Download Print this page

Bosch GLI 14,4 V-LI Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_DOKU-16603-001.fm Page 1 Monday, February 16, 2009 10:47 AM
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 T65 (2009.02) O / 84 ASIA
GLI Professional
14,4 V-LI | 18 V-LI
en Original instructions
ar
fa
cn 正本使用说明书
tw 正本使用說明書
사용 설명서 원본
ko
หนั ง สื อ คู ่ ม ื อ การใช้ ง านฉบั บ ต้ น แบบ
th
id Petunjuk-Petunjuk untuk
Penggunaan Orisinal
vi BΩng hõëng dÿn nguy›n bΩn
fr Notice originale

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Bosch GLI 14,4 V-LI

 • Page 1 OBJ_DOKU-16603-001.fm Page 1 Monday, February 16, 2009 10:47 AM Robert Bosch GmbH GLI Professional Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany 14,4 V-LI | 18 V-LI www.bosch-pt.com 1 609 929 T65 (2009.02) O / 84 ASIA en Original instructions cn 正本使用说明书...
 • Page 2: Table Of Contents

  ..........vÝ—U 1 609 929 T65 | (16.2.09) Bosch Power Tools...
 • Page 3 OBJ_BUCH-938-001.book Page 3 Monday, February 16, 2009 11:35 AM GLI 18 V-LI Professional Bosch Power Tools 1 609 929 T65 | (16.2.09)
 • Page 4 OBJ_BUCH-938-001.book Page 4 Monday, February 16, 2009 11:35 AM 1 609 929 T65 | (16.2.09) Bosch Power Tools...
 • Page 5 OBJ_BUCH-938-001.book Page 5 Monday, February 16, 2009 11:35 AM Bosch Power Tools 1 609 929 T65 | (16.2.09)
 • Page 6: English

  Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire. Functional Description While reading the operating instructions, unfold the graphics page of the cordless working light and leave it open. 1 609 929 T65 | (16.2.09) Bosch Power Tools...
 • Page 7: Technical Data

  *Accessories shown or described are not part of the standard delivery scope of the product. A complete overview of accessories can be found in our accessories program. Technical Data Cordless Worklight GLI 14,4 V-LI GLI 18 V-LI Professional Professional Article number 3 601 D37 T..
 • Page 8 4. As long as the battery is inserted into the cordless worklight, it is held in position by means of a spring. 1 609 929 T65 | (16.2.09) Bosch Power Tools...
 • Page 9 – A spare light bulb 9 is located in the lamp head 1. – Insert the new light bulb 7 and turn until locked. – Mount the lamp head 1 again. Bosch Power Tools 1 609 929 T65 | (16.2.09)
 • Page 10 Operation Starting Operation Inserting the Battery Use only original Bosch lithium ion batteries with the voltage listed on the nameplate of your cordless worklight. Using other batteries can lead to injuries and pose a fire hazard. Insert the charged battery 5 from the rear into the base of the cord- less worklight.
 • Page 11 If the cordless worklight should fail despite the care taken in manu- facturing and testing procedures, repair should be carried out by an authorized after-sales service agent for Bosch power tools. In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the cordless worklight.
 • Page 12 OBJ_BUCH-938-001.book Page 12 Monday, February 16, 2009 11:35 AM 12 | English China Mainland Bosch Power Tools (China) Co., Ltd. 567, Bin Kang Road Bin Jiang District 310052 Hangzhou, P.R.China Service Hotline: 800 8 20 84 84 Tel.: +86 (571) 87 77 43 38...
 • Page 13 Bangkok 10500 Tel.: +66 (2) 6 31 18 79 – 18 88 (10 lines) Fax: +66 (2) 2 38 47 83 Robert Bosch Ltd., P. O. Box 2054 Bangkok 10501, Thailand Bosch Power Tools 1 609 929 T65 | (16.2.09)
 • Page 14 Republic of Singapore Tel.: +65 (3) 50 54 94 Fax: +65 (3) 50 53 27 www.bosch.com.sg Vietnam Robert Bosch (SEA) Pte. Ltd – Vietnam Representative Office Saigon Trade Center, Suite 1206 37 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1...
 • Page 15 OBJ_BUCH-938-001.book Page 15 Monday, February 16, 2009 11:35 AM English | 15 Australia, New Zealand and Pacific Islands Robert Bosch Australia Pty. Ltd. Power Tools Locked Bag 66 Clayton South VIC 3169 Customer Contact Center Inside Australia: Phone: +61 (01300) 307 044...
 • Page 16 15. Do not dispose of battery packs/batteries into household waste, fire or water. Battery packs/batteries should be collected, recycled or disposed of in an environmental-friendly manner. Subject to change without notice. 1 609 929 T65 | (16.2.09) Bosch Power Tools...
