Download  Print this page

Metabo ASC 15 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Metabo ASC 15

 • Page 1: Table Of Contents

  ASC 15 ASC 30-36 ASC ultra SC 60 Plus de Originalbetriebsanleitung 4 Alkuperäiset ohjeet 27 en Original instructions 7 no Original bruksanvisning 30 Notice originale 10 da Original brugsanvisning 33 Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 13 Instrukcja oryginalna 36 Istruzioni originali 16 Πρωτότυπες οδηγίες λειτουργίας 39 es Manual original 19 hu Eredeti használati utasítás 42...
 • Page 2: Asc 15

  ASC 15 ASC 30-36 SC 60 Plus ASC ultra...
 • Page 3 *2) 2004/108/EC (-> 19.04.2016) / 2014/30/EU (20.04.2016 ->), 2006/95/EC (-> 19.04.2016) / 2014/35/EU (20.04.2016 ->), 2011/65/EU *3) EN 60335-1,EN 60335-2-29 2015-11-10, Volker Siegle Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality) *4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany...
 • Page 4: De Originalbetriebsanleitung

  Akkupacks (14,4 V - 18 V, 1,3 Ah - 6,2 Ah, Warnung vor gefährlicher 4- 5 Zellen). elektrischer Spannung! ASC 15, ASC 30-36, SC 60 Plus sind geeignet zum Laden von NiCd-Akkupacks (12 V, 1,7 Ah, 10 Zellen). Aus defekten Li-Ion-Akku- Versuchen Sie niemals nicht-aufladbare Batterien zu laden.
 • Page 5 Vor Inbetriebnahme des Ladegerätes qualifizierte Person ersetzt werden, um sicherstellen, dass die Lüftungsschlitze frei Gefährdungen zu vermeiden. sind. Mindestabstand zu anderen Mit reparaturbedürftigen Metabo Ladegeräten Gegenständen min. 5 cm! wenden Sie sich bitte an Ihre Metabo-Vertretung. Adressen siehe www.metabo.com. Selbsttest Netzstecker einstecken.
 • Page 6: Technische Daten

  DEUTSCH 10. Umweltschutz Befolgen Sie nationale Vorschriften zu umweltge- rechter Entsorgung und zum Recycling ausgedienter Maschinen, Verpackungen und Zubehör. Nur für EU-Länder: Werfen Sie Elektro- werk-zeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerk- zeuge getrennt gesammelt und einer umweltge- rechten Wiederverwertung zugeführt werden.
 • Page 7: En Original Instructions

  (14,4 V - 18 V, 1.3 Ah - 6.2 Ah, 4- 5 cells). packs! ASC 15, ASC 30-36, SC 60 Plus are suitable for If battery fluid leaks out and comes charging NiCd- battery packs (12 V, 1,7 Ah, 10 cells).
 • Page 8 Customer Service of the Self-test manufacturer, or a similarly qualified person. Insert mains supply plug. Contact your local Metabo representative if you have Metabo chargers requiring repairs. For The warning display (4) and the operating indicator addresses see www.metabo.com.
 • Page 9: Technical Specifications

  ENGLISH en 11. Technical Specifications See page 3. Voltage ranges of the battery packs Battery pack capacity Charging current Charging time Depending on the residual capacity and the temperature of the battery pack, real charging times may deviate from the specifications. Changes due to technological progress reserved.
 • Page 10: Fr Notice Originale

  à tout utilisateur qu'elles reçoivent des instructions sur l'utilisation de l'outil. concerné. ASC 15 sont appropriés pour la charge de blocs batteries Li-Ion (14,4 V - 36 V, 1,3 Ah - 6,2 Ah, 4. Consignes de sécurité 4- 10 cellules).
 • Page 11 Respecter une distance minimale de 5 cm par de qualification comparable afin d'éviter tout risque. rapport à tout autre objet. Pour toute réparation sur un outil Metabo, contacter le représentant Metabo. Voir les adresses sur Autotest www.metabo.com.
 • Page 12 FRANÇAIS 10. Protection de l'environnement Suivre les réglementations nationales concernant l'élimination dans le respect de l'environnement et le recyclage des machines, emballages et acces- soires. Uniquement pour les pays de l'UE : ne jetez pas les appareils électriques dans les ordures ménagères ! Conformément à...
 • Page 13: Nl Oorspronkelijke Gebruiksaanwijzing

  (14,4 V - 18 V, 1,3 Ah - 6,2 Ah, 4 - 5 cellen). Waarschuwing voor ASC 15, ASC 30-36, SC 60 Plus zijn geschikt voor gevaarlijke elektrische het laden van NiCd-accupacks (2 V, 1,7 Ah, 10 cellen).
 • Page 14 5 cm! een soortgelijke gekwalificeerde persoon te worden vervangen. Zelftest Neem voor elektrisch gereedschap van Metabo dat Netstekker insteken. gerepareerd dient te worden contact op met uw Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen De waarschuwings-LED (4) en de bedrijfs-LED (3) www.metabo.com.
 • Page 15 NEDERLANDS nl 10. Milieubescherming Neem de nationale voorschriften in acht voor een milieuvriendelijke verwijdering en de recycling van afgedankte machines, verpakkingen en toebe- horen. Alleen voor EU-landen: Geef uw elektro-gereedschap nooit met het huisvuil mee! Volgens de Europese richtlijn 2002/96/ EG inzake gebruikte elektrische en elektronische apparaten en de vertaling hiervan in de nationale wetgeving dienen oude elektroapparaten...
 • Page 16: It Istruzioni Originali

  Per proteggere la propria ASC 15 sono adatti per la ricarica di batterie al litio persona e per una migliore (14,4 V - 36 V, 1,3 Ah - 6,2 Ah, 4 - 10 celle).
 • Page 17: Messa In Funzione

  ITALIANO it Utilizzare il caricabatteria La spia di avvertimento (4) e la spia di funzionamento (3) si alternano per circa un soltanto in luoghi chiusi! secondo, la ventola integrata entra in funzione per circa 5 secondi. Proteggere il caricabatteria 7. Utilizzo dall'umidità! Caricare la batteria Inserire l'intera batteria, fino in fondo...
 • Page 18: Dati Tecnici

  ITALIANO Nel caso di elettroutensili Metabo che necessitino di riparazioni rivolgersi al proprio rappresentante Metabo di zona. Per gli indirizzi, consultare il sito www.metabo.com. 10. Tutela dell'ambiente Attenersi alle norme nazionali riguardo allo smalti- mento eco-compatibile e al riciclaggio di utensili fuori servizio, confezioni ed accessori.
 • Page 19: Es Manual Original

  Li-Ion (14,4 V - 18 V, 1,3 Ah - eléctrica peligrosa. 6,2 Ah, 4- 5 células). ASC 15, ASC 30-36, SC 60 Plus están diseñados para cargar acumuladores de NiCd (12 V, 1,7 Ah, De los acumuladores de litio 10 células).
 • Page 20 ESPAÑOL Utilice el cargador Antes de poner en marcha el cargador, asegúrese de que las rejillas de ventilación no estén únicamente en lugares cubiertas. La separación mínima con otros cerrados. objetos debe ser superior a 5 cm. Mantenga el cargador Autoverificación alejado de la humedad.
 • Page 21 En caso de tener herramientas eléctricas que necesiten ser reparadas, diríjase, por favor, a su representante de Metabo. En la página www.metabo.com encontrará las direcciones necesarias. 10. Protección ecológica Cumpla lo estipulado por las normativas nacionales relativas a la gestión ecológica de los residuos y al...
 • Page 22: Pt Manual Original

  Li-Ion (14,4 V - 18 V, 1,3 Ah - 6,2 Ah, 4 - 5 células). defeituosos de Li-Ion pode ASC 15, ASC 30-36, SC 60 Plus são adequados sair um líquido levemente para carregar acumuladores de NiCd (12 V, 1,7 Ah, ácido, inflamável!
 • Page 23 1 segundo, o ventilador instalado liga por evitar-se perigos. cerca de 5 segundos. Se sua ferramenta eléctrica Metabo necessitar de reparação, dirija-se ao seu Representante Metabo. Os endereços poderá encontrar sob www.metabo.com.
 • Page 24 PORTUGUÊS 10. Protecção do meio-ambiente Siga as determinações nacionais em relação à remoção e destruição ecológica de resíduos assim como, em relação à reciclagem de ferramentas usadas, embalagens e acessórios. Só para países da UE: Não deitar as ferramentas eléctricas no lixo doméstico! De acordo com a directriz europeia 2002/96/CE sobre equipamentos eléctricos e electrónicos usados e na conversão ao direito nacional, as...
 • Page 25: Sv Bruksanvisning I Original

  (14,4 V - 18 V, 1,3 - 6,2 Ah, Trasiga litiumjonbatterier 4-5 celler). kan läcka en något sur, ASC 15, ASC 30-36, SC 60 Plus är avsedda för att brännbar vätska! ladda NiCd-batterier (12 V, 1,7 Ah, 10 celler). Försök aldrig ladda batterier som inte är Om du får läckande batterivätska...
 • Page 26 Metabo-elverktyg som behöver repareras skickar Använd typ F eller bättre med brytström på max. 30 du till din Metabo-återförsäljare. Adresser, se www.metabo.com. Se till så att ventilationsöppningarna på laddaren inte är igensatta innan du använder den. Håll ett 10.
 • Page 27: Fi Alkuperäiset Ohjeet

  SC 60 Plus sopivat Li-Ion-akkujen lataukseen (14,4 V - 18 V, 1,3 Ah - 6,2 Ah, 4 - 5 kennoa). Viallisesta Li-Ion-akusta voi ASC 15, ASC 30-36, SC 60 Plus sopivat NiCd- valua ulos lievästi hapanta, akkujen lataukseen (12 V, 1,7 Ah, 10 kennoa).
 • Page 28: Tekniset Tiedot

  Käytä tyypin F tai sitä parempaa kytkintä, jonka laukaisuvirta on enintään 30 mA. Jos Metabo-sähkötyökalusi tarvitsevat korjausta, ota yhteyttä Metabo-edustajaan. Osoitteet, katso Varmista ennen latauslaitteen käyttöönottoa, että www.metabo.com. tuuletusraot ovat vapaana. Vähimmäisetäisyys muihin esineisiin väh. 5 cm! 10.
 • Page 29 SUOMI fi Pidämme oikeuden suorittaa teknisen kehityksen vaatimia muutoksia. Suojausluokan II kone Vaihtovirta...
 • Page 30: No Original Bruksanvisning

  (14,4 V–18 V, 1,3 Ah–6,2 Ah, ødelagte litium-ion- 4–5 celler). batteripakker. ASC 15, ASC 30-36, SC 60 Plus er egnet til opplading av NiCd-batteripakker (12 V, 1,7 Ah, Hvis batterivæske kommer i 10 celler). kontakt med huden, må du straks Forsøk aldri å...
 • Page 31 30 mA. person, for å unngå skader. Se til at ventilasjonsåpningene på laderen ikke er Hvis du har et Metabo-elektroverktøy som trenger tilstoppet før du bruker den. Minsteavstanden til reparasjon, kan du ta kontakt med en representant andre gjenstander skal minst være 5 cm.
 • Page 32 NORSK Med forbehold om endringer i hensikt av teknisk forbedring. Maskin i beskyttelsesklasse II Vekselstrøm...
 • Page 33: Da Original Brugsanvisning

  Deres egen og el-værktøjets batteripakker (14,4 V - 18 V, 1,3 Ah - 6,2 Ah, sikkerhed! 4-5 celler). ASC 15, ASC 30-36, SC 60 Plus er beregnet til Advarsel mod farlig opladning af NiCd-batteripakker (12 V, 1,7 Ah, 10 elektrisk spænding! celler).
 • Page 34 30 forebygge farer. Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De Før De tager opladeren i brug, bør De sikre Dem, skal have repareret Deres Metabo el-værktøj.
 • Page 35 DANSK da 11. Tekniske data Se side 3. Batteripakkernes spændingsområder Batteripakkens kapacitet Ladestrøm Ladetid Afhængigt af batteripakkens restkapacitet og temperatur kan de reelle opladningstider afvige fra disse angivelser. Forbeholdt ændringer som følge af tekniske ændringer. Klasse II maskine Vekselstrøm...
 • Page 36: Pl Instrukcja Oryginalna

  Służą one bezpieczeństwu litowo-jonowych (14,4 V - 18 V, 1,3 Ah - 6,2 Ah, 4 - 5 ogniw). osób obsługujących jak i ASC 15, ASC 30-36, SC 60 Plus nadają się do bezpieczeństwu użytkowanego ładowania akumulatorów NiCd (12 V, 1,7 Ah, urządzenia! 10 ogniw).
 • Page 37 POLSKI pl Całkowicie naładowanego Urządzenia, takie jak to, które wytwarzają prąd stały, mogą mieć wpływ na proste wyłączniki różni- akumulatora nie wolno ponownie cowo-prądowe. Należy używać typu F lub lepiej, z ładować! prądem wyzwalającym o maks. 30 mA. Przed uruchomieniem ładowarki należy Ładowarkę...
 • Page 38: Dane Techniczne

  W sprawie naprawy elektronarzędzia należy się zwrócić do przedstawicielstwa Metabo. Adresy są podane na stronie www.metabo.com. 10. Ochrona środowiska Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczą- cych utylizacji zużytych urządzeń, opakowań...
 • Page 39: El Πρωτότυπες Οδηγίες Λειτουργίας

  φόρτιση μπαταριών ιόντων λιθίου (Li-Ion) (14,4 V - 18 V, 1,3 Ah - 6,2 Ah, 4- 5 στοιχεία). προστασία καθώς και για Οι φορτιστές ASC 15, ASC 30-36, SC 60 Plus την προστασία του είναι κατάλληλοι για τη φόρτιση μπαταριών NiCd ηλεκτρικού...
 • Page 40 ΕΛΛΗΝΙΚΑ πλύνετε τα μάτια σας με καθαρό Συσκευές όπως αυτή, οι οποίες παράγουν συνεχές ρεύμα, μπορούν να επηρεάσουν τους νερό και πηγαίνετε χωρίς απλούς μικροαυτόματους διακόπτες προστασίας. καθυστέρηση στο γιατρό! Χρησιμοποιείτε τον τύπο F ή καλύτερο, με ένα ρεύμα ενεργοποίησης το πολύ 30 mA. Μη...
 • Page 41 αποφυγή κινδύνων,πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του κατασκευαστή ή από ένα άτομο με τα αντίστοιχα προσόντα. Με ηλεκτρικά εργαλεία Metabo που έχουν ανάγκη επισκευής απευθυνθείτε παρακαλώ στην αντίστοιχη αντιπροσωπία της Metabo. Διευθύνσεις βλέπε www.metabo.com.
 • Page 42: Hu Eredeti Használati Utasítás

  (14,4 V - 18 V, 1,3 Ah - 6,2 Ah, 4- 5 cella) töltésére alkalmasak. Vigyázat, veszélyes Az ASC 15, ASC 30-36, SC 60 Plus készülékek elektromos feszültség! NiCd akkuegységek (12 V, 1,7 Ah, 10 cella) töltésére alkalmasak.
 • Page 43 MAGYAR hu Óvja a töltőkészüléket a Önteszt nedvességtől! Dugja be a csatlakozódugót. A figyelmeztető kijelző (4) és a működésjelző (3) kb. 1 másodpercre egymás után felvillannak, a Ne engedje meg, hogy gyerekek beépített ventilátor kb. 5 másodpercig jár. használják a készüléket. 7.
 • Page 44 MAGYAR A javításra szoruló Metabo elektromos kéziszerszámokkal kérjük, forduljon Metabo szakkereskedőjéhez. A címeket a www.metabo.com oldalon találja. 10. Környezetvédelem Kövesse a helyi előírásokat a régi gépek, csomago- lások és tartozékok környezetbarát ártalmatlanítá- sával és újrahasznosításával kapcsolatban. Csak EU-tagországok esetében: elektromos kéziszerszámot soha ne dobjon háztartási...
 • Page 45: Ru Оригинальное Руководство По Эксплуатации

  4. Специальные указания по (Li-Ion) аккумуляторных блоков (14,4 В - 18 В, технике безопасности 1,3 Ач - 6,2 Ач, 4 - 5 элементов). ASC 15, ASC 30-36, SC 60 Plus пригодны для Для вашей собственной зарядки никель-кадмиевых (NiCd) безопасности и защиты...
 • Page 46 РУССКИЙ Если электролит пролился и попал 6. Ввод в эксплуатацию на кожу, немедленно промойте этот участок большим Перед вводом в эксплуатацию проверьте соответствие напряжения и частоты сети, количеством воды. В случае указанных на заводской табличке, попадания электролита в глаза параметрам сети электропитания. промойте...
 • Page 47 прибора в целях безопасности необходимо обеспечить его замену изготовителем или Завод-изготовитель: специалистом сервисной службы, либо другим "Metabo Powertools (China) Co. Ltd." лицом соответствующей квалификации. Bldg. 7, 3585 San Lu Road, Для ремонта электроинструмента Pujiang Industrial Park, Min Hang District, Китай...
 • Page 48 Metabowerke GmbH Metabo-Allee 1 72622 Nuertingen Germany www.metabo.com...

This manual is also suitable for:

Asc 30-36Asc ultraSc 60 plus