀ PHÒNG AN TOÀN (Nhớ tuân theo các hướng dẫn này) Để ngăn chặn tai nạn hoặc chấn thương cho người sử dụng, những người khác, và thiệt hại về tài sản, xin tuân theo các hướng dẫn sau đây. Các biểu đồ...
 • Page 32 CẢNH BÁO  Sản phẩm này không dành cho người (bao gồm trẻ em) bị thiểu năng về thể chất, cảm giác hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi họ được một người có trách nhiệm về an toàn cho họ giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng sản phẩm này.
 • Page 33: Tên Bộ Phận

  TÊN BỘ PHẬN MJ-DJ01 MJ-SJ01 Lượng tối đa xấp xỉ 1.5 L /53 Ounce Chất Lỏng A Nắp đẩy Thức ăn J Chốt B Lỗ Tiếp thức ăn K Hộp chứa Mô tơ C Nắp Bình L Công tắc MJ-DJ01 D Cái đệm Lưỡi xay...
 • Page 34: Tháo Rời

  THÁO RỜI 2 Nhấc Nắp Bình và Nắp đẩy Thức ăn lên. 3 Tháo Bình chứa Thức ăn nghiền. 1 Thả Chốt. 1 Nhấc Bình Chứa và 1 Nhấc Lưỡi xay lên. Lưỡi xay lên. 2 Lấy Cái đệm Lưỡi xay ra.
 • Page 35: Cách Sử Dụng

  Bình đựng Nước trái cây đúng vị trí Miệng bình khi ép. • Với mẫu MJ-DJ01, tốc độ 2 thích hợp cho các loại trái cây cứng như táo, cà rốt v.v… trong khi tốc độ 1 thích hợp cho các loại trái cây mềm hơn như dưa hấu.
 • Page 36: Sau Khi Sử Dụng

  SAU KHI SỬ DỤNG Trước khi tháo một bộ phận, đảm bảo mô tơ đã hoàn toàn dừng lại, sau đó rút Phích cắm ra khỏi ổ cắm điện. (THÁO RỜI:tham khảo trang 34) LƯU Ý:  Không sử dụng chất pha loãng ben zen, cồn, thuốc tẩy, bột đánh bóng, bàn chải sắt; nếu không bề mặt sẽ...
 • Page 37: Đặc Điểm Kỹ Thuật

  ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT MJ-DJ01 MJ-SJ01 Tên Mẫu Công Suất Cung Cấp 220 - 240 V 50-60 Hz Công Suất Tiêu Thụ 240 - 270 W Liên tục Công Suất Hoạt Động {Lặp lại 2 phút. BẬT, 2 phút. TẮT} Kích Thước...
 • Page 40 Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad No. 3, Jalan Sesiku 15/2, Section 15, Shah Alam Industrial Site, 40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Website: http://panasonic.net/ JZ50T151 C0913 Printed in Malaysia © Panasonic Corporation 2013...

This manual is also suitable for:

Mj-sj01