Panasonic A500 Operating Instructions Manual

Digital cellular phone
Hide thumbs

Advertisement

Operating Instructions Part 2
Digital Cellular Phone
Before operating this phone, please read these
instructions (parts 1 and 2) completely
2ο µέρος οδηγιών χρήσης
Ψηφιακ Κινητ Τηλέφωνο
Προτού θέσετε σε λειτουργία αυτή τη
συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις
παρούσες οδηγίες (Μέρος Ι & ΙΙ)
Инструкции по эксплуатации, Часть 2
Цифровой мобильный телефон
Прежде чем приступить к эксплуатации этого
оборудования, просим Вас до конца прочесть
данные инструкции (Часть 1 и 2)
Çal şt rma Talimatlar 2. Bölüm
Dijital Cep Telefonu
Cihaz kullanmadan önce lütfen bu talimatlar tamamen
okuyunuz (bölüm 1 ve 2)

Advertisement

loading

  Also See for Panasonic A500

  Related Manuals for Panasonic A500

  Summary of Contents for Panasonic A500

 • Page 1 Operating Instructions Part 2 Digital Cellular Phone Before operating this phone, please read these instructions (parts 1 and 2) completely 2ο µέρος οδηγιών χρήσης Ψηφιακ Κινητ Τηλέφωνο Προτού θέσετε σε λειτουργία αυτή τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες (Μέρος Ι & ΙΙ) Инструкции...
 • Page 2 Important Information Thank you for purchasing this Panasonic digital cellular phone. This phone is designed to operate on GSM networks – GSM900 and GSM1800. It also supports GPRS for packet data connections. Please ensure the battery is fully charged before use.
 • Page 3 In order to avoid accidental loss of data, please follow all instructions relating to the care and maintenance of your phone and its battery. Panasonic accepts no liability for any and all losses howsoever arising from any loss of data, including but not limited to direct and indirect losses (to include, but not limited to consequential loss, anticipated savings, loss of revenue).
 • Page 4 Avoid contact with liquids. If the equipment becomes wet, immediately remove the battery and contact your dealer. Do not leave the equipment in direct sunlight or a humid, dusty or hot area. Never throw a battery into a fire. It may explode. Keep metallic items that may accidentally touch the terminals away from the equipment/battery.
 • Page 5: European Union - Rtte

  The SAR value for this model phone, when tested for use at the ear** for compliance against the standard, was not available at the time of printing this manual. Please refer to the Panasonic website http://www.panasonicmobile.co.uk/panasonicmobile/Healthe.html to obtain the value.
 • Page 6: T9 Text Input

  © Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2004 Information in this document is subject to change without notice. No part of these instructions may be reproduced or transmitted in any form or by any means without obtaining express permission from Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. Java Java and all Java-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.
 • Page 7: Specifications

  Specifications Bands Supported ... GSM900 Class 4 Talk Time ... 1.5 hrs. - 4.5 hrs. Standby Time ... 70 hrs. - 210 hrs. NOTE Talk and Standby times depend on network conditions, SIM usage and battery condition. Temperature Range Charging ... +5ºC – +35ºC Storage ...
 • Page 8 Guarantee only applies while travelling in countries other than where the product was purchased. Your local guarantee is applicable in all other cases. If your Panasonic GSM telephone requires service while abroad, please contact the local service company shown on this document.
 • Page 9 EU/EEA – Wide Guarantee: Conditions applicable in any country other than the country of original purchase. When the purchaser finds the appliance to be defective, he should promptly contact the proper sales company or national distributor in the EU/EEA country where this guarantee is claimed, as indicated in the “Product Service Guide”...
 • Page 10 Declaration of Conformity – A500 The declaration of conformity for product EB-A500 was not available at the time of printing this manual. It may be obtained from the Panasonic website at http://www.panasonicmobile.co.uk/panasonicmobile/doc.html...
 • Page 11: Σηµαντικές Πληροφορίες

  Σηµαντικές πληροφορίες Σας ευχαριστούµε για την αγορά αυτού του ψηφιακού κινητού τηλεφώνου της Panasonic. Το τηλέφωνο αυτό είναι σχεδιασµένο να λειτουργεί σε δίκτυα GSM – GSM900 και GSM1800. Επίσης, υποστηρίζει GPRS για συνδέσεις µεταφοράς δεδοµένων κατά πακέτα. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η µπαταρία είναι πλήρως φορτισµένη.
 • Page 12 Η παρούσα συσκευή πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο αξεσουάρ εγκεκριµένα από την Panasonic, προκειµένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοσή της και να αποφευχθεί η πρόκληση ζηµιάς σε αυτή. Η Panasonic δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν ζηµιές που οφείλονται στη χρήση αξεσουάρ µη εγκεκριµένων από την Panasonic.
 • Page 13 Οι ενδείξεις και τα στιγµιότυπα οθόνης που περιλαµβάνονται σε αυτό το έγγραφο έχουν επεξηγηµατικό σκοπό και ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγµατικές ενδείξεις της οθόνης του τηλεφώνου σας. Η Panasonic επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να τροποποιεί τις πληροφορίες του παρόντος εγγράφου χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση.
 • Page 14 αυτό το κινητό τηλέφωνο, όταν υποβλήθηκε σε δοκιµή για χρήση στο αυτί** έτσι, ώστε να συµµορφώνεται µε τις πρότυπες τιµές, δεν ήταν διαθέσιµη κατά τη στιγµή εκτύπωσης του παρόντος εγχειριδίου. Προκειµένου να ενηµερωθείτε σχετικά µε την τιµή αυτή, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Panasonic, στη διεύθυνση http://www.panasonicmobile.co.uk/panasonicmobile/Healthe.html. Παρόλο που µπορεί να υπάρχουν...
 • Page 15 Οι πληροφορίες του παρόντος εγγράφου υπόκεινται σε τροποποίηση χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η µετάδοση οποιουδήποτε τµήµατος αυτών των οδηγιών χρήσης µε οποιαδήποτε µορφή ή µέσο, χωρίς τη ρητή άδεια της εταιρίας Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. Java Το Java και...
 • Page 16 Προδιαγραφές Υποστηριζόµενες ζώνες συχνοτήτων ...GSM900 κλάση 4 Χρόνος οµιλίας...1,5 ώρα - 4,5 ώρες Χρόνος αναµονής ...70 ώρες - 210 ώρες ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο χρόνος οµιλίας και ο χρόνος αναµονής εξαρτώνται από τις συνθήκες του δικτύου, τη χρήση της κάρτας SIM και την κατάσταση της µπαταρίας. Εύρος...
 • Page 17 Όροι εγγύησης πανευρωπαϊκής εξυπηρέτησης GSM της Panasonic Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούµε για την αγορά αυτού του ψηφιακού κινητού τηλεφώνου της Panasonic. Η εγγύηση πανευρωπαϊκής εξυπηρέτησης GSM της Panasonic ισχύει µόνο όταν ταξιδεύετε σε χώρες εκτός εκείνης στην οποία αγοράσατε το τηλέφωνο. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ισχύει η τοπική σας εγγύηση. Εάν αυτό το...
 • Page 20 Ελλαδα Κέντρα τεχνικής υποστήριξης INTERTECH S.A. International Technologies Αφροδίτης 24, 167 77 Ελληνικό Tαχ. Θυρ.: 738 21, 167 10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Τηλ. Κέντρο: 210.9692.300 ΕΕ/ΕΟΧ – Ευρεία εγγύηση: Οι όροι αυτοί ισχύουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τη...
 • Page 21 Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει το κόστος οποιωνδήποτε ρυθµίσεων ή προσαρµογών για την ικανοποίηση τοπικών απαιτήσεων τάσης τροφοδοσίας ρεύµατος και ασφαλείας ή άλλων τεχνικών προτύπων. Η πωλήτρια εταιρεία ή ο αντιπρόσωπος σε εθνικό επίπεδο µπορεί να είναι σε θέση να κάνει τις απαραίτητες µετατροπές ή...
 • Page 22 ∆ήλωση συµµόρφωσης – A500 Η δήλωση συµµόρφωσης που αφορά τη συσκευή EB-A500 δεν ήταν διαθέσιµη κατά τη στιγµή εκτύπωσης του παρόντος εγχειριδίου. Μπορείτε να βρείτε τη σχετική δήλωση στον ιστότοπο της Panasonic, στη διεύθυνση http://www.panasonicmobile.co.uk/panasonicmobile/doc.html...
 • Page 23: Важная Информация

