Download  Print this page

Advertisement

GB Cordless Cleaner
F
Aspirateur sans fil
D
Akku-Staubsauger
I
Aspiratore a batteria
NL Accustofzuiger
E
Aspirador Inalámbrica
P
Aspirador de Pó a Bateria
DK Akku-støvsuger
GR Ηλεκτρικ σκουπάκι χωρίς καλώδιο
BCL140
BCL180
Instruction Manual
Manuel d'instructions
Betriebsanleitung
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Brugsanvisning
Οδηγίες χρήσεως

Advertisement

Table of Contents

   Summary of Contents for Makita BCL140

 • Page 1 Aspirateur sans fil Manuel d’instructions Akku-Staubsauger Betriebsanleitung Aspiratore a batteria Istruzioni per l’uso NL Accustofzuiger Gebruiksaanwijzing Aspirador Inalámbrica Manual de instrucciones Aspirador de Pó a Bateria Manual de instruções DK Akku-støvsuger Brugsanvisning GR Ηλεκτρικ σκουπάκι χωρίς καλώδιο Οδηγίες χρήσεως BCL140 BCL180...
 • Page 2 009984 012129 012128 009986 009992 009993 009994 009995...
 • Page 3 009996 009997 010005 009999 010000 010001 010002 010003...
 • Page 4 010004 010005 010006 009987 009988 009989 009990 009991...
 • Page 5 010052 010008 010009...
 • Page 6 Star marking 10 Filter 16 Extension wand Switch trigger 11 Mark 17 Corner nozzle Suction inlet 12 Handle SPECIFICATIONS Model BCL140 BCL180 Capacity 650 mL Continuous use Approx. 20 min. Overall length 981 mm 999 mm Net weight 1.2 kg Rated voltage D.C.
 • Page 7 – Fine particle like concrete dust FUNCTIONAL DESCRIPTION Such action may cause fire, injury and/or prop- CAUTION: erty damage. • Always be sure that the tool is switched off and the bat- Stop operation immediately notice tery cartridge is removed before adjusting or checking anything abnormal.
 • Page 8 Disposing of Dust OPERATION CAUTION: CAUTION: • Empty the cleaner before it becomes too full, or the • To connect attachments, such as nozzle, twist-insert suction force weakens. attachment in direction of arrow to ensure secure con- • Be sure to empty out the dust inside the cleaner itself. nection during use.
 • Page 9 OPTIONAL ACCESSORIES CAUTION: • These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.
 • Page 10 Marque étoilée 10 Filtre 16 Tube prolongateur Gâchette 11 Repère 17 Raccord pour coin Entrée d’aspiration 12 Poignée SPÉCIFICATIONS Modèle BCL140 BCL180 Capacité 650 mL Utilisation continue Environ 20 min. Longueur totale 981 mm 999 mm Poids net 1,2 kg Tension nominale C.c.
 • Page 11 Ne pas collecter les matériaux suivants : Ne rangez pas l’outil ou la batterie dans des – Matériaux chauds tels cigarettes endroits où la température risque d’atteindre ou allumées, étincelles ou poussières de métal de dépasser 50°C. générées par le meulage ou la coupe du Ne jetez pas la batterie au feu même si elle est métal sérieusement endommagée ou complètement...
 • Page 12 • Surchargé : Connecter le préfiltre. Penser alors à tourner le préfiltre L’outil est utilisé de manière telle qu’il consomme un de sorte que le bec de blocage soit parfaitement ver- courant anormalement élevé. rouillé dans l’aspirateur. (Fig. 12 et 13) Il faut alors libérer la gâchette de l’outil et cesser Connecter la capsule.
 • Page 13 • Ne pas essayer de réparer l’aspirateur soi-même. Pour maintenir la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ du produit, les réparations, autres travaux d’entretien et réglages doivent être effectués dans un centre de service Makita agréé, exclusivement avec des pièces de rechange Makita. ACCESSOIRES EN OPTION ATTENTION : •...
