Download Print this page

Advertisement

Operating Instructions
Air Conditioner
Model No.
Indoor Unit
CS-CZ9SKE
CS-CZ12SKE
00_ACXF55-03360_YM0416-1-0.indb 1
00_ACXF55-03360_YM0416-1-0.indb 1
POWER /
DEICE
TIMER
HEAT
Outdoor Unit
CU-CZ9SKE
CU-CZ12SKE
Operating Instructions
Air Conditioner
Thank you for purchasing Panasonic Air Conditioner.
Installation instructions attached.
Before operating the unit, please read these operating
instructions thoroughly and keep them for future
reference.
Bruksanvisning
Luftkonditionering
Tack för att du har köpt Panasonic Värmepump.
Installationsanvisningar bifogade.
Innan du använder enheten, läs noga igenom denna
bruksanvisning och spara den för framtida bruk.
Bruksanvisninger
Klimaanlegg
Takk for at du har kjøpt et klimaanlegg fra Panasonic.
Anvisninger om installasjon er lagt med.
Les bruksanvisningen nøye før du bruker denne
enheten, og oppbevar den for fremtidig bruk.
Käyttöohjeet
Ilmastointilaite
Kiitos, että valitsit Panasonic ilmastointilaitteen.
Asennusohjeet ovat liitteenä.
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen yksikön
käyttämistä ja säilytä ne tulevaisuutta varten.
Betjeningsvejledning
Klimaanlæg
Tak for dit valg af Panasonic Air Conditioner.
Installationsvejledning vedlagt.
Læs brugsanvisningen grundigt igennem før du
benytter anlægget og gem den til fremtidig brug.
2-11
12-21
22-31
32-41
42-51
ACXF55-03360
6/28/2016 3:00:55 PM
6/28/2016 3:00:55 PM

Advertisement

   Also See for Panasonic CU-CZ12SKE

   Summary of Contents for Panasonic CU-CZ12SKE

 • Page 1: Operating Instructions

  Bruksanvisninger 22-31 Klimaanlegg Takk for at du har kjøpt et klimaanlegg fra Panasonic. Anvisninger om installasjon er lagt med. Les bruksanvisningen nøye før du bruker denne enheten, og oppbevar den for fremtidig bruk.

 • Page 2: Inserting The Batteries

  Quick guide Inserting the batteries 1 Pull out the back cover of remote control 2 Insert AAA or R03 batteries (can be used ~ 1 year) 3 Close the cover Clock setting 1 Press CLOCK 2 Set the time 3 Confi rm Basic operation 1 Select the desired mode HEAT...

 • Page 3: Table Of Contents

  Table of contents Safety precautions ........4-7 How to use..........8-9 Cleaning instructions ........10 Troubleshooting ........... 11 Information...........52 Accessories • Remote control TIMER TIMER • AAA or R03 batteries × 2 CANCEL CANCEL • Remote control holder • Screws for remote control holder × 2 This symbol shows that this equipment uses a fl...

 • Page 4: Safety Precautions

  Safety precautions To prevent personal injury, injury to others or property damage, please comply with the WARNING following: Incorrect operation due to failure to follow instructions below may cause harm or damage, Indoor unit and outdoor unit the seriousness of which is classifi ed as below: This appliance can be used by This appliance is fi...

 • Page 5

  Do not use means to accelerate the To prevent overheating, fi re or electric defrosting process or to clean, other than shock: those recommended by manufacturer. • Do not share the same power outlet with Any unfi t method or using incompatible other equipment.

 • Page 6: Safety Precautions

  Safety precautions Prevent electric shock by switching off CAUTION the power supply and unplug: - Before cleaning or servicing, - When extended non-use, or - During abnormally strong lightning Indoor unit and outdoor unit activity. Do not wash the indoor unit with water, benzine, thinner or scouring powder to Precaution for using R32 refrigerant avoid damage or corrosion at the unit.

 • Page 7

  Prevent water leakage by ensuring drainage pipe is: - Connected properly, - Kept clear of gutters and containers, - Not immersed in water After a long period of use or use with any combustible equipment, aerate the room regularly. After a long period of use, make sure the installation rack does not deteriorate to prevent the unit from falling down.

 • Page 8: How To Use

  How to use To switch between powerful & quiet Remote control display POWER / DEICE TIMER HEAT POWERFUL QUIET Indicator (NORMAL) (Green/ POWER/ DEICE Blue) POWERFUL: To reach temperature quickly • This operation continues until it is cancelled by (Orange) TIMER pressing again button.

