Hide thumbs Also See for A62300HLW0:

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

A62300HLW0
NL VRIESKIST
EN CHEST FREEZER
FR CONGÉLATEUR COFFRE
DE GEFRIERTRUHE
GEBRUIKSAANWIJZING
USER MANUAL
NOTICE D'UTILISATION
BENUTZERINFORMATION
2
17
32
48

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for AEG A62300HLW0

 • Page 1 A62300HLW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING EN CHEST FREEZER USER MANUAL FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION DE GEFRIERTRUHE BENUTZERINFORMATION...
 • Page 2 ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN In de AEG webshop vindt u alles wat u nodig heeft om al uw apparaten van AEG mooi te houden en perfect te laten functioneren. Ook vindt u hier een groot aantal...
 • Page 3: Gebruiksaanwijzing

  Inhoud INHOUD 4 Veiligheidsinformatie 6 Bediening 7 Bedieningspaneel 8 Het eerste gebruik 8 Dagelijks gebruik 10 Nuttige aanwijzingen en tips 11 Onderhoud en reiniging 12 Problemen oplossen 15 Technische gegevens 15 Montage 16 Het milieu In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie...
 • Page 4: Veiligheid Van Kinderen En Kwetsbare Mensen

  Veiligheidsinformatie VEILIGHEIDSINFORMATIE In het belang van uw veiligheid en om een correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens het apparaat te installeren en in gebruik te nemen, deze ge- bruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondig doorleest. Om onnodige vergissingen en ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle men- sen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veilig- heidsvoorzieningen.
 • Page 5 Veiligheidsinformatie Controleer of de onderdelen van het koelcircuit tijdens transport en installatie van het apparaat niet beschadigd zijn geraakt. Indien het koelcircuit beschadigd is: – open vuur en ontstekingsbronnen vermijden – de ruimte waar het apparaat zich bevindt grondig ventileren •...
 • Page 6 Bediening • IJslollies kunnen vrieswonden veroorzaken als ze rechtstreeks vanuit het apparaat ge- consumeerd worden. Onderhoud en reiniging • Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhouds- werkzaamheden verricht. • Maak het apparaat niet schoon met metalen voorwerpen. •...
 • Page 7 Bedieningspaneel Het controlelampje gaat aan. Draai de thermostaatknop naar rechts op een gemiddelde stand. Als de temperatuur in het apparaat te hoog is, gaat het alarmlampje branden. Uitschakelen Draai om het apparaat uit te zetten de temperatuurregeling naar de OFF positie. Temperatuurregeling De temperatuur wordt automatisch geregeld.
 • Page 8: Alarm Hoge Temperatuur

  Het eerste gebruik Deze functie stopt automatisch na 52 uur. Het is mogelijk de functie te allen tijde te deactiveren door te drukken op de FROSTMA- TIC schakelaar. Het FROSTMATIC-lampje gaat uit. Alarm hoge temperatuur Een toename van de temperatuur in de vriezer (bijvoorbeeld door stroomuitval) wordt aangeduid door: •...
 • Page 9: Het Openen En Sluiten Van Het Deksel

  Dagelijks gebruik Kalender ingevroren voedsel De symbolen geven verschillende soorten ingevroren levensmiddelen aan De cijfers geven de bewaartijd in maanden aan voor de bijbehorende ingevroren levens- middelen Of de hoogste of laagste waarde van de aangegeven bewaartijd van toepassing is, hangt af van de kwaliteit van het voedsel en eventuele bereiding voordat het werd ingevroren.
 • Page 10: Laag Scheidingspaneel Van Kunststof

  Nuttige aanwijzingen en tips Voer om de vriezer af te sluiten de volgende stappen uit: 1. druk de sleutel voorzichtig in het slot. 2. draai de sleutel met de klok mee naar het symbool Voer om de vriezer te openen de volgende stappen uit: 1.
 • Page 11: Tips Voor Het Bewaren Van Ingevroren Voedsel

  Onderhoud en reiniging Tips voor het bewaren van ingevroren voedsel Om de beste resultaten van dit apparaat te verkrijgen, dient u: • er zich van te verzekeren dat de commercieel ingevroren levensmiddelen op geschikte wijze door de detailhandelaar werden opgeslagen; •...
 • Page 12: Problemen Oplossen

  Problemen oplossen Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen: 1. Schakel het apparaat uit. 2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen krantenpapier en leg het op een koele plaats. 3. Laat het deksel open, haal de dop van de ontdooiwaterafvoer en vang al het dooiwa- ter op in een bak.
 • Page 13 Problemen oplossen Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De compressor werkt con- De temperatuur is niet goed in- Stel een hogere temperatuur in. tinu. gesteld. Het deksel is te vaak geopend. Laat het deksel niet langer open dan nodig is. Het deksel is niet goed gesloten. Controleer of het deksel goed sluit en dat de pakkingen onbe- schadigd en schoon zijn.
 • Page 14 Problemen oplossen Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Het lampje brandt niet. Het lampje is stuk. Raadpleeg "Het lampje vervan- gen". Het is te warm in de vrie- De temperatuur is niet goed in- Stel een lagere temperatuur in. zer. gesteld. Het deksel sluit niet strak af of Controleer of het deksel goed is niet op de juiste manier ge- sluit en dat de pakkingen onbe-...
 • Page 15: Het Lampje Vervangen

  Technische gegevens Om snel geholpen te kunnen worden is het van belang dat u het model en serienummer van uw apparaat doorgeeft. Deze kunt u vinden op het garantiebewijs of op het typepla- tje aan de rechterkant aan de buitenkant van het apparaat. Het lampje vervangen 1.
 • Page 16: Elektrische Aansluiting

  Het milieu Klimaatklasse Omgevingstemperatuur +16°C tot + 38°C +16°C tot + 43°C Elektrische aansluiting Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje over- eenkomen met de stroomtoevoer in uw huis. Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit doel.
 • Page 17 Please spend a few minutes reading to get the very best from it. ACCESSORIES AND CONSUMABLES In the AEG webshop, you’ll find everything you need to keep all your AEG appliances looking spotless and working perfectly. Along with a wide range of...
 • Page 18: Table Of Contents

  Contents CONTENTS 19 Safety information 21 Operation 22 Control panel 23 First use 23 Daily use 25 Helpful hints and tips 25 Care and cleaning 27 What to do if… 29 Technical data 30 Installation 30 Environmental concerns The following symbols are used in this user manual: Important information concerning your personal safety and information...
 • Page 19: Safety Information

  Safety information SAFETY INFORMATION In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features.
 • Page 20 Safety information • It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any dam- age to the cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock. WARNING! Any electrical component (power cord, plug, compressor) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.
 • Page 21: Operation

  Operation Installation For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraph. • Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appli- ance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it.
 • Page 22: Control Panel

  Control panel To operate the appliance, proceed as follows: • turn the Temperature regulator towards obtain the minimum coldness. • turn the Temperature regulator towards obtain the maximum coldness. A medium setting is generally the most suitable. However, the exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature in- side the appliance depends on: •...
 • Page 23: First Use

  First use FIRST USE Cleaning the interior Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accesso- ries with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand-new product, then dry thoroughly. Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.
 • Page 24 Daily use WARNING! Never pull the handle with immense force. Low frost System The appliance is equipped with Low frost System (you can see a valve inside the freezer in the backside) what reduces ice-build-up in the chest freezer by up to 80 percent. That means for you up to 5 years without defrosting.
 • Page 25: Helpful Hints And Tips

  Helpful hints and tips Plastic Low divider With the low divider you can have a better use of the space above the compressor. The space formed this way will allow you to store small food packs that can be found more easily.
 • Page 26 Care and cleaning This appliance contains hydrocarbons in its cooling unit; maintenance and recharging must therefore only be carried out by authorized technicians. Periodic cleaning 1. Switch off the appliance. 2. Disconnect the mains plug from the mains socket. 3. Regularly clean the appliance and the accessories with warm water and neutral soap. Clean the lid seal carefully.
 • Page 27: What To Do If

  What to do if… 1. Switch off the appliance. 2. Disconnect the mains plug from the mains socket. 3. Remove all food. 4. Defrost and clean the appliance and all accessories. 5. Leave the lid open to prevent unpleasant smells. If the cabinet will be kept on, ask somebody to check it once in a while to prevent the food inside from spoiling in case of a power failure.
 • Page 28 What to do if… Problem Possible cause Solution The lid is not shut properly or Check if the lid closes well and do not close tightly. the gaskets are undamaged and clean. The temperature is not set cor- Set a warmer temperature. rectly.
 • Page 29: Technical Data

  Technical data Problem Possible cause Solution Power does not reach the appli- Try connecting another electrical ance. device to the power outlet. The appliance is not switched on. Switch on the appliance. There is no voltage in the mains Call an electrician. socket (try to connect another appliance into it).
 • Page 30: Installation

  Installation INSTALLATION Positioning WARNING! If you are discarding an old appliance that has a lock or catch on the lid, you must en- sure that it is made unusable to prevent young children being trapped inside. The appliance shall have the plug accessible after installation. This appliance can be installed in a dry, well ventilated indoor (garage or cellar), but for optimum performance install this appliance at a location where the ambient tempera- ture corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:...
 • Page 31: Environmental Concerns

  Environmental concerns waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
 • Page 32 Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil. ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES Dans la boutique en ligne d'AEG, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour que vos appareils AEG fonctionnent parfaitement. Sans oublier une vaste gamme d'accessoires conçus et fabriqués selon les critères de...
 • Page 33 Sommaire SOMMAIRE 34 Consignes de sécurité 37 Fonctionnement 37 Bandeau de commande 38 Première utilisation 38 Utilisation quotidienne 40 Conseils utiles 41 Entretien et nettoyage 43 En cas d'anomalie de fonctionnement 46 Caractéristiques techniques 46 Installation 47 En matière de sauvegarde de l'environnement Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel:...
 • Page 34: Consignes De Sécurité

  Consignes de sécurité CONSIGNES DE SÉCURITÉ Pour votre sécurité et garantir une utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement cette notice, y compris les conseils et avertissements, avant d'installer et d'utiliser l'appa- reil pour la première fois. Pour éviter toute erreur ou accident, veillez à ce que toute per- sonne qui utilise l'appareil connaisse bien son fonctionnement et ses fonctions de sécu- rité.
 • Page 35 Consignes de sécurité Pendant le transport et l'installation de l’appareil, assurez-vous qu'aucune pièce du cir- cuit de refroidissement n'est endommagée. Si tel est le cas : – Évitez les flammes vives (briquet) et tout autre allumage (étincelles). – Aérez soigneusement la pièce où se trouve l'appareil. •...
 • Page 36 Consignes de sécurité • Ne mettez pas de bouteilles ni de boîtes de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car la pression se formant à l'intérieur du contenant pourrait le faire écla- ter et endommager ainsi l'appareil. • Ne consommez pas certains produits tels que les bâtonnets glacés dès leur sortie de l'appareil, car ils peuvent provoquer des brûlures.
 • Page 37: Fonctionnement

  Fonctionnement FONCTIONNEMENT Mise en fonctionnement Branchez l'appareil à une prise murale. Le voyant de test clignote. Tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre sur une position moyenne. Si la température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée, le voyant Alarme clignote. Mise à...
 • Page 38: Première Utilisation

  Première utilisation FROSTMATIC Fonction Pour activer la fonction FROSTMATIC, appuyez sur la touche FROSTMATIC. Le voyant FROSTMATIC s'allume. Cette fonction s'arrête automatiquement au bout de 52 heures. Il est possible de désactiver cette fonction à n'importe quel moment en appuyant sur la touche FROSTMATIC.
 • Page 39: Ouverture Et Fermeture Du Couvercle

  Utilisation quotidienne En cas de dégivrage accidentel, dû par exemple à une panne de courant, si la panne doit se prolonger plus longtemps qu'il n'est indiqué à la rubrique "temps d'augmentation" dans la section Caractéristiques techniques, consommez les aliments décongelés le plus rapidement possible ou recongelez-les après les avoir cuits (une fois refroidis).
 • Page 40: Conseils Utiles

  Conseils utiles Serrure Le congélateur est équipé d'une serrure constituant une sécurité enfant. La serrure est conçue de manière à ce que vous puissiez tourner la clé et fermer le couvercle unique- ment si vous avez préalablement inséré la clé dans la serrure. Pour fermer le congélateur, procédez comme suit : 1.
 • Page 41: Entretien Et Nettoyage

  Entretien et nettoyage • la température très basse à laquelle se trouvent les bâtonnets glacés, s'ils sont consom- més dès leur sortie du compartiment congélateur, peut provoquer des brûlures. • L'identification des emballages est importante : indiquez la date de congélation du pro- duit, et respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant.
 • Page 42 Entretien et nettoyage dans cet appareil. Il est par conséquent recommandé d'utiliser seulement de l'eau chaude additionnée d'un peu de savon liquide pour nettoyer la carrosserie de l'appareil. Dégivrage du congélateur Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la couche de givre est d'environ 10-15 mm. Nous vous conseillons de dégivrer le congélateur lorsque l'appareil est peu chargé...
 • Page 43: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  En cas d'anomalie de fonctionnement EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT ATTENTION Avant d'intervenir sur l'appareil, débranchez-le. La résolution des problèmes, non mentionnés dans le présent manuel, doit être exclusive- ment confiée à un électricien qualifié ou une personne compétente. Le fonctionnement de l'appareil produit certains bruits (compresseur et système réfrigé- rant).
 • Page 44 En cas d'anomalie de fonctionnement Anomalie Cause possible Solution Le bouchon de la gouttière Placez-le correctement. d'évacuation de l'eau de dégi- vrage n'est pas bien placé. Le couvercle ne ferme pas Il y a trop de givre. Procédez au dégivrage de l'appa- correctement.
 • Page 45 En cas d'anomalie de fonctionnement Anomalie Cause possible Solution La température à l'inté- La température n'est pas bien Choisissez une température plus rieur du congélateur est réglée. élevée. trop basse. L'appareil ne fonctionne L'appareil n'est pas correcte- Branchez correctement l'appareil. pas du tout.
 • Page 46: Caractéristiques Techniques

  Caractéristiques techniques CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Dimensions Hauteur × Largeur × Profondeur Les caractéristiques techniques détail- (mm) : lées figurent sur la plaque signaléti- que située sur le côté droit à l'exté- 876 × 1061 × 665 rieur de l'appareil. Temps de mon- 48 heures tée en tempéra- ture...
 • Page 47: En Matière De Sauvegarde De L'environnement

  En matière de sauvegarde de l'environnement 2. Laissez un espace de 5 cm entre l'appareil et le mur arrière. 3. Laissez un espace de 5 cm entre l'appareil et les côtés. Veillez à garantir une circulation d'air suffisante à l'arrière de l'appareil. EN MATIÈRE DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité...
 • Page 48 Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen, um seine Vorzüge kennen zu lernen. ZUBEHÖR UND VERBRAUCHSMATERIALIEN Im AEG Webshop finden Sie alles, was Sie für ein makelloses Aussehen und perfektes Funktionieren Ihrer AEG Geräte benötigen. Wir bieten auch ein umfangreiches Zubehörsortiment, das Ihre höchsten...
 • Page 49: Benutzerinformation

  Inhalt INHALT 50 Sicherheitshinweise 52 Betrieb 53 Bedienblende 54 Erste Inbetriebnahme 54 Täglicher Gebrauch 56 Praktische Tipps und Hinweise 57 Reinigung und Pflege 59 Was tun, wenn … 62 Technische Daten 62 Montage 63 Hinweise zum Umweltschutz In dieser Benutzerinformation werden folgende Symbole verwendet: Wichtige Hinweise zur Sicherheit von Personen und Informationen zur...
 • Page 50: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die optimale Geräteanwendung vor der Installation und dem Gebrauch des Gerätes die vorliegende Benutzerinformation aufmerksam durch, einschließlich der Ratschläge und Warnungen. Es ist wichtig, dass zur Vermeidung von Fehlern und Unfällen alle Personen, die das Gerät benutzen, mit der Bedienung und den Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
 • Page 51 Sicherheitshinweise Achten Sie beim Transport und bei der Aufstellung des Gerätes darauf, nicht die Kom- ponenten des Kältekreislaufs zu beschädigen. Bei einer eventuellen Beschädigung des Kältekreislaufs: – Offene Flammen und Zündfunken vermeiden – Den Raum, in dem das Gerät installiert ist, gut lüften •...
 • Page 52: Betrieb

  Betrieb • Eis am Stiel kann Kälteverbrennungen verursachen, wenn es direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierschrank gegessen wird. Reinigung und Pflege • Schalten Sie vor Wartungsarbeiten immer das Gerät ab und ziehen Sie den Netzste- cker aus der Steckdose. •...
 • Page 53: Bedienblende

  Bedienblende Die Kontrolllampe leuchtet auf. Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung. Wenn die Temperatur im Innern des Gerätes zu hoch ist, leuchtet die Alarmleuchte auf. Ausschalten des Geräts Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des Geräts in die Position OFF. Temperaturregelung Die Temperatur wird automatisch geregelt.
 • Page 54: Erste Inbetriebnahme

  Erste Inbetriebnahme Diese Funktion endet automatisch nach 52 Stunden. Diese Funktion kann jederzeit durch Drücken des FROSTMATIC Schalters (Schnellgefrie- ren) ausgeschaltet werden. Die FROSTMATIC-Kontrolllampe schaltet sich aus. Temperaturwarnung Ein Anstieg der Temperatur in einem Fach (zum Beispiel aufgrund eines Stromausfalls) wird wie folgt angezeigt: •...
 • Page 55: Low Frost System

  Täglicher Gebrauch Kam es zum Beispiel durch einen Stromausfall, der länger dauerte als der in der Tabelle mit den technischen Daten angegebene Wert (siehe "Ausfalldauer") zu einem ungewoll- ten Abtauen, dann müssen die aufgetauten Lebensmittel sehr rasch verbraucht oder so- fort gekocht und (nach dem Abkühlen) erneut eingefroren werden.
 • Page 56: Praktische Tipps Und Hinweise

  Praktische Tipps und Hinweise Sicherheits-Verriegelung Die Gefriertruhe ist mit einer Spezialverriegelung ausgestattet, um eine versehentliche Verriegelung zu vermeiden. Die Verriegelung ist so beschaffen, dass Sie den Schlüssel um- drehen und den Deckel nur so schließen können, wenn Sie den Schlüssel in die Verriege- lung stecken.
 • Page 57: Reinigung Und Pflege

  Reinigung und Pflege • weniger fetthaltige Lebensmittel lassen sich besser lagern als fetthaltigere; Salz ver- kürzt die Lagerzeit von Lebensmitteln im Gefrierfach; • werden Gefrierwürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verwendet, kön- nen Sie zu Frostbrand auf der Haut führen; •...
 • Page 58 Reinigung und Pflege Viele Haushaltsreiniger für Küchen enthalten Chemikalien, die den im Gerät verwendeten Kunststoff angreifen können. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, das Gerät außen nur mit warmem Wasser und etwas flüssigem Tellerspülmittel zu reinigen. Abtauen des Gefriergeräts Tauen Sie des Gefriergerät ab, wenn die Reifschicht eine Stärke von etwa 10 bis 15 mm erreicht hat.
 • Page 59: Was Tun, Wenn

  Was tun, wenn … WAS TUN, WENN … VORSICHT! Ziehen Sie vor der Fehlersuche immer den Netzstecker aus der Steckdose. Die Fehlersuche, die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung nicht beschrieben ist, darf nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt wer- den.
 • Page 60 Was tun, wenn … Störung Mögliche Ursache Abhilfe Die Temperatur ist nicht richtig Stellen Sie eine höhere Tempera- eingestellt. tur ein. Der Stopfen des Tauwasserab- Stecken Sie den Stopfen des Tau- laufs sitzt nicht richtig. wasserablaufs richtig ein. Der Deckel schließt nicht Zu starke Reif- und Eisbildung.
 • Page 61 Was tun, wenn … Störung Mögliche Ursache Abhilfe Das Gerät funktioniert Der Stecker ist nicht richtig in Stecken Sie den Netzstecker kor- überhaupt nicht. Weder die Steckdose gesteckt. rekt in die Steckdose. die Kühlung noch die Be- leuchtung funktionieren. Das Gerät bekommt keinen Versuchen Sie, ein anderes elekt- Strom.
 • Page 62: Technische Daten

  Technische Daten TECHNISCHE DATEN Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe (mm): Weitere technische Informationen be- finden sich auf dem Typenschild auf 876 × 1061 × 665 der rechten Außenseite des Gerätes. Ausfalldauer 48 Stunden MONTAGE Aufstellung WARNUNG! Wenn Sie ein altes Gerät entsorgen möchten, das ein Schloss oder einen Riegel an der Tür besitzt, müssen Sie das Schloss bzw.
 • Page 63: Hinweise Zum Umweltschutz

  Hinweise zum Umweltschutz 2. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem Schrank 5 cm beträgt. 3. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem Gerät und den Seiten 5 cm beträgt. Die Luftzirkulation hinter dem Gerät muss ausreichend groß sein. HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses...
 • Page 64 820419966-A-322010...

Table of Contents