Download  Print this page

Bosch GSR 9,6-2 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_DOKU-10108-001.fm Page 1 Monday, December 3, 2007 3:52 PM
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
www.bosch-pt.com
1 609 929 M81 (2007.12) O / 77
GSR Professional
9,6-2 | 12-2 | 14,4-2
us Original operating instructions
cn 正本使用说明书
tw 正本使用說明書
kr
사용 설명서 원본
หนั ง สื อ คู ่ ม ื อ การใช้ ง านฉบั บ ต้ น แบบ
th
id Petunjuk-Petunjuk untuk
Penggunaan Orisinal
vn BΩng hõëng dÿn nguy›n bΩn
fr Notice originale
ar
fa

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Bosch GSR 9,6-2

 • Page 1 OBJ_DOKU-10108-001.fm Page 1 Monday, December 3, 2007 3:52 PM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen GSR Professional www.bosch-pt.com 9,6-2 | 12-2 | 14,4-2 1 609 929 M81 (2007.12) O / 77 vn BΩng hõëng dÿn nguy›n bΩn us Original operating instructions fr Notice originale cn 正本使用说明书...
 • Page 2: Table Of Contents

  ........vÝ—U 1 609 929 M81 | (3.12.07) Bosch Power Tools...
 • Page 3 2 607 224 442 (UK) 2 607 224 444 (AUS) AL 1450 DV (7,2 – 14,4 V) 2 607 224 702 (EU) 2 607 224 704 (UK) 2 607 224 706 (AUS) 1 609 929 M81 | (3.12.07) Bosch Power Tools...
 • Page 4 OBJ_BUCH-593-001.book Page 4 Monday, December 3, 2007 3:49 PM 1 609 929 M81 | (3.12.07) Bosch Power Tools...
 • Page 5 OBJ_BUCH-593-001.book Page 5 Monday, December 3, 2007 3:49 PM GSR 14,4-2 Professional 1 609 929 M81 | (3.12.07) Bosch Power Tools...
 • Page 6: English

  Dam- Loose clothes, jewelry, or long hair can be aged or entangled cords increase the risk caught in moving parts. of electric shock. 1 609 929 M81 | (3.12.07) Bosch Power Tools...
 • Page 7 Use of the power tool for operations differ- tool insert jams when: ent from those intended could result in a – the power tool is subject to overload or hazardous situation. – it becomes wedged in the workpiece. Bosch Power Tools 1 609 929 M81 | (3.12.07)
 • Page 8 11 Universal bit holder* 12 Securing screw for keyless chuck 13 Hex key** *The accessories illustrated or described are not in- cluded as standard delivery. **Commercially available (not included in the delivery scope) 1 609 929 M81 | (3.12.07) Bosch Power Tools...
 • Page 9 OBJ_BUCH-593-001.book Page 9 Monday, December 3, 2007 3:49 PM English | 9 Technical Data Cordless Screwdriver GSR 9,6-2 GSR 12-2 GSR 14,4-2 Professional Professional Professional Article number 3 601 J18 L.. 3 601 J18 J.. 3 601 J18 G.. Rated voltage 14.4...
 • Page 10 . Please note that the securing Inserting the Battery screw has a left-hand thread. Use only original Bosch O-pack batteries Removing the Drill Chuck (see figure C) with the voltage given on the type plate of Clamp the short end of a hex key 13 into the key- your machine.
 • Page 11 Bosch power tools. In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the type plate of the power tool.
 • Page 12 Our customer consultants answer your questions concerning best buy, application and adjustment of products and accessories. In case of a claim, repair or purchase of replacement parts or in case of queries or other problems, please contact your local dealer or Bosch representative. People’s Republic of China Malaysia Website: www.bosch-pt.com.cn...
 • Page 13 According the European Guideline 2002/96/EC for Waste Electrical Vietnam and Electronic Equipment and its Robert Bosch (SEA) Pte. Ltd – Vietnam implementation into national right, Representative Office power tools that are no longer usable must be Saigon Trade Center, Suite 1206...
 • Page 14: 中文

