Download Print this page

Makita bmr101 Original Instructions Manual

Hand-held mixer
Hide thumbs

Advertisement

GB
Hand-Held Mixer
F
Batteur mélangeur
D
Rührgerät
I
Miscelatore manuale
NL
Roerinrichting
E
Agitador manual
P
Misturadora de Mão
DK
Røreværk
GR
Αναµεικτήρας
UT 1401
UT 1600
Original Instructions
Notice originale
Originalbetriebsanleitung
Istruzioni originali
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
Instrucciones de servicio originales
Instruções Originais
Original brugsanvisning
Ελληνική µετάφραση

Advertisement

loading

  Also See for Makita bmr101

  Summary of Contents for Makita bmr101

 • Page 1 Hand-Held Mixer Original Instructions Batteur mélangeur Notice originale Rührgerät Originalbetriebsanleitung Miscelatore manuale Istruzioni originali Roerinrichting Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Agitador manual Instrucciones de servicio originales Misturadora de Mão Instruções Originais Røreværk Original brugsanvisning Αναµεικτήρας Ελληνική µετάφραση UT 1401 UT 1600...
 • Page 2 ENGLISH Technical data UT 1401 UT 1600 Rated voltage: 110 V ~ 230 V ~ 110 V ~ 110 V ~ 230 V ~ Power input: 1050 W 1300 W 1500 W 00 W 1800 W 0–250 rpm 0–210 rpm 210 rpm 0–250 rpm Rated speed:...
 • Page 3 Power supply The machine shall only be connected to the voltage stated on the type plate and it only works with single-phase AC voltage. It is provided with double protective insulation according to European standards and thus, it may be also connected to sockets without ground cable.
 • Page 4 18. Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord. Cutting accessory contacting a “live” wire may make exposed metal parts of the power tool “live” and could give the operator an electric shock. Operating the machine Wrong use may result in damages.
 • Page 5 Care and Maintenance Repairs shall only be carried out by qualified staff trained and experienced in this area. The tool shall be inspected by a skilled electrician after every repair. The power tool is designed to require only a minimum of maintenance and care. However, the following work shall be carried out and/or the following parts shall be inspected regularly: Do always keep the power tool and the ventilation slots clean.
 • Page 6 EC Declaration of Conformity We Makita Corporation as the responsible Manufacturer declare that the a Corporation as the responsible Manufacturer declare that the following Makita Machine(s): Designation of Machine:...
 • Page 7 FRANÇAIS Caractéristiques techniques UT 1401 UT 1600 Tension nominale: 110 V ~ 230 V ~ 110 V ~ 110 V ~ 230 V ~ Puissance absorbée: 1050 W 1300 W 1500 W 1800 W 0–250 min 0–210 min 0–250 min Vitesse en charge: 0–450 min 0–480 min...
 • Page 8 Alimentation en courant Veillez à ce que la machine ne soit connectée qu'à la tension indiquée sur la plaque signalétique. Elle ne fonctionne que sous tension alternative monophasée. Pourvue d'un double isolement de protection suivant les directives européennes, la machine peut également être branchée aux prises sans câble de terre. Utilisez uniquement des rallonges ayant une section transversale suffisante.
 • Page 9 17. En mode manuel, il faut tenir l’appareil toujours par les deux mains et prendre une position sûre. Tenez compte du couple de réaction de la machine. 18. Tenir l’outil par les surfaces de préhension isolantes, pendant les opérations au cours desquelles l’accessoire coupant peut être en contact avec des conducteurs cachés ou avec son propre câble.
 • Page 10 Entretien et réparation Une réparation ne doit être effectuée que par personnel qualifié ayant la formation et l'expérience demandées. L’appareil doit être vérifié par un spécialiste électricien après chaque réparation. De par sa conception l’outil électrique ne demande qu'un minimum d’entretien. Il faut cependant effectuer les travaux et les vérifications suivants dans des intervalles réguliers: L'outil électrique et les fentes de ventilation doivent être maintenus en état...
 • Page 11 être isolés et suivre une voie de recyclage appropriée. Déclaration de conformité CE Makita Corporation, en tant que fabricant responsable, déclare que la ou les déclare que la ou les machines suivantes: Désignation de la machine:...
 • Page 12 DEUTSCH Technische Daten UT 1401 UT 1600 Nennspannung: 110 V ~ 230 V ~ 110 V ~ 110 V ~ 230 V ~ Leistungsaufnahme: 1050 W 1300 W 1500 W 1800 W 0–250 min 0–210 min 0–250 min Nenndrehzahl: 0–450 min 0–480 min 0–580 min Frequenz:...
 • Page 13 Allgemein anerkannte Unfallverhütungsvorschriften und beigelegte Sicherheits- hinweise müssen beachtet werden. Stromversorgung Die Maschine darf nur an die auf dem Typenschild angegebene Spannung angeschlossen werden und arbeitet nur mit Einphasen-Wechselspannung. Sie ist entsprechend den europäischen Richtlinien doppelt schutzisoliert und kann daher auch an Steckdosen ohne Erdungskabel angeschlossen werden.
 • Page 14 16. Halten Sie die Handgriffe trocken, sauber und frei von Öl und Fett. 17. Während des Handbetriebes Gerät immer mit beiden Händen halten und einen sicheren Stand einnehmen. Beachten Sie das Reaktionsmoment der Maschine. 18. Halten Sie das Gerät an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen oder eigene Netzkabel...
 • Page 15 Pflege und Wartung Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem, auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung geeignetem Personal durchgeführt werden. Das Gerät ist nach jeder Reparatur von einer Elektrofachkraft zu überprüfen. Das Elektrowerkzeug ist so konstruiert, dass ein Minimum an Pflege und Wartung erforderlich ist.
 • Page 16: Eg-Konformitätserklärung

  Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. EG-Konformitätserklärung Wir, die Firma Makita als verantwortlicher Hersteller, erklären, dass die erklären, dass die folgende(n) Makita-Maschine(n): Bezeichnung der Maschine: Rührgerät Modell Nr. / Typ:...
 • Page 17 ITALIANO Caratteristiche tecniche UT 1401 UT 1600 Tensione nominale: 110 V ~ 230 V ~ 110 V ~ 110 V ~ 230 V ~ Potenza nominale: 1050 W 1300 W 1500 W 1800 W Velocità 0–250 min 0–210 m 0 min 0–250 min sottocarico: 0–450 min...
 • Page 18 Alimentazione elettrica La macchina deve essere collegata esclusivamente a tensioni corrispondenti ai valori di targa e può funzionare soltanto con corrente alternata monofase. La macchina è dotata di doppio isolamento protettivo conforme alle direttive europee e quindi può essere collegata all’alimentazione elettrica anche senza cavo di terra.
 • Page 19 14. Attenzione ai capelli lunghi. Per il lavoro con l’apparecchio portare indumenti aderenti. 15. È vietata qualsiasi modifica all’apparecchio. 16. Tenere le impugnature asciutte, pulite e libere da oli e grassi. 17. Durante il funzionamento manuale tenere l’apparecchio sempre con entrambe le mani e fare attenzione di trovarsi in una posizione stabile.
 • Page 20 Cambio di marcia L’agitatore dispone di un cambio meccanico a 2 marce. Inserendo, spingendo e riportando all’arresto il selettore del cambio si seleziona il corrispettivo regime. Il regime lento è nella direzione del mandrino di lavoro. Il cambio di giri deve essere adottato solo a macchina ferma, eventualmente la procedura di cambio deve essere facilitata girando leggermente il mandrino di lavoro.
 • Page 21 Dichiarazione CE di conformità Noi della Makita Corporation, come produttori responsabili, dichiariamo che responsabili, dichiariamo che le macchine Makita seguenti: Designazione della macchina: Miscelatore manuale Modello No./Tipo:...
 • Page 22 NEDERLANDS Technische specificaties UT 1401 UT 1600 Nominale spanning: 110 V ~ 230 V ~ 110 V ~ 110 V ~ 230 V ~ Opgenomen vermogen: 1050 W 1300 W 1500 1500 W 1800 W 0–250 min 0–210 0 min 0–250 min Belast snelheid: 0–450 min...
 • Page 23 Voedingsspanning De machine mag uitsluitend worden aangesloten op de spanning die op het typeplaatje staat vermeld en werkt uitsluitend met eenfasewisselspanning. Het apparaat is dubbel randgeaard volgens de Europese richtlijnen en kan daardoor ook worden aangesloten op contactdozen zonder massakabel. Gebruik uitsluitend verlengsnoeren met voldoende dwarsdoorsnede.
 • Page 24 18. Houd het gereedschap aan de geïsoleerde greepvlakken vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij inzetgereedschap verborgen stroomleidingen of de eigen stroomkabel kan raken. Contact met een onder spanning staande leiding kan ook metalen delen van het gereedschap onder spanning zetten en tot een elektrische schok leiden. Ingebruikname Door onjuist gebruik kan schade ontstaan.
 • Page 25 werking is. Indien nodig kunt u de selectie van de snelheid bijstaan door de hoofdspil lichtjes te verplaatsen. Zorg en onderhoud Reparaties mogen uitsluitend door gekwalificeerd, op basis van haar opleiding en ervaring geschikt personeel doorgevoerd worden. Het apparaat dient na iedere reparatie door een vakkundige elektromonteur gecontroleerd te worden.
 • Page 26 EU-Verklaring van Conformiteit Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke fabrikant, verklaren dat de fabrikant, verklaren dat de volgende Makita-machine(s): Aanduiding van de machine: Roerinrichting Modelnr./Type:...
 • Page 27 ESPAŇOL Datos técnicos UT 1401 UT 1600 Tensión nominal: 110 V~ 230 V~ 110 V~ 110 V~ 230 V~ Consumo: 1050 W 1300 W 1500 W 1800 W 0–250 min 0–210 m 0 min 0–250 min Velocidad nominal: 0–450 min 0–480 m 480 min 0–580 min...
 • Page 28 Alimentación El aparato debe conectarse exclusivamente a la tensión descrita en la placa identificadora y funciona solamente con tensión CA de una fase. Incluye aislamiento protector doble en cumplimiento de los estándares europeos y, por tanto, puede conectarse también a tomas sin cable de toma de tierra. Use exclusivamente cables extensores con una sección adecuada.
 • Page 29 18. Aguante la herramienta por las superficies de agarre aisladas, cuando realice operaciones en las que el accesorio de corte pueda entrar en contacto con cables ocultos o su propio cable. El accesorio de corte en contacto con un cable con energía puede hacer que las piezas metálicas expuestas de la herramienta se electricen y provocar la electrocución del usuario.
 • Page 30 Cuidados y mantenimiento Las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado con formación y experiencia en este campo. La herramienta será inspeccionada por un electricista experto tras cada reparación. La herramienta se ha diseñado para necesitar un mínimo de mantenimiento y cuidados. Sin embargo, las operaciones siguientes deben realizarse y/o inspeccionarse las piezas siguientes: Mantenga siempre limpias la herramienta y las ranuras de ventilación.
 • Page 31 Declaración de cumplimiento CE Nosotros, Makita Corporation, como fabricante responsable declaramos Nosotros, Makita Corporation, como fabricante responsable declaramos que la siguiente maquinaria Makita: Designación de maquinaria: Mezcladora manual Modelo Nº...
 • Page 32 PORTUGUÊS Dados técnicos UT 1401 UT 1600 Tensão nominal: 110 V ~ 230 V ~ 110 V ~ 110 V ~ 230 V ~ Potência utilizada: 1050 W 1300 W 1500 1500 W 1800 W 0–250 min 0–210 0 min 0–250 min Velocidade nominal: 0–450 min...
 • Page 33 Fonte de alimentação A máquina deve ser ligada exclusivamente à tensão indicada na placa de características e funciona apenas com tensão AC monofásica. É fornecido com isolamento duplo de proteção, em conformidade com as normas europeias e, como tal, também pode ser ligado a tomadas sem cabo de terra. Utilize apenas cabos de extensão com secção transversal suficiente.
 • Page 34 17. Quando a ferramenta for operada manualmente, certifique-se de que a segura sempre com ambas as mãos e de que se mantém numa posição firme. Preste atenção ao momento de reação da ferramenta. 18. Ao realizar uma operação em que o acessório de corte possa entrar em contacto com fios ocultos ou com o próprio cabo, segure o cabo de alimentação pelas superfícies indicadas para tal.
 • Page 35 Seleção de velocidade A máquina está equipada com uma caixa de duas velocidades mecânica. Selecione a velocidade necessária premindo, comutando e acionando. A posição da velocidade mais baixa é no sentido do fuso de comando. Mude a velocidade apenas quando a máquina não estiver em funcionamento e, para tal, rode ligeiramente o fuso de comando.
 • Page 36 Declaração de Conformidade CE A Makita Corporation, na qualidade de Fabricante responsável, declara que a(s) seguinte(s) Máquina(s) Makita: Designação da Máquina: Misturadora de Mão N.º...
 • Page 37 DANSK Tekniske data UT 1401 UT 1600 UT 1600 Spænding: 110 V ~ 230 V ~ 110 V ~ 110 V ~ 230 V ~ Motoreffekt: 1050 W 1300 W 1500 W 1800 W Hastighed under 0–250 min 0–210 min 0–250 min belastning: 0–450 min...
 • Page 38 Strømforsyning Maskinen må kun tilsluttes den spænding, som angives på typeskiltet og arbejder kun med enfaset vekselspænding. Den er dobbelt isoleret svarende til de europæiske direktiver og kan derfor også tilsluttes til stikkontakter uden jordkabel. Brug kun forlængerledninger med tilstrækkelig stort tværsnit. Et for lille tværsnit kan medføre et meget stort effekttab samt overophedning af motor og ledning.
 • Page 39 IBRUGTAGNING Forkert håndtering kan føre til skader. Overhold derfor altid efterfølgende henvisninger: Brug kun piskere, som producenten anbefaler (diameter maks. 140 mm (UT1401), 180mm (UT1600) med M 14-gevind). Maskinen må ikke belastes så meget, at den går i stå. Værktøjsskift Forsigtig! Træk altid netstikket ud, før der udføres arbejde på...
 • Page 40 PLEJE OG SERVICE Reparationer må kun udføres af kvalificeret personale, der på grund af sin uddannelse og erfaring er egnet til opgaven. Efter en reparation skal apparatet altid kontrolleres af en elektriker. Elværktøjet er konstrueret således, at det kun kræver et minimum af pleje og vedligeholdelse.
 • Page 41: Eu-Konformitetserklæring

  EU-konformitetserklæring Vi, Makita Corporation, erklærer, som den ansvarlige fabrikant, at den (de) Vi, Makita Corporation, erklærer, som den ansvarlige fabrikant, at den (de) følgende Makita maskine(r): Maskinens betegnelse: Røreværk...
 • Page 42 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ UT 1401 UT 1600 110 V ~ 230 V ~ 110 V ~ 110 V ~ 230 V ~ Ονοµαστική τάση: 1050 W 1300 W 1500 W 1800 W Ισχύς εισόδου: 0–250 min 0–210 m 0 min 0–250 min Ονοµαστική...
 • Page 43 Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τυχόν ζηµιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση του εργαλείου. Πρέπει να τηρούνται οι γενικά παραδεκτοί κανόνες πρόληψης ατυχηµάτων και οι οδηγίες ασφαλείας που εσωκλείονται. Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος Ο αναµεικτήρας επιτρέπεται να συνδεθεί µόνο µε τη δεδοµένη τάση ρεύµατος που...
 • Page 44 11. Μην χρησιµοποιείτε το εργαλείο σε περίπτωση που ένα µέρος του περιβλήµατος και/ή του διακόπτη, του καλωδίου ή του φις είναι κατεστραµµένο. 12. Τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να ελέγχονται σε τακτικά διαστήµατα από εξειδικευµένο τεχνίτη. 13. Μην αγγίζετε τα περιστρεφόµενα µέρη. 14.
 • Page 45 Ο αναδευτήρας διαθέτει έναν ηλεκτρονικό διακόπτη για τη ρύθµιση του επιπέδου ταχύτητας ανά χτύπηµα. Συστήνεται να το χρησιµοποιείτε µόνο όταν το µηχάνηµα είναι σε λειτουργία ή είναι σβησµένο, ώστε να αποφύγετε την εκτίναξη υλικού. Η συνεχής λειτουργία µε χαµηλό αριθµό στροφών οδηγεί σε υπερφόρτωση, διότι το µοτέρ έχει λιγότερο κρύο...
 • Page 46 Το επίπεδο εκποµπής δόνησης που αναγράφεται στις παρούσες στις παρούσες οδηγίες έχει µετρηθεί σύµφωνα µε την τυποποιηµένη µέθοδο µέτρησης EN 60745 µέτρησης EN 60745 και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη σύγκριση µε άλλο εργαλείο. Είναι επίσης Είναι επίσης κατάλληλο για µια...
 • Page 47 ∆ήλωση Πιστότητας – ΕΚ Η Makita Corporation, ως ο υπεύθυνος κατασκευαστής δηλώνει ότι τα ακόλουθα µηχανήµατα Makita: Χαρακτηρισµός µηχανήµατος: Χειροκίνητος Αναδευτήρας Αρ. / Τύπος µοντέλου: UT 1401 / UT 1600 Είναι παραγωγή σε σειρά και Σύµφωνα µε τις ακόλουθες ευρωπαϊκές Οδηγίες: 2006/42/EC Και...
 • Page 48 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com...