Makita HM1202 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for HM1202:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
GB Demolition Hammer
F
Marteau piqueur
D
Stemmhammer
I
Martello demolitore
NL Breekhamer
E
Martillo demoledor
P
Martelo demolidor
DK Opbrydningshammer
GR Σφυρί κατεδάφισης
HM1202
HM1202C
Instruction Manual
Manuel d'instructions
Betriebsanleitung
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Brugsanvisning
Οδηγίες χρήσεως

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita HM1202

 • Page 1 GB Demolition Hammer Instruction Manual Marteau piqueur Manuel d’instructions Stemmhammer Betriebsanleitung Martello demolitore Istruzioni per l’uso NL Breekhamer Gebruiksaanwijzing Martillo demoledor Manual de instrucciones Martelo demolidor Manual de instruções DK Opbrydningshammer Brugsanvisning GR Σφυρί κατεδάφισης Οδηγίες χρήσεως HM1202 HM1202C...
 • Page 4: Specifications

  Clamp nut 14 Insulating tip 22 Hammer grease Side handle base 15 Carbon brush SPECIFICATIONS Model HM1202 HM1202C Blows per minute (min ) ............. 1,900 950 – 1,900 Overall length ................578 mm 578 mm Net weight ................... 9.9 kg 10.0 kg...
 • Page 5: Functional Description

  WARNING: Side handle (auxiliary handle) (Fig. 4 & 5) DO NOT let comfort or familiarity with product The side handle can be swung 360° on the vertical and (gained from repeated use) replace strict adherence secured at any desired position. It also secures at eight to safety rules for the subject product.
 • Page 6 Wipe out the old grease inside and replace with a fresh tool can differ from the declared emission value grease (30 g; 1 oz). Use only Makita genuine hammer depending on the ways in which the tool is used. grease (optional accessory). Filling with more than the •...
 • Page 7: Spécifications

  Ecrou de serrage 14 Bout isolé 22 Lubrifiant (tube-dose) Embase de poignée latérale 15 Charbon SPÉCIFICATIONS Model HM1202 HM1202C Frappes par minute (min ) ............1 900 950 – 1 900 Longueur totale ................578 mm 578 mm Poids net ..................9,9 kg 10,0 kg Catégorie de sécurité...
 • Page 8: Description Du Fonctionnement

  10. Gardez les mains éloignées des pièces en Graduations de Cadence de frappes mouvement. la molette de réglage par minute 11. Ne vous éloignez pas en laissant l’outil tourner. Ne le faites fonctionner que lorsque vous l’avez 1 900 bien en main. 12.
 • Page 9: Entretien

  Envoyez l’outil complet à une usine ou un centre de service Makita agréé pour bénéficier de ce service de S'il n'est pas possible d'insérer le foret, retirez-le. Tirez à lubrification. Si la situation exige toutefois que vous quelques reprises sur le couvercle du porte-outil.
 • Page 10 Incertitude (K) : 2,6 dB (A) suivantes : Portez des protections d’oreilles Désignation de la machine : Marteau piqueur N° de modèle / Type : HM1202, HM1202C ENG900-1 Spécifications : voir le tableau “SPÉCIFICATIONS”. Vibrations sont produites en série et...
 • Page 11: Technische Daten

  21 Kurbelgehäusedeckel Feststellmutter 14 Isolierspitze 22 Schmiermittel Seitengriffbasis 15 KohlebürsteHolder cap plate Meißelfett 16 Schraubendreher TECHNISCHE DATEN Modell HM1202 HM1202C Schlagzahl (min ) ................1 900 950 – 1 900 Gesamtlänge ................578 mm 578 mm Nettogewicht ................9,9 kg 10,0 kg Sicherheitsklasse................
 • Page 12: Montage

  12. Richten Sie die Maschine während des Betriebs Einstellung Drehzahl- nicht auf umstehende Personen. Der Einsatz Schlagzahl Stellrad könnte herausschnellen schwere Verletzungen verursachen. 1 900 13. Vermeiden Sie eine Berührung des Einsatzes oder der umliegenden Teile unmittelbar nach der 1 800 Bearbeitung, weil die Teile noch sehr heiß...
 • Page 13: Betrieb

  Motor automatisch aus. In diesem Fall müssen beide Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser Zube- Kohlebürsten erneuert werden. Halten Sie die Kohlebür- hörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Makita- sten stets sauber, damit sie ungehindert in den Haltern Kundendienststelle.
 • Page 14 Phasen des Arbeitszyklus, wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten Werkzeugs zusätzlich Betriebszeit). ENH212-11 Nur für europäische Länder EG-Übereinstimmungserklärung Wir, die Firma Makita als verantwortlicher Hersteller, erklären, dass die folgende(n) Makita-Maschine(n): Bezeichnung der Maschine: Stemmhammer Modell-Nr./ Typ: HM1202, HM1202C Technische Daten: Siehe Tabelle “TECHNISCHE...
 • Page 15: Dati Tecnici

