Download Print this page

Black & Decker PW1800 Manual

Hide thumbs

Advertisement

PW1800
®
INDONESIA
TI NG VI T
4
9
14
19

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Black & Decker PW1800

 • Page 1 ® INDONESIA PW1800 TI NG VI T...
 • Page 2 Read this manual through carefully before installing/using the cleaner, paying special attention to the SAFETY INSTRUCTIONS...
 • Page 3 Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4 Fig.5...
 • Page 4 Fig.6 Fig.7 Water output Water inlet Fig.8 Fig.9 Safe lock Trigger Fig.10 Fig.11 Fig.12 Fig.13 Fig.14...
 • Page 5: Symbols Used To Mark Instructions

  ENGLISH PW1800 keep To reduce the risk of Bystanders injury, user must keep all PRESSURE WASHER Away bystanders at least 15m away. Technical data Electric Remove plug from the Model. No Shock mains immediately if cable Precaution is damaged or cut.
 • Page 6: Mains Power Connection

  ENGLISH construction. - WARNING: Inadequate extension cords can be WARNING! dangerous. Warning: Do not use this appliance without _ This high pressure washer must not be used at reading this instruction sheets. temperatures below 0°C. - The electric supply connection shall be made WARNING! by a qualified electrician and comply with - Cord on drums should always be completely...
 • Page 7: Operation

  ENGLISH machine comes with a lance and a non-slip certified electrician and comply with IEC-364. - It is recommended that the electric supply to handle grip, whose shape and configuration this appliance should include either a residual comply with the applicable regulations. ...
 • Page 8: Recommended Cleaning Procedure

  ENGLISH and to discharge residual pressure in the hose. the nozzle hole (FIG. 12) and rinse.  Keeping the trigger pressed, push the switch to TROUBLE-SHOOTING start the motor FIG.9. Disconnect from the electrical power supply before  When re-starting the motor, always keep the carrying out user maintenance or checking its trigger pressed.
 • Page 9: Circuit Diagram

  ENGLISH • Product specifications may differ by country. CIRCUIT DIAGRAM • Complete product range may not be available in all countries. Contact your local Black & Decker dealers for range availability. DISPOSAL Separate collection. This product must not be disposed of with normal household waste.
 • Page 10: Petunjuk Keselamatan Penting

  Bahasa IndonesIa PW1800 Jauhkan dari Untuk mengurangi risiko orang-orang di cedera, pengguna harus MESIN PENCUCI BERTEKANAN sekitar Anda menjaga jarak setidaknya 15m dari orang-orang di sekitarnya. Data teknis Tindakan Segera lepas steker dari No. Model Pencegahan sambungan listrik bila kabel terhadap rusak atau terpotong.
 • Page 11 Bahasa IndonesIa - PERINGATAN: Jika menggunakan kabel ekstensi, PERINGATAN! steker berikut stopkontaknya harus berkonstruksi Peringatan: Dilarang menggunakan peralatan ini tahan air. tanpa membaca lembar petunjuk Ini. - PERINGATAN: Kabel ekstensi yang tidak memadai dapat menimbulkan bahaya. - Sambungan sumber listrik harus dikerjakan oleh - Mesin pencuci bertekanan tinggi ini tidak boleh teknisi listrik yang berkualifikasi dan sesuai dengan digunakan dalam suhu di bawah 0°...
 • Page 12 Bahasa IndonesIa SAMBUNGAN DAYA LISTRIK  Mesin dipersiapkan untuk pemasangan dengan Anda harus memeriksa hal-hal berikut pompa, yang terbungkus dalam wadah peredam ketika menyambungkan mesin pencuci getaran. Untuk memberikan posisi bekerja yang bertekanan tinggi ke pemasangan listriknya: optimal mesin dilengkapi dengan sebuah galah dan - Pemasangan listrik harus dikerjakan oleh teknisi listrik pegangan anti-selip, yang bentuk serta konfigurasinya yang berkualifikasi dan sesuai dengan IEC-364.
 • Page 13 Bahasa IndonesIa pemicunya selama beberapa detik untuk mengalirkan  Bersihkan nosel dengan perkakas yang disediakan. udara dan untuk melepas tekanan residu di dalam selang. Cabut galah dari pistol; bersihkan kotoran yang  Sambil menekan terus pemicunya, tekan sakelar untuk menempel di lubang nosel (GBR. 12), lalu bilas. menyalakan mesin GBR.9.
 • Page 14 Bahasa IndonesIa DIAGRAM ARUS  Pilihan produk lengkap mungkin tidak tersedia di semua negara. Untuk mengetahui ketersediaan produk, hubungi dealer Black & Decker setempat. Sakelar mikro Kabel daya Kapasitor Sakelar on/off mesin PEMBUANGAN LIMBAH Pengumpulan terpisah. Produk ini tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga biasa.
 • Page 15 เพ ื ่ อ ลดความเส ี ่ ย งต ่ อ การบาดเจ ็ บ เคร ื ่ อ งฉ ี ด น � ้ ำ แรงด ั น ส ู ง PW1800 ผ ู ้ ใ ช ้ ต ้ อ งระว ั ง ไม ่ ใ ห ้ ผ ู ้ ย ื น ด ู เ ข ้ า มา...
 • Page 16 ภาษาไทย – ห้ า มใช้ เ ครื ่ อ งฉี ด น� ้ า แรงดั น สู ง ที ่ อ ุ ณ หภู ม ิ ต � ่ า กว่ า 0°C ค � ำ เต ื อ น! ค�...
 • Page 17 ภาษาไทย – ขอแนะน� า ให้ ใ ช้ อ ุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ไฟดู ด กั บ แหล่ ง จ่ า ยไฟที ่ ต ่ อ จ ึ ง มาพร ้ อ มก ั บ ท ่ อ ห ั ว ฉ ี ด และด ้ า มจ ั บ ก ั น ล ื ่ น ซ ึ ่ ง ม ี ร ู ป ทรงท ี ่ เข้...
 • Page 18 ภาษาไทย หมำยเหต ุ : กำรแก ้ ไ ขป ั ญ หำ มอเตอร ์ จ ะท � ำ งำนเม ื ่ อ กดไกอย ู ่ เ ท ่ ำ น ั ้ น ถอดปลั ๊ ก ออกจากแหล่ ง จ่ า ยไฟก่ อ นท� า การบ� า รุ ง รั ก ษาโดย กำรใช้...
 • Page 19 ภาษาไทย ข ้ อ ม ู ล จ � า เพาะของผล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ อ าจแตกต ่ า งก ั น ในแต ่ ล ะ ผ ั ง วงจร  ประเทศ ต ั ว เล ื อ กผล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ อ าจม ี จ � า หน ่ า ยไม ่ ค รบท ุ ก รายการใน ...
 • Page 20: Tiếng Việt

  TIẾNG VIỆT PW1800 Không lại Để giảm nguy cơ chấn gần thương, tất cả những MÁY PHUN RỬA CAO ÁP người không liên quan phải đứng cách xa ít nhất 15m. Thông số kỹ thuật Đề phòng Rút phích cắm khỏi Kiểu máy số...
 • Page 21 TIẾNG VIỆT CẢNH BÁO! CẢNH BÁO: Dây nối dài không đủ có thể gây Cảnh báo: Không được sử dụng thiết bị này nguy hiểm. khi chưa đọc hướng dẫn sau. Không sử dụng máy phun rửa áp lực cao ở nhiệt độ...
 • Page 22: Quan Trọng

  TIẾNG VIỆT Công tác đấu nối điện phải do thợ điện có việc tối ưu, máy được trang bị một vòi phun và chuyên môn thực hiện và tuân theo tiêu chuẩn tay cầm chống trượt với hình dạng và cấu hình IEC-364.
 • Page 23: Xử Lý Sự Cố

  TIẾNG VIỆT LƯU Ý: XỬ LÝ SỰ CỐ ĐỘNG CƠ CHỈ CHẠY KHI ẤN CÔNG TẮC KHỞI Ngắt nguồn điện trước khi thực hiện bảo trì hoặc ĐỘNG. kiểm tra chức năng của máy. SỬ DỤNG ĐÚNG CÁC PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN Để...
 • Page 24 TIẾNG VIỆT SƠ ĐỒ MẠCH l Danh mục sản phẩm hoàn chỉnh có thể không có tại tất cả các quốc gia. Liên hệ với các đại lý của Black & Decker tại địa phương để được Công tắc nhỏ cung cấp danh mục sản phẩm.