Download Print this page

AEG HC452020EB User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

HC452020EB
NL Gebruiksaanwijzing
EN User manual
FR Notice d'utilisation
DE Benutzerinformation
2
18
34
51

Advertisement

loading

  Also See for AEG HC452020EB

  Related Manuals for AEG HC452020EB

  Summary of Contents for AEG HC452020EB

 • Page 1 NL Gebruiksaanwijzing HC452020EB EN User manual FR Notice d'utilisation DE Benutzerinformation...
 • Page 2: Table Of Contents

  10. MILIEUBESCHERMING ............17 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken –...
 • Page 3: Veiligheidsinformatie

  NEDERLANDS 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor in- stallatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik. 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen WAARSCHUWING! Gevaar voor verstikking, letsel of permanente inva- liditeit.
 • Page 4: Veiligheidsvoorschriften

  • Zonder toezicht koken op een kookplaat met vet of olie kan gevaarlijk zijn en brandgevaar opleveren. • Probeer brand nooit met water te blussen, maar scha- kel in plaats daarvan het apparaat uit en bedek de vlam, d.w.z. met een deksel of blusdeken.
 • Page 5 NEDERLANDS welke werkzaamheden dan ook uit- • Bedien het apparaat niet met natte voert. handen of als het contact maakt met water. • Gebruik de juiste stroomkabel. • Leg geen bestek of deksels van steel- • Voorkom dat de stroomkabels verstrikt pannen op de kookzones.
 • Page 6: Beschrijving Van Het Product

  Til deze voorwerpen altijd op als • Maak het apparaat schoon met een u ze moet verplaatsen op het kookop- vochtige, zachte doek. Gebruik alleen pervlak. neutrale schoonmaakmiddelen. Ge- bruik geen schuurmiddelen, schuur- sponsjes, oplosmiddelen of metalen 2.3 Onderhoud en reiniging voorwerpen.
 • Page 7 NEDERLANDS Tiptoets Functie Indicatielampjes timer voor Geeft aan voor welke zones u de tijd in- de kookzones stelt. Timerdisplay Geeft de tijd in minuten weer. Toont dat de timer met optelfunctie in werking is (1- 59). Toont dat de timer met aftelfunctie in werking is (1 tot 99 minuten) of toont dat de kookwekker in werking is.
 • Page 8: Dagelijks Gebruik

  4. DAGELIJKS GEBRUIK 4.1 In- en uitschakeling 4.4 In- en uitschakelen van de buitenste ringen Raak 1 seconde aan om het apparaat in– of uit te schakelen. Het verwarmingsvlak kan worden aange- past aan de grootte van de pannen.
 • Page 9 NEDERLANDS 4.6 De timer • De selectie van de kookzone (als meer dan één kookzone werkt):raak meerdere malen aan tot het lamp- De timer met aftelfunctie. je van de gewenste kookzone brandt. Gebruik de timer met aftelfunctie om in Wanneer deze functie wordt ingescha- te stellen hoe lang de kookzone deze keld, gaat branden.
 • Page 10: Nuttige Aanwijzingen En Tips

  10 www.aeg.com 4.8 Slot • Raak 4 seconden aan. Stel de kookstand in binnen 10 seconden. U U kunt het bedieningspaneel vergrende- kunt het apparaat bedienen. len als de kookzones in werking zijn, • Als u het apparaat uitschakelt met maar niet .
 • Page 11 NEDERLANDS • De bodems van de pannen en kook- kingstijd hangt af van het niveau zones dienen dezelfde afmeting te van de kookstand en de lengte hebben. van de bereiding. 5.3 Öko Timer (Eco-timer) 5.4 De voorbeelden van kooktoepassingen Om energie te besparen schakelt het verwarmingselement van de De gegevens in de volgende ta- kookzone eerder uit dan het sig-...
 • Page 12: Onderhoud En Reiniging

  12 www.aeg.com Informatie over acrylamides bevatten), een gezondheidsrisico vormen tengevolge van acrylamides. Belangrijk! Volgens recente Om die reden adviseren wij wetenschappelijke informatie kan het levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage intensief bruinen van levensmiddelen temperaturen gaar te laten worden en (met name in producten die zetmeel de gerechten niet te veel te bruinen.
 • Page 13 NEDERLANDS Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Er klinkt een geluidssig- U hebt een of meer tip- Verwijder het voorwerp naal en het apparaat toetsen afgedekt. van de tiptoetsen. wordt uitgeschakeld. Er weerklinkt een ge- luidssignaal als het ap- paraat uit is. Het apparaat wordt uit- U hebt iets op de tip- Verwijder het voorwerp...
 • Page 14: Montage-Instructies

  14 www.aeg.com de glaskeramiek (bevindt zich op de van de technicus van de klantenservice hoek van het glazen oppervlak) en de of de vakhandelaar in rekening gebracht, foutmelding die wordt weergegeven. zelfs tijdens de garantieperiode. De in- Controleer of u het apparaat op de juis- structies over de klantenservice en de te manier gebruikt hebt.
 • Page 15 NEDERLANDS R 5mm 55mm min. 12 mm min. 20 mm min. 28 mm 8.5 De installatie van meer dan één apparaat Aanvullende onderdelen:aansluit- Gebruik alleen speciaal hittebe- stang(en), hittebestendig silicone, afsluit- stendig silicone. strip. De opening in het werkblad 580 mm 360 mm 20 mm 920 mm...
 • Page 16 16 www.aeg.com Plaats de apparatuur, een voor een, op een zacht oppervlak zoals een deken met de onderkant omhoog. Trek de afdichtstrip rondom de on- derrand van het apparaat langs de buitenrand van de glazen kerami- sche plaat. Schroef losjes de bevestigingspla- ten in de juiste gaten van de be- schermende behuizing.
 • Page 17: Technische Informatie

  NEDERLANDS Reinig voorzichtig de glazen kerami- sche plaat. 9. TECHNISCHE INFORMATIE Modell HC452020EB Prod.Nr. 941 560 803 01 Typ 55 FED 02 BO 220-240 V 50-60 Hz Made in Switzerland Ser.Nr... 3.5 kW Vermogen van kookzones Kookzone Nominaal vermogen (max warmte- instelling) [W] Middenachter —...
 • Page 18 10. ENVIRONMENT CONCERNS ..........33 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –...
 • Page 19: Safety Information

  ENGLISH 1. SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, careful- ly read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation and use cau- ses injuries and damages. Always keep the instructions with the appliance for future reference. 1.1 Children and vulnerable people safety WARNING! Risk of suffocation, injury or permanent disability.
 • Page 20: Safety Instructions

  20 www.aeg.com • Never try to extinguish a fire with water, but switch off the appliance and then cover flame e.g. with a lid or a fire blanket. • Do not store items on the cooking surfaces. • Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
 • Page 21 ENGLISH mains cable. Contact the Service or an perature than oil used for the first electrician to change a damaged time. mains cable. • Do not put flammable products or • The electrical installation must have an items that are wet with flammable isolation device which lets you discon- products in, near or on the appliance.
 • Page 22: Product Description

  22 www.aeg.com • Cut off the mains cable and discard it. 3. PRODUCT DESCRIPTION Cooking zone Cooking zone Control panel 3.1 Control panel layout Use the sensor fields to operate the appliance. The displays, indicators and sounds tell which functions operate.
 • Page 23: Daily Use

  ENGLISH Sensor field Function To activate the Automatic Heat Up func- tion. To increase or decrease the time. To set the cooking zone for the Timer functions. To set the Timer functions. Control bar To set the heat setting. To activate and deactivate the STOP +GO function.
 • Page 24: The Heat Setting

  24 www.aeg.com acoustic signal sound some time and To start the Automatic Heat Up function the appliance deactivates. Remove the for a cooking zone: object or clean the control panel. Touch comes on in the dis- • You do not deactivate a cooking zone play).
 • Page 25: The Child Safety Device

  ENGLISH • To change the Count Down Tim- Touch of the timer to set the er:set the cooking zone with touch time. When the time comes to an end, the sound operates and flashes. • To deactivate the Count Down •...
 • Page 26: Helpful Hints And Tips

  26 www.aeg.com To override The Child Safety Device onds. comes on, the sound is on. for only one cooking time Touch comes on, the sound is • Activate the appliance with off. . The When this function operates, you can indicator comes on.
 • Page 27: Care And Cleaning

  ENGLISH Application: Time Hints set- ting To keep cooked food warm as necessary Put a lid on the cookware 1 - 3 To make Hollandaise sauce 5 - 25 min Mix at intervals and to melt butter, choco- late and gelatine 1 - 3 To make fluffy omelettes 10 - 40 min...
 • Page 28: Troubleshooting

  28 www.aeg.com – Remove after the appliance is Clean the appliance with a moist sufficiently cool: limescale rings , cloth and some detergent. water rings, fat stains, shiny metal- At the end rub the appliance dry lic discolorations. Use a special with a clean cloth.
 • Page 29: Installation Instructions

  ENGLISH Problem Possible cause Remedy You cannot activate the Activate the inner ring outer ring. first. The sensor fields be- The cookware is too Put large cookware on come hot. large or you put it too the rear cooking zones if near to the controls.
 • Page 30 30 www.aeg.com 8.3 To attach the seal. outer edge of the glass ceramic. Do not extend it. Let stay the cut ends in • Clean the worktop in the area of the the middle of one side. When, you cut cut out section.
 • Page 31 ENGLISH min. 28 mm 8.5 The installation of more than one appliance Added parts:connection bar(s), heat re- Only use special a heat - resistant sistant silicon, rubber shape, sealing silicon. strap. The worktop cut out 580 mm 360 mm 20 mm 920 mm Distance from the wall : minimum 50 mm Depth : 490 mm...
 • Page 32: Technical Information

  Carefully remove silicon that came out with a shaving blade. Clean glass ceramic fully. 9. TECHNICAL INFORMATION Modell HC452020EB Prod.Nr. 941 560 803 01 Typ 55 FED 02 BO 220-240 V 50-60 Hz Made in Switzerland Ser.Nr.
 • Page 33: Environment Concerns

  ENGLISH Cooking zone Nominal Power (Max heat setting) Middle front — 145 mm 1200 W 10. ENVIRONMENT CONCERNS Recycle the materials with the appliances. Do not dispose symbol . Put the packaging in appliances marked with the symbol applicable containers to recycle it. with the household waste.
 • Page 34 10. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ......50 POUR DES RÉSULTATS PARFAITS Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à...
 • Page 35: Consignes De Sécurité

  FRANÇAIS 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneu- sement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y ré- férer ultérieurement.
 • Page 36: Instructions De Sécurité

  36 www.aeg.com • Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un système de commande à distance. • Il peut être dangereux de laisser chauffer de la grais- se ou de l'huile sans surveillance sur une table de cuisson car cela pourrait provoquer un incendie.
 • Page 37 FRANÇAIS Branchement électrique • Utilisez cet appareil dans un environ- nement domestique. AVERTISSEMENT • Ne modifiez pas les caractéristiques Risque d'incendie ou d'électro- de cet appareil. cution. • Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur externe ou un systè- •...
 • Page 38: Description De L'appareil

  38 www.aeg.com • Ne laissez pas de récipients chauds • Nettoyez régulièrement l'appareil afin sur le bandeau de commande. de maintenir le revêtement en bon état. • Ne laissez pas le contenu des réci- pients de cuisson s'évaporer. • Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
 • Page 39 FRANÇAIS 3.1 Description du bandeau de commande Les touches sensitives permettent de faire fonctionner l'appareil. Les affichages, les voyants et les signaux sonores indiquent quelles fonctions sont activées. Touche sensitive Fonction Pour allumer et éteindre l'appareil. Pour verrouiller ou déverrouiller le ban- deau de commande.
 • Page 40: Utilisation Quotidienne

  40 www.aeg.com 3.2 Indicateurs du niveau de cuisson Affichage Description La zone de cuisson est désactivée. La zone de cuisson est activée. La fonction est activée. La fonction de démarrage automatique de la cuisson est activée. Une anomalie de fonctionnement s'est produite.
 • Page 41 FRANÇAIS de cuisson souhaité n'est pas atteint. L'affichage indique le niveau de cuisson. 4.4 Activation et désactivation 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 des circuits extérieurs 4.6 Minuteur Vous pouvez adapter la surface de cuis- son à...
 • Page 42 42 www.aeg.com • Arrêt du signal sonore : appuyez sur compté jusqu'à . Le voyant de la zone de cuisson commence à cligno- ter rapidement. 4.7 STOP+GO Lorsque le décompte du temps du mi- nuteur est terminé, le signal sonore re-...
 • Page 43: Conseils Utiles

  FRANÇAIS puyez sur pendant 4 secondes. Le Appuyez sur pendant 3 secondes. voyant de contrôle s’éteint. Tous les indicateurs s'allument et s'étei- gnent. Appuyez sur pendant 3 secon- • Désactivez l'appareil avec des. s'allume, le signal sonore est ac- Pour désactiver le dispositif de tivé.
 • Page 44: Entretien Et Nettoyage

  44 www.aeg.com Utilisation : Durée Conseils u de cuis- Pour maintenir les plats cui- au besoin Placez un couvercle sur le sinés au chaud récipient 1 - 3 Pour préparer de la sauce 5 - 25 min Remuez régulièrement hollandaise, faire fondre du beurre, du chocolat, de la gélatine...
 • Page 45: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  FRANÇAIS Pour enlever les salissures : ces de calcaire et d'eau, projec- tions de graisse, décolorations – Enlevez immédiatement : plasti- métalliques luisantes. Utilisez un que fondu, films plastiques et ali- agent de nettoyage pour vitrocé- ments contenant du sucre. Sinon, ramique ou acier inoxydable.
 • Page 46 46 www.aeg.com Problème Cause probable Solution La fonction de démarra- La zone de cuisson est Laissez la zone de cuisson ge automatique de la chaude. refroidir. cuisson ne fonctionne pas. Le niveau de cuisson le Le niveau de cuisson le plus élevé...
 • Page 47: Instructions D'installation

  FRANÇAIS 8. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION AVERTISSEMENT • Si le câble d'alimentation est endom- Reportez-vous au chapitre « Con- magé, il doit être remplacé par un câ- signes de sécurité ». ble spécial (type H05BB-F Tmax 90 °C ou de calibre supérieur). Contactez Avant l'installation votre service après-vente.
 • Page 48 48 www.aeg.com R 5mm 55mm min. 12 mm min. 20 mm min. 28 mm 8.5 Installation de plusieurs appareils Pièces ajoutées : barre(s) d'accouple- N'utilisez que du silicone spécial ment, silicone résistant à la chaleur, for- résistant à la chaleur.
 • Page 49 FRANÇAIS Posez les appareils, un à la fois, sur une surface souple, une couverture par exemple, le dessous vers le haut. Placez le joint d'étanchéité autour du bord inférieur de l'appareil le long du bord externe de la surface vitrocéramique. Vissez légèrement les plaques de fi- xation dans les trous prévus dans le boîtier de protection.
 • Page 50: Caracteristiques Techniques

  50 www.aeg.com Nettoyez soigneusement la surface vitrocéramique. 9. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Modell HC452020EB Prod.Nr. 941 560 803 01 Typ 55 FED 02 BO 220-240 V 50-60 Hz Made in Switzerland Ser.Nr... 3.5 kW Puissance des zones de cuisson Zone de cuisson Puissance nominale (niveau de cuis- son max.) [W]...
 • Page 51 10. UMWELTTIPPS ............. 67 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
 • Page 52: Sicherheitsinformationen

  52 www.aeg.com 1. SICHERHEITSINFORMATIONEN Lesen Sie vor der Montage und Verwendung des Ge- räts sorgfältig die mitgelieferte Anleitung. Der Herstel- ler haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage entstehen. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf.
 • Page 53: Sicherheitshinweise

  DEUTSCH • Kochen mit Fett oder Öl auf einem unbeaufsichtigten Kochfeld ist gefährlich und kann zu einem Brand füh- ren. • Versuchen Sie nicht einen Brand mit Wasser zu lö- schen, sondern schalten Sie das Gerät aus und bede- cken Sie die Flamme mit einem Deckel oder einer Feuerlöschdecke.
 • Page 54 54 www.aeg.com • Die elektrischen Anschlüsse müssen • Nehmen Sie keine technischen Ände- von einem qualifizierten Elektriker aus- rungen am Gerät vor. geführt werden. • Schalten Sie das Gerät nicht über eine • Das Gerät muss geerdet sein. externe Zeitschaltuhr oder eine sepa- rate Fernsteuerung ein.
 • Page 55: Gerätebeschreibung

  DEUTSCH • Stellen Sie kein heißes Kochgeschirr • Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, auf das Bedienfeld. um eine Abnutzung des Oberflächen- materials zu verhindern. • Lassen Sie das Kochgeschirr nicht leer- kochen. • Reinigen Sie das Gerät nicht mit ei- nem Wasser- oder Dampfstrahl.
 • Page 56 56 www.aeg.com Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Die Anzeigen, Kontrolllampen und akustischen Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen. Sensorfeld Funktion Ein- und Ausschalten des Geräts. Verriegelung/Entriegelung des Bedien- felds. Kochstufenanzeige Zeigt die Kochstufe an. Kochzonen-Anzeigen des Zeigen an, für welche Kochzonen der Ti- Timers mer eingestellt wurde.
 • Page 57: Täglicher Gebrauch

  DEUTSCH 3.3 OptiHeat Control OptiHeat Control gibt den Grad der Restwärme an. (Restwärmeanzeige, 3-stufig) WARNUNG! Es besteht Verbren- nungsgefahr durch Restwärme! 4. TÄGLICHER GEBRAUCH Skala, wenn die richtige Kochstufe ein- 4.1 Ein- und Ausschalten gestellt ist. Das Display zeigt die einge- stellte Kochstufe an.
 • Page 58 58 www.aeg.com Berühren Sie dann gleich danach die • Einstellung des Kurzzeitmessers än- gewünschte Kochstufe. Nach 3 Se- dern:Wählen Sie die Kochzone mit kunden leuchtet auf dem Display. , berühren Sie oder Ändern Sie die Kochstufe, um die Funkti- • Ausschalten des Kurzzeitmessers: on abzuschalten.
 • Page 59 DEUTSCH Kurzzeitwecker • Schalten Sie das Gerät mit aus. Ausschalten der Kindersicherung Wenn die Kochzonen nicht in Betrieb • Schalten Sie das Gerät mit sind, können Sie den Timer als Kurzzeit- ein. Stellen Sie keine Kochstufe ein. Be- wecker verwenden. Berühren Sie rühren Sie 4 Sekunden lang .
 • Page 60: Praktische Tipps Und Hinweise

  60 www.aeg.com 5. PRAKTISCHE TIPPS UND HINWEISE 5.1 Kochgeschirr • Der Boden des Kochgeschirrs und die verwendete Kochzone sollten gleich • Der Boden des Kochgeschirrs groß sein. sollte so dick und flach wie möglich sein. 5.3 Öko Timer (Öko-Timer) • Kochgeschirr aus Stahlemaille...
 • Page 61: Reinigung Und Pflege

  DEUTSCH Anwendung: Zeit Tipps hstu Schnitzel, Cordon bleu vom Nach Bedarf Nach der Hälfte der Zeit Kalb, Kotelett, Frikadellen, wenden. Bratwürste, Leber, Eier, Ei- erkuchen, Krapfen frittieren und Mehlschwitze zuberei- ten. 12 - Braten von Rösti, Lenden- 5 - 15 Min. Nach der Hälfte der Zeit stücken und Steaks.
 • Page 62: Fehlersuche

  62 www.aeg.com 7. FEHLERSUCHE Problem Mögliche Ursache Abhilfe Das Gerät kann nicht Das Gerät ist nicht oder Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet oder be- nicht ordnungsgemäß ordnungsgemäß an die dient werden. an die Spannungsversor- Spannungsversorgung gung angeschlossen. angeschlossen ist (siehe Anschlussplan).
 • Page 63: Montageanleitung

  DEUTSCH Problem Mögliche Ursache Abhilfe Es ertönt kein Signalton, Der Signalton ist ausge- Schalten Sie den Signal- wenn Sie die Sensorfel- schaltet. ton ein (siehe „Einschal- der des Bedienfelds be- ten des Signaltons“). rühren. Die Abschaltautomatik Schalten Sie das Gerät leuchtet auf.
 • Page 64 64 www.aeg.com 8.3 Anbringen der Dichtung. Randes der Glaskeramikscheibe auf. Dehnen Sie es nicht. Die Schnittstelle • Reinigen Sie die Arbeitsplatte im Aus- muss in der Mitte einer Seite liegen. schnittbereich. Wenn Sie es zuschneiden (geben Sie einige mm hinzu), drücken Sie die bei- •...
 • Page 65 DEUTSCH min. 28 mm 8.5 Montage von mehr als einem Gerät Mitgelieferte Teile:Verbindungsleis- Verwenden Sie nur spezielles, te(n), hitzebeständiges Silikon, Gummi- hitzebeständiges Silikon. profil, Dichtungsstreifen. Arbeitsplattenausschnitt 580 mm 360 mm 20 mm 920 mm Abstand zur Wand: min. 50 mm Tiefe: 490 mm Breite: Addieren Sie die Breiten aller ein- zubauenden Geräte und subtrahieren...
 • Page 66: Technische Daten

  Tag dauern. Entfernen Sie das überschüssige Si- likon vorsichtig mit einer Rasierklin- Reinigen Sie die Glaskeramikober- fläche. 9. TECHNISCHE DATEN Modell HC452020EB Prod.Nr. 941 560 803 01 Typ 55 FED 02 BO 220-240 V 50-60 Hz Made in Switzerland Ser.Nr...
 • Page 67: Umwelttipps

  DEUTSCH Kochzonenleistung Kochzone Nennleistung (höchste Kochstufe) Hinten Mitte — 120 / 175 / 210 mm 800 / 1600 / 2300 W Vorne Mitte —145 mm 1200 W 10. UMWELTTIPPS Recyceln Sie Materialien mit dem elektronische Geräte. Entsorgen Sie Symbol . Entsorgen Sie die Geräte mit diesem Symbol nicht Verpackung in den entsprechenden...
 • Page 68 www.aeg.com/shop...