 • Page 9

  To set the timer To select fan speed FAN SPEED 2 sets of ON and OFF timers are available Remote control display to turn ON or OFF the unit at diff erent preset times. • For AUTO, the indoor fan speed is automatically adjusted according to the operation mode.

 • Page 10: Cleaning Instructions

  Cleaning instructions To ensure optimal performance of the unit, Indoor unit cleaning has to be carried out at regular intervals. Dirty unit may cause malfunction Front panel Aluminium fi n and you may see error code “H99”. Please consult authorised dealer. •...

 • Page 11: Troubleshooting

  Troubleshooting The following symptoms do not indicate malfunction. Symptom Cause Mist emerges from indoor unit. • Condensation eff ect due to cooling process. Water fl owing sound during operation. • Refrigerant fl ow inside the unit. The room has a peculiar odor. •...

 • Page 12

  Snabbguide Sätta i batterier 1 Dra loss bakstycket på fjärrkontrollen 2 Sätt i batterier av typen AAA eller R03 (kan användas ~ 1 år) 3 Stäng locket Klockinställning 1 Tryck ner CLOCK 2 Ställa in tiden 3 Bekräfta Grundläggande användning 1 Välj önskat läge HEAT COOL...

 • Page 13

  Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter ......14-17 Hur den används ........18-19 Rengöringsinstruktioner.......20 Problemlösning ..........21 Information...........53 Tillbehör • Fjärrkontroll TIMER TIMER • AAA eller R03 batterier × 2 CANCEL CANCEL • Hållare för fjärrkontroll • Skruvar för fjärrkontrollens hållare × 2 Den här symbolen visar att utrustningen har ett antändbart kylmedel.

 • Page 14

  Säkerhetsföreskrifter För att undvika skada på dig själv, skada på andra, eller skada på egendom, var god iaktta VARNING följande: Felaktig användning orsakad av att skötselanvisningen inte följts kan leda till skador, Inomhus- och utomhusenhet nedan klassas deras allvar: Den här apparaten kan användas av Den här utrustninen är fylld med R32 barn från åtta år och uppåt och personer (milt antändbart kylmedel).

 • Page 15

  Använd inte några medel för att För att förhindra överhettning, eldsvåda påskynda avfrostning eller rengöring, eller elchock: utöver de som rekommenderas av • Dela inte det använda uttaget med tillverkaren. Alla olämpliga metoder eller annan utrustning. använding av inkompatibla material kan •...

 • Page 16

  Säkerhetsföreskrifter Förhindra elskador genom att stänga av FÖRSIKTIGHET strömmen och koppla ur: - Innan rengöring eller underhållsarbete, - Vid långvarig avstängning, eller Inomhus- och utomhusenhet - Vid kraftigt åskväder. Tvätta inte inomhusdelen med vatten, bensin, thinner eller skurpulver för Försiktighet gällande användning av att undvika skada eller korrosion på...

 • Page 17

  Förhindra vattenläckage genom att se till att dräneringsröret är: - Rätt anslutet, - Fritt från rännor och behållare, eller - Inte nersänkt i vatten Efter en längre tids användning eller användning med någon bränsledriven utrustning, lufta rummet regelbundet. Efter en längre tids användning, se till så att monteringskonsolen inte är försvagad för att undvika att enheten faller ner.

 • Page 18

  Hur den används För att växla mellan kraftfull & tyst Fjärrkontrollens display POWER / DEICE TIMER HEAT POWERFUL QUIET Lysdioder (NORMAL) (Grön/ POWER/ DEICE Blå) POWERFUL: För att nå en temperatur snabbt • Denna åtgärd fortsätter tills man avbryter den (Orange) TIMER genom att på...

 • Page 19

  Ställa in timern Välja fl äkthastighet FAN SPEED 2 inställningar för ON- och OFF-timer fi nns (Fjärrkontrollens display) tillgängliga för att sätta på enheten till ON eller stänga av den till OFF vid olika förinställda tider. • För AUTO, justeras inomhusfl äkthastigheten automatiskt enligt användarläge.

 • Page 20

  Rengöringsinstruktioner För att säkerställa optimal prestanda Inomhusdel för enheten måste rengöring utföras vid regelbundna intervall. På en smutsig enhet Frontpanel Aluminiumfl äns kan tekniska fel uppstå och du kan få felkoden ”H99”. Kontakta en auktoriserad återförsäljare. • Slå ifrån strömmen och koppla ur enheten innan rengöring utförs.

