Download Print this page

Makita AF500HP Instruction Manual

Pneumatic pin nailer
Hide thumbs

Advertisement

GB Pneumatic Pin Nailer
F
Aiguilleur pneumatique
D
Druckluft-Stiftnagler
I
Chiodatrice pneumatica
NL Pneumatisch pennagelpistool Gebruiksaanwijzing
E
Clavadora neumática
P
Máquina de pregar
pneumática
DK Pneumatisk stiftsømmer
GR Καρφωτικό εργαλείο
πεπιεσμένου αέρα
AF500HP
Instruction manual
Manuel d'instructions
Betriebsanleitung
Istruzioni per l'uso
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Brugsanvisning
Οδηγίες χρήσης

Advertisement

loading

  Also See for Makita AF500HP

  Related Manuals for Makita AF500HP

  Summary of Contents for Makita AF500HP

 • Page 1 Instruction manual Aiguilleur pneumatique Manuel d’instructions Druckluft-Stiftnagler Betriebsanleitung Chiodatrice pneumatica Istruzioni per l’uso NL Pneumatisch pennagelpistool Gebruiksaanwijzing Clavadora neumática Manual de instrucciones Máquina de pregar Manual de instruções pneumática DK Pneumatisk stiftsømmer Brugsanvisning GR Καρφωτικό εργαλείο Οδηγίες χρήσης πεπιεσμένου αέρα AF500HP...
 • Page 2 L/min...
 • Page 7: Specifications

  30. Stove 10. Adjuster against workpiece. 11. Too deep 21. Hook SPECIFICATIONS Model AF500HP Air pressure 0.98 - 2.26 MPa (9.8 - 22.6 bar) Nail length 15 mm - 50 mm Nail capacity 100 pcs. Dimensions (L X H X W) 228 mm X 61 mm X 207 mm Min.
 • Page 8 LOCK position. is set to the LOCK position. • Do not modify tool without authorization from Makita. • Check walls, ceilings, floors, roofing and the like • Ask Makita’s Authorized service centers for periodical carefully to avoid possible electrical shock, gas inspection of the tool.
 • Page 9: Functional Description

  Checking before operation exceeded by 10%. Make sure that the pressure supplied by the compressed air system does not WARNING: exceed the maximum allowable pressure of the • Never use the nailer when the safety elements are not fastener driving tool. Set the air pressure initially to the in working order.
 • Page 10: Operation

  (Fig. 31) To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance and adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.
 • Page 11 Makita International Europe Ltd., • These accessories or attachments are recommended Michigan, Drive, Tongwell, for use with your Makita tool specified in this manual. Milton Keynes, MK15 8JD, England The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory 30th January 2009 or attachment for its stated purpose.
 • Page 12: Spécifications

  30. Poêle Dispositif de contact de contact contre la pièce à 10. Bague de réglage travailler. SPÉCIFICATIONS Modèle AF500HP Pression d’air 0,98 à 2,26 MPa (9,8 à 22,6 bar) Longueur de clou 15 à 50 mm Capacité de clouage 100 clous...
 • Page 13 • Conseils généraux pour l’utilisation des outils : outil entraînera une explosion et risque de causer une (1) Gardez toujours à l’esprit que l’outil contient des blessure grave. clous. • Avant d’utiliser l’outil, assurez-vous qu’il est en bon état (2) L’outil ne doit jamais être pointé vers vous-même et qu’aucune de ses vis n’est desserrée.
 • Page 14: Installation

  LOCK. diamètre du tuyau d’air est trop grand ou trop petit par • Ne modifiez pas l’outil sans l’autorisation de Makita. rapport à la fréquence de clouage de l’outil. • Confiez régulièrement l’outil à un centre de service Lubrification (Fig.
 • Page 15 Chargement de la aiguilleur cloueuse sont en état de fonctionnement en suivant la procédure indiquée ci-dessous. (Fig. 6) ATTENTION : 1. Assurez-vous qu’aucun clou n’est chargé dans l’outil • Verrouillez toujours la gâchette et déconnectez le tuyau avant de le faire fonctionner. avant de charger la aiguilleur.
 • Page 16 Déposez deux vis de fixation du guide d’entraînement réglage doivent être effectués dans un centre de service avant à l’aide du couvercle supérieur de contact. Makita agréé exclusivement avec des pièces de rechange Retirez les clous bloqués dans la rainure du guide de Makita.
 • Page 17 Pour les pays d’Europe uniquement ENH003-11 Déclaration de conformité CE Nous, Makita Corporation, en tant que fabricant responsable, déclarons que les machines Makita suivantes : Nom de la machine : Aiguilleur pneumatique N° de modèle/Type : AF500HP sont fabriquées en série et...
 • Page 18: Technische Daten

  20. Setzen Sie zuerst den Kontaktfuß Kontaktfuß auf das Werkstück auf. 10. Einsteller 21. Haken TECHNISCHE DATEN Modell AF500HP Luftdruck 0,98 - 2,26 MPa (9,8 - 22,6 bar) Nagellänge 15 bis 50 mm Max. Anzahl Nägel 100 Stk. Abmessungen (L X H X B) 228 mm X 61 mm X 207 mm Min.
 • Page 19 • Ein überhastetes Ausführen der Arbeit und der Druckluftquelle, die einen höheren Druck als 3,39 MPa Gebrauch des Werkzeugs mit zu hohem Kraftaufwand (33,9 bar) erzeugen kann, ist verboten. sind gefährlich. • Stellen Sie sicher, dass der vom Druckluftsystem Gehen Sie mit dem Werkzeug sorgfältig um. Benutzen erzeugte Luftdruck nicht den maximal zulässigen Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie unter Einfluss von Luftdruck des Naglers überschreitet.
 • Page 20 VORSICHT: • Nehmen Sie keine Veränderungen am Werkzeug vor, • Eine zu geringe Luftleistung des Kompressors oder ein die nicht von Makita genehmigt wurden. Luftschlauch mit einer zu großen Länge oder einem zu • Lassen Sie das Werkzeug regelmäßig von kleinen Durchmesser in Bezug auf die Nagelfrequenz autorisierten Makita-Servicecentern überprüfen.
 • Page 21: Montage

  am Werkzeug, installiert werden. Stellen Sie den Öler so „LOCK “ und trennen Sie den Druckluftschlauch vom ein, dass er einen Tropfen Öl für jeweils 50 Nägel abgibt. Werkzeug ab. (Abb. 9 und 10) Wenn keine Druckluftarmatur verwendet wird, ölen Sie Einstellen der Nageltiefe das Werkzeug mit Druckluftwerkzeug-Öl, indem Sie 2 (zwei) bis 3 (drei) Tropfen in den Druckluftanschluss...
 • Page 22: Betrieb

  Inbusschlüssels die beiden Schrauben zur Befestigung Entfernen Sie mit Hilfe des Inbusschlüssels die beiden der oberen Kontaktabdeckung. Schrauben zur Befestigung der oberen Bringen Sie die Adapternase so an, dass der Vorsprung Kontaktabdeckung. an der Nase in der Nut im Kontaktfuß sitzt. (Abb. 16) Die Nagelführungsnut ist nun zugänglich.
 • Page 23 ZUBEHÖR EN792 Die technische Dokumentation erfolgt durch unseren VORSICHT: Bevollmächtigten in Europa: • Für das in diesem Handbuch beschriebene Makita- Makita International Europe Ltd., Werkzeug werden die folgenden Zubehör- und Michigan, Drive, Tongwell, Anbauteile empfohlen. Bei Verwendung anderer Milton Keynes, MK15 8JD, England Zubehör- und Anbauteile besteht Verletzungsgefahr.
 • Page 24: Caratteristiche Tecniche

  Elemento di contatto 20. Posizionare prima l’elemento di 30. Stufa 10. Regolatore contatto contro il pezzo. CARATTERISTICHE TECNICHE Modello AF500HP Pressione aria 0,98 - 2,26 MPa (9,8 - 22,6 bar) Lunghezza chiodi 15 mm - 50 mm Capacità chiodi 100 pz.
 • Page 25 (3) Non attivare l’utensile se questo non è appoggiato funzionamento anomalo, fare una prova senza i chiodi saldamente al pezzo. e con l’elemento di spinta completamente tirato. (4) Utilizzare l’utensile come uno strumento di lavoro. • Accertarsi che il grilletto sia bloccato quando la levetta (5) Non giocare con l’utensile.
 • Page 26: Descrizione Funzionale

  50 chiodi. manutenzione devono essere eseguite dai centri di Se non si usa un gruppo aria, oliare l’utensile con l’olio assistenza autorizzati Makita utilizzando sempre parti pneumatico mettendo 2 o 3 gocce nell’elemento dell’aria. di ricambio Makita.
 • Page 27 impedisce al grilletto di muoversi ed evita che l’utensile con la chiave esagonale le due viti che fissano il possa espellere accidentalmente i chiodi. coperchio superiore di contatto. Per bloccare il grilletto, impostare la levetta di blocco nella Collegare l’adattatore esterno in modo che la sporgenza posizione “LOCK ”.
 • Page 28: Manutenzione

  29 dicembre 2009 prodotto, qualsiasi altra manutenzione o regolazione deve e sono inoltre prodotti in conformità con gli standard o i essere fatta da un centro di assistenza Makita autorizzato documenti standardizzati riportati di seguito: usando sempre ricambi Makita.
 • Page 29 La documentazione tecnica viene conservata dal rappresentante autorizzato Makita in Europa, ovvero: Makita International Europe Ltd., Michigan, Drive, Tongwell, Milton Keynes, MK15 8JD, Inghilterra 30 gennaio 2009 Tomoyasu Kato Direttore Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho Anjo, Aichi, JAPAN...
 • Page 30: Technische Gegevens

  20. Druk eerst de contactschoen 29. Thinner 10. Stelring tegen het werkstuk. 30. Verwarming TECHNISCHE GEGEVENS Model AF500HP Luchtdruk 0,98 t/m 2,26 MPa (9,8 t/m 22,6 bar) Nagellengte 15 mm t/m 50 mm Nagelcapaciteit 100 stuks Afmetingen (L X H X B) 228 mm X 61 mm X 207 mm Min.
 • Page 31 • Algemene richtlijnen voor het hanteren van het stikstof, waterstof, lucht, enz.) of brandbaar gas gereedschap (waterstof, propaan, acetyleen, enz.) als voeding van (1) Ga er altijd vanuit dat in het gereedschap nagels dit gereedschap wordt gebruikt, zal het gereedschap zitten.
 • Page 32: Beschrijving Van De Functies

  Makita. langer is in verhouding tot de nagelsnelheid, kan het • Vraag een erkend Makita-servicecentrum regelmatig nagelvermogen van het gereedschap teruglopen. het gereedschap te inspecteren. • Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het Smeren (Zie afb.
 • Page 33 ONDERDELEN AANBRENGEN/ gereedschap in dergelijke staat wordt gebruikt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel en schade. VERWIJDEREN Dit nagelpistool schiet alleen nagels wanneer zowel de trekker wordt ingeknepen, als de veiligheidsvoorzieningen LET OP: worden geactiveerd. Alvorens te nagelen, controleert u •...
 • Page 34 Haal ze eruit. LET OP: ONDERHOUD • Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze LET OP: gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van • Vergrendel altijd de trekker en koppel de...
 • Page 35 Alleen voor Europese landen ENH003-11 EU-verklaring van conformiteit Wij, Makita Corporation, als de verantwoordelijke fabrikant, verklaren dat de volgende Makita- machine(s): Aanduiding van de machine: Pneumatisch pennagelpistool Modelnr./Type: AF500HP...
 • Page 36: Especificaciones

  Elemento de contacto contacto contra la pieza de 30. Estufa 10. Regulador trabajo. ESPECIFICACIONES Modelo AF500HP Presión del aire 0,98 - 2,26 MPa (9,8 - 22,6 bar) Longitud del clavo 15 mm - 50 mm Capacidad de clavos 100 piezas...
 • Page 37 • Pautas generales de manejo de la herramienta: herramienta, la herramienta explotará y ocasionará (1) Asuma siempre que la herramienta contiene graves heridas. clavos. • Compruebe siempre la herramienta antes de su uso (2) No se apunte a usted mismo ni a nadie más con la para ver su estado general y si hay tornillos sueltos.
 • Page 38: Instalación

  • Una salida de aire baja del compresor, o una Makita. manguera de aire larga o de diámetro más pequeño en • Pregunte en centros de servicio autorizados por Makita relación con la frecuencia de clavado podrá ocasionar sobre la inspección periódica de la herramienta.
 • Page 39: Montaje

  MONTAJE La clavadora no dispara clavos sin activar tanto el disparador como los elementos de seguridad. Antes de PRECAUCIÓN: empezar a clavar, compruebe que los sistemas de • Bloquee siempre el disparador y desconecte la seguridad de la clavadora de clavos funcionen manguera de aire antes de realizar un trabajo en la correctamente siguiendo el procedimiento que se herramienta.
 • Page 40: Mantenimiento

  Retire los clavos atascados de la ranura de la guía de de servicio autorizados de Makita, utilizando siempre clavos que queda a la vista. repuestos Makita. Cuando resulte difícil extraer los clavos atascados, retire...
 • Page 41 Sólo para países europeos ENH003-11 Declaración de conformidad de la CE Nosotros, Makita Corporation, en calidad de fabricante responsable, declaramos que las siguientes máquinas Makita: Designación de la máquina: Clavadora neumática Nº...
 • Page 42: Instruções De Segurança Importantes

  Elemento de contacto elemento de contacto contra a 10. Regulador peça de trabalho. ESPECIFICAÇÕES Modelo AF500HP Pressão de ar 0,98 - 2,26 MPa (9,8 - 22,6 bar) Comprimento dos pregos 15 mm - 50 mm Capacidade de pregos 100 unidades Dimensões (C X A X L)
 • Page 43 (2) Não aponte a ferramenta na sua direcção ou de • Antes de utilizar, verifique sempre a condição geral da outra pessoa, independentemente de conter ferramenta e inspeccione para ver se há parafusos pregos ou não. soltos. Aperte-os como necessário. (3) Não active a ferramenta a não ser que a •...
 • Page 44: Descrição Do Funcionamento

  FIABILIDADE definidos para este produto, as capacidade de funcionamento da ferramenta. reparações e operações de manutenção devem ser executadas por centros de assistência Makita Lubrificação (Fig. 4) autorizados, utilizando sempre peças de substituição Para garantir o máximo desempenho, instale um conjunto da Makita.
 • Page 45 MONTAGEM Esta máquina de pregar não dispara pregos sem que estejam activados os elementos de segurança e o gatilho. PRECAUÇÃO: Antes de pregar, verifique se os sistemas de segurança • Bloqueie sempre o gatilho e desligue a mangueira da máquina de pregar estão a funcionar correctamente, antes de efectuar qualquer trabalho na ferramenta.
 • Page 46 Utilizando a chave sextavada, retire os dois parafusos manutenção ou ajustes devem ser executados por que fixam a tampa superior de contacto. centros de assistência Makita autorizados e, no caso de Retire os pregos encravados da ranhura-guia de pregos substituição de peças, estas devem ser igualmente que surgiu.
 • Page 47 Apenas para os países europeus ENH003-11 Declaração de conformidade CE A Makita Corporation, na qualidade do fabricante responsável, declara que a(s) máquina(s) Makita seguinte(s): Designação da máquina: Máquina de pregar pneumática N.º de modelo/Tipo: AF500HP são produzidas em série e...
 • Page 48: Vigtige Sikkerhedsinstruktioner

  29. Fortynder Kontaktelement 20. Placer først kontaktelementet 30. Varmeovn 10. Justeringsenhed mod arbejdsemnet. SPECIFIKATIONER Model AF500HP Lufttryk 0,98 - 2,26 MPa (9,8 - 22,6 bar) Sømlængde 15 mm - 50 mm Sømkapacitet 100 stk. Størrelse (L X H X B)
 • Page 49 (4) Hav respekt for værktøjet som værende et gasudsivning, eksplosioner osv. ved at ramme arbejdsredskab. strømførende ledninger, vandledninger eller gasrør. (5) Undlad at lege med værktøjet. • Brug kun de søm, der er angivet i denne (6) Undlad at holde eller bære værktøjet med en brugsanvisning.
 • Page 50 FUNKTIONSBESKRIVELSE • For at holde produktet SIKKERT og PÅLIDELIGT skal vedligeholdelse udføres af autoriserede Makita- FORSIGTIG: servicecentre, og der skal benyttes Makita- • Lås altid afbryderkontakten, og tag slangen af, inden reservedele. du justerer værktøjet eller kontrollerer dets funktion. • Brug kun olie til trykluftsværktøj, der er angivet i denne brugsanvisning.
 • Page 51 Krog (Fig. 13) lufttilslutningen. Der skal være monteret en slangekobling på eller i nærheden af værktøjet på en sådan måde, at FORSIGTIG: trykreservoiret forsvinder, når luftforsyningskoblingen • Lås altid afbryderkontakten og tag slangen af, inden du tages ud af forbindelse. skifter positionen af krogmonteringen og anvender krogen.
 • Page 52 Brug kun Direktør tilbehør eller ekstraudstyr til det formål, det er beregnet Makita Corporation til. 3-11-8, Sumiyoshi-cho Henvend dig til din lokale Makita-servicecenter, hvis du Anjo, Aichi, JAPAN har brug for hjælp eller yderligere oplysninger vedrørende tilbehøret. • Søm • Luftslanger •...
 • Page 53: Σημαντικεσ Οδηγιεσ Ασφαλειασ

  Στοιχείο επαφής επαφής επάνω στο τεμάχιο 30. Θερμάστρα 10. Ρυθμιστής εργασίας. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο AF500HP Πίεση αέρα 0,98 - 2,26 Mpa (9,8 - 22,6 bar) Μήκος καρφιού 15 mm - 50 mm Χωρητικότητα καρφιών 100 τεμάχια Διαστάσεις (Μ X Υ X Π) 228 mm X 61 mm X 207 mm Ελάχιστη...
 • Page 54 εργαλείο σε λειτουργία όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια Ρυθμίστε αρχικά την πίεση αέρα στη χαμηλότερη τιμή αλκοόλ, φαρμάκων ή παρόμοιων ουσιών. της συνιστώμενης επιτρεπόμενης πίεσης (βλ. • Γενικές Οδηγίες Για Το Χειρισμό Του Εργαλείου: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ). (1) Να θεωρείτε πάντοτε ότι το εργαλείο περιέχει •...
 • Page 55 Για να εξασφαλίζετε τη μέγιστη απόδοση, τοποθετήστε πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένα κέντρα ένα σετ αέρα (λιπαντήρας, ρυθμιστής, φίλτρο αέρα) όσο εξυπηρέτησης της Makita, και πάντοτε με τη χρήση το δυνατόν πιο κοντά στο εργαλείο. Ρυθμίστε το ανταλλακτικών της Makita.
 • Page 56 μετά από την εισαγωγή του λαδιού για εργαλεία κατεύθυνση A που απεικονίζεται στην εικόνα. Θα γίνεται πεπιεσμένου αέρα. (Εικ. 5) μικρότερο καθώς περιστρέφετε το ρυθμιστή στην κατεύθυνση B. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γάντζος (Εικ. 13) ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ: • Να κλειδώνετε πάντοτε τη σκανδάλη και να •...
 • Page 57 (Εικ. 31) Για να διατηρείται η ΑΣΦΑΛΕΙΑ και η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ του προϊόντος, οι εργασίες επισκευής, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία συντήρησης και ρύθμισης, θα πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης της Makita, και πάντοτε με τη χρήση ανταλλακτικών της Makita.
 • Page 58 98/37/ΕΚ έως την 28η Δεκεμβρίου 2009 και • Συνιστάται η χρήση των παρακάτω αξεσουάρ και επακόλουθα με την 2006/42/ΕΚ από την 29η εξαρτημάτων με το εργαλείο της Makita μόνο όπως Δεκεμβρίου 2009 καθορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο. Αν χρησιμοποιήσετε Και κατασκευάζονται σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα...
 • Page 60 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884805B991...