Download  Print this page

Canon F-718SGA Calculation Examples

Scientific
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Scientific Calculator / Calculatrice scientifique /
Калькулятор дляb научньlх расчетов / Tudományos
számológép / Kalkulator naukowy / Calculator ştiinţific /
Vědecká kalkulačka / Калкулатор за научни
изчисления / Znanstveni kalkulator / Znanstveni
kalkulator / Vedecká kalkulačka

Calculation Examples

Exemples de calcul
Примеры вычислений
Számítási példák
Przykłady obilczeń
Exemple de calcul
Příklady vypočtů
Πримери за изчисление
Primeri kalkulacij
Primjeri izračunavanja
Priklady vypočtov
PRINTED IN CHINA
F-718SGA
E-IM-2462

Advertisement

loading

  Also See for Canon F-718SGA

  Summary of Contents for Canon F-718SGA

 • Page 1: Calculation Examples

  F-718SGA Scientific Calculator / Calculatrice scientifique / Калькулятор дляb научньlх расчетов / Tudományos számológép / Kalkulator naukowy / Calculator ştiinţific / Vědecká kalkulačka / Калкулатор за научни изчисления / Znanstveni kalkulator / Znanstveni kalkulator / Vedecká kalkulačka Calculation Examples Exemples de calcul Примеры...
 • Page 2 EX.1 To select the number of digit display result in Fix, Sci, Norm / Pour sélectionner le nombre de chiffres affichés dans le résultat en mode Fix, Sci, Norm / Чтобы выбрать количество разрядов, отобразите результат в Fix, Sci, Norm / Az Fix, Sci, Norm módokban megjelenített eredmények számjegyei számának kiválasztása / Aby wybrać...
 • Page 3 EX.2 Omitting the multiplication sign and final closed Parenthesis / Omettez le signe de multiplication et la parenthèse fermante finale / Отсутствие знака умножения и закрывающей скобки / A szorzásjel kihagyása és a kerek zárójel bezárása / Można pominąć znak mnożenia oraz końcowy nawias zamykający / Omiterea semnului de înmulţire şi a parantezelor de închidere /...
 • Page 4 EX.3 1234567 [+] 889900 in Replacing, Deleting and Insertion / 1234567 [+] 889900 Remplacement, Suppression et Insertion / 1234567 [+] 889900 Замена, Удапение, и Вставка / 1234566 [+] 889900 Bevitt, Töriés és Beszúrás / 1234566 [+] 889900 Zastępowanie, Usuwanie i Cofnij / 1234566 [+] 889900 Înlocuirea, Ştergere şi Inserare / 1234566 [+] 889900 Nahrazeni, Vymazáni a Vložení...
 • Page 5 (3.2) Deletion (1234567 134567) (3.2) Suppression (1234567 1234560) (3.2) Удаление (1234567 1234560) (3.2) Töriés (1234567 1234560) (3.2) Usuwanie (1234567 1234560) (3.2) Ştergere (1234567 1234560) (3.2) Vymazáni (1234567 1234560) (3.2) Изтриване (1234567 1234560) (3.2) Brisanje (1234567 1234560) (3.2) Brisanje (1234567 1234560) (3.2) Vymazanie (1234567 1234560) Method 1: Line/Maths...
 • Page 6 EX.4 Inputting and Display result in Maths Mode / Entrée et affichage des résultats en mode Maths / Ввод и отображение результата в режиме Maths / Az adatok bevitele és az eredmények megjelenítése matematikai módban / Wprowadzanie i wyświetlanie wyników w trybie matematycznym / Introducerea şi rezultatul afişat în modul Maths / Matematic / Zadávání...
 • Page 7 EX.6 Arithmetic Calculations / Calculs arithmétiques / Α рифметические вьιчисления / Aritmetikai számitások / Obliczenia arytmetyczne / Calcule artimetice / Aritmetické Výpočty / Apитметични / Aritmetični izračuni / Aritmestičke operacije / Aritmetické výpočty MATHS MODE : Example in Key in operation Display Maths mode (-2.5)
 • Page 8 EX.7 Memory Calculations / Calculs de mémoire / Расчеты с использованием памяти / Memóriaszámítások / Obliczenia z wykorzystaniem pamięci / Calcule cu ajutorul memoriei / Výpočty s pamětí / Изчисления с памет / Pomnilniški izračuni / Izračuni uz memoriju / Výpočty s pamäťou 23 + 7 (Store A), calculate 2xsin (memory A), and clear memory A.
