Download Print this page

Philips 3000 series Quick Start Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick start guide

2k13_3000_ap_qsg_20130129.indd 1
2k13_3000_ap_qsg_20130129.indd 1
3000 series
1/30/2013 5:11:18 PM
1/30/2013 5:11:18 PM

Advertisement

loading

  Also See for Philips 3000 series

  Related Manuals for Philips 3000 series

  Summary of Contents for Philips 3000 series

 • Page 1: Quick Start Guide

  3000 series Quick start guide 2k13_3000_ap_qsg_20130129.indd 1 2k13_3000_ap_qsg_20130129.indd 1 1/30/2013 5:11:18 PM 1/30/2013 5:11:18 PM...
 • Page 2 English Before using your product, read all accompanying safety information 使用产品前,请阅读所有随附的安全信息。 简体中文 ภาษาไทย ภาษาไทย ก่ อ นการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ โปรดอ่ า นข้ อ มู ล ความปลอดภั ย ทั ้ ง หมดที ่ ม าพร้ อ มผลิ ต ภั ณ ฑ Tiẽng Việt Trước khi sử...
 • Page 3 English What’s in the box 包装盒内物品 简体中文 ภาษาไทย ภาษาไทย สิ ่ ง ที ่ อ ยู ่ ใ นบรรจุ ภ ั ณ ฑ Tiẽng Việt Có gì trong hộp Bahasa Isi kemasan Indonesia ‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺒﻮﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ‬ (AP) (/56) M4 x 12mm M4 x 14mm 2k13_3000_ap_qsg_20130129.indd 3 2k13_3000_ap_qsg_20130129.indd 3...
 • Page 4 English Mount the stand 安装支架 简体中文 ภาษาไทย ภาษาไทย ยึ ด ขาตั ้ ง Tiẽng Việt Gắn chân đế Bahasa Mount the stand Indonesia ‫ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ‬ 2k13_3000_ap_qsg_20130129.indd 4 2k13_3000_ap_qsg_20130129.indd 4 1/30/2013 5:11:20 PM 1/30/2013 5:11:20 PM...
 • Page 5 2k13_3000_ap_qsg_20130129.indd 5 2k13_3000_ap_qsg_20130129.indd 5 1/30/2013 5:11:20 PM 1/30/2013 5:11:20 PM...
 • Page 6 2k13_3000_ap_qsg_20130129.indd 6 2k13_3000_ap_qsg_20130129.indd 6 1/30/2013 5:11:21 PM 1/30/2013 5:11:21 PM...
 • Page 7: Video Out

  English Connect 简体中文 连接 ภาษาไทย ภาษาไทย เชื ่ อ มต่ อ Tiẽng Việt Kết nối Bahasa Sambungan Indonesia ‫ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ‬ PC IN Y/VIDEO VIDEO OUT AUDIO PC IN COMPONENT/VIDEO IN 2k13_3000_ap_qsg_20130129.indd 7 2k13_3000_ap_qsg_20130129.indd 7 1/30/2013 5:11:22 PM 1/30/2013 5:11:22 PM...
 • Page 8 ANTENNA AC IN ~ TV ANTENNA 2k13_3000_ap_qsg_20130129.indd 8 2k13_3000_ap_qsg_20130129.indd 8 1/30/2013 5:11:23 PM 1/30/2013 5:11:23 PM...
 • Page 9 HDMI Y/VIDEO Pb HDMI Y/VIDEO L AUDIO IN DVI/VGA VIDEO 2k13_3000_ap_qsg_20130129.indd 9 2k13_3000_ap_qsg_20130129.indd 9 1/30/2013 5:11:23 PM 1/30/2013 5:11:23 PM...
 • Page 10 HDMI ANTENNA HDMI ANTENNA 2k13_3000_ap_qsg_20130129.indd 10 2k13_3000_ap_qsg_20130129.indd 10 1/30/2013 5:11:24 PM 1/30/2013 5:11:24 PM...
 • Page 11 English Manage cables 布线 简体中文 ภาษาไทย ภาษาไทย จั ด เก็ บ สายสั ญ ญาณ Tiẽng Việt Quản lý cáp Bahasa Atur kabel Indonesia ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ‬ 2k13_3000_ap_qsg_20130129.indd 11 2k13_3000_ap_qsg_20130129.indd 11 1/30/2013 5:11:24 PM 1/30/2013 5:11:24 PM...
 • Page 12 English Insert batteries 插入电池 简体中文 ภาษาไทย ภาษาไทย ใส่ แ บตเตอรี ่ Tiẽng Việt Quản lý cáp Bahasa Masukkan baterai Indonesia ‫ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ‬ 2k13_3000_ap_qsg_20130129.indd 12 2k13_3000_ap_qsg_20130129.indd 12 1/30/2013 5:11:25 PM 1/30/2013 5:11:25 PM...
 • Page 13 English Select your language and follow the onscreen instructions. Initial Setup Language 选择您的语言并按照屏幕说明操作。 简体中文 ภาษาไทย ภาษาไทย เลื อ กภาษาของคุ ณ และทํ า ตามคํ า แนะนํ า บนหน้ า จอ Please select your language: Tiẽng Việt Chọn ngôn ngữ và thực hiện theo hướng dẫn English trên màn hình.
 • Page 14: Bahasa Indonesia

  English To wall mount, purchase a suitable bracket. 要进行壁挂式安装,请购买适当的托架。 简体中文 81cm / 32” 100 mm 100 mm 16 mm ภาษาไทย ภาษาไทย หากต้ อ งการยึ ด ที ว ี ก ั บ ผนั ง ให้ ซ ื ้ อ ตั ว ยึ ด ที ่ เ หมาะสม 96cm / 39”...
 • Page 15 2k13_3000_ap_qsg_20130129.indd 15 2k13_3000_ap_qsg_20130129.indd 15 1/30/2013 5:11:26 PM 1/30/2013 5:11:26 PM...
 • Page 16 All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. Specifi cations are subject to change without notice. Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

This manual is also suitable for:

4000 series4300 series