Download Table of Contents Print this page

Makita 6918D Instruction Manual

Cordless impact wrench
Hide thumbs Also See for 6918D:

Advertisement

GB Cordless Impact Wrench
F
Boulonneuse sans fil
D
Akku-schlagschrauber
I
Avvitatrice ad impulso a batteria
NL Snoerloze slagmoersleutel
E
Llave de impacto a batería
P
Chave de impacto a batería
DK Elektronisk akku slagnøgle
S
Sladdlös mutterdragare
N
Batteridrevet slagskrunøkkel
SF Akku-iskuvännin
GR Ασύρµατο κροστικ κλειδί
6918D
Instruction Manual
Manuel d'instructions
Betriebsanleitung
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Οδηγίες χρήσεως

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita 6918D

 • Page 1 NL Snoerloze slagmoersleutel Gebruiksaanwijzing Llave de impacto a batería Manual de instrucciones Chave de impacto a batería Manual de instruções DK Elektronisk akku slagnøgle Brugsanvisning Sladdlös mutterdragare Bruksanvisning Batteridrevet slagskrunøkkel Bruksanvisning SF Akku-iskuvännin Käyttöohje GR Ασύρµατο κροστικ κλειδί Οδηγίες χρήσεως 6918D...
 • Page 3 N • m N • m (kgf • cm) (kgf • cm) (1224) (1020) (M12) (1020) (816) (816) (M14) (M10) (612) (612) (M12) (408) (408) (M8) (M10) (204) (204) N • m (kgf • cm) GB High tensile bolt GB Standard bolt Boulon à...
 • Page 5: Specifications

  CAUTION — To reduce risk of injury, charge only used. MAKITA type rechargeable batteries. Other types Do not short the battery cartridge: of batteries may burst causing personal injury (1) Do not touch the terminals with any conduc- and damage.
 • Page 6 Approx. 70 min. CAUTION: • The fast charger is for charging Makita battery cartridge. Never use it for other purposes or for other manufacturer’s batteries. • When you charge a new battery cartridge or a battery cartridge which has not been used for a long period of time, it may not accept a full charge.
 • Page 7: Maintenance

  Hold the tool firmly and place the socket over the bolt or To maintain product safety and reliability, repairs, mainte- nut. Turn the tool on and fasten for the proper fastening nance or adjustment should be carried out by a Makita time. Authorized Service Center.
 • Page 8 — par un groupe électrogène. MAKITA. Tout autre type d’accumulateur peut Ne laissez rien recouvrir ou obturer les ouvertu- éclater, causant dommages ou blessures. res du chargeur. N’exposez pas le chargeur à la pluie ou à la Lorsque vous ne vous servez pas de votre batte- neige.
 • Page 9 Environ 70 mn ATTENTION : • Le chargeur rapide est conçu pour la recharge des batteries Makita. Ne l’utilisez jamais à d’autres fins ni pour des batteries d’autres marques. • Quand vous chargez une batterie neuve ou une batterie qui n’a pas été utilisée pendant longtemps, elle peut ne pas se recharger complètement.
 • Page 10 Charge de compensation (charge d’entretien) Si vous laissez la batterie dans le chargeur pour éviter toute décharge spontanée après une recharge complète, le chargeur passera au mode de charge de compensation (charge d’entretien) et il maintiendra la batterie constamment fraîche et rechargée à fond. Conseils pour obtenir la durée de service maximale de la batterie Rechargez la batterie avant qu’elle ne soit complètement déchargée.
 • Page 11: Entretien

  Dès que l’un des charbons atteint son repère d’usure, remplacez la paire (par des charbons de même type). Pour maintenir la sécurité et la fiabilité de l’outil, les répa- rations, l’entretien ou les réglages doivent être effectués par le Centre d’Entretien Makita.
 • Page 12: Technische Daten

  Sie sich unverzüglich in ärztliche Behandlung. angebracht sind. Anderenfalls können Sie Ihre Sehkraft verlieren. VORSICHT — Um die Verletzungsgefahr zu redu- zieren, dürfen nur Makita-Akkus verwendet wer- den. Andere Akku-Typen können platzen und ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSREGELN FÜR Verletzungen oder Sachschäden verursachen.
 • Page 13 • Schalten Sie die Maschine stets aus, bevor Sie den brauchte Akku bei einer öffentlichen Akku anbringen oder abnehmen. Sammelstelle, bei Ihrem Makita Kunden- • Zum Abnehmen des Akkus ziehen Sie ihn aus der dienst oder Ihrem Fachhändler zum Maschine heraus, während Sie die Entriegelungs- Recycling abgegeben werden.
 • Page 14 70 Min. VORSICHT: • Verwenden Sie das Makita-Ladegerät ausschließlich zum Laden von Makita-Akkus. Andere Akkus können in diesem Ladegerät nicht aufgeladen werden. • Wenn der Akku noch neu ist oder über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wurde, kann er seine volle Kapazi- tät nicht entfalten.
 • Page 15: Wartung

  HINWEIS: gewährleisten, sollten Reparatur-, Wartungs-, und Ein- • Halten Sie die Maschine gerade gegen die Schraube stellarbeiten nur von Makita autorisierten Werkstätten oder Mutter, ohne übermäßigen Druck auszuüben. oder Kundendienstzentren unter ausschließlicher Ver- • Ein zu hohes Anzugsmoment kann zu einer Beschädi- wendung von Makita-Originalersatzteilen ausgeführt...
 • Page 16: Dati Tecnici

  è sotto i 10° C oppure sopra i 40° C. caricare solamente batterie ricaricabili della Non tentare di usare un trasformatore per Makita. Altri tipi di batterie possono scoppiare aumentare la tensione, un generatore oppure causando danni e ferite alle persone.
 • Page 17 Non immagazzinare l’utensile e le batterie a car- Indossare una cuffia o auricolari afonizzanti per tuccia in luoghi dove la temperatura può rag- proteggere l’udito. giungere oppure superare i 50° C. Prima dell’installazione, controllare con cura che Non buttare nel fuoco le batterie a cartuccia la presa non presenti segni di usura, crepe o anche se sono estremamente danneggiate danni.
 • Page 18 ATTENZIONE: • Il caricatore rapido serve a caricare la cartuccia batteria Makita. Non usarlo per altri scopi o per caricare le batterie di un altro fabbricante. • Quando si carica una nuova cartuccia batteria o una cartuccia batteria che non è stata usata per un lungo periodo di tempo, essa potrebbe non accettare una carica piena.
 • Page 19: Manutenzione

  Sostituite entrambe le spazzole con tipi di spazzole identici. Per mantenere la sicurezza e l’affidabilità del prodotto, le riparazioni, la manutenzione o le regolazioni dovrebbero essere eseguite da un centro di assistenza Makita auto- rizzato.
 • Page 20: Technische Gegevens

  LET OP — Om het gevaar voor ongelukken te BIJGEVOEGDE verminderen, dient u met de snellader uitslui- tend MAKITA oplaadbare batterijen te laden. Bat- VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR terijen van andere merken kunnen gaan barsten GEBRUIK VAN DE BATTERIJLADER EN HET...
 • Page 21 Voorkom kortsluiting van het batterijpak: Draag oorbeschermers. Controleer de sok nauwkeurig op slijtage, (1) Raak de aansluitklemmen nooit aan met scheuren of beschadiging alvorens deze op het geleidend materiaal. gereedschap te monteren. (2) Bewaar het batterijpak niet op een plaats Houd het gereedschap stevig vast.
 • Page 22 LET OP: • De snellader is uitsluitend bestemd voor het laden van Makita accu’s. Gebruik deze nooit voor andere doeleinden of voor het laden van accu’s van andere fabrikanten. • Een nieuwe accu of een accu die gedurende lange tijd niet werd gebruikt, kan eventueel niet volledig worden gela- den.
 • Page 23 Vervang de borstels wanneer ze tot aan de aangegeven limiet zijn afgesleten. Beide koolborstels dienen tegelij- kertijd te worden vervangen. Opdat het gereedschap veilig en betrouwbaar blijft, die- nen alle reparaties, onderhoud of afstellingen te worden uitgevoerd bij een erkend Makita service centrum.
 • Page 24: Especificaciones

  No cargue el cartucho de baterías cuando la se produzcan heridas personales, cargue sola- temperatura esté por DEBAJO de los 10°C o por mente las baterías recargables del tipo MAKITA. ENCIMA de los 40°C. Otros tipos de baterías pueden quemarse No utilice un transformador elevador de tensión,...
 • Page 25: Instrucciones Para El Funcionamiento

  No cortocircuite el cartucho de baterías: Póngase protectores oídos. Compruebe el con cuidado que el manguito no (1) No toque los terminales con ningún material esté desgastado, agrietado ni dañado antes de conductor. instalarlo. (2) Evite guardar el cartucho de baterías en un Sostenga firmemente la herramienta.
 • Page 26 PRECAUCIÓN: • El cargador de carga rápida es para cargar el cartucho de batería Makita. No lo utilice nunca con otro propósito o para cargar baterías de otros fabricantes. • Cuando cargue un cartucho de batería nuevo o uno que no haya sido utilizado durante mucho tiempo, será posible que no pueda cargarse completamente.
 • Page 27: Mantenimiento

  Las dos escobillas de carbón idénticas deberían ser substituidas al mismo tiempo. Para mantener la seguridad y fiabilidad del producto, las reparaciones, el mantenimiento y los ajustes deberán ser realizados por un Centro de Servicio Autorizado de Makita.
 • Page 28 Cubra sempre os terminais da bateria com a res- tes, carregue só as baterias recarregáveis pectiva tampa quando não estiver a utilizá-la. MAKITA. Outros tipos de baterias poderão explo- Não provoque um curto-circuito na bateria: dir e causar danos pessoais e materiais.
 • Page 29 Aprox. 70 min. PRECAUÇÃO: • O carregador rápido é para carregar a bateria Makita. Nunca o utilize para outros fins ou para baterias de outro fabricante. • Quando carrega uma nova bateria ou uma que não foi carregada durante um longo período de tempo, pode não aceitar uma carga completa.
 • Page 30 Conselhos para manter a máxima vida útil da bateria Carregue a bateria antes de estar completamente descarregada. Páre sempre o funcionamento da ferramenta e carregue a bateria quando nota diminuição da potência da ferramenta. Nunca carregue uma bateria completamente carregada. Sobrecarregamento diminui a vida útil da bateria. Carregue a bateria à...
 • Page 31 Ambas as escovas de carvão devem ser substituídas ao mesmo tempo. Para salvaguardar a segurança e a fiabilidade do pro- duto, as reparações, manutenção e afinações deverão ser sempre efectuadas por um Centro de Assistência Oficial MAKITA.
 • Page 32 ADVARSEL — For at mindske risikoen for per- opladning. sonskade må laderen kun anvendes til oplad- Lad aldrig noget dække eller tilstoppe laderens ning af MAKITA genopladelige akku-typer. Andre ventilationshuller. akku-typer kan sprænges og forårsage person- Dæk altid akku-polerne med akku-dækslet, når skade eller ødelæggelser.
 • Page 33 70 min. ADVARSEL: • Opladeren er beregnet til opladning af Makita akkuer. Brug den aldrig til andre formål eller til opladning af akkuer af andre fabrikater. • Ved opladning af en ny akku eller en akku, der ikke har været brugt længe, kan det ske at akkuen ikke oplades helt.
 • Page 34 Anvendelse (Fig. 6 og 7) Udskift maskinens kul når disse er slidt ned til slidgræn- Det korrekte spændemoment kan svinge afhængigt af sen. De nedslidte kul erstattes med nye originale Makita- type eller størrelse på bolten. Forholdet mellem spænde- kul. Udskift altid kullene parvis.
 • Page 35: Tekniska Data

  (1) batteriladdaren, (2) batteriet och (3) den Försök inte använda en spänningsomvandlare, produkt till vilken batteriet ska användas. motortransformator eller ett likströmsuttag. ATT OBSERVERA — Ladda endast MAKITA upp- Låt ingenting täcka över eller täppa igen ladda- laddningsbara batterier, för att minska risken för rens ventilationsuttag.
 • Page 36 Ca 70 min. FÖRSIKTIGHET! • Snabbladdaren är avsedd för laddning av Makita batterikassett. Använd den inte för andra ändamål eller för att ladda andra tillverkares batterier. • Vid laddning av en ny batterikassett eller en batterikassett som inte använts under en längre tid kan det inträffa att batterikassetten inte går att ladda fullt.
 • Page 37 För att bibehålla produktens säkerhet och tillförlitlighet, åtdragningstiden visas i figurerna. bör alltid reparationer, underhållsservice och justeringar Håll maskinen stadigt och placera hylsan över bulten utföras av auktoriserad Makita serviceverkstad. eller muttern. Slå på maskinen och dra åt under den före- skrivna åtdragningstiden. OBSERVERA: •...
 • Page 38 (2) Unngå å oppbevare batteriet sammen med Reduser faren for skader — bruk kun batterier av andre metallgjenstander som f. eks. spikre, Makita type. Andre typer batterier kan eksplo- mynter etc. dere og forårsake skader, både på personer og (3) Batteriet må ikke utsettes for vann eller regn.
 • Page 39 Ca. 70 min. • Hurtiglader er til ladning av Makita-batterier. Den må ikke brukes til andre formål eller til andre batterimerker. • Når et nytt batteri eller et batteri som ikke har vært i bruk på lenge skal lades opp, kan det være vanskelig å lade det helt opp.
 • Page 40 Hold godt fast i maskinen og plasser muffen over bolten res av et autorisert Makita-serviceverksted. eller mutteren. Slå maskinen på og trekk til med korrekt tiltrekningstid. MERKNAD: •...
 • Page 41: Tekniset Tiedot

  Älä yritä lataamista säätömuuntajalla, moottori- VAROITUS — Onnettomuuksien välttämiseksi laturilla tai tasavirtapistorasialla, käytä vain lataa vain MAKITA - merkittyjä, uudelleenladatta- MAKITA-akkulaturia. via akkuja. Toisenmerkkiset akut voivat ladatta- Älä peitä akkulaturia. Estä tuuletusaukkojen tuk- essa räjähtää aiheuttaen mahdollisesti myös keutuminen.
 • Page 42 Noin 70 min. VARO: • Pikalataaja on tarkoitettu Makita akkujen lataamiseen. Älä koskaan käytä sitä muihin tarkoituksiin tai muiden valmis- tajien akkujen lataamiseen. • Kun lataat uutta akkua tai akkua, jota ei ole käytetty pitkään aikaan, sitä ei ehkä voi ladata täyteen. Tämä on nor- maalia eikä...
 • Page 43 Sopivan hylsyn valitseminen Kiinnitysmomenttiin vaikuttavat monet eri tekijät, joita ovat mm. seuraavat. Tarkista aina momentti kiristämisen Käytä aina ruuveille ja muttereille oikean kokoista hylsyä. jälkeen momenttiavaimella. Väärän kokoinen hylsy aiheuttaa epätarkan ja epätasai- sen kiinnitysmomentin ja/tai ruuvin tai mutterin vioittumi- Kun akku on lähes kokonaan tyhjentynyt, jännite las- sen.
 • Page 44: Τεχνικα Χαρακτηριστικα

  16 Σωστή ροπή στερέωσης για ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή φ ρτισης αν το καλώδιο ή η πρίζα της έχουν πάθει ζηµιά — Μοντέλο 6918D αντικαταστήστε τα αµέσως. Ικαν τητες Μη χρησιµοποιείτε την συσκευή σε περίπτωση Κανονικ µπουλ νι ........M8 – M14 που...
 • Page 45 Μη βραχυκυκλώσετε την κασέτα µπαταρίας: Φοράτε ωτασπίδες. Ελέγχετε την υποδοχή προσεκτικά για φθορά, (1) Μην αγγίξετε τους π λους µε κανένα ρωγµές ή ζηµιές προ της εγκατάστασης. αγώγιµο υλικ . Κρατάτε το µηχάνηµα σταθερά. (2) Αποφύγετε την αποθήκευση της κασέτας Βεβαιώνεστε...
 • Page 46 ΠΡΟΣΟΧΗ: • Ο ταχυφορτιστής είναι για τη φ ρτιση της κασετίνας µπαταρίας Μάκιτα. Ποτέ να µην τον χρησιµοποιήσετε για άλλους σκοπούς ή για άλλες µπαταρίες του κατασκευαστή. • ταν φορτίζετε µια καινούργια κασετίνα µπαταρίας ή µια κασετίνα µπαταρίας η οποία δεν έχει χρησιµοποιηθεί...
 • Page 47 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Λειτουργία (Εικ. 6 και 7) Η κατάλληλη ροπή στερέωσης µπορεί να διαφέρει ΠΡΟΣΟΧΗ: εξαρτωµένη απ το είδος ή το µέγεθος του Πριν την εκτέλεση εργασιών µε τη συσκευή µπουλονιού. Η σχέση µεταξύ της ροπής στερέωσης διαβεβαιώνεστε πάντοτε, για το τι...
 • Page 48 PRECAUÇÃO: These accessories or attachments are recommended for Estes acessórios ou acoplamentos são os recomendados use with your Makita tool specified in this manual. The para uso na ferramenta MAKITA especificada neste use of any other accessories or attachments might manual.
 • Page 49 • Socket (with pin and O-ring) • Douille (avec tige et joint torique) • Steckschlüsseleinsatz (mit Stift und O-Ring) • Presa (con perno e anello ad O) • Sok (met pen en O-ring) • Manguito (con pasador y junta tórica) •...
 • Page 50 • Phillips bit • Embout Phillips • Kreuzschlitz-Schraubendrehereinsatz • Punta a croce • Phillips schroefbit • Pieza de apriete de punta Phillips • Broca Phillips • Phillips bit Bit No. L (mm) • Korsmejsel • Phillips-bits No. 2 • Ristipääterä No.
 • Page 51 Observera: • Använd verktyg nr. 2 vid åtdragning av maskinskruvar M4 – M5, eller träskruvar 3,1 mm – 4,8 mm. • Använd verktyg nr. 3 vid åtdragning av maskinskruvar M6 – M8, eller träskruvar 5,1 mm – 6,1 mm. Merknad: •...
 • Page 52 • Battery cover • Cache de batterie • Kontaktschutzkappe • Coperchio batteria • Batterijdeksel • Tapa de la batería • Tampa da bateria • Batteridæksel • Batteriskydd • Batterideksel • Akkusuojus • Κάλυµµα µπαταρίας • Set plate • Capot arrière •...
 • Page 53 Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, (Serial No. : series production) Aichi 446-8502 Japan, dichiara che questo prodotto manufactured by Makita Corporation in Japan is in com- (Numero di serie: Produzione in serie) pliance with the following standards or standardized doc- fabbricato dalla Makita Corporation in Giappone è...
 • Page 54 Kanzaki, vakuuttaa että tämä tämä tuote (Løbenummer: serieproduktion) (Sarja nro : sarjan tuotantoa) fremstillet af Makita Corporation i Japan, er i overens- valmistanut Makita Corporation Japanissa vastaa seu- stemmelse med de følgende standarder eller normsæt- raavia standardeja tai stardardoituja asiakirjoja...
 • Page 55 Normen bzw. Normendokumenten EN60335, EN55014, EN61000 übereinstimmen: de acuerdo con las directivas comunitarias, 73/23/EEC y EN60335, EN55014, EN61000. 89/336/EEC. Yasuhiko Kanzaki CE 94 Director Amministratore Directeur Directeur Direktor Director MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND...
 • Page 56 EG-direktiven 73/23/EEC och 89/336/EEC. EN60335, EN55014, EN61000 σύµφωνα µε τις Οδηγίες του Συµβουλίου, 73/23/EEC και 89/336/EEC. Yasuhiko Kanzaki CE 94 Director Direktor Direktør Johtaja Direktör ∆ιευθυντής MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND...
 • Page 57 ENGLISH PORTUGUÊS Noise and Vibration Ruído e Vibração The typical A-weighted noise levels are Os níveis normais de ruído A são sound pressure level: 98 dB (A) nível de pressão de som: 98 dB (A) sound power level: 111 dB (A) nível do sum: 111 dB (A) –...
 • Page 60 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan Made in Japan 884316B996 PRINTED IN JAPAN...

Table of Contents