 • Page 17 安全规章 阅读所有的警告提示和指示。 如未确实遵循警告提示和指示,可 能导致电击、火灾並且 / 或其他的严重伤害。 切勿打开蓄电池。 可能造成短路。 蓄电池必须远离高温,例如长期的日晒和火焰等。 有爆炸的危险。 不使用的蓄电池必须远离回形针,硬币,钥匙,钉子,螺丝或其它的小型金 属物体。上述物体可能连接蓄电池上的触点引起短路。 蓄电池的两个触点如 果发生短路,可能烧毁其它物品或引起火灾。 如果蓄电池损坏了,或者未按照规定使用蓄电池,蓄电池中会散发出有毒蒸 汽。工作场所必须保持空气流通,如果身体有任何不适必须马上就医。 蓄电 池散发的蒸汽会刺激呼吸道。 只能使用机器制造商推荐的充电器为蓄电池充电。 不可以使用针对某些特定 蓄电池的充电器,为其它的蓄电池充电,可能引起火灾。 损坏的蓄电池会渗漏出液体,并且污染其它的零件。 检查被污染的零件。 清 洁这些零件,必要时得换新零件。 只能使用本充电式照明装备的专用蓄电池。 使用了不合适的蓄电池可能造成 工作意外并引起火灾。 功能解说 翻开标示了充电式照明装备详解图的折叠页。阅读本使用说明书时必须翻开折叠 页参考。 Bosch Power Tools 1 609 929 T65 | (16.2.09)
 • Page 18: 中文

  3 提杆 4 蓄电池的解锁按键 5 蓄电池* 6 灯头的解锁按键 7 灯泡 8 V 形槽 9 备用灯泡 *图表或说明上提到的附件,并不包含在基本的供货范围中。 本公司的附件清单中有完整的附 件供应项目。 技术数据 充电式照明装备 GLI 14,4 V-LI GLI 18 V-LI Professional Professional 物品代码 3 601 D37 T.. 3 601 D37 S.. 额定电压 14,4 照明的使用时间约为 小时...
 • Page 19 本锂离子蓄电池配备了 "Electronic Cell Protection (ECP) (电子充电室保护装置 )", 可以防止蓄电池过度放电。电池的电量如果用尽了,保护开关会自动关闭充电式 照明装备。 在蓄电池自动关闭之后,切勿继续按住起停开关。 这样可能损坏蓄 电池。 蓄电池上安装了 NTC-温度监控装置。当温度位在摄氏 0 到 45 度间时,才能进 行充电。所以能够大大地延长蓄电池的使用寿命。 请注意有关作废处理的规定。 取出蓄电池 蓄电池 5 被双重锁定,这样可以防止因为不注意地错按了蓄电池的解锁按键 4, 而导致蓄电池掉落。在蓄电池被装入照明设备中后,便会被弹簧固定住。 拆卸蓄电池 5 时,先按住解锁按键 4 并从充电式照明装备中向后拉出蓄电池。切 勿强行拉出蓄电池。 Bosch Power Tools 1 609 929 T65 | (16.2.09)
 • Page 20 – 灯头 1 中有一个备用的灯泡 9。 – 安装好新的灯泡 7,拧入灯泡至灯泡锁牢为止。 – 再度装回灯头 1。 操作 操作机器 安装蓄电池 只能使用博世原厂的锂离子蓄电池。蓄电池的电压必须和充电式照明装备铭 牌上规定的电压一致。 使用其它厂牌的蓄电池可能造成伤害并导致火灾。 把蓄电池 5 从后面推入照明装备的底座中。 要把蓄电池完全推入底座中, 必须推 压至无法看见红色条纹并且确定蓄电池已经牢牢地卡住为止。 开动 / 关闭 按下起停开关 2 可以开动充电式照明装备。 再度按下起停开关 2 即可以关闭充电式照明装备。 1 609 929 T65 | (16.2.09) Bosch Power Tools...
 • Page 21 改变架子的位置 (参考插图 B) 您可以改变架子 3 的位置。 移动架子 3 让它固定在卡位上, 架子有 4 个不同的卡 位。 维修和服务 维修和清洁 如果蓄电池故障了,可以向博世电动工具公司授权的客户服务中心求援。 本充电式照明装备无须维修,所以没有必须更换或维修的零件。 只能使用干燥柔软的布清洁充电式照明装备上的塑料片,以避免刮损塑料片。不 可以使用清洁剂或溶剂清洁塑料片。 本公司生产的电动工具都经过严密的品质检验,如果充电式照明装备仍然发生故 障,请将照明装备 交给博世电动工具公司授权的顾客服务处修理。 询问和订购备件时,务必提供充电式照明装备铭牌上标示的 10 位数物品代码。 顾客服务处和顾客咨询中心 本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理,维护和备件的问题。以下的 网页中有爆炸图和备件的资料: www.bosch-pt.com 博世顾客咨询团队非常乐意为您解答有关购买,使用和设定本公司产品及附件的 问题。 Bosch Power Tools 1 609 929 T65 | (16.2.09)
 • Page 22 羅伯特 博世有限公司 香港北角英皇道 625 號 21 樓 客戶服務熱線:+852 (21) 02 02 35 傳真:+852 (25) 90 97 62 電郵:info@hk.bosch.com 網站:www.bosch-pt.com.cn 制造商地址: 罗伯博世有限公司 营业范围电动工具 邮箱号码 100156 70745 Leinfelden-Echterdingen (莱菲登 - 艾希德登) Deutschland (德国) 1 609 929 T65 | (16.2.09) Bosch Power Tools...
