Download Print this page

Electrolux flymo vision compact 330 User Manual page 7

Advertisement

Il sottoscritto M. Bowden of Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certificare che il
prodotto:-
Categoria....Tosaerba aeroscivolante elettrico
Marca.........Electrolux Outdoor Products
è conforme alle normative della Direttiva
2000/14/CEE
Tipo di lama...........................Rotativa
Identificazione serie..............Vedi Etichetta Dati Prodotto
Procedura di valutazione della conformità....................ANNEX VI
Ente notificato........................I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Altre direttive..........................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
e alle normative.................... EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2,
EN836, EN60335-1, EN60335-2-77
Alulírott, M. Bowden of Electrolux Outdoor Products,
Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham. DL5 6UP. Alulírott, tanusítom, hogy a
termék:-
Kategória......... Elektromos légpárnás fűnyíró
Gyártmány....... Electrolux Outdoor Products
Megfelel a 2000/14/EEC direktívák specifikációinak
Vágóéltípus........................... Forgókéses
Széria azonosítása.............. Lásd a TermékminősÍtő Cédulát
Termékmegfelelőség.......... ANNEX VI
Értesített testület................... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Egyéb direktívák................... 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
valamint az............................ EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2,
EN836, EN60335-1, EN60335-2-77
Ja, niżej podpisany M. Bowden of Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE,
Co. Durham. DL5 6UP. Zaświadcza się że produkt:-
Kategoria.......... Elektryczny odkurzacz
Wykonanie........Electrolux Outdoor Products
Odpowiada wymaganiom technicznym Dyrektywy
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) nr
2000/14/EEC
Typ Urządzenia Tnącego ........Ostrze Obrotowe
Identyfikacja serii ......................Patrz Tabliczka Znamionowa Wyrobu
Procedura Oceny Zgodności........ANNEX VI
Organ Rejestrujący ..................I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Inne Dyrektywy..........................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
oraz norm ..................................EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1,
EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77
Já, níže podepsaný M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP.
Potvrzuji, že tento výrobek:-
Kategorie........... Elektrická seka
vzduchov
m pol
é
Značka............... Electrolux Outdoor Products
Vyhovuje specifikacím Směrnice 2000/14/EEC
................... Rotační nůž
Typ žacího nástroje
Identifikace Série...................Viz Výrobní štítek
Postup při posuzování shody..........ANNEX VI
Autorizovaná osoba.............. I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
.......................
Použité Směrnice
a normy........................................... EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1,
EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77
Ja, dolupodpísaný, M. Bowden of Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Potvrdzujeme,
že výrobok:-
Kategória....... Elektrický oscilátor
Výroba........... Electrolux Outdoor Products
Vyhovuje špecifikáciám uvedeným v Norme
2000/14/EEC
Typ rezného telesa............... Rotačný nôž
Identifikácia série..................Vid Štítok Parametrov Výrobku
Postupy určenia právnej spôsobilosti tovaru................ANNEX VI
Informované orgány..............I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Ďalšie nariadenia.................. 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
a normám............................... EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2,
EN836, EN60335-1, EN60335-2-77
EC DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Il sottoscritto, M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, dichiara che un
campione del suddetto prodotto è stato testato in
base alla direttiva 81/1051/CEE. Il livello massimo di
pressione sonora categoria A rilevato in corrispon-
denza della posizione di guida in condizioni di cam-
era semianecoica in campo libero era di:-
EC MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY
Alulírott, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products,
Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham. DL5 6UP Igazolom, hogy a fenti
termékmintát a 81/1051/EEC szabályok szerint
tesztelték. A szabad hangtéri, félig visszhangmentes
kamrai körülmények közötti, kezelői helyzetben
rögzített maximálisan atmoszferikusan-nehezitett
hangnyomásszint:
EC DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Ja, niżej podpisany M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE,
Co.Durham DL5 6UP . Anglia, oświadczam, że próbka
powyższego wyrobu została przebadana stosując dyrek-
tywę 81/1051/EEC jako wzór. Maksymalny poziom
ciśnienia akustycznego, ważonego średnio A, przy pozy-
cji operatora w warunkach częściowo bezechowej
komory akustycznej pochłaniającej był:-
ES PROHLÁŠENĺ O SHOD
Já, níže podepsaný M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP , prohlašuji, že
vzorek shora uvedeného výrobku byl odzkoušen v
čka na tr
vu na
souladu se Směrnicí 81/1051/EEC.
á
Maximální A-vážená úroveň tlaku zvuku zazname-
štáři
naná v místě obsluhy v podmínkách volného pole
zvukově izolované komory, byla:-
98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
EC PREHLÁSENIE O PRÁVNEJ SPÔSOBILOSTI TOVARU
Ja, dopupodpísaný, M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, v meste NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP , týmto potvrdzujem, že
vzorka hore menovaného výrobku bola otestovaná v súlade
s predpisom 81/1051/EEC. Pri maximálnom za ažení úroveň
tlaku zvuku nameraná u operátora za podmienok vo ného
po ového pôsobenia polo-anechoického priestoru bola:-
Il sottoscritto, M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, dichiara che un
campione del suddetto prodotto è stato testato in
base alla direttiva ISO 5349. Il valore ponderale
massimo di vibrazione sonora efficace rilevato in cor-
rispondenza delle mani dell'operatore era di:-
Tipo................................................................................................ A
Larghezza di taglio........................................................................ B
Velocità di rotazione della lama.................................................... C
Livello sonoro garantito................................................................. D
Livello sonoro misurato................................................................. E
Livello............................................................................................ F
Valore............................................................................................ G
Peso.............................................................................................. H
Alulírott, M. Bowden, Electrolux Outdoor Products,
Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
Durham. DL5 6UP Igazolom, hogy a fenti
termékmintát az ISO 5349 szabályzat szerint
tesztelték. A kezelő kézhelyzetében rögzített vibráció
maximálisan súlyozott effektiv bemeneti
zajhőmérséklete:-
Típus.............................................................................................. A
Vágószélesség...............................................................................B
Vágóél forgássebessége .............................................................. C
Garantált hangerőszint...................................................................D
Mért hangerőszint.......................................................................... E
Szint............................................................................................... F
Érték...............................................................................................G
Súly................................................................................................ H
Ja, niżej podpisany M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co.Durham DL5 6UP . Anglia, oświad-
czam, że próbka powyższego wyrobu została prze-
badana stosując ISO 5349 jako wzór. Maksymalna
ważona wartośc średnia kwadratowa wibracji
zapisana w pozycji ręki operatora była:-
Typ................................................................................................. A
Szerokość koszenia....................................................................... B
Prędkość Obrotowa Urządzenia Tnącego.................................... C
Gwarantowany Poziom Mocy Akustycznej................................... D
Mierzony Poziom Mocy Akustycznej............................................. E
Poziom........................................................................................... F
Wartość......................................................................................... G
Odwaznik....................................................................................... H
<
Já, níže podepsaný M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP , prohlašuji, že
shora uvedený výrobek byl odzkoušen v souladu s
normou ISO 5349. Maximální vážený průměr hod-
noty vibrací, které byly zaznamenány v místě
umístění ruky obsluhy, byla:-
Typ................................................................................................. A
Šířka sekání................................................................................... B
Počet otáček žacího nástroje........................................................ C
Garantovaná hladina akustického výkonu.....................................D
Naměřená hladina akustického výkonu........................................ E
Úroveň........................................................................................... F
Hodnota......................................................................................... G
Hmotnost........................................................................................H
Ja, dopupodpísaný, M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products Park, Aycliffe Industrial Park, v meste NEW-
TON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP , týmto
potvrdzujem, že vzorka hore menovaného výrobku
bola otestovaná v súlade s predpisom ISO 5349. Pri
maximálnom za ažení  základný priemer druhej moc-
niny vibrácie nameraný v operátorovej ruke bol:-
Typ................................................................................................. A
Šírka skosu.................................................................................... B
Rýchlost rotácií rezného telesa......................................................C
Garantovaný stupeň sily zvuku...................................................... D
Nameraný stupeň sily zvuku.......................................................... E
Úroveň........................................................................................... F
Hodnota......................................................................................... G
Váha...............................................................................................H

Advertisement

loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Flymo vision compact 350Flymo vision compact 380