 • Page 9 EX.8 Independent Memory, Answer Memory / Mémoire Indépendante, Mémoire réponse / Независимая памятъ, Память ответов / Függetien memória, Válaszmemória / Pamięć niezależna, Pamięć odpowledzl / Memoria independentă, Memoria rezultatelor / Nezávislá paměť, Paměť posledniho výsledku / Независима ламет, Памет за оттовори / Neodvisni pomnilnlk, Pomniinik za odgovor / Samostalna memorija, Memorija rezultata / Samostatná...
 • Page 10 EX.9 Fraction Calculation, Fraction Decimal point conversion / Calculs de fractions, Conversion entre fraction et forme décimale / Вычисления с дробями, Обыкновенная дробь преобразование в число с десятичной точкой / Törtszámítások, Tört tizedestört közötti átváltás / Obliczeńia ułamkow, Konwersja format ułamkowy format dziesiętny / Calcule cu fracţil, Fracţie Conversia punctului...
 • Page 11 EX.10 Percentage Calculations / Cálculos con paréntesis / Вычисления со скобками / Zárójeles számítások / Obliczenìa z wykorzystaniem nawìasów zwykłych / Calcule cu paranteze / Výpočty se zavorkaml / Изчисления със скоби / Izračun z oklepaji / Izračuni sa zagradama / Výpočty so zátvorkami MATHS MODE : Example in Key in operation...
 • Page 12 EX.11 Degree-Minutes-Seconds Calculations / Calculs Degrés-Minutes-Secondes / Градуоы-минуты-секуиды въιчисления / Fok-perc-másodperc számitás / Stopnie-minuty-sekundy Obliczenia / Calcule Grade-minute-secunde / Stupně-minuty-sekundy výpočet / Градуои-минути-оекунди изчисление / Stopinje-minute-sekunde izračun / Stupnjevi-minute-sekunde izračuni / Stupne-minúty-sekundy výpočet MATHS MODE : Example in Key in operation Display Maths mode 86º37’34.2”...
 • Page 13 EX.12 Multi-statements / Instructions multiples / Ввод несколъких въιражений / Többszörös utasitások / Wyrażenia złożone / Expresliie multiple / Vicenásobné přίkazy / Поредица от изрази / Sestavljene izjave / Višestruki iskazl / Viacnásobné výrazy MATHS MODE : Example in Key in operation Display Maths mode 1x12=12...
 • Page 14 EX.13 Square, Root, Cube, Cube Root, Power, Power Root, Reciprocal and Pi / Carré, racine carrée, racline cubique, puissance, racine, réciproque et Pi / Квадрат, корень, куб, кубический корень, степень, корень степени, обратное число и число Пи / Négyzet, négyzetgyök, köb, köbgyök, hatvány, hatványgyök, reciprok és pi / Podnoszenie do kwadratu, pierwiastek, pierwiastek sześcienny, potęgowanie, pierwiastek n stopnia,...
 • Page 15 EX.14 Logarithm, Natural logarithm, Antilogarithm and Logab / Logarithme, logarithme naturel, antilogarithme et logab / Логарифм, натуральный логарфм, антилогарифм и логарифм ь по основанио а / Logaritmus, természetes alapú logaritmus, antilogaritmus és logab / Logarytm, logarytm naturalny, antylogarytm i logAB / Logaritmi, logaritmi naturali, antilogaritmi şi logaritmi cu două...
 • Page 16 EX.15 Angle Unit Conversion / Conversion des unités d'angle / Преобразование единиц измерения угла / A szög mértékegysének átváitása / Zamiany jednostek kąta / Conversie unităţi de unghi / Převody úhlových jednotek / Преобразуване на мерни единици за ъгли / Pretvorba kotnih enot / Konverzija jedinice kuta / Prevod jednotiek uhla MATHS MODE :...
 • Page 17 EX.17 Hyperbolic Calculations / Calcul d’hyperboles / Вычисление гиперболических функций / Hiperbolikus számítások / Hiperbolikus számítások / Calcule cu funcţii hiperbolice / Výpočty hyperbolických funkcí / Хиперболични изчисления / Hiperbolični izračuni / Hiperbolični izračuni / Hiperbolični izračuni MATHS MODE : Example in Key in operation Display...
 • Page 18 EX.19 Random Number Generation / Génération de nombres aléatoires / Генрирование случайных чисел / Véletien szám előállitása / Generowanie liczb losowych / Generare de numere aleatorii / Generováni náhodných čisel / Генериране на пропзволно число / Generiranje poljubnega števila / Generiranje slučajnog broja / Generovanie náhodných čisel MATHS MODE : Example in...
 • Page 19: Line Mode