 • Page 14 Sicherungslippe 15 Staubsauger Sternsymbol 10 Filter 16 Verlängerungsrohr Ein-Aus-Schalter 11 Markierung 17 Spitzdüse Saugstutzen 12 Griff TECHNISCHE DATEN Modell BCL140 BCL180 Kapazität 650 mL Dauerbetrieb ca. 20 Min. Gesamtlänge 981 mm 999 mm Nettogewicht 1,2 kg Nennspannung 14,4 V Gleichstrom 18 V Gleichstrom •...
 • Page 15 Unterlassen Sie das Aufsaugen der folgenden Versuchen Sie niemals, den Akku zu verbrennen, Materialien: selbst wenn er stark beschädigt oder vollkom- – Heiße Materialien, wie z. B. brennende men verbraucht ist. Der Akku kann im Feuer Zigaretten oder durch Schleifen/Schneiden explodieren.
 • Page 16 Die Maschine schaltet sich während des Betriebs auto- HINWEIS: matisch ab, wenn Maschine und/oder Akku einer der fol- • Achten Sie darauf, dass der Filter gerade aufgesetzt genden Bedingungen unterliegen: wird, ohne dass er zurückgezogen wird. Falls der Filter • Überlastung: falsch aufgesetzt wird, wie in der Abbildung gezeigt, Die Maschine wird auf eine Weise benutzt, die eine gelangt Staub in das Motorgehäuse und kann einen...
 • Page 17 • Den Akku aufladen. HINWEIS: • Versuchen Sie nicht, den Staubsauger selbst zu reparieren. Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita-Kundendienstzentren unter ausschließlicher Verwendung von Makita- Originalersatzteilen ausgeführt werden. SONDERZUBEHÖR VORSICHT: •...
 • Page 18 10 Filtro 15 Aspiratore Grilletto dell’interruttore 11 Segno 16 Prolunga Ingresso aspirazione 12 Manico 17 Accessorio per fessure DATI TECNICI Modello BCL140 BCL180 Capacità 650 mL Utilizzo continuo 20 min. circa Lunghezza totale 981 mm 999 mm Peso netto 1,2 kg Tensione nominale C.c.
 • Page 19 Non raccogliere i materiali seguenti: Fare attenzione a non lasciar cadere o a colpire – Materiali caldi, come le sigarette accese e/o la batteria. scintille/polvere sprigionate dalla Non usare una batteria danneggiata. smerigliatura/taglio del metallo CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. – Materiali infiammabili, come benzina,...
 • Page 20 • Sovraccarico: Collegare il prefiltro. A questo punto, ruotare il prefiltro in L’utensile viene usato in un modo che causa un modo che il labbro di fissaggio sia agganciato salda- assorbimento di corrente anormalmente alto. mente all’aspiratore. (Fig. 12 e 13) In tal caso, rilasciare il grilletto dell’interruttore Collegare la capsula.
 • Page 21 • Non si deve cercare di riparare l’aspiratore da soli. Per preservare la SICUREZZA e L’AFFIDABILITÀ del prodotto, le riparazioni, la manutenzione o la regolazione devono essere eseguite da un Centro Assistenza Makita autorizzato usando sempre ricambi Makita. ACCESSORI OPZIONALI ATTENZIONE: •...
 • Page 22 Stermarkering 10 Filter 15 Stofzuiger Trekschakelaar 11 Merktekens 16 Verlengbuis Zuigmond 12 Handgreep 17 Hoekmondstuk TECHNISCHE GEGEVENS Model BCL140 BCL180 Inhoud 650 mL Ononderbroken gebruik Ong. 20 min. Totale lengte 981 mm 999 mm Netto gewicht 1,2 kg Nominale spanning...
 • Page 23 – Nat vuil, water, olie en dergelijk Tips voor een maximale levensduur van de accu – Harde stukjes met scherpe randen, zoals Laad de accu op voordat hij volledig ontladen is. houtsnippers, metaaldeeltjes, steentjes, Stop het gebruik van het gereedschap en laad de glasstukjes, spijkers, punaises...
 • Page 24 Werking van de trekschakelaar (Fig. 4) OPMERKING: • Verwijder het stof altijd tijdig omdat de zuigkracht lager LET OP: wordt wanneer er te veel stof in de stofzuiger zit. • Alvorens de accu in het gereedschap te plaatsen, moet • Controleer altijd of het filter en voorfilter correct zijn u altijd controleren of de trekschakelaar goed werkt en aangebracht voordat u de stofzuiger gaat gebruiken.
 • Page 25 • Probeer de stofzuiger niet zelf te repareren. Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het product te handhaven, dienen alle reparaties en alle andere onderhoudswerkzaamheden of afstellingen te worden uitgevoerd door een erkend Makita Servicecentrum, en dat uit- sluitend met gebruik van Makita vervangingsonderdelen.
 • Page 26 10 Filtro 15 Aspirador Gatillo interruptor 11 Marca 16 Tubo de extensión Boca de succión 12 Empuñadura 17 Boquilla para esquinas ESPECIFICACIONES Modelo BCL140 BCL180 Capacidad 650 mL Utilización continua Aprox. 20 min. Longitud total 981 mm 999 mm Peso neto 1,2 kg Tensión nominal...
 • Page 27 ENB114-3 No guarde la herramienta ni el cartucho de bate- ría en lugares donde la temperatura pueda NORMAS DE SEGURIDAD ADICIONALES alcanzar o exceder los 50°C. Lea este manual de instrucciones y el manual de Nunca incinere el cartucho de batería incluso en instrucciones del cargador atentamente antes el caso de que esté...
 • Page 28 Sistema de protección de la batería (Batería de Quite el polvo fino que quede en el prefiltro. A continua- litio-ión con marca de estrella) (Fig. 3) ción, extraiga el filtro, y golpéelo ligeramente para des- prender el polvo. (Fig. 9) Las baterías de litio-ión con marca de estrella están equipadas con un sistema de protección.
 • Page 29 • No intente reparar el aspirador usted mismo. Para mantener la SEGURIDAD y la FIABILIDAD del producto, las reparaciones y cualquier otro mantenimiento o ajuste deberán ser realizados por los centros de servicio autorizado de Makita, siempre con piezas de repuesto de Makita.
 • Page 30 Marca de estrela 10 Filtro 16 Tubo extensor Gatilho do interruptor 11 Símbolo 17 Bocal para cantos Bocal de sucção 12 Cabo ESPECIFICAÇÕES Modelo BCL140 BCL180 Capacidade 650 mL Utilização contínua Aprox. 20 min. Comprimento total 981 mm 999 mm Peso líquido 1,2 kg Tensão nominal...
 • Page 31 ENB114-3 Não queime a bateria mesmo que esteja estra- gada ou completamente gasta. A bateria pode REGRAS DE SEGURANÇA ADICIONAIS explodir no fogo. Antes utilizar aparelho, leia Tenha cuidado para não deixar cair ou dar pan- cuidadosamente este manual de instruções bem cadas na bateria.
 • Page 32 • Sobrecarga: Instale a cápsula. Alinhe o símbolo “O” na cápsula com o A ferramenta funcionou de maneira que puxa cor- símbolo “O” no cabo e rode a cápsula com firmeza no rente elevada demais. sentido da seta até prender. (Fig. 14 e 15) Nesse caso, liberte o gatilho do interruptor da ferra- NOTA: menta para parar a operação que provocou a sobre-...
 • Page 33 • Não tente consertar o aspirador. Para manter a SEGURANÇA e FIABILIDADE, as reparações e outras acções de manutenção ou ajustes devem ser executados pelos Centros de assistência autorizados da Makita, utilizando sempre peças de substituição Makita. ACESSÓRIOS OPCIONAIS PRECAUÇÃO: •...
