Download Print this page

Husqvarna 122ldx SERIES Operator's Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
GB Operator's manual 2-23
SE Bruksanvisning 24-45
DK Brugsanvisning 46-67
NO Bruksanvisning 68-89
FI
Käyttöohje 90-111
DE Bedienungsanweisung 112-134
FR Manuel d'utilisation 135-158
NL Gebruiksaanwijzing 159-181
ES Manual de instrucciones 182-204
PT Instruções para o uso 205-227
IT
Istruzioni per l'uso 228-250
EE Käsitsemisõpetus 251-272
LV
Lieto‰anas pamÇc¥ba 273-294
LT
Naudojimosi instrukcijos 295-316
SI
Navodila za uporabo 317-338
HU Használati utasítás 339-360
PL Instrukcja obs∏ugi 361-383
CZ Návod k pouÏití 384-405
SK Návod na obsluhu 406-427
HR Priruãnik 428-449
RS Priruãnik 450-471
BA Uputstvo o upotrebi 472-494
RO Instrucöiuni de utilizare 495-516
TR Kullanım kılavuzu 517-538
RU óêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè 539-563
UA îñ´áíèê
êîðèñòóâà÷à 564-587
BG úêîâîäñòâî çà
åêñïëîàòàöèß 588-612
GR √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ 613-637
122C
122LD
x-series

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Husqvarna 122ldx SERIES

  Summary of Contents for Husqvarna 122ldx SERIES

 • Page 1 GB Operator’s manual 2-23 PL Instrukcja obs∏ugi 361-383 SE Bruksanvisning 24-45 CZ Návod k pouÏití 384-405 DK Brugsanvisning 46-67 SK Návod na obsluhu 406-427 NO Bruksanvisning 68-89 HR Priruãnik 428-449 Käyttöohje 90-111 RS Priruãnik 450-471 DE Bedienungsanweisung 112-134 BA Uputstvo o upotrebi 472-494 FR Manuel d’utilisation 135-158 RO Instrucöiuni de utilizare 495-516 NL Gebruiksaanwijzing 159-181...
 • Page 2: Key To Symbols

  KEY TO SYMBOLS Symbols on the machine and/or in Only use non-metallic, flexible the manual: cutting attachments, i.e. trimmer heads with trimmer cord. WARNING! Clearing saws, brushcutters and trimmers can be dangerous! Careless or incorrect use can result in serious or fatal injury to the operator or others.
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENTS Contents Note the following before starting: KEY TO SYMBOLS Symbols on the machine and/or in the manual: ... 2 Please read the operator's manual carefully. CONTENTS Contents ............... 3 WARNING! Long-term exposure to noise can result in permanent hearing Note the following before starting: ......
 • Page 4: Introduction

  Congratulations on your choice to buy a Husqvarna product! Husqvarna is based on a tradition that dates back to 1689, when the Swedish King Karl XI ordered the construction of a factory on the banks of the Husqvarna River, for production of muskets.
 • Page 5: What Is What

  WHAT IS WHAT? 122LDx-series 122C What is what on the grass trimmer? Trimmer head 11 Air filter cover Cutting attachment guard 12 Air purge Shaft 13 Choke control Loop handle 14 Operator′s manual Throttle trigger 15 Combination spanner Stop switch 16 Starter housing Throttle lockout 17 Shaft coupling...
 • Page 6: General Safety Precautions

  GENERAL SAFETY PRECAUTIONS Important Personal protective equipment IMPORTANT! IMPORTANT! The machine is only designed for trimming grass. A grass trimmer can be dangerous if used incorrectly or carelessly, and can cause serious or fatal injury to the The only accessories you can operate with this engine operator or others.
 • Page 7: Machine's Safety Equipment

  GENERAL SAFETY PRECAUTIONS BOOTS Throttle lockout Wear sturdy, non-slip boots. The throttle lockout is designed to prevent accidental operation of the throttle control. When you press the lock (A) (i.e. when you grasp the handle) it releases the throttle control (B). When you release the handle the throttle control and the throttle lockout both move back to their original positions.
 • Page 8 GENERAL SAFETY PRECAUTIONS Stop switch Muffler Use the stop switch to switch off the engine. The muffler is designed to keep noise levels to a minimum and to direct exhaust fumes away from the user. A muffler fitted with a catalytic converter is also designed to reduce harmful exhaust gases.
 • Page 9: Trimmer Head

  GENERAL SAFETY PRECAUTIONS Trimmer head WARNING! The inside of the muffler contain chemicals that may be IMPORTANT! carcinogenic. Avoid contact with these elements in the event of a damaged Always ensure the trimmer cord is wound tightly and muffler. evenly around the drum, otherwise the machine will generate harmful vibration.
 • Page 10: Assembly

  ASSEMBLY Fitting the loop handle Assembling and dismantling the two-piece shaft (122LDx-series) • Clip the loop handle onto the shaft. Note that the loop handle must be fitted between the arrows on the shaft. Assembly: • Loosen the coupling by turning the knob. •...
 • Page 11 ASSEMBLY Dismantling: • Loosen the coupling by turning the knob (at least 3 times). • Push and hold the button (C). While securely holding the engine end, pull the attachment straight out of the coupling. – English...
 • Page 12: Fuel Handling

  The transport guard must always be fitted to the cutting attachment when the machine is being Two-stroke oil transported or in storage. • For best results and performance use HUSQVARNA • Secure the machine during transport. two-stroke engine oil, which is specially formulated for •...
 • Page 13: Fueling

  FUEL HANDLING Mixing Fueling • Always mix the petrol and oil in a clean container intended for fuel. • Always start by filling half the amount of the petrol to be used. Then add the entire amount of oil. Mix WARNING! Taking the following (shake) the fuel mixture.
 • Page 14: Starting And Stopping

  STARTING AND STOPPING Check before starting Choke: Set the choke control in the choke position. • Check that the trimmer head and trimmer guard are not damaged or cracked. Replace the trimmer head or trimmer guard if they have been exposed to impact or are cracked.
 • Page 15: Working Techniques

  WORKING TECHNIQUES General working instructions Always hold the machine with both hands. Hold the machine on the right side of your body. IMPORTANT! This section takes up the basic safety precautions for working with a trimmer. If you encounter a situation where you are uncertain how to proceed you should ask an expert.
 • Page 16: Basic Working Techniques

  WORKING TECHNIQUES Basic working techniques Cutting • The trimmer is ideal for cutting grass that is difficult to Always slow the engine to idle speed after each working reach using a normal lawn mower. Keep the cord operation. Long periods at full throttle without any load on parallel to the ground when cutting.
 • Page 17: Maintenance

  MAINTENANCE Carburettor cause fire if directed against dry and combustible material. Adjustment of the idle speed Before any adjustments are made, make sure that the air filter is clean and the air filter cover is fitted. Adjust the idle speed using the idle adjustment screw T, if it is necessary to readjust.
 • Page 18: Cooling System

  CAUTION! Always use the recommended spark plug type! Use of the wrong spark plug can damage the piston/ cylinder. Check that the spark plug is fitted with a suppressor. Ask your dealer or Husqvarna should you need more information. Two-piece shaft The cooling system consists of: Air intake on the starter.
 • Page 19: Air Filter

  See instructions under the heading Oiling the air filter. Oiling the air filter Always use HUSQVARNA filter oil, art. no. 531 00 92-48. The filter oil contains a solvent to make it spread evenly through the filter. You should therefore avoid skin contact.
 • Page 20: Maintenance Schedule

  Check all cables and connections. Check the clutch, clutch springs and the clutch drum for wear. Replace if necessary by an autorized service workshop. Replace the spark plug. NOTE! Ask your dealer or Husqvarna should you need more information. 20 – English...
 • Page 21: Technical Data

  TECHNICAL DATA Technical data 122C 122LDx-series Engine Cylinder displacement, cm 21,7 21,7 Cylinder bore, mm 32,0 32,0 Stroke, mm Idle speed, rpm 2900 2900 Recommended max. speed, rpm 7200 9100 Speed of output shaft, rpm 7200 6232 Max. engine output, acc. to ISO 8893, kW/ rpm 0,6/7800 0,6/7800 Catalytic converter muffler...
 • Page 22 TECHNICAL DATA 122LDx-series Approved accessories Type Cutting attachment guard, Art. no. Blade shaft thread M10 Trimmer head T25 (Ø 2.0 - 2.7 mm cord) 574 19 87-01 122C Approved accessories Type Cutting attachment guard, Art. no. Blade shaft thread 3/8 R T25 (Ø...
 • Page 23: Ec Declaration Of Conformity

  EC Declaration of Conformity (Applies to Europe only) We, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46-36-146500, declare that the grass trimmers Husqvarna 122C and 122LD with serial numbers dating from 2010 onwards (the year is clearly stated on the rating plate, followed by the serial number), comply with the requirements of the COUNCIL’S DIRECTIVE:...
 • Page 24: Symboler På Maskinen Och/Eller I Bruksanvisningen

  SYMBOLFÖRKLARING Symboler på maskinen och/eller i Avsedd endast för icke-metallisk bruksanvisningen flexibel skärutrustning, d v s trimmerhuvud med trimmerlina. VARNING! Röjsågar, buskröjare och trimmers kan vara farliga! Slarvigt eller felaktigt användande kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra. Det är mycket viktigt att du läser och förstår innehållet i Bulleremissioner till omgivningen bruksanvisningen.
 • Page 25: Innehåll

  INNEHÅLL Innehåll Innan start måste följande observeras: SYMBOLFÖRKLARING Symboler på maskinen och/eller i Läs igenom bruksanvisningen noggrant. bruksanvisningen ..........24 INNEHÅLL VARNING! Långvarig exponering för Innehåll ..............25 buller kan ge bestående hörselskador. Använd därför alltid godkända Innan start måste följande observeras: ....25 hörselskydd.
 • Page 26: Inledning

  INLEDNING Bäste kund! Gratulerar till Ditt val att köpa en Husqvarna-produkt! Husqvarna har anor som går tillbaka till 1689 då kung Karl XI lät uppföra en fabrik på stranden av Huskvarnaån för tillverkning av musköter. Placeringen vid Huskvarnaån var logisk, eftersom ån användes för att alstra vattenkraft och på...
 • Page 27: Vad Är Vad

  VAD ÄR VAD? 122LDx-series 122C Vad är vad på trimmern? Trimmerhuvud 11 Luftfilterkåpa Skydd för skärutrustning 12 Bränslepump Riggrör 13 Chokereglage Loophandtag 14 Bruksanvisning Gasreglage 15 Kombinyckel Stoppkontakt 16 Startapparat Gasreglagespärr 17 Riggrörskoppling Tändhatt och tändstift 18 Vinkelväxel Startapparat 19 Påfyllning av smörjmedel, vinkelväxel 10 Bränsletank 20 Medbringare Svenska –...
 • Page 28: Allmänna Säkerhetsinstruktioner

  ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Viktigt VARNING! Tillåt aldrig barn att använda eller vara i närheten av maskinen. VIKTIGT! Eftersom maskinen är utrustad med återfjädrande stoppkontakt och kan Maskinen är endast konstruerad för grästrimning. startas med låg hastighet och kraft på De enda tillbehör du får använda motorenheten som starthandtaget, kan även små...
 • Page 29: Maskinens Säkerhetsutrustning

  ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER HANDSKAR VARNING! Använd aldrig en maskin med Handskar ska användas när det behövs, t ex vid defekt säkerhetsutrustning. Maskinens montering av skärutrustning. säkerhetsutrustning ska kontrolleras och underhållas som beskrivits i detta avsnitt. Om din maskin inte klarar alla kontrollerna ska serviceverkstad uppsökas för reparation.
 • Page 30 ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Om skärutrustningen roterar med gasreglaget i Ljuddämpare tomgångsläge ska förgasarens tomgångsjustering kontrolleras. Se anvisningar under rubrik Underhåll. Stoppkontakt Ljuddämparen är konstruerad för att ge så låg ljudnivå Stoppkontakten ska användas för att stänga av motorn. som möjligt samt för att leda bort motorns avgaser från användaren.
 • Page 31: Skärutrustning

  ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Trimmerhuvud VARNING! Ljuddämparen innehåller kemikalier som kan vara VIKTIGT! cancerframkallande. Undvik kontakt med dessa kemikalier ifall ljuddämparen Se alltid till att trimmerlinan lindas hårt och jämnt runt skulle gå sönder. trumman, annars uppstår hälsofarliga vibrationer i maskinen. VARNING! Tänk på att: •...
 • Page 32: Montering

  MONTERING Montering av loophandtag Montering och demontering av delbart riggrör (122LDx-series) • Snäpp loophandtaget över riggröret. Observera att loophandtaget måste monteras mellan pilmarkeringarna på riggröret. Montering: • Lossa kopplingen genom att vrida på vredet. • Linjera styrtappen på tillbehöret (A) med pilen på kopplingen (B).
 • Page 33 MONTERING Demontering: • Lösgör kopplingen genom att vrida vredet (minst 3 varv). • Tryck in och håll in knappen (C). Håll motordelen stadigt och dra tillbehöret rakt ut ur kopplingen. – Svenska...
 • Page 34: Bränslehantering

  • Skärutrustningens transportskydd ska alltid vara Tvåtaktsolja monterat under transport eller förvaring av maskinen. • För bästa resultat och funktion använd HUSQVARNA • Säkra maskinen under transport. tvåtaktsolja, som är speciellt tillverkad för våra • För att undvika ofrivillig start av motorn, ska alltid luftkylda tvåtaktsmotorer.
 • Page 35: Tankning

  BRÄNSLEHANTERING Blandning Tankning • Blanda alltid bensin och olja i en ren behållare godkänd för bensin. • Börja alltid med att fylla i hälften av bensinen som skall tillblandas. Fyll därefter i hela oljemängden. VARNING! Följande försiktighetsåtgärder Blanda (skaka) bränsleblandningen. Fyll återstående minskar brandrisken: mängd bensin.
 • Page 36: Start Och Stopp

  START OCH STOPP Kontroll före start Choke: Ställ chokereglaget i chokeläge. • Kontrollera trimmerhuvudet och trimmerskyddet så att de är oskadade och fria från sprickbildning. Byt trimmerhuvud eller trimmerskydd om de utsatts för slag eller har sprickor. VARNING! När motorn startas med chokereglaget i chokeläge börjar skärutrustningen omedelbart att rotera.
 • Page 37: Arbetsteknik

  ARBETSTEKNIK Allmänna arbetsinstruktioner Använd alltid båda händerna för att hålla i maskinen. Håll maskinen på höger sida av kroppen. VIKTIGT! Detta avsnitt behandlar grundläggande säkerhetsregler för arbete med trimmer. När du råkar ut för en situation som gör dig osäker angående fortsatt användning ska du rådfråga en expert.
 • Page 38 ARBETSTEKNIK Grundläggande arbetsteknik Klippning • Trimmern är idealisk för klippning på platser som är Släpp ner motorn på tomgångsvarvtal efter varje svåra att komma åt med en vanlig gräsklippare. Håll arbetsmoment. Längre tids fullvarv utan att motorn linan parallell med marken vid klippning. Undvik att belastas kan ge allvarlig motorskada.
 • Page 39: Underhåll

  UNDERHÅLL Förgasare heta och kan innehålla gnistor vilka kan orsaka brand om avgaserna riktas mot ett torrt och brännbart material. Inställning av tomgångsvarvtalet Innan några justeringar görs, se till att luftfiltret är rent och att luftfilterlocket sitter på. Justera tomgångsvarvtalet med tomgångsskruven T, om omjustering skulle behövas.
 • Page 40: Kylsystem