  EX.20 Least Common Multiple and Greatest Common Divisor / Plus petit commun multiple et plus grand diviseur commun / вычисление нзименьшего общего кратного и наиболъшего общего делителя / Legkisebb közös többszörös (LCM) és legnagyobb közös osztó (GCD) / Najmniejsza wspólna wielokrotność (LCM) i największy wspólny dzielnik (GCD) / Cel mai mic multiplu comun şi cel mai mare divizor comun /...
 • Page 20 EX.21 Quotient and Remainder Calculations / Calcul quotient et reste / Частное и остаток Вьιчисления / Hányados és maradék számítások / Obliczenia horaz i reszta / Calcule câtul şi restul / Výpočty podil a zbytek / Частно и остатьк изчисления / Količnik in ostanek izračuni / Količnik i ostatak izračuni / Kvocient a zvyŝok výpočty LINE MODE : Example in...
 • Page 21 EX.22 Coordinate Conversion / Conversions de coordonnées / Преобразование координат / Koordinátaátszámítás / Konwersje współrzędnych / Conversia coordonatelor / Převody souřadnic / Превръщане на координати / Koordinatne pretvorbe / Konverzija koordinata / Prevod súradníc MATHS MODE : Example in Key in operation Display Maths mode Pol(1, √3...
 • Page 22 EX.23 Absolute Value Calculation / Calcul du module / Вычисление абсолютного значения / Abszolút érték számítása / Obliczenia wartości bezwzględnej (modułu) / Calculul valorii absolute / Výpočty s absolutními hodnotami / Абсолютна стойност / Absolutna vrednost argumenta / Izračun apsolutne vrijednosti / Výpočet absolútnej hodnoty MATHS MODE : Example in...
 • Page 23 EX.25 Display Values Exchange / Umschalten der angezeigten Werte / Переключение форматов отображения / Megjelenítési értékek váltása / Zamiana wyświetlanych wartości / Schimbarea valorilor afişate / Výměna zobrazených hodnot / Смяна на начина на показване на стойностите / Izmenjava vrednosti prikaza / Izmjena vrijednosti prikaza / Zmena zobrazených hodnôt LINE MODE : Example in...
 • Page 24 Statistical calculation result in [4] S-SUM, [5] S-VAR, [6] S-PTS, [7] Reg Résultat de calcul statistique dans [4] S-SUM, [5] S-VAR, [6] S-PTS, [7] Reg Статистические расчеты приводят к [4] S-SUM, [5] S-VAR, [6] S-PTS, [7] Reg Statisztikai számítás eredményeként [4] S-SUM, [5] S-VAR, [6] S-PTS, [7] Reg Wynik obliczeń...
 • Page 25 STAT sub-menu STAT Type Value Symbol Operation S-VAR 1 & 2 Number of data sample variable Mean of the x values STAT Population standard deviation of x Sample Standard Deviation of x 2-variable Mean of the y values STAT only Population standard deviation of y Sample standard Deviation of y S-PTS...
 • Page 26 EX.26 SD type Statistical Calculation / Calcul statistique de type SD / Статистические вычисления типа SD / SD típusú statisztikai számítás / Obliczenia statystyczne typ SD / Calcul statistic de tip SD / Statistický výpočet typu SD / Статистическо изчисление от тип SD / Statistični izračun SD / Statistički izračun tipa SD / Štatistický...
 • Page 27 (Freq : OFF / Fréquence: OFF / Частота: OFF / Frekvencia : OFF / Częstotliwość : OFF / Frecvenţă : OFF / Frekvence : OFF / Честота : OFF / Frekvenca : OFF / Frekvencija : OFF / Frekvencija : OFF) Key in operation Display (SD)
 • Page 28 EX.27 Quadratic Regression type Statistical Calculation / Calcul statistique de type régression bicarrée / Статистические вычисления, тип «квадратичная регрессия» / Negyedfokú regresszió típusú statisztikai számítás / Negyedfokú regresszió típusú statisztikai számítás / Exemplul de calcul statistic de tip regresie de gradul doi / Statistický výpočet typu kvadratické regrese / Статистическо...
 • Page 29 Please use the regression to estimate the effectiveness (estimate the value of y) if the advertisement expenses X=30, and estimate the advertisement expenses level (estimate the value of X ) for effectiveness y = 50. Utilisez la régression pour évaluer l’efficacité (estimation de la valeur y) si la publicité...
 • Page 30 Key in operation Display (Quad) 48.69615715 31.30538226 -167.1096731...
 • Page 31 EX.28 Function Table Calculation / Calcul de table de fonctions / Вычисление таблицы значений функции / Függvénytábla számítása / Obliczenia w Tabeli funkcji / Calcul pe baza unui tabel de funcţie / Výpočet funkčních hodnot (tabulky) / Изчисление с Function Table / Таблица...
 • Page 32 Key in operation Display f(x)= f(x)= X Calculation Precision, Input Range / Calcul de précision, plages des valeurs d'entrée / Расчет точности, Входной диапазон / Számítási pontosság, Bemeneti tartomány / Precyzyjnych obliczeń, Zakres wejściowy / Precizie de calcul, Gama de intrare / Výpočet Precision, vstupní rozsah / Изчисляване...
 • Page 33 Количество разрядов 18 цифры во внутреннем вычислении Точность* ±1 в 10-м знаке для одного вычисления ±1 в последней значащей цифре для экспоненциального отображения Диапазон вычислений ±1 × 10 –99 à ±9.999999999 × 10 или 0 18 számjegy Belső számítások számjegyeinek száma Pontosság* ±1 a 10.
 • Page 34: Input Range

  Število znakov 18 število notranjega izračuna Natančnost* ±1 pri 10. številki za posamezen izračun ±1 pri najmanj pomembni številki za eksponentni prikaz Obseg izračuna ±1 × 10 –99 to ±9.999999999 × 10 ali 0 Broj znamenki 18 znamenki unutarnjeg izracuna Preciznost* ±1 no na 10.
 • Page 35 Functions Input Range 0 |x| 1 9.999 999 999x10 sinhx 0 |x| 230 258 509 2 coshx sinh 4.999 999 999x10 cosh 4.999 999 999x10 tanhx 9.999 999 999x10 tanh 9.999 999 999x10 logx/lnx 0< x 9.999 999 999x10 -9.999 999 999 x10 99.999 999 99 -9.999 999 999 x10 230.258 509 2...
 • Page 36 Functions Input Range |x|<1x10 ° ″ Deciaml Sexagesimal Conversions 0°0′0″ 9999999°59′59″ x>0: -1x10 < ylog x < 100 x=0: y>0 x<0: y=n,m/(2n+1) (m,n are integers) However: -1x10 <ylog|x|<100 y>0: x 0, –1x10 <1/x logy<100 y=0:x>0 √y y<0:x=2n+1,(2n+1)/m (m≠0;m,n are integers) However: -1x10 <(1/x)log|y|<100 Total of integer, numerator, and denominator must be...
 • Page 37 • Errors are cumulative in the case of consecutive calculations, this is also true as internal consecutive calculation are performed in the case of ^(x √y, √, x!, nPr, nCr, etc. And may become large. Display of results using Calculation results may be displayed using when all of the following cases:- 1.
 • Page 38 • Ошибки складываются и могут достичь больших значений при выполнении последовательных вычислений; это также справедливо в том случае, когда внутренние последовательные вычисления √y, выполняются с использованием операций ^(x √, x!, nPr, nCr. Отображение результатов с использованием Результаты выуисления могут быть показаны в формате с...
 • Page 39 • Erorile sunt cumulative şi se pot amplifica în cazul calculelor consecutive. Acest lucru este valabil şi când se efectuează calcule consecutive interne, în cazul funcţiilor ^(x √y, √, x!, nPr, nCr etc. Afişarea rezultatelor utilizând Rezultatele de cautare pot fi afişate utilizând în toate cazurile de mai jos: 1.
 • Page 40 • Napake se seštevajo in se lahko v primeru zaporednih izračunavanj povečajo, do tega pa pride tudi pri izvajanju notranjih zaporednih izračunavanj v primeru ^(x √y, √, x!, nPr, nCr itd. Prikaz rezultatov Rezultati izracuna so lahko prikazani z uporabo v vseh naslednjih primerih: 1.