  Важная информация Благодарим вас за покупку цифрового сотового телефона Panasonic. Этот телефон предназначен для работы в сетях GSM – GSM900 и GSM1800. Кроме того, он поддерживает протокол GPRS для обмена пакетными данными. Перед использованием убедитесь в том, что батарея полностью заряжена.
 • Page 24 Рекомендуется сделать копию всей важной информации и данных, хранящихся в памяти вашего телефона. Во избежание потери данных, соблюдайте все инструкции относительно ухода и обслуживания вашего телефона и его батареи. Компания Panasonic не несет никакой ответственности за любые убытки, связанные с потерей данных, включая (но не...
 • Page 25 Виды экранов и заставок в данном документе даны только в качестве иллюстрации и могут отличаться от изображений, действительно имеющихся на вашем телефоне. Компания Panasonic оставляет за собой право вносить изменения в данный документ без предупреждения. Жидкокристаллический дисплей (ЖКД) изготовлен с применением высокоточных технологий.
 • Page 26 SAR (Удельная поглощенная доза) международные стандарты ICNIRP ДАННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН PANASONIC (МОДЕЛЬ EB-A500) ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ОТНОСИТЕЛЬНО РАДИОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. Ваш сотовый телефон является радиопередающим и радиоприемным устройством. Он изготовлен в соответствии с ограничениями на излучение радио частот (РЧ), установленными международными...
 • Page 27 Лицензирование Патент CP8 © Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2004 Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предупреждения. Данная инструкция по эксплуатации не может воспроизводиться полностью или частично в какой бы то ни было форме без письменного разрешения...
 • Page 28: Технические Характеристики

  Технические характеристики Поддерживаемые диапазоны ... GSM900 Класс 4 Время работы при разговоре ... от 1,5 до 4,5 часов Время работы в неактивном режиме ... от 70 до 210 часов. ПРИМЕЧАНИЕ Время работы при разговоре и в неактивном режиме зависит от сети, частоты передачи SMS и...
 • Page 29: Условия Гарантии

  аккумуляторы, антенны, защитные экраны, ремни и прочие детали, обладающие ограниченным сроком службы. Сервисное обслуживание Внимание! Гарантийное обслуживание мобильных телефонов Panasonic на территории России и СНГ осуществляется только при наличии правильно оформленного гарантийного талона (см. картинку) и последующей проверки авторизованным сервисным центром. Список сервисных центров можно посмотреть на сайте http://engineering.panasonic.ru/.
 • Page 31: Önemli Bilgi

  Önemli Bilgi Bir Panasonic dijital cep telefonu aldığınız için teşekkür ederiz. Bu telefon GSM900 ve GSM1800- GSM şebekeleri üzerinden çalıştırılmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca cep veri bağlantılarını desteklemektedir. Lütfen kullanmadan önce bataryanın tamamen şarjlı olduğundan emin olun. Biz, Avrupa Panasonic Mobile Communications Development Ltd olarak EB-A500'ün 1999/5/EC yönergesinin esaslarına ve diğer hükümlerine uygunluğunu beyan ederiz.
 • Page 32 önerilir. Telefonunuzda, eldeki bilgileri koruma önlemi olarak sağlanan Telefon Kilidi ve/veya Sim Kilidi gibi güvenlik özelliklerini kullanmalısınız. Panasonic, doğrudan ya da dolaylı kayıplar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, tüm veri kayıplarından doğan hiçbir zararın sorumluluğunu kabul etmemektedir (sonuçta meydana gelen kayıplar, önceden hesaplanmış...
 • Page 33 Tuşlardan herhangi birine basmak yüksek bir ton çıkmasına neden olabilir. Tuşlara basarken telefonu kulağınıza yakın tutmayın. Aşırı ısı telefonunuzun çalışmasını geçici olarak etkileyebilir. Bu normaldir ve bir hataya işaret etmez. Telefon uzun süre 40°C'nin üzerinde kullanılırsa ekran kalitesi bozulabilir. Cihazı modifiye etmeyin veya parçalara ayırmayın. İçerisinde kullanıcı tarafından tamir edilebilir bir parça yoktur.
 • Page 34 Uluslararası - ICNIRP PANASONIC CEP TELEFONUNUN BU MODELİ (EB-A500 MODELİ) RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAKLA İLGİLİ KURALLARA UYGUNDUR. Telsiz telefonunuz aynı zamanda bir radyo alıcısı ve vericisidir. Yaydığı enerji uluslararası kılavuzda (ICNIRP) tavsiye edilen radyo frekansı (RF) sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, genel nüfusun maruz kalabileceği RF düzeyini belirleyen kapsamlı...
 • Page 35 CP8 Patenti © Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2004 Bu belgedeki bilgiler ilan edilmeksizin değiştirilmeye açıktır. Bu talimatların hiçbir kısmı Panasonic Mobile Communications Co., Ltd.'nin açık izni olmaksızın herhangi bir biçimde ve herhangi bir yolla kopyalanamaz ve aktarılamaz. Java Java ve tüm Java-tabanlı...
 • Page 36 Teknik Tanımlama Desteklenen Bantlar... GSM900 Sınıf 4 Konuşma Süresi... 1.5 s - 4.5 s Bekleme Süresi... 70 s -210 s NOT Konuşma ve Bekleme süreleri şebeke koşullarına, SIM kullanımına ve batarya durumuna bağlı olarak değişir. Sıcaklık Aralığı Şarj etme ... +5ºC – +35ºC Depolama ...
 • Page 37 Panasonic GSM Avrupa Servis Garantisi Şartları Sayın Müşterimiz, Bu Panasonic dijital hücresel telefonu satın aldığınız için teşekkür ederiz. Panasonic GSM Avrupa Servis Garantisi yalnız seyahat sırasında ürünün satın alındığı ülke haricindeki Avrupa ülkelerinde geçerlidir. Diğer tüm hallerde, mahalli garantiniz geçerli olacaktır. Panasonic GSM telefonunuzun yurt dışında bulunduğunuz zamanlar servise ihtiyacı...
 • Page 38 TEKOFAKS İSTANBUL MERKEZ OFİSİ KAĞITHANE CADDESİ SEVİLEN SOKAK NO:58 80340 ÇAĞLAYAN-İSTANBUL Tel: 90-212-220 60 70 / 14 Hat Faks : 90-212-220-60 94 ANKARA ŞUBESİ GÜVEN MAH.FARABI SOKAK NO:38/6 06690 KAVAKLIDERE- ANKARA Tel: 90-312-472 73 73 pbx Faks : 90-312 472 82 00 İZMİR ŞUBESİ...
 • Page 39 AB/AEB-Çapında Garanti: Bu koşullar, ürünün satın alındığı ülkenin dışındaki ülkelerde geçerlidir. Satın alınan ülke harici her ülkede geçerli şartlar: Cihazlarının bozulduğunu farkeden müşteriler, “Ürün Servis Kılavuzunda” gösterildiği gibi, derhal bu garantinin talep edildiği AB/AEB ülkesindeki satış firması veya genel distribütörü ile, veya en yakın yetkili bayi ile temas kurarak bu garantiyi ve ürünün satın alım tarihinin delilini sunmalıdırlar.
 • Page 40 ‫ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬ ﺎﺗﻒ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎ‬ GSM900 . ‫ﻻﺗﺼﺎﻻ ﺣﺰ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎ . ﻳﺮﺟﻰ ﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺷﺤﻦ ﻟﺒﻄﺎ ﻳﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻻﺳﺘﺨﺪ‬ Panasonic Mobile Communications ‫ﻟﺼﻠﺔ. ﻋﻼ‬ ‫ﻷﺧﺮ‬ ‫ﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎ‬ ) ‫ﻟﺘﺮ ﻟﻼﺳﻠﻜﻲ‬ ‫ﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻄﺎﻟﺐ ﺷﺎ‬ ‫ﻣﺪ ﻟﺘﻮ ﻓﻖ ﻣﻊ ﻟﺒﻠﺪ/ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟ ﻳ ُ ﺴﺘﺨﺪ ﺎﺗﻒ ﻓﻴﻬﺎ‬...
 • Page 41 ‫ﺰ ﻧﺔ‬ ‫ﻣﺴﺆ ﻟﺔ‬ ‫ﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺎﺗﻒ ﻟﺒﻄﺎ ﻳﺔ. ﻟﻦ ﺗﻜﻮ‬ Panasonic ‫ﻟﻚ، ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻏ ﻣﺒﺎﺷﺮ )ﲟﺎ‬ ‫ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻧﻘﻠﻬﺎ. ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺰﻳﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﻴ ﺪ ً ﻋﻦ ﻛﺮ‬ ‫ﻟﺴﻤﺎﻋﺔ ﻛﺈﺟﺮ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎ‬...
 • Page 42 .‫ﺛﻨﺎ ﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﳌﻔﺎﺗﻴﺢ‬ ‫ﻷ‬ ‫ﺻﻮ ﻣﺮﺗﻔﻊ. ﺐ ﲡﻨﺐ ﻣﺴﻚ ﺎﺗﻒ ﻗﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﳌﻔﺎﺗﻴﺢ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻧﻐﻤﺔ‬ ‫ﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺧﻠﻞ. ﻗﺪ ﺗﺘﺪﻫﻮ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺷﺎﺷﺔ ﻟﻌﺮ‬ ‫ﺎﺗﻒ ﻣﺆﻗ ﺘ ً ﺎ. ﻫﺬ ﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻻ ﻳﺸ ﻟﻚ‬ ‫ﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﳊﺮ‬...
 • Page 43: Sar Icnirp

  ‫/ﻛﺠﻢ ﲟﻌﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻏﺮ‬ ‫ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫ﺑﻨﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ‬ ‫ﻟﻘﻴﺎﺳﺎ . ﻗﺪ ﺘﻠﻒ ﻗﻴﻢ‬ ‫ﻟﺪ ﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮ‬ ‫ﻣﻊ ﳌﻮ ﺻﻔﺎ‬ PANASONIC ‫ﻧﺘﺎﺟﻪ ﻛﻲ ﻻ ﻳﺘﺠﺎ‬ ‫ﺳﺘﻘﺒﺎ . ﰎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﳉﻬﺎ‬ ‫ﻫﺬ ﳌﺴﺘﻮ ﻫﻮ ﺟﺰ ﻣﻦ ﺷﺎ‬ ICNIRP ‫ﳌﺤﺪ‬...
 • Page 44: T9 ® Text Input

  ‫ﺑﻴﺔ ﻗﻢ‬ ‫ﻬﻮ ﻳﺔ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮ ، ﺑﺮ‬ ‫ﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻟﺴﻮﻳﺪ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ؛‬ ‫ﻓﻨﻠﻨﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻫﻮﻟﻨﺪ ﻟ ﺗﻐﺎ‬ ٥ © Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. 2004 ‫ﻫﺬ ﳌﺴﺘﻨﺪ ﻀﻊ ﻟﻠﺘﻐﻴ‬ ‫ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﻷﺷﻜﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬ Panasonic Mobile Communications Co., Ltd.
 • Page 45 ٤ ‫ﻟﻔﺌﺔ‬ GSM900 ... ١ ‫ﻟﻔﺌﺔ‬ GSM1800 .‫٥,١ ﺳﺎﻋﺔ – ٥,٤ ﺳﺎﻋﺔ‬ .(‫)٠٩ ﻗﻴﻘﺔ – ٠٧٢ ﻗﻴﻘﺔ‬ .‫٠٧ ﺳﺎﻋﺔ – ٠١٢ ﺳﺎﻋﺔ‬ .‫ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺒﻄﺎ ﻳﺔ‬ ‫ﻗﺖ ﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ, ﺳﺘﺨﺪ ﻟـ‬ +٣٥° – ٥°+ ° ٦٠+ – ° ٢٠- ‫٨٦...
 • Page 46 . ‫ﺳﻮﻳﺴﺮ‬ ‫/ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎ ﻷ‬ ‫ﻏ‬ ‫ﻷ ﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻟﺴﻔﺮ‬ Panasonic GSM ‫ﳋﺎ ﺑﻚ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪ‬ Panasonic GSM ‫ﻫﻲ ٢١ ﺷﻬﺮ ً ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ ﻷﺳﺎﺳﻲ ٣ ﺷﻬﺮ ﻟﻠﺒﻄﺎ ﻳﺔ ﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ. ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﳌﺴﺘﺨﺪ‬ ‫ﻟﻀﻤﺎ‬ ‫ﻟﺪ ﻟﺔ ﻟ ﻳﺘﻢ ﻻﺳﺘﺨﺪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﻦ ﻓﺘﺮ‬...
 • Page 47 .‫ﻳﺔ ﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎ ﻟﺪ ﻟﺔ ﻟ ﺟﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺸﺮ ﻷﺻﻠﻲ‬ ‫/ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎ‬ ‫ﻻﲢﺎ ﻷ‬ ‫ﻟﺔ‬ ‫ﻻﺗﺼﺎ ﺑﺄﻗﺮ ﺑﺎﺋﻊ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻫﺬ ﻟﻀﻤﺎ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﰎ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻷﺻﻠﻲ‬ ‫/ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎ ﻷ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﰎ‬ ‫/ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎ ﻷ‬ ‫ﻟﺪ ﻟﺔ ﻟ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ֲדﺎ ﳌﺸﺘﺮ ، ﺐ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻋﺎ ﳉﻬﺎ ، ﻣﻊ ﺑﻄﺎﻗﺔ‬ ‫ﳌﻮ...

This manual is also suitable for:

A500 - part2Eb-a500