  21 Tappo ingranaggio Base manico laterale 15 Spazzola di carbone 22 Grasso per martello Grasso punta 16 Cacciavite DATI TECNICI Modello HM1202 HM1202C Colpi al minuto (min ) ..............1.900 950 – 1.900 Lunghezza totale .................578 mm 578 mm Peso netto ..................9,9 kg 10,0 kg Classe di sicurezza...............
 • Page 16: Descrizione Funzionale

  12. Non puntare l’utensile sulle persone mentre lo si Spia (Fig. 3) usa nell’area di lavoro. La punta potrebbe Modello HM1202C soltanto schizzare via e ferire seriamente qualcuno. La spia di accensione verde si illumina quando si 13. Non toccare la punta o le parti vicine alla punta accende l’utensile.
 • Page 17: Manutenzione

  ATTENZIONE: qualsiasi intervento di ispezione o manutenzione. • Per l’utilizzo con l’utensile Makita specificato in questo • Mai usare benzina, benzene, solventi, alcol e altre manuale si consigliano questi accessori o ricambi.
 • Page 18 Paesi europei soltanto Dichiarazione di conformità CE Makita Corporation, quale produttore responsabile, dichiara che la macchina Makita seguente: Designazione della macchina: Martello demolitore Modello No./Tipo: HM1202, HM1202C Dati tecnici: vedere la tabella “DATI TECNICI”. sono una produzione di serie e è...
 • Page 19: Technische Gegevens

  21 Carterdop Klemmoer 14 Isolatiepunt 22 Smeerolie voor hamermechas- Voet van zijhandgreep 15 Koolborstel nisme TECHNISCHE GEGEVENS Model HM1202 HM1202C Slagen per minuut (min ) ............1 900 950 – 1 900 Totale lengte ................578 mm 578mm Nettogewicht ................9,9 kg 10,0 kg Veiligheidsklasse ................
 • Page 20: Beschrijving Van De Functies

  11. Laat het gereedschap niet ingeschakeld liggen. Cijfer op regelknop Slagen per minuut Bedien het gereedschap alleen wanneer u het vasthoudt. 1 900 12. Richt het gereedschap niet op iemand in de buurt terwijl het is ingeschakeld. De boor zou 1 800 eruit kunnen vliegen en iemand ernstig verwon- 1 600...
 • Page 21 Beitelhoek (Fig. 9) Veeg het oude vet aan de binnenkant weg en vervang dit door nieuw vet (30 g). Gebruik uitsluitend Makita-hamer- De beitel kan in 12 verschillende hoeken worden vastge- vet (los verkrijgbaar). Als u meer dan de aangegeven zet.
 • Page 22 ENH212-11 Alleen voor Europese landen EU-verklaring van conformiteit Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke fabrikant, verklaren volgende Makita- machine(s): Aanduiding van de machine: Breekhamer Modelnr./Type: HM1202, HM1202C...
 • Page 23: Especificaciones

  Empuñadura lateral 13 Conmutador 21 Tapón del cárter Tuerca de ajuste 14 Punta aislante 22 Grasa para martillos ESPECIFICACIONES Modelo HM1202 HM1202C Percusiones por minuto (min ) ...........1.900 950 – 1.900 Longitud total ................578 mm 578 mm Peso neto ..................9,9 kg 10,0 kg Gafas de seguridad ..............
 • Page 24: Descripción Del Funcionamiento

  10. Mantenga las manos alejadas de las partes en PRECAUCIÓN: movimiento. • El dial de regulación de la velocidad puede girarse 11. No deje la herramienta en marcha. Tenga en hasta 6 y de vuelta hasta 1 solamente. No lo fuerce marcha la herramienta solamente cuando la más allá...
 • Page 25: Operación

  El valor total de la vibración (suma de vectores triaxiales) operación. Envíe la herramienta completa al Centro de determinado de acuerdo con la norma EN60745: servicio autorizado o fábrica Makita para que le hagan Modo de trabajo: cincelado este servicio de lubricación. Sin embargo, si las Emisión de vibración (a...
 • Page 26 ENH212-11 Para países europeos solamente Declaración de conformidad CE Makita Corporation como fabricante responsable declara que la(s) siguiente(s) máquina(s) Makita: Designación de máquina: Martillo demoledor Modelo N°/Tipo: HM1202, HM1202C Especificaciones: consulte tabla “ESPECIFICACIONES”.
 • Page 27 Punho lateral 13 Comutador 22 Massa de lubrificação para Porca de fixação 14 Ponta isolante martelo ESPECIFICAÇÕES Modelo HM1202 HM1202C Impactos por minuto (min ) ............1.900 950 – 1.900 Comprimento total ...............578 mm 578 mm Peso líquido .................9,9 kg 10,0 kg Classe de segurança..............
 • Page 28: Descrição Funcional

  13. Não toque na broca ou nas partes próximas Lâmpada indicadora (Fig. 3) imediatamente depois da operação; podem estar Só para HM1202C extremamente quentes e provocar queimaduras. A lâmpada indicadora verde de alimentação acende-se 14. Não funcione ferramenta quando liga a máquina. Se a lâmpada indicadora estiver desnecessariamente sem carga.
 • Page 29 (soma vetorial triaxial) um centro de serviço autorizado ou de fábrica da Makita determinado de acordo com EN60745: para este serviço de lubrificação. No entanto, se for necessário efectuar a lubrificação por si mesmo, Modo de funcionamento: cinzelamento prossiga como a seguir.
 • Page 30 ENH212-11 Só para os países Europeus Declaração de Conformidade da CE Nós, a Makita Corporation, fabricante responsável, declaramos a(s) seguinte(s) ferramenta(s) Makita: Designação da ferramenta: Martelo demolidor Modelos nº/Tipo: HM1202, HM1202C Especificações: consulte a tabela “ESPECIFICAÇÕES”. são de produção de série e...
 • Page 31 21 Dækselskive Blokeringsmøtrik 14 Isoleringsspids 22 Oliedæksel Sidegrebsbase 15 Kulbørste 23 Olie SPECIFIKATIONER Model HM1202 HM1202C Slag pr. minut (min ) ..............1 900 950 – 1 900 Total længde ................578 mm 578 mm Nettovægt ...................9,9 kg 10,0 kg Sikkerhedsklasse .................
 • Page 32 14. Anvend ikke maskinen unødvendigt uden Indikatorlampar (Fig. 3) belastning. Kun for HM1202C 15. Visse materialer indeholder kemikalier, som kan Når maskinen kører normalt, lyser den grønne lampe. være giftige. Vær påpasselig med ikke at Hvis den grønne lampe ikke lyser, når maskinen er indånde støv eller få...
 • Page 33 Hvis De har brug for assistance eller yderligere detaljer Udskiftning af kulbørster (Fig. 11, 12 og 13) om dette tilbehør, bedes De kontakte Deres lokale Makita Hvis harpiksisoleringsspidsen inden i kulbørsten kommer servicecenter.
 • Page 34 ENH212-11 Kun for lande i Europa EU-konformitetserklæring Vi, Makita Corporation, erklærer, som den ansvarlige fabrikant, at den (de) følgende Makita-maskiner: Maskinens betegnelse: Opbrydningshammer Modelnr./ Type: HM1202, HM1202C Specifikationer: se tabellen “SPECIFIKATIONER”. er seriefremstillet og er i overensstemmelse med de følgende EU-...
 • Page 35: Τεχνικα Χαρακτηριστικα

  Πλευρική λαβή 13 Συλλέκτης 21 Καπάκι στροφαλοφ ρου Παξιμάδι σφιξίματος 14 Μονωμένο άκρο 22 Γράσσο σφυριού ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μοντέλο HM1202 HM1202C Κρούσεις ανά λεπτ (λεπτ ) ..........1.900 950 – 1.900 Συνολικ μήκος .................578 mm 578 mm Καθαρ βάρος ................9,9 kg 10,0 kg Κατηγορία...
 • Page 36 Σε συνθήκες ψύχους ή ταν το εργαλείο δεν Αλλαγή ταχύτητας (Εικ. 2) έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικ Μ νο για ΗΜ1202C διάστημα, περιμένετε έως του θερμανθεί το Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αριθμ κρούσεων ανά εργαλείο αφήνοντας το σε λειτουργία χωρίς λεπτ...
 • Page 37 του συγκρατητήρα του εργαλείου πλήρως προς τα εργαλείου σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή κάτω τραβήξτε την αιχμή προς τα έξω. κέντρο εργοστασιακού σέρβις της Makita για την παροχή της υπηρεσίας λίπανσης. Πάντως, εάν Γωνία αιχμής (Εικ. 9) απαιτείται να το λιπάνετε εσείς οι ίδιοι λ γω των...
 • Page 38 ΠΡΟΣΟΧΗ: Δήλωση Συμμ ρφωσης ΕΚ • Αυτά τα παρελκ μενα ή εξαρτήματα συνιστώνται Εμείς, στη Makita Corporation, ως υπεύθυνος για χρήση με το εργαλείο της Makita που κατασκευαστής, δηλώνουμε τι το/τα ακ λουθο(α) περιγράφεται στο παρ ν εγχειρίδιο. Η χρήση...
 • Page 40 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884248G997...

This manual is also suitable for:

Hm1202c

Table of Contents