  OBS! Använd alltid rekommenderad tändstiftstyp! Felaktigt tändstift kan förstöra kolv/cylinder. Se till att tändstiftet har s.k. radioavstörning. Fråga din återförsäljare för Husqvarna om du behöver mer information. Delbart riggrör Kylsystemet består av: Luftintag i startapparat.
 • Page 41: Luftfilter

  UNDERHÅLL Inoljning av luftfilter Använd alltid HUSQVARNA filterolja, art. nr. 531 00 92- 48. Filteroljan innehåller lösningsmedel för att vara lätt att fördela jämnt i filtret. Undvik därför hudkontakt. Stoppa ned filtret i en plastpåse och häll på filteroljan. Knåda plastpåsen för att fördela oljan. Krama ur filtret i plastpåsen och häll bort överskottsoljan innan filtret...
 • Page 42: Underhållsschema

  Byt om erforderligt. Kontrollera alla kablar och anslutningar. Kontrollera koppling, kopplingsfjädrar och kopplingstrumma med avseende på slitage. Byt om nödvändigt hos auktoriserad serviceverkstad. Byt tändstift. NOTE! Fråga din återförsäljare för Husqvarna om du behöver mer information. 42 – Svenska...
 • Page 43: Tekniska Data

  TEKNISKA DATA Tekniska data 122C 122LDx-series Motor Cylindervolym, cm 21,7 21,7 Cylinderdiameter, mm 32,0 32,0 Slaglängd, mm Tomgångsvarvtal, r/min 2900 2900 Rekommenderat max rusvarvtal, r/min 7200 9100 Varvtal på utgående axel, r/min 7200 6232 Max. motoreffekt enligt ISO 8893, kW/ r/min 0,6/7800 0,6/7800 Katalysatorljuddämpare...
 • Page 44 TEKNISKA DATA 122LDx-series Godkända tillbehör Skydd för skärutrustning, Art. nr. Gänga klingaxel M10 Trimmerhuvud T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm lina) 574 19 87-01 122C Godkända tillbehör Skydd för skärutrustning, Art. nr. Gänga klingaxel 3/8 R Trimmerhuvud T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm lina) 574 47 95-01 T25C (Ø...
 • Page 45: Eg-Försäkran Om Överensstämmelse

  Följande standarder har tillämpats: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Sverige, har utfört frivillig typkontroll åt Husqvarna AB. Certifikaten har nummer: 122C - SEC/10/2271, 122LD - SEC/10/2272 Vidare har man intygat överensstämmelse med bilaga V till rådets direktiv 2000/14/EG.
 • Page 46: Symboler På Maskinen Og/Eller I Vejledningen

  SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen og/eller i Når maskinen kasseres, bør den vejledningen: ikke adskilles. Sørg ved bortskaffelse af maskinen, brændstof eller olie til maskinen ADVARSEL! Rydningssave, altid for, at lokale regler buskryddere og trimmere kan være overholdes. farlige! Skødesløs eller forkert brug kan resultere i alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre.
 • Page 47: Indhold

  INDHOLD Indhold Inden start skal du være opmærksom på følgende: SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen og/eller i vejledningen: ..46 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem. INDHOLD Indhold ..............47 ADVARSEL! Langvarig eksponering for støj kan medføre permanente Inden start skal du være opmærksom på følgende: høreskader.
 • Page 48: Indledning

  Til vore kunder! Til lykke med dit Husqvarna-produkt! Husqvarna har en historie, der går tilbage til 1689, da kong Karl XI lod opføre en fabrik på bredden af Huskvarna-åen til fremstilling af musketter. Placeringen ved Huskvarna-åen var logisk, da åens vandkraft dermed kunne udnyttes og således fungerede som vandkraftværk.
 • Page 49: Hvad Er Hvad

  HVAD ER HVAD? 122LDx-series 122C Hvad er hvad på trimmeren? Trimmerhoved 11 Luftfilterdæksel Beskyttelse til skæreudstyr 12 Brændstofpumpe Styrestang 13 Choker Loophåndtag 14 Brugsanvisning Gasregulering 15 Kombinøgle Stopkontakt 16 Startaggregat Gasreguleringslås 17 Styrestangskobling Tændhætte og tændrør 18 Vinkelgear Startaggregat 19 Påfyldning af smøremiddel, vinkelgear 10 Brændstoftank 20 Medbringer Danish –...
 • Page 50: Generelle Sikkerhedsinstruktioner

  GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Vigtigt ADVARSEL! Tillad aldrig børn at anvende eller være i nærheden af maskinen. Da VIGTIGT! maskinen er forsynet med en stopkontakt med returfunktion og kan Maskinen er kun konstrueret til græstrimning. startes med lav hastighed og lille kraft på Det eneste tilbehør, du må...
 • Page 51: Maskinens Sikkerhedsudstyr

  GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HANDSKER ADVARSEL! Brug aldrig en maskine med Handsker skal benyttes, når det er nødvendigt, f.eks. ved defekt sikkerhedsudstyr. Maskinens montering af skæreudstyr. sikkerhedsudstyr skal kontrolleres og vedligeholdes som beskrevet i dette afsnit. Klarer maskinen ikke alle kontrollerne, skal du kontakte et serviceværksted for at få...
 • Page 52 GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER kontrollér, at skæreudstyret standser, og at det forbliver i Lyddæmper stilstand. Hvis skæreudstyret roterer med gasreguleringen i tomgangsstilling, skal karburatorens tomgangsjustering kontrolleres. Se anvisningerne under overskriften Vedligeholdelse. Lyddæmperen er konstrueret med henblik på at give et så Stopkontakt lavt lydniveau som muligt samt lede motorens udstødningsgasser væk fra brugeren.
 • Page 53: Skæreudstyr

  GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Trimmerhoved ADVARSEL! Lyddæmperen indeholder kemikalier, som kan være VIGTIGT! kræftfremkaldende. Undgå kontakt med disse elementer, hvis lyddæmperen Sørg altid for, at trimmerlinen rulles hårdt og jævnt på bliver beskadiget. tromlen, ellers opstår der sundhedsfarlige vibrationer i maskinen. ADVARSEL! Husk, at: •...
 • Page 54: Montering

  MONTERING Montering af loophåndtag • Hold støvhætten fast med en skiftenøgle for at forhindre, at akslen drejer. • Skru trimmerhovedet på akslen. Montering og demontering af • Sæt loophåndtaget over styrestangen. Husk, at delbar styrestang (122LDx-series) loophåndtaget skal monteres mellem pilmarkeringerne på...
 • Page 55 MONTERING Demontering: • Løsn koblingsstykket ved at dreje grebet (mindst 3 omgange). • Tryk på knappen (C), og hold den inde. Mens du holder godt fast i motorenden, skal du trække monteringsdelen lige ud af koblingsstykket. – Danish...
 • Page 56: Brændstofhåndtering

  • Blandingsforhold 1:50 (2 %) med HUSQVARNA totaktsolie. Drivmiddel 1:33 (3 %) med andre olier, der er beregnet til BEMÆRK! Maskinen er forsynet med en totaktsmotor og luftafkølede totaktsmotorer i klasserne JASO FB/ISO skal altid anvendes med en blanding af benzin og EGB.
 • Page 57: Tankning

  BRÆNDSTOFHÅNDTERING Blanding Tankning • Bland altid benzin og olie i en ren beholder, der er godkendt til benzin. • Begynd altid med at hælde halvdelen af benzinen i. Hæld derefter al olien i. Bland (ryst) ADVARSEL! Følgende brændstofblandingen. Hæld den resterende mængde sikkerhedsforskrifter mindsker risikoen benzin i.
 • Page 58: Start Og Stop

  START OG STOP Kontrol før start Choker: Stil chokeren i chokestilling. • Kontroller, at trimmerhovedet og trimmerbeskyttelsen er intakte og fri for revner. Udskift trimmerhoved eller trimmerbeskyttelse, hvis de har været udsat for slag eller er revnet. ADVARSEL! Når motoren startes med chokeren i chokerposition, begynder skæreudstyret straks at rotere.
 • Page 59: Arbejdsteknik

  ARBEJDSTEKNIK Generelle arbejdsinstruktioner Hold altid fast om maskinen med begge hænder. Hold maskinen på højre side af kroppen. VIGTIGT! Dette afsnit behandler de grundlæggende sikkerhedsregler for arbejde med en trimmer. Når du kommer ud for en situation, som gør dig usikker med hensyn til fortsat brug, skal du spørge en ekspert til råds.
 • Page 60 ARBEJDSTEKNIK Grundlæggende arbejdsteknik Klipning • Trimmeren er perfekt til at slå græs på steder, hvor det Lad motoren gå i tomgang efter hvert arbejdsmoment. er svært at komme til med en almindelig plæneklipper. Køres motoren i længere tid ved fulde omdrejninger, uden Hold linen parallelt med jorden ved klipning.
 • Page 61: Vedligeholdelse

  VEDLIGEHOLDELSE Karburator som kan forårsage brand, hvis udstødningsgasserne rettes mod et tørt og brændbart materiale. Justering af tomgangsomdrejningstallet Inden der foretages justeringer, skal det kontrolleres, at luftfiltret er rent, og at luftfilterlåget er monteret. Juster omdrejningstallet for tomgang med tomgangsskruen T, hvis der bliver behov for omjustering. Drej først T-skruen med uret, indtil skæreudstyret begynder at rotere.
 • Page 62: Kølesystem

  BEMÆRK! Brug altid anbefalet tændrørstype! Forkert tændrør kan ødelægge stempel/cylinder. Kontrollér, at tændrøret har såkaldt radiostøjdæmpning. Spørg din forhandler eller Husqvarna, hvis du har brug for flere oplysninger. Delbar styrestang Kølesystemet består af: Luftindtag i startaggregat.
 • Page 63: Luftfilter

  Se anvisningerne under overskriften Indsmøring af luftfilter i olie. Indsmøring af luftfilter i olie Brug altid HUSQVARNA filterolie art. nr. 531 00 92-48. Filterolien indeholder opløsningsmiddel, så den er nem at fordele jævnt i filtret. Undgå derfor kontakt med huden.
 • Page 64: Vedligeholdelsesskema

  Udskift den om nødvendigt. Kontrollér alle kabler og tilslutninger. Kontrollér kobling, koblingsfjedre og koblingstromle for slitage. Udskift om nødvendigt delene på et autoriseret serviceværksted. Udskift tændrøret. NOTE! Spørg din forhandler eller Husqvarna, hvis du har brug for flere oplysninger. 64 – Danish...
 • Page 65: Tekniske Data

  TEKNISKE DATA Tekniske data 122C 122LDx-series Motor Cylindervolumen, cm 21,7 21,7 Cylinderdiameter, mm 32,0 32,0 Slaglængde, mm Tomgangsomdrejninger, o/min. 2900 2900 Anbefalet maks. rusningshastighed, o/min. 7200 9100 Omdrejningstal på udgående aksel, o/min 7200 6232 Maks. motoreffekt iht. ISO 8893, kW/ o/min 0,6/7800 0,6/7800 Lyddæmper med katalysator...
 • Page 66 TEKNISKE DATA 122LDx-series Godkendt tilbehør Type Beskyttelse til skæreudstyr, Art. nr. Klingeaksel med gevind M10 Trimmerhoved T25 (Line med Ø 2,0-2,7 mm) 574 19 87-01 122C Godkendt tilbehør Type Beskyttelse til skæreudstyr, Art. nr. Gevind klingeaksel 3/8 R Trimmerhoved T25 (Line med Ø 2,0-2,7 mm) 574 47 95-01 T25C (Line med Ø...
 • Page 67: Ef-Overensstemmelseserklæring

  EF-overensstemmelseserklæring (Gælder kun Europa) Vi, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf: +46-36-146500, erklærer hermed, at græstrimmerne Husqvarna 122C og 122LD fra 2010 årgangsserienummer og fremad (året angives i klartekst på typeskiltet plus et efterfølgende serienummer), opfylder forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV: - af den 17.
 • Page 68: Symboler På Maskinen Og/Eller I Bruksanvisningen

  SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen og/eller i Kun beregnet på ikke metallisk bruksanvisningen: fleksibelt skjæreutstyr, dvs. trimmerhode med trimmertråd. ADVARSEL! Ryddesager, buskryddere og trimmere kan være farlige! Uforsiktig eller feilaktig bruk kan resultere i alvorlige skader eller dødsfall for brukeren eller andre. Det er svært viktig at du leser og forstår innholdet i Støyutslipp til omgivelsene ifølge EFs brukerhåndboken.
 • Page 69: Innhold

  INNHOLD Innhold Før start må man legge merke til følgende: SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen og/eller i Les nøye gjennom bruksanvisningen. bruksanvisningen: ..........68 INNHOLD ADVARSEL! Langvarig eksponering Innhold ..............69 overfor støy kan gi varige hørselsskader. Bruk derfor alltid godkjent hørselsvern. Før start må...
 • Page 70: Innledning

  INNLEDNING Kjære kunde Gratulerer med ditt valg om å kjøpe et Husqvarna-produkt! Husqvarna har aner som går tilbake til 1689, da kong Karl XI fikk oppført en fabrikk ved kanten av Huskvarnaelven for produksjon av musketter. Plasseringen ved Huskvarnaelven var logisk, ettersom elven ble benyttet til å produsere vannkraft og på den måten utgjorde et vannkraftverk. I de mer enn 300 år Husqvarna-fabrikken har eksistert er det blitt produsert utallige produkter, alt fra vedovner til moderne...
 • Page 71: Hva Er Hva

  HVA ER HVA? 122LDx-series 122C Hva er hva på trimmeren? Trimmerhode 11 Luftfilterdeksel Vern for skjæreutstyr 12 Brennstoffpumpe Riggrør 13 Chokeregulator Loophåndtak 14 Bruksanvisning Gassregulator 15 Kombinøkkel Stoppbryter 16 Startmotor Gassregulatorsperre 17 Riggrørkopling Tennplugghette og tennplugg 18 Vinkelgir Startmotor 19 Påfylling av smøremiddel, vinkelgir 10 Brennstofftank 20 Medbringer Norwegian –...
 • Page 72: Generelle Sikkerhetsinstruksjoner

  GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Viktig ADVARSEL! La aldri barn bruke eller oppholde seg i nærheten av maskinen. VIGTIG! Ettersom maskinen er utstyrt med tilbakefjærende stoppekontakt og kan Maskinen er bare konstruert for gresstrimming. startes med lav hastighet og kraft på Det eneste tilleggsutstyr du kan bruke motorenheten starthåndtaket, kan selv små...
 • Page 73: Maskinens Sikkerhetsutstyr

  GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER HANSKER ADVARSEL! Bruk aldri en maskin med Hansker skal brukes ved behov, f eks ved montering av defekt sikkerhetsutstyr. Maskinens skjæreutstyr. sikkerhetsutstyr skal kontrolleres og vedlikeholdes som beskrevet i dette avsnittet. Hvis maskinen ikke består alle kontrollene, må serviceverksted oppsøkes for reparasjon.
 • Page 74 GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER skjæreutstyret stanser og at det blir stående stille. Hvis Lyddemper skjæreutstyret roterer når gassregulatoren står i tomgangsstilling må forgasserens tomgangsjustering kontrolleres. Se anvisninger under overskriften Vedlikehold. Lyddemperen er konstruert for å gi et lydnivå som er så Stoppbryter lavt som mulig, og for å...
 • Page 75: Skjæreutstyr

  GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Trimmerhode ADVARSEL! Lyddemperen inneholder kjemikalier som kan være VIGTIG! kreftfremkallende. Unngå kontakt med disse elementene dersom lyddemperen Pass alltid på at trimmertråden lindes hardt og jevnt blir skadd. rundt trommelen, ellers oppstår det helseskadelige vibrasjoner i maskinen. ADVARSEL! Husk at: •...
 • Page 76: Montering

  MONTERING Montering av loophåndtak • Hold fast støvkoppen med skiftenøkkel for å unngå at akselen roterer. • Gjeng trimmerhodet på akselen. Montering og demontering av • Snepp loophåndtaket over riggrøret. Legg merke til at delbart riggrør (122LDx-series) loophåndtaket må monteres mellom pilmarkeringene på...
 • Page 77 MONTERING Demontering: • Løsne koplingen ved å dreie skruegrepet (minst 3 omdreininger). • Trykk ned og hold nede knappen (C). Mens du holder godt fast i motorenden, treker du tilbehøret rett ut av koplingen. – Norwegian...
 • Page 78: Brennstoffhåndtering

  Totaktsolje fullstendig service er utført før langtids oppbevaring. • Skjæreutstyrets transportbeskyttelse skal alltid være • For beste resultat og yteevne, bruk HUSQVARNA montert under transport eller oppbevaring av totakts motorolje som er lagd spesielt for våre maskinen. luftkjølte totaktsmotorer. •...
 • Page 79: Fylling Av Brennstoff

  BRENNSTOFFHÅNDTERING Blanding Fylling av brennstoff • Bensin og olje må alltid blandes i en ren beholder som er godkjent for bensin. • Begynn alltid med å helle i halvparten av bensinen som skal blandes. Hell deretter i hele oljemengden. ADVARSEL! Følgende forholdsregler Bland (rist) brennstoffblandingen.
 • Page 80: Start Og Stopp

  START OG STOPP Kontroll før start Choke: Still chokehendelen i choke-stilling. • Kontroller trimmerhodet og trimmerskjermen slik at de er uten skader og fri for sprekkdannelser. Bytt trimmerhode eller trimmerskjerm hvis de er blitt utsatt for slag eller har sprekker. ADVARSEL! Når motoren startes med choken i chokestilling, begynner skjæreutstyret å...
 • Page 81: Arbeidsteknikk

  ARBEIDSTEKNIKK Generelle arbeidsinstruksjoner Bruk alltid begge hender for å holde i maskinen. Hold maskinen på høyre side av kroppen. VIGTIG! Dette avsnittet behandler grunnleggende sikkerhetsregler for arbeid med trimmer. Når du kommer ut for en situasjon som gjør deg usikker på...
 • Page 82 ARBEIDSTEKNIKK Grunnleggende arbeidsteknikk Klipping • Trimmeren er ideell til å slå gresset på steder hvor det Still motoren ned på tomgangsturtall etter hvert er vanskelig å komme til med en vanlig gressklipper. arbeidsmoment. Lengre tids full gass uten at motoren Hold tråden parallelt med bakken ved klipping.
 • Page 83: Vedlikehold

  VEDLIKEHOLD Forgasser Noen lyddempere er utstyrt med et spesielt gnistfangernett. Hvis maskinen er utstyrt med en slik lyddemper, bør nettet rengjøres en gang i uken. Dette Justering av tomgangsturtall gjøres enklest med en stålbørste. På lyddempere uten Før det gjennomføres noen justeringer, sørg for at katalysator bør nettet rengjøres og eventuelt byttes en luftfilteret er rent og at luftfilterlokket sitter på.
 • Page 84: Tennplugg

  OBS! Bruk alltid anbefalt type tennplugg! Feil tennplugg kan ødelegge stempel/sylinder. Påse at tennpluggen har såkalt radiostøyfilter. Kontakt forhandleren eller Husqvarna hvis du trenger mer informasjon. Rengjør luftfilteret etter 25 timers drift, oftere hvis maskinen brukes under forhold med usedvanlig mye støv.
 • Page 85 Vinkelgir Vinkelgiret leveres fra fabrikken fylt med en passende mengde fett. Før maskinen tas i bruk bør man likevel kontrollere at giret er 3/4 fylt med fett. Bruk HUSQVARNA spesialfett. Smøremiddelet i girhuset trenger normalt ikke fornyes bortsett fra ved eventuelle reparasjoner.
 • Page 86: Vedlikeholdsskjema

  Skift om nødvendig. Kontroller alle kabler og forbindelser. Kontroller kopling, koplingsfjærer og koplingstrommel for slitasje. Skift om nødvendig hos autorisert serviceverksted. Skift tennplugg. NOTE! Kontakt forhandleren eller Husqvarna hvis du trenger mer informasjon. 86 – Norwegian...
 • Page 87: Tekniske Data

  TEKNISKE DATA Tekniske data 122C 122LDx-series Motor Sylindervolum, cm 21,7 21,7 Sylinderdiameter, mm 32,0 32,0 Slaglengde, mm Tomgangsturtall, o/min 2900 2900 Anbefalt maks. ruseturtall, o/min 7200 9100 Turtall på utgående aksel, o/min 7200 6232 Maks. motoreffekt ifølge ISO 8893, kW/ o/min 0,6/7800 0,6/7800 Katalysatorlyddemper...
 • Page 88 TEKNISKE DATA 122LDx-series Godkjent tilbehør Type Skjerm for skjæreutstyr, Art.nr. Gjenge klingeaksel M10 Trimmerhode T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm snor) 574 19 87-01 122C Godkjent tilbehør Type Skjerm for skjæreutstyr, Art.nr. Gjenge bladaksel 3/8 R Trimmerhode T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm snor) 574 47 95-01 T25C (Ø...
 • Page 89: Ef-Erklæring Om Samsvar

  Følgende standarder er blitt tillempet: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Sverige, har utført frivillig typekontroll for Husqvarna AB. Sertifikatene har nummer: 122C - SEC/10/2271, 122LD - SEC/10/2272 Videre er samsvar med vedlegg V i rådsdirektiv 2000/14/EG sertifisert.
 • Page 90: Merkkien Selitykset Koneen Ja/Tai Käyttöohjeen Symbolit

  MERKKIEN SELITYKSET Koneen ja/tai käyttöohjeen Tarkoitettu ainoastaan ei- symbolit: metallisille joustaville terälaitteille, ts. trimmisiimaa käyttävälle trimmipäälle. VAROITUS! Raivaussahat, ruohoraivurit ja trimmit voivat olla vaarallisia! Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia vammoja tai kuoleman. On erittäin tärkeää, että luet ja ymmärrät Melupäästöt ympäristöön Euroopan käyttöohjeen sisällön.
 • Page 91: Sisältö

  SISÄLTÖ Sisältö Ennen käynnistystä on huomioitava seuraavaa: MERKKIEN SELITYKSET Koneen ja/tai käyttöohjeen symbolit: ....90 Lue käyttöohje huolellisesti. SISÄLTÖ Sisältö ..............91 VAROITUS! Pitkäaikainen altistuminen melulle saattaa aiheuttaa pysyviä Ennen käynnistystä on huomioitava seuraavaa: ... 91 kuulovammoja. Käytä siksi aina JOHDANTO hyväksyttyjä...
 • Page 92: Johdanto

  Jos myyt koneesi, muista luovuttaa käyttöohje uudelle omistajalle. Kiitämme Husqvarna-tuotteen valitsemisesta! Husqvarna AB kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi itselleen oikeuden mm. muotoa ja ulkonäköä koskeviin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. 92 – Finnish...
 • Page 93: Koneen Osat

  KONEEN OSAT 122LDx-series 122C Trimmin osat Trimmipää 11 Ilmansuodattimen kotelo Terälaitteen suojus 12 Polttoainepumppu Runkoputki 13 Rikastin Lenkkikahva 14 Käyttöohje Kaasuliipasin 15 Yhdistelmäavain Pysäytin 16 Käynnistin Kaasuliipasimen varmistin 17 Runkoputken liitin Sytytystulpan suojus ja sytytystulppa 18 Kulmavaihde Käynnistin 19 Voiteluaineen täyttöaukko, kulmavaihde 10 Polttoainesäiliö...
 • Page 94: Yleiset Turvaohjeet

  YLEISET TURVAOHJEET Tärkeää VAROITUS! Älä anna koskaan lasten käyttää konetta tai oleskella sen TÄRKEÄÄ! läheisyydessä. Koska koneessa on jousipalautteinen pysäytyskosketin ja se Kone on tarkoitettu ainoastaan ruohon raivaukseen. voidaan käynnistää käynnistyskahvasta Ainoat lisälaitteet, joiden käyttämiseen alhaisella nopeudella ja voimalla, myös moottoriyksikköä...
 • Page 95: Koneen Turvalaitteet

  YLEISET TURVAOHJEET KÄSINEET VAROITUS! Älä koskaan käytä konetta, Käytä käsineitä aina tarvittaessa, esim. terälaitetta jos sen turvalaitteet ovat rikki. Koneen asennettaessa. turvalaitteet on tarkastettava ja pidettävä kunnossa tässä osassa esitetyllä tavalla. Jos koneessasi ilmenee tarkastettaessa puutteita, se on toimitettava huoltoliikkeeseen korjattavaksi. Kaasuliipasimen varmistin SAAPPAAT Varmistin estää...
 • Page 96 YLEISET TURVAOHJEET tarkasta, että terälaite pysähtyy ja pysyy liikkumattomana. Äänenvaimennin Jos terälaite pyörii, kun kaasuliipasin on joutokäyntiasennossa, on kaasuttimen joutokäyntisäätö tarkastettava. Katso otsikon Kunnossapito alla annetut ohjeet. Äänenvaimennin pitää äänitason mahdollisimman Pysäytin alhaisena ja ohjaa moottorin pakokaasut käyttäjästä poispäin. Katalysaattorilla varustettu äänenvaimennin Moottori on pysäytettävä...
 • Page 97: Terälaite

  YLEISET TURVAOHJEET Trimmipää VAROITUS! Äänenvaimennin sisältää kemikaaleja, jotka saattavat olla TÄRKEÄÄ! karsinogeenisiä. Vältä kosketusta näihin osiin, mikäli käsittelet vaurioitunutta Varmista aina, että trimmisiima kelautuu tiukalle ja äänenvaimenninta. tasaisesti puolalle, muussa tapauksessa kone aiheuttaa terveydelle haitallista tärinää. VAROITUS! Muista, että • Käytä...
 • Page 98: Asennus

  ASENNUS Lenkkikahvan asennus • Pidä pölysuojusta paikoillaan jakoavaimella estääksesi akselia pyörimästä. • Kierrä leikkauspää akselille. Jaettavan runkoputken asennus • Paina lenkkikahva runkoputken päälle. Huomaa, että ja irrotus (122LDx-series) lenkkikahva täytyy asentaa runkoputkeen merkittyjen nuolien väliin. Asennus: • Avaa liitäntä kääntämällä nuppia. •...
 • Page 99 ASENNUS Irrotus: • Avaa liitäntä nuppia kiertämällä (vähintään 3 kertaa). • Työnnä ja pidä nappia (C). Pidä moottoripäätä hyvin kiinni ja vedä varsi suoraan ulos liitännästä. – Finnish...
 • Page 100: Polttoaineen Käsittely

  POLTTOAINEEN KÄSITTELY Polttoaineturvallisuus Bensiini Älä koskaan käynnistä konetta: Jos olet läikyttänyt polttoainetta sen päälle. Pyyhi kaikki roiskeet pois ja anna bensiinin jäännösten haihtua. HUOM! Käytä aina öljysekoitteista laatubensiiniä, jonka oktaaniluku on vähintään 90 (RON). Jos koneesi on Jos olet läikyttänyt polttoainetta itsesi päälle tai varustettu katalysaattorilla (ks.
 • Page 101: Tankkaus

  POLTTOAINEEN KÄSITTELY Sekoitus Tankkaus • Sekoita bensiini ja öljy aina puhtaassa bensiinille hyväksytyssä astiassa. • Lisää aina ensin puolet sekoitettavasta bensiinistä. Lisää sen jälkeen koko öljymäärä. Sekoita (ravista) VAROITUS! Seuraavat turvatoimet polttoaineseosta. Lisää loput bensiinistä. vähentävät tulipalon vaaraa: • Sekoita (ravista) polttoaineseos huolellisesti ennen koneen polttoainesäiliön täyttämistä.
 • Page 102: Käynnistys Ja Pysäytys

  KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS Tarkastus ennen käynnistystä Rikastin: Aseta rikastin rikastusasentoon. • Tarkasta, että trimmipää ja trimmisuojus ovat ehjät ja ettei niissä ole halkeamia. Vaihda trimmipää tai trimmisuojus, jos niihin on kohdistunut iskuja tai niissä on halkeamia. VAROITUS! Kun moottori käynnistetään rikastin rikastusasennossa, terälaite alkaa pyöriä...
 • Page 103: Perustekniikka

  PERUSTEKNIIKKA Yleiset työohjeet Käytä aina molempia käsiä koneen kiinnipitämiseen. Pidä konetta kehon oikealla puolella. TÄRKEÄÄ! Tässä osassa käsitellään trimmin käyttöön liittyviä yleisiä turvamääräyksiä. Kun joudut tilanteeseen, jossa trimmin käytön jatkaminen tuntuu epävarmalta, on sinun kysyttävä neuvoa asiantuntijalta. Käänny jälleenmyyjäsi tai huoltoliikkeesi puoleen.
 • Page 104 PERUSTEKNIIKKA Ruohontrimmaus trimmipäällä Leikkuu • Trimmi on ihanteellinen työkalu ruohon leikkuuseen paikoista, joihin on vaikea päästä tavallisella ruohonleikkurilla. Pidä siimaa maanpinnan suuntaisesti ruohoa leikattaessa. Vältä painamasta Trimmaus trimmipäätä maata vasten, koska se voi pilata nurmikon ja vaurioittaa työvälinettä. • Pidä trimmipää hieman maanpinnan yläpuolella ja kallista sitä.
 • Page 105: Kunnossapito

  KUNNOSSAPITO Kaasutin tulipalon, jos pakokaasut suunnataan kohti kuivaa ja palavaa materiaalia. Joutokäynnin säätäminen Tarkasta ennen säätöjen tekemistä, että ilmansuodatin on puhdas ja että ilmansuodattimen kansi on paikallaan. Säädä joutokäynti joutokäyntiruuvilla T, jos uusintasäätö on tarpeen. Kierrä T-ruuvia ensin myötäpäivään, kunnes terälaite alkaa pyöriä.
 • Page 106: Jäähdytysjärjestelmä

  KUNNOSSAPITO Jäähdytysjärjestelmä suunnilleen kuukauden käytön jälkeen, tarvittaessa aikaisemmin. Käyntilämpötilan pitämiseksi mahdollisimman alhaisena kone on varustettu jäähdytysjärjestelmällä. HUOM! Käytä aina suositeltua sytytystulppaa! Väärä sytytystulppa voi tuhota männän/sylinterin. Varmista, että sytytystulppa on varustettu nk. radiohäiriöiden poistolla. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteys jälleenmyyjään tai Husqvarnaan.
 • Page 107: Ilmansuodatin

  Jos konetta käytetään pölyisissä olosuhteissa, on ilmansuodatin öljyttävä. Ks. otsikon Ilmansuodattimen öljyäminen alla olevat ohjeet. Ilmansuodattimen öljyäminen Käytä aina HUSQVARNA-suodatinöljyä, tuotenro 531 00 92-48. Suodatinöljy sisältää liuotteita, jotta se olisi helppo levittää tasaisesti suodattimelle. Tästä syystä on ihokosketusta vältettävä. Pane suodatin muovipussiin ja kaada päälle suodatinöljyä.
 • Page 108: Huoltokaavio

  KUNNOSSAPITO Huoltokaavio Seuraavassa on esitetty luettelo koneelle suoritettavista huoltotoimista.Useimmat kohdista on kuvattu kappaleessa Huolto. Käyttäjä saa tehdä ainoastaan sellaisia huolto- ja kunnostustehtäviä, jotka on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Laajemmat toimenpiteet tulee antaa valtuutetun huoltokorjaamon tehtäväksi. Kuukausittais Päivittäiset Viikoittaiset Kunnossapito toimenpiteet toimenpiteet toimenpiteet Puhdista kone ulkopuolelta.
 • Page 109: Tekniset Tiedot

  TEKNISET TIEDOT Tekniset tiedot 122C 122LDx-series Moottori Sylinteritilavuus, cm 21,7 21,7 Sylinterihalkaisija, mm 32,0 32,0 Iskunpituus, mm Joutokäyntinopeus, r/min 2900 2900 Suositeltu suurin ryntäysnopeus, r/min 7200 9100 Käyttöakselin pyörimisnopeus, r/min 7200 6232 ISO 8893 -standardin mukainen enimmäisteho (kW/ 0,6/7800 0,6/7800 kierr./min) Katalysaattoriäänenvaimennin Kyllä...
 • Page 110 TEKNISET TIEDOT 122LDx-series Hyväksytyt lisävarusteet Tyyppi Terälaitteen suojus, Tuotenro Teräakselin kierre M10 Trimmipää T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm siima) 574 19 87-01 122C Hyväksytyt lisävarusteet Tyyppi Terälaitteen suojus, Tuotenro Teräakselin kierre 3/8 R Trimmipää T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm siima) 574 47 95-01 T25C (Ø...
 • Page 111: Ey-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

  Seuraavia standardeja on sovellettu: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11806-1:2011, ISO 14982:1998, CISPR 12:2007 SMP Svensk Maskinprovning AB, Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Ruotsi, on suorittanut Husqvarna AB:lle vapaaehtoisen tyyppitarkastuksen. Sertifikaattien numerot ovat: 122C - SEC/10/2271, 122LD - SEC/10/2272 Laite on lisäksi todistetusti direktiivin 2000/14/EY vaatimusten mukainen. Sertifikaatin numero on: 122C - 01/164/068, 122LD - 01/164/067 Huskvarna 31.
 • Page 112: Zeichen Auf Der Maschine Und/Oder Im Handbuch

  SYMBOLERKLÄRUNG Zeichen auf der Maschine und/ Nur für nichtmetallische, flexible oder im Handbuch: Schneidausrüstungen bestimmt, d. h. für Trimmerköpfe mit Trimmerfäden. WARNUNG! Freischneider, Motorsensen und Trimmer können gefährlich sein! Durch nachlässige oder falsche Handhabung können schwere Verletzungen oder tödliche Unfälle von Anwendern oder anderen Personen Umweltbelastende verursacht werden.
 • Page 113: Inhalt

  INHALT Inhalt Vor dem Start ist Folgendes zu beachten: SYMBOLERKLÄRUNG Zeichen auf der Maschine und/oder im Handbuch: 112 Die Bedienungsanweisung sorgfältig durchlesen. INHALT Inhalt ..............113 WARNUNG! Eine längerfristige Beschallung mit Lärm kann zu Vor dem Start ist Folgendes zu beachten: .... 113 bleibenden Gehörschäden führen.
 • Page 114: Einleitung

  Maschine verkaufen, händigen Sie dem neuen Besitzer bitte auch die Bedienungsanleitung aus. Vielen Dank, dass Sie sich für ein Husqvarna-Produkt entschieden haben. Die Husqvarna AB arbeitet ständig an der Weiterentwicklung ihrer Produkte und behält sich daher das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung, z. B. von Form und Aussehen, vor.
 • Page 115: Was Ist Was

  WAS IST WAS? 122LDx-series 122C Was ist was am Trimmer? Trimmerkopf 11 Luftfiltergehäuse Schutz für die Schneidausrüstung 12 Kraftstoffpumpe. Führungsrohr 13 Choke Loophandgriff 14 Bedienungsanweisung Gashebel 15 Kombischlüssel Stoppschalter 16 Startvorrichtung Gashebelsperre 17 Führungsrohrverbindung Zündkappe und Zündkerze 18 Winkelgetriebe Startvorrichtung 19 Einfüllöffnung für Schmiermittel, winkelgetriebe 10 Kraftstofftank 20 Mitnehmer...
 • Page 116: Allgemeine Sicherheitsvorschriften

  ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Wichtig WARNUNG! Niemals Kindern erlauben, das Gerät zu benutzen oder sich in WICHTIG! seiner Nähe aufzuhalten. Da das Gerät mit einem rückfedernden Stoppschalter Das Gerät ist nur für das Trimmen von Gras konstruiert. ausgerüstet ist und mit geringer Das einzige Zubehör, für das die Motoreinheit als Geschwindigkeit und Kraft am Antriebsquelle verwendet werden darf, sind die im...
 • Page 117: Sicherheitsausrüstung Des Gerätes

  ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN AUGENSCHUTZ WICHTIG! Es ist immer ein zugelassener Augenschutz zu tragen. Service und Reparatur des Gerätes erfordern eine Bei der Benutzung eines Visiers ist auch eine Spezialausbildung. Dies gilt besonders für die zugelassene Schutzbrille zu tragen. Zugelassene Sicherheitsausrüstung des Gerätes. Wenn Ihr Gerät Schutzbrillen sind in diesem Falle diejenigen, die die den unten aufgeführten Kontrollanforderungen nicht Normen ANSI Z87.1 für die USA bzw.
 • Page 118 ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Die Gashebelsperre eindrücken und kontrollieren, ob sie Den Schutz auf Schäden und Risse kontrollieren. Den in die Ausgangsstellung zurückkehrt, wenn sie Schutz austauschen, wenn er Schlägen ausgesetzt war losgelassen wird. oder Risse aufweist. Immer den empfohlenen Schutz für die jeweilige Schneidausrüstung verwenden.
 • Page 119: Schneidausrüstung

  ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Regelmäßig kontrollieren, ob der Schalldämpfer fest am WARNUNG! Den Motor immer abstellen, Gerät montiert ist. bevor irgendwelche Arbeiten an der Ist der Schalldämpfer Ihres Gerätes mit einem Schneidausrüstung ausgeführt werden. Funkenfangnetz versehen, muss dieses regelmäßig Diese rotiert noch weiter, nachdem der gereinigt werden.
 • Page 120: Montage

  MONTAGE Montage des Loophandgriffs • Den Staubschutz mit dem Rollgabelschlüssel festhalten, damit die Achse nicht rotieren kann. • Den Trimmerkopf auf die Achse schrauben. • Den Loophandgriff auf das Führungsrohr klemmen. Bitte beachten, dass der Loophandgriff zwischen den Pfeilmarkierungen am Führungsrohr montiert werden muss.
 • Page 121: Montage Und Demontage Des Zerlegbaren Führungsrohrs

  MONTAGE Montage und Demontage des Demontage: zerlegbaren Führungsrohrs • Lösen Sie die Kupplung, indem Sie den Knauf (mindestens dreimal) drehen. (122LDx-series) Montage: • Halten Sie die Taste (C) gedrückt. Halten Sie das • Lösen Sie die Kupplung, indem Sie den Knauf Motorende sicher fest und ziehen Sie das drehen.
 • Page 122: Umgang Mit Kraftstoff

  Benzin und Zweitaktöl zu betreiben. Damit das • Mischungsverhältnis Mischungsverhältnis richtig ist, muss die beizumischende 1:50 (2 %) mit HUSQVARNA-Zweitaktöl. Ölmenge unbedingt genau abgemessen werden. Wenn 1:33 (3 %) mit anderen Ölen für luftgekühlte kleine Kraftstoffmengen gemischt werden, wirken sich Zweitaktmotoren der Klasse JASO FB/ISO EGB.
 • Page 123: Tanken

  UMGANG MIT KRAFTSTOFF Tanken Benzin, Liter Zweitaktöl, Liter 2% (1:50) 3% (1:33) 0,10 0,15 0,20 0,30 WARNUNG! Folgende 0,30 0,45 Vorsichtsmaßnahmen verringern die Feuergefahr: 0,40 0,60 Den Kraftstoff draußen in Abwesenheit Mischen von Funken und Flammen mischen und • Benzin und Öl stets in einem sauberen, für Benzin eingießen.
 • Page 124: Starten Und Stoppen

  STARTEN UND STOPPEN Kontrolle vor dem Start Starten Kraftstoffpumpe: Mehrmals auf die Gummiblase der Kraftstoffpumpe drücken, bis diese sich mit Kraftstoff zu füllen beginnt. Die Blase braucht nicht ganz gefüllt zu werden. • Trimmerkopf und Trimmerschutz auf Schäden und Risse kontrollieren. Wenn Trimmerkopf oder Trimmerschutz Risse haben oder Schlägen ausgesetzt gewesen sind, müssen sie ausgetauscht werden.
 • Page 125 STARTEN UND STOPPEN Stoppen Zum Abstellen des Motors die Zündung ausschalten. ACHTUNG! Der Stoppschalter geht automatisch in die Startstellung zurück. Um ein ungewolltes Starten zu vermeiden, muss bei Montage, Kontrolle und/oder Wartung daher stets die Zündkappe von der Zündkerze entfernt werden. –...
 • Page 126: Arbeitstechnik Allgemeine Arbeitsvorschriften

  ARBEITSTECHNIK Allgemeine Arbeitsvorschriften Sicherstellen, dass Sie sicher gehen und stehen können. WICHTIG! Dieser Abschnitt behandelt grundlegende Sicherheitsregeln für die Arbeit mit einem Trimmer. Wenn Sie in eine Situation kommen, die Sie in Bezug auf die weitere Anwendung des Geräts verunsichert, lassen Sie sich von einem Experten beraten.
 • Page 127 ARBEITSTECHNIK Bei dieser Technik wird der Faden verstärkt WARNUNG! Vorsicht bei abgenutzt. weggeschleuderten Gegenständen.Stets einen zugelassenen Augenschutz tragen.Niemals über den Schutz der Schneidausrüstung beugen.Hochgeschleuderte Steine, Unrat usw. können die Augen treffen und Blindheit oder schwere Verletzungen • Bei der Arbeit an Steinen, Ziegeln, Beton, verursachen.
 • Page 128: Wartung

  WARTUNG Vergaser einen Brand verursachen können, wenn die Abgase auf trockenes und brennbares Material gerichtet werden. Einstellung der Leerlaufdrehzahl Vor den Einstellungen dafür sorgen, dass der Luftfilter sauber und der Luftfilterdeckel angebracht ist. Wenn eine Anpassung erforderlich wird, die Leerlaufdrehzahl mit der Leerlaufschraube T einstellen. Die Schraube T zunächst im Uhrzeigersinn drehen, bis die Schneidausrüstung sich zu drehen beginnt.
 • Page 129: Kühlsystem

  Zündkerze eine sog. Funkentstörung hat. Weitere Das Kühlsystem einmal pro Woche mit einer Bürste Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder reinigen, bei schwierigen Verhältnissen öfter. Eine Husqvarna. Verschmutzung oder Verstopfung des Kühlsystems führt Zerlegbares Führungsrohr zur Überhitzung des Gerätes, die Schäden an Zylinder und Kolben zur Folge haben kann.
 • Page 130: Luftfilter

  Fett gefüllt. Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, Reinigung des Luftfilters sollte jedoch kontrolliert werden, ob das Getriebe zu 3/4 mit Fett gefüllt ist. HUSQVARNA Spezialfett verwenden. Das Luftfiltergehäuse demontieren und den Filter herausnehmen. Den Filter in warmer Seifenlauge waschen.
 • Page 131: Wartungsschema

  Risse oder andere Schäden untersuchen.Bei Bedarf austauschen. Alle Kabel und Anschlüsse kontrollieren. Kupplung, Kupplungsfedern und Kupplungstrommel auf Verschleiß kontrollieren.Bei Bedarf von einer autorisierten Servicewerkstatt austauschen lassen. Zündkerze austauschen. NOTE! Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Husqvarna. German – 131...
 • Page 132: Technische Daten

  TECHNISCHE DATEN Technische Daten 122C 122LDx-series Motor Hubraum, cm 21,7 21,7 Bohrung, mm 32,0 32,0 Hublänge, mm Leerlaufdrehzahl, U/min 2900 2900 Empfohlene max. Drehzahl, unbelastet, U/min 7200 9100 Drehzahl der Abtriebswelle, U/min 7200 6232 Motorhöchstleistung gemäß ISO 8893, kW/ U/min 0,6/7800 0,6/7800 Katalysatorschalldämpfer...
 • Page 133 TECHNISCHE DATEN 122LDx-series Schutz für die Schneidausrüstung, Zugelassenes Zubehör Teile-Nr. Gewinde Klingenachse M10 Trimmerkopf T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm Faden) 574 19 87-01 122C Schutz für die Schneidausrüstung, Zugelassenes Zubehör Teile-Nr. Gewinde Klingenachse 3/8 R T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm Faden) 574 47 95-01 Trimmerkopf T25C (Ø...
 • Page 134: Eg-Konformitätserklärung

  Die Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Schweden, Tel. +46-36-146500, erklärt hiermit, dass die Rasentrimmer Husqvarna 122C und 122LD von den Seriennummern des Baujahrs 2010 an (die Jahreszahl wird im Klartext auf dem Typenschild angegeben, mitsamt einer nachfolgenden Seriennummer) den Vorschriften der RICHTLINIE DES RATES entsprechen: - vom 17.
 • Page 135 EXPLICATION DES SYMBOLES Symboles sur la machine et/ou Destiné uniquement à des dans le manuel : équipements de coupe flexibles et non métalliques, c’est-à-dire les têtes de désherbage avec fil. AVERTISSEMENT! Les débroussailleuses et les coupe-herbes peuvent être dangereux! Une utilisation erronée ou négligente peut occasionner des blessures graves, voire mortelles pour l’utilisateur ou d’autres personnes.
 • Page 136: Sommaire

  SOMMAIRE Sommaire Contrôler les points suivants avant la mise en marche: EXPLICATION DES SYMBOLES Symboles sur la machine et/ou dans le manuel : . 135 Lire attentivement le manuel d’utilisation. SOMMAIRE Sommaire ............. 136 AVERTISSEMENT! Une exposition prolongée au bruit risque de causer des Contrôler les points suivants avant la mise en lésions auditives permanentes.
 • Page 137: Introduction

  Cher client, Félicitations pour ce choix d’un produit Husqvarna. Husqvarna a vu le jour en 1689 lorsque le roi Karl XI décida de construire un arsenal pour la fabrication des mousquets au bord de la rivière Huskvarna. Le choix de l’emplacement était logique puisque la rivière Huskvarna servait à...
 • Page 138: Quels Sont Les Composants

  QUELS SONT LES COMPOSANTS? 122LDx-series 122C Quels sont les composants du coupe-herbe? Tête de désherbage 11 Capot de filtre à air Protection pour l’équipement de coupe 12 Pompe à carburant Tube de transmission 13 Commande de starter Poignée anneau 14 Manuel d’utilisation Commande de l’accélération 15 Clé...
 • Page 139: Instructions Générales De Sécurité

  INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Important! AVERTISSEMENT! Ne jamais laisser des enfants utiliser la machine ou se tenir à IMPORTANT! proximité. La machine est équipée d'un interrupteur d'arrêt à détente et peut être La machine est conçue uniquement pour le démarrée par une activation à faible désherbage.
 • Page 140: Équipement De Sécurité De La Machine

  INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ PROTÈGE-YEUX n'est pas effectuée correctement et si les mesures d'entretien et/ou de réparation ne sont pas effectuées de Toujours porter des protège-yeux homologués. L’usage manière professionnelle. Pour obtenir de plus amples d’une visière doit toujours s’accompagner du port de informations, contacter l'atelier de réparation le plus lunettes de protection homologuées.
 • Page 141 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Protection pour l’équipement de coupe Appuyer sur le blocage de l’accélération et vérifier qu’il revient de lui-même en position initiale quand il est relâché. Cette protection a pour but d’empêcher que des objets ne soient projetés en direction de l’utilisateur. La protection prévient aussi le contact entre l’utilisateur et l’équipement de coupe.
 • Page 142: Équipement De Coupe

  INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Silencieux AVERTISSEMENT! L’intérieur du silencieux contient des produits chimiques pouvant être cancérigènes. Eviter tout contact avec ces éléments si le silencieux est endommagé. Le silencieux est conçu pour réduire au maximum le niveau sonore et détourner les gaz d’échappement loin de l’utilisateur.
 • Page 143 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Tête de désherbage IMPORTANT! Veiller à ce que le fil du coupe-herbe soit toujours enroulé de manière serrée et régulière autour du tambour, autrement la machine produit des vibrations dangereuses pour la santé. • N’utiliser que les têtes de désherbage et les fils recommandés.
 • Page 144: Montage

  MONTAGE Montage de la poignée en boucle • Maintenir le pare-poussière avec la clé à griffes pour l’empêcher de tourner. • Visser la tête de désherbage sur l’arbre. • Placer la poignée anneau sur le tube de transmission. Noter que la poignée anneau doit être montée entre les flèches indicatrices situées sur le tube de transmission.
 • Page 145: Montage Et Démontage D'un Tube De Transmission Démontable

  MONTAGE Montage et démontage d’un tube Démontage: de transmission démontable • Desserrer le raccord en tournant la manette (au moins 3 fois). (122LDx-series) Montage: • Appuyez sur le bouton (C) et le maintenir enfoncé. • Desserrer le raccord en tournant la manette. Tout en maintenant solidement l’extrémité...
 • Page 146: Manipulation Du Carburant

  • Rapport de mélange d'essence et d’huile deux temps. Afin d’obtenir un 1:50 (2%) avec huile deux temps HUSQVARNA. mélange approprié, il est important de mesurer avec 1:33 (3%) avec d’autres huiles conçues pour des précision la quantité d’huile à mélanger. Pour le mélange moteurs deux temps à...
 • Page 147: Remplissage De Carburant

  MANIPULATION DU CARBURANT Mélange Remplissage de carburant • Toujours effectuer le mélange dans un récipient propre et destiné à contenir de l’essence. • Toujours commencer par verser la moitié de l’essence à mélanger. Verser ensuite la totalité de l’huile. AVERTISSEMENT! Les mesures de Mélanger en secouant le récipient.
 • Page 148: Démarrage Et Arrêt

  DÉMARRAGE ET ARRÊT Contrôles avant la mise en jusqu’à ce que le carburant commence à remplir la poche. Il n’est pas nécessaire de remplir la poche complètement. marche • Contrôler la tête de désherbage et le carter de protection afin de détecter d’éventuels dommages ou fissures.
 • Page 149 DÉMARRAGE ET ARRÊT Arrêt Pour arrêter le moteur, couper l’allumage. REMARQUE! L'interrupteur d'arrêt se remet automatiquement en position de démarrage. Toujours retirer le chapeau de bougie de la bougie lors du montage, contrôle et/ou entretien, afin d'éviter tout démarrage accidentel. –...
 • Page 150: Techniques De Travail

  TECHNIQUES DE TRAVAIL Méthodes de travail Soyez bien en équilibre, les pieds d’aplomb. Ne vous éloignez pas trop. Restez toujours en équilibre et sur vos appuis. IMPORTANT! Toujours tenir la machine avec les deux mains. Tenir Ce chapitre traite des consignes de sécurité de base la machine du côté...
 • Page 151 TECHNIQUES DE TRAVAIL Nettoyage par grattage AVERTISSEMENT! Attention aux objets • La technique du grattage permet d’enlever toute projetés. Toujours utiliser des végétation indésirable. Maintenir la tête de protections homologuées pour les yeux. désherbage juste au-dessus du sol, puis l’incliner. Ne jamais se pencher au-dessus de la Laisser l’extrémité...
 • Page 152: Entretien

  ENTRETIEN Carburateur risquant de causer un incendie si elles entrent en contact avec un matériau sec et inflammable. Réglage du régime de ralenti Pour tous les réglages, le filtre à air doit être propre et son couvercle posé. Régler le régime de ralenti avec le pointeau de ralenti T si un ajustage est nécessaire.
 • Page 153: Système De Refroidissement

  REMARQUE! Toujours utiliser le type de bougie recommandé! Une bougie incorrecte peut endommager le piston/le cylindre. S’assurer que la bougie est dotée d’un antiparasites. Contactez votre revendeur Husqvarna pour obtenir de plus amples informations. Tube de transmission démontable Le système de refroidissement est composé des éléments suivants:...
 • Page 154 filtre à air doit être huilé. Voir le chapitre Huilage du filtre à air. Huilage du filtre à air Toujours utiliser l’huile pour filtre HUSQVARNA, réf. 531 00 92-48. L’huile pour filtre contient un solvant permettant une distribution régulière de l’huile dans tout le filtre.
 • Page 155: Schéma D'entretien

  Inspecter tous les câbles et connexions. Vérifier l’état d’usure de l’embrayage, des ressorts d’embrayage et du tambour d’embrayage. Faire remplacer si nécessaire dans un atelier d’entretien agréé. Remplacer la bougie d’allumage. NOTE! Contactez votre revendeur Husqvarna pour obtenir de plus amples informations. French – 155...
 • Page 156: Caractéristiques Techniques

  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Caractéristiques techniques 122C 122LDx-series Moteur Cylindrée, cm 21,7 21,7 Alésage, mm 32,0 32,0 Course, mm Régime de ralenti, tr/min 2900 2900 Régime d'emballement maximal recommandé, tr/min 7200 9100 Régime de l’axe sortant, tr/min 7200 6232 Puissance moteur maxi selon ISO 8893, kW/ tr/min 0,6/7800 0,6/7800 Silencieux avec pot catalytique...
 • Page 157 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 122LDx-series Protection pour équipement de Accessoires homologués Type coupe, réf. Filet axe de lame M10 Tête de désherbage T25 (fil Ø 2.0 - 2.7 mm) 574 19 87-01 122C Protection pour équipement de Accessoires homologués Type coupe, réf. Axe de lame fileté...
 • Page 158: Déclaration Ce De Conformité

  Déclaration CE de conformité (Concerne seulement l’Europe) Nous, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suède, tél : +46-36-146500, déclarons que les coupe-herbes Husqvarna 122C et 122LD à partir des numéros de série de l’année de fabrication 2010 et ultérieurement (l’année est clairement indiquée sur la plaque d’identification et suivie d’un numéro de série) sont conformes aux dispositions de la DIRECTIVE...
 • Page 159 VERKLARING VAN DE SYMBOLEN Symbolen op de machine en/of in Alleen bedoeld voor niet-metalen de handleiding: flexibele snijuitrusting, d.w.z. trimmerkop met trimmerdraad. WAARSCHUWING! Motorzeisen, bosmaaiers en trimmers kunnen gevaarlijk zijn! Slordig of onjuist gebruik kan resulteren in ernstig letsel of overlijden van de gebruiker of anderen.
 • Page 160: Inhoud Inhoud

  INHOUD Inhoud Voor het starten moet u rekening houden met de volgende punten: VERKLARING VAN DE SYMBOLEN Symbolen op de machine en/of in de handleiding: 159 Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig. INHOUD Inhoud ..............160 WAARSCHUWING! Langdurige blootstelling aan lawaai kan leiden tot Voor het starten moet u rekening houden met de permanente gehoorbeschadiging.
 • Page 161: Inleiding

  Het is op dit terrein dat Husqvarna tegenwoordig actief is. Husqvarna is heden ten dage een van de meest vooraanstaande producenten ter wereld van producten voor bos en tuin met kwaliteit en prestatie als de hoogste prioriteit. De missie is het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van gemotoriseerde producten voor bos- en tuinbouw en de bouw- en constructie-industrie.
 • Page 162: Wat Is Wat

  WAT IS WAT? 122LDx-series 122C Wat is wat op de trimmer? Trimmerkop 11 Luchtfilterdeksel Beschermkap voor snijuitrusting 12 Brandstofpomp Steel 13 Chokehendel Loophandvat 14 Gebruiksaanwijzing Gashendel 15 Combisleutel Stopschakelaar 16 Starter Gashendelvergrendeling 17 Steelkoppeling Bougiekap en bougie 18 Hoekoverbrenging Starter 19 Bijvulopening smeermiddel, hoekoverbrenging 10 Brandstoftank 20 Meenemer...
 • Page 163: Algemene Veiligheidsinstructies

  ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Belangrijk WAARSCHUWING! Sta nooit toe dat kinderen de machine gebruiken of in de BELANGRIJK! buurt van de machine zijn. Omdat de machine is uitgerust met een De machine is uitsluitend bedoeld voor het maaien van terugverende stopschakelaar en kan gras.
 • Page 164: Veiligheidsuitrusting Van De Machine

  ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES OOGBESCHERMING vakkundig worden gedaan. Indien u meer informatie nodig heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met de Gebruik altijd goedgekeurde oogbescherming. Wanneer dichtstbijzijnde servicewerkplaats. u een vizier gebruikt moet u ook een goedgekeurde veiligheidsbril gebruiken. Met een goedgekeurde BELANGRIJK! veiligheidsbril wordt een bril bedoeld die voldoet aan norm ANSI Z87.1 voor de VS en EN 166 voor de EU-...
 • Page 165 ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Druk de gashendelvergrendeling in en controleer of ze beschermkap voorkomt tevens dat de gebruiker in teruggaat naar de oorspronkelijke positie wanneer u haar aanraking komt met de snijuitrusting. loslaat. Controleer of de gashendel en de Controleer of de beschermkap niet beschadigd is en geen gashendelvergrendeling vlot lopen en of hun barsten vertoont.
 • Page 166: Snijuitrusting

  ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Controleer of de geluiddemper van uw machine uitgerust BELANGRIJK! is met zo’n net. Gebruik een snijuitrusting alleen samen met de door ons aanbevolen beschermkap! Zie het hoofdstuk Technische gegevens. Zie instructies voor snijuitrusting voor het correct invoeren van de draad en de keuze van de juiste draaddiameter.
 • Page 167: Monteren

  MONTEREN Loophandvat monteren • Monteer de stofkap op de as. De moer moet helemaal omsloten zijn door de stofkap. • Druk het loophandvat op de steel. Let op dat het loophandvat tussen de pijlsymbolen op de steel moet worden gemonteerd. •...
 • Page 168: Deelbare Steel Monteren En Demonteren

  MONTEREN Deelbare steel monteren en Demonteren: demonteren (122LDx-series) • Maak de koppeling los door de knop los te draaien (ten minste drie keer). Monteren: • Maak de koppeling los door de knop los te draaien. • Druk de knop (C) in en houd deze ingedrukt. Hou het •...
 • Page 169: Brandstofhantering

  Tweetaktolie staat en bij alle voorkomende servicemaatregelen. • Voor de beste resultaten en prestaties, moet u HUSQVARNA tweetaktolie gebruiken, die speciaal WAARSCHUWING! Wees voorzichtig bij wordt gemaakt voor onze luchtgekoelde het hanteren van brandstof. Denk aan de tweetaktmotoren.
 • Page 170: Tanken

  BRANDSTOFHANTERING Tanken Benzine, liter Tweetaktolie, liter 2% (1:50) 3% (1:33) 0,10 0,15 0,20 0,30 WAARSCHUWING! Om het risico op 0,30 0,45 brand te verminderen, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen: 0,40 0,60 Brandstof moet u buitenshuis mengen Mengen en bijvullen, uit de buurt van vonken of •...
 • Page 171: Starten En Stoppen

  STARTEN EN STOPPEN Controle voor het starten Starten Brandstofpomp: Druk een aantal malen op de rubberen balg van de brandstofpomp totdat er brandstof in de balg komt. De balg hoeft niet helemaal gevuld te worden. • Controleer de trimmerkop en de trimmerbeschermkap op beschadigingen en barsten.
 • Page 172 STARTEN EN STOPPEN Stoppen Stop de motor door de ontsteking af te zetten. N.B.! De stopschakelaar gaat automatisch terug naar startstand. Om een ongewenste start te voorkomen, moet de bougiekap altijd van de bougie worden gehaald bij montage, controle en/of onderhoud. 172 –...
 • Page 173: Arbeidstechniek

  ARBEIDSTECHNIEK Algemene werkinstructies Zorg voor een goede balans en een stabiele houding. Voorkom overstrekken. Zorg dat u altijd stevig en in balans staat. BELANGRIJK! Gebruik altijd beide handen om de machine vast te In dit hoofdstuk nemen we de basisveiligheidsregels houden.
 • Page 174 ARBEIDSTECHNIEK Basistechniek moeilijk bij komt. Hou tijdens het maaien de draad parallel met grond. Duw de trimmerkop niet tegen de Laat na elke stap van het werkproces de motor stationair grond omdat dit het gazon en het gereedschap kan draaien. Als de motor langdurig op volle toeren draait beschadigen.
 • Page 175: Onderhoud

  ONDERHOUD Carburateur en bevatten vonken die droge en ontvlambare materialen in brand kunnen steken. Afstelling van het stationair toerental Voor met het afstellen wordt begonnen, moet het luchtfilter schoon zijn en het luchtfilterdeksel gemonteerd zijn. Het stationair toerental wordt afgesteld met de stationairschroef T als opnieuw afstellen noodzakelijk is.
 • Page 176: Koelsysteem

  N.B.! Gebruik steeds het correcte bougietype! Andere types kunnen de zuiger/cilinder beschadigen. Zorg ervoor dat de bougie zog. radio-ontstoring heeft. Neem contact op met uw dealer of Husqvarna wanneer u meer informatie nodig hebt. Deelbare steel Het koelsysteem bestaat uit: Luchtinlaat in de starter.
 • Page 177: Luchtfilter

  Zie de aanwijzingen in het hoofdstuk Luchtfilter oliën. Luchtfilter oliën Gebruik altijd HUSQVARNA filterolie, artikelnr. 531 00 92- 48. De filterolie bevat een oplosmiddel zodat het makkelijk gelijkmatig in het filter kan worden verdeeld. Vermijd daarom contact met de huid.
 • Page 178: Onderhoudsschema

  Controleer alle kabels en aansluitingen. Controleer de koppeling, de koppelingsveren en koppelingstrommel op slijtage. Laat indien nodig bij een erkende servicewerkplaats vervangen. Vervang de bougie. NOTE! Neem contact op met uw dealer of Husqvarna wanneer u meer informatie nodig hebt. 178 – Dutch...
 • Page 179: Technische Gegevens

  TECHNISCHE GEGEVENS Technische gegevens 122C 122LDx-series Motor Cilinderinhoud, cm 21,7 21,7 Cilinderdiameter, mm 32,0 32,0 Slaglengte, mm Stationair toerental, t/min 2900 2900 Aanbevolen max. overtoeren, t/min 7200 9100 Toerental van uitgaan as, tpm 7200 6232 Max. motorvermogen volgens ISO 8893, kW/ omw./ 0,6/7800 0,6/7800 min.
 • Page 180 TECHNISCHE GEGEVENS 122LDx-series Beschermkap voor de Goedgekeurde accessoires Type snijuitrusting, Artikelnr. Schroefdraad bladas M10 Trimmerkop T25 (Ø 2,0-2,7 mm draad) 574 19 87-01 122C Beschermkap voor de Goedgekeurde accessoires Type snijuitrusting, Artikelnr. Schroefdraad bladas 3/8 R Trimmerkop T25 (Ø 2,0-2,7 mm draad) 574 47 95-01 T25C (Ø...
 • Page 181: Technische Gegevens

  EG-verklaring van overeenstemming (Alleen geldig voor Europa) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Zweden, telefoon: +46 36 14 65 00, verklaart hierbij dat de grastrimmers Husqvarna 122C en 122LD met serienummers van 2010 en later (het jaartal staat duidelijk op het productplaatje vermeld, gevolgd door het serienummer), voldoen aan de vereisten van de volgende EU-richtlijnen: - van 17 mei 2006 "betreffende machines"...
 • Page 182: Aclaración De Los Símbolos Símbolos De La Máquina Y / O El Manual

  ACLARACIÓN DE LOS SÍMBOLOS Símbolos de la máquina y / o el Indicado únicamente para equipo manual: de corte flexible, no metálico, es decir cabezal de corte con hilo de corte. ¡ATENCIÓN! ¡Las desbrozadoras, quita arbustos y recortadoras pueden ser peligrosas! Su uso descuidado o erróneo puede provocar heridas graves o mortales al usuario o terceros.
 • Page 183: Índice Índice

  ÍNDICE Índice Antes de arrancar, observe lo siguiente: ACLARACIÓN DE LOS SÍMBOLOS Símbolos de la máquina y / o el manual: ....182 Lea detenidamente el manual de instrucciones. ÍNDICE Índice ..............183 ¡ATENCIÓN! La exposición prolongada al ruido puede causar daños crónicos en el Antes de arrancar, observe lo siguiente: ....
 • Page 184: Apreciado Cliente

  1959; y es en este segmento en el que actualmente trabaja Husqvarna. Husqvarna es hoy uno de los principales fabricantes del mundo de productos de bosque y jardín, con la calidad y las prestaciones como principal prioridad. La idea de negocio es desarrollar, fabricar y comercializar productos motorizados para silvicultura y jardinería, así...
 • Page 185: Qué Es Qué

  ¿QUÉ ES QUÉ? 122LDx-series 122C ¿Qué es qué en la recortadora? Cabezal de corte 11 Tapa del filtro de aire Protección del equipo de corte 12 Bomba de combustible. Tubo 13 Estrangulador Mango cerrado 14 Manual de instrucciones Acelerador 15 Llave combinada Botón de parada 16 Mecanismo de arranque Fiador del acelerador...
 • Page 186: Instrucciones Generales De Seguridad

  INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Importante ¡ATENCIÓN! No permita nunca que los niños utilicen la máquina ni ¡IMPORTANTE! permanezcan cerca de ella. Dado que la máquina tiene un contacto de parada La máquina está destinada exclusivamente a recortar la con retorno por muelle ye puede hierba.
 • Page 187: Equipo De Seguridad De La Máquina

  INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD PROTECCIÓN OCULAR profesional. Para más información, consulte con el taller de servicio oficial más cercano. Se debe utilizar siempre protección ocular homologada. Si se utiliza visor, deben utilizarse también gafas ¡IMPORTANTE! protectoras homologadas. Por gafas protectoras homologadas se entienden las que cumplen con la norma Todos los trabajos de servicio y reparación de la ANSI Z87.1 para EE.UU.
 • Page 188 INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Apriete el fiador del acelerador y compruebe que vuelva Controle que la protección no esté dañada y que no tenga a su posición de partida al soltarlo. grietas. Cambie la protección si ha estado expuesta a golpes o si tiene grietas.
 • Page 189: Equipo De Corte

  INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD Compruebe regularmente que el silenciador esté ¡ATENCIÓN! Un equipo de corte firmemente montado en la máquina. defectuoso puede aumentar el riesgo de Si el silenciador de su máquina lleva rejilla apagachispas, accidentes. límpiela a intervalos regulares. La obturación de la rejilla produce el sobrecalentamiento del motor, con el riesgo Cabezal de corte consiguiente de averías graves.
 • Page 190: Montaje Del Mango De Tipo Cerrado

  MONTAJE Montaje del mango de tipo • Para que el eje no gire, mantenga fijo el protector de polvo con una llave inglesa. cerrado • Enrosque el cabezal de corte en el eje. Montaje y desmontaje del tubo divisible (122LDx-series) •...
 • Page 191 MONTAJE Desmontaje: • Suelte el acoplamiento, girando la manija (3 veces como mínimo). • Mantenga presionado el botón (C). Saque el accesorio del acoplamiento, al mismo tiempo que sujeta firmemente el extremo del motor. – Spanish...
 • Page 192: Manipulacion Del Combustible

  Aceite para motores de dos tiempos medidas de servicio previstas. • Para un resultado y prestaciones óptimos, utilice aceite para motores de dos tiempos HUSQVARNA, ¡ATENCIÓN! Sea cuidadoso al manejar el especialmente fabricado para motores de dos combustible. Piense en los riesgos de incendio, explosión e intoxicación...
 • Page 193: Repostaje

  MANIPULACION DEL COMBUSTIBLE Repostaje 1:33 (3 %) con otros aceites para motores de dos tiempos refrigerados por aire y clasificados para JASO FB/ISO EGB. Aceite para motores de dos Gasolina, litros tiempos, litros ¡ATENCIÓN! Las siguientes medidas 2% (1:50) 3% (1:33) preventivas reducen el riesgo de 0,10 0,15...
 • Page 194: Arranque Y Parada

  ARRANQUE Y PARADA Control antes de arrancar comience a llenarse de combustible. No es necesario llenarla totalmente. • Controle que el cabezal de corte y la protección de la recortadora no estén dañados ni presenten grietas. Cambie el cabezal o la protección de la recortadora si han recibido golpes o están agrietados.
 • Page 195 ARRANQUE Y PARADA Parada Para parar el motor, desconecte el encendido. ¡NOTA! El contacto de parada retorna automáticamente a la posición de arranque. Por consiguiente, antes de realizar trabajos de montaje, control y/o mantenimiento se debe quitar el capuchón de encendido de la bujía para evitar el arranque imprevisto.
 • Page 196: Técnica De Trabajo

  TÉCNICA DE TRABAJO Instrucciones generales de Manténgase bien parado y con buen equilibrio. No se estire demasiado. Mantenga una posición correcta y trabajo el equilibrio en todo momento. Utilice siempre ambas manos para sujetar la ¡IMPORTANTE! máquina. Mantenga la máquina en el lado derecho del cuerpo.
 • Page 197 TÉCNICA DE TRABAJO Técnica básica de trabajo Corte • La recortadora es ideal para cortar en lugares que Después de cada momento de trabajo reduzca siempre son difícilmente accesibles para un cortacésped la velocidad del motor a ralentí. Un tiempo demasiado común.
 • Page 198: Carburador

  MANTENIMIENTO Carburador que pueden ocasionar incendios si se dirigen los gases a materiales secos e inflamables. Reglaje del régimen de ralentí Antes de hacer un ajuste, controle que el filtro de aire esté limpio y que tenga colocada la tapa. Regule el régimen de ralentí...
 • Page 199: Sistema Refrigerante

  Una bujía incorrecta puede arruinar el pistón y el cilindro. Asegúrese de que la bujía tenga supresión de perturbaciones radioeléctricas. Póngase en contacto con su concesionario o con Husqvarna si necesita más información. Tubo divisible El sistema refrigerante está compuesto por: Toma de aire en el mecanismo de arranque.
 • Page 200 Impregnación con aceite del filtro de aire. Impregnación con aceite del filtro de aire Use siempre aceite para filtros de HUSQVARNA, art. nº. 531 00 92-48. El aceite para filtros contiene disolvente para facilitar su distribución uniforme en el filtro. Evite por lo tanto su contacto con la piel.
 • Page 201: Programa De Mantenimiento

  Compruebe si están desgastados el embrague, los muelles de embrague y el tambor embrague. Cambie los componentes que sea necesario en un taller de servicio oficial. Cambie la bujía. NOTE! Póngase en contacto con su concesionario o con Husqvarna si necesita más información. Spanish – 201...
 • Page 202: Datos Técnicos

  DATOS TECNICOS Datos técnicos 122C 122LDx-series Motor Cilindrada, cm 21,7 21,7 Diámetro del cilindro, mm 32,0 32,0 Carrera, mm Régimen de ralentí, r.p.m. 2900 2900 Régimen máximo de embalamiento recomendado, 7200 9100 r.p.m. Velocidad en el eje de salida, rpm 7200 6232 Potencia máxima del motor según ISO 8893, kW/...
 • Page 203 DATOS TECNICOS 122LDx-series Protección para el equipo de corte, Accesorios homologados Tipo Art. nº. Rosca para eje de hoja M10 Cabezal de corte T25 (hilo Ø 2,0-2,7 mm) 574 19 87-01 122C Protección para el equipo de corte, Accesorios homologados Tipo Art.
 • Page 204: Datos Tecnicos

  Nosotros, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suecia, tel. +46-36-146500, declaramos que las recortadoras de hierba Husqvarna 122C y 122LD a partir del número de serie del año 2010 en adelante (el año se indica claramente en la placa de características, seguido del número de serie) cumplen las siguientes disposiciones de la DIRECTIVA DEL CONSEJO: - 2006/42/CE «relativa a máquinas»...
 • Page 205: Explicação Dos Símbolos Símbolos Na Máquina E/Ou No Manual

  EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS Símbolos na máquina e/ou no Utilizar apenas com equipamento manual: de corte flexível, não metálico, ou seja cabeçote de recorte com corda de roçar. ATENÇÃO! Roçadores de erva, de arbustos e recortadoras de relva podem ser perigosos! O uso indevido ou incorrecto poderá...
 • Page 206: Índice Índice

  ÍNDICE Índice Antes de arrancar, observe o seguinte: EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS Símbolos na máquina e/ou no manual: ....205 Leia as instruções para o uso com toda a atenção. ÍNDICE Índice ..............206 ATENÇÃO! A exposição prolongada a ruídos pode provocar danos auditivos Antes de arrancar, observe o seguinte: ....
 • Page 207: Prezado Cliente

  Prezado cliente! Parabéns pela sua prefência na compra de um produto Husqvarna ! A história da Husqvarna recua no tempo até 1689, quando o rei Karl XI mandou construir uma fábrica na margem da ribeira Huskvarna para fabricar mosquetes. A localização junto à...
 • Page 208: Como Se Chama

  COMO SE CHAMA? 122LDx-series 122C As peças da recortadora Cabeçote de recorte 11 Cobertura do filtro de ar Protecção do equipamento de corte 12 Bomba de combustível. Tubo 13 Arranque a frio Punho fechado 14 Instruções para o uso Acelerador 15 Chave universal Contacto de paragem 16 Dispositivo de arranque...
 • Page 209: Instruções Gerais De Segurança

  INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA Importante ATENÇÃO! Não permita nunca que uma criança use a máquina ou se encontre na IMPORTANTE! proximidade da mesma. Devido à máquina estar equipada com contacto de A máquina é construída somente para recortar relva. paragem elástico e poder ser posta a Os únicos acessórios em que pode usar o motor como funcionar a baixa velocidade e pouca propulsor são os equipamentos de corte recomendados...
 • Page 210: Equipamento De Segurança Da Máquina

  INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA PROTECÇÃO OCULAR IMPORTANTE! Deve sempre usar-se protecção ocular aprovada. Mesmo Toda a assistência e reparação da máquina requer que se use viseira, devem usar-se óculos de protecção formação especializada. Especialmente no que se aprovados. Consideram-se óculos de protecção refere ao equipamento de segurança.
 • Page 211 INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA Comprima o bloqueio do acelerador e verifique se este Verifique se a protecção está em bom estado e sem retorna à sua posição original quando libertado. rachaduras. Troque a protecção se esta foi sujeita a golpes ou se tem rachaduras. Use sempre a protecção recomendada para o equipamento de corte específico.
 • Page 212: Equipamento De Corte

  INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA Verifique regularmente se o silenciador está fixo à ATENÇÃO! Um equipamento de corte máquina. incorrecto pode aumentar o risco de Se a sua máquina estiver equipada com um abafa- acidentes. chamas, este deverá ser submetido a uma limpeza periódica.
 • Page 213: Montagem Do Punho Fechado

  MONTAGEM Montagem do punho fechado • Segure a protecção contra poeira com uma chave inglesa para evitar que o eixo gire. • Aparafuse o cabeçote de recorte no eixo. Montagem e desmontagem do • Enfie o punho fechado sobre o tubo. Tenha cuidado tubo divisível (122LDx-series) para que o punho fechado fique entre as setas de marcação do tubo.
 • Page 214 MONTAGEM Desmontagem: • Afrouxe o acoplamento rodando a maçaneta (3 voltas pelo menos). • Carregue e mantenha o botão (C). Enquanto mantém firmemente a extremidade do motor, puxe o implemento a direito para fora do acoplamento. 214 – Portuguese...
 • Page 215: Manejo De Combustível

  • Para obter o melhor resultado e rendimento, use óleo quando a máquina não estiver sob vigilância e para motores a dois tempos HUSQVARNA, produzido durante todos os serviços de manutenção. especialmente para os nossos motores a dois tempos arrefecidos a ar.
 • Page 216: Abastecimento

  MANEJO DE COMBUSTÍVEL Abastecimento Gasolina, litros Óleo de dois tempos, litros 2% (1:50) 3% (1:33) 0,10 0,15 0,20 0,30 ATENÇÃO! As medidas de precaução 0,30 0,45 abaixo diminuem os riscos de incêndio: 0,40 0,60 Misture e verta o combustível no Mistura exterior, onde não existam faíscas ou •...
 • Page 217: Arranque E Paragem

  ARRANQUE E PARAGEM Controlo antes de arrancar combustível comece a encher a bolha. Não é necessário encher a bolha completamente. • Verifique o cabeçote de recorte e a protecção de recorte quanto a danos e rachaduras. Substitua o cabeçote de recorte ou a protecção de recorte se tiverem sido sujeitos a golpes ou apresentarem rachaduras.
 • Page 218 ARRANQUE E PARAGEM Paragem O motor pára ao desligar a ignição. NOTA! O contacto de paragem retorna automaticamente à posição de arranque. Por isso, para impedir o arranque acidental da máquina, deve-se sempre remover a protecção da vela de ignição durante todos os trabalhos de montagem, inspecção e/ou manutenção.
 • Page 219: Técnica De Trabalho

  TÉCNICA DE TRABALHO Instruções gerais de trabalho Segure sempre a máquina com as duas mãos. Mantenha a máquina no lado direito do corpo. IMPORTANTE! Esta secção aborda regras básicas de segurança para o trabalho com a recortadora. Se você se sentir inseguro sobre o modo de prosseguir com o trabalho, consulte um especialista.
 • Page 220 TÉCNICA DE TRABALHO Técnicas básicas de trabalho Corte • A recortadora é ideal para cortar relva em lugares de Deixe o motor baixar para a marcha em vazio após cada difícil acesso para o cortador de relva comum. momento de trabalho. Aceleração total por muito tempo, Mantenha a corda paralela ao solo ao cortar.
 • Page 221: Carburador

  MANUTENÇÃO Carburador conter faíscas que podem causar incêndios, se os gases forem dirigidos contra um material seco e inflamável. Ajustamento da rotação em vazio Antes de executar quaisquer ajustamentos, verifique se o filtro de ar está limpo e se a tampa do filtro de ar está bem fechada.
 • Page 222: Sistema De Arrefecimento

  Uma vela de ignição incorrecta pode danificar o pistão/cilindro. Verifique se a vela de ignição não produz interferências de rádio. Consulte o seu concessionário ou contacte a Husqvarna, caso necessite de informações adicionais. Tubo divisível O sistema de arrefecimento é composto por: Entrada de ar no dispositivo de arranque.
 • Page 223: Filtro De Ar

  MANUTENÇÃO Filtro de ar Olear o filtro de ar Utilize sempre óleo para filtros HUSQVARNA, art. nº 531 O filtro de ar deve ser limpo regularmente, removendo-se 00 92-48. O óleo para filtros contém um solvente para poeira e sujidades de modo a evitar: facilitar a aplicação homogénea pelo filtro.
 • Page 224: Esquema De Manutenção

  Verifique a embraiagem, as molas da embraiagem e o tambor de acoplamento com vista a desgaste. Se necessário, substituir as peças numa oficina autorizada. Substitua a vela de ignição. NOTE! Consulte o seu concessionário ou contacte a Husqvarna, caso necessite de informações adicionais. 224 – Portuguese...
 • Page 225: Especificações Técnicas

  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Especificações técnicas 122C 122LDx-series Motor Cilindrada, cm 21,7 21,7 Diâmetro do cilindro, mm 32,0 32,0 Curso do pistão, mm Rotação em vazio, r/min. 2900 2900 Rotação máxima recomendada, r/min. 7200 9100 Rotação no eixo de saída, rpm 7200 6232 Potência máx.
 • Page 226 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 122LDx-series Protecção para equipamento de Acessórios aprovados Tipo corte, Art. nº Passo de rosca do eixo da lâmina, Cabeçote de recorte T25 (corda Ø 2,0 - 2,7 mm) 574 19 87-01 122C Protecção para equipamento de Acessórios aprovados Tipo corte, Art.
 • Page 227: Especificações Técnicas

  Nós, Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Suécia, tel: +46-36-146500, declaramos que os aparadores de relva Husqvarna 122C e 122LD, com números de série do ano de 2010 e seguintes (o ano é claramente identificado na etiqueta de tipo, seguido de um número de série) estão em conformidade com a DIRECTIVA DO CONSELHO: - de 17 de Maio de 2006 ”referente a máquinas”...
 • Page 228: Simboli Sulla Macchina E/O Nel Manuale

  SIMBOLOGIA Simboli sulla macchina e/o nel Macchina progettata manuale: esclusivamente per gruppi di taglio flessibili non metallici, cioè testine portafilo. AVVERTENZA! Gli sfrascatori, i decespugliatori e i bordatori possono essere pericolosi! L’uso negligente o improprio può provocare lesioni gravi o mortali all’utilizzatore o a terzi.
 • Page 229: Indice Indice

  INDICE Indice Prima dell’avviamento osservare quanto segue: SIMBOLOGIA Simboli sulla macchina e/o nel manuale: ..... 228 Leggere accuratamente le istruzioni per l’uso. INDICE Indice ..............229 AVVERTENZA! Una lunga esposizione al rumore può comportare lesioni Prima dell’avviamento osservare quanto segue: .. 229 permanenti all'udito.
 • Page 230: Alla Gentile Clientela

  Husqvarna. La Husqvarna è oggi uno dei leader mondiali nella produzione di articoli per giardinaggio e silvicultura, con qualità e prestazioni come priorità assoluta. L'idea commerciale si basa sullo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti a motore destinati a giardinaggio e silvicultura ed anche al settore edilizio e a quello dell'installazione di impianti.
 • Page 231: Che Cosa C'è

  CHE COSA C’È? 122LDx-series 122C Cosa c’è nel bordatore? Testina portafilo 11 Coperchio del filtro dell’aria Protezione del gruppo di taglio 12 Pompa carburante. Albero cavo 13 Comando valvola dell’aria Impugnatura ad anello 14 Istruzioni per l’uso Comando del gas 15 Chiave combinata Interruttore di arresto 16 Dispositivo di avviamento...
 • Page 232: Norme Generali Di Sicurezza

  NORME GENERALI DI SICUREZZA Importante AVVERTENZA! Non consentire mai a bambini di utilizzare la macchina o IMPORTANTE! avvicinarsi a essa. Poiché la macchina è dotata di contatto di arresto con ritorno a Questa macchina è destinata esclusivamente all’uso molla e può avviarsi a bassa velocità con per la bordatura di manti erbosi.
 • Page 233: Dispositivi Di Sicurezza Della Macchina

  NORME GENERALI DI SICUREZZA PROTEZIONE PER GLI OCCHI IMPORTANTE! Usare sempre protezione per gli occhi omologata. Con Tutte le riparazioni e l’assistenza della macchina vanno l’uso della visiera è necessario anche l’uso di occhiali eseguite da personale specializzato. Questo vale protettivi omologati.
 • Page 234 NORME GENERALI DI SICUREZZA Controllare che acceleratore e fermo del gas si muovano AVVERTENZA! Non usare mai in nessun liberamente e che le molle di richiamo funzionino a caso alcun gruppo di taglio senza che sia dovere. stato montato un dispositivo di protezione omologato.
 • Page 235: Attrezzatura Di Taglio

  NORME GENERALI DI SICUREZZA Testina portafilo AVVERTENZA! La marmitta catalitica è molto calda sia durante l’esercizio che IMPORTANTE! all’arresto del motore. Questo vale anche con il motore al minimo. Il contatto può Controllare che il filo di taglio sia ben avvolto attorno al provocare ustioni.
 • Page 236: Montaggio Dell'impugnatura Ad Anello

  MONTAGGIO Montaggio dell’impugnatura ad • Montare l’inserto sull’albero. Il dado dev’essere completamente coperto dall’inserto. anello • Premere l’impugnatura ad anello sull’albero cavo. Osservare che l’impugnatura ad anello dev’essere montata fra le frecce segnate sull’albero cavo. • Tener fermo l’inserto con la chiave universale per evitare che l’albero ruoti.
 • Page 237 MONTAGGIO Prima di utilizzare l’unità, serrare saldamente il pomello. Smontaggio: • Allentare l’attacco girando il pomello (di almeno 3 giri). • Tenere premuto il pulsante (C). Tenendo ferma l’estremità del motore, sfilare l’accessorio in linea retta dall’attacco. – Italian...
 • Page 238: Operazioni Con Il Carburante

  Olio per motori a due tempi assistenza. • Per un risultato ottimale, utilizzare l’olio per motori a due tempi HUSQVARNA, studiato appositamente per AVVERTENZA! Il carburante va i nostri motori a due tempi con raffreddamento ad aria. maneggiato con cautela. Tenere presenti i rischi d’incendio, esplosione e...
 • Page 239: Rifornimento

  OPERAZIONI CON IL CARBURANTE Rifornimento Benzina, litri Olio per motori a due tempi, litri 2% (1:50) 3% (1:33) 0,10 0,15 0,20 0,30 AVVERTENZA! I seguenti accorgimenti 0,30 0,45 diminuiscono il pericolo di incendio: 0,40 0,60 Miscelare e versare il carburante Preparazione della miscela all'esterno dove non sono presenti fiamme libere o scintille.
 • Page 240: Avviamento E Arresto

  AVVIAMENTO E ARRESTO Controlli prima dell’avviamento Avviamento Pompa carburante: Premere più volte sulla sacca in gomma della pompa fino a quando la sacca comincia a riempirsi di carburante. Non è necessario che la sacca sia completamente piena. • Controllare la testina portafilo e la protezione della testina e verificare che siano intatte e non presentino incrinature.
 • Page 241 AVVIAMENTO E ARRESTO Arresto Il motore si arresta immediatamente agendo sull’interruttore. N.B! Il contatto di arresto torna automaticamente in posizione di avviamento. Prevenire l’avviamento involontario staccando sempre il cappuccio dalla candela prima di effettuare operazioni di montaggio, controllo e/o manutenzione. –...
 • Page 242: Tecnica Di Lavoro

  TECNICA DI LAVORO Istruzioni generali di lavoro Mantenere sempre una presa sicura della macchina con entrambe le mani. Tenere la macchina sul lato destro del corpo. IMPORTANTE! Questo capitolo comprende le regole fondamentali di sicurezza per il lavoro con il bordatore. Trovandosi in una situazione di insicurezza riguardo all’uso della macchina rivolgersi ad un esperto.
 • Page 243 TECNICA DI LAVORO Tecnica fondamentale di lavoro Rasatura • Il bordatore è ideale per tagliare l’erba in punti che un Dopo ciascuna fase di lavoro decelerare il motore fino al normale rasaerba difficilmente può raggiungere. regime minimo. Un esercizio prolungato a pieno regime Durante il taglio mantenere il filo parallelo al terreno.
 • Page 244: Carburatore

  MANUTENZIONE Carburatore contenere scintille, pericolose in presenza di materiale infiammabile. Regolazione del regime minimo Prima di effettuare ogni regolazione, verificate che il filtro dell’aria sia pulito e che il coperchio del filtro dell’aria sia al posto giusto. Regolate il regime di giri al minimo servendovi della vite del minimo T, nel caso sia necessaria una nuova messa a punto.
 • Page 245: Sistema Di Raffreddamento

  Altre candele possono danneggiare cilindro e pistone. Controllare che la candela sia munita di dispositivo di soppressione interferenze radio. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio concessionario o Husqvarna. Il sistema è costituito da: Albero cavo smontabile Presa dell’aria nel dispositivo di avviamento.
 • Page 246: Filtro Dell'aria

  filtro dell’aria deve essere lubrificato. Vedi istruzioni alla voce Lubrificazione del filtro dell’aria. Lubrificazione del filtro dell’aria Utilizzare sempre olio per filtro HUSQVARNA, art. no. 531 00 92-48. Quest’olio contiene un solvente che ne facilita la distribuzione uniforme nel filtro. Evitare quindi il contatto diretto con la pelle.
 • Page 247: Schema Di Manutenzione

  Controllare tutti i cavi e i collegamenti. Controllare che la frizione, le molle della frizione e il tamburo dela frizione non siano usurati. Sostituire se necessario presso un'officina autorizzata. Sostituire la candela. NOTE! Per ulteriori informazioni, contattare il proprio concessionario o Husqvarna. Italian – 247...
 • Page 248: Caratteristiche Tecniche

  CARATTERISTICHE TECNICHE Caratteristiche tecniche 122C 122LDx-series Motore Cilindrata, cm 21,7 21,7 Alesaggio, mm 32,0 32,0 Corsa, mm Regime del motore al minimo, giri/min 2900 2900 Regime di massima raccomandato, giri/min 7200 9100 Regime albero sporgente, giri/min 7200 6232 Potenza max. motore a norma ISO 8893, kW/ giri/min. 0,6/7800 0,6/7800 Marmitta catalitica Sì...
 • Page 249 CARATTERISTICHE TECNICHE 122LDx-series Protezione per gruppo di taglio, Accessori omologati Tipo Art. no. Passo albero lama M10 Testina portafilo T25 (cavo Ø 2,0 - 2,7 mm) 574 19 87-01 122C Protezione per gruppo di taglio, Accessori omologati Tipo Art. no. Passo albero lama 3/8 R T25 (cavo Ø...
 • Page 250: Dichiarazione Di Conformità Ce

  Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel: +46-36-146500, dichiara con la presente che i tagliaerba Husqvarna 122C and 122LD a partire dai numeri di serie dal 2010 in poi (l’anno viene evidenziato nel marchio di fabbrica ed è seguito da un numero di serie) sono conformi alle disposizioni della DIRETTIVA DEL CONSIGLIO: - del 17 maggio 2006 "sulle macchine"...
 • Page 251: Seadme Peal Ja/Või Käsiraamatus Kasutatavad Sümbolid

  SÜMBOLITE TÄHENDUS Seadme peal ja/või käsiraamatus Mõeldud ainult mittemetallist kasutatavad sümbolid: paindlike lõikeosade jaoks, nagu jõhviga trimmeripea. ETTEVAATUST! Puhastussaed, võsalõikurid ja trimmerid võivad ohtlikud olla! Hooletu või väär käsisemine võib põhjustada operaatori või teiste isikute vigastamisi või hukkumist. Väga tähtis on käesolev kasutusjuhend läbi lugeda ja kõigest aru saada.
 • Page 252: Sisukord Sisukord

  SISUKORD Sisukord Enne käivitamist tuleb meeles pidada järgmist: SÜMBOLITE TÄHENDUS Seadme peal ja/või käsiraamatus kasutatavad Loe käsitsemisõpetus hoolikalt läbi. sümbolid: ..............251 SISUKORD ETTEVAATUST! Pikaajaline müra võib Sisukord ..............252 tekitada püsiva kuulmiskahjustuse. Sellepärast tuleb alati kanda Enne käivitamist tuleb meeles pidada järgmist: ..252 heakskiidetud kõrvaklappe.
 • Page 253: Lugupeetud Tarbija

  SISSEJUHATUS Lugupeetud tarbija! Õnnitleme teid, et olete valinud Husqvarna toote! Husqvarna ajalugu algab juba aastast 1689, kui kuningas Karl XI käsul rajati Huskvarna jõe äärde tehas tahtpüsside valmistamiseks. Asukoht Huskvarna jõe ääres oli üsnagi loogiline, sest see võimaldas tootmiseks kasutada vee jõudu. Husqvarna tehase enam kui 300-aastase tegutsemisaja kestel on seal toodetud väga erinevaid tooteid alates puupliitidest kuni moodsate köögiseadmete, õmblusmasinate, jalgrataste ja mootorratasteni välja.
 • Page 254: Mis On Mis

  MIS ON MIS? 122LDx-series 122C Mis on mis trimmeril? Trimmeripea 11 Õhufiltri kate Lõikeosa kaitsekate 12 Kütusepump. Vars 13 Õhuklapp Silmuskäepide 14 Käsitsemisõpetus Gaasihoovastik 15 Kombivõti Seiskamislüliti 16 Käiviti Gaasihoovastiku sulgur 17 Varre kinnitus Süütepea ja süüteküünal 18 Nurkreduktor Käiviti 19 Määrdeaine lisamine, nurkreduktor 10 Kütusepaak 20 Vedamisketas...
 • Page 255: Üldised Ohutuseeskirjad

  ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD Tähtis Isiklik ohutusvarustus TÄHTIS! TÄHTIS! Seade on ette nähtud ainult rohu lõikamiseks. Murutrimmer võib olla ebakorrektse või hooletu kasutamise korral ohtlik ning põhjustada operaatorile ja teistele isikutele Ainukesed tarvikud selle mootoriga kasutamiseks on raskeid või eluohtlikke vigastusi. Äärmiselt oluline on peatükis Tehnilised andmed loetletud meie poolt soovitatud käesolev kasutusjuhend läbi lugeda ja selle sisust aru saada.
 • Page 256: Seadme Ohutusvarustus

  ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD SÄÄRIKUD tagasitõmbevedru. Gaashoovastik sulgeb automaatselt tühikäigule kohe, kui lased käepideme käest. Kasuta libisemiskindlaid ning tugevaid säärikuid. RIIETUS Riietuseks kasuta rebenemisele vastupidavat materjali ja hoidu Kontrolli, kas gaasihoovastik sulgub tühikäigul, kui liiga avaratest riietest, mis kergelt takerduvad okstesse ja gaasihoovastiku sulgur läheb oma lähteasendisse.
 • Page 257 ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD Lõikeosa kaitsekate Sooja ja kuiva kliimaga riikides on metsatulekahju tekkimise oht suur. Seetõttu on osa summuteid varustatud sädemeid püüdva võrguga. Kontrolli, kas Sinu lõikur on sellise seadmega varustatud. Kaitsekate hoiab ära, et lõikeseadmest ei viskuks midagi operaatori suunas. Samuti takistab see operaatorit lõikeosa vastu puutumast.
 • Page 258: Lõikeseade

  ÜLDISED OHUTUSEESKIRJAD Lõikeseade Trimmeripea Käesolev peatükk räägib õige lõikeseadme valimisest ja selle TÄHTIS! hooldamisest, et: Jälgi, et jõhv oleks trumlile keritud ühtlaselt tugevalt, • Tagada seadme maksimaalne tööviljakus. vastasel korral tekivad seadmes tervisele kahjulikud • Pikendada lõikeseadme eluiga. vibratsioonid. TÄHTIS! •...
 • Page 259: Silmuskäepideme Monteerimine

  KOOSTAMINE Silmuskäepideme monteerimine Lahtivõetava varre koostamine ja lahti võtmine (122LDx-series) • Paigalda silmuskäepide varrele. Jälgi, et silmuskäepide asetuks varrel olevate tähistuste vahele. Koostamine: • Vabastage sidur nupule vajutamise teel. • Seadke lisaseadme lapats (A) noolega sidurile (B). • Paigalda polt, surveplaat ja liblikmutter, nagu näidatud •...
 • Page 260 KOOSTAMINE Lahti võtmine: • Vabastage sidur nupule vajutamise teel (vähemalt 3 korda). • Vajutage ja hoidke all nuppu (C). Hoides tugevalt mootori otsa, tõmmake lisaseade otse sidurist välja. 260 – Estonian...
 • Page 261: Kütuse Käsitsemine

  Kahetaktiõli • Lõikeosa transportkaitse peab olema paigaldatud, kui seadet ei kasutata või see viiakse teise kohta. • Parima tulemuse saavutamiseks kasutage HUSQVARNA • Kinnitage seade transportimise ajaks. kahetaktiõli, mis on spetsiaalselt meie õhkjahutusega kahetaktimootorite jaoks valmistatud. •...
 • Page 262: Tankimine

  KÜTUSE KÄSITSEMINE Tankimine Segamine • Bensiini ja õli omavaheliseks segamiseks kasuta alati puhast nõu, mis on ette nähtud bensiini jaoks. • Esiteks vala nõusse pool segatavast bensiinist. Lisa kogu õlikogus. Sega (loksuta) küttesegu segamini. Lisa ülejäänud bensiin. ETTEVAATUST! Järgnevad ettevaatusabinõud vähendavad •...
 • Page 263: Käivitamine Ja Seiskamine

  KÄIVITAMINE JA SEISKAMINE Kontroll enne käivitamist Õhuklapp: Vii õhuklapp käivitusasendisse. • Kontrolli trimmeripead ja kaitsekatet, kas selles pole märgata kahjustusi. Kui on näha pragusid või vigastusi, vaheta trimmeripea ja kaitsekate välja. ETTEVAATUST! Kui õhuklapi regulaator on mootori käivitamisel õhuklapiasendis („choke“), hakkab lõikeosa kohe pöörlema.
 • Page 264: Töövõtted Üldised Tööeeskirjad

  TÖÖVÕTTED Üldised tööeeskirjad Hoidke seadet alati kahe käega kinni. Hoidke seadet endast paremal. TÄHTIS! Käesolev peatükk käsitleb põhilisi ohutuseeskirju trimmeriga töötamisel. Kui olukord on Sulle tundmatu, lakka töötamast ja palu spetsialistidelt abi ja nõu. Võta ühendust edasimüüja või hoolduspunktiga. Ära tee tööd, milleks Sul puudub väljaõpe või kogemused. Enne seadme kasutamist pead teadma, mis vahe on metsa puhastamisel, rohu niitmisel ja muru pügamisel.
 • Page 265 TÖÖVÕTTED Põhiline lõikamistehnika Lõikamine • Trimmer on ideaalne lõikamiseks paikades, kuhu tavaline Vähenda pöördeid tühikäigule peale igat tööoperatsiooni. Kui niiduk ligi ei pääse. Hoia lõikamisel jõhv maaga mootor töötab täiskäigul pikemat aega ilma koormuseta, võib paralleelselt. Ära suru trimmeripead vastu maapinda, kuna tekkida raskeid mootorivigastusi.
 • Page 266: Karburaator

  HOOLDUS Karburaator võivad sisaldada sädemeid, mis võivad tekitada tulekahju, kui läheduses on kergesti süttivaid esemeid. Tühikäigu pöörete arvu reguleerimine Enne kui midagi reguleerida, vaata, et õhufilter oleks puhas ja et õhufiltriklapp oleks paigaldatud. Reguleeri tühikäigu pöörete arvu tühikäigukruvi T abil, kui on vaja uuesti reguleerida.
 • Page 267: Jahutussüsteem

  Võimalikult madala töötemperatuuri tagamiseks on seade varustatud jahutussüsteemiga. TÄHELEPANU! Kasuta alati soovitatud süüteküünla tüüpi! Vale süüteküünal võib vigastada kolbi või silindrit. Kontrolli, et küünaldel oleks raadiohäirete kaitse. Lisateabe saamiseks pöörduge edasimüüja või Husqvarna poole. Lahtivõetav vars Jahutussüsteem koosneb järgnevatest osadest: Õhu sisseimemisava käivitis. Jahutusribid silindril.
 • Page 268: Õhufilter

  Kui seadet kasutatakse väga tolmuses kohas, tuleb filtrit õlitada. Vt. juhiseid alajaotuses Õhufiltri õlitamine. Õhufiltri õlitamine Kasutage alati HUSQVARNA filtriõli, mille art. nr. on 531 00 92-48. Et filtriõli kataks ühtlaselt filtri, on sinna lisatud lahustit. Sellepärast ei tohi õli lasta nahale sattuda.
 • Page 269: Hooldusskeem

  Kontrollige, kas kütusefilter on puhas ja kütusevoolik terve. Vajadusel vahetage vastavad osad. Kontrolli kõik juhtmed ja ühendused. Kontrollige sidurit, sidurivedrusid ja -trumlit, ega neil pole kulumise jälgi. Vajadusel pöörduge vahetamiseks volitatud töökoja poole. Vaheta süüteküünal. Lisateabe saamiseks pöörduge edasimüüja või Husqvarna poole. 269 – Estonian...
 • Page 270: Tehnilised Andmed

  TEHNILISED ANDMED Tehnilised andmed 122C 122LDx-series Mootor Silindri maht, cm 21,7 21,7 Silindri läbimõõt, mm 32,0 32,0 Käigu pikkus, mm Pöörlemiskiirus tühikäigul, p/min 2900 2900 Soovituslik suurim pöörlemiskiirus, p/min 7200 9100 Väljuva võlli pöörlemiskiirus, p/m 7200 6232 Maks. mootori võimsus ISO 8893 järgi, kW/ p/min 0,6/7800 0,6/7800 Katalüsaatoriga summuti...
 • Page 271 TEHNILISED ANDMED 122LDx-series Heakskiidetud lisavarustus Tüüp Lõikeosa kaitsekate, art. nr. Teravõlli keere M10 Trimmeripea T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm tross) 574 19 87-01 122C Heakskiidetud lisavarustus Tüüp Lõikeosa kaitsekate, art. nr. Keermestatud teravõll 3/8 R T25 (Ø 2,0 - 2,7 mm tross) 574 47 95-01 Trimmeripea T25C (Ø...
 • Page 272: Eü Kinnitus Vastavusest

  TEHNILISED ANDMED EÜ kinnitus vastavusest (Kehtib vaid Euroopas) Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel +46 36 146 500, kinnitab, et alates 2010. aasta seerianumbritest (aastaarv ja sellele järgnev seerianumber on märgitud selgelt mudeli andmesildile) vastavad murutrimmerid Husqvarna 122C ja 122LD järgmiste NÕUKOGU DIREKTIIVIDE nõuetele:...
 • Page 273: Nosupersub>Simboli Uz Iekçrtas Un/Vai Rokasgrçmatç

  SIMBOLU NOZ±ME <nosupersub>Simboli uz iekÇrtas Paredzïts tikai nemetÇliskam, un/vai rokasgrÇmatÇ: elast¥gam grie‰anas apr¥kojumam, tas ir, trimera galvai ar trimera auklu. BR±DINÅJUMS! MeÏa t¥r¥‰anas zÇÆi, krmgrieÏi un trimeri var bt b¥stami! Pavir‰a vai nepareiza lieto‰ana var rad¥t b¥stamas traumas vai bt par nÇves cïloni lietotÇjam vai citiem.
 • Page 274: Saturs Saturs

  SATURS Saturs Pirms iedarbinljanas ievïrojiet sekojo‰o: SIMBOLU NOZ±ME <nosupersub>Simboli uz iekÇrtas un/vai Uzman¥gi izlas¥t ekspluatÇcijas instrukciju. rokasgrÇmatÇ: ............273 SATURS BR±DINÅJUMS! Ilgsto‰a uzturï‰anÇs Saturs ................. 274 troksn¥ var rad¥t nopietnas dzirdes traumas. Tapïc vienmïr lietojiet dzirdes Pirms iedarbinljanas ievïrojiet sekojo‰o: ....274 aizsargausti¿as.
 • Page 275: Godçjamais Klient

  1959. gadÇ pirmais motorzÇÆis, kurus Husqvarna raÏo joprojÇm. Husqvarna ‰odien ir pasaulï vado‰ais meÏu un dÇrzu izstrÇdÇjumu raÏotÇjs, kura produktus raksturo kvalitÇte un augsti tehniskie parametri. Biznesa idejas pamatÇ ir motorizïtu izstrÇdÇjumu izstrÇdljana, mÇrketings un raÏo‰ana meÏa un dÇrzu kÇ ar¥...
 • Page 276: Kas Ir Kas

  KAS IR KAS? 122LDx-series 122C Kas ir kas trimerim? Trimera galvi¿a 11 Gaisa filtra vÇks Grie‰anas apr¥kojuma aizsargapr¥kojums 12 Degvielas sknis. TakelÇÏas stienis 13 Drose∫vÇrsts Cilpveida rokturis 14 Lieto‰anas pamÇc¥ba Drose∫vÇrsta regulators 15 KombinïtÇ atslïga Stop slïdzis 16 Starteris Droseles blokators 17 TakelÇÏas stie¿a savienojums Aizdedzes sveces uzgalis un aizdedzes svece 18 Reduktors...
 • Page 277: Vispårîjas Dro·ibas Instrukcijas

  VISPÅRîJAS DRO·IBAS INSTRUKCIJAS Svar¥gi IndividuÇlais dro‰¥bas apr¥kojums SVAR±GI! SVAR±GI! Ma‰¥na ir konstruïta tikai zÇles apgrie‰anai. Nepareizas vai neuzman¥gas lieto‰anas gad¥jumÇ zÇles trimeris var bt b¥stams un operatoram vai citÇm personÇm Ar ‰o motora bloku js dr¥kstat lietot vien¥gi tos grie‰anas var rad¥t smagas vai nÇvïjo‰as traumas.
 • Page 278: Ma‰¥Nas Dro‰¥Bas Apr¥Kojums

  VISPÅRîJAS DRO·IBAS INSTRUKCIJAS ZÅBAKI Droseles blokators Izmantojiet nesl¥do‰us un stabilus zÇbakus. Droseles blokators ir konstruïts, lai novïrstu droseles net¥‰u iedarbinljanu. Kad js nospieÏat blokatoru (A) (satverot rokturi), tas atbr¥vo droseles gaili (B). Kad js atlaiÏat rokturi, tad droseles gailis un Droseles blokators atgrieÏas savÇs izejas poz¥cijÇs.
 • Page 279 VISPÅRîJAS DRO·IBAS INSTRUKCIJAS Stop slïdzis Trok‰¿a slÇpïtÇjs Lietojiet stop slïdzi, lai izslïgtu motoru. Trok‰¿u slÇpïtÇjs ir konstruïts, lai iespïjami maksimÇli mazinÇtu troksni un, lai novirz¥tu motora izpldes gÇzes prom no lietotÇja. Ar katalizatoru apr¥kots klusinÇtÇjs ir paredzïts ar¥ izpldes gÇzïs eso‰o kait¥go vielu samazinljanai. Iedarbiniet motoru un pÇrliecinaties, ka motors apstÇjas, kad stop slïdzi pÇrb¥da uz stop poz¥ciju.
 • Page 280: Grie‰Anas Apr¥Kojums

  VISPÅRîJAS DRO·IBAS INSTRUKCIJAS Trimera galvi¿a BR±DINÅJUMS! Trok‰¿u slÇpïtÇjs satur kancerogïnas vielas. Ja trok‰¿u slÇpïtÇjs SVAR±GI! ir bojÇts, izvairieties no tie‰a kontakta ar ‰¥m vielÇm. Vienmïr pÇrliecinieties, vai trimera aukla uz spoles ir uzt¥ta stingri un vienmïr¥gi, pretïjÇ gad¥jumÇ ma‰¥nai var rasties jsu vesel¥bai b¥stamas vibrÇcijas.
 • Page 281: Cilpveid¥Gç Roktura Montçïa

  MONTÅÎA Cilpveid¥gÇ roktura montÇÏa SaliekamÇ takelÇÏas stie¿a montÇÏa un demontÇÏa (122LDx- series) • Uzspiediet cilpveida rokturi uz takelÇÏas stie¿a. Ievïrojiet, ka cilpveida rokturis ir jÇmontï starp bultu apz¥mïjumiem uz takelÇÏas stie¿a. MontÇÏa: • PagrieÏot klo˙i, atbr¥vojiet savienojumu. • Savietojiet kÇta caurules (A) izcilni ar bulti¿u uz savienojuma (B).
 • Page 282 MONTÅÎA DemontÇÏa: • PagrieÏot klo˙i (vismaz 3 reizes), atbr¥vojiet savienojumu. • Nospiediet un turiet pogu (C). Stingri turot dzinïja galu, velciet kÇtu taisni laukÇ no savienojuma. 282 – Latvian...
 • Page 283: Degvielas Lieto·ana

  • Lai iegtu vislabÇko rezultÇtu un spïjas, izmantojiet • AparÇtu var dro‰i pÇrvadÇt transportï‰anas laikÇ. HUSQVARNA divtaktu motore∫∫u, kas ir speciÇli rad¥ta • Lai izvair¥tos ne nejau‰as motora iedarbinljanas, msu divtaktu motoriem ar gaisa dzesï‰anas sistïmas. aizdedzes sveces uzgalis vienmïr ir jÇno¿em ilgsto‰as •...
 • Page 284: Degvielas Uzpild¥‰Ana

  DEGVIELAS LIETO·ANA Degvielas uzpild¥‰ana Degvielas sajauk‰ana • Maisiet benz¥nu un e∫∫u t¥rÇ traukÇ, kas ir paredzïts degvielÇm. • Ielejiet pusi vajadz¥gÇ benz¥na daudzuma. Tad pielejiet visu daudzumu e∫∫as. Samaisiet (sakratiet) degvielas mais¥jumu. Tad pielejiet atliku‰o benz¥nu. BR±DINÅJUMS! Sekojo‰ie uzman¥bas pasÇkumi mazinÇs aizdeg‰anÇs risku: •...
 • Page 285: Iedarbinå·ana Un Apstådinå·ana

  IEDARBINÅ·ANA UN APSTÅDINÅ·ANA PÇrbaude pirms iedarbinljanas Gaisa vÇrsts: IestÇdiet gaisa vÇrstu "choke" poz¥cijÇ. • PÇrbaudiet trimergalvi¿u un trimera aizsargapr¥kojumu, vai tie nav bojÇti un ar ieplaisÇjumiem. Trimera galvi¿u vai trimera aizsargapr¥kojumu, kas biju‰i pak∫auti sitieniem vai ieplaisÇjumiem, nomainiet. BR±DINÅJUMS! Gad¥jumos, kad motoru iedarbina ar drose∫vÇrstu gaisa vÇrsts poz¥cijÇ, grie‰anas apr¥kojums sÇks uzreiz rotït.