Download  Print this page

AEG A63190GT User Manual

Aeg chest freezer
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
A63190GT
Gebruiksaanwijzing
Vrieskist
User manual
Chest Freezer
Notice d'utilisation
Congélateur coffre
Benutzerinformation
Gefriertruhe

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A63190GT

  Summary of Contents for AEG A63190GT

 • Page 1 A63190GT Gebruiksaanwijzing Vrieskist User manual Chest Freezer Notice d'utilisation Congélateur coffre Benutzerinformation Gefriertruhe...
 • Page 2: Table Of Contents

  Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
 • Page 3: Veiligheid Van Kinderen En Kwetsbare Mensen

  Veiligheidsinformatie sen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veilig- heidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat zij bij het apparaat blij- ven als het wordt verplaatst of verkocht, zodat iedereen die het apparaat gedurende zijn hele levensduur gebruikt, naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en de veiligheid van het apparaat.
 • Page 4: Dagelijks Gebruik

  Veiligheidsinformatie WAARSCHUWING! Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen uitsluitend vervangen worden door een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel. 1. Het netsnoer mag niet verlengd worden. 2. Verzeker u ervan dat de stekker niet platgedrukt of beschadigd wordt door de ach- terkant van het apparaat.
 • Page 5: Onderhoud

  Bediening • Pak het apparaat uit en controleer of er beschadigingen zijn. Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg. •...
 • Page 6: Bedieningspaneel

  Bedieningspaneel Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen: • draai de temperatuurregeling naar voor mi- nimale koude. • draai de temperatuurregeling naar to voor maximale koude. Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt. De exacte instelling moet echter gekozen worden rekening houdend met het feit dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is van: •...
 • Page 7: Het Eerste Gebruik

  Het eerste gebruik Leg tijdens de alarmfase geen voedsel in de vriezer. Als de normale omstandigheden hersteld worden gaat het alarmlampje automatisch uit. HET EERSTE GEBRUIK De binnenkant schoonmaken Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een beetje neutrale zeep om de typische geur van een nieuw product weg te nemen.
 • Page 8: Het Openen En Sluiten Van Het Deksel

  Dagelijks gebruik Het openen en sluiten van het deksel Omdat het deksel is uitgerust met een strak sluitende afsluiting, is het niet gemakkelijk om hem direct na het sluiten opnieuw te openen (door het vacuüm dat aan de binnen- kant wordt gevormd). Wacht een paar minuten voordat u het apparaat weer opent.
 • Page 9: Laag Scheidingspaneel Van Kunststof

  Nuttige aanwijzingen en tips WAARSCHUWING! Houd de sleutel uit de buurt van kinderen. Zorg ervoor dat u de sleutel uit het slot haalt voordat u een oud apparaat afvoert. Laag scheidingspaneel van kunststof Met het lage scheidingspaneel kunt u de ruimte boven de compressor beter benutten. In de ruimte die hierdoor ontstaat kunt u kleine voedselpakketjes bewaren, die ook makkelij- ker terug te vinden zijn.
 • Page 10: Onderhoud En Reiniging

  Onderhoud en reiniging ONDERHOUD EN REINIGING LET OP! Voordat u welke onderhoudshandeling dan ook verricht, de stekker uit het stopcontact trekken. Het koelcircuit van dit apparaat bevat koolwaterstoffen; onderhoud en herladen mag al- leen uitgevoerd worden door bevoegde technici. Periodieke reiniging 1.
 • Page 11: Periodes Dat Het Apparaat Niet Gebruikt Wordt

  Problemen oplossen Gebruik nooit scherpe metalen gereedschappen om rijp af te schrapen omdat u hiermee het apparaat kunt beschadigen. Gebruik geen mechanische of kunstmatige middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die middelen die door de fabrikant zijn aanbevo- len. Een temperatuurstijging tijdens het ontdooien van de ingevroren levensmiddelen kan de veilige bewaartijd verkorten.
 • Page 12 Problemen oplossen Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De temperatuur van de ruimte Probeer de temperatuur in de waarin het apparaat zich be- ruimte waarin het apparaat staat vindt is te hoog voor efficiënte te verlagen. werking. Het alarmlampje voor ho- Het is te warm in de vriezer. Raadpleeg "Alarm hoge tempera- ge temperatuur brandt.
 • Page 13: Klantenservice

  Problemen oplossen Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Er zijn grote hoeveelheden Wacht een paar uur en contro- voedsel tegelijk in de vriezer ge- leer dan nogmaals de tempera- plaatst. tuur. Doe de volgende keer klei- nere hoeveelheden in te vriezen voedsel per keer in de vriezer. Het voedsel dat in het apparaat Laat voedsel afkoelen tot kamer- werd geplaatst was te warm.
 • Page 14: Het Lampje Vervangen

  Technische gegevens Het lampje vervangen 1. Trek de stekker uit het stopcontact. 2. Vervang het kapotte lampje door een nieuw lampje met hetzelfde vermogen dat specifiek bedoeld is voor huishoude- lijke apparaten. (het maximale vermogen wordt getoond op de afdekking van het lampje) 3.
 • Page 15: Elektrische Aansluiting

  Het milieu een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die staat aangegeven op het typeplaatje van het apparaat Klimaatklasse Omgevingstemperatuur +10°C tot + 32°C +16°C tot + 32°C +16°C tot + 38°C +16°C tot + 43°C Elektrische aansluiting Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje over- eenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
 • Page 16: Safety Information

  Contents Thank you for choosing one of our high-quality products. To ensure optimal and regular performance of your appliance please read this instruction manual carefully. It will enable you to navigate all processes perfectly and most efficiently. To refer to this manual any time you need to, we recommend you to keep it in a safe place.
 • Page 17: Children And Vulnerable People Safety

  Safety information For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission. Children and vulnerable people safety • This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 • Page 18: Daily Use

  Safety information 5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire. 6. You must not operate the appliance without the lamp cover of interior lighting. • This appliance is heavy. Care should be taken when moving it. •...
 • Page 19: Service

  Operation Service • Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person. • This product must be serviced by an authorized Service Centre, and only genuine spare parts must be used.
 • Page 20: Control Panel

  Control panel CONTROL PANEL High temperature alarm light Pilot light FROSTMATIC light FROSTMATIC switch Alarm reset switch FROSTMATIC function You can activate the FROSTMATIC function by pressing the FROSTMATIC switch. The FROSTMATIC light will light up. This function stops automatically after 52 hours. It is possible to deactivate the function at any time by pressing FROSTMATIC switch.
 • Page 21: Daily Use

  Daily use DAILY USE Freezing fresh food The freezer compartment is suitable for freezing fresh food and storing frozen and deep- frozen food for a long time. To freeze fresh food activate the FROSTMATIC function at least 24 hours before placing the food to be frozen in the freezer compartment.
 • Page 22: Storage Baskets

  Daily use Storage baskets Hang the baskets on the upper edge of the freez- er (X) or place them inside the freezer (Y). Turn and fix the handles for these two positions as shown in the picture. The baskets will slide into each other. The following pictures show how many baskets 1050 1190...
 • Page 23: Helpful Hints And Tips

  Helpful hints and tips HELPFUL HINTS AND TIPS Hints for freezing To help you make the most of the freezing process, here are some important hints: • the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;...
 • Page 24: Defrosting The Freezer

  Care and cleaning 6. Switch on the appliance. CAUTION! Do not use detergents, abrasive products, highly perfumed cleaning products or wax pol- ishes to clean the inner side of the appliance. Prevent damage to the cooling system. There is no need to clean the compressor area. Many proprietary kitchen surface cleaners contain chemicals that can attack/damage the plastics used in this appliance.
 • Page 25: What To Do If

  What to do if… WHAT TO DO IF… CAUTION! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual. There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation). Problem Possible cause Solution...
 • Page 26 What to do if… Problem Possible cause Solution The lid doesn't close com- There is excessive frost. Eliminate excess frost. pletely. The lid gaskets are dirty or sticky. Clean the lid gaskets. Food packages are blocking the Arrange the packages in the lid.
 • Page 27: Customer Service

  Technical data Customer Service If your appliance is still not working properly after making the above checks, contact the nearest service centre. To obtain fast service, it is essential that when you apply for it you specify the model and serial number of your appliance which can be found either on the guarantee certificate or on the rating plate located on the external right side of the appliance.
 • Page 28: Electrical Connection

  Environmental concerns The appliance shall have the plug accessible after installation. This appliance can be installed in a dry, well ventilated indoor (garage or cellar), but for optimum performance install this appliance at a location where the ambient tempera- ture corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance: Climate class Ambient temperature +10°C to + 32°C...
 • Page 29 Sommaire Nous vous remercions d’avoir choisi l’un de nos produits de qualité. Afin de garantir une performance optimale et constante de votre appareil, veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation. Il vous permettra d’utiliser correctement et efficacement toutes les fonctions de l’appareil. Nous vous recommandons de conserver cette notice à...
 • Page 30: Sécurité Des Enfants Et Des Personnes Vulnérables

  Consignes de sécurité rité. Conservez cette notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être vendu ou cédé à une autre personne, veillez à remettre cette notice au nouveau propriétaire, afin qu'il puisse se familiariser avec son fonctionnement et sa sécurité. Pour la sécurité des personnes et des biens, conservez et respectez les consignes de sécu- rité...
 • Page 31: Utilisation Quotidienne

  Consignes de sécurité AVERTISSEMENT Les composants électriques (cordon d'alimentation, prise, compresseur) doivent être rem- placés par un technicien d’entretien agréé ou par un électricien spécialisé. 1. L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur, d'une prise multiple ou d'un raccordement multiple (risque d'incendie). 2.
 • Page 32: Installation

  Fonctionnement Installation Avant de procéder au branchement électrique, respectez scrupuleusement les instruc- tions fournies dans le paragraphe correspondant. • Déballez l'appareil et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement au revendeur de l'appareil les dommages constatés.
 • Page 33: Bandeau De Commande

  Bandeau de commande Pour utiliser l'appareil, procédez comme suit : • tournez le bouton du thermostat vers pour obtenir un réglage de froid minimum. • tournez le bouton du thermostat vers pour obtenir un réglage de froid maximum. Le réglage sur une valeur moyenne est le plus in- diqué.
 • Page 34: Première Utilisation

  Première utilisation Une fois rétablies les conditions normales de fonctionnement, le voyant Alarme s'éteint automatiquement. PREMIÈRE UTILISATION Nettoyage intérieur Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse pour supprimer l'odeur caractéristique du "neuf" puis séchez soigneusement.
 • Page 35: Ouverture Et Fermeture Du Couvercle

  Utilisation quotidienne Ouverture et fermeture du couvercle Le couvercle est équipé d'un joint d'étanchéité qui empêche l'humidité de pénétrer dans la cuve et de nuire à la production de froid. Le couvercle est alors difficile à ouvrir juste après que vous l'ayez refermé (création d'un vide d'air). Attendez quelques minutes et le couvercle s'ouvrira sans difficulté.
 • Page 36: Séparateur

  Conseils utiles AVERTISSEMENT Veillez à garder la clé hors de la portée des enfants. Veillez à enlever la clé de la serrure lors de la mise au rebut de votre appareil. Séparateur Ce séparateur vous permet d'optimiser l'espace au-dessus du compresseur. L'espace ainsi créé...
 • Page 37: Entretien Et Nettoyage

  Entretien et nettoyage ENTRETIEN ET NETTOYAGE ATTENTION débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien. Cet appareil contient des hydrocarbures dans son circuit réfrigérant : l'entretien et la re- charge ne doivent donc être effectués que par du personnel autorisé. Nettoyage périodique 1.
 • Page 38: En Cas D'absence Prolongée Ou De Non

  En cas d'anomalie de fonctionnement N'utilisez en aucun cas de couteau ou tout autre objet tranchant, d'objet métallique pour gratter la couche de givre, vous risquez de détériorer irrémédiablement l'évaporateur. N'utilisez aucun autre dispositif mécanique ou moyen artificiel que ceux qui sont recom- mandés par le fabricant pour accélérer le dégivrage de votre appareil.
 • Page 39 En cas d'anomalie de fonctionnement Anomalie Cause possible Solution Les aliments introduits dans Laissez refroidir les aliments à l'appareil étaient trop chauds. température ambiante avant de les stocker. La température ambiante du lo- Veillez à respecter la températu- cal où est installé l'appareil est re idéale (classe climatique) dans trop élevée pour permettre un la pièce où...
 • Page 40: Service Après-Vente

  En cas d'anomalie de fonctionnement Anomalie Cause possible Solution Le couvercle ne ferme pas her- Vérifiez que le couvercle ferme métiquement ou n'est pas cor- correctement et que le joint est rectement fermé. en bon état et propre. Avant la congélation, la tempé- Laissez refroidir l'appareil à...
 • Page 41: Remplacement De L'ampoule

  Caractéristiques techniques numéros se trouvent sur la plaque signalétique, située sur le côté extérieur droit de l'ap- pareil. Remplacement de l'ampoule 1. Débranchez l'appareil du secteur. 2. Remplacez l'ampoule défectueuse par une ampoule neuve de puissance identi- que, spécifiquement conçue pour les ap- pareils électroménagers (la puissance maximale est indiquée sur le diffuseur d'éclairage).
 • Page 42: Branchement Électrique

  En matière de sauvegarde de l'environnement Cet appareil peut être installé dans un endroit sec et bien aéré (un garage ou une cave). Cependant, pour atteindre une performance optimale, installez l’appareil dans un endroit dont la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil : Classe climatique Température ambiante...
 • Page 43: Sicherheitshinweise

  Inhalt Danke, dass Sie sich für eines unserer hochqualitativen Produkte entschieden haben. Lesen Sie für eine optimale und gleichmäßige Leistung Ihres Gerätes diese Benutzerinformation bitte sorgfältig durch. Sie wird Ihnen helfen, alle Vorgänge perfekt und äußerst effizient zu steuern. Damit Sie diese Benutzerinformation bei Bedarf stets zur Hand haben, empfehlen wir Ihnen, sie an einem sicheren Ort aufzubewahren.
 • Page 44: Sicherheit Von Kindern Und Hilfsbedürftigen Personen

  Sicherheitshinweise übergeben Sie sie bei einem Weiterverkauf des Gerätes dem neuen Besitzer, so dass jeder während der gesamten Lebensdauer des Gerätes über Gebrauch und Sicherheit infor- miert ist. Halten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz Ihres Eigentums strikt an die Vorsichts- maßnahmen der vorliegenden Benutzerinformation, da der Hersteller bei Missachtung derselben von jeder Haftung freigestellt ist.
 • Page 45: Täglicher Gebrauch

  Sicherheitshinweise WARNUNG! Elektrische Bauteile (Netzkabel, Stecker, Kompressor) dürfen nur vom Kundendienst oder einer Fachkraft ausgewechselt werden. 1. Das Netzkabel darf nicht verlängert werden. 2. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht von der Geräterückseite ge- quetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Netzstecker überhitzt und kann einen Brand verursachen.
 • Page 46: Kundendienst

  Betrieb • Kontrollieren Sie nach dem Auspacken das Gerät auf eventuelle Beschädigungen. Neh- men Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist. Melden Sie die Schäden umgehend dem Händler, bei dem Sie es erworben haben. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.
 • Page 47: Bedienblende

  Bedienblende Bedienen Sie das Gerät wie folgt: • drehen Sie den Temperaturregler auf , um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen. • drehen Sie den Temperaturregler auf , um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen. Eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am besten geeignet.
 • Page 48: Erste Inbetriebnahme

  Erste Inbetriebnahme Bitte legen Sie während der Alarmphase keine Lebensmittel in das Gefiergerät ein. Sobald die normalen Bedingungen wieder hergestellt sind, schaltet sich die Alarmleuchte automatisch aus. ERSTE INBETRIEBNAHME Reinigung des Innenraums Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen "Neugeruch" am bes- ten durch Auswaschen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und einem neutralen Reini- gungsmittel.
 • Page 49: Öffnen Und Schließen Des Deckels

  Täglicher Gebrauch Öffnen und Schließen des Deckels Da der Deckel mit einer sehr gut schließenden Dichtung ausgestattet ist, kann das Gerät direkt nach dem Schließen nur sehr schwer geöffnet werden (da sich im Innern ein Vaku- um bildet). Bitte warten Sie in diesem Fall einige Minuten, bis Sie das Gerät wieder öffnen. Das Un- terdruckventil hilft Ihnen, den Deckel zu öffnen.
 • Page 50: Kunststoffdistanzstück

  Praktische Tipps und Hinweise WARNUNG! Bewahren Sie die Schlüssel für Kinder unzugänglich auf. Vergessen Sie nicht, den Schlüssel aus dem Schloss zu nehmen, wenn Sie das alte Gerät entsorgen. Kunststoffdistanzstück Mit dem Kunststoffdistanzstück können Sie den Platz über dem Kompressor besser nut- zen.
 • Page 51: Reinigung Und Pflege

  Reinigung und Pflege • Das Haltbarkeitsdatum auf der Tiefkühlkostverpackung sollte nicht überschritten wer- den. REINIGUNG UND PFLEGE VORSICHT! Ziehen Sie bitte vor jeder Reinigungsarbeit immer den Netzstecker aus der Steckdose. Der Kältekreis des Gerätes enthält Kohlenwasserstoffe; Wartungsarbeiten und Nachfüllen von Kältemittel dürfen daher nur durch vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal ausge- führt werden.
 • Page 52: Stillstandzeiten

  Was tun, wenn … 5. Schalten Sie das Gerät ein. 6. Drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere Einstellung, um die maximal mögli- che Kühlung zu erreichen, und lassen Sie das Gerät zwei bis drei Stunden mit dieser Einstellung laufen. 7.
 • Page 53 Was tun, wenn … Störung Mögliche Ursache Abhilfe Der Deckel ist nicht richtig ge- Prüfen Sie, ob der Deckel gut schlossen. schließt und die Dichtungen un- beschädigt und sauber sind. Es wurden zu große Mengen an Warten Sie einige Stunden und Lebensmitteln gleichzeitig zum prüfen Sie dann die Temperatur Einfrieren eingelegt.
 • Page 54: Kundendienst

  Was tun, wenn … Störung Mögliche Ursache Abhilfe Der Deckel schließt nicht rich- Prüfen Sie, ob der Deckel gut tig oder ist nicht richtig ge- schließt und die Dichtung unbe- schlossen. schädigt und sauber ist. Das Gerät war vor dem Einfrie- Lassen Sie das Gerät ausreichend ren nicht ausreichend vorge- vorkühlen.
 • Page 55: Austauschen Der Lampe Für Die Innenbeleuchtung

  Technische Daten Austauschen der Lampe für die Innenbeleuchtung 1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Netzsteckdose. 2. Ersetzen Sie die defekte Lampe durch ei- ne Lampe der gleichen Leistung, die spe- ziell für Haushaltsgeräte vorgesehen ist (die maximal zulässige Leistung finden Sie auf der Lampenabdeckung).
 • Page 56: Elektrischer Anschluss

  Hinweise zum Umweltschutz Dieses Gerät kann in einer trockenen, gut belüfteten Garage oder in einem Keller instal- liert werden, doch für eine optimale Leistung sollte dieses Gerät an einem Ort installiert werden, an dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die auf dem Typschild des Geräts angegeben ist: Klimaklasse Umgebungstemperatur...
 • Page 60 www.aeg-electrolux.com/shop...