Makita 6915D Instruction Manual
Hide thumbs Also See for 6915D:
Table of Contents
 • Protection de L'environnement
 • Entretien
 • Wartung
 • Protezione Dell'ambiente
 • Istruzioni Per L'uso
 • Manutenzione
 • Technische Gegevens
 • Especificaciones
 • Instrucciones para el Funcionamiento
 • Mantenimiento
 • Instruções de Funcionamento
 • Τεχνικα Χαρακτηριστικα
 • Ο∆Ηγιεσ Χρησησ

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
GB Cordless Impact Wrench
F
Boulonneuse sans fil
D
Akku-Schlagschrauber
I
Avvitatrice ad impulso a batteria Istruzioni per l'uso
NL Snoerloze slagmoersleutel
E
Llave de impacto a batería
P
Chave de impacto a bateria
DK Elektronisk akku slagnøgle
S
Sladdlös mutterdragare
N
Batteridrevet slagskrunøkkel
SF Akku-iskuväännin
GR Ασύρµατο κρουστικ
6915D
Instruction Manual
Manuel d'instructions
Betriebsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Οδηγίες χρήσεως

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita 6915D

 • Page 1 NL Snoerloze slagmoersleutel Gebruiksaanwijzing Llave de impacto a batería Manual de instrucciones Chave de impacto a bateria Manual de instruções DK Elektronisk akku slagnøgle Brugsanvisning Sladdlös mutterdragare Bruksanvisning Batteridrevet slagskrunøkkel Bruksanvisning SF Akku-iskuväännin Käyttöohje GR Ασύρµατο κρουστικ Οδηγίες χρήσεως 6915D...
 • Page 2 Kg.cm Kg.cm M12X50 M12X45 1200 1000 1000 M14X45 M10X45 M10X45 M8X45...
 • Page 3: Specifications

  SPECIFICATIONS Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. Model 6915D The battery cartridge can explode in a fire. Capacities Be careful not to drop or strike battery. Standard bolt ..........M8 – M14 High tensile bolt ...........
 • Page 4: Maintenance

  To maintain product safety and reliability, repairs, mainte- Reversing switch action (Fig. 4) nance or adjustment should be carried out by a Makita CAUTION: Authorized Service Center. • Always check the direction of rotation before operation.
 • Page 5: Protection De L'environnement

  Interrupteur-inverseur 11 Couple de serrage pour Douille Couple de serrage SPECIFICATIONS Modèle 6915D Ne rangez pas l’outil ou la batterie dans des Capacités endroits où la température risque d'atteindre ou Boulon standard .......... M8 – M14 de dépasser 50°C. Boulon à haute résistance ......M6 – M12 Ne jetez pas la batterie au feu même si elle est...
 • Page 6: Entretien

  Pour maintenir la sécurité et la fiabilité de l’outil, les répa- l’utiliser. rations, l’entretien ou les réglages doivent être effectués • Ne déplacez l’interrupteur-inverseur qu’une fois l’outil par le Centre d’Entretien Makita. complètement arrêté. Si vous inversez le sens de rota- tion avant l’arrêt complet, vous risquez d’endommager l’outil.
 • Page 7 • Barre de rallonge (avec tige et joint torique) • Joint universel (avec tige et joint torique) • Adaptateur d’embout (avec tige et joint torique) • Embout Phillips • Les divers types de batteries et chargeurs Makita authentiques • Mallette de transport en plastique...
 • Page 8 (Batterieverordnung) muß der ver- Explosion. brauchte Akku bei einer öffentlichen Falls Elektrolyt in Ihre Augen gelangt, waschen Sammelstelle, bei Ihrem Makita Kunden- Sie sie mit sauberem Wasser aus, und begeben dienst oder Ihrem Fachhändler zum Sie sich unverzüglich in ärztliche Behandlung.
 • Page 9 Halten Sie die Maschine nur an den isolierten Den O-Ring aus der Nut im Steckschlüsseleinsatz entfer- Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei nen, und den Stift aus dem Steckschlüsseleinsatz her- denen verborgene Kabel angebohrt werden kön- ausziehen. Den Steckschlüsseleinsatz so in den Flansch nen.
 • Page 10: Wartung

  Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck. Schraube unterschiedlich. Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser Zube- Durch den Gebrauch des Gelenkaufsatzes oder des hörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Makita- Verlängerungsstücks verringert sich die Anzugslei- Kundendienststelle. stung des Schlagschraubers etwas. Kompensieren Sie diesen Effekt durch eine etwas längere Anzugs-...
 • Page 11: Protezione Dell'ambiente

  11 Coppia di serraggio corretta per Presa Coppia di serraggio DATI TECNICI Modello 6915D Non incenerire la cartuccia della batteria anche Capacità se è gravemente danneggiata o è completa- Bullone standard .......... M8 – M14 mente esaurita. La cartuccia della batteria può...
 • Page 12: Istruzioni Per L'uso

  Per mantenere la sicurezza e l’affidabilità del prodotto, le ATTENZIONE: riparazioni, la manutenzione o le regolazioni dovrebbero • Controllare sempre la direzione di rotazione prima essere eseguite da un centro di assistenza Makita auto- dell’uso. rizzato. • Usare l’interruttore di inversione soltanto dopo che l’utensile si è...
 • Page 13 • Barra di prolunga (con perno e anello ad O) • Giunto universale (con perno e anello ad O) • Adattatore punta (con perno e anello ad O) • Punta a croce • Vari tipi di batterie e caricatori genuini Makita • Valigetta di plastica...
 • Page 14: Technische Gegevens

  Aantrekkoppel TECHNISCHE GEGEVENS Bewaar het gereedschap en de accu niet op plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot Model 6915D 50°C of hoger. Capaciteiten Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wanneer Standaardbout ..........M8 – M14 hij zwaar beschadigd of volledig versleten is. De Trekvaste bout ..........
 • Page 15 Opdat het gereedschap veilig en betrouwbaar blijft, die- veranderen van de draairichting. Schuif de omkeerscha- nen alle reparaties, onderhoud of afstellingen te worden kelaar naar links voor rechtse draairichting, of naar uitgevoerd bij een erkend Makita service centrum. rechts voor linkse draairichting.
 • Page 16 ACCESSOIRES LET OP: • Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Bij gebruik van andere accessoires of hulpstukken bestaat er gevaar voor persoonlijke verwonding. Gebruik de accessoires of hulpstukken uitsluitend voor hun bestemde doel.
 • Page 17: Especificaciones

  Par de apriete ESPECIFICACIONES No guarde la herramienta ni el cartucho de bate- ría en lugares donde la temperatura pueda Modelo 6915D alcanzar o exceder los 50°C. Capacidades Nunca incinere el cartucho de batería incluso en Perno estándar ..........M8 – M14 el caso de que esté...
 • Page 18: Instrucciones Para El Funcionamiento

  INSTRUCCIONES Accionamiento del interruptor inversor (Fig. 4) PARA EL FUNCIONAMIENTO PRECAUCIÓN: Instalación o extracción del cartucho • Compruebe siempre la dirección de rotación antes de de batería (Fig. 1) la operación. • Apague siempre la herramienta antes de insertar o •...
 • Page 19: Mantenimiento

  • Estos accesorios o aditamentos están recomendados y de que el cartucho de baterías está quitado antes de para su uso con la herramienta Makita especificada en realizar cualquier trabajo en la herramienta. este manual. El uso de cualquier otro accesorio o adi-...
 • Page 20 ESPECIFICAÇÕES Não queime a bateria mesmo que esteja estra- gada ou completamente gasta. A bateria pode Modelo 6915D explodir no fogo. Capacidades Tenha cuidado para não deixar cair ou dar pan- Perno normal ..........M8 – M14 cadas na bateria.
 • Page 21: Instruções De Funcionamento

  Para salvaguardar a segurança e a fiabilidade do pro- duto, as reparações, manutenção e afinações deverão ser sempre efectuadas por um Centro de Assistência Oficial MAKITA.
 • Page 22 • Barra de extensão (com pino e anel em O) • Ligação universal (com pino e anel em O) • Adaptador da broca (com pino e anel em O) • Broca Phillips • Vários tipos de baterias Makita e carregadores • Mala de plástico para transporte...
 • Page 23 SPECIFIKATIONER Lad være med at brænde batteriet, selv ikke i til- fælde, hvor det har lidt alvorlig skade eller er Model 6915D fuldstændig udtjent. Batteripatronen kan eksplo- Kapacitet dere, hvis man forsøger at brænde den. Standard bolt ..........M8 – M14 Lad være med at brænde batteriet eller udsætte...
 • Page 24 Denne maskinen har en omløbsvœlger til at skifte For at opretholde produktets sikkerhed og pålidelighed, omløbsretning. Skub omløbsvœlgeren mod venstre for må istandsættelse, vedligeholdelse eller justering kun omdrejning med uret, og mod højre for omdrejning mod udføres af et autoriseret Makita service center. uret.
 • Page 25 TILBEHØR ADVARSEL: • Det følgende tilbehør og ekstraudstyr er anbefalet til brug med Deres Makita maskine, der er beskrevet i denne brugsanvisning. Anvendelse af andet tilbehør eller ekstraudstyr kan udgøre en risiko for person- skade. Anvend kun tilbehør og ekstraudstyr til det beskrevne formål.
 • Page 26 TEKNISKA DATA Batterikassetten får inte eldas upp, även om den skulle vara svårt skadad eller helt utsliten. Den Modell 6915D kan explodera om den slängs i en eld. Kapacitet Var försiktig så att du inte tappar batterikasset- Standardbult ..........M8 – M14 ten eller att den slår emot något.
 • Page 27 • Kontrollera alltid rotationsriktningen innan du börjar • Dessa tillbehör och tillsatser rekommenderas för använda maskinen. användning med den Makita-maskin som anges i den • Ställ aldrig om rotationsomkopplaren förrän maskinen här bruksanvisningen. Om andra tillbehör eller tillsatser stannat helt. Om rotationsriktningen ändras innan används finns det risk för personskador.
 • Page 28 Reversbryter 11 Korrekt tiltrekningsmoment for Muffe Tiltrekningsmoment SPESIFIKASJONER Modell 6915D Ikke sett fyr på batteriet, ikke engang om det er Kapasiteter sterkt skadet eller helt utslitt. Standard bolt ..........M8 – M14 Batteriet kan eksplodere hvis det begynner å Høystrekkbolt ..........M6 – M12 brenne.
 • Page 29 Hold godt fast i maskinen og plasser muffen over bolten • Bitsadapter (med stift og O-ring) eller mutteren. Slå maskinen på og trekk til med korrekt • Phillips-bits tiltrekningstid. • Ulike typer originale batterier og ladere fra Makita • Bæreveske av plast...
 • Page 30 Holkki Kiinnitysmomentti TEKNISET TIEDOT Vihjeitä akun käyttöiän maksimoimiseksi Lataa akku ennen kuin se on kokonaan purkau- Malli 6915D tunut. Suorituskyky Jos huomaat käyttövoiman heikentyneen, lopeta Tavallinen ruuvi ..........M8 – M14 aina koneen käyttäminen ja lataa akku. Suurlujuusruuvi ........... M6 – M12 Älä...
 • Page 31 Hylsyn kiinnittäminen ja irrottaminen (Kuva 2) • Vaikka ruuvien läpimitat ovat samat, sopiva kiinni- tysmomentti vaihtelee momenttikertoimesta, ruu- Tärkeää: vin luokituksesta ja ruuvin pituudesta riippuen. Varmista aina ennen hylsyn kiinnittämistä ja irrottamista, Kardaaniliitoksen tai jatkotangon käyttö vähentää että kone on sammutettu ja akku irrotettu. iskuvääntimen kiinnitysvoimaa jonkin verran.
 • Page 32: Τεχνικα Χαρακτηριστικα

  να προκαλέσει µεγάλη ροή ρεύµατος, Μοντέλο 6915D υπερθέρµανση, πιθανά εγκαύµατα ακ µη και Ικαν τητες σοβαρή βλάβη. Κανονικ µπουλ νι ........M8 – M14 Μην αποθηκεύετε το εργαλείο και την κασέτα Υψηλής εκτατικ τητας µπουλ νι .... M6 – M12 µπαταρίας...
 • Page 33: Ο∆Ηγιεσ Χρησησ

  Η κατάλληλη ροπή στερέωσης µπορεί να Αντιστροφή λειτουργίας διακ πτη (Εικ. 4) διαφέρει εξαρτωµένη απ το είδος ή µέγεθος ΠΡΟΣΟΧΗ: του µπουλονιού. Ελέγξτε τη ροπή µε ένα κλειδί • Πάντοτε ελέγχετε τη διεύθυνση περιστροφής πριν ροπής. τη λειτουργία. • Χρησιµοποιείτε το...
 • Page 34 Ο τύπος των υλικών προς στερέωση, ο τρ πος ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ κρατήµατος του µηχανήµατος και η ταχύτητα ΠΡΟΣΟΧΗ: του µηχανήµατος επηρεάζουν τη ροπή. • Αυτά τα ανταλλακτικά ή προσαρτήµατα ΠΡΟΣΟΧΗ: συνιστώνται για χρήση µε το εργαλείο σας της Εάν το µηχάνηµα λειτουργήσει συνεχώς µέχρι Μάκιτα...
 • Page 35 Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, (Serial No. : series production) Aichi 446-8502 Japan, dichiara che questo prodotto manufactured by Makita Corporation in Japan is in com- (Numero di serie: Produzione in serie) pliance with the following standards or standardized doc- fabbricato dalla Makita Corporation in Giappone è...
 • Page 36 446-8502 Japan, erklærer hermed, at dette produkt (Sarja nro : sarjan tuotantoa) (Løbenummer: serieproduktion) valmistanut Makita Corporation Japanissa vastaa seu- fremstillet af Makita Corporation i Japan, er i overens- raavia standardeja tai stardardoituja asiakirjoja stemmelse med de følgende standarder eller normsæt- EN50260, EN55014...
 • Page 37 ENGLISH PORTUGUÊS Noise and Vibration Ruído e vibração The typical A-weighted noise levels are Os níveis normais de ruído A são sound pressure level: 93 dB (A) nível de pressão de som: 93 dB (A) sound power level: 106 dB (A) nível do sum: 106 dB (A) –...
 • Page 40 Makita Corporation 884287D997...

This manual is also suitable for:

6918d

Table of Contents