Download  Print this page

Kenwood KM070 series User Manual

Hide thumbs

Advertisement

KM070 series
901400 nl-en-fr-de ma 2012

Advertisement

loading

  Related Manuals for Kenwood KM070 series

  Summary of Contents for Kenwood KM070 series

 • Page 1 KM070 series 901400 nl-en-fr-de ma 2012...
 • Page 2 English 3 - 19 Nederlands 20 - 37 Français 38 - 55 Deutsch 56 - 73 901400 nl-en-fr-de ma 2012...
 • Page 3: English

  ● Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Only use the appliance for its intended domestic use. Kenwood will not accept any liability if the appliance is ● subject to improper use, or failure to comply with these instructions.
 • Page 4 The cooking functionality of your Kenwood Cooking Chef is similar to using a saucepan on your cooker hob. The added advantage is that the Chef will automatically stir your food and regulate the cooking temperature to your precise requirements, leaving you free to confidently perform other tasks in your kitchen.
 • Page 5 You may also notice the static light begin to flash if the mixing frequency is increased. You will quickly find that your Kenwood Cooking Chef is simple to use and will help make your everyday food preparation easy.
 • Page 6 Kenwood Cooking Chef attachment outlets high speed outlet medium speed outlet slow speed outlet tool socket the mixer medium/high speed outlet cover mixer head slow speed outlet cover slow speed outlet lever cooking chef bowl head - lift lever...
 • Page 7 control panel timer/temperature display timer decrease button timer increase button temperature control pulse button/high speed, high temperature whisk button speed control timer/temperature selector button temperature indicator light fold button speed control indicator light 901400 nl-en-fr-de ma 2012...
 • Page 8 adjusting the height of the tools Please refer to page 9 on how to assemble the mixer. whisk, stainless steel K beater, stirring tool For best performance the whisk, K beater and stirring tool should be almost touching the bottom of the bowl .
 • Page 9 the mixer the mixing tools and some of their uses K-beater ● For making cakes, biscuits, pastry, icing, fillings, éclairs and mashed potato. whisk ● For eggs, cream, batters, fatless sponges, meringues, cheesecakes, mousses, soufflés. Don’t use the whisk for heavy mixtures (e.g. creaming fat and sugar) - you could damage it.
 • Page 10 s peed control The following speeds are a guide only and will vary depending upon the quantity and the temperature of the ingredients being mixed etc. Turn the speed control clockwise to obtain speeds ‘min’ through to ‘max’. K-beater creaming fat and sugar start on min , gradually increasing to ‘max’ . ●...
 • Page 11 hints Some recipes, in particular those with a high water content, will not be able to reach a ● cooking temperature above 100°C (as this is the boiling point of water). When adding ingredients to the bowl during cooking, turn the speed down and add the ingredients slowly and ●...
 • Page 12 Plug in and switch on. If these or any other error codes continue to appear on the display contact Kenwood Customer Care. to use the countdown timer The timer can be used in both the cooking and non cooking modes. If a countdown time is not selected, the timer will automatically count up in 1 second intervals whilst the mixer is in operation.
 • Page 13 maximum capacities shortcrust pastry Flour weight: 910g - 2lb ● stiff yeast dough ● Flour weight: 1.5kg - 3lb 5oz Total weight: 2.4kg - 5lb 5oz ● soft yeast dough ● Flour weight: 2.6kg - 5lb 12oz Total weight: 5kg - 11lb ●...
 • Page 14 optional attachments available To buy an attachment not included in your pack, see service and customer care. attachment attachment code flat pasta maker AT970A additional pasta attachments tagliatelle AT971A (not shown) used in conjunction tagliolini AT972A with AT970A trenette AT973A spaghetti AT974A pasta maker...
 • Page 15 901400 nl-en-fr-de ma 2012...
 • Page 16 ● servicing or repairs Contact the shop where you bought your machine. ● Designed and engineered by Kenwood in the UK. ● Made in China. IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC.
 • Page 17 recipes See important points for bread making on page 13 . stiff yeast dough white bread ingredients ● 1.36 kg ( 3 lb) strong plain flour ● 15 ml ( 3 tsp) salt ● 25 g ( 1 oz) fresh yeast; or 15g/20 ml ( ⁄...
 • Page 18 recipes continued strawberry and apricot gâteau ingredients: sponge ● 3 eggs 75 g ( 3 oz) caster sugar ● ● 75 g ( 3 oz) plain flour 150 ml ( ⁄ pt) double cream filling and decoration ● ● Sugar to taste 225 g ( 8 oz) strawberries ●...
 • Page 19 Notes 901400 nl-en-fr-de ma 2012...
 • Page 20: Nederlands

  Op kinderen moet toezicht gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. ● Gebruik het apparaat alleen voor het huishoudelijke gebruik waarvoor het is bedoeld. Kenwood kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat het apparaat niet correct is gebruikt, of waar deze instructies niet worden opgevolgd.
 • Page 21 De kookfunctie op uw Kenwood Cooking Chef lijkt sterk op het gebruik van een steelpan op uw kookplaat. Het bijkomende voordeel is dat de Chef uw voedsel automatisch roert en de kooktemperatuur regelt naar uw precieze eisen, waardoor u zonder zorgen andere taken in uw keuken kunt uitvoeren.
 • Page 22 U ziet misschien ook dat het continu brandende lampje begint te knipperen als de mengfrequentie wordt verhoogd. U zult snel merken dat uw Kenwood Cooking Chef gemakkelijk in het gebruik is en uw dagelijkse voedselbereiding vergemakkelijkt.
 • Page 23 Kenwood Cooking Chef aansluitpunten voor hulpstukken hoge snelheidaansluitpunt medium snelheidaansluitpunt lage snelheidaansluitpunt fitting voor hulpstukken de mixer afdekking medium/hoog snelheidaansluitpunt mixerkop afdekking lage snelheidaansluitpunt hendel lage snelheidaansluitpunt kom van cooking chef kop - hefhendel snelheidsknop ventilatiegaten kombasis/inductiegebied drainopening...
 • Page 24 bedieningspaneel timer/temperatuurdisplay timer knop omlaag timer knop omhoog temperatuurregeling pulseerknop/hoge snelheid, hoge temperatuur gardetoets snelheidsknop timer/temperatuurselectietoets temperatuurlampje vouwtoets indicatielampje snelheidsknop 901400 nl-en-fr-de ma 2012...
 • Page 25 de hoogte van de hulpstukken aanpassen Zie pagina 26 voor informatie over de montage van de mixer. garde, roestvrij stalen K-klopper, roerhulpstuk Voor de beste prestaties moeten de garde, K-klopper en het roerhulpstuk de bodem van de kom bijna aanraken .
 • Page 26 de mixer de hulpstukken van de mixer en enkele gebruiksmogelijkheden K-klopper ● Voor het maken van cakes, biscuits, gebak, galzuur, vullingen, soezen en aardappelpuree. garde ● Voor eieren, room, beslag, vetvrij biscuitdeeg, schuimgebak, kwarktaart, mousse en soufflé. Gebruik de garde niet voor zware mengsels (bv. voor het kloppen van boter en suiker) –...
 • Page 27 snelheidsknop De volgende snelheden zijn slechts richtlijnen; de snelheid is afhankelijk van de hoeveelheid voedsel in de kom en de ingrediënten die worden gemengd, enz. Draai de snelheidsknop naar rechts om de snelheid van 'min' tot 'max' te veranderen. K-klopper vet en suiker kloppen begin op min en schakel geleidelijk over ●...
 • Page 28 ● NB: Telkens wanneer op de timer/temperatuurselectieknop wordt gedrukt, worden afwisselend de timer en de temperatuur van de kominhoud weergegeven. 5 Om het mengen en verwarmen te stoppen, zet u de snelheidsknop in de uitstand ('O'). Om de werking te hervatten, selecteert u een snelheid.
 • Page 29 Zorg dat de ventilatiegaten vrij E:10 zijn van obstructies. Steek de stekker in het stopcontact en schakel de machine Als deze of andere foutmeldingen blijven verschijnen, dient u contact op te nemen met de klantenservice van Kenwood. 901400 nl-en-fr-de ma 2012...
 • Page 30 gebruik van het aftelmechanisme De timer kan worden gebruikt in de kook- en niet-kookmodi. Als geen afteltijd is geselecteerd, telt de timer automatisch omhoog met 1 seconde terwijl de mixer in bedrijf is. De maximale bedrijfsduur is 3 uur. 1 Steek de stekker van de mixer in het stopcontact. De display geeft kort weer en is daarna leeg;...
 • Page 31 probleemoplossingsgids voor tijdens het koken Probleem Oorzaak Oplossing De mixer werkt niet in de verwarmingsmodus Een van de veiligheidssensors is geactiveerd. Zie de tabel met foutmeldingen op pagina 29. en geeft een foutmelding en een ● Controleer of de kop omlaag is gebracht en is waarschuwingstoon weer.
 • Page 32 optioneel verkrijgbare hulpstukken Als u een hulpstuk wilt aanschaffen dat niet bij uw apparaat meegeleverd is, kunt u de sectie service en onderhoud raadplegen. hulpstuk codenummer hulpstuk platte pastamaker AT970A extra pastahulpstukken tagliatelle AT971A (niet afgebeeld) gebruikt in tagliolini AT972A combinatie met trenette AT973A...
 • Page 33 901400 nl-en-fr-de ma 2012...
 • Page 34 ● Als het snoer beschadigd is, moet het om veiligheidsredenen door Kenwood of een door Kenwood geautoriseerd reparatiebedrijf vervangen worden. Als u hulp nodig hebt met: ●...
 • Page 35 recepten Zie belangrijke aanwijzingen voor het maken van brood op pagina 30. witbrood stijf gistdeeg ingrediënten ● 1,36 kg sterke patentbloem 3 theelepels zout ● ● 25 g verse gist of 15 g gedroogde gist + 1 theelepel suiker 750 ml warm water: 43 °C. Gebruik een thermometer of voeg 250 ml kokend water toe ●...
 • Page 36 recepten vervolg taart met aardbeien en abrikozen ingrediënten: biscuitdeeg ● 3 eieren ● 75 g basterdsuiker ● 75 g patentbloem vulling en versiering ● 150 ml volle room ● Suiker naar smaak ● 225 g aardbeien ● 225 abrikozen bereiding 1 Halveer de abrikozen en verwijder de pitten. Kook ze voorzichtig in erg weinig water met naar smaak een beetje suiker tot ze zacht zijn.
 • Page 37 Notes 901400 nl-en-fr-de ma 2012...
 • Page 38: Français

  Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil. ● N’employez l’appareil qu’à la fin domestique prévue. Kenwood décline toute responsabilité dans les cas où l’appareil est utilisé incorrectement ou que les présentes instructions ne sont pas respectées.
 • Page 39 Merci d’avoir acheté ce robot de cuisine Kenwood, nous espérons qu’il vous sera utile pendant de longues années. Kenwood a près de 60 ans d’expérience et d’expertise dans le développement de nos robots de cuisine et leur large gamme d’accessoires. Les robots de cuisine Kenwood Chef sont renommés pour être bien plus qu’un simple batteur.
 • Page 40 Vous remarquerez aussi que la lumière statique se met à clignoter si la vitesse du mélange est augmentée. Vous vous rendrez compte rapidement que votre robot Kenwood Chef est simple à utiliser et vous facilitera la tâche pour votre cuisine de tous les jours.
 • Page 41 Kenwood Chef Orifices de branchement sortie ultra-rapide sortie moyenne sortie lente sortie planétaire le batteur couvercle des sorties ultra-rapide et moyenne tête du batteur couvercle de la sortie lente levier de la sortie lente tête –...
 • Page 42 commandes affichage minuteur/température bouton diminuer la minuterie bouton augmenter la minuterie contrôle de la température bouton pulse/vitesse haute, fouet haute température réglage de la vitesse bouton de sélection minuteur/température voyant indicateur de température bouton ‘fold’ voyant indicateur de vitesse 901400 nl-en-fr-de ma 2012...
 • Page 43 ajuster la hauteur des accessoires Veuillez vous référer à la page 44 pour l’assemblage du batteur. Fouet, batteur K en inox, mélangeur Pour une meilleure performance, le fouet, le batteur K et le mélangeur doivent presque toucher le fond du bol .
 • Page 44 le batteur les accessoires du batteur et quelques-unes de leurs utilisations possibles batteur K ● Pour la confection de gâteaux, biscuits, pâtes, glaçages, garnitures, éclairs et purée de pommes de terre. fouet ● Pour les œufs, les crèmes, les pâtes à frire, les gâteaux (type génoise) sans matière grasse, les meringues, les cheese-cakes, les mousses, les soufflés.
 • Page 45 contrôle de la vitesse Les vitesses suivantes sont indicatives et peuvent varier suivant la quantité et la température des ingrédients à mélanger. Tournez le bouton des vitesses dans le sens des aiguilles d’une montre pour passer de la vitesse minimum à la vitesse maximum. batteur K ●...
 • Page 46 astuces ● Certaines recettes, en particulier à forte teneur en eau, ne pourront pas atteindre une température de cuisson supérieure à 100°C (la température d’ébullition de l’eau). ● Pour ajouter des ingrédients dans le bol pendant la cuisson, diminuez la vitesse et ajoutez les ingrédients lentement et régulièrement.
 • Page 47 Assurez-vous que toutes les grilles de ventilation ne sont pas obstruées. Rebranchez et allumez. Si ces codes d’erreur ou d’autres continuent de s’afficher, contactez le service après-vente Kenwood. 901400 nl-en-fr-de ma 2012...
 • Page 48 utiliser le minuteur Le minuteur peut être utilisé en mode cuisson ou sans cuisson. Si aucune durée n’est sélectionnée, le minuteur compte automatiquement en intervalles d’une seconde pendant que le batteur fonctionne. La durée maximale d’utilisation est de trois heures. 1 Branchez l’appareil.
 • Page 49 guide de dépannage en mode cuisson Problème Cause Solution Le batteur ne fonctionne pas en mode Un des capteurs de sécurité a été activé. Voir le tableau des messages d’erreur en cuisson, l’appareil affiche un message page 47. d’erreur et émet un bip. •...
 • Page 50 AW36386A bol Chef AW37575 balance AT750 Le robot Kenwood Chef n’est pas compatible avec les accessoires suivants : • batteur souple Major AW44002 • appareil à glaces AT957A • bol rond Kenlyte AW26538A 901400 nl-en-fr-de ma 2012...
 • Page 51 901400 nl-en-fr-de ma 2012...
 • Page 52 ● Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé, pour des raisons de sécurité, par Kenwood ou par un réparateur agréé Kenwood. Si vous avez besoin d’aide concernant : ● l’utilisation de votre appareil ●...
 • Page 53 recettes Voir points importants pour la fabrication du pain en page 48. Pain blanc pâte levée ingrédients ● 1,3 kg de farine ● 15 ml (3 cc) sel ● 25 g de levure fraîche (levure de boulanger) ou 15 g/20 ml de levure sèche + 5 ml (1 cc) de sucre ●...
 • Page 54 recettes suite gâteau aux fraises et aux abricots ingrédients : gâteau type génoise ● 3 œufs ● 75 g de sucre en poudre 75 g de farine ordinaire ● garniture et décoration ● 150 ml de crème fraîche épaisse Sucre selon votre goût ●...
 • Page 55 Notes 901400 nl-en-fr-de ma 2012...
 • Page 56: Deutsch

  Betrieb nehmen. ● Kinder müssen überwacht werden, damit sie mit dem Gerät nicht spielen. ● Verwenden Sie das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck im Haushalt. Bei unsachgemäßer Benutzung oder Nichteinhaltung dieser Anweisungen übernimmt Kenwood keinerlei Haftung. 901400 nl-en-fr-de ma 2012...
 • Page 57 Hitze vom Inhalt der Schüssel zurückgeleitet wird. Das Induktionskochen ist also sehr effizient, sehr sicher und sehr sauber. Die Kochfunktion Ihres Kenwood Cooking Chef ist ähnlich wie die eines Topfes auf Ihrem Herd. Der zusätzliche Vorteil besteht jedoch darin, dass der Cooking Chef ihr Kochgut automatisch umrührt und die Kochtemperatur genau nach Ihren Wünschen reguliert, so dass Sie sich anderen Aufgaben in Ihrer Küche widmen können.
 • Page 58 Kochguts durch das Hinzugeben kalter Zutaten sinkt. Möglicherweise blinkt die LED auch wieder bei häufigerem Rühren. Sie werden schnell herausfinden, dass Ihr Kenwood Cooking Chef einfach zu benutzen ist und Ihnen die tägliche Essenszubereitung erheblich erleichtert. 901400 nl-en-fr-de ma 2012...
 • Page 59 Komponenten Ihres Kenwood Cooking Chef Zubehör-Anschlüsse Hochgeschwindigkeits-Anschluss Mittelgeschwindigkeits-Anschluss Niedriggeschwindigkeits-Anschluss Steckplatz für Rührelemente Küchenmaschine Deckel für Mittel-/Hochgeschwindigkeits-Anschlüsse Maschinenkopf Deckel für Niedriggeschwindigkeits-Anschluss Hebel für Niedriggeschwindigkeits-Anschluss Cooking Chef Schüssel Maschinenkopf - Lifthebel Geschwindigkeitsregler Entlüftungsschlitze Schüsselsockel/Induktionsbereich Abflussöffnung Temperaturfühler K-Haken aus Edelstahl Hochtemperatur-Flexirührer Flexischaber Schneebesen Knethaken Rührpaddel...
 • Page 60 Bedienfeld Zeitschaltuhr-/Temperaturanzeige Zeitschaltuhr – Plus-Taste Zeitschaltuhr – Minus-Taste Temperaturregler Puls-/Hochgeschwindigkeitstaste, Hochtemperatur-Rührtaste Geschwindigkeitsregler Zeitschaltuhr-/Temperaturwahlschalter Temperatur-LED Unterheb-Taste Geschwindigkeitsregler-LED 901400 nl-en-fr-de ma 2012...
 • Page 61 Höheneinstellung von Rührelementen Zum Zusammenbau der Küchenmaschine siehe Seite 62. Schneebesen, K-Haken aus Edelstahl, Rührpaddel Die beste Leistung des Schneebesens, K-Hakens und Rührpaddels erzielen Sie, wenn diese den Boden der Schüssel fast berühren . Verändern Sie bei Bedarf die Höhe mit dem Schraubenschlüssel (im Lieferumfang). Gehen Sie dazu wie folgt vor: 1 Ziehen Sie den Netzstecker.
 • Page 62 Das Rührsystem Die Rührelemente und einige ihrer Einsatzmöglichkeiten K-Haken ● Zur Zubereitung von Kuchen, Plätzchen, Gebäck, Zuckerguss, Füllungen, Brandteig und Kartoffelpüree. Schneebesen ● Für Eier, Sahne, Rührteig, Biskuitteig ohne Fett, Baisers, Käsekuchen, Schaumspeisen und Soufflés. Den Schneebesen nicht für schwere Mischungen (z.B.
 • Page 63 Unterheb-Taste Wenn Sie die Unterheb-Taste kurz gedrückt halten, läuft die Maschine automatisch für 2 Drehungen bei minimaler Geschwindigkeit und stoppt dann. Sie können die Taste zum Unterheben von Zutaten auch je nach Bedarf für längere Zeit gedrückt halten oder mehrmals hintereinander drücken. Hinweis: Wird die Unterheb-Taste bei laufendem Motor gedrückt, führt die Maschine die standardmäßige Unterheb-Funktion aus und kehrt dann zur ausgewählten Geschwindigkeit zurück.
 • Page 64 ● Die Kochfunktion startet nur, wenn eine Geschwindigkeit ausgewählt wurde. 3 Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler auf die gewünschte Geschwindigkeit. Dadurch werden Motor und Heizelement eingeschaltet. Beide LED-Anzeigen blinken. 4 Nachdem die eingestellte Temperatur erreicht wurde, leuchtet die Temperatur-LED kontinuierlich. Sie beginnt jedoch während des Kochvorgangs wieder zu blinken, sobald sich die Temperatur ändert. Dies zeigt an, dass die Maschine versucht, die eingestellte Temperatur zu bewahren (siehe Einführung Seite 57).
 • Page 65 Motor und das Heizelement automatisch aus. beseitigen, die den Motor zum Stillstand E:10 gebracht haben. Sicherstellen, dass alle Entlüftungsschlitze frei liegen. Maschine wieder ans Netz anschließen und einschalten. Wenn diese oder andere Fehlercodes weiterhin auf der Anzeige erscheinen, wenden Sie sich bitte an den Kenwood Kundendienst. 901400 nl-en-fr-de ma 2012...
 • Page 66 Verwendung der Countdown-Uhr Die Zeitschaltuhr lässt sich im Kochmodus wie auch in anderen Modi verwenden. Wird keine Countdown-Zeit eingestellt, zählt die Zeitschaltuhr automatisch in 1-Sekunden-Schritten weiter, solange die Küchenmaschine in Betrieb ist. Die maximale Laufzeit beträgt 3 Stunden. 1 Schließen Sie das Gerät an den Netzstrom an. Auf der Anzeige erscheint und verschwindet dann wieder, so dass nur noch die Betriebsanzeige sichtbar ist.
 • Page 67 Fehlerbehebung beim Kochen Problem Ursache Lösung Die Küchenmaschine arbeitet nicht im Einer der Sicherheitsfühler wurde aktiviert. Siehe Tabelle der Fehlermeldungen auf Seite 65. Kochmodus. Sie zeigt eine Fehlermeldung ● Sicherstellen, dass Maschinenkopf an und gibt einen Warnton aus. heruntergeklappt und eingerastet ist. Sicherstellen, dass alle Anschlussdeckel korrekt ●...
 • Page 68 Erhältliches optionales Zubehör Zum Kauf von Zubehör, das nicht zum Lieferumfang der Maschine gehört, wenden Sie sich bitte an den Wartungs- und Kundendienst. Zubehör Teilenummer Pastaroller für flache Nudeln AT970A zusätzliche Nudelaufsätze Tagliatelle AT971A (nicht abgebildet) zur Tagliolini AT972A Verwendung mit Trenette AT973A Teil Nr.
 • Page 69 901400 nl-en-fr-de ma 2012...
 • Page 70: Reinigung Und Wartung

  Scheuermittel oder scharfe Gegenstände zum Reinigen der Fühler verwenden. Kundendienst und Service ● Ein beschädigtes Netzkabel darf aus Sicherheitsgründen nicht selbst repariert werden, sondern muss von KENWOOD oder einer autorisierten KENWOOD-Kundendienststelle ausgetauscht werden. Hinweise zur: Verwendung Ihres Kenwood Gerätes ●...
 • Page 71 Rezepte Siehe „Hinweise zu Brotteigen“ auf Seite 66. Weißbrot – fester Hefeteig Zutaten ● 1,36 kg Mehl zum Brotbacken ● 15 g (3 Teel.) Salz ● 15 g frische Hefe oder 15 g Trockenhefe + 5 g (1 Teel.) Zucker ●...
 • Page 72 Rezepte - Fortsetzung Erdbeer- und Aprikosentorte Zutaten: Biskuitteig ● 3 Eier ● 75 g Streuzucker 75 g Mehl ● Füllung und Verzierung ● 150 ml Doppelsahne Zucker nach Geschmack ● ● 225 g Erdbeeren 225 g Aprikosen ● Zubereitung 1 Aprikosen halbieren und Steine entfernen. In sehr wenig Wasser sieden, bis sie weich sind.
 • Page 73: Deutsch

  Kaufdatum eingeräumten Garantiezeit ein. Die Garantiezeit für Teile, die im Rahmen der Garantie ausgetauscht werden, läuft mit Ende der Garantiezeit 5. Die Garantie erlischt bei Eingriffen von anderen als autorisierten KENWOOD- Kundendienststellen oder bei der Verwendung anderer als original KENWOOD-Ersatzteile.
 • Page 74 Head Office Address: Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK www.kenwoodworld.com Designed and engineered by Kenwood in the UK Made in China KW89655/2 901400 nl-en-fr-de ma 2012...