Download Print this page

Ec Declaración De Conformidad; Ec Declaração De Conformidade - Electrolux flymo vision compact 330 User Manual

Advertisement

Minä allekirjoittanut M. Bowden of Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Varmistaa, että
laite:-
Luokitus...........Sähkökäyttöinen
ilmatyynyruohonleikkuri
Merkki..............Electrolux Outdoor Products
Vastaa direktiivin 2000/14/ETY vaatimuksia.
Leikkauslaitteen tyyppi ..........Pyörivä terä
Sarjan Tunnus ........................Katso Tuotteen Arvokilpeä
Yhdenmukaisuusarviointi ......ANNEX VI
Tiedotusosapuoli ....................I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Muut direktiivit..........................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
sekä standardeja....................EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2,
EN836, EN60335-1, EN60335-2-77
Jag, undertecknad M. Bowden of Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Intyga att pro-
dukten:-
Kategori......... Elektrisk svävare
Tillverkare......Electrolux Outdoor Products
överensstämmer med specifikationerna i direktiv
2000/14/EEC
Typ av klippanordning............Roterande blad
Identifiering av serie................Se Produktidentifieringsetikett
Metod för bedömning av överensstämmelse............ANNEX VI
Notifierat organ........................I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Andra direktiv ..........................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
samt följande standarder..EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN836,
EN60335-1, EN60335-2-77
Undertegnede, M. Bowden of Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE,
Co. Durham. DL5 6UP. Kontrollér, at produktet:-
Kategori.......... Elektrisk luftpudeklipper
Fabrikat.......... Electrolux Outdoor Products
over holder specifikationerne i direktivet
2000/14/EØF
Type klippeenhed.................... Rotorklinge
Identifikation af serie................ Se Produktmærkat
Fremgangsmåde til vurdering af overensstemmelse.......ANNEX VI
Underrettet organ.................... I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Andre direktiver........................ 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
og standarderne...................... EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1,
EN55014-2, EN836, EN60335-1, EN60335-2-77
El abajo firmante M. Bowden of Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certifico que el
producto:-
Categoría......Cortacésped aerodeslizador
eléctrico
Marca........... Electrolux Outdoor Products
Está conforme con las especificaciones de la
Directiva 2000/14/EEC
Tipo de dispositivo de corte..........Cuchilla rotativa
Identificación de la serie................Ver Etiqueta de Identificación Del Producto
Procedimiento de evaluación de conformidad....ANNEX VI
Organismo notificado ....................I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Otras directivas ..............................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2,
y con las normativas ....................
EN836, EN60335-1, EN60335-2-77
Eu, abaixo assinado, M. Bowden of Electrolux
Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certifique que o
produto:-
Categoria....... Máquina de Cortar Relva
Eléctrica com Almofada de Ar
Marca.............Electrolux Outdoor Products
Está em conformidade com a Directiva 2000/14/CEE
Tipo de Dispositivo de Corte.. ......Lâmina Rotativa
Identificação da série.....................Consulte a Etiqueta de Especificações do
Produto
Procedimento de Avaliação de Conformidade.....ANNEX VI
Órgão Notificado ............................I.T.S., Cleeve Road, Leatherhead,
Surrey. KT22 7SB England
Outras Directivas............................98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2,
e com as normas ..........................
EN836, EN60335-1, EN60335-2-77
EC VAATIMUSTENMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Minä allekirjoittanut M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE,
Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuot-
teen näytekappale on tarkastettu käyttäen EU-direktiiviä
81/1051/ETY viitteenä. Suurin A-painotettu käyttäjän
kohdalla mitattu äänenpaineen taso puolikaiuttomassa
huoneessa käyttäjän tasolla oli seuraava:-
EC FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Jag, undertecknad M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE,
Co Durham, DL5 6UP, betygar att ett exemplar av ovan
nämnda produkt har testats med bestämmelse
81/1051/EEC som riktlinje. Det maximala A-vägda
ljudtrycknivån som uppmättes vid körplatsen under förhål-
landen i en frifälts halvt ekofri kammare var:-
EC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Undertegnede, M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved,
at en prøve af ovenstående produkt er blevet testet,
idet direktiv 81/1051/EØF er blevet anvendt som
vejledning. Det maksimale A-vægtede lydtryk-
sniveau, som er blevet målt på brugerpositionen i et
frifeltshalvlyddødt rum var:-
EC DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
El abajo firmante M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP. Certifico que ha
sido probada una muestra del producto anteriormente
mencionado utilizando la directiva 81/1051/EEC
como guía. El máximo nivel de presión de sonido
ponderado A registrado en la posición del operario
bajo condiciones de cámara anecóica de semi campo
fue de:-
EC DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Eu, abaixo assinado, M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, Certifico que
uma amostra do produto acima foi testada tendo
como guia a directiva 81/1051/CEE. O valor máximo
da média pesada A do nível de pressão do som reg-
istado na posição do operador, em condições de
câmara semi-anecóica de campo livre foi:-
Minä allekirjoittanut M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että
yllä mainitun tuotteen näytekappale on tarkastettu
käyttäen ISO 5349 -standardia viitteenä. Suurin pain-
otettu käsivarsitärinä käyttäjän käden kohdalla oli
seuraava:-
Tyyppi.............................................................................................A
Leikkausleveys...............................................................................B
Leikkauslaitteet pyörimisnopeus.................................................... C
Taattu luotettava tehontaso........................................................... D
Mitattu luotettava tehontaso...........................................................E
Taso .............................................................................................. F
Arvo................................................................................................G
Paino.............................................................................................. H
Jag, undertecknad M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co Durham, DL5 6UP, betygar att ett
exemplar av ovan nämnda produkt har testats med
bestämmelse ISO 5349 som riktlinje. Det maximala
vägda kvadratiska medelvärdet för vibration som
uppmätts vid förarens handläge var:-
Typ................................................................................................. A
Klippbredd..................................................................................... B
Varvtal på klippanordning.............................................................. C
Garanterad ljudnivå på motor........................................................ D
Uppmätt ljudnivå på motor............................................................. E
Nivå................................................................................................ F
Vårde..............................................................................................G
Vikt................................................................................................. H
Undertegnede, M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved,
at en prøve af ovenstående produkt er blevet testet,
idet ISO 5349 er blevet benyttet som vejledning. Den
maksimale vægtede effektivværdi for vibration som
er blevet registreret ved brugerens håndposition var:-
Type............................................................................................... A
Klippebredde.................................................................................. B
Klippeenhedens rotationshastighed............................................... C
Garanteret lydeffektniveau............................................................. D
Målt lydeffektniveau....................................................................... E
Niveau............................................................................................ F
Værdi .............................................................................................G
Vægt ..............................................................................................H
El abajo firmante M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP. Certifico que ha
sido probada una muestra del producto anterior-
mente mencionado utilizando como guía ISO 5349.
El valor máximo ponderado de la media de la raíz
cuadrada de la vibración registrada en la posición de
la mano del operario fue de-
Tipo................................................................................................ A
Anchura de corte............................................................................B
Velocidad de rotación del dispositivo de corte.............................. C
Nivel de potencia sonora garantizado........................................... D
Nivel de potencia sonora medido.................................................. E
Nivel............................................................................................... F
Valor.............................................................................................. G
Peso.............................................................................................. H
Eu, abaixo assinado, M. Bowden, Electrolux Outdoor
Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON
AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, Certifico que
uma amostra do produto acima foi testada tendo
como guia a norma ISO 5349. O valor máximo da
média quadrática pesada da vibração registado na
posição da mão do operador foi:-
Tipo ............................................................................................... A
Largura de Corte............................................................................B
Velocidade de Rotação do Dispositivo de Corte........................... C
Nível de Intensidade de Som Garantido........................................D
Nível de Intensidade de Som Medido............................................E
Nível............................................................................................... F
Valor............................................................................................... G
Peso............................................................................................... H

Advertisement

loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Flymo vision compact 350Flymo vision compact 380