 • Page 34 Sikkerhedskant 15 Støvsuger Stjernemærke 10 Filter 16 Forlængerstav Afbryderknap 11 Mærke 17 Hjørnemundstykke Indsugning 12 Håndtag SPECIFIKATIONER Model BCL140 BCL180 Kapacitet 650 mL Kontinuerlig anvendelse Ca. 20 min. Længde i alt 981 mm 999 mm Nettovægt 1,2 kg Mærkespænding D.C. 14,4 V D.C.
 • Page 35 – Brændbare materialer som for eksempel Anvend ikke en beskadiget akku. benzin, fortynder, rensebenzin, petroleum GEM DENNE BRUGSANVISNING. og maling – Eksplosive materialer som for eksempel Tips til opnåelse af maksimal akku-levetid nitroglycerin Oplad altid akkuen, inden den er helt afladet. –...
 • Page 36 Afbryderbetjening (Fig. 4) BEMÆRK: • Fjern altid støv i tide, da sugekraften vil blive reduceret, FORSIGTIG: hvis der er for meget støv i støvsugeren. • Inden akkuen sættes i maskinen, bør De altid kontrol- • Sørg altid for at kontrollere, at både filter og forfilter er lere, at afbryderen fungerer korrekt og returnerer til sat korrekt i inden støvsugeren anvendes.
 • Page 37 BEMÆRK: • Forsøg ikke selv at reparere støvsugeren. For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDELIGHED bør reparation, vedligeholdelse og justering kun udfø- res af et Makita Service Center med anvendelse af originale Makita udskiftningsdele. EKSTRAUDSTYR FORSIGTIG: • Dette ekstraudstyr eller tilbehør anbefales til brug med Deres Makita-maskine, som specificeret i denne manual.
 • Page 38 15 Ηλεκτρικ σκουπάκι Σκανδάλη διακ πτης 11 Ένδειξη 16 Ράβδος προέκτασης Εισαγωγή αναρρ φησης 12 Λαβή 17 Ακροφύσιο γωνιών ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μοντέλο BCL140 BCL180 Χωρητικ τητα 650 mL Συνεχής χρήση Περίπου 20 λεπτά Συνολικ μήκος 981 χιλ. 999 χιλ. Καθαρ βάρος...
 • Page 39 ENB114-3 Μη βραχυκυκλώνετε την κασέτα μπαταρίας: (1) Μην αγγίζετε τους π λους με οτιδήποτε ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ αγώγιμο υλικ . Διαβάστε προσεκτικά το παρ ν εγχειρίδιο (2) Αποφεύγετε να αποθηκεύετε την κασέτα χρήσης πως και το εγχειρίδιο χρήσης του μπαταρίας μέσα σε ένα δοχείο μαζί με άλλα φορτιστή...
 • Page 40 • Για να εγκαταστήσετε την κασέτα μπαταρίας, Απ ρριψη σκ νης ευθυγραμμίστε την γλώσσα στην κασέτα ΠΡΟΣΟΧΗ: μπαταρίας με την αυλακιά στην υποδοχή και • Να αδειάζετε το ηλεκτρικ σκουπάκι πριν γεμίσει τοποθετείστε την. Πάντοτε να την βάζετε πλήρως πλήρως, ή εξασθενήσει η δύναμη αναρρ φησης. μέχρι...
 • Page 41 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ακροφύσιο + Ράβδος προέκτασης (Ευθύς σωλήνας) • Να αφαιρείτε πάντα τη σκ νη εγκαίρως, δι τι η (Εικ. 22) ισχύς αναρρ φησης μειώνεται σημαντικά, εάν Η ράβδος προέκτασης τοποθετείται μεταξύ υπάρχει υπερβολική ποσ τητα σκ νης στο ακροφυσίου και ηλεκτρικής σκούπας. Ο συνδυασμ ς εσωτερικ...
 • Page 42 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: • Αυτά τα παρελκ μενα ή προσαρτήματα συνιστώνται για χρήση με το εργαλείο της Makita που περιγράφεται στο παρ ν εγχειρίδιο. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου παρελκ μενου ή προσαρτήματος ενέχει κίνδυνο τραυματισμού ατ μων. Το παρελκ μενο ή προσάρτημα να...
 • Page 44 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884895B994...

This manual is also suitable for:

Bcl180

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: