Download Print this page

Samsung 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS User Manual

Hide thumbs
   

Advertisement

A
User
Manual
2
3
SAMSUNG 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS
ENG / KOR / FRE / GER / SPA / T.CHI / ITA / POR(BRA) / TUR / RUS / SWE / FIN / DUT / DAN / NOR / S.CHI
4
This User Manual has been specially designed to guide you through the basic functions and features of your device.
Please read the User Manual carefully to ensure safe and correct use.
English
Using the Focus Ring
(See illustration
D
)
• To select the items that will appear when you press the
Before Using This Device
i-Function button on the lens, you can use the iFn Setting
If you set the Manual Focus (MF) mode on your camera, adjust the focus
menu on your camera.
Thank you for purchasing the Samsung Lens. The illustrations used
manually by rotating the focus ring on the lens.
• Available scenes or filter effects in the E mode may vary
in this manual may differ from the actual items. Some functions
Use the MF Assist function on the camera to focus more easily
depending on the camera model.
when you are manually focusing. Refer to your camera manual
described in this manual may not be available depending on the
• If you select Z, the photo resolution will vary according
camera model. Before using the lens, please update the camera's
for more details.
to the zoom rate.
firmware. Otherwise, the color in images may not appear properly
Using i-Function
Zooming in or out
for some camera models (NX200, NX20, NX210, NX1000, NX1100,
When you press the i-Function button on the lens, you can use the
NX2000, NX300, NX300M, and Galaxy NX). Visit www.samsung.com
Set the focal length for the photo you are composing by pressing the
E mode or Z or adjust some shooting options. In the
to download the firmware.
zoom button on the lens. (See illustration
E mode, you can select scenes or filter effects that your
Special features
• If you set the Auto Focus (AF) mode on your camera, the focus
camera supports. Z allows you to zoom in on a subject with
ring operates as a zoom ring. You can also set the focus length
less degradation of photo quality than the Digital zoom. This feature is
Launch the Power Zoom feature by pressing the zoom button. Power
by rotating the focus ring on the lens. (See illustration
Zoom reduces blurring and noise from the lens to optimize quality when
available only when your camera supports it. i-Scene mode is available
only on some camera models.
• When you use the zoom function, the focus may change slightly.
recording video. When the lens is locked, the lens tube slides inside the
Adjust the focus again before you capture a photo.
lens body making it compact enough to carry around.
1
Rotate the mode dial to P, A, S, M, or i.
• You can set the zoom speed for the lens' Power Zoom button
Unpacking
2
Press [i-Function] on the lens to select a setting.
to fast, medium, or slow. To set the zoom speed, use the Lens
(See illustration
E
)
Lens, Lens cap, Lens mount cover, Case, User manual
Button Speed Settings menu on your camera. At fast speed,
• Optional Item: Filter
• Available settings may differ depending on the shooting mode.
noise from the lens increases and can be recorded in videos.
Layouts
A
Refer to your camera manual for more details.
(See illustration
)
Setting
Shooting mode
Setting
Shooting mode
• To use the Lens Button Speed Settings feature properly, you
i-Function button
Lens mount index
Focus ring
1
2
3
E
i
Aperture value
A, M
must keep the camera's firmware up-to-date. This feature may
4
Lens
5
Zoom button
6
Lens contacts
not be supported by some camera models.
Z
P, A, S, M, i
Exposure value
P, A, S
Attaching and Removing the Lens
Using a Filter (optional)
Shutter speed
S, M
White Balance, ISO
P, A, S, M
► To attach the lens,
Before putting a filter on the lens, make sure it is compatible.
3
Rotate the focus ring on the lens to adjust the setting
1
Remove the lens cap, lens mount cover, and body cap.
Refer to "Specifications" for compatible filter size.
(or to change the zoom rate in Z mode).
2
Align the red mark on the lens with the red mark on the camera
4
Focus and capture the photo.
body. Then, rotate the lens as shown in the illustration until it
locks into place. (See illustration
B
)
► To remove the lens, press and hold the lens release button, and then
rotate the lens as shown in the illustration. (See illustration
C
)
한국어
3
결합점(빨간색)을 일치시킨 후, 찰칵 소리가 날 때까지
렌즈의 초점 링을 돌려 원하는 옵션 선택(Z에서는 줌 배율 변경)
그림과 같이 렌즈를 돌려서 끼우세요.(그림
B
참조)
4
초점 확인 후 촬영
사용하기 전에
► 렌즈를 빼려면 렌즈 분리 버튼을 누른 채로 그림과 같이 렌즈를
• 카메라 본체의 iFn 설정 기능을 사용하여 i-Function 버튼을
SAMSUNG 렌즈를 구입해 주셔서 감사합니다. 설명서에 사용된 이미지는
돌리세요.(그림
C
참조)
눌렀을 때 나타나는 설정 항목을 선택할 수 있습니다.
실제와 다를 수 있습니다. 카메라 모델에 따라서 지원되는 기능이 다를 수
D
• E 모드에서 선택할 수 있는 장면 모드 및 필터 효과는
초점 링 사용하기
(그림
참조)
있습니다. 렌즈를 사용하기 전 카메라를 최신 펌웨어로 업데이트하세요.
카메라 모델에 따라 다를 수 있습니다.
펌웨어를 업데이트하지 않으면 일부 모델(NX200, NX20, NX210,
카메라 본체에서 수동 초점(MF) 모드를 설정한 경우, 초점 링을 돌려
• Z을 사용하면 줌 배율에 따라 사진의 해상도가 달라집니다.
NX1000, NX1100, NX2000, NX300, NX300M, Galaxy NX)에서
수동으로 초점을 맞출 수 있습니다.
이미지의 색상이 제대로 나타나지 않을 수 있습니다.
줌 기능 사용하기
카메라 본체의 MF Assist 기능을 사용하면 좀 더 편리하게 초점을
www.samsung.com/sec 에서 펌웨어를 내려받고 업데이트하세요.
맞출 수 있습니다. MF Assist 기능에 대한 자세한 설명은 카메라
줌 버튼을 눌러 원하는 구도(렌즈 초점 거리)를 설정하세요.(그림
제품의 특징
설명서를 참조하세요.
• 카메라 본체에서 자동 초점(AF) 모드를 설정한 경우, 초점 링이
줌 링으로 동작하므로, 초점 링을 돌려 원하는 구도(렌즈 초점 거리)
줌 버튼을 눌러 작동하는 파워줌은 녹화 중 떨림과 노이즈 발생이 적어
i-Function 사용하기
동영상 촬영에 적합합니다. 렌즈가 안쪽으로 살짝 들어가면서 잠기는
를 설정할 수도 있습니다.(그림
렌즈의 i-Function 버튼을 누르면 E 모드, Z을 사용하거나
• 줌 링을 돌리면 초점이 미세하게 변할 수 있으므로 촬영 전에 초점을
방식으로 작고 가벼워 휴대하기 편리합니다.
일부 촬영 옵션을 설정할 수 있습니다. E 모드를 사용하면 카메라가
다시 맞추세요.
구성품
지원하는 장면 모드 또는 필터 효과를 선택해 촬영할 수 있습니다. Z을
• 카메라 본체의 렌즈 버튼 속도 설정 기능을 사용하면 파워 줌 렌즈의
사용하면 디지털 줌보다 이미지 손상을 줄이며 원하는 장면을 확대해 촬영할
렌즈, 렌즈 덮개, 렌즈 마운트 덮개, 휴대용 파우치, 사용 설명서
줌 버튼을 누를 때 줌 동작 속도를 빠름, 중간, 느림 3단계로 설정할
수 있습니다. 단, 카메라에서 i-Function 기능을 지원하는 경우에만 사용할
• 별매품: 필터
수 있습니다. 줌 속도를 빠르게 할 경우 소음이 증가하므로 동영상
수 있습니다. i-Scene은 일부 카메라 모델에서만 사용할 수 있습니다.
A
녹화 시에는 소음이 녹음될 수 있습니다. 렌즈 버튼 속도 설정
각 부분의 명칭
(그림
참조)
1
모드 다이얼을 P, A, S, M 또는 i에 맞춤
기능에 대한 자세한 설명은 카메라 설명서를 참조하세요.
2
E
1 i-Function 버튼 2 렌즈 마운트 결합점 3 초점 링
렌즈의 [i-Function] 눌러 원하는 설정 선택(그림
참조)
• 렌즈 버튼 속도 설정 기능을 사용하려면 바디 펌웨어를 최신
4 렌즈 5 줌 버튼 6 렌즈 정보 접점
• 촬영 모드에 따라 선택할 수 있는 설정이 다릅니다.
버전으로 업데이트 해야 합니다. 일부 모델에서는 해당 기능이
렌즈 끼우기/빼기
지원되지 않을 수 있습니다.
설정
촬영 모드
설정
촬영 모드
필터 사용하기(별매품)
► 렌즈를 끼우려면
E
i
조리개 값
A, M
1
렌즈 덮개, 렌즈 마운트 덮개와 본체 마운트 덮개를 제거하세요.
Z
P, A, S, M, i
노출 보정
P, A, S
필터의 크기가 렌즈와 호환되는지 확인한 후('제품 규격' 참조)
2
카메라 본체의 렌즈 마운트 인덱스(빨간색)와 렌즈 마운트
렌즈의 앞면에 장착하세요.
S, M
화이트 밸런스, ISO
P, A, S, M
셔터 속도
Français
3
► Pour retirer l'objectif, maintenez enfoncé le bouton d'éjection de
Tournez la bague de mise au point sur l'objectif afin de régler les
l'objectif, puis tournez l'objectif comme indiqué sur l'illustration.
Avant d'utiliser cet appareil
paramètres (ou modifier le niveau de zoom au mode Z).
C
(Voir illustration
)
4
Effectuez la mise au point et prenez la photo.
Merci d'avoir acheté cet objectif Samsung. Les illustrations utilisées dans
Utilisation de la bague de mise au point
D
(Voir illustration
)
le présent guide peuvent différer du produit fourni. Selon le modèle de
• Pour sélectionner les options à afficher lorsque vous appuyez
Si vous avez réglé le mode Mise au point manuelle (MF) sur votre
sur la touche i-Function de l'objectif, vous pouvez utiliser le
votre appareil photo, il est possible que certaines fonctionnalités décrites
menu Réglage iFn de l'appareil photo.
dans le présent guide ne soient pas offertes. Avant d'utiliser l'objectif,
appareil photo, réglez la mise au point manuellement en tournant la bague
de mise au point sur l'objectif.
• Les scènes ou effets de filtre disponibles en mode E
veuillez mettre à jour le micrologiciel de l'appareil photo. Sinon, il est
peuvent varier en fonction du modèle de l'appareil photo.
possible que la couleur n'apparaisse pas correctement dans les images
Utilisez la fonction Aide mise au point manuelle sur l'appareil
• Si vous sélectionnez Z, la résolution de la photo changera
de certains modèles d'appareils photos (NX200, NX20, NX210, NX1000,
photo pour faire le point plus facilement lorsque vous êtes en mise
en fonction du niveau de zoom.
NX1100, NX2000, NX300, NX300M et Galaxy NX). Accédez au site
au point manuelle. Consultez le guide d'utilisation de votre appareil
photo pour plus de détails.
www.samsung.com/fr pour télécharger le micrologiciel.
Zoom avant ou arrière
Fonctions spéciales
Utilisation de i-Function
Réglez la longueur focale pour la photo que vous composez en
appuyant sur la touche zoom sur l'objectif. (Voir illustration
Lancez la fonction Power Zoom en appuyant sur la touche zoom. La
Lorsque vous appuyez sur la touche i-Function de l'objectif, vous pouvez
fonction Power Zoom réduit le flou et le bruit de l'objectif afin d'optimiser
utiliser le mode E ou Z, ou bien régler certaines options de
• Si vous réglez le mode mise au point automatique (AF) sur votre
la qualité lorsque vous enregistrez des vidéos. Lorsque l'objectif est
prise de vue. En mode E, vous pouvez sélectionner des scènes
appareil photo, la bague de mise au point fonctionne comme une
verrouillé, le tube de l'objectif se rétracte dans le corps de l'objectif et rend
ou des effets de filtre pris en charge par votre appareil photo. Le mode
bague de zoom. Vous pouvez également régler la longueur focale en
tournant la bague de mise au point sur l'objectif. (Voir illustration
ce dernier assez compact pour pouvoir le transporter.
Z vous permet de zoomer sur un sujet avec une dégradation
Contenu du coffret
moindre de la qualité photo qu'avec le zoom numérique. Cette fonction
• Lorsque vous utilisez la fonction zoom, la mise au point peut
légèrement changer. Ajustez de nouveau la mise au point avant de
est disponible uniquement si elle est prise en charge par votre appareil
Objectif, Cache de l'objectif, Capuchon de la monture de l'objectif, Étui,
prendre une photo.
photo. Le mode i-Scene est disponible uniquement sur certains modèles
Mode d'emploi
• Vous pouvez régler la vitesse de zoom de la touche Power Zoom
d'appareils photos.
de l'objectif sur rapide, moyenne ou lente. Pour régler la vitesse du
• Élément optionnel : Filtre
1
Passez au mode P, A, S, M ou i à l'aide de la molette de sélection.
Disposition
A
zoom, utilisez le menu Réglagle de la touche Vitesse sur l'objectif
(Voir illustration
)
2
Appuyez sur [i-Function] sur l'objectif pour sélectionner un réglage.
sur votre appareil photo. A vitesse rapide, le bruit venant de l'objectif
(Voir illustration
E
)
augmente et peut être enregistré dans les vidéos. Consultez le guide
1 Touche i-Function 2 Repère d'installation de l'objectif
• Les réglages offerts peuvent varier en fonction du mode de prise
3 Bague de mise au point 4 Objectif 5 Touche zoom
d'utilisation de votre appareil photo pour plus de détails.
de vue sélectionné.
6 Contacts de l'objectif
• Pour utiliser la fonction Réglagle de la touche Vitesse sur
l'objectif correctement, le micrologiciel de l'appareil photo doit être
Installation et retrait de l'objectif
Mode Prise
Mode Prise
Paramètre
Paramètre
de vue
de vue
à jour. Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge
► Pour fixer l'objectif,
par certains modèles d'appareils photo.
1
E
i
Valeur d'ouverture
A, M
Retirez le cache de l'objectif, le capuchon de la monture de l'objectif et
Utilisation d'un filtre (en option)
le capuchon du boîtier.
Z
P, A, S, M, i
Valeur d'exposition
P, A, S
2
Alignez le repère rouge de l'objectif sur le repère rouge du boîtier.
Avant de placer un filtre sur l'objectif, assurez-vous qu'il est compatible.
Tournez ensuite l'objectif comme indiqué sur l'illustration, jusqu'à ce
Vitesse
Balance des blancs,
Voir les « Caractéristiques techniques " pour la taille de filtre compatible.
S, M
P, A, S, M
B
d'obturation
ISO
qu'il soit en place. (Voir illustration
)
Deutsch
2
Richten Sie die rote Markierung auf dem Objektiv mit der roten
Einstellung
Aufnahmemodus
Vor dem ersten Gebrauch
Markierung des Kameragehäuses aus. Drehen Sie dann wie auf
E
der Abbildung gezeigt das Objektiv, bis es einrastet.
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Samsung-Objektiv entschieden
(siehe Abbildung
B
)
Z
P, A, S, M, i
haben. Die Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch können von
den tatsächlichen Artikeln abweichen. Einige in diesem Handbuch
► Schalten Sie die Kamera zum Abnehmen des Objektivs aus, halten
Verschlusszeit
S, M
beschriebenen Funktionen stehen möglicherweise nicht bei jedem
Sie den Objektiventriegelungsknopf gedrückt und drehen Sie dann
3
Drehen Sie den Fokusring am Objektiv, um die Einstellung
Kameramodell zur Verfügung. Bevor Sie das Objektiv verwenden können,
das Objektiv wie auf der Abbildung gezeigt. (siehe Abbildung
C
)
anzupassen (oder den Zoomfaktor im Z-Modus zu ändern).
D
müssen Sie die Firmware der Kamera aktualisieren. Andernfalls kann die
Fokusring verwenden
(siehe Abbildung
)
4
Farbgebung der Bilder bei manchen Kameramodellen (NX200, NX20,
Stellen Sie das Motiv scharf und nehmen Sie das Foto auf.
Wenn Sie auf der Kamera den Modus „Manueller Fokus" (MF)
NX210, NX1000, NX1100, NX2000, NX300, NX300M und Galaxy NX)
• Im Kameramenü iFn-Einstellung können Sie auswählen,
aktivieren, können Sie das Motiv durch Drehen des Fokusrings von
beeinträchtigt werden. Unter www.samsung.com können Sie die Firmware
welche Elemente beim Drücken der i-Function-Taste am Objekt
Hand scharfstellen.
herunterladen.
erscheinen.
Mit der Kamerafunktion MF-Hilfe lässt sich das Motiv bei
Besonderheiten
• Je nach Kameramodell unterscheiden sich möglicherweise die
Verwendung des manuellen Fokus leichter scharfstellen. Im
im E-Modus verfügbaren Szenen oder Filtereffekte.
Sie können die Power-Zoom-Funktion aktivieren, indem Sie die Zoom-
Kamerahandbuch finden Sie weitere Details.
• Im Z-Modus variiert die Auflösung des Fotos je nach
Taste drücken. Mit der Power-Zoom-Funktion wird durch die Reduktion
i-Function verwenden
Zoomfaktor.
von Unschärfen und Bildrauschen des Objektivs die Aufnahmequalität
von Videos optimiert. Ist das Objektiv gesperrt, lässt sich der
Drücken Sie am Objektiv die i-Function-Taste, um den E- oder
Bildausschnitt vergrößern oder verkleinern
Objektivtubus in das Gehäuse schieben. In dieser handlichen Form
Z-Modus zu verwenden oder die Aufnahmeoptionen zu verändern.
Drücken Sie die Zoom-Taste am Objektiv, um die Brennweite für das
können Sie es leichter mitnehmen.
Im E-Modus können Sie von der Kamera unterstützte Szenen
gewünschte Foto einzustellen. (siehe Abbildung
Auspacken
oder Filtereffekte auswählen. Im Z-Modus verschlechtert sich
die Bildqualität beim Heranzoomen eines Motivs weniger als bei
• Ist auf der Kamera der Autofokus (AF-Modus) aktiviert, dient der
Objektiv, Objektivabdeckung, Objektivabdeckung (Verschluss), Tasche,
Fokusring als Zoomring. Sie können die Brennweite mit dem
Verwendung des Digitalzooms. Diese Funktion kann nur verwendet
Benutzerhandbuch
Fokusring am Objektiv einstellen. (siehe Abbildung
werden, wenn die Kamera sie unterstützt. Der i-Scene-Modus ist nicht
• Optionales Zubehör: Filter
auf allen Kameramodellen verfügbar.
• Möglicherweise ändert sich beim Zoomen der Fokus leicht. Stellen
A
Sie vor dem Aufnehmen eines Fotos das Motiv erneut scharf.
Aufbau
(siehe Abbildung
)
1
Drehen Sie das Modus-Wählrad auf P, A, S, M oder i.
• Die Zoomgeschwindigkeit für die Power-Zoom-Taste am Objektiv
2
1
i-Function-Taste
2
Ansatzmarkierung für Objektivfassung
Drücken Sie am Objektiv [i-Function], um eine Einstellung
lässt sich auf „Schnell", „Mittel" oder „Langsam" einstellen. Sie
Fokusring
Objektiv
Zoom-Taste
Objektivkontakte
auszuwählen. (siehe Abbildung
E
)
3
4
5
6
können die Zoomgeschwindigkeit im Kameramenü Einstellungen
Objektiv anbringen und abnehmen
• Die verfügbaren Einstellungen richten sich nach dem
für die Objektivtastengeschwindigkeit festlegen. Ist für die
► So bringen Sie das Objektiv an:
Aufnahmemodus.
Geschwindigkeit „Schnell" eingestellt, kann mit dem Objektiv ein
vermehrtes Rauschen auftreten, das möglicherweise in Videos
1
Entfernen Sie die beiden Objektivabdeckungen und die
aufgezeichnet wird. Im Kamerahandbuch finden Sie weitere
Gehäuseabdeckung.
Details.
B
C
6
1
E
F
5
• A filter is a precise optical product. Keep away from dust, dirt,
Mount Type
Samsung NX Mount
or scratches. Also, do not try to mount two or more filters at
Filter Size
43 mm
the same time. Doing so may deteriorate the image quality
Max. Diameter
64.8 mm
and cause vignetting (a reduction of an image's brightness or
saturation at the periphery as the viewing angle of the lens is
Length
31 mm
hidden).
Weight (Lens Only, Approx.)
111 g
• In case of a thick framed filter, the vignetting can occur with a
Operating Temperature
0–40 °C
wide-angle lens.
Operating Humidity
5–85 %
Specifications
F
)
Specifications may change without notice for better performance.
SAMSUNG 16-50mm F3.5-5.6
Lens Name
Power Zoom ED OIS
Health and Safety Information
D
)
Focal Length
16–50 mm
Please read the following safety tips carefully for proper and safe use.
Focal Length in 35 mm
24.6–77 mm
• Do not stare at the sun through the lens or camera.
Equivalent
This may cause severe damage to your eyes.
Lens Construction-Elements
9
Warning
• Keep your lens or camera away from small children and pets.
Lens Construction-Groups
8
• Do not store the lens in direct sunlight without the lens cap.
Aspherical Elements
4
Direct sunlight that passes through the lens may combust
ED Elements
1
if it comes into contact with flammable materials.
Caution
• Use only sturdy tripods. Lightweight or unstable tripods
Angle of View
82.6°–31.4°
may fall over and damage the camera.
Maximum Aperture
F3.5–5.6
Minimum Aperture
Lens Storage and Maintenance
G
F22
(See illustration
)
Number of Diaphragm Blades
7
• Store the lens in dry and well ventilated areas.
Minimum Focus Distance (Wide)
0.24 m
• Do not store the lens in areas of high temperature or humidity or in a
closet, car, or confined area where chemicals are stored.
Minimum Focus Distance (Tele)
0.28 m
• Using the power zoom feature may increase battery consumption.
Maximum Magnification
0.24X
• Do not expose the lens to water.
Lens Hood
Optional
• Do not use chemicals such as thinner, alcohol, or benzene to remove dust.
Optical Image Stabilizer
Yes
• 렌즈에 장착된 필터는 정밀 광학 제품이므로 먼지나 오물, 긁힘에
필터 크기
43 mm
주의해 주세요. 또한 필터를 2개 이상 겹쳐 사용하면 렌즈에 따라
최대 지름
64.8 mm
화질 저하와 비네팅(액세서리에 렌즈의 화각이 가려져 이미지의
최대 길이
31 mm
모서리가 어두워지는 현상)이 발생할 수 있으니 2개 이상의 필터를
무게(렌즈 본체만)
약 111 g
동시에 장착하지 마세요.
작동 온도
0~40 °C
• 프레임이 두꺼운 필터의 경우 광각 렌즈에 비네팅이 발생할 수 있습니다.
작동 습도
5~85 %
제품 규격
제품의 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
SAMSUNG 16-50mm F3.5-5.6
모델명
Power Zoom ED OIS
F
안전을 위한 주의 사항
참조)
초점 거리
16~50 mm
35 mm 환산 초점 거리
24.6~77 mm
사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.
렌즈 구성-매
9
D
참조)
렌즈 구성-군
8
• 렌즈나 카메라를 사용하여 태양을 정면으로 바라보지 마세요.
비구면 렌즈
4
시력에 치명적인 손상을 입을 수 있습니다.
• 어린이가 렌즈나 카메라를 만지지 않도록 주의하세요.
ED 렌즈
1
경고
렌즈 화각
82.6°~31.4°
• 렌즈 덮개를 끼우지 않은 상태로 직사광선이 비치는 장소에
최대 개방 조리개
F3.5~5.6
보관하지 마세요. 렌즈를 통과한 직사광선이 불에 타기 쉬운
최소 개방 조리개
F22
물질에 닿을 경우 화재가 발생할 수 있습니다.
주의
• 삼각대는 강도가 높은 제품을 권장합니다. 강도가 약한 삼각대
조리개 날의 수
7
사용 시 삼각대가 쓰러져 카메라가 손상될 수 있습니다.
최단 촬영 거리(Wide)
0.24 m
최단 촬영 거리(Tele)
0.28 m
렌즈 보관 및 유지
최대 촬영 배율
0.24X
• 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요.
G
(그림
참조)
렌즈 후드
미포함
• 벽장, 옷장, 차 안, 온도나 습도가 높은 곳, 방충제, 약품 등이 있는 장소에
손 떨림 보정 기능
있음
보관하지 마세요.
마운트 형식
삼성 NX 마운트
• 파워줌 기능 사용 시 배터리 사용 시간이 짧아질 수 있습니다.
• 렌즈 사용 시 물이 들어가면 제품에 이상이 발생할 수 있으니 주의하세요.
• Un filtre est un produit optique précis. Conservez-le à l'abri de
Type de montage
Monture Samsung NX
la poussière, de la saleté ou des rayures. De même, n'essayez
Dimensions du filtre
43 mm
pas de monter deux filtres ou plus simultanément. Ceci pourrait
détériorer la qualité de l'image et provoquer un phénomène de
Diamètre max.
64,8 mm
vignettage (réduction de la luminosité d'une image ou saturation
Longueur
31 mm
à la périphérie, l'angle de visualisation de l'objectif étant caché).
• En cas de filtre à cadre épais, vous risquez d'obtenir un effet de
Poids (lentille seule, environ)
111 g
vignettage avec un objectif grand angle.
Température de fonctionnement
0 – 40 °C
Caractéristiques techniques
Humidité ambiante tolérée
5 – 85%
Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis pour
SAMSUNG 16-50mm F3.5-5.6
Nom de l'objectif
améliorer les performances.
Power Zoom ED OIS
Longueur de focale
16 – 50 mm
Informations relatives à la santé et à la sécurité
F
)
Longueur de focale en équivalent
Veuillez lire attentivement les conseils de sécurité suivants pour une
24,6 – 77 mm
35 mm
utilisation correcte et sûre.
• Lorsque vous utilisez l'objectif ou l'appareil photo, ne
Nombre de pièces de l'objectif
9
D
)
regardez pas directement le soleil. Vous risqueriez de
Nombre de groupes de l'objectif
8
vous abîmer les yeux.
Lentilles asphériques
4
Avertissement
• Maintenez votre objectif ou votre appareil photo à distance
des enfants en bas âge et des animaux domestiques.
Eléments ED
1
• Ne rangez pas l'objectif en plein soleil sans le cache
Angle de vue
82,6° – 31,4°
de l'objectif. L'objectif pourrait prendre feu si la lumière
Ouverture maximale
F3.5 – 5.6
solaire entre en contact direct avec des matériaux
inflammables.
Ouverture minimale
F22
• Utilisez uniquement des trépieds solides. Des trépieds
Attention
Nombre de lamelles du diaphragme
7
trop légers ou instables risqueraient de tomber et
d'endommager l'appareil photo.
Distance minimale de mise au point
0,24 m
(largeur)
Rangement et entretien de l'objectif
Distance minimale de mise au point
0,28 m
• Rangez l'objectif dans un endroits sec et bien ventilé.
(téléobjectif)
G
• Ne rangez pas l'objectif dans des endroits où la température ou l'humidité sont
(Voir illustration
)
Agrandissement maximum
0,24X
élevées, ou dans un placard, dans un véhicule ou dans tout autre endroit confiné
où des produits chimiques sont entreposés.
Pare-soleil
En option
• L'utilisation de la fonction Power Zoom peut accroître la consommation de la batterie.
Stabilisation optique de l'image
Oui
• Ne jamais exposer l'objectif à l'eau.
• Damit die Funktion Einstellungen für die
Einstellung
Aufnahmemodus
Mindest-Fokusentfernung (Weitwinkel) 0,24 m
Objektivtastengeschwindigkeit richtig verwendet werden
Mindest-Fokusentfernung (Tele)
0,28 m
i
Blendenwert
A, M
kann, muss die Firmware der Kamera auf dem neuesten
Stand sein. Diese Funktion wird möglicherweise von einigen
Max. Lupenvergrößerung
0,24-fach
Belichtungswert
P, A, S
Kameramodellen nicht unterstützt.
Gegenlichtblende
Optional
Weißabgleich, ISO
P, A, S, M
Filter (optional) verwenden
G
(siehe Abbildung
)
Optische Bildstabilisierung
Ja
Überprüfen Sie vor dem Anbringen eines Filters, ob er mit dem Objektiv
Gewindetyp
Samsung NX Bajonett
kompatibel ist. Siehe die „Technische Daten" mit der geeigneten Filtergröße.
Filtergröße
43 mm
• Ein optischer Filter ist ein Präzisionsprodukt. Er sollte vor Staub,
Max. Durchmesser
64,8 mm
Schmutz und Kratzern geschützt werden. Verwenden Sie nicht
mehr als einen Filter gleichzeitig auf dem Objektiv. Dies könnte
Länge
31 mm
zu einer schlechteren Bildqualität und zu Vignettierung führen
Gewicht (nur Linse, ca.)
111 g
(abnehmende Helligkeit eines Bilds oder Sättigung am Rand,
verursacht durch die Einschränkung des Blickwinkels durch
Betriebstemperatur
0–40 °C
das Objektiv).
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs 5–85%
• Wird ein Filter mit breitem Rand zusammen mit einem
Technische Daten können im Sinne einer Leistungsverbesserung
Weitwinkelobjektiv verwendet, kann dies zur Vignettierung führen.
ohne Ankündigung geändert werden.
Technische Daten
Sicherheitsinformationen
SAMSUNG 16-50mm F3.5-5.6
F
Bezeichnung des Objektivs
Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch, damit
)
Power Zoom ED OIS
Sie das Gerät ordnungsgemäß und ohne Sicherheitsrisiko verwenden.
Brennweite
16–50 mm
• Schauen Sie mit Objektiv und Kamera nicht direkt in die
D
35-mm-Äquivalenzbrennweite
24,6–77 mm
)
Sonne. Das kann zu schweren Augenverletzungen führen.
Objektiv – Elemente
9
• Halten Sie das Objektiv und die Kamera von kleinen Kindern
Warnung
und Haustieren fern.
Objektiv – Gruppen
8
• Bewahren Sie das Objektiv bei direkter Sonneneinstrahlung
Asphärische Elemente
4
nicht ohne Objektivabdeckung auf. Direkte
ED-Elemente
1
Sonneneinstrahlung durch das Objektiv kann entzündliche
Bildwinkel
82,6°–31,4°
Materialien verbrennen.
Vorsicht
• Verwenden Sie nur stabile Stative. Leichte oder instabile
Größte Blende
F3.5–5.6
Stative können umfallen und die Kamera beschädigen.
Kleinste Blende
F22
Anzahl an Blendenlamellen
7
Español
D
2
Haga coincidir la marca roja de la lente con la marca roja del
Antes de usar este dispositivo
cuerpo de la cámara. Luego, gire la lente como se muestra en la
ilustración hasta que se ajuste en su sitio. (Ver ilustración
Gracias por adquirir la lente Samsung. Las ilustraciones usadas en
► Para retirar la lente, mantenga pulsado el botón de traba de la lente y
el manual del usuario pueden ser diferentes de los elementos reales.
luego gire la lente como se muestra en la ilustración. (Ver ilustración
Algunas funciones descritas en este manual podrían no estar disponibles
según el modelo de la cámara. Antes de usar la lente, actualice el
Uso del anillo de enfoque
firmware de la cámara. De lo contrario, el color de las imágenes podría
Si define el modo de Enfoque manual (MF) en la cámara, ajuste el
no aparecer correctamente en algunos modelos de cámara (NX200,
enfoque manualmente girando el anillo de enfoque de la lente.
NX20, NX210, NX1000, NX1100, NX2000, NX300, NX300M, y Galaxy
Use la función Asistente MF en la cámara para enfocar más
NX). Entre en www.samsung.com para descargar el firmware.
fácilmente durante el enfoque manual. Consulte el manual de su
Funciones especiales
cámara para conocer más detalles.
Inicie la función Zoom de alto rendimiento pulsando el botón de zoom.
Uso de i-Function
El zoom de alto rendimiento reduce las imágenes borrosas y el ruido
Al pulsar el botón i-Function en la lente, podrá usar el modo E o
de la lente para optimizar la calidad al grabar vídeos. Cuando la
Z, o ajustar algunas opciones de disparo. En el modo E,
lente está bloqueada, el tubo de la lente se desliza hacia dentro del
podrá seleccionar escenas o efectos de filtro que la cámara admita. El
cuerpo, convirtiéndose en una lente lo suficientemente compacta para
modo Z le permite hacer zoom sobre un sujeto con una menor
trasladarla de un lado a otro.
G
degradación de la calidad de la fotografía que con el zoom digital. Esta
Desembalaje
función solo estará disponible si la cámara la admite. El modo i-Scene
Lente, Tapa de la lente, Tapa de montaje de la lente, Funda,
solo está disponible en algunos modelos de cámara.
Manual del usuario
1
Gire el selector de modos hasta P, A, S, M, o i.
• Elemento opcional: Filtro
2
Pulse [i-Function] en la lente para seleccionar una
Diseños
A
(Ver ilustración
)
configuración. (Ver ilustración
• Los ajustes disponibles pueden variar según el modo de disparo.
1
Botón i-Function
2
Índice de montaje de la lente
3
Anillo de enfoque
Lente
Botón de zoom
Contactos de la lente
4
5
6
Ajuste
Modo de disparo
Colocar y retirar la lente
E
► Para colocar la lente,
1
Retire la tapa de la lente, la tapa de montaje de la lente y la
Z
P, A, S, M, i
cubierta del cuerpo.
Velocidad del
obturador
繁體中文
• Do not drop the lens or apply excessive shock to it. The lens is a precise
► 要移除鏡頭,按住鏡頭釋放按鈕,然後如圖所示旋轉鏡頭。
optical product.
C
(見圖
使用本裝置前
• Avoid using the lens anywhere there is a sudden temperature change.
Keep the lens in a plastic bag or a camera case to prevent condensation
使用對焦環
(見圖
感謝您購買三星鏡頭。此使用手冊中的圖片可能與實物不同。視相機
from forming on the inside or outside of the lens.
型號而定,本手冊中描述的部分功能可能無法使用。使用鏡頭前,請
• When carrying or not using the lens, place the lens cap and lens mount
如果已在相機上設定手動對焦(MF)模式,請通過旋轉鏡頭上的對
更新相機的韌體。否則,對於部分相機型號(NX200、NX20、
cover on the lens to prevent contamination from foreign particles and
焦環來手動調整對焦。
NX210、NX1000、NX1100、NX2000、NX300、NX300M 和 Galaxy
protect the lens from scratches.
使用相機上的 MF 輔助功能以使您在手動對焦時更容易對焦。請參
NX),影像中的色彩可能無法正常呈現。請造訪 www.samsung.com
• Do not keep the camera mounted on a tripod without the lens cap.
閱相機的使用說明書以獲得詳細資訊。
以下載韌體。
The inside of the camera can be damaged by direct sunlight.
使用 i-Function
• Check the lens once every year or two for best performance.
特殊功能
• Do not apply excessive force to the front of the lens.
按下鏡頭上的 i-Function 按鈕時,可以使用 E 模式或
• For safe use of the lens, mount or dismount the lens while the camera
按下變焦按鈕啟動強效變焦功能。強效變焦可減少來自鏡頭的模糊
Z,或者調整某些拍攝選項。在 E 模式中,可以選擇
is turned off.
與雜訊,以在錄製影片時優化畫質。鏡頭鎖定時,鏡頭管將滑入鏡
• Samsung is not responsible for any damage incurred by using other
相機支援的拍攝環境或濾光片效果。相對于數位變焦,Z 在
體內,使其足夠緊湊,以便於隨身攜帶。
manufacturers' lenses.
放大時相片畫質損失更少。此功能僅在您的相機支援時適用。
• Make sure to change lenses only in a clean environment and do not put
拆封
i-Scene 模式僅在某些相機型號上適用。
your fingers into the lens mount when mounting the lens. Foreign particles
may affect shooting results or cause a malfunction if they enter the camera
鏡頭、鏡頭蓋、鏡頭接口蓋、鏡頭盒、使用手冊
1
將模式旋鈕轉到 P、A、S、M 或 i。
body or the lens.
選購產品:濾光片
2
按下鏡頭上的 [i-Function] 以選擇設定。 (見圖
• When you turn on the camera, the lens tube automatically extends from
A
版面設計
(見圖
• 視拍攝模式而定,可用設定可能會有所不同。
the lens body. Do not apply force to the front of the lens while the lens tube
is extending. Doing so may damage the lens.
1 i-Function 按鈕 2 鏡頭安裝指標 3 對焦環
設定
拍攝模式
• After you have finished using the zoom button and you are ready to turn
4 鏡頭 5 變焦按鈕 6 鏡頭觸點
E
off the camera, the lens tube slides inside the lens body. Transporting or
storing the lens with any part of the lens tube extended, may damage the
Z
P、A、S、M、i
安裝和拆卸鏡頭
lens. When you finish using the lens, turn it off and retract the lens tube.
S、M
• Do not apply excessive force to the front of the lens while the camera is
快門速度
► 要附加鏡頭:
using the zoom function. Doing so may cause the lens to malfunction.
1
3
旋轉鏡頭上的對焦環或調整設定(或在 Z
移除鏡頭蓋、鏡頭接口蓋和機身蓋。
2
模式中更改變焦率)。
將鏡頭上的紅色標記與相機機身的紅色標記對齊。然後
如圖所示旋轉鏡頭,直到其鎖定到位。(見圖
B
Italiano
• 먼지 제거를 위해 시너, 알코올, 벤젠과 같은 화학 약품을 사용하지 마세요.
► Per rimuovere l'obiettivo, tenete premuto il tasto di rilascio obiettivo,
quindi ruotate l'obiettivo come mostrato nell'illustrazione.
• 렌즈는 정밀 광학 제품이므로 떨어뜨리거나 과도한 충격을 주지 않도록 주의하세요.
Prima dell'uso del dispositivo
(Vedere l'illustrazione
• 급격한 온도 변화가 있는 곳에서는 렌즈 사용을 자제하세요. 렌즈의 외부나 내부에
Grazie per aver acquistato l'obiettivo Samsung. Le immagini presenti
Uso dell'Anello di messa a fuoco
물방울이 생길 때는 비닐 봉투나 카메라 가방에 렌즈를 보관한 후 정상적인 온도에서
in questo manuale possono variare dai prodotti reali. Alcune funzioni
(Vedere l'illustrazione
꺼내어 사용하세요.
descritte in questo manuale possono non essere disponibili in base
• 렌즈를 사용하지 않거나 운송 시 렌즈 덮개와 렌즈 마운트 덮개를 씌워 이물질을
al modello della fotocamera. Prima di utilizzare l'obiettivo, aggiornate
Se impostate la modalità Messa a fuoco manuale (MF) sulla fotocamera,
방지하고 렌즈를 보호하세요.
il firmware della fotocamera. In caso contrario, per alcuni modelli di
regolate la messa a fuoco manualmente ruotando l'anello di messa a
fotocamera il colore potrebbe non apparire correttamente nelle immagini
• 렌즈 덮개 없이 카메라를 삼각대에 부착한 채로 두면 직사광선에 의해 카메라 내부가
fuoco sull'obiettivo.
(NX200, NX20, NX210, NX1000, NX1100, NX2000, NX300, NX300M e
손상될 수 있으니 주의하세요.
Utilizzate la funzione Aiuto MF sulla fotocamera per una messa
Galaxy NX). Visitate il sito www.samsung.com per scaricare il firmware.
• 렌즈의 성능을 유지하려면 1~2년마다 렌즈를 정기 점검하세요.
a fuoco più agevole quando mettete a fuoco manualmente. Fate
Funzioni speciali
riferimento al manuale della fotocamera per ulteriori dettagli.
• 렌즈 앞부분 및 렌즈 전체에 무리한 힘을 가하지 마세요.
Avviate Power Zoom premendo il tasto zoom. Power Zoom riduce la
Uso di i-Function
• 렌즈를 안전하게 사용하기 위해서는 전원을 끈 상태에서 렌즈를 끼우거나 빼세요.
sfocatura e il rumore causati dall'obiettivo per ottimizzare la qualità
• 타사 렌즈의 사용으로 인한 사고, 손상, 고장에 대해서는 제조 회사에서 책임지지
Quando premete il tasto i-Function sull'obiettivo, potete utilizzare la
quando registrate un video. Quando l'obiettivo è bloccato, il tubo
않습니다.
modalità E oppure Z o regolare alcune opzioni di scatto.
dell'obiettivo scorre all'interno del corpo dell'obiettivo rendendolo
Nella modalità E, potete selezionare le scene o gli effetti filtro
• 렌즈 장착 시 반드시 깨끗한 환경에서 교체하고 렌즈 마운트 안에 손을 넣지 않도록
compatto e adatto al trasporto.
supportati dalla fotocamera. Z permette di aumentare lo zoom su
주의하세요. 카메라 본체 또는 렌즈에 이물질이 들어가면 촬영 결과물에 영향을 줄
Apertura dell'imballaggio
un soggetto riducendo la qualità della foto in misura minore rispetto allo
수 있으며 제품에 이상이 발생할 수 있습니다.
Obiettivo, Copriobiettivo, Copri-contatti obiettivo, Custodia,
Zoom digitale. Questa funzione è disponibile solo se supportata dalla
• 카메라의 전원을 켜면 경통이 자동으로 렌즈 밖으로 나옵니다. 이 때 렌즈 앞 부분에
Manuale dell'utente
fotocamera. La modalità i-Scene è disponibile soltanto per alcuni modelli
무리한 힘을 가하면 렌즈가 손상될 수 있으니 주의하세요.
di fotocamera.
• Elemento opzionale: filtro
• 줌 기능 사용 후 카메라의 전원을 끄면 경통이 렌즈 안으로 들어갑니다. 렌즈의
1
A
Ruotate la ghiera di selezione su P, A, S, M oppure i.
Layout
(Vedere l'illustrazione
)
경통이 튀어나온 상태로 이동하거나 보관할 경우 렌즈가 파손될 수 있으므로 사용
2
Premete [i-Function] sull'obiettivo per selezionare
후에는 카메라의 전원을 끄세요.
1 Tasto i-Function 2 Indice montaggio obiettivo 3 Anello di messa a fuoco
un'impostazione. (Vedere l'illustrazione
4 Obiettivo 5 Tasto Zoom 6 Contatti obiettivo
• 줌 기능이 작동 중일 때는 렌즈 앞 부분에 무리한 힘을 가하지 마세요. 고장의
• Le impostazioni disponibili potrebbero variare in base alla
Montaggio e rimozione dell'obiettivo
원인이 될 수 있습니다.
modalità di scatto.
► Per montare l'obiettivo,
Impostazione
Modalità Scatto
1
Rimuovete il copriobiettivo, il copri-contatti obiettivo e il tappo
E
del corpo.
2
Z
P, A, S, M, i
Allineate il segno rosso sull'obiettivo con il segno rosso sul corpo
della fotocamera. Quindi, ruotate l'obiettivo come mostrato
Tempo di posa
nell'illustrazione, fino a bloccarlo in sede. (Vedere l'illustrazione
B
)
Português (Brasil)
• N'utilisez pas de produits chimiques tels que du diluant, de l'alcool ou du
► Para remover a lente, prima sem soltar o botão de acionamento da
benzène pour retirer la poussière.
lente e gire a lente como mostra a ilustração. (Ver ilustração
Antes de usar esse dispositivo
• Ne laissez pas tomber l'objectif et ne le soumettez pas à des chocs excessifs.
Usando o Anel de foco
L'objectif est un produit optique précis.
Obrigado por comprar a lente Samsung. As ilustrações usadas neste
Se você configurar o modo Foco Manual (MF) na sua câmera, ajuste o
• Évitez d'utiliser l'objectif en cas de changements de température soudains.
manual do usuário podem diferir dos itens reais. Algumas funções
Conservez l'objectif dans un sac en plastique ou un étui d'appareil photo pour
descritas nesse manual poderão não estar disponíveis dependendo
foco manualmente girando o anel de foco da lente.
éviter la formation de condensation à l'intérieur ou à l'extérieur de l'objectif.
do modelo da câmera. Antes de usar a lente, por favor atualize o
Use a função Assistência MF na câmera para focar mais
• Lors du transport ou lorsque vous n'utilisez pas l'objectif, placez le cache de
firmware da câmera. De outro modo, a cor das imagens poderá não
facilmente quando você focar manualmente. Consulte o manual
l'objectif et le capuchon de la monture de l'objectif sur l'objectif afin d'éviter toute
de sua câmera para obter mais detalhes.
surgir corretamente em alguns modelos de câmera (NX200, NX20,
contamination due à des particules étrangères et de protéger l'objectif contre
NX210, NX1000, NX1100, NX2000, NX300, NX300M e Galaxy NX).
les rayures.
Usando i-Function
Visite www.samsung.com para transferir o firmware.
• Ne laissez pas l'appareil photo installé sur un trépied sans le cache de l'objectif.
Quando você premir o botão i-Function da lente, você pode usar o modo
La lumière solaire peut endommager l'intérieur de l'appareil photo.
Funcionalidades especiais
E ou Z ou ajustar algumas opções de fotografia. No modo
• Vérifiez l'objectif tous les ans ou tous les deux ans pour obtenir un meilleur
Inicie a funcionalidade Power Zoom pressionando o botão de zoom.
E, você pode selecionar cenas ou efeitos de filtro compatíveis
rendement.
com a sua câmera. Z permite que você aumente o zoom em um
Power Zoom reduz o desfoque e o ruído da lente para otimizar a
• Ne forcez pas sur l'avant de l'objectif.
objecto com menos degradação da qualidade da foto, do que com o
qualidade quando gravar um vídeo. Quando a lente estiver bloqueada,
• Pour une utilisation sûre de l'objectif, installez-le ou désinstallez-le lorsque
zoom Digital. Essa funcionalidade está disponível apenas quando a sua
o tubo da lente desliza para o interior do corpo da lente tornando-a
l'appareil photo est éteint.
câmera a suporta. O modo i-Scene está disponível somente em alguns
compacta o suficiente para ser transportada.
• Samsung décline toute responsabilité en cas de dommages causés par
modelos de câmera.
Desembalando
l'utilisation d'objectifs fournis par d'autres fabricants.
1
Gire o disco de seleção de modo para P, A, S, M ou i.
• Assurez-vous de toujours changer l'objectif dans un environnement propre et ne
Lente, Capa da lente, Capa do encaixe da lente, Bolsa, Manual do
2
Prima [i-Function] na lente para selecionar uma configuração.
placez pas vos doigts sur la monture de l'objectif lors de l'installation de celui-ci.
Usuário
(Ver ilustração
E
Les particules étrangères peuvent influer sur les résultats des prises de vue ou
• Item opcional: Filtro
entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil photo en cas de contact avec
• Dependendo do modo de fotografia as configurações disponíveis
Layouts
A
le boîtier ou l'objectif.
(Ver ilustração
)
podem ser diferentes.
• Lorsque vous allumez l'appareil photo, le tube de l'objectif sort automatiquement
Botão i-Function
Guia de montagem da lente
Anel de foco
1
2
3
Configurações Modo de fotografia
du corps de l'objectif. N'appliquez aucune force sur la partie avant de l'objectif
4
Lente
5
Botão de zoom
6
Contatos da lente
lorsque le tube de l'objectif est en train de sortir. En effet, vous risquez
E
d'endommager l'objectif.
Colocar e retirar a lente
• Une fois que vous avez terminé d'utiliser la touche zoom et que vous êtes prêt
Z
P, A, S, M, i
► Para colocar a lente,
à éteindre l'appareil photo, le tube de l'objectif se rétracte à l'intérieur du corps
1
Retire a capa da lente, a capa do encaixe da lente e a tampa
Velocidade do
de l'objectif. Si vous transportez ou rangez l'objectif avec une partie du tube de
l'objectif encore sorti, vous risquez d'endommager l'objectif. Lorsque vous avez
do corpo.
obturador
fini d'utiliser l'objectif, éteignez-le et rétractez le tube de l'objectif.
2
Alinhe a marca vermelha na lente à marca vermelha no corpo da
3
Gire o anel de foco na lente para ajustar a configuração
• N'appliquez aucune force excessive sur la partie avant de l'objectif lorsque
câmera. De seguida, gire a lente, como mostra a ilustração, até
(ou para alterar a taxa de zoom no modo Z).
l'appareil photo utilise la fonction zoom. En effet, il est possible que cela entraîne
que se prenda no lugar. (Ver ilustração
B
)
4
Foque e tire a fotografia.
un dysfonctionnement de l'objectif.
Türkçe
Aufbewahrung und Pflege des Objektivs
► Lensi çıkarmak için, lens çıkarma düğmesine basılı tutun ve ardından
Bu cihazı kullanmadan önce
lensi resimde gösterildiği gibi çevirin. (Bkz. Resim
• Bewahren Sie das Objektiv an einem trockenen und ausreichend belüfteten Ort auf.
Odak Halkasını Kullanma
• Bewahren Sie das Objektiv weder bei hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit
Samsung Lens satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu manuelde
noch in einem Schrank, Auto oder geschlossenen Raum auf, in dem Chemikalien
kullanılan çizimler gerçek parçalardan farklı olabilir. Bu manuelde
Fotoğraf makinesindeki Manuel Odak (MF) modunu ayarlarsanız, lenste
gelagert werden.
• Beim Verwenden der Power-Zoom-Funktion wird möglicherweise mehr Akkuladung
açıklanan bazı işlevler fotoğraf makinesi modeline bağlı olarak
odak halkasını döndürerek odağı manuel olarak ayarlayın.
verbraucht.
kullanılamayabilir. Lensi kullanmadan önce, lütfen fotoğraf makinesinin
Manuel olarak odaklandığınızda daha kolay odaklanmak için
• Das Objektiv darf nicht mit Wasser in Berührung kommen.
fotoğraf makinesindeki MF Yardımı işlevini kullanın. Ayrıntılı bilgi
yazılımını güncelleyin. Aksi halde, görüntülerdeki renk bazı fotoğraf
• Verwenden Sie zur Reinigung keine Chemikalien wie Verdünner, Alkohol oder Benzin.
makinesi modelleri (NX200, NX20, NX210, NX1000, NX1100,
için fotoğraf makinenizin kılavuzuna bakın.
• Lassen Sie das Objektiv nicht fallen und vermeiden Sie starke Stöße. Bei diesem
NX2000, NX300, NX300M ve Galaxy NX) için doğru görünmeyebilir.
i-Function kullanımı
Objektiv handelt es sich um ein optisches Präzisionserzeugnis.
• Verwenden Sie das Objektiv nicht an Orten mit plötzlichen Temperaturschwankungen.
www.samsung.com sitesini ziyaret ederek yazılımı indirin.
Lensteki i-Function düğmesine bastığınızda, bazı çekim seçeneklerini
Bewahren Sie das Objektiv in einer Plastik- oder Kameratasche auf, um Kondensation
Özel özellikler
ayarlamak için E modunu veya Z öğesini kullanabilirsiniz.
im oder am Objektiv zu vermeiden.
• Bringen Sie zum Transport und bei Nichtbenutzung des Objektivs beide
Yakınlaştırma düğmesine basarak Güç Yakınlaştırma özelliğini başlatın.
E modunda, fotoğraf makinesinin desteklediği sahneleri veya filtre
Objektivabdeckungen an, um Verunreinigungen durch Fremdkörper und ein Verkratzen
efektlerini seçebilirsiniz. Z, Dijital yakınlaştırmaya göre fotoğraf
Güç Yakınlaştırma, videoyu kaydederken çekim kalitesini optimize etmek
des Objektivs zu vermeiden.
için lensteki bulanıklığı ve gürültüyü düşürür. Lens kilitlendiğinde, lens
kalitesi daha az bozularak subjeye yakınlaştırmanıza olanak sağlar. Bu
• Ohne Objektivabdeckung sollten Sie die Kamera nicht auf einem Stativ stehen lassen.
borusu lens gövdesinin içine kayarak yeterince taşımak için kompakt
özellik, yalnızca fotoğraf makineniz desteklediğinde kullanılabilir. i-Scene
Die Kamera kann durch direkte Sonneneinstrahlung innen beschädigt werden.
bir hale getirir.
modu sadece bazı kamera modellerinde vardır.
• Für eine optimale Funktionsfähigkeit sollten Sie das Objektiv alle ein bis zwei Jahre
Paketi açma
1
Mod düğmesini döndürün ve P, A, S, M veya i olarak
überprüfen.
• Am Vorderteil des Objektivs sollte keine übermäßige Krafteinwirkung erfolgen.
ayarlayın.
• Zur Sicherheit sollten Sie das Objektiv nur bei ausgeschalteter Kamera anbringen
Lens, Lens kapağı, Lens arka kapağı, Çanta, Kullanım kılavuzu
2
Bir ayar seçmek için lenste [i-Function] düğmesine basın.
• İsteğe bağlı öğeler: Filtre
bzw. abnehmen.
(Bkz. Resim
E
)
• Samsung haftet nicht für Schäden, die durch Objektive anderer Hersteller entstehen.
Yerleşimler
A
(Bkz. Resim
)
• Wechseln Sie das Objektiv nur in einer sauberen Umgebung und berühren Sie
• Kullanabileceğiniz ayarlar çekim moduna bağlı olarak değişir.
i-Function düğmesi
Lens montaj işareti
Odak halkası
die Innenseite des Objektivs beim Anbringen nicht mit den Fingern. Fremdkörper
1
2
3
beeinträchtigen möglicherweise das Aufnahmeergebnis oder verursachen bei
4
Lens
5
Yakınlaştırma düğmesi
6
Lens Kapağı
Ayar
Çekim modu
Eindringen in die Kamera oder das Objektiv eine Fehlfunktion.
Lensi Takma ve Çıkarma
• Beim Einschalten der Kamera fährt der Objektivtubus automatisch aus dem Gehäuse.
E
Beim Ausfahren des Tubus darf am Vorderteil des Objektivs keine Kraft einwirken.
► Lensi takmak için,
Z
P, A, S, M, i
Andernfalls kann das Objektiv beschädigt werden.
1
Lens kapağını, lens arka kapağını ve gövde kapağını çıkarın.
• Wenn Sie die Zoom-Taste nicht mehr verwenden und die Kamera ausschalten
Deklanşör hızı
möchten, muss der Objektivtubus ins Gehäuse eingefahren werden. Transportieren
2
Lens üzerindeki kırmızı işaret ile fotoğraf makinesi gövdesi
oder lagern Sie das Objektiv nicht mit einem teilweise ausgefahrenen Tubus, um
3
Lensteki odak halkasını çevirerek ayarı ayarlayın
üzerindeki kırmızı işareti aynı hizaya getirin. Ardından, yerine
Schäden zu vermeiden. Schalten Sie das Objektiv aus, wenn Sie es nicht mehr
(veya Z modunda yakınlaştırma oranını değiştirin).
oturuncaya kadar lensi resimde gösterildiği gibi çevirin.
verwenden, und fahren Sie den Tubus ein.
4
Odaklanın ve fotoğrafı çekin.
• Am Vorderteil des Objektivs darf keine Kraft einwirken, wenn Sie mit der Kamera
(Bkz. Resim
B
)
zoomen. Dadurch kann eine Fehlfunktion des Objektivs verursacht werden.
3
Gire el anillo de enfoque en la lente para definir el ajuste
Uso de un filtro (opcional)
(Ver ilustración
(o para cambiar el nivel de zoom en el modo Z).
Antes de colocar un filtro en la lente, asegúrese de que sea compatible.
B
)
4
Enfoque y capture la fotografía.
Consulte "Especificaciones" para ver los tamaños de filtro compatibles.
• Para seleccionar los elementos que aparecerán al pulsar el
• Un filtro es un producto óptico preciso. Manténgalo lejos del
C
)
botón i-Function en la lente, puede utilizar el menú Ajustes iFn
polvo, la suciedad o los arañazos. No intente montar dos o más
D
(Ver ilustración
)
filtros al mismo tiempo. Si lo hace podría deteriorar la calidad
de la cámar
de la imagen y provocar un efecto de viñeta (la reducción del
brillo o la saturación de una imagen en la periferia, ocultando el
E
ángulo de visión del lente).
Z
• En el caso de los filtros de marco ancho, el efecto viñeta se
puede producir con una lente de ángulo amplio.
Especificaciones
SAMSUNG 16-50mm F3.5-5.6
Nombre de la lente
Power Zoom ED OIS
Distancia focal
16–50 mm
Distancia focal en equivalente a 35 mm 24,6–77 mm
Construcción de la lente - Elementos 9
Construcción de la lente - Grupos
8
Elementos Asféricos
4
Elementos ED
1
E
)
Vista angular
82,6°–31,4°
Apertura máxima
F3.5–5.6
Ajuste
Modo de disparo
Apertura mínima
F22
Número de láminas del diafragma
7
i
Valor de apertura
A, M
Valor de
Distancia mínima de enfoque (Wide)
0,24 m
P, A, S
exposición
Distancia mínima de enfoque (Tele)
0,28 m
Amplificación máxima
0,24X
Balance de
S, M
P, A, S, M
blancos, ISO
Cubierta de la lente
Opcional
規格
SAMSUNG 16-50mm F3.5-5.6
D
鏡頭名稱
E
Power Zoom ED OIS
16–50 mm
焦距
Z
相當於 35 mm 的焦距
24.6–77 mm
放大或縮小
9
鏡頭結構-元件
鏡頭結構-組
8
4
非球面鏡片元件
ED 元件
1
82.6°–31.4°
視角
最大光圈
F3.5–5.6
F22
最小光圈
光圈葉片數
7
0.24 m
最小焦距(廣角)
最小焦距(長焦)
0.28 m
E
0.24X
最大放大倍率
鏡頭遮光罩
選購
光學影像穩定器
設定
拍攝模式
使用濾光片(選購)
鏡頭座類型
三星 NX 接環
i
A、M
光圈值
43 mm
濾光片尺寸
P、A、S
曝光值
最大直徑
64.8 mm
白平衡,ISO P、A、S、M
31 mm
長度
重量(僅鏡頭,約略值)
111 g
0–40 °C
操作溫度
操作濕度
5–85%
Utilizzo di un Filtro (opzionale)
Prima di mettere un filtro sull'obiettivo, accertatevi che sia compatibile.
C
)
Z
Fate riferimento a "Specifiche" per il formato compatibile del filtro.
• Un filtro è un prodotto di ottica di precisione. Conservatelo
D
)
lontano da polvere, sporco e proteggetelo da graffi. Inoltre, non
provate a montare due o più filtri contemporaneamente. In caso
contrario, potreste deteriorare la qualità dell'immagine e causare
vignettature (riduzione della luminosità o della saturazione
E
di un'immagine alla periferia, essendo l'angolo di visuale
dell'obiettivo nascosto).
Z
• Nel caso di un filtro per fotogrammi spesso, la vignettatura
potrebbe verificarsi con un obiettivo grandangolare.
Specifiche
SAMSUNG 16-50mm F3.5-5.6
Nome della lente
Power Zoom ED OIS
Lunghezza focale
16 – 50 mm
Lunghezza focale equivalente 35 mm 24,6 – 77 mm
Composizione obiettivo-Elementi
9
Composizione obiettivo-Gruppi
8
Elementi asferici
4
E
)
Elementi ED
1
Angolo di visualizzazione
82,6° – 31,4°
Apertura massima
F3.5 – 5.6
Impostazione
Modalità Scatto
Apertura minima
F22
Numero di lamelle del Diaframma
7
i
Diaframma
A, M
Distanza focale minima (Ampia)
0,24 m
Valore di esposizione
P, A, S
Distanza focale minima (Tele)
0,28 m
Bilanciamento del
S, M
P, A, S, M
Ingrandimento massimo
0,24X
Bianco, ISO
• Para selecionar os itens que irão surgir quando premir o botão
• Um filtro é um produto ótico de precisão. Mantenha-o longe de
C
)
i-Function na lente, você pode usar o menu Configurações iFn
poeira, sujeira ou arranhões. Além disso, não tente montar dois
D
)
em sua câmera.
ou mais filtros de cada vez. Ao faze-lo, você poderá deteriorar
(Ver ilustração
• As cenas ou efeitos de filtro disponíveis no modo E
a qualidade da imagem e causar vinheta (a redução do brilho
podem variar dependendo do modelo da câmera.
e saturação da imagem na periferia, uma vez que o ângulo de
visão da lente fica oculto).
• Se você selecionar Z, a resolução da foto irá variar de
acordo com a taxa de zoom.
• No caso de um filtro enquadrado espesso, o efeito de vinheta
pode ocorrer com lentes grande angulares.
Aumentar ou diminuir o zoom
Especificações
Configure a distância focal para a foto que você está compondo
premindo o botão de zoom na lente. (Ver ilustração
F
)
SAMSUNG 16-50mm F3.5-5.6
Nome della lente
• Se você configurar o modo Foco automático (AF) na sua
Power Zoom ED OIS
câmera, o anel de foco funciona como o anel de zoom. Você
Distância Focal
16 – 50 mm
pode também configurar a distância de foco girando o anel de
D
foco da lente. (Ver ilustração
)
Distância focal no equivalente
24,6 – 77 mm
a 35 mm
• Quando você usa a função de zoom, o foco pode ser
ligeiramente alterado. Ajuste o foco novamente antes de você
Construção da lente-Elementos
9
tirar uma foto.
Construção da lente-Grupos
8
• Você pode configurar a velocidade de zoom do botão Power
Zoom da lente para rápida, média ou lenta. Para configurar
Elementos asféricos
4
a velocidade do zoom, use o menu Configurações de
Elementos ED
1
)
velocidade do botão da lente Power Zoom em sua câmera.
Ângulo de visão
82,6° – 31,4°
Na velocidade rápida, o ruído da lente aumenta e pode ser
gravado nos vídeos. Consulte o manual de sua câmera para
Abertura máxima
F3.5 – 5.6
obter mais detalhes.
Abertura mínima
F22
Configurações
Modo de fotografia
• Para usar a funcionalidade Configurações de velocidade do
Número de lâminas do diafragma 7
botão da lente Power Zoom corretamente, você deve manter
i
Valor da abertura
A, M
o firmware da sua câmera atualizado. Essa funcionalidade
Distância focal mínima (Amplo)
0,24 m
Valor da
poderá não ser suportada por alguns modelos de câmeras.
P, A, S
Distância focal mínima (Tele)
0,28 m
exposição
Usando um Filtro (opcional)
(Ver ilustração
G
)
Ampliação máxima
0,24X
Equilíbrio de
S, M
P, A, S, M
branco, ISO
Antes de colocar um filtro na lente, certifique-se de que é compatível.
Para-sol da lente
Opcional
Consulte "Especificações" para obter informações de tamanhos de filtros
Estabilizador óptico de imagem
Sim
compatíveis.
Tipo de encaixe
Encaixe Samsung NX
• Filtre hassas bir optik üründür. Tozdan, kirden veya
C
)
çizilmelerden uzak tutun. Aynı zamanda aynı anda iki veya
(Bkz. Resim
D
)
daha fazla filtre monte etmeye çalışmayın. Bunu yapmanız,
görüntü kalitesini bozabilir ve parlaklık azalmasına sebep olabilir
E
(lensin görüş açısı gizli olduğundan görüntünün çevresindeki
Z
parlaklığının veya doygunluğunun kaybolması).
• Kalın çerçeveli filtre bulunması durumunda geniş açılı lens ile
eskitme oluşabilir.
Teknik özellikler
SAMSUNG 16-50mm F3.5-5.6
Lens Adı
Power Zoom ED OIS
Odak Uzunluğu
16–50 mm
35 mm Eşdeğerde Odak
24,6–77 mm
Uzunluğu
Lens Yapı Elemanları
9
Lens Yapı Grupları
8
Asferik Elementler
4
ED Elemanları
1
Görüş Açısı
82,6°–31,4°
Maksimum Diyafram Açıklığı
F3.5–5.6
Minimum Diyafram Açıklığı
F22
Ayar
Çekim modu
Diyafram Bıçağı Sayısı
7
i
Diyafram değeri
A, M
Minimum Odak Uzaklığı (Geniş)
0,24 m
Poz değeri
P, A, S
Minimum Odak Uzaklığı (Uzak)
0,28 m
S, M
Beyaz dengesi, ISO P, A, S, M
Maksimum Büyütme
0,24X
Lens temas noktaları
Isteğe bağlı
Optik Görüntü Sabitleyici
Evet
Düzenek Türü
Samsung NX montaj
G
)
健康與安全資訊
鏡頭的儲存與維護
G
(Vedere l'illustrazione
)

Advertisement

   Summary of Contents for Samsung 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS

  • Page 1

    Adjust the focus again before you capture a photo. 24.6–77 mm • Do not stare at the sun through the lens or camera. • Samsung is not responsible for any damage incurred by using other 相機支援的拍攝環境或濾光片效果。相對于數位變焦,Z 在 lens body making it compact enough to carry around.

  • Page 2

    Elementer i objektivkonstruktion Advarsel • Opbevar kamera og objektiv utilgængeligt for børn og dyr. • Samsung er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå ved brug af • Når du bruger zoomfunktionen, ændres fokusset muligvis en andre producenters objektiver. objektivrøret ind i objektivet så det er kompakt og kan transporteres.

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: