Download Print this page

Samsung 16mm F2.4 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

User
Manual
A
SAMSUNG 16mm F2.4
1
SAMSUNG 20mm F2.8
SAMSUNG 30mm F2
ENG / KOR / FRE / GER / SPA / T.CHI / ITA / POR (BRA) / TUR / RUS / SWE / FIN / DUT / DAN / NOR / S.CHI
This User Manual has been specially designed to guide you through the basic functions and features of your device.
Please read the User Manual carefully to ensure safe and correct use.
2
Using i-Function
When you use a flash in situations where the distance between the subject and
the camera is close, the flash light may be partially blocked by the lens or a lens
Before Using This Device
When you press the i-Function button on the lens, you can use the E mode
or Z or adjust some shooting options. In the E mode, you can select
hood. To ensure proper lighting, remove the lens hood or adjust the distance
Thank you for purchasing the Samsung Lens. The illustrations in this manual are
between the camera and subjects.
scenes or filter effects that your camera supports. Z allows you to zoom in on
based on the SAMSUNG 20mm F2.8 lens. The illustrations used in this manual
a subject with less degradation of photo quality than the Digital zoom. This feature
Using a Filter (optional)
may differ from the actual items. Some functions described in this manual may not
is available only when your camera supports it. i-Scene mode is available only on
be available depending on the camera model. Update the firmware of the camera
some camera models.
Before putting a filter on the lens, make sure it is compatible. Refer to
body and lens. Visit www.samsung.com to download the firmware.
1
"Specifications" for compatible filter size.
Rotate the mode dial to P, A, S, M, or i.
Unpacking
2
• A filter is a precise optical product. Keep away from dust, dirt, or scratches.
Press [i-Function] on the lens to select a setting. (See illustration D)
Lens, Lens cap, Lens mount cover, Case (Optional item for 20 mm F2.8 lens),
Also, do not try to mount two or more filters at the same time. Doing so
Available settings may differ depending on the shooting mode.
User manual
may deteriorate the image's quality and cause vignetting (a reduction of
• Optional Item: Hood, Filter
Setting
Shooting mode
Setting
Shooting mode
an image's brightness or saturation at the periphery as the viewing angle
of the lens is hidden).
Layouts
(See illustration A)
E
i
Aperture value
A, M
• In case of a thick framed filter, the vignetting can occur with a wide-
1
Lens mount index
2
Lens
3
Focus ring
4
i-Function button
Z
P, A, S, M, i
Exposure value
P, A, S
angle lens.
5
Lens information contacts
Shutter speed
S, M
White Balance, ISO
P, A, S, M
Specifications
Attaching and Removing the Lens
3
Rotate the focus ring on the lens to adjust the setting (or to change the
Lens Name
► To attach the lens,
zoom rate in Z mode).
Focal Length
1
Remove the lens cap, lens mount cover, and body cap.
4
Focus and capture the photo.
Focal Length in 35 mm Equivalent
2
Align the red mark on the lens with the red mark on the camera body.
• To select the items that will appear when you press the i-Function button
Lens Construction-Elements
Then, rotate the lens as shown in the illustration until it locks into place.
on the lens, you can use the iFn Customizing menu on your camera.
Lens Construction-Groups
(See illustration B)
• Available scenes or filter effects in the E mode may vary
Aspherical Elements
► To remove the lens, press and hold the lens release button, and then rotate the
depending on the camera model.
lens as shown in the illustration. (See illustration C)
Angle of View
• If you select Z, the photo resolution will vary according to the
Using the focus ring
zoom rate.
Maximum Aperture
• Samsung 30mm F2 lens does not have i-Function button, and some
Minimum Aperture
In the MF mode, adjust the focus manually by rotating the focus ring on the lens.
features are not supported.
You can select the MF mode on the camera.
Number of Diaphragm Blades
Minimum Focus Distance
Using a Lens Hood (optional)
(See illustration E)
Do not apply excessive force to the front of the lens while the camera is
Maximum Magnification
using auto focus (AF). Doing so may cause the lens to malfunction.
To prevent deterioration of image quality by blocking out unnecessary light, use
Lens Hood
a lens hood.
Use the MF Assist function on the camera to aid with manual focusing.
Optical Image Stabilizer
Refer to your camera manual for more details.
한국어
i-Function 사용하기
필터 사용하기(별매품)
사용하기 전에
렌즈의 i-Function 버튼을 누르면 E 모드, Z을 사용하거나 일부 촬영
필터의 크기가 렌즈와 호환되는지 확인한 후('제품 규격' 참조) 렌즈의 앞면에 장착하세요.
옵션을 설정할 수 있습니다. E 모드를 사용하면 카메라가 지원하는 장면 모드
• 렌즈에 장착된 필터는 정밀 광학 제품이므로 먼지나 오물, 긁힘에 주의해
SAMSUNG 렌즈를 구입해 주셔서 감사합니다. 설명서에 사용된 이미지는 SAMSUNG
또는 필터 효과를 선택해 촬영할 수 있습니다. Z을 사용하면 디지털 줌보다 이미지
주세요. 또한 필터를 2개 이상 겹쳐 사용하면 렌즈에 따라 화질 저하와 비네팅
20mm F2.8 렌즈를 바탕으로 하였습니다. 설명서에 사용된 이미지는 실제와 다를 수
손상을 줄이며 원하는 장면을 확대해 촬영할 수 있습니다. 단, 카메라에서 i-Function
(액세서리에 렌즈의 화각이 가려져 이미지의 모서리가 어두워지는 현상)이
있습니다. 카메라 모델에 따라서 지원되는 기능이 다를 수 있습니다. 카메라 본체와 렌즈의
기능을 지원하는 경우에만 사용할 수 있습니다. i-Scene은 일부 카메라 모델에서만
발생할 수 있으니 2개 이상의 필터를 동시에 장착하지 마세요.
펌웨어를 업데이트 하세요. www.samsung.com/sec 에서 펌웨어를 내려받으세요.
사용할 수 있습니다.
• 프레임이 두꺼운 필터의 경우 광각 렌즈에 비네팅이 발생할 수 있습니다.
구성품
1
모드 다이얼을 P, A, S, M 또는 i에 맞춤
렌즈, 렌즈 덮개, 렌즈 마운트 덮개, 휴대용 파우치(20 mm F2.8 lens의 경우 별매품),
2
제품 규격
렌즈의 [i-Function] 눌러 원하는 설정 선택(그림 D 참조)
사용 설명서
• 촬영 모드에 따라 선택할 수 있는 설정이 다릅니다.
모델명
• 별매품: 후드, 필터
초점 거리
설정
촬영 모드
설정
촬영 모드
각 부분의 명칭
(그림 A 참조)
35 mm 환산 초점 거리
E
i
조리개 값
A, M
렌즈 구성-매
1
렌즈 마운트 결합점
2
렌즈
3
초점 링
4
i-Function 버튼
Z
P, A, S, M, i
5
렌즈 정보 접점
노출 보정
P, A, S
렌즈 구성-군
셔터 속도
S, M
화이트 밸런스, ISO
P, A, S, M
비구면 렌즈
렌즈 끼우기/빼기
렌즈 화각
► 렌즈를 끼우려면
3
렌즈의 초점 링을 돌려 원하는 옵션 선택(Z에서는 줌 배율 변경)
최대 개방 조리개
1
4
렌즈 덮개, 렌즈 마운트 덮개와 본체 마운트 덮개를 제거하세요.
초점 확인 후 촬영
최소 개방 조리개
2
카메라 본체의 렌즈 마운트 인덱스(빨간색)와 렌즈 마운트 결합점(빨간색)을 일치시킨
• 카메라 본체의 iFn 선택 기능을 사용하여 i-Function 버튼을 눌렀을 때
조리개 날의 수
후, 찰칵 소리가 날 때까지 그림과 같이 렌즈를 돌려서 끼우세요.(그림 B 참조)
나타나는 설정 항목을 선택할 수 있습니다.
최단 촬영 거리
• E 모드에서 선택할 수 있는 장면 모드 및 필터 효과는 카메라 모델에
► 렌즈를 빼려면 렌즈 분리 버튼을 누른 채로 그림과 같이 렌즈를 돌리세요.(그림 C 참조)
최대 촬영 배율
따라 다를 수 있습니다.
렌즈 후드
초점 링 사용하기
• Z을 사용하면 줌 배율에 따라 사진의 해상도가 달라집니다.
손 떨림 보정 기능
수동 초점(MF)을 설정한 경우 초점 링을 돌려 초점을 맞추세요.
• SAMSUNG 30mm F2 렌즈에는 i-Function 버튼이 없으며 일부 기능은
마운트 형식
수동 초점(MF) 기능은 카메라 본체의 메뉴에서 설정할 수 있습니다.
지원되지 않습니다.
필터 크기
자동 초점(AF) 기능이 작동 중일 때는 렌즈 앞부분에 무리한 힘을 가하지
렌즈 후드 사용하기(별매품)
(그림 E 참조)
최대 지름
마세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
최대 길이
불필요한 빛을 차단하여 화질 저하를 방지하려면 렌즈 후드를 사용하세요.
카메라 본체의 MF Assist 기능을 사용하면 좀 더 편리하게 초점을 맞출
무게(렌즈 본체만)
플래시 사용 시 피사체와의 거리에 따라 렌즈나 렌즈 후드에 의해 빛이 차단될
수 있습니다. MF Assist 기능에 대한 자세한 설명은 카메라 설명서를
작동 온도
참조하세요.
수 있습니다. 플래시를 사용할 때에는 렌즈 후드를 제거하고 피사체와 렌즈
사이의 거리를 조절하세요.
작동 습도
Réglez la fonction Assistant MF pour faciliter la mise au point manuelle.
• Les objectifs Samsung 30mm F2 ne disposent pas de bouton i-Function, et
Reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil photo pour plus
certaines fonctionnalités ne sont pas prises en charge.
Avant d'utiliser cet appareil
d'informations.
Utilisation d'un parasoleil (en option)
Merci d'avoir acheté l'objectif Samsung. Les illustrations de ce manuel font
Utilisation de i-Function
référence à l'objectif SAMSUNG 20mm F2.8. Les illustrations utilisées dans le
Pour éviter toute dégradation de la qualité des images, utilisez un parasoleil afin
manuel peuvent différer par rapport au produit fourni. Selon le modèle de votre
Lorsque vous appuyez sur le bouton i-Function de l'objectif, vous pouvez utiliser le
de réduire la luminosité.
appareil photo, certaines fonctionnalités décrites dans ce manuel peuvent ne pas
mode E ou Z, ou bien régler certaines options de prise de vue. En mode
Lorsque vous utilisez un flash dans des situations où la distance entre
être disponibles. Mettre à jour le micrologiciel du boîtier de l'appareil photo et de
E, vous pouvez sélectionner des scènes ou des effets de filtre pris en charge
le sujet et l'appareil photo est faible, la lumière émise par le flash peut
par votre appareil photo. L'Z vous permet de zoomer sur un sujet avec une
l'objectif. Accédez au site www.samsung.com/fr pour télécharger le micrologiciel.
être partiellement bloquée par l'objectif ou le parasoleil. Pour assurer un
Contenu du coffret
dégradation moindre de la qualité photo qu'avec le zoom numérique. Cette fonction
éclairage approprié, retirez le parasoleil ou modifiez la distance entre
est disponible uniquement si elle est prise en charge par votre appareil photo. Le
l'appareil photo et le sujet.
Objectif, Cache de l'objectif, Cache de la monture de l'objectif, Étui
mode i-Scene est disponible uniquement sur certains modèles d'appareils photos.
(Eléments en option pour l'objectif 20 mm F2.8), Mode d'emploi
1
Passez au mode P, A, S, M ou i à l'aide de la molette de sélection.
Utilisation d'un filtre (en option)
• Élément optionnel : Parasoleil, Filtre
2
Appuyez sur [i-Function] sur l'objectif pour sélectionner un réglage.
Avant de placer un filtre sur l'objectif, vérifiez qu'il est compatible. Voir les
Disposition
(Voir illustration A)
(Voir illustration D)
« Caractéristiques techniques » pour la taille de filtre compatible.
1
Repère d'installation de l'objectif
2
Objectif
3
Bague de mise au point
Les réglages disponibles peuvent varier en fonction du mode de prise de
• Un filtre est un produit optique précis. Conservez-le à l'abri de la
Touche i-Function
Contacts d'information de l'objectif
vue sélectionné.
poussière, de la saleté ou des rayures. De même, n'essayez pas de
4
5
Montage et retrait de l'objectif
monter deux filtres ou plus simultanément. Ceci pourrait détériorer la
Mode Prise
Paramètres
Mode Prise de vue
Paramètres
qualité de l'image et provoquer un phénomène de vignettage (réduction
► Pour fixer l'objectif :
de vue
de la luminosité d'une image ou saturation à la périphérie, l'angle de
1
Retirez le cache de l'objectif, le cache de la monture de l'objectif et le
E
i
Valeur d'ouverture
A, M
visualisation de l'objectif étant caché).
cache du boîtier.
P, A, S, M, i
Valeur d'exposition
• En cas de filtre à cadre épais, vous risque d'obtenir un effet de
Z
P, A, S
2
Alignez le repère rouge de l'objectif sur le repère rouge du boîtier.
vignettage avec un objectif grand angle.
Vitesse
Balance des blancs,
Tournez ensuite l'objectif comme indiqué sur l'illustration, jusqu'à ce qu'il
S, M
P, A, S, M
Caractéristiques techniques
d'obturation
ISO
soit en place. (Voir illustration B)
3
Nom de l'objectif
Tournez la bague de mise au point sur l'objectif afin de régler les paramètres
► Pour retirer l'objectif, maintenez appuyé le bouton d'éjection de l'objectif, puis
(ou modifier le niveau de zoom en mode Z).
Longueur de focale
tournez l'objectif comme indiqué sur l'illustration. (Voir illustration C)
Longueur de focale en équivalent 35 mm
4
Effectuez la mise au point et prenez la photo.
Utilisation de la bague de mise au point
Nombre de pièces de l'objectif
• Pour sélectionner les options à afficher lorsque vous appuyez
En mode MF, effectuez la mise au point manuellement en tournant la bague de
Nombre de groupes de l'objectif
sur le bouton i-Function de l'objectif, vous pouvez utiliser le menu
mise au point située sur l'objectif. Vous pouvez sélectionner le mode MF sur
Lentilles asphériques
l'appareil photo.
Personnalisation iFn de l'appareil photo.
• Les scènes ou effets de filtre disponibles en mode E peuvent
Angle de vue
Ne forcez pas sur l'objectif lorsque l'appareil photo est en mode
varier en fonction du modèle de l'appareil photo.
Ouverture maximale
Mise au point automatique (AF). Vous risqueriez de provoquer un
• Si vous sélectionnez Z, la résolution de la photo changera en
Ouverture minimale
dysfonctionnement de l'objectif.
fonction du niveau de zoom.
Nombre de lamelles du diaphragme
Distance minimum de mise au point
Gegenlichtblende verwenden (optional)
Aktivieren Sie die MF-Hilfe zur Unterstützung bei der manuellen
Fokussierung. Im Kamerahandbuch finden Sie weitere Details.
Vor dem ersten Gebrauch
Um eine Verschlechterung der Bildqualität zu verhindern, indem Sie nicht
i-Function verwenden
erforderliches Licht aussperren, verwenden Sie eine Objektivblende.
Vielen Dank, dass Sie lensi für dieses Samsung-Objektiv entschieden haben. Die
Wird ein Blitz bei Aufnahmen mit geringem Abstand zwischen Motiv und
Abbildungen in diesem Handbuch basieren auf dem Objektiv SAMSUNG 20mm
Drücken Sie am Objektiv die i-Function-Taste, um den E- oder
Kamera verwendet, wird das Blitzlicht unter Umständen vom Objektiv
F2.8. Die Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch können von den tatsächlichen
Z-Modus zu verwenden oder die Aufnahmeoptionen zu verändern.
oder einer Blende teilweise abgeschirmt. Nehmen Sie zum korrekten
Artikeln abweichen. Einige in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen stehen
Im E-Modus können Sie von der Kamera unterstützte Szenen oder
Ausleuchten des Motivs die Blende ab oder passen Sie den Abstand
möglicherweise nicht bei jedem Kameramodell zur Verfügung. Aktualisieren Sie
Filtereffekte auswählen. Mit dem Z können Sie ein Motiv bei geringerer
zwischen Motiv und Kamera an.
die Firmware für das Kameragehäuse und -objektiv. Unter www.samsung.com/de
Verschlechterung der Bildqualität im Vergleich zum Digitalzoom fotografieren.
können Sie die Firmware herunterladen.
Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Ihre Kamera dies unterstützt. i-Scene-
Verwendung eines Filters (optional)
Auspacken
Modus ist nur verfügbar auf einigen Kameramodellen.
Bevor Sie einen Filter auf das Objektiv schrauben, achten Sie auf dessen
1
Drehen Sie den Modus-Wählschalter auf P, A, S, M oder i.
Objektiv, Objektivabdeckung, Objektivabdeckung (Verschluss), Tasche (Optionales
Kompatibilität. Siehe die „Technische Daten" mit der geeigneten Filtergröße.
2
Drücken Sie [i-Function] am Objektiv zur Auswahl einer Einstellung.
Element für das Objektiv 20 mm F2.8), Benutzerhandbuch
• Bei einem Filter handelt es sich um ein optisches Präzisionserzeugnis.
• Optionales Zubehör: Gegenlichtblende, Filter
(Siehe Abbildung D)
Er sollte vor Staub, Schmutz und Kratzern geschützt werden. Verwenden
Aufbau
(Siehe Abbildung A)
Die verfügbaren Einstellungen richten sich nach dem Aufnahmemodus.
Sie nicht mehr als einen Filter gleichzeitig auf dem Objektiv. Dies
könnte zu einer schlechteren Bildqualität und zu Vignettierung führen
Einstellung Aufnahmemodus
Einstellung
Aufnahmemodus
1
Ansatzmarkierung für Objektivfassung
2
Objektiv
3
Fokusring
(abnehmende Helligkeit eines Bilds oder Sättigung am Rand, verursacht
i-Function-Taste
Objektivkontakte
4
5
E
i
Blendenwert
A, M
durch die Einschränkung des Blickwinkels durch das Objektiv).
Anbringen und Entfernen des Objektivs
Belichtungskorrektur
• Bei einem Filter mit breitem Rand in Verbindung mit einem
Z
P, A, S, M, i
P, A, S
Weitwinkelobjektiv kann es zur Vignettierung kommen.
► So bringen Sie das Objektiv an:
Verschlusszeit
S, M
Weißabgleich, ISO
P, A, S, M
1
Entfernen Sie die Objektivabdeckung, die Objektivabdeckung
Technische Daten
3
(Verschluss) sowie die Gehäusekappe.
Drehen Sie den Fokusring am Objektiv, um die Einstellung anzupassen
Bezeichnung des Objektivs
(oder um den Zoomfaktor im Z-Modus zu ändern).
2
Richten Sie die rote Markierung am Objektiv an der roten Markierung
Brennweite
des Kameragehäuses aus. Drehen Sie dann wie auf der Abbildung
4
Stellen Sie das Motiv scharf und nehmen Sie das Foto auf.
35-mm-Äquivalenzbrennweite
gezeigt das Objektiv, bis es einrastet. (Siehe Abbildung B)
• Zur Auswahl der Elemente, die erscheinen, wenn Sie die i-Function-
Objektiv – Elemente
Taste auf dem Objektiv drücken, verwenden Sie auf der Kamera das
► Schalten Sie die Kamera zum Abnehmen des Objektivs aus, halten Sie den
Objektiv – Gruppen
Menü iFn-Anpassung.
Objektiv-Entriegelungsknopf gedrückt und drehen Sie dann das Objektiv wie
Asphärische Elemente
• Je nach Kameramodell unterscheiden sich möglicherweise die im
auf der Abbildung gezeigt. (Siehe Abbildung C)
E-Modus verfügbaren Szenen oder Filtereffekte.
Bildwinkel
Fokusring verwenden
• Bei der Auswahl von Z variiert die Auflösung des Fotos je nach
Größte Blende
Drehen Sie zum manuellen Einstellen des Fokus im MF-Modus den Fokusring am
Zoomfaktor.
Kleinste Blende
Objektiv. Sie können auf der Kamera den MF-Modus auswählen.
• Das Objektiv Samsung 30mm F2 verfügt nicht über die Taste i-Function.
Anzahl an Blendenlamellen
Einige Funktionen werden nicht unterstützt.
Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf die Vorderseite des Objektivs an,
Mindest-Fokusentfernung
wenn der Autofokus (AF) verwendet wird. Das kann zu Fehlfunktionen des
Max. Lupenvergrößerung
Objektivs führen.
C
B
5
E
4
3
Mount Type
Samsung NX Mount
Lens Name
SAMSUNG 30mm F2
Filter Size
43 mm
Focal Length
30 mm
Max. Diameter
61 mm
Focal Length in 35 mm Equivalent
46.2 mm
Length
24 mm
Lens Construction-Elements
5
Weight (Lens Only, Approx.)
72 g
Lens Construction-Groups
5
(See illustration F)
Operating Temperature
0–40 °C
Aspherical Elements
1
Operating Humidity
5–85 %
Angle of View
50.2°
Maximum Aperture
F2
Lens Name
SAMSUNG 20mm F2.8
Minimum Aperture
F22
Focal Length
20 mm
Number of Diaphragm Blades
7
Focal Length in 35 mm Equivalent
30.8 mm
Minimum Focus Distance
0.25 m
Lens Construction-Elements
6
Maximum Magnification
0.16X
Lens Construction-Groups
4
Lens Hood
Optional
Aspherical Elements
1
Optical Image Stabilizer
No
Angle of View
70.2°
Mount Type
Samsung NX Mount
SAMSUNG 16mm F2.4
Maximum Aperture
F2.8
Filter Size
43 mm
16 mm
Minimum Aperture
F22
Number of Diaphragm Blades
7
Max. Diameter
61.5 mm
24.6 mm
Length
Minimum Focus Distance
0.17 m
21.5 mm
7
Weight (Lens Only, Approx.)
66 g
Maximum Magnification
0.18X
6
Operating Temperature
0–40 °C
Lens Hood
Optional
2
Operating Humidity
5–85 %
Optical Image Stabilizer
No
82.6°
Mount Type
Samsung NX Mount
F2.4
Specifications may change without notice for better performance.
Filter Size
43 mm
F22
Max. Diameter
7
62.2 mm
Health and Safety Information
0.18 m
Length
24.5 mm
0.12X
Weight (Lens Only, Approx.)
73 g
Please read the following safety tips carefully for proper and safe use.
Optional
Operating Temperature
0–40 °C
• Do not stare at the sun through the lens or camera.
No
Operating Humidity
5–85 %
This may cause severe damage to your eyes.
• Keep your lens or camera away from small children and pets.
Warning
(그림 F 참조)
모델명
SAMSUNG 20mm F2.8
최소 개방 조리개
F22
초점 거리
20 mm
조리개 날의 수
7
35 mm 환산 초점 거리
30.8 mm
최단 촬영 거리
0.25 m
렌즈 구성-매
6
최대 촬영 배율
0.16X
렌즈 구성-군
4
렌즈 후드
미포함
비구면 렌즈
1
손 떨림 보정 기능
없음
렌즈 화각
70.2°
마운트 형식
삼성 NX 마운트
최대 개방 조리개
F2.8
필터 크기
43 mm
최소 개방 조리개
F22
최대 지름
61.5 mm
SAMSUNG 16mm F2.4
조리개 날의 수
7
최대 길이
21.5 mm
16 mm
최단 촬영 거리
0.17 m
무게(렌즈 본체만)
약 66 g
24.6 mm
최대 촬영 배율
0.18X
작동 온도
0~40 °C
7
렌즈 후드
미포함
작동 습도
5~85 %
6
손 떨림 보정 기능
없음
제품의 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
2
마운트 형식
삼성 NX 마운트
82.6°
필터 크기
43 mm
안전을 위한 주의 사항
F2.4
최대 지름
62.2 mm
F22
최대 길이
24.5 mm
사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을
7
무게(렌즈 본체만)
약 73 g
올바르게 사용해 주세요.
0.18 m
작동 온도
0~40 °C
• 렌즈나 카메라를 사용하여 태양을 정면으로 바라보지 마세요. 시력에
작동 습도
5~85 %
0.12X
치명적인 손상을 입을 수 있습니다.
• 어린이가 렌즈나 카메라를 만지지 않도록 주의하세요.
미포함
경고
모델명
SAMSUNG 30mm F2
없음
초점 거리
30 mm
• 렌즈 덮개를 끼우지 않은 상태로 직사광선이 비치는 장소에 보관하지
삼성 NX 마운트
35 mm 환산 초점 거리
46.2 mm
마세요. 렌즈를 통과한 직사광선이 불에 타기 쉬운 물질에 닿을 경우 화재가
43 mm
발생할 수 있습니다.
렌즈 구성-매
5
61 mm
• 삼각대는 강도가 높은 제품을 권장합니다. 강도가 약한 삼각대 사용 시
주의
렌즈 구성-군
5
24 mm
삼각대가 쓰러져 카메라가 손상될 수 있습니다.
비구면 렌즈
1
약 72 g
렌즈 화각
50.2°
0~40 °C
최대 개방 조리개
F2
5~85 %
Agrandissement maximum
0,12X
Nom de l'objectif
SAMSUNG 30mm F2
Pare-soleil
En option
Longueur de focale
30 mm
(Voir illustration E)
Stabilisation optique de l'image
Non
Longueur de focale en équivalent 35 mm
46,2 mm
Type de montage
Monture Samsung NX
Nombre de pièces de l'objectif
5
Dimensions du filtre
43 mm
Nombre de groupes de l'objectif
5
Diamètre max.
61 mm
Lentilles asphériques
1
Longueur
24 mm
Angle de vue
50,2°
Poids (lentille seule, environ)
72 g
Ouverture maximale
F2
Température de fonctionnement
0 – 40 °C
Ouverture minimale
F22
Humidité ambiante tolérée
5 – 85%
Nombre de lamelles du diaphragme
7
(Voir illustration F)
Nom de l'objectif
SAMSUNG 20mm F2.8
Distance minimum de mise au point
0,25 m
Agrandissement maximum
0,16X
Longueur de focale
20 mm
Pare-soleil
En option
Longueur de focale en équivalent 35 mm
30,8 mm
Stabilisation optique de l'image
Non
Nombre de pièces de l'objectif
6
Type de montage
Monture Samsung NX
Nombre de groupes de l'objectif
4
Dimensions du filtre
43 mm
Lentilles asphériques
1
Angle de vue
70,2°
Diamètre max.
61,5 mm
Ouverture maximale
F2.8
Longueur
21,5 mm
Ouverture minimale
F22
Poids (lentille seule, environ)
66 g
Nombre de lamelles du diaphragme
7
Température de fonctionnement
0 – 40 °C
Distance minimum de mise au point
0,17 m
Humidité ambiante tolérée
5 – 85%
Agrandissement maximum
0,18X
Ces caractéristiques peuvent changer sans avis préalable pour de
SAMSUNG 16mm F2.4
Pare-soleil
En option
meilleures performances.
16 mm
Stabilisation optique de l'image
Non
24,6 mm
Informations relatives à la santé et à la sécurité
Type de montage
Monture Samsung NX
7
Veuillez lire attentivement les conseils de sécurité suivants pour une utilisation
Dimensions du filtre
43 mm
6
correcte et sûre.
2
Diamètre max.
62,2 mm
Longueur
24,5 mm
• Lorsque vous utilisez l'objectif ou l'appareil photo, ne regardez pas
82,6°
directement le soleil. Vous risqueriez de vous abîmer les yeux.
Poids (lentille seule, environ)
73 g
F2.4
Mise en
• Maintenez votre objectif ou votre appareil photo à distance des
Température de fonctionnement
0 – 40 °C
F22
garde
enfants en bas âge et des animaux domestiques.
7
Humidité ambiante tolérée
5 – 85%
0,18 m
(Siehe Abbildung E)
Gegenlichtblende
Optional
Bezeichnung des Objektivs
SAMSUNG 30mm F2
Optische Bildstabilisierung
Nein
Brennweite
30 mm
Gewindetyp
35-mm-Äquivalenzbrennweite
Samsung NX Bajonett
46,2 mm
Filtergröße
43 mm
Objektiv – Elemente
5
Max. Durchmesser
61 mm
Objektiv – Gruppen
5
Länge
24 mm
Asphärische Elemente
1
Gewicht (nur Linse, ca.)
72 g
Bildwinkel
50,2°
Betriebstemperatur
0–40 °C
Größte Blende
F2
(Siehe Abbildung F)
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs
5–85%
Kleinste Blende
F22
Anzahl an Blendenlamellen
7
Bezeichnung des Objektivs
SAMSUNG 20mm F2.8
Mindest-Fokusentfernung
0,25 m
Brennweite
20 mm
Max. Lupenvergrößerung
0,16-fach
35-mm-Äquivalenzbrennweite
30,8 mm
Gegenlichtblende
Optional
Objektiv – Elemente
6
Optische Bildstabilisierung
Nein
Objektiv – Gruppen
4
Asphärische Elemente
Gewindetyp
Samsung NX Bajonett
1
Bildwinkel
70,2°
Filtergröße
43 mm
Größte Blende
F2.8
Max. Durchmesser
61,5 mm
Kleinste Blende
F22
Länge
21,5 mm
Anzahl an Blendenlamellen
7
Gewicht (nur Linse, ca.)
66 g
SAMSUNG 16mm F2.4
Mindest-Fokusentfernung
0,17 m
Betriebstemperatur
0–40 °C
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs
5–85%
16 mm
Max. Lupenvergrößerung
0,18-fach
Gegenlichtblende
Optional
24,6 mm
Technische Daten können im Sinne einer Leistungsverbesserung ohne
7
Optische Bildstabilisierung
Nein
Ankündigung geändert werden.
6
Gewindetyp
Samsung NX Bajonett
Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit
2
Filtergröße
43 mm
Bitte lesen Sie sich die folgenden Sicherheitshinweise im Sinne eines geeigneten
82,6°
Max. Durchmesser
62,2 mm
und sicheren Gebrauchs gründlich durch.
F2.4
Länge
24,5 mm
F22
Gewicht (nur Linse, ca.)
73 g
• Schauen Sie mit Objektiv und Kamera nicht direkt in die Sonne.
7
Das kann zu schweren Augenverletzungen führen.
Betriebstemperatur
0–40 °C
0,18 m
Warnung
• Halten Sie das Objektiv und die Kamera von kleinen Kindern und
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs
5–85%
Haustieren fern.
0,12-fach
D
Ajuste la función de Asistencia MF para obtener ayuda con el enfoque
manual. Consulte el manual de su cámara para conocer más detalles.
Antes de usar este dispositivo
Uso de i-Function
Gracias por adquirir la lente Samsung. Las ilustraciones de este manual están
basadas en la lente SAMSUNG 20mm F2.8. Las ilustraciones usadas en el manual
Al pulsar el botón i-Function en la lente, podrá usar el modo E o Z,
del usuario pueden ser diferentes de los elementos reales. Algunas funciones
o ajustar algunas opciones de disparo. En el modo E, podrá seleccionar
descritas en este manual podrían no estar disponibles según el modelo de la cámara.
escenas o efectos de filtro que la cámara admita. La función Z le permite hacer
Actualice el firmware del cuerpo y la lente de la cámara. Visite www.samsung.com
zoom sobre un sujeto con una menor degradación de la calidad de la fotografía que
para descargar el firmware.
con el zoom digital. Esta función sólo está disponible si la cámara la admite. El modo
Desembalaje
i-Scene solamente está disponible en algunos modelos de la cámara.
1
Gire el selector de modos hasta P, A, S, M o i.
Lente, Tapa de la lente, Tapa de montaje de la lente, Funda (Elemento opcional
para el lente 20 mm F2.8), Manual del usuario
2
Pulse [i-Function] en la lente para seleccionar una configuración.
• Elemento opcional: Cubierta, Filtro
(Ver ilustración D)
Diseño
(Ver ilustración A)
Los ajustes disponibles pueden variar según el modo de disparo
seleccionado.
1
Índice de montaje de la lente
2
Lente
3
Anillo de enfoque
4
Botón i-Function
5
Contactos de información de la lente
Ajustes
Modo de disparo
Colocar y retirar la lente
F
E
► Para colocar la lente
Z
P, A, S, M, i
1
Retire la tapa de la lente, la tapa de montaje de la lente y la cubierta
del cuerpo.
Velocidad del
2
Haga coincidir la marca roja de la lente con la marca roja del cuerpo
obturador
de la cámara. Luego, gire la lente como se muestra en la ilustración
3
Gire el anillo de enfoque de la lente para modificar los ajustes
hasta que se ajuste en su sitio. (Ver ilustración B)
(o para modificar el nivel de zoom en el modo Z).
► Para retirar la lente, mantenga pulsado el botón de desenganche, y luego gire
4
Enfoque y capture la fotografía.
la lente como se muestra en la ilustración. (Ver ilustración C)
• Para seleccionar los elementos que aparecerán al pulsar el botón i-Function
Uso del anillo de enfoque
en la lente, puede utilizar el menú Personalización iFn de la cámara.
En el modo MF, ajuste el enfoque manualmente girando el anillo de enfoque del
• Las escenas o los efectos de filtro disponibles en el modo E pueden
lente. Puede seleccionar el modo MF en la cámara.
variar según el modelo de la cámara.
No aplique fuerza excesiva sobre el frente de la lente mientras la cámara
• Si selecciona Z, la resolución de las fotos cambiará según el nivel
esté utilizando la función de enfoque automático (AF). Esto podría afectar
de zoom.
el funcionamiento de la lente.
• El lente Samsung 30mm F2 no dispone de botón i-Function y algunas
funciones no son compatibles.
繁體中文
設定 MF 輔助功能以幫助手動對焦。請參閱相機的使用說明書以
• Do not store the lens in direct sunlight without the lens cap. Direct
sunlight that passes through the lens may combust if it comes
獲得詳細資訊。
使用此設備之前
into contact with flammable materials.
• Use only sturdy tripods. Lightweight or unstable tripods may fall
使用 i-Function
Caution
感謝您購買三星鏡頭。本使用手冊中的圖片以 SAMSUNG 20mm F2.8 鏡
over and damage the camera.
頭為基礎。此使用手冊中的圖片可能與實物不同。視相機型號而定,本手
按下鏡頭上的 i-Function 按鈕時,可以使用 E 模式或 Z,或
Lens Storage and Maintenance
冊中描述的部分功能可能無法使用。更新機身和鏡頭韌體。請造訪 www.
者調整某些拍攝選項。在 E 模式中,可以選擇相機支援的拍攝環
• Store the lens in dry and well ventilated areas.
samsung.com 以下載韌體。
境或濾光片效果。 相對于數位變焦,Z 在放大時相片畫質減損失更
• Do not store the lens in areas of high temperature or humidity or in a closet, car, or
拆封
少。然而,相片畫質可能會低於透過旋轉鏡頭上的變焦環放大時的畫質。
confined area where chemicals are stored.
此功能僅在相機支援時才可用。i-Scene 模式僅適用於某些相機型號。
• The lens is not waterproof. Be careful not to allow it to get wet when using it
鏡頭、鏡頭蓋、鏡頭接口蓋、鏡頭盒(20 mm F2.8 鏡頭的選購商品)、
1
near water.
將模式旋鈕轉到 P、A、S、M 或 i。
使用手冊
• Do not use chemicals such as thinner, alcohol, or benzene to remove dust.
2
按下鏡頭上的 [i-Function] 選擇設定。 (見圖 D)
• 選購產品:遮光罩、濾光片
• Do not drop the lens or apply excessive shock to it. The lens is a precise optical
• 視拍攝模式而定,可用設定可能會有所不同。
product.
版面設計
(見圖 A)
• Avoid using the lens anywhere there is a sudden temperature change. Keep the
設定
拍攝模式
lens in a plastic bag or a camera case to prevent condensation from forming on the
1 鏡頭安裝指標 2 鏡頭 3 對焦環 4 i-Function 按鈕 5 鏡頭資訊觸點
inside or outside of the lens.
E
• When carrying or not using the lens, place the lens cap and lens mount cover
安裝和拆卸鏡頭
on the lens to prevent contamination from foreign particles and protect the lens
Z
P、A、S、M、i
from scratches.
► 要附加鏡頭:
快門速度
S、M
• Do not keep the camera mounted on a tripod without the lens cap. The inside of
1
移除鏡頭蓋、鏡頭接口蓋和機身蓋。
the camera can be damaged by direct sunlight.
3
旋轉鏡頭上的對焦環或調整設定(或在 Z 模式中變更
• Check the lens once every year or two for best performance.
2
將鏡頭上的紅色標記與機身的紅色標記對齊。然後如圖所示
變焦率)。
• Do not apply excessive force to the front of the lens.
旋轉鏡頭,直到其鎖定到位。(見圖 B)
• For safe use of the lens, mount or dismount the lens while the camera is turned off.
4
對焦並拍攝相片。
• Samsung is not responsible for any damage incurred by using other
► 要移除鏡頭,按住鏡頭釋放按鈕,然後如圖所示旋轉鏡頭。(見圖 C)
• 若要選擇當您按下鏡頭上的 i-Function 按鈕時顯示的項目,
manufacturers' lenses.
使用對焦環
• Make sure to change lenses only in a clean environment and do not put your
可使用相機上的 iFn 自訂功能表。
fingers into the lens mount when mounting the lens. Foreign particles may affect
• E 模式的可用拍攝環境或濾光片效果可能會因相機型
在 MF 模式中,旋轉鏡頭上的對焦環手動調整對焦。可以在相機上選
shooting results or cause a malfunction if they enter the camera body or the lens.
號而異。
擇 MF 模式。
• 如果選擇 Z,相片的解析度會因變焦率的不同而異。
相機在使用自動對焦 (AF) 時請勿對鏡頭前端過於用力。否則可能
• Samsung 30mm F2 鏡頭沒有 i-Function 按鈕,且不支援某
會使鏡頭發生故障。
些功能。
렌즈 보관 및 유지
Impostate la funzione Aiuto MF per facilitare la messa a fuoco manuale. Fate
riferimento al manuale della fotocamera per ulteriori dettagli.
• 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하세요.
Prima dell'uso del dispositivo
• 벽장, 옷장, 차 안, 온도나 습도가 높은 곳, 방충제, 약품 등이 있는 장소에 보관하지
Come utilizzare i-Function
Grazie per l'acquisto dell'obiettivo Samsung. Le immagini di questo manuale si
마세요.
basano sull'obiettivo SAMSUNG 20mm F2.8. Le immagini presenti in questo
Quando premete il tasto i-Function sull'obiettivo, potete utilizzare la modalità E
• 이 렌즈에는 방수 기능이 없습니다. 물 근처에서 사용할 경우 물에 젖지 않도록
manuale possono variare dai prodotti reali. Alcune funzioni descritte in questo
oppure Z o regolare alcune opzioni di scatto. Nella modalità E, potete
주의하세요.
manuale possono non essere disponibili in base al modello della fotocamera.
selezionare le scene o gli effetti filtro supportati dalla fotocamera. Z permette di
• 먼지 제거를 위해 시너, 알코올, 벤젠과 같은 화학 약품을 사용하지 마세요.
Consente di aggiornare il firmware del corpo e dell'obiettivo della fotocamera.
aumentare lo zoom su un soggetto riducendone la qualità in misura minore rispetto
• 렌즈는 정밀 광학 제품이므로 떨어뜨리거나 과도한 충격을 주지 않도록 주의하세요.
Visitate www.samsung.com per scaricare il firmware.
allo zoom digitale. Questa funzione è disponibile solo se supportata dalla fotocamera.
• 급격한 온도 변화가 있는 곳에서는 렌즈 사용을 자제하세요. 렌즈의 외부나 내부에
Apertura dell'imballaggio
La modalità i-Scene è disponibile soltanto per alcuni modelli di fotocamera.
물방울이 생길 때는 비닐 봉투나 카메라 가방에 렌즈를 보관한 후 정상적인 온도에서
1
Ruotate la ghiera di selezione su P, A, S, M o i.
Obiettivo, Copriobiettivo, Coperchio, Custodia (Elemento opzionale per l'obiettivo
꺼내어 사용하세요.
2
20 mm F2.8), Manuale utente
Premete [i-Function] sull'obiettivo per selezionare un'impostazione.
• 렌즈를 사용하지 않거나 운송 시 렌즈 덮개와 렌즈 마운트 덮개를 씌워 이물질을 방지하고
• Elemento opzionale: Paraluce, Filtro
(Vedere l'illustrazione D)
렌즈를 보호하세요.
• 렌즈 덮개 없이 카메라를 삼각대에 부착한 채로 두면 직사광선에 의해 카메라 내부가
Layout
(Vedere l'illustrazione A)
Le impostazioni disponibili possono variare in base alla modalità di scatto.
손상될 수 있으니 주의하세요.
Modalità di
1
Indice montaggio obiettivo
2
Obiettivo
3
Anello di messa a fuoco
Impostazione
• 렌즈의 성능을 유지하려면 1~2년마다 렌즈를 정기 점검하세요.
scatto
4
Tasto i-Function
5
Informazioni di contatto obiettivo
• 렌즈 앞부분 및 렌즈 전체에 무리한 힘을 가하지 마세요.
Montaggio e rimozione dell'obiettivo
• 렌즈를 안전하게 사용하기 위해서는 전원을 끈 상태에서 렌즈를 끼우거나 빼세요.
E
• 타사 렌즈의 사용으로 인한 사고, 손상, 고장에 대해서는 제조 회사에서 책임지지
► Per collegare l'obiettivo,
P, A, S, M, i
Z
1
Rimuovete il copriobiettivo, il coperchio dell'area di installazione
않습니다.
Velocità
• 렌즈 장착 시 반드시 깨끗한 환경에서 교체하고 렌즈 마운트 안에 손을 넣지 않도록
obiettivo e la custodia della fotocamera.
otturatore
주의하세요. 카메라 본체 또는 렌즈에 이물질이 들어가면 촬영 결과물에 영향을 줄 수
2
Allineate il segno rosso sull'obiettivo con il corrispondente segno sul
있으며 제품에 이상이 발생할 수 있습니다.
3
Ruotate l'anello di messa a fuoco sull'obiettivo per regolare l'impostazione
corpo della fotocamera. Quindi, ruotate l'obiettivo come mostrato
nell'illustrazione, fino a bloccarlo in sede. (Vedere l'illustrazione B)
(o per modificare il rapporto zoom nella modalità Z).
4
► Per rimuovere l'obiettivo, tenete premuto il tasto di rilascio dell'obiettivo, quindi ruotate
Mettete a fuoco e scattate la foto.
l'obiettivo come mostrato nell'illustrazione. (Vedere l'illustrazione C)
• Per selezionare gli elementi che appariranno quando premete il tasto
i-Function sull'obiettivo, potete utilizzare il menu Personalizzazione
Utilizzo della ghiera di messa a fuoco
iFn della fotocamera.
Nella modalità MF, regolate manualmente la messa a fuoco ruotando la ghiera di
• Le scene e gli effetti filtro disponibili nella modalità E potrebbero
messa a fuoco dell'obiettivo. Potete selezionare la modalità MF sulla fotocamera.
variare in base al modello della fotocamera.
Non esercitate eccessiva forza sulla parte anteriore dell'obiettivo quando la
• Se selezionate Z, la risoluzione della foto varia in base al
fotocamera utilizza la messa a fuoco automatica (AF). In caso contrario si
rapporto zoom.
rischia di danneggiare l'obiettivo.
• L'obiettivo Samsung 30mm F2 non è dotato del tasto i-Function e
alcune funzioni non sono supportate.
• Ne conservez pas l'objectif en plein soleil sans le cache. L'objectif
Usando i-Function
pourrait prendre feu si la lumière solaire entre en contact direct
Antes de usar este dispositivo
Ao premir o botão i-Function da sua lente, você pode usar o modo E ou
avec des matériaux inflammables.
Z para ajustar algumas opções de fotografia. No modo E, você pode
Attention
• Evitez d'utiliser des trépieds trop légers ou instables, car ils
Obrigado por comprar a lente Samsung. As ilustrações neste manual baseiam-se
selecionar cenas ou efeitos de filtro compatíveis com a sua câmera. O Z
risqueraient de tomber et d'endommager l'appareil photo.
na lente SAMSUNG 20mm F2.8. As ilustrações usadas neste manual do usuário
permite aumentar o zoom num objecto com menos degradação da qualidade
podem diferir dos itens reais. Algumas funções descritas nesse manual poderão
da fotografia, do que com o zoom Digital. Este recurso está disponível somente
Conservation et maintenance de l'objectif
não estar disponíveis dependendo do modelo da câmera. Actualiza o firmware do
quando suportado pela câmera. O modo i-Scene está somente disponível em
corpo da câmera e da lente. Visite www.samsung.com para baixar o firmware.
• Stockez l'objectif dans des endroits secs et bien ventilés.
alguns modelos da câmera.
• Ne rangez pas l'objectif dans des endroits où la température ou l'humidité est
Desembalar
1
Gire o disco de mudança de modo para P, A, S, M ou i.
extrêmement élevée, ou dans un placard, dans un véhicule ou dans toute autre zone
2
Lente, Capa da lente, Capa do encaixe da lente, Bolsa (Item opcional para lentes
Pressione [i-Function] na lente para selecionar uma configuração.
confinée où des produits chimiques sont également stockés.
20 mm F2.8), Manual do Usuário
(Ver ilustração D)
• L'objectif n'est pas étanche. Veillez à ne pas le mouiller lorsque vous l'utilisez près
• Item opcional: Cobertura, Filtro
Dependendo do modo de fotografia, as configurações disponíveis podem
d'une source d'eau.
Layouts
• N'utilisez pas de produits chimiques tels que du diluant, de l'alcool ou du benzène
(Ver ilustração A)
ser diferentes.
pour retirer la poussière.
Guia de montagem da lente
Lente
Anel de foco
Modo de
1
2
3
Configurações
• Ne laissez pas tomber l'objectif et ne le soumettez pas à des chocs excessifs.
fotografia
L'objectif est un produit optique précis.
4
Botão i-Function
5
Contatos de informação da lente
Colocar e retirar a lente
E
• Évitez d'utiliser l'objectif en cas de changement climatique soudain. Conservez
l'objectif dans un sac en plastique ou un étui d'appareil photo pour éviter la formation
► Para colocar a lente,
Z
P, A, S, M, i
de condensation à l'intérieur ou à l'extérieur.
1
Retire a capa da lente, a capa do encaixe da lente e a tampa do corpo.
Velocidade do
• Lors du transport ou lorsque vous n'utilisez pas l'objectif, placez le cache de l'objectif
obturador
et le cache de la monture de l'objectif sur l'objectif afin d'éviter toute contamination
2
Alinhe a marca vermelha na lente à marca vermelha no corpo da
3
due à des particules étrangères et de protéger l'objectif contre les rayures.
câmera. De seguida, gire a lente, como mostra a ilustração, até que se
Gire o anel de foco da lente para ajustar a configuração (ou alterar a
• Ne laissez pas l'appareil photo monté sur un trépied sans le cache de l'objectif. La
prenda no lugar. (Ver ilustração B)
taxa de zoom rate no modo Z).
lumière solaire peut endommager l'intérieur de l'appareil photo.
► Para remover a lente, prima sem soltar o botão de liberação da lente e gire a
4
Foque e capture a fotografia.
• Vérifiez l'objectif tous les ans ou tous les deux ans pour obtenir de meilleures
lente como mostra a ilustração. (Ver ilustração C)
performances.
• Para selecionar os itens que irão surgir quando pressionar o botão
Utilizando o anel de foco
• N'appliquez pas de force excessive sur l'avant de l'objectif.
i-Function na lente, você pode usar o menu Personalização iFn em
No modo MF, ajuste o foco manualmente girando o anel de foco da lente. Você
sua câmera.
• Pour une utilisation sûre de l'objectif, montez-le ou démontez-le lorsque l'appareil
photo est éteint.
pode selecionar o modo MF na câmera.
• As cenas ou efeitos de filtro disponíveis no modo E podem
• Samsung décline toute responsabilité en cas de dommages causés par l'utilisation
Não pressione em excesso a parte frontal da lente enquanto a câmera
variar dependendo do modelo da câmera.
d'objectifs fournis par d'autres fabricants.
estiver usando o modo foco automático (AF). Isso poderia causar o mal
• Se você selecionar Z, a resolução da foto irá variar de acordo
• Assurez-vous de toujours changer l'objectif dans un environnement propre et ne
funcionamento da lente.
com a taxa de zoom.
placez pas vos doigts sur la monture lors du montage de l'objectif. Les particules
• A lente Samsung 30mm F2 não tem botão i-Function e algumas
Configure a função MF Assistida para ajudá-lo na focagem manual.
étrangères peuvent influer sur les résultats des prises de vue ou entraîner un
funcionalidades não são suportadas.
dysfonctionnement de l'appareil photo en cas de contact avec le boîtier ou l'objectif.
Consulte o manual de sua câmera para obter mais detalhes.
• Bewahren Sie das Objektiv bei direkter Sonneneinstrahlung nicht
i-Function kullanımı
ohne Objektivabdeckung auf. Direkte Sonneneinstrahlung durch
Lensteki i-Function düğmesine bastığınızda, bazı çekim seçeneklerini ayarlamak için
Bu aygıtı kullanmadan önce
das Objektiv kann entzündliche Materialien verbrennen.
E modunu veya Z öğesini kullanabilirsiniz. E modunda, fotoğraf
Vorsicht
Samsung Lens satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu kılavuzdaki resimlerde
• Verwenden Sie nur robuste Stative. Leichte oder instabile Stative
makinesinin desteklediği sahneleri veya filtre efektlerini seçebilirsiniz. Z, Dijital
können umfallen und die Kamera beschädigen.
SAMSUNG 20mm F2.8 lens esas alınmıştır. Bu kılavuzda kullanılan çizimler gerçek
yakınlaştırmaya göre fotoğraf kalitesi daha az bozularak subjeye yakınlaştırmanıza
parçalardan farklı olabilir. Bu kılavuzda açıklanan bazı işlevler fotoğraf makinesi
olanak sağlar. Bu özellik, yalnızca fotoğraf makineniz desteklediğinde kullanılabilir.
Aufbewahrung, Pflege und Wartung des Objektivs
modeline bağlı olarak kullanılamayabilir. Kamera ve lensin yazılımını günceller ve
i-Scene modu sadece bazı kamera modellerinde vardır.
• Bewahren Sie das Objektiv in trockener und ausreichend belüfteter Umgebung auf.
gösterir. Yazılımı indirmek için www.samsung.com adresini ziyaret edin.
1
Mod düğmesini döndürün ve P, A, S, M veya i olarak ayarlayın.
• Bewahren Sie das Objektiv weder bei hohen Temperaturen oder hoher
Paketi açma
2
Bir ayar seçmek için lenste [i-Function] düğmesine basın.
Luftfeuchtigkeit noch in einem Schrank, Auto oder geschlossenen Raum auf, in dem
Lens, Lens kapağı, Lens arka kapağı, Çanta (20 mm F2.8 lensi için isteğe bağlı
(Bkz Resim D)
Chemikalien gelagert werden.
öğe), Kullanım kılavuzu
• Das Objektiv ist nicht wasserfest. Achten Sie darauf, dass es in der Nähe von
Kullanabileceğiniz ayarlar çekim moduna bağlı olarak değişir.
• İsteğe Bağlı Öğe: Parasoley, Filtre
Wasser nicht feucht wird.
Ayar
Çekim modu
• Verwenden Sie zum Säubern keine Chemikalien wie Verdünner, Alkohol oder Benzol.
Yerleşimler
(Bkz Resim A)
E
• Lassen Sie das Objektiv nicht fallen und vermeiden Sie starke Stöße. Bei diesem
1
Lens montaj işareti
2
Lens
3
Odak halkası
4
i-Function düğmesi
Objektiv handelt es sich um ein optisches Präzisionserzeugnis.
5
Lens bilgisi için iletişim
Z
P, A, S, M, i
• Vermeiden Sie den Gebrauch des Objektivs bei plötzlichen
Lensi Takma ve Çıkarma
Deklanşör hızı
Temperaturschwankungen. Bewahren Sie das Objektiv in einer Plastik- oder
3
Kameratasche auf, um Kondensation im oder am Objektiv zu vermeiden.
► Lensi takmak için,
Lensteki odak halkasını çevirerek ayarı ayarlayın (veya Z
1
Lens kapağını, lens arka kapağını ve gövde kapağını çıkarın.
modunda yakınlaştırma oranını değiştirin).
• Bringen Sie beim Tragen oder bei Nichtbenutzung des Objektivs beide
Objektivabdeckungen an, um Verunreinigungen durch Fremdkörper sowie ein
2
Lens
4
Odaklanın ve fotoğrafı çekin.
üzerindeki kırmızı işaret ile fotoğraf makinesi gövdesi üzerindeki
Verkratzen des Objektivs zu vermeiden.
kırmızı işareti aynı hizaya getirin. Ardından, yerine oturuncaya kadar
lensi
• Lensteki i-Function düğmesine bastığınızda görünecek öğeleri
• Ohne Objektivabdeckung sollten Sie die Kamera nicht auf einem Stativ stehen lassen.
resimde gösterildiği gibi çevirin. (Bkz Resim B)
seçmek için, fotoğraf makinenizdeki iFn Özelleştirme menüsünü
Die Kamera kann durch direkte Sonneneinstrahlung innen beschädigt werden.
kullanabilirsiniz.
• Für optimale Ergebnisse sollten Sie das Objektiv alle ein bis zwei Jahre überprüfen.
► Lensi çıkarmak için, lens çıkarma düğmesine basılı tutun ve ardından lensi
• E modundaki mevcut sahneler veya filtre efektleri fotoğraf
resimde gösterildiği gibi çevirin. (Bkz Resim C)
• Am Vorderteil des Objektivs sollte keine übermäßige Krafteinwirkung erfolgen.
makinesi modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.
• Zur Sicherheit sollten Sie das Objektiv nur bei ausgeschalteter Kamera anstecken
Odak halkasını kullanma
• Eğer Z öğesini seçerseniz, fotoğraf çözünürlüğü yakınlaştırma
bzw. abnehmen.
MF modunda, lensin üzerindeki odak halkasını çevirerek odağı manuel olarak
oranına bağlı olarak değişecektir.
• Samsung haftet nicht für Schäden, die durch Objektive anderer Hersteller entstehen.
ayarlayın. Fotoğraf makinesinde MF modunu seçebilirsiniz.
• Samsung 30mm F2 lensinde i-Function düğmesi yoktur ve bazı
• Wechseln Sie das Objektiv nur in einer sauberen Umgebung und berühren Sie
Fotoğraf makinesi oto odak (AF) özelliğini kullanıyorken lensin ön kısmına
özellikler desteklenmemektedir.
die Innenseite des Objektivs beim Anbringen nicht mit den Fingern. Fremdkörper
aşırı kuvvet uygulamayın. Aksi takdirde lens bozulabilir.
Lens kapağını kullanma (isteğe bağlı)
beeinträchtigen möglicherweise das Aufnahmeergebnis oder verursachen bei
Eindringen in die Kamera oder das Objektiv eine Fehlfunktion.
Manüel odaklanmaya yardımcı olması için MF Yardım işlevini ayarlayın.
Gereksiz ışığın engellenmesi ile görüntü kalitesinin azalmasını engellemek için bir
lens kapağı kullanın.
Ayrıntılı bilgi için fotoğraf makinenizin kılavuzuna bakın.
Usar la cubierta de lente (opcional)
(Ver ilustración E)
Cubierta de la lente
Para prevenir que se deteriore la calidad de la imagen bloqueando la luz
Estabilizador de imagen óptica
innecesaria, utilice una cubierta de la lente.
Tipo de montaje
Si usa el flash en situaciones en las cuales la distancia entre el objetivo y
Tamaño del filtro
la cámara es corta, la luz del flash podría verse bloqueada parcialmente
Diámetro máximo
por la lente o la tapa de la lente. Para garantizar la iluminación correcta,
Distancia
retire la tapa de la lente o ajuste la distancia entre la cámara y los
Peso (Sólo lentes, Aprox.)
objetivos.
Temperatura de funcionamiento
Usar un filtro (opcional)
(Ver ilustración F)
Humedad de funcionamiento
Antes de colocar el filtro en la lente, asegúrese de que sea compatible. Consulte
Nombre de la lente
„Especificaciones" para ver los tamaños de filtro compatibles.
Distancia focal
• El filtro es un producto óptico preciso. Manténgalo lejos del polvo, la
suciedad o los arañazos. No intente montar dos o más filtros al mismo
Distancia focal en equivalente a 35 mm
tiempo. Si lo hace podría deteriorar la calidad de la imagen y provocar
Construcción de la lente - Elementos
un efecto de viñeta (la reducción del brillo o la saturación de una
Construcción de la lente - Grupos
Ajustes
Modo de disparo
imagen en la periferia, ocultando el ángulo de visión del lente).
Elementos Asféricos
Valor de apertura
• En el caso de filtros de marco fino, el efecto viñeta se puede producir
i
A, M
Vista angular
con una lente de gran ángulo.
Valor de
Apertura máxima
P, A, S
exposición
Especificaciones
Apertura mínima
Nombre de la lente
SAMSUNG 16mm F2.4
Balance de
Número de láminas del diafragma
S, M
P, A, S, M
blancos, ISO
Distancia focal
16 mm
Distancia mínima de enfoque
Distancia focal en equivalente a 35 mm
24,6 mm
Amplificación máxima
Construcción de la lente - Elementos
7
Cubierta de la lente
Construcción de la lente - Grupos
6
Estabilizador de imagen óptica
Elementos Asféricos
2
Tipo de montaje
Vista angular
82,6°
Tamaño del filtro
Apertura máxima
F2.4
Diámetro máximo
Apertura mínima
F22
Distancia
Número de láminas del diafragma
7
Peso (Sólo lentes, Aprox.)
Distancia mínima de enfoque
0,18 m
Temperatura de funcionamiento
Amplificación máxima
0,12X
Humedad de funcionamiento
使用鏡頭遮光罩(選購)
光學影像穩定器
鏡頭座類型
濾光片尺寸
最大直徑
長度
重量(僅鏡頭,約略值)
使用濾光片(選購)
操作溫度
操作濕度
鏡頭名稱
焦距
相當於 35 mm 的焦距
鏡頭結構-元件
鏡頭結構-組
設定
拍攝模式
非球面鏡片元件
i
光圈值
A、M
視角
規格
曝光值
P、A、S
最大光圈
最小光圈
白平衡,ISO
P、A、S、M
光圈葉片數
最小焦距
最大放大倍率
鏡頭遮光罩
光學影像穩定器
鏡頭座類型
濾光片尺寸
最大直徑
長度
重量(僅鏡頭,約略值)
操作溫度
操作濕度
Coperchio dell'obiettivo
Stabilizzazione ottica delle immagini
Tipo di attacco
Dimensione filtro
Diametro massimo
Lunghezza
Peso (Solo obiettivo, circa)
Temperatura di esercizio
Umidità di esercizio
Nome della lente
Lunghezza focale
Lunghezza focale equivalente 35 mm
Composizione obiettivo-Elementi
Modalità di
Impostazione
Composizione obiettivo-Gruppi
scatto
Elementi asferici
i
Diaframma
A, M
Angolo di visualizzazione
Apertura massima
Valore di esposizione
P, A, S
Apertura minima
Bilanciamento del
S, M
P, A, S, M
Numero di lamelle del Diaframma
bianco, ISO
Distanza focale minima
Ingrandimento massimo
Coperchio dell'obiettivo
Stabilizzazione ottica delle immagini
Tipo di attacco
Dimensione filtro
Diametro massimo
Lunghezza
Peso (Solo obiettivo, circa)
Temperatura di esercizio
Umidità di esercizio
Use uma cobertura de lente (opcional)
(Ver ilustração E)
Para-sol da lente
Estabilizador óptico de imagem
Para prevenir a deterioração da qualidade da imagem devido a luz em excesso,
use uma cobertura de lente.
Tipo de encaixe
Quando você usar o flash em situações onde exista pouca distância entre
Tamanho do filtro
o objeto e a câmera, a luz do flash pode ser parcialmente obstruída pela
Diâmetro máx.
lente ou pelo pára-sol da lente. Para garantir uma luz adequada, remova o
Comprimento
pára-sol da lente ou ajuste a distância entre a câmera e o objeto.
Peso (Somente a lente, Aprox.)
Usando um filtro (opcional)
(Ver ilustração F)
Temperatura de operação
Antes de colocar um filtro na lente, certifique-se de que ele seja compatível.
Umidade de operação
Consulte "Especificações" para obter informações de tamanhos de filtros
compatíveis.
Nome della lente
• Um filtro é um produto ótico de precisão. Mantenha-o longe de poeira,
Distância Focal
sujeira ou arranhões. Além disso, não tente montar dois ou mais filtros
Distância focal no equivalente a 35 mm
Modo de
Configurações
de cada vez. Ao faze-lo, você poderá deteriorar a qualidade da imagem e
Construção da lente-Elementos
fotografia
causar vinheta (a redução do brilho e saturação da imagem na periferia,
Construção da lente-Grupos
i
Valor da abertura
A, M
uma vez que o ângulo de visão da lente fica oculto).
Elementos asféricos
• No caso de um filtro enquadrado espesso, o efeito de envelhecimento
Valor da exposição
P, A, S
Ângulo de visão
pode ocorrer com lentes grande angulares.
Equilíbrio de branco,
Abertura máxima
S, M
P, A, S, M
Especificações
ISO
Abertura mínima
Nome della lente
SAMSUNG 16mm F2.4
Número de lâminas do diafragma
Distância Focal
16 mm
Distância focal mínima
Distância focal no equivalente a 35 mm
24,6 mm
Ampliação máxima
Construção da lente-Elementos
7
Para-sol da lente
Construção da lente-Grupos
6
Estabilizador óptico de imagem
Elementos asféricos
2
Tipo de encaixe
Ângulo de visão
82,6°
Tamanho do filtro
Abertura máxima
F2.4
Diâmetro máx.
Abertura mínima
F22
Comprimento
Número de lâminas do diafragma
7
Distância focal mínima
0,18 m
Peso (Somente a lente, Aprox.)
Ampliação máxima
0,12X
Temperatura de operação
Umidade de operação
Subje ile fotoğraf makinesi arasındaki mesafenin yakın olduğu durumlarda
Optik Görüntü Sabitleyici
flaş kullanırsanız, flaş ışığı lens ya da lens kapağı tarafından kısmen
Düzenek Türü
kapanabilir. Doğru ışıklandırma sağladığınızdan emin olmak için, lens
Filtre Boyutu
kapağını çıkarın veya fotoğraf makinesi ile subjeler arasındaki mesafeyi
ayarlayın.
Maks. Çapı
Uzunluk
Filtre Kullanımı (isteğe bağlı)
(Bkz Resim F)
Ağırlık (Sadece Lens, Yaklaşık)
Lens bir filtre koymadan önce uyumlu olduğundan emin olun. Uyumlu filtre boyutu
Çalışma Sıcaklığı
için "Teknik özellikler"e bakınız.
Çalışma Nemi
• Filtre hassas bir optik üründür. Tozdan, kirden veya çizilmelerden
uzak tutun. Aynı zamanda aynı anda iki veya daha fazla filtre monte
Lens Adı
etmeye çalışmayın. Bunu yapmanız, görüntü kalitesini bozabilir
Odak Uzunluğu
ve parlaklık azalmasına sebep olabilir (lensin görüş açısı gizli
35 mm Eşdeğerde Odak Uzunluğu
Ayar
Çekim modu
olduğundan görüntünün çevresindeki parlaklığının veya
Lens Yapı Elemanları
i
Diyafram değeri
A, M
Lens Yapı Grupları
Poz değeri
P, A, S
Asferik Elementler
S, M
Beyaz dengesi, ISO
P, A, S, M
Görüş Açısı
Maksimum Diyafram Açıklığı
Minimum Diyafram Açıklığı
Diyafram Bıçağı Sayısı
Minimum Odak Uzaklığı
Maksimum Büyütme
Lens temas noktaları
Optik Görüntü Sabitleyici
Düzenek Türü
Filtre Boyutu
Maks. Çapı
Uzunluk
(Bkz Resim E)
Ağırlık (Sadece Lens, Yaklaşık)
Çalışma Sıcaklığı
Çalışma Nemi
Opcional
No
Montaje Samsung NX
43 mm
61 mm
24 mm
72 g
0–40 °C
5–85%
SAMSUNG 20mm F2.8
20 mm
30,8 mm
6
4
1
70,2°
F2.8
F22
7
0,17 m
0,18X
Opcional
No
Montaje Samsung NX
43 mm
62,2 mm
24,5 mm
73 g
0–40 °C
5–85%
三星 NX 接環
43 mm
61 mm
24 mm
鏡頭的儲存與維護
72 g
0–40 °C
5–85%
SAMSUNG 20mm F2.8
20 mm
30.8 mm
6
4
1
70.2°
F2.8
F22
7
0.17 m
0.18X
選購
三星 NX 接環
43 mm
健康與安全資訊
62.2 mm
24.5 mm
73 g
0–40 °C
5–85%
Opzionale
No
Montaggio Samsung NX
43 mm
61 mm
24 mm
72 g
0 – 40 °C
5 – 85%
SAMSUNG 20mm F2.8
20 mm
30,8 mm
6
4
1
70,2°
F2.8
F22
7
0,17 m
0,18X
Opzionale
No
Montaggio Samsung NX
43 mm
62,2 mm
24,5 mm
73 g
0 – 40 °C
5 – 85%
Opcional
Não
Encaixe Samsung NX
43 mm
61 mm
24 mm
72 g
0 – 40 °C
5 – 85%
SAMSUNG 20mm F2.8
20 mm
30,8 mm
6
4
1
70,2°
F2.8
F22
7
0,17 m
0,18X
Opcional
Não
Encaixe Samsung NX
43 mm
62,2 mm
24,5 mm
73 g
0 – 40 °C
5 – 85%
Hayır
Samsung NX montaj
43 mm
61 mm
24 mm
72 g
0–40 °C
5–85%
SAMSUNG 20mm F2.8
20 mm
30,8 mm
6
4
1
70,2°
F2.8
F22
7
0,17 m
0,18X
Isteğe bağlı
Hayır
Samsung NX montaj
43 mm
62,2 mm
24,5 mm
73 g
0–40 °C
5–85%

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Samsung 16mm F2.4

  • Page 1 Tamaño del filtro 43 mm basadas en la lente SAMSUNG 20mm F2.8. Las ilustraciones usadas en el manual Al pulsar el botón i-Function en la lente, podrá usar el modo E o Z, la cámara es corta, la luz del flash podría verse bloqueada parcialmente del usuario pueden ser diferentes de los elementos reales.
  • Page 2 • Sluk altid kameraet, inden du monterer eller fjerner objektivet. • De tilgængelige scener eller filtereffekter i E-tilstand kan variere Visningsvinkel 82,6° • Samsung er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå ved brug af andre Brug af fokusringen afhængigt af kameramodel. Filterstørrelse...