 • Page 21

  Problemlösning Följande yttringar är ej tecken på tekniska fel. Yttring Orsak Dimma kommer ur inomhusdelen. • Kondensering på grund av kylprocessen. Låter som rinnande vatten under drift. • Flöde av kylmedel inuti enheten. Onormal lukt i rummet. • Detta kan bero på en fuktig lukt som avges från väggen, mattan, möblerna eller textilier.

 • Page 22

  Hurtigguide Sette inn batteriene 1 Trekk ut bakdekslet på fjernkontrollen 2 Sett inn batterier type AAA eller R03 (kan brukes ~ 1 år) 3 Lukk dekselet Klokkeinnstilling 1 Trykk på CLOCK 2 Still inn tiden 3 Bekreft Grunnleggende bruk 1 Velg ønsket modus HEAT COOL AUTO...

 • Page 23

  Innholdsfortegnelse Sikkerhetsforanstaltninger ......24-27 Slik bruker du..........28-29 Rengjøringsinstruksjoner ......30 Feilsøking ............31 Informasjon ..........54 Tilbehør • Fjernkontroll TIMER TIMER • AAA- eller R03-batterier × 2 CANCEL CANCEL • Fjernkontrollholder • Skruer for fjernkontrollholder × 2 Dette symbolet viser at dette utstyret bruker et brennbart kjølemiddel.

 • Page 24

  Sikkerhetsforanstaltninger For å forhindre personskader eller skade på eiendom, må du følge påfølgende: ADVARSEL Feil bruk på grunn av at instruksjonene ikke følges, kan føre til skade eller ødeleggelser. Alvorligheten av dette klassifi seres som følger: Innendørs- og utendørsenhet Dette apparatet er fylt med R32 (et Dette apparatet kan brukes av barn middels brannfarlig kjølemiddel).

 • Page 25

  Ikke bruk midler til å få fortgang i For å unngå overoppfarming, brann eller avisingsprosessen eller andre midler til elektrisk støt: rengjøring enn det som er anbefalt av • Ikke del samme strømkontakten med produsenten. Enhver uegnet metode annet utstyr. eller bruk av uforenlig materiale vil kunne •...

 • Page 26

  Sikkerhetsforanstaltninger Forhindre elektrisk støt ved å slå av FORSIKTIG strømforsyningen og koble fra: - Før rengjøring eller vedlikehold, - Når det står ubrukt over lengre tid, eller Innendørs- og utendørsenhet - Under unormalt kraftig lynaktivitet. Ikke vask innendørsenheten med vann, benzen, fortynner eller skuremiddel da Forholdsregler for bruk av kjølemiddel dette kan skade eller føre til korrosjon på...

 • Page 27

  Forhindre vannlekkasje ved å sørge for at dreneringsrøret er: - Riktig koblet til, - Holdt unna avløpsrenner og beholdere, eller - Ikke er sunket ned i vann Etter lange bruksperioder eller bruk med brennbart utstyr, må rommet luftes jevnlig. Etter en lengre tids bruk, må du kontrollere at monteringsstativet ikke er forringet, slik at enheten ikke faller ned.

 • Page 28

  Slik bruker du Veksle mellom kraftig og stille Fjernkontroll-display POWERFUL POWER / DEICE TIMER HEAT QUIET Indikator (NORMAL) (Grønn/ POWER/ POWERFUL: For å nå temperaturen raskt DEICE Blå) • Denne driften fortsetter til den avbrytes ved å trykke (Oransje) på -knappen igjen.

 • Page 29

  Stille inn tidsur Justere viftehastighet FAN SPEED 2 sett med PÅ- og AV-timere er tilgjengelige Fjernkontrolldisplay for å slå enheten PÅ eller AV til forskjellige forhåndsdefi nerte tidspunkt. • For AUTO, blir innendørsviften automatisk justert i henhold til operasjonsmodus. • Velg den laveste viftehastigheten for å bruke anlegget med lavt støynivå...

 • Page 30

  Rengjøringsinstruksjoner For å sikre at enheten yter optimalt, må Innvendig enhet rengjøring utføres ved regelmessige intervaller. En skitten enhet kan medføre Frontpanel Aluminiumsribbe funksjonsfeil, og du kan få feilkode “H99”. Rådfør deg med en autorisert forhandler. • Slå av strømforsyningen og koble fra før rengjøring.

 • Page 31

  Feilsøking Følgende symptomer indikerer ikke funksjonsfeil. Symptom Årsak Damp kommer fra den innvendige enheten. • Kondensasjonseff ekt på grunn av kjøleprosessen. Lyd fra vannkretsen under drift. • Kjølevæske inne i enheten. Rommet har en spesiell lukt. • Dette kan komme av at veggen, teppet, møbler eller klær er fuktig.

 • Page 32

  Pikaopas Paristojen asetus 1 Irrota kaukosäätimen takakansi 2 Aseta AAA- tai R03-paristot paikoilleen (voidaan käyttää noin 1 vuoden ajan) 3 Sulje kansi Kelloasetus 1 Paina CLOCK-painiketta 2 Määritä aika 3 Vahvista Perustoiminta 1 Valitse haluamasi toimintatila HEAT COOL AUTO 2 Käynnistä/sammuta laite POWER •...

 • Page 33

  Sisällysluettelo Turvatoimet ..........34-37 Käyttö .............38-39 Puhdistusohjeet ...........40 Vianetsintä ...........41 Tiedot ............55 Varusteet • Kauko-ohjain TIMER TIMER • AAA- tai R03-paristo × 2 CANCEL CANCEL • Kaukosäätimen pidike • Kaukosäätimen pidikkeen ruuvi × 2 Tämä symboli ilmoittaa, että laite käyttää syttyvää kylmäainetta. Jos kylmäainetta pääsee vuotamaan ja ulkoinen VAARA...

 • Page 34

  Turvatoimet Noudata seuraavia ohjeita käyttäjän ja muiden henkilöiden loukkaantumisten ja aineellisten VAARA vahinkojen välttämiseksi: Ohjeiden huomiotta jättäminen ja yksikön virheellinen käyttö voi johtaa vikoihin ja vaurioihin, Sisäyksikkö ja ulkoyksikkö joiden vakavuus luokitellaan alla olevalla tavalla: Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat Tämä...

 • Page 35

  Älä käytä sulatusprosessin Ylikuumenemisen, tulipalojen ja nopeuttamiseen tai puhdistamiseen sähköiskujen ehkäiseminen: keinoja, joita valmistaja ei suosittele. • Älä jaa samaa pistorasiaa muiden Sopimaton menetelmä tai laitteiden kanssa. epäyhteensopivan materiaalin käyttö voi • Älä käytä laitetta märin käsin. aiheuttaa tuotevahinkoja, halkeamia ja •...

 • Page 36

  Turvatoimet Ehkäise sähköiskuja katkaisemalla VAROITUS virta laitteesta ja ota virtajohto seinästä seuraavissa tapauksissa: - Ennen puhdistusta tai huoltoa. - Kun laite on pitkään pois käytöstä. Sisäyksikkö ja ulkoyksikkö - Voimakkaan ukkosen ja salamoinnin Älä pese sisälaitetta vedellä, bensiinillä, yhteydessä. tinnerillä tai hankausjauheella, jotta laite ei vahingoittuisi tai ruostuisi.

 • Page 37

  Estä vesivuodot varmistamalla, että poistoletku: - on kiinnitetty oikein, - sijoitettu muualle kuin kouruun tai säiliöön sekä - ei ole veden peitossa. Pitkäaikaisen käytön jälkeen tai tulenarkojen laitteiden käytön yhteydessä huone tulee tuulettaa säännöllisesti. Kun laitetta on käytetty pitkään, tarkasta asennusteline heikentymisen varalta, jotta laite ei putoaisi.

 • Page 38

  Käyttö Vaihda voimakkaan ja hiljaisen välillä Kaukosäätimen näyttö POWERFUL POWER / DEICE TIMER HEAT QUIET (NORMAL) Indikaattori (Vihreä/ POWER/ POWERFUL: Lämpötilan saavuttaminen nopeasti DEICE Sininen) • Tämä toiminto jatkuu, kunnes se keskeytetään (Oranssi) painamalla painiketta uudelleen. TIMER Kaukosäätimen (Vihreä) +8/15°C HEAT QUIET: Hiljaisesta toiminnasta nauttiminen näyttö...

 • Page 39

  Tuulettimen nopeuden Ajastimen käyttäminen FAN SPEED säätäminen Kaksi sarjaa käynnistys- ja sammutusajastimia Kaukosäätimen näyttö on saatavilla laitteen kytkemiseen päälle ja pois päältä esiasetettuihin aikoihin. • AUTO-asetuksen aikana sisätuulettimen nopeutta säädetään automaattisesti toimintatilan mukaan. • Käyttääksesi laitetta alhaisella äänellä, valitse TIMER alin tuuletinnopeus CANCEL CANCEL...

 • Page 40

  Puhdistusohjeet Laite on puhdistettava säännöllisin väliajoin, Sisäyksikkö jotta se toimisi mahdollisimman hyvin. Likainen yksikkö voi aiheuttaa toimintahäiriön Etupaneeli Jäähdytysripa ja saatat nähdä virhekoodin ”H99”. Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään. • Ennen puhdistamista katkaise virransyöttö ja irrota pistoke pistorasiasta. • Älä koske alumiiniseen jäähdytysripaan, sen terävät reunat voivat aiheuttaa vammoja.

 • Page 41

  Vianetsintä Seuraavassa kuvatut ilmiöt eivät ole merkki toimintahäiriöstä. Ilmiö Sisäyksiköstä tulee sumua. • Vesi tiivistyy jäähdytystoiminnan seurauksena. Veden virtauksen ääni toiminnan aikana. • Jäähdytysaine virtaa laitteen sisällä. Huoneessa on omituinen haju. • Kyseessä voi olla seinistä, matosta, huonekaluista tai vaatteista tuleva kostea haju. Sisätuuletin pysähtyy ajoittain automaattisen •...

 • Page 42

  Kvikvejledning Isætning af batterier 1 Træk bagsiden af fjernbetjeningen 2 Isæt AAA- eller R03-batterier (kan bruges i ~ 1 år) 3 Luk dækslet Indstilling af ur 1 Tryk på CLOCK 2 Indstil et tidspunkt 3 Bekræft Grundlæggende betjening 1 Vælg den ønskede tilstand HEAT COOL AUTO...

 • Page 43

  Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter .......44-47 Sådan bruger du anlægget .....48-49 Rengøringsvejledning ........50 Fejlfi nding ............51 Oplysninger ..........56 Tilbehør • Fjernbetjening TIMER TIMER • AAA- eller R03-batterier × 2 CANCEL CANCEL • Holder til fjernbetjening • Skruer til fjernbetjeningsholder × 2 Dette symbol viser, at udstyret benytter en brandbar kølevæske.

 • Page 44

  Sikkerhedsforskrifter For at forhindre personskade, skade mod andre eller beskadigelse af ejendom skal følgende ADVARSEL overholdes: Forkert brug grundet manglende overholdelse af brugsanvisningen kan resultere i person- eller Indendørs enhed og udendørs enhed tingskade, og farligheden heraf er klassifi ceret nedenstående: Dette apparat kan anvendes af børn i alderen fra 8 år og opefter, og af...

 • Page 45

  Benyt ikke midler til at accelerere Sådan undgås overopvarmning, brand optøningsprocessen eller til rengøring, eller elektrisk stød: andet end dem som anbefales af • Brug ikke den samme stikkontakt til producenten. Enhver upassende metode andet udstyr. eller brug af uforeneligt materiale kan •...

 • Page 46

  Sikkerhedsforskrifter Forebyg elektrisk stød ved at slukke for FORSIGTIG strømmen, og tag stikket ud: - Før rengøring eller vedligeholdelse - Når anlægget ikke skal anvendes i længere tid Indendørs enhed og udendørs enhed - Under unormalt stærk lynaktivitet. For at undgå skader eller korrosion på indendørsenheden må...

 • Page 47

  Undgå lækage ved at sikre, at drænrøret - Tilsluttet korrekt, - Holdes fri af tagrender og beholdere - Ikke er nedsænket i vand Efter en lang periode med brug eller brug med forbrændingsudstyr skal lokalet udluftes jævnligt. Kontroller, at installationsracket efter længere tids brug ikke er svækket for at undgå, at enheden falder ned.

 • Page 48

  Sådan bruger du anlægget Du kan skifte mellem kraftfuld & støjsvag Fjernbetjeningens display POWER / DEICE TIMER HEAT POWERFUL QUIET Indikator (NORMAL) (Grøn/ POWER/ DEICE Blå) POWERFUL: Opnå temperatur hurtigt • Denne proces fortsætter indtil den afbrydes ved (Orange) TIMER at knappen atter trykkes.

 • Page 49

  Sådan indstilles timeren Sådan vælges blæserhastighed FAN SPEED 2 sæt ON- og OFF-timere er tilgængelige Fjernbetjeningens display til at TÆNDE eller SLUKKE for enheden på forskellige forudindstillede tidspunkter. • I AUTO indstilles indendørsventilatorens hastighed automatisk i overensstemmelse med driftstilstanden. • Vælg laveste ventilatorhastighed fordrift med reduceret støj TIMER CANCEL...

 • Page 50

  Rengøringsvejledning For at sikre optimal ydeevne af enheden, Indendørs enhed skal rengøring udføres med regelmæssige mellemrum. En snavset enhed kan resultere i Frontpanel Aluminiumsblad fejl, og du kan se fejlkoden “H99”. Kontakt din autoriserede forhandler. • Afbryd strømmen og træk stikket ud, inden der foretages rengøring.

 • Page 51

  Fejlfi nding De følgende symptomer er ikke udtryk for funktionsfejl. Symptom Årsag Der kommer tåge ud af indendørsenheden. • Kondenseringsvirkning på grund af køleprocessen. Lyden af strømmende vand kan høres under drift. • Kølemiddelstrømning i anlægget. Der er en mærkelig lugt i rummet. •...

 • Page 52: Information

  Information/Information English Information for Users on Collection and Disposal of Old Equipment and Used Batteries These symbols on the products, packaging, and/or accompanying documents mean that used electrical and electronic products and batteries should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling of old products and used batteries, please take them to applicable collection points, in accordance with your national legislation and the Directives 2002/96/EC and 2006/66/EC.

 • Page 53

  Svenska Information för användare om hopsamling och avfallshantering av gammalt material och använda batterier Dessa symboler på produkter, förpackningar och/eller medföljande dokument betyder att man inte ska blanda elektriska och elektroniska produkter eller batterier med vanliga hushållssopor. För att gamla produkter och använda batterier ska hanteras och återvinnas på rätt sätt ska man ta dem till passande uppsamlingsställe i enlighet med nationella bestämmelser och direktiven 2002/96/EC och 2006/66/EC.

 • Page 54

  Informasjon/Tiedot Norsk Brukerinformasjon om innsamling og håndtering av gammelt utstyr og brukte batterier Slike symboler på produkter, emballasje, og/eller på medfølgende dokumenter betyr at brukte elektriske/elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall. For riktig håndtering og gjenvinning av gamle produkter og brukte batterier, vennligst lever dem til anvendelige innsamlingssteder, i samsvar med nasjonal lovgivning og direktivene 2002/96/EC og 2006/66/EC.

 • Page 55

  Suomi Tietoja vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen keräyksestä ja hävittämisestä Nämä merkinnät tuotteissa, pakkauksissa ja/tai niihin liitetyissä dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä paristoja ei tule sekoittaa tavalliseen kotitalousjätteeseen. Vanhojen tuotteiden ja käytettyjen paristojen asianmukainen käsittely, talteen ottaminen ja kierrätys edellyttävät niiden viemistä...

 • Page 56

  Oplysninger Dansk Brugerinformation om indsamling og bortskaff elsse af elektronikskrot og brugte batterier Disse symboler på produkter, emballage og/eller ledsagedokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må smides ud som almindeligt husholdningsaff ald. Sådanne gamle produkter og batterier skal indleveres til behandling, genvinding resp. recycling i henhold til gældende nationale bestemmelser samt direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF.

 • Page 57

  Memo 00_ACXF55-03360_YM0416-1-0.indb 57 00_ACXF55-03360_YM0416-1-0.indb 57 6/28/2016 3:01:18 PM 6/28/2016 3:01:18 PM...

 • Page 58

  Memo 00_ACXF55-03360_YM0416-1-0.indb 58 00_ACXF55-03360_YM0416-1-0.indb 58 6/28/2016 3:01:18 PM 6/28/2016 3:01:18 PM...

 • Page 59

  Memo 00_ACXF55-03360_YM0416-1-0.indb 59 00_ACXF55-03360_YM0416-1-0.indb 59 6/28/2016 3:01:18 PM 6/28/2016 3:01:18 PM...

 • Page 60

  Panasonic Corporation Authorised representative in EU Panasonic Testing Centre Website: http://www.panasonic.com Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany © Panasonic Corporation 2016 ACXF55-03360 Printed in Malaysia YM0616-1 00_ACXF55-03360_YM0416-1-0.indb 60 00_ACXF55-03360_YM0416-1-0.indb 60 6/28/2016 3:01:18 PM 6/28/2016 3:01:18 PM...

This manual also for:

Cs-cz12ske, Cs-cz9ske, Cu-cz9ske

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: