Download Print this page

Makita BMR103 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

GB
Radio
S
Radio
N
Radio
FIN Työmaaradio
LV
Radio
LT
Radijo imtuvas
EE
Raadio
RUS Радио
BMR103
Instruction manual
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instrukciju rokasgrāmata
Naudojimo instrukcija
Kasutusjuhend
Инструкция по эксплуатации

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita BMR103

  Summary of Contents for Makita BMR103

 • Page 1 Radio Instruction manual Radio Bruksanvisning Radio Bruksanvisning FIN Työmaaradio Käyttöohje Radio Instrukciju rokasgrāmata Radijo imtuvas Naudojimo instrukcija Raadio Kasutusjuhend RUS Радио Инструкция по эксплуатации BMR103...
 • Page 2 2 3 4 5...
 • Page 5: Important Safety Instructions

  IMPORTANT SAFETY ENGLISH (Original instructions) INSTRUCTIONS Symbols The following show the symbols used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use. WARNING: When using electric tools, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric Read instruction manual.
 • Page 6: Battery Installation

  (1) Do not touch the terminals with any conductive material. (2) Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc. (3) Do not expose battery cartridge to water or rain. A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.
 • Page 7 The following tables indicate the operating time on a single charge in Radio mode/iPod iPhone mode. AT SPEAKER OUTPUT = Battery Cartridge Voltage 50 mW + 50 mW unit: Hour In Radio or In iPod In iPhone 7.2 V 9.6 V 10.8 V 12 V 14.4 V...
 • Page 8: Display Modes - Fm

  Installing the Soft bended rod • FM/AM will flash approx. 10 seconds. Within this antenna (Fig. 10 & 11) period, only manual tuning is allowed. • If volume adjustment is desired while FM/AM is Install the Soft bended rod antenna as show in the figure. flashing, press the Tuning control to stop the flash Note: and you can rotate the Tuning control to adjust...
 • Page 9: Fm Stereo (Auto)/Mono

  Pause button to stop playing the current with your BMR103; however, there is no certification to meet Apple performance standards. item if needed. 5. If it was previously playing, your iPod/iPhone will...
 • Page 10: Clock And Alarms

  Setting the alarm clock 2. Rotate the Tuning control until “CLOCK xxH” Your BMR103 has two alarms which can each be set to appears on the display and press the Tuning control wake you to AM/FM radio or buzzer alarm. The alarms to enter the setting.
 • Page 11: When The Alarm Sounds

  WEEKEND - the alarm will sound only at weekends You can get compensation on lower and higher frequency Press the Tuning control to confirm the setting. for your BMR103 by adjusting the loudness function. 1. Press and hold the Menu/Info button to enter the Note: menu setting.
 • Page 12: Auxiliary Input Socket

  Auxiliary input socket Two 3.5 mm stereo Auxiliary Input sockets are provided. One is at the font of your radio; the other is AUX IN 2 is located in the battery compartment. 1. Repeatedly press and release the Source button until AUX IN 2 is displayed.
 • Page 13: Viktiga Säkerhetsanvisningar

  VIKTIGA SVENSKA (Originalanvisningar) SÄKERHETSANVISNINGAR Symboler Följande symboler används för utrustningen. Se till att du VARNING: förstår innebörden av dem innan du använder Vid användning av elektriska apparater ska utrustningen. grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för brand, elektriska stötar och Läs bruksanvisningen.
 • Page 14: Installation Av Batteri

  5. Kortslut inte batterikassetten: (1) Rör inte vid polerna med något strömförande material. (2) Undvik att förvara batterikassetten i en behållare tillsammans med andra metallföremål som tex spik, mynt etc. (3) Utsätt inte batterikassetten för vatten eller regn. Ett kortslutet batteri kan orsaka ett stort strömflöde, överhettning, eventuella brännskador och apparaten kan till och med gå...
 • Page 15 Följande tabeller visar användningstiden för en enskild laddning i Radioläge/iPod iPhone-läge. MED HÖGTALAREFFEKT = Batterikassettens spänning 50 mW + 50 mW enhet: Timme I radio eller I iPhone- 7,2 V 9,6 V 10,8 V 12 V 14,4 V 18 V I iPod-läge läge UNGEFÄR...
 • Page 16 Installera den mjuka antennen • FM/AM blinkar cirka 10 sekunder. Endast manuell (Fig. 10 och 11) sökning är tillåten inom denna period. • Om volymjustering önskas medan FM/AM blinkar Installera den mjuka antennen såsom visas i figuren. ska du trycka på Sökratten för att stoppa blinkandet Obs: och vrida Sökratten för att justera ljudnivån.
 • Page 17 Modellerna som inte finns i listan ovan kan också aktuell post om det behövs. fungera med din BMR103 men det finns ingen 5. Om den spelades innan, slår din iPod/iPhone på och certifiering för att uppfyll Apple:s standarder för fortsätter att spela där den tidigare stoppades.
 • Page 18 Inställning av alarmklockan spelande lägesskärmarna, kan ställas in på 12- eller 24- timmarsformat. Det valda formatet används också vid Din BMR103 har två alarm vilka var och en kan ställas in inställning av alarm. på väckning av AM/FM-radio eller summeralarm. Alarmen 1.
 • Page 19 WEEKEND - alarmet går endast på helger Du kan få kompensation på lägre och högre frekvenser för Tryck på Sökratten för att bekräfta inställningen. din BMR103 genom att justera funktionen för ljudstyrka. 1. Tryck in och håll Meny/Info-knappen intryckt för Obs: att öppna menyinställningen.
 • Page 20 Specifikationer: Strömkrav AC-adapter DC12 V/1 200 mA, mittstiftet positivt Batteri UM-3 (AA-storlek) x 2 för reserv Klusterbatteri: 7,2 V - 18 V Glidbatteri: 9,6 - 18 V Frekvensområde FM 87,50 - 108 MHz (0,05 MHz/steg) AM (MW) 522 - 1 629 kHz (9 kHz/steg) Egenskaper Högtalare...
 • Page 21: Viktige Sikkerhetsinstruksjoner

  VIKTIGE NORSK (Originalinstruksjoner) SIKKERHETSINSTRUKSJONER Symboler Nedenfor ser du symbolene som brukes for dette utstyret. ADVARSEL: Forsikre deg om at du forstår hva de betyr før bruk. Når du bruker elektrisk verktøy, må du alltid følge de grunnleggende sikkerhetsanvisningene, inklusive de Les bruksanvisningen.
 • Page 22: Sette Inn Batterier

  4. Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle øynene med store mengder rennende vann og oppsøke lege med én gang. Denne typen uhell kan føre til varig blindhet. 5. Ikke kortslutt batteriet. (1) Ikke berør batteripolene med ledende materialer. (2) Ikke lagre batteriet i samme beholder som andre metallgjenstander, som for eksempel spiker, mynter osv.
 • Page 23 Nedenforstående tabeller viser driftstid ved én enkelt opplading i radiomodus/iPod iPhone-modus. VED HØYTTALEREFFEKT = Batterispenning 50 mW + 50 mW enhet: Time I radio eller I iPod- I iPhone- 7,2 V 9,6 V 10,8 V 12 V 14,4 V 18 V modus modus BL7010...
 • Page 24 Merk: • Hvis du ønsker å justere volumet mens FM/AM Det er et siderom i batterirommet som er ment for blinker, trykk på innstillingskontrollen for å stoppe oppbevaring av den fjernede antennen. blinkingen. Du kan nå rotere innstillingskontrollen for å justere lydnivået. Bruke den medfølgende 4.
 • Page 25 Modellene som ikke er oppført ovenfor kan også Pause for å fortsette avspillingen igjen. brukes sammen med BMR103. Disse har derimot 4. iPod-er har ikke stoppknapp (de benytter seg av ingen sertifiseringer for oppfylling av Apples pausefunksjonen). Når du vil spille av et alternativt ytelsestandarder.
 • Page 26 ”CLOCK xxH” Stille inn alarmklokken (KLOKKE xxH) vises på displayet. Trykk deretter på Din BMR103 har to alarmer som begge kan stilles inn til å innstillingskontrollen for å angi innstillingen. Du vil vekke deg til AM/FM-radio eller signalalarm. Alarmene se at tidsformatet begynner å...
 • Page 27 Merk: På høye og lave frekvenser kan du få kompensasjon på Det er ikke volumjustering på signalalarmen. din BMR103 ved å justere funksjonen for lydstyrke. 1. Trykk på meny/info-knappen og hold den nede Når alarmen lyder for å angi menyinnstillingen.
 • Page 28 Hjelpeinngang Det følger med to hjelpeinnganger på 3,5 mm i stereo. Én befinner seg foran på radioen – den andre er AUX IN 2, som befinner seg i batterirommet. 1. Trykk på og slipp Kildeknappen flere ganger inntil AUX IN 2 vises. 2.
 • Page 29: Tärkeitä Turvaohjeita

  TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA SUOMI (Alkuperäiset ohjeet) Merkkien selitykset VAROITUS: Laitteessa on käytetty seuraavia symboleja. Varmista Sähkötyökaluja käytettäessä on tulipalo-, sähköisku- ja ennen käyttöä, että ymmärrät niiden merkityksen. loukkaantumisriskin pienentämiseksi huolehdittava aina muun muassa seuraavista perusvarotoimista: Lue käyttöohje. 1. Lue tämä käyttöopas ja laturin käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä.
 • Page 30: Akun Asennus

  (1) Älä koske akun napoihin millään sähköä johtavalla materiaalilla. (2) Älä säilytä akkua yhdessä muiden metalliesineiden, kuten naulojen, kolikoiden yms. kanssa. (3) Älä altista akkua vedelle tai sateelle. Akun oikosulku voi aiheuttaa voimakkaan sähkövirran, palovammoja ja jopa laitteen rikkoutumisen. 6. Älä säilytä laitetta ja akkua paikassa, jossa lämpötila voi nousta 50 °C:seen tai sitäkin korkeammaksi.
 • Page 31 Seuraavissa taulukoissa kerrotaan käyttöajat yhdellä latauksella radiotilassa ja iPod- tai iPhone-tilassa. KUN KAIUTTIMEN LÄHTÖTEHO ON Akun jännite 50 mW + 50 mW yksikkö: tunti Radio- tai iPhone- 7,2 V 9,6 V 10,8 V 12 V 14,4 V 18 V iPod-tilassa AUX-tilassa tilassa BL7010...
 • Page 32 Mukana toimitetun virityssäädintä ja säädä äänenvoimakkuutta verkkovirtasovittimen käyttö kiertämällä virityssäädintä. (kuva 12) 4. Viritä haluamasi asema kiertämällä virityssäädintä . FM-aaltoalueella taajuus vaihtuu 100/50 kHz:n Irrota kuminen suojus ja työnnä sovittimen pistoke välein, AM-aaltoalueella 9 kHz:n välein. työmaaradion etupuolella olevaan DC-liitäntään. Liitä 5.
 • Page 33 2) Valmistaja on luokitellut edellä luetellut mallit uudelleen. yhteensopiviksi Applen toimivuusvaatimusten mukaisesti. Myös muut mallit voivat toimia BMR103- 4. iPod-soittimissa ei ole pysäytyspainiketta (ne työmaaradion kanssa. Niiden yhteensopivuutta ei käyttävät taukotoimintoa sen sijaan). Jos haluat kuitenkaan ole testattu Applen vaatimusten toistaa jonkin toisen valinnan, tee valinta iPod- mukaisesti.
 • Page 34 Huomautus: 5. Valitse haluamasi vuosi kiertämällä virityssäädintä BMR103 ei tue videotiedostoja, vain musiikkitiedostoja. ja vahvista valinta painamalla virityssäädintä Valitse haluamasi kuukausi kiertämällä virityssäädintä Huomautus: Jos videotiedostoluettelo on valittu, paina ja vahvista valinta painamalla virityssäädintä valintapainiketta. Valitse haluamasi päivämäärä kiertämällä virityssäädintä...
 • Page 35 DAILY - herätysääni kuuluu joka päivä. painamalla virtapainiketta WEEKDAY - herätysääni kuuluu arkipäivisin. Loudness WEEKEND - herätysääni kuuluu viikonloppuisin. Vahvista asetus painamalla virityssäädintä Voit säätää ylä- ja alaäänten kuuluvuutta BMR103- Huomautus: työmaaradiossa Loudness-toiminnolla. Summeriherätyksen voimakkuutta ei voi säätää. 1. Avaa valikkoasetukset pitämällä valikko- ja infopainiketta painettuna.
 • Page 36: Tekniset Tiedot

  4. Jos haluat poistaa Loudness-toiminnon käytöstä, valitse OFF ja vahvista valinta painamalla virityssäädintä Lisätuloliitännät Laitteessa on kaksi 3,5 mm:n stereotuloliitäntää. Toinen on työmaaradion etupaneelissa, toinen, AUX IN 2, akkutilassa. 1. Paina ohjelmalähdepainiketta niin monta kertaa, että AUX IN 2 tulee näkyviin. 2.
 • Page 37: Svarīgi Drošības Norādījumi

  SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI LATVIEŠU (Oriģinālās instrukcijas) Simboli BRĪDINĀJUMS: Zemāk ir attēloti simboli, kas attiecas uz iekārtu. Pirms Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un ekspluatācijas pārliecinieties, vai izprotat to nozīmi. savainojumu riska iespējas, lietojot bezvada darbarīkus, vienmēr jāievēro vispārējie drošības noteikumi, ieskaitot Izlasiet rokasgrāmatu.
 • Page 38 4. Ja elektrolīts iekļūst acīs, izskalojiet tās ar tīru ūdeni un nekavējoties meklējiet ārsta palīdzību. Citādi varat zaudēt redzi. 5. Nesaslēdziet akumulatora kasetni īssavienojumā: (1) Nepieskarieties spailēm ne ar kādu elektrību vadošu materiālu. (2) Neuzglabājiet akumulatora kasetni kopā ar citiem metāla priekšmetiem, piemēram, naglām, monētām utt.
 • Page 39 Turpmāk redzamajās tabulās norādīti ekspluatācijas laiki, vienu reizi uzlādējot, radio režīmā/iPod iPhone režīmā. PIE SKAĻRUŅA IZEJAS = Akumulatora kasetnes spriegums 50 mW + 50 mW vienība: stunda Radio vai iPhone 7,2 V 9,6 V 10,8 V 12 V 14,4 V 18 V iPod režīmā...
 • Page 40 Lokanās stieņa antenas 3. Nospiežot regulēšanas ripu , displejā sāks mirgot uzstādīšana (10. un 11. att.) FM vai AM. • FM/AM mirgos apm. 10 sekundes. Šajā periodā Uzstādiet lokano stieņa antenu, kā parādīts attēlā. iespējams veikt tikai manuālo regulēšanu. Piezīme: •...
 • Page 41 2) Iepriekš minētajiem modeļiem ir ražotāja apstiprināta mirgošanu. atbilstība Apple darbības standartiem. Modeļus, kas 3. Lai uz laiku pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet pogu nav norādīti iepriekš, arī var lietot kopā ar BMR103, Atskaņot/Pauzēt . Lai atsāktu atskaņošanu, tomēr tiem nav apstiprināta atbilstība Apple darbības vēlreiz nospiediet pogu Atskaņot/Pauzēt...
 • Page 42 , lai atlasītu 12 vai 24 stundu formātu. Nospiediet regulēšanas ripu , lai Modelim BMR103 ir divi modinātāji, kurus var iestatīt, lai jūs pamodinātu ar AM/FM radio vai modinātāja signālu. apstiprinātu laika formāta izvēli. Modinātājus var iestatīt, kamēr ierīce ir gaidīšanas vai Piezīme:...
 • Page 43 regulēšanas ripu , lai apstiprinātu minūtes DAILY (KATRU DIENU) – modinātājs atskanēs katru dienu iestatījumu. WEEKDAY (DARBDIENA) – modinātājs atskanēs tikai 4. Pagrieziet regulēšanas ripu, līdz displejā ir redzamas darbdienās frekvences opcijas modinātājam. WEEKEND (NEDĒĻAS NOGALE) – modinātājs Modinātāja opcijas ir šādas: atskanēs tikai nedēļas nogalē...
 • Page 44: Tehniskā Apkope

  14,4 V: 2,2 W x 2, 18 V: 3,5 W x 2 Skaļums Ieejas spaile diametrs 3,5 mm (AUX IN1/AUX IN2) Iestatot skaļuma funkciju, ierīcē BMR103 iespējams Antenas sistēma FM: lokana stieņa antena kompensēt zemākas un augstākas frekvences. AM: stieņa antena 1.
 • Page 45: Bendrasis Aprašymas

  LIETUVIŲ KALBA (Originali instrukcija) H. Budėjimo būsena Laikas priešpiet/po pusiaudienio (AM/PM) Ženklai Toliau nurodyti įrangai naudojami simboliai. Prieš SVARBŪS NURODYMAI DĖL pradėdami jį naudoti, įsitikinkite, kad suprantate jų SAUGOS reikšmes. ĮSPĖJIMAS: Perskaitykite naudojimo instrukciją. Kai naudojate įrankius su akumuliatoriais, laikykitės būtinų...
 • Page 46 3. Jei įrankio darbo laikas žymiai sutrumpėjo, esančioje lentelėje nurodyti šiam radijui tinkami nedelsdami nutraukite darbą su įrankiu. Tai gali kelti akumuliatorių blokai. perkaitimo, nudegimų ar net sprogimo pavojų. 4. Jei elektrolito pateko į akis, plaukite jas švariu vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Yra regėjimo praradimo pavojus.
 • Page 47 Toliau esančiose lentelėse nurodytas veikimo laikas radijo režimu/iPod iPhone režimu vieną kartą įkrovus akumuliatorių. TIES GARSIAKALBIO IŠVESTIES LIZDU = Akumuliatoriaus kasetės Įtampa 50 mW + 50 mW matavimo vienetai: valandos Radijo arba pagalbinio iPod iPhone 7,2 V 9,6 V 10,8 V 12 V 14,4 V 18 V...
 • Page 48 išsikrovimo simbolis - visi šie požymiai reiškia, • Reguliuodami garsumą, įsitikinkite, ar ekrane kad reikia pakeisti pagrindinį akumuliatoriaus bloką. NEŽYBČIOJA FM/AM. • Jeigu ekrane žybčioja AM/FM, jums leidžiama Pastaba: rankiniu būdu nustatyti radijo stotis (išsamiau Šio akumuliatoriaus bloko negalima krauti pateiktuoju skaitykite skyriuje „Rankinis AM/FM stočių...
 • Page 49 „Apple“ eksploatacijos FM stereofoninis (automatinis)/ parametrų standartus. Modeliai, kurių pirmiau monofoninis pateiktame sąraše nėra, taip pat veikia su BMR103; visgi jie neturi „Apple“ eksploatacijos parametrų Jeigu klausomos FM radijo stoties signalas silpnas, gali standartų atitikimo sertifikato.
 • Page 50 , paskui paspauskite nustatymo valdiklį , kad Dėmesio: BMR103 vaizdo failų nepalaiko; jis palaiko tik muzikos nuostatą patvirtintumėte. Paskui, norėdami pasirinkti failus. minutes, sukite nustatymo valdiklį , o paskui Dėmesio:...
 • Page 51 Žadintuvo (angl. Humane Wake System – žmonių Žadintuvo nustatymas žadinimo sistema) nustatymas Parenkant žadintuvo signalą, bus įjungtas pypsėjimo Modelis BMR103 turi du žadintuvo signalus; kiekvieną iš tonas. jų galima nustatyti, kad jus pažadintų AM/FM radijas arba Žadintuvo signalas vieną minutę kas 15 sekundžių...
 • Page 52: Techninė Priežiūra

  Įprasto žadintuvo signalo garso reguliuoti negalima. galėtumėte išjungti rankiniu būdu. Kai žadintuvas skamba Garsumas Norėdami skambantį žadintuvo signalą išjungti, Modelyje BMR103 žemą ir aukštesnį dažnį galite paspauskite įjungimo mygtuką kompensuoti, reguliuodami garsumo funkciją. 1. Norėdami atidaryti meniu nuostatą, paspauskite ir Žadintuvo signalų išjungimas/ palaikykite nuspaudę...
 • Page 53 Dažnio veikimo zona FM 87,50–108 MHz (0,05 MHz/padalai) AM (MW) 522–1 629 kHz (9 kHz/padalai) Elektros grandinės savybės Garsiakalbis 3 coliai, 8 omai Išėjimo galia 7,2 V: 0,5 W x 2, 9,6 V: 1 W x 2, 10,8 V:1,2 W x 2, 12 V: 1,5 W x 2, 14,4 V: 2,2 W x 2, 18 V: 3,5 W x 2 Įvesties gnybtas 3,5 mm skersmens...
 • Page 54: Tähtsad Ohutusjuhised

  TÄHTSAD OHUTUSJUHISED EESTI (Originaaljuhendid) Sümbolid HOIATUS! Järgnevalt kirjeldatakse seadmetel kasutatavaid Elektriseadmete kasutamisel tuleb tule-, elektrilöögi tingmärke. Veenduge, et olete nende tähendusest aru saamise ja vigastumise ohu vähendamiseks järgida alati saanud enne seadme kasutamist. peamisi ohutusalaseid ettevaatusabinõusid, kaasa arvatud järgmisi: Lugege kasutusjuhendit. 1.
 • Page 55: Aku Paigaldamine

  (2) Ärge hoidke akukassetti tööriistakastis koos metallesemetega, nagu naelad, mündid jne. (3) Ärge tehke akukassetti märjaks ega jätke seda vihma kätte. Aku lühis võib põhjustada tugevat elektrivoolu, ülekuumenemist, põletusi ning ka seadet tõsiselt kahjustada. 6. Ärge hoidke tööriista ja akukassetti kohtades, kus temperatuur võib tõusta üle 50°C.
 • Page 56 Järgmistes tabelites on toodud tööaeg ühe laadimisega raadiorežiimis/iPodi/iPhone’i režiimis. KÕLARI VÄLJUNDIS = Akukasseti pinge 50 mW + 50 mW mõõtühik: tund Raadio või iPodi iPhone’i 7,2 V 9,6 V 10,8 V 12 V 14,4 V 18 V režiimis režiimis BL7010 Umbes 5,5 Umbes 4,0 Umbes 2,0...
 • Page 57 Kaasasoleva vahelduvvoolu 4. Keerake jaama häälestamiseks häälestusnuppu adapteri kasutamine (Joon. 12) FM sagedus muutub sammudega 100 kHz/50 kHz ja AM sagedus sammudega 9 kHz. Eemaldage kummikaitse ning sisestage adapteri pistik 5. Kui jõutakse laineala lõppu, alustatakse häälestust raadio esiküljel asuvasse alalisvoolu pistikupessa. laineala teisest otsast uuesti.
 • Page 58 5. Kui see mängis varem, siis lülitub iPod/iPhone sisse ja jätkab esitust sealt, kus see varem katkestati. iPodi/iPhone’i laadimine Märkus: 1. Pange iPod/iPhone universaalsesse Teie BMR103 ei toeta videofaile, vaid toetab ainult ühendussüsteemi, mis asub iPodi muusikafaile. ühendussektsioonis. Raadio sisselülitamiseks Märkus:...
 • Page 59 Äratuskella seadmine 2. Keerake häälestusnuppu , kuni ekraanile ilmub Raadiol BMR103 on kaks äratust, mida saab panna „CLOCK xxH“, seejärel vajutage seadetesse kasutama AM/FM-raadiot või sumisti helisignaali. Äratusi sisenemiseks häälestusnuppu . Aja formaat saab seada, kui seade on ooterežiimis või mängib.
 • Page 60 äratuse sageduse valikud. Äratuse valikud on järgmised: Valjus ONCE – äratus kõlab ühe korra; Raadiol BMR103 saate valjuse funktsiooniga DAILY – äratus kõlab iga päev; kompenseerida madalaid ja kõrgeid sagedusi. WEEKDAY – äratus kõlab ainult argipäeviti; 1. Vajutage menüü/info nuppu ja hoidke seda WEEKEND –...
 • Page 61: Tehnilised Andmed

  ning kasutage seejärel raadio häälestusnuppu kui on vaja kuulamist mugavamaks muuta. HOOLDUS ETTEVAATUST: • Ärge kunagi kasutage bensiini, vedeldit, alkoholi ega midagi muud sarnast. Selle tulemuseks võib olla luitumine, deformatsioon või pragunemine. Tehnilised andmed: Elektritoite nõuded Vahelduvvoolu adapter alalisvool 12 V/1200 mA, keskmine kontakt positiivne UM-3 (AA suurus) x 2 varuakut Kobaraku: 7,2 V–18 V...
 • Page 62: Важные Инструкции По Технике Безопасности

  РУССКИЙ (оригинальные инструкции) D. Индикатор низкого уровня заряда аккумулятора E. Часы Символы F. Частота Ниже приведены символы, используемые для данного G. RDS (Система радиоинформации) устройства. Перед использованием убедитесь, что вы H. Состояние режима ожидания понимаете их значение. Значок AM/PM для часов ВАЖНЫЕ...
 • Page 63: Установка Аккумулятора

  СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА Установка аккумулятора ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ Примечание: Хранение резервных аккумуляторов в отсеке СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ позволяет предотвратить потерю данных ИНСТРУКЦИИ предустановок станций. 1. Вытяните стопор батарейного отсека, чтобы ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОГО БЛОКА освободить батарейный отсек. Предусмотрен 1. Перед использованием аккумуляторного блока основной батарейный отсек и отсек резервного прочитайте...
 • Page 64 В таблицах ниже приведено время работы при однократном заряде в режиме радио/iPod iPhone. НА ВЫХОДЕ ДИНАМИКА = Напряжение аккумуляторного блока 50 мВт + 50 мВт единицы измерения: Час В режиме В режиме В режиме 7,2 В 9,6 В 10,8 В 12 В...
 • Page 65 который появляется на дисплее, являются 6. Достигнув конца диапазона волн, радио признаками необходимости замены основного возобновит настройку с начала диапазона. аккумуляторного блока. 7. Поверните кнопку настройки в положение чтобы отрегулировать уровень звука. Примечание: • Во время регулировки громкости убедитесь, что Аккумуляторный...
 • Page 66 2) Перечисленные выше модели сертифицированы прослушиваемой станции в производителем на соответствие стандартам диапазоне FM. эффективности Apple. Модели, не перечисленные выше, также могут работать с BMR103; однако Стерео (авто)/моно режим FM сертификат на соответствие стандартам эффективности Apple отсутствует. Если сигнал прослушиваемой FM-станции слишком...
 • Page 67 часов, после чего нажмите кнопку настройки момента остановки композиции. для подтверждения настройки. Затем Примечание: поворачивайте кнопку настройки для выбора BMR103 не поддерживает видеофайлы, только минут, после чего нажмите кнопку настройки музыкальные файлы. для подтверждения настройки. Примечание: 4. Поворачивайте кнопку настройки...
 • Page 68: Настройка Будильника

  радио с RDS CT. Если выбранная станция диапазона AM/FM на момент срабатывания будильника недоступна, Настройка будильника включится будильник-зуммер. Устройство BMR103 предусматривает два b. Установка будильника “зуммер HWS” (Система будильника, которые можно настроить на включение пробуждения человека): режима радио AM/FM или зуммера. Будильники...
 • Page 69 заданного времени просто нажмите кнопку предусмотрена. питания для отключения устройства вручную. Во время срабатывания Тонкомпенсация будильника Устройство BMR103 предусматривает компенсацию Чтобы отключить сработавший будильник, нажмите низких или высоких частот с помощью регулировки кнопку питания функции тонкомпенсации. 1. Нажмите и удерживайте кнопку меню/справки Отключение/отмена...
 • Page 70: Технические Характеристики

  уровень сигнала от проигрывателя, после чего при необходимости используйте кнопку настройки для создания комфортного уровня прослушивания. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: • Запрещается использовать бензин, лигроин, растворитель, спирт и т.п. Это может привести к изменению цвета, деформации и появлению трещин. Технические характеристики: Требования к электропитанию Адаптер...
 • Page 72 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com BMR103-NE8-0812...