 • Page 23 38.3 中的规定) 。 它能够有效地防范电池内部的超压与短路,並且能够防止过载 断路和危险的反电流。 电池中的锂当量值低於规定的边界值。不管是电池本身或将电池安装在机器中, 都能符合德国和国际的危险物品安全规章。如果同时搬运数个蓄电池时,则应该 详细阅读危险物品安全规章。 在上述情况,甚至还要引用其它的特殊法规 (例 如有关包装的规定) 。详细的资料可以参阅以下网页中的英文说明: http://purchasing.bosch.com/en/start/Allgemeines/Download/index.htm. 处理废弃物 必须以符合环保的方式,回收再利用损坏的机器、附件和废弃的包装材料。 充电电池 / 电池: 锂离子: 请注意 " 搬运 " 段落中的指示,页 23. 不可以把损坏的仪器丢弃在一般的家庭垃圾,火焰或水中。请收集损坏的充电电 池 / 电池,并把它们送往资源回收中心处理,或者用符合环保要求的方式清除损 坏的充电电池 / 电池。 保留修改权。 Bosch Power Tools 1 609 929 T65 | (16.2.09)
 • Page 24 24 | 中文 安全規章 閱讀所有的警告提示和指示。 如未確實遵循警告提示和指示,可 能導致電擊、火災並且 / 或其他的嚴重傷害。 切勿打開蓄電池。 可能造成短路。 蓄電池必須遠離高溫,例如長期的日曬和火焰等。 有爆炸的危險。 不使用的蓄電池必須遠離回形針,硬幣,鑰匙,釘子,螺絲或其它的小型金 屬物體。上述物體可能連接蓄電池上的觸點引起短路。 蓄電池的兩個觸點如 果發生短路,可能燒毀其它物品或引起火災。 如果蓄電池損壞了,或者未按照規定使用蓄電池,蓄電池中會散發出有毒蒸 汽。工作場所必須保持空氣流通,如果身體有任何不適必須馬上就醫。 蓄電 池散發的蒸汽會刺激呼吸道。 只能使用機器制造商推薦的充電器為蓄電池充電。 不可以使用針對某些特定 蓄電池的充電器,為其它的蓄電池充電,可能引起火災。 損壞的蓄電池會滲漏出液體,並且污染其它的零件。檢查被污染的零件。 清 潔這些零件,必要時得換新零件。 只能使用本充電式照明裝備的專用蓄電池。 使用了不合適的蓄電池可能造成 工作意外並引起火災。 功能解說 翻開標示了充電式照明裝備詳解圖的折疊頁。閱讀本使用說明書時必須翻開折疊 頁參考。 1 609 929 T65 | (16.2.09) Bosch Power Tools...
 • Page 25 3 架子 4 蓄電池的解鎖按鍵 5 蓄電池* 6 燈頭的解鎖按鍵 7 燈泡 8 V 形槽 9 備用燈泡 *圖表或說明上提到的附件,並不包含在基本的供貨範圍中。 本公司的附件清單中有完整的附 件供應項目。 技術性數據 GLI 14,4 V-LI GLI 18 V-LI 充電式照明裝備 Professional Professional 3 601 D37 T.. 3 601 D37 S.. 物品代碼 14,4 額定電壓 照明的使用時間約為...
 • Page 26 本鋰離子蓄電池配備了 "Electronic Cell Protection (ECP) (電子充電室保護裝置 )", 可以防止蓄電池過度放電。電池的電量如果用盡了,保護開關會自動關閉充電式 照明裝備。 在蓄電池自動關閉之后,切勿繼續按住起停開關。 這樣可能損壞蓄 電池。 蓄電池上安裝了 NTC- 溫度監控裝置。當溫度位在攝氏 0 到 45 度間時,才能進 行充電。所以能夠大大地延長蓄電池的使用壽命。 請注意有關作廢處理的規定。 取出蓄電池 蓄電池 5 被雙重鎖定,這樣可以防止因為不注意地錯按了蓄電池的解鎖按鍵 4, 而導致蓄電池掉落。 在蓄電池被裝入照明設備中後,便會被彈簧固定住。 拆卸蓄電池 5 時,先按住解鎖按鍵 4 並從充電式照明裝備中向後拉出蓄電池。切 勿強行拉出蓄電池。 1 609 929 T65 | (16.2.09) Bosch Power Tools...
 • Page 27 – 燈頭 1 中有一個備用的燈泡 9。 – 安裝好新的燈泡 7,擰入燈泡至燈泡鎖牢為止。 – 再度裝回燈頭 1。 操作 操作機器 安裝蓄電池 只能使用博世原廠的鋰離子蓄電池。蓄電池的電壓必須和充電式照明裝備銘 牌上規定的電壓一致。 使用其它廠牌的蓄電池可能造成傷害並導致火災。 把蓄電池 5 從后面推入照明裝備的底座中。 要把蓄電池完全推入底座中, 必須推 壓至無法看見紅色條紋並且確定蓄電池已經牢牢地卡住為止。 開動 / 關閉 按下起停開關 2 可以開動充電式照明裝備。 再度按下起停開關 2 即可以關閉充電式照明裝備。 Bosch Power Tools 1 609 929 T65 | (16.2.09)
 • Page 28 有關操作方式的指點 改變架子的位置 (參考插圖 B) 您可以改變架子 3 的位置。 移動架子 3 讓它固定在卡位上,架子有 4 個不同的卡 位。 維修和服務 維修和清潔 如果蓄電池故障了,可以向博世電動工具公司授權的客戶服務中心求援。 本充電式照明裝備無須維修,所以沒有必須更換或維修的零件。 只能使用干燥柔軟的布清潔充電式照明裝備上的塑料片,以避免刮損塑料片。不 可以使用清潔劑或溶劑清潔塑料片。 本公司生產的電動工具都經過嚴密的品質檢驗,如果充電式照明裝備仍然發生故 障,請將照明裝備交給博世電動工具公司授權的顧客服務處修理。 詢問和訂購備件時,務必提供充電式照明裝備銘牌上標示的 10 位數物品代碼。 顧客服務處和顧客咨詢中心 本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的修理,維護和備件的問題。以下的 網頁中有爆炸圖和備件的資料 : www.bosch-pt.com 博世顧客咨詢團隊非常樂意為您解答有關購買,使用和設定本公司產品及附件的 問題。 1 609 929 T65 | (16.2.09) Bosch Power Tools...
 • Page 29 營業範圍電動工具 郵箱號碼 100156 70745 Leinfelden-Echterdingen (萊菲登 - 艾希德登) Deutschland (德國) 搬運 本蓄電池通過相關的測試 (根據 UN 手冊 ST/SG/AC.10/11/Rev.3 第三部,副段 38.3 中的規定) 。 它能夠有效地防範電池內部的超壓與短路,並且能夠防止過載 斷路和危險的反電流。 電池中的鋰當量值低於規定的邊界值。不管是電池本身或將電池安裝在機器中, 都能符合德國和國際的危險物品安全規章。如果同時搬運數個蓄電池時,則應該 詳細閱讀危險物品安全規章。 在上述情況,甚至還要引用其它的特殊法規 (例 如有關包裝的規定) 。詳細的資料可以參閱以下網頁中的英文說明 : http://purchasing.bosch.com/en/start/Allgemeines/Download/index.htm. Bosch Power Tools 1 609 929 T65 | (16.2.09)
 • Page 30 OBJ_BUCH-938-001.book Page 30 Monday, February 16, 2009 11:35 AM 30 | 中文 處理廢棄物 必須以符合環保的方式,回收再利用損壞的機器、附件和廢棄的包裝材料。 蓄電池 / 一般電池 : 鋰離子 : 請注意 " 搬運 " 段落中的指示,頁 29. 不可以把蓄電池 / 一般電池丟棄在家庭垃圾、火或水中。收集好蓄電池 / 一般電 池,把它們交給資源回收中心,或以符合環保要求的方式處理。 保留修改權。 1 609 929 T65 | (16.2.09) Bosch Power Tools...
 • Page 31: 한국어 | 31

  충전 랜턴용으로 나와있는 배터리만을 사용하십시오. 다른 종류의 배터리를 사용하 면 상해를 입거나 화재를 초래할 수 있습니다 . 기능 설명 사용 설명서를 읽는 동안 충전 랜턴의 그림이 나와 있는 접힌 면을 펴 놓고 참고하십시 오 . Bosch Power Tools 1 609 929 T65 | (16.2.09)
 • Page 32 8 V- 홈 9 예비 전구 *도면이나 설명서에 나와있는 액세서리는 표준 공급부품에 속하지 않습니다 . 전체 액세서리는 저희 액세서리 프로그램을 참고하십시오 . 제품 사양 충전 랜턴 GLI 14,4 V-LI GLI 18 V-LI Professional Professional 제품 번호 3 601 D37 T..
 • Page 33 터리가 빠지는 것을 방지해 줍니다 . 배터리가 충전 랜턴에 끼워진 상태에서는 스프링 에 의해 고정됩니다 . 배터리 5 를 탈착하려면 해제 버튼 4 를 누른 상태에서 배터리를 충전 랜턴 뒤로 당겨 빼 십시오 . 이때 무리하게 힘을 가하지 마십시오 . Bosch Power Tools 1 609 929 T65 | (16.2.09)
 • Page 34 이 더 이상 보이지 않고 배터리가 확실히 잠길 때까지 끝까지 끼워 넣으십시오 . 전원 스위치 작동 충전 랜턴을 작동하려면 전원 스위치 2 를 누릅니다 . 충전 랜턴의 스위치를 끄려면 전원 스위치 2 를 다시 누릅니다 . 1 609 929 T65 | (16.2.09) Bosch Power Tools...
 • Page 35 AS 센터에서는 귀하 제품의 수리 및 보수정비 , 그리고 부품에 관한 문의를 받고 있습니 다 . 제품의 분해도 및 부품에 관한 정보는 다음의 주소에서도 보실 수 있습니다 : www.bosch-pt.com 보쉬 AS 센터 팀은 제품과 액세서리의 구매 , 사용법 및 설정에 관해 상담해 드립니다 . Bosch Power Tools 1 609 929 T65 | (16.2.09)
 • Page 36 러나 여러 개의 배터리를 운반할 경우에는 위험 물질 기준이 해당됩니다. 이러한 경우 포 장 등 특별한 조건을 준수해야 할 필요가 있습니다 . 자세한 사항은 다음의 인터넷 주소 에 나와 있는 영문 취급 설명서를 참조하십시오 : http://purchasing.bosch.com/en/ start/Allgemeines/Download/index.htm. 1 609 929 T65 | (16.2.09)
 • Page 37 배터리 팩 / 배터리를 가정용 쓰레기로 처리하거나 물이나 불에 던지지 마십시오 . 배터 리 팩 / 배터리는 수거하여 재활용하거나 환경 친화적인 방법으로 처리해야 합니다 . 위 사항은 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다 . Bosch Power Tools 1 609 929 T65 | (16.2.09)
 • Page 38 ใช้ แ พ็ ค แบตเตอรี ่ ท ี ่ ก ำหนดเฉพาะให้ ใ ช้ ไ ด้ ก ั บ ไฟฉายนี ้ เ ท่ า นั ้ น การใช้ แ พ็ ค แบตเตอรี ่ ประเภทอื ่ น เสี ่ ย งต่ อ การเกิ ด ไฟไหม้ แ ละบาดเจ็ บ 1 609 929 T65 | (16.2.09) Bosch Power Tools...
 • Page 39 *อุ ป กรณ์ ป ระกอบที ่ แ สดงหรื อ ระบุ ไ ม่ ร วมอยู ่ ใ นการจั ด ส่ ง มาตรฐาน กรุ ณ าดู อ ุ ป กรณ์ ป ระกอบทั ้ ง หมดในรายการแสดงอุ ป กรณ์ ป ระกอบของเรา Bosch Power Tools 1 609 929 T65 | (16.2.09)
 • Page 40 OBJ_BUCH-938-001.book Page 40 Monday, February 16, 2009 11:35 AM 40 | ภาษาไทย ข้ อ มู ล ทางเทคนิ ค ไฟฉาย GLI 14,4 V-LI GLI 18 V-LI Professional Professional หมายเลขสิ น ค้ า 3 601 D37 T.. 3 601 D37 S.. แรงดั น ไฟฟ้ า กำหนด...
 • Page 41 หมายเหตุ : เมื ่ อ ต้ อ งการเปลี ่ ย นหลอดไฟฟ้ า ให้ ใ ช้ ผ ้ า นุ ่ ม ๆ จั บ หลอด อย่ า ใช้ น ิ ้ ว เปล่ า สั ม ผั สหลอดแก้ ว อย่ า งเด็ ด ขาด มิ ฉ ะนั ้ น หลอดไฟฟ้ า อาจชำรุ ด ได้ Bosch Power Tools 1 609 929 T65 | (16.2.09)
 • Page 42 "Electronic Cell Protection (ECP)" ช่ ว ยปกป้ อ งแบตเตอรี ่ ล ิ เ ธี ย ม ไอออน ไม่ ใ ห้ ห มดประจุ โ ดย สิ ้ น เชิ ง เมื ่ อ แบตเตอรี ่ ห มด วงจรป้ อ งกั น จะปิ ด สวิ ท ช์ ไ ฟฉาย 1 609 929 T65 | (16.2.09) Bosch Power Tools...
 • Page 43 เมื ่ อ ต้ อ งการสอบถามและสั ่ ง ซื ้ อ อะไหล่ กรุ ณ าแจ้ ง หมายเลขสิ น ค้ า สิ บ หลั ก บนแผ่ น ป้ า ยรุ ่ น ของ ไฟฉายทุ ก ครั ้ ง Bosch Power Tools 1 609 929 T65 | (16.2.09)
 • Page 44 ตู ้ ไ ปรษณี ย ์ บริ ษ ั ท โรเบิ ร ์ ต บ๊ อ ช จำกั ด แผนกเครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า ตู ้ ปณ. 20 54 กรุ ง เทพฯ 10501 ประเทศไทย 1 609 929 T65 | (16.2.09) Bosch Power Tools...
 • Page 45 ปฏิ บ ั ต ิ ต ามเงื ่ อ นไขพิ เ ศษ (ต.ย. เช่ น เกี ่ ย วกั บ การบรรจุ ห ี บ ห่ อ ) สำหรั บ ข้ อ มู ล เพิ ่ ม เติ ม กรุ ณ าอ่ า น คำสั ่ ง (ภาษาอั ง กฤษ) ในเว็ บ ไซด์ : http://purchasing.bosch.com/en/start/Allgemeines/ Download/index.htm.
 • Page 46 แพ็ ค แบตเตอรี ่ / แบตเตอรี ่ และนำเข้ า สู ่ ก ระบวนการนำกลั บ มาใช้ ใ หม่ หรื อ นำไปกำจั ด ใน ลั ก ษณะที ่ ไ ม่ ท ำลายสภาพแวดล้ อ ม ขอสงวนสิ ท ธิ ์ ใ นการเปลี ่ ย นแปลงโดยไม่ ต ้ อ งแจ้ ง ล่ ว งหน้ า 1 609 929 T65 | (16.2.09) Bosch Power Tools...
 • Page 47: Bahasa Indonesia | 47

  Periksalah bagian-bagian yang bersangkutan. Bersihkan benda-benda tersebut atau jika perlu, gantikan aki. Gunakanlah hanya aki-aki yang khusus untuk penggunaan dengan lampu senter pakai aki. Penggunaan aki-aki lain dapat mengakibatkan terjadinya luka-luka dan kebakaran. Bosch Power Tools 1 609 929 T65 | (16.2.09)
 • Page 48 7 Bola pijar 8 Alur V 9 Bola pijar cadangan *Aksesori yang ada pada gambar atau yang dijelaskan, tidak termasuk pasokan standar. Semua aksesori yang ada bisa Anda lihat dalam program aksesori Bosch. 1 609 929 T65 | (16.2.09) Bosch Power Tools...
 • Page 49 OBJ_BUCH-938-001.book Page 49 Monday, February 16, 2009 11:35 AM Bahasa Indonesia | 49 Data teknis Lampu senter pakai aki GLI 14,4 V-LI GLI 18 V-LI Professional Professional Nomor model 3 601 D37 T.. 3 601 D37 S.. Tegangan nominal 14,4...
 • Page 50 Berhati-hatilah jika mengganti bola pijar! Janganlah menyentuh bola pijar yang panas. Biarkan bola pijar menjadi dingin selama paling sedikit 10 menit. Anda bisa terluka jika terkena bola pijar yang panas. 1 609 929 T65 | (16.2.09) Bosch Power Tools...
 • Page 51 – Setelah itu, pasangkan kembali senter 1. Penggunaan Cara penggunaan Memasang aki Gunakanlah hanya aki ion Li merek Bosch dengan tegangan yang tercantum pada label tipe lampu senter pakai aki milik Anda. Penggunaan aki lainnya bisa mengakibatkan terjadinya luka-luka dan kebakaran.
 • Page 52 Rawatan dan servis Rawatan dan kebersihan Jika aki tidak berfungsi lagi, hubungilah satu Service Center untuk perkakas listrik Bosch yang resmi. Lampu senter pakai aki tidak perlu dirawat dan tidak mempunyai bagian-bagian yang harus diganti atau dirawat. Bersihkan piringan dari bahan sintetik dari lampu senter pakai aki hanya dengan kain yang kering dan lembut, supaya tidak terjadi kerusakan.
 • Page 53 OBJ_BUCH-938-001.book Page 53 Monday, February 16, 2009 11:35 AM Bahasa Indonesia | 53 Layanan pasca beli dan konsultasi bagi pelanggan Layanan pasca beli Bosch menjawab semua pertanyaan Anda tentang reparasi dan perawatan serta tentang suku cadang produk ini. Gambar tiga dimensi dan informasi tentang suku cadang bisa Anda lihat di: www.bosch-pt.com...
 • Page 54 Janganlah membuang aki/baterai ke dalam sampah rumah tangga, ke dalam api atau ke dalam air. Aki/baterai sebaiknya dikumpulkan, didaur ulangkan atau dibuang sesuai dengan upaya untuk melindungi lingkungan hidup. Perubahan adalah hak Bosch. 1 609 929 T65 | (16.2.09) Bosch Power Tools...
 • Page 55: Tiøng Vi·t | 55

  Mä tΩ chöc næng Trong khi {ãc c¯c hõëng dÿn s¥ dông nμy, h’y mí trang g`p cß h‡nh minh hãa {În chiøu s¯ng pin vμ {Ú mí nguy›n nhõ vŸy. Bosch Power Tools 1 609 929 T65 | (16.2.09)
 • Page 56 {õïc giao kÎm theo sΩn ph¤m. B”n cß thÚ tham khΩo tçng thÚ c¯c lo”i phô tñng, phô ki·n trong chõêng tr‡nh phô tñng còa chÏng täi. Thäng så kþ thuŸt [În Chiøu S¯ng Pin GLI 14,4 V-LI GLI 18 V-LI Professional Professional M’...
 • Page 57 {i·n trong ph”m vi nhi·t {é cho ph⁄p í giùa 0 °C vμ 45 °C. Tuçi thã còa pin nhì {ß mμ {õïc nÉng cao. TuÉn thò c¯c chÏ thflch dμnh cho vi·c thΩi bá. Bosch Power Tools 1 609 929 T65 | (16.2.09)
 • Page 58 – Bßng {În dú phàng 9 {õïc {◊t í {÷u {În 1. – LÄp bßng {În mëi 7 vμo vμ xoay cho {øn khi {õïc khßa l”i. – GÄn {÷u {În 1 vμo trí l”i. 1 609 929 T65 | (16.2.09) Bosch Power Tools...
 • Page 59 BÄt [÷u VŸn Hμnh LÄp Pin Vμo ChÜ s¥ dông c¯c lo”i pin lithium ion chflnh h’ng Bosch cß {i·n thø li·t k› tr›n nh’n m¯c {În chiøu s¯ng pin còa b”n. S¥ dông c¯c lo”i pin kh¯c cß thÚ dÿn {øn thõêng tŸt vμ nguy cê ch¯y.
 • Page 60 Nøu giΩ nhõ {În chiøu s¯ng pin bÔ trôc tr◊c dñ {’ {õïc theo dâi c¤n thŸn trong qu¯ tr‡nh sΩn xu`t vμ {’ qua ch”y kiÚm tra, sú s¥a chùa phΩi do {”i lû phôc vô hμng sau khi b¯n do dông cô {i·n c÷m tay Bosch òy quyÖn thúc hi·n.
 • Page 61 {iÖu ki·n {◊t bi·t (v.d., li›n quan {øn vi·c {ßng gßi). [Ú cß th›m thäng tin, xin tham khΩo trang hõëng dÿn (tiøng Anh) theo {Ôa chÜ Internet dõëi {Éy: http://purchasing.bosch.com/en/start/ Allgemeines/Download/index.htm.
 • Page 62 C¯c pin låc/pin phΩi {õïc thu gom l”i, t¯i chø hay thΩi bá theo hõëng thÉn thi·n vëi mäi trõìng. [õïc quyÖn thay {çi néi dung mμ khäng phΩi thäng b¯o trõëc. 1 609 929 T65 | (16.2.09) Bosch Power Tools...
 • Page 63: Français | 63

  échéant, les remplacer. N’utilisez que les accumulateurs spécialement prévus pour la la- me à accu. L’utilisation de tout autre accumulateur peut entraîner des blessures et des risques d’incendie. Bosch Power Tools 1 609 929 T65 | (16.2.09)
 • Page 64 7 Ampoule 8 Rainure en V 9 Ampoule de rechange *Les accessoires décrits ou montrés ne sont pas compris dans l’emballage standard. Vous trouverez les accessoires complets dans notre programme d’accessoires. 1 609 929 T65 | (16.2.09) Bosch Power Tools...
 • Page 65 OBJ_BUCH-938-001.book Page 65 Monday, February 16, 2009 11:35 AM Français | 65 Caractéristiques techniques Lampe à accu GLI 14,4 V-LI GLI 18 V-LI Professional Professional N° d’article 3 601 D37 T.. 3 601 D37 S.. Tension nominale 14,4 Durée d’éclairage, env.
 • Page 66 Avant tous travaux sur la lampe à accu, sortir l’accu. Attention lors du changement de l’ampoule ! Ne pas toucher l’ampoule brûlante. Laisser refroidir l’ampoule au moins 10 mi- nutes. Il y a risque de se brûler à l’ampoule brûlante. 1 609 929 T65 | (16.2.09) Bosch Power Tools...
 • Page 67 Mise en marche Mise en service Monter l’accu N’utiliser que des accus à ions lithium d’origine Bosch qui ont la tension indiquée sur la plaque signalétique de la lampe à accu. L’utilisation de tout autre accumulateur peut entraîner des blessu- res et des risques d’incendie.
 • Page 68 Nettoyage et entretien Au cas où l’accu ne fonctionnerait plus, veuillez vous adresser à une station de service après-vente agréée pour outillage Bosch. La lampe à accu ne nécessite aucun entretien et ne contient pas de pièces devant être remplacées ou nécessitant un entretien.
 • Page 69 éclatées ainsi que des informations concernant les pièces de rechange également sous : www.bosch-pt.com Les conseillers techniques Bosch sont à votre disposition pour ré- pondre à vos questions concernant l’achat, l’utilisation et le réglage de vos produits et leurs accessoires.
 • Page 70 Ne pas jeter les accus/piles dans les ordures ménagères, ni dans les flammes ou l’eau. Les accus/piles doivent être collectés, recyclés ou éliminés en conformité avec les réglementations se rapportant à l’en- vironnement. Sous réserve de modifications. 1 609 929 T65 | (16.2.09) Bosch Power Tools...
 • Page 71 .71 ‫ﻳﺮﺟﯽ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﰲ ﻓﻘﺮﺓ ” ﺍﻟﻨﻘﻞ “ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫ﻻ ﺗﺮﻡ ﺍﳌﺮﺍﻛﻢ/ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﲈﻣﺔ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ، ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﰲ ﺍﳌﺎﺀ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﲨﻊ ﺍﳌﺮﺍﻛﻢ/ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ‬ .‫ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ‬ .‫ﻧﺤﺘﻔﻆ ﺑﺤﻖ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‬ Bosch Power Tools 1 609 929 T65 | (6.2.09)
 • Page 72 ‫ﺳﻴﺴﺎﻋﺪﻙ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﺑﻮﺵ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯽ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﺑﺼﺪﺩ ﴍﺍﺀ، ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ، ﻭﺿﺒﻂ‬ .‫ﺍﳌﻨ ﺘ ﹶ ﺠﺎﺕ ﻭﺗﻮﺍﺑﻌﻬﺎ‬ .‫ﻳﺮﺟﯽ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﯽ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺍﳌﺨﺘﺺ ﺑﲈ ﻳﺘﻌ ﻠ ﹼ ﻖ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﻀﲈﻥ ﻭﺍﻟﺘﺼﻠﻴﺢ ﻭﺗﺄﻣﲔ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ‬ 1 609 929 T65 | (6.2.09) Bosch Power Tools...
 • Page 73 .‫ﺇﻟﯽ ﺣﺪ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﳋﻂ ﺍﻷﲪﺮ ﻭﺍﻧﻘﻔﺎﻝ ﺍﳌﺮﻛﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺁﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻹﻃﻔﺎﺀ‬ .2 ‫ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ﺍﳌﺰﻭﺩ ﺑﺎﳌﺮﻛﻢ ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﯽ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻹﻃﻔﺎﺀ‬ .‫ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻃﻔﺎﺀ ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ﺍﳌﺰﻭﺩ ﺑﺎﳌﺮﻛﻢ ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﯽ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻹﻃﻔﺎﺀ 2 ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮی‬ Bosch Power Tools 1 609 929 T65 | (6.2.09)
 • Page 74 .‫ﺇﻗﻔﺎﻝ ﺍﳌﺮﻛﻢ 4 ﺩﻭﻥ ﻗﺼﺪ. ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﯽ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﺭﺗﻜﺎﺯ ﺍﳌﺮﻛﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺎﺑﺾ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﻣﺮﻛﺒﺎ ﰲ ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ﺑﺎﳌﺮﻛﻢ‬ .‫ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻓﻚ ﺍﳌﺮﻛﻢ 5 ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﯽ ﺯﺭﻱ ﻓﻚ ﺍﻹﻗﻔﺎﻝ 4 ﻭﻳﺴﺤﺐ ﺍﳌﺮﻛﻢ ﻧﺤﻮ ﺍﳋﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ﺍﳌﺰﻭﺩ ﺑﻤﺮﻛﻢ‬ .‫ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺫﻟﻚ‬ 1 609 929 T65 | (6.2.09) Bosch Power Tools...
 • Page 75 ‫9 ﳌﺒﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ‬ .‫* ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﺍﳌﺼﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺻﻮﻓﺔ. ﻳﻌﺜﺮ ﻋﻠﯽ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﳎﻨﺎ ﻟﻠﺘﻮﺍﺑﻊ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ‬ ‫ﻣﺼﺒﺎﺡ ﻣﺰﻭﺩ ﺑﻤﺮﻛﻢ‬ GLI 18 V-LI GLI 14,4 V-LI Professional Professional ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺼﻨﻒ‬ 3 601 D37 S..
 • Page 76 ‫ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺑﺎﳌﺼﺒﺎﺡ ﺍﳌﺰﻭﺩ ﺑﺎﳌﺮﻛﻢ ﻓﻘﻂ ﺍﳌﺮﺍﻛﻢ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻪ. ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﻛﻢ ﺇﻟﯽ‬ .‫ﺍﻻﺣﱰﺍﻕ ﻭﺇﻟﯽ ﺧﻄﺮ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻟﻨﺎﺭ‬ ‫ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻳﺮﺟﯽ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺜﻨﻲ ﻣﻊ ﺻﻮﺭ ﺍﳌﺼﺒﺎﺡ ﺍﳌﺰﻭﺩ ﺑﺎﳌﺮﻛﻢ ﻭﺗﺮﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻛﺮﺍﺳﺔ‬ .‫ﺍﻻﺳﺘﻌﲈﻝ‬ 1 609 929 T65 | (6.2.09) Bosch Power Tools...
 • Page 77 ‫ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺩﺍﻥ ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﺏ ﻧﯿﺎﻧﺪﺍﺯﯾﺪ. ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭی، ﺑﺎﺯﯾﺎﻓﺖ ﻭ ﯾﺎ‬ .‫ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﻧﺪ‬ .‫ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺍﺳﺖ‬ Bosch Power Tools 1 609 929 T65 | (6.2.09)
 • Page 78 ‫ﺗﯿﻢ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮﺵ ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺌﻮﺍﻻﺕ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺧﺮﯾﺪ, ﻃﺮﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬ .‫ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﻫﺪ‬ .‫ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﺎﺭﺍﻧﺘﯽ، ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻳﺪﻛﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ‬ 1 609 929 T65 | (6.2.09) Bosch Power Tools...
 • Page 79 ‫ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﱳ ﺩﺳﺘﯿﮕﺮﻩ 3 ﭼﺮﺍﻍ ﻗ ﻮ ﹼ ﻩ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ. ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ‬ .‫ﺩﺳﺘﯿﮕﺮﻩ 3، ﺁﻧﺮﺍ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ 4 ﺣﺎﻟﺖ ﳑﮑﻦ، ﺗﺜﺒﯿﺖ ﳕﻮﺩ‬ Bosch Power Tools 1 609 929 T65 | (6.2.09)
 • Page 80 .‫ﻻﻣﭗ ﺟﺪﯾﺪ 7 ﺭﺍ ﺟﺎﮔﺬﺍﺭی ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺁﻧﺮﺍ ﻃﻮﺭی ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺎی ﺧﻮﺩ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﺸﻮﺩ‬ – .‫ﺳﭙﺲ ﺳﺮ ﭼﺮﺍﻍ ﻗ ﻮ ﹼ ﻩ 1 ﺭﺍ ﻣﺠﺪﺩ ﺍ ﹰ ﺟﺎﮔﺬﺍﺭی ﮐﻨﯿﺪ‬ 1 609 929 T65 | (6.2.09) Bosch Power Tools...
 • Page 81 ‫ﺑﺎ ﺩﮐﻤﻪ 4 ﺁﺯﺍﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﺗﺮی، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ. ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﭼﺮﺍﻍ ﻗ ﻮ ﹼ ﻩ ﺷﺎﺭژی ﻗﺮﺍﺭ‬ .‫ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻓﻨﺮ ﺩﺭ ﺟﺎی ﺧﻮﺩ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‬ Bosch Power Tools 1 609 929 T65 | (6.2.09)
 • Page 82 ‫* ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻣﱳ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻄﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﳕﯽ ﺷﻮﺩ. ﻟﻄﻔﺎ ﹰ ﻟﯿﺴﺖ‬ .‫ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﳕﺎﺋﯿﺪ‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ‬ GLI 18 V-LI GLI 14,4 V-LI (‫ﭼﺮﺍﻍ ﻗ ﻮ ﹼ ﻩ )ﺑﯽ ﺳﯿﻢ‬ Professional Professional 3 601 D37 S..
 • Page 83 ‫ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ‬ ‫ﻟﻄﻔ ﺎ ﹰ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺣﺎﻭی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﺮﺍﻍ ﻗ ﻮ ﹼ ﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ‬ .‫ﺍﯾﻦ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ، ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺎﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯾﺪ‬ Bosch Power Tools 1 609 929 T65 | (6.2.09)

This manual is also suitable for:

Gli 18 v-li