  具、悬挂电动工具或者以抽拉电线的方式拔出插 a) 勿让机器承载过重的负荷。根据工作性质选择适 头。电线必须远离高温、油垢、锋利的边缘或转 合的电动工具。 正确地选用电动工具可以在规定 动中的机件。 电线如果受损或缠绕在一起,会提 的功率范围中,更有效率更安全的操作机器。 高操作者遭受电击的危险。 b) 勿使用开关故障的电动工具。 如果无法正常操控 e) 如果在户外使用电动工具,只能使用合适的户外 起停开关,极容易在操作机器时产生意外。尽快 专用延长线。 使用合格的户外专用延长线,可降 将故障的机器送修。 低操作者遭受电击的危险。 c) 在调整机器设定、更换零件或不使用机器时,都 f) 如果无法避免的,必须在潮湿的环境中使用本电 必须先从插座上拔出插头并且 / 或取出蓄电池。 动工具,得使用剩馀电流保护开关。 使用剩馀电 这个预防措施可以避免不小心开动电动工具。 流保护开关可以预防遭受电击。 1 609 929 M81 | (3.12.07) Bosch Power Tools...
 • Page 15 等待电动工具完全静止后才能够放下机器。 机器上的 钉子、螺丝或其他的金属物体。上述物体可能连 工具可能在工作中被夹住,而令您无法控制电动工 接蓄电池上的触点引起短路。 蓄电池的两个触点 具。 如果发生短路,可能引起火灾。 安装蓄电池之前,先确定起停开关是否位在关闭的位 d) 如果使用不当可能从蓄电池渗出液体。避免接触 置,以预防意外地开动电动工具。 提携电动工具时如 此类流动物体。如果不小心触摸了,马上用水冲 果把手指按在起停开关上,或者安装蓄电池时未关闭 洗。如果上述液体侵入眼睛必须即刻就医。 从蓄 电动工具,都可能造成工作意外。 电池流出的液体会刺激或灼伤皮肤。 切勿打开蓄电池。 可能造成短路。 6) 检修服务 蓄电池必须远离高温,例如长期的日晒和火焰 a) 只能将电动工具交给合格的专业人员检修。检修 等。 有爆炸的危险。 时只能换装原厂零、配件。 唯有如此才能确保机 器的安全性能。 Bosch Power Tools 1 609 929 M81 | (3.12.07)
 • Page 16 8 螺丝批嘴* 9 正逆转开关 10 起停开关 11 通用批嘴连杆* 12 快速夹头的固定螺丝 13 六角扳手** *图表或说明上提到的附件,並非全部包含在供货范围中。 **可以在市面上购得 (不包含在供货范围中) 。 技术数据 充电式电钻起子机 GSR 9,6-2 GSR 12-2 GSR 14,4-2 Professional Professional Professional 物品代码 3 601 J18 L.. 3 601 J18 J.. 3 601 J18 G..
 • Page 17 固定螺丝 12 把夹头固定在主轴上,以防止快速夹头 1 意 只能使用与机器铭牌上所规定的电压相符的博世原厂 外地从主轴上脱落。 把快速夹头 1 完全打开,并朝著转 O 型电池。 使用其它厂牌的蓄电池,可能造成意外伤 向 拧转出固定螺丝 12。 注意,固定螺丝配备了左螺 害或酿成火灾。 纹。 把正逆转开关 9 调整到中央位置,以防止无意中开动机 器。把充足了电的蓄电池 6 装入手柄中,蓄电池必须正 拆卸夹头 (参考插图 C) 确地卡在手柄中,而且得和手柄的末端齐头。 把六角扳手 13 的短端插入快速夹头 1 中。 Bosch Power Tools 1 609 929 M81 | (3.12.07)
 • Page 18 操作电动工具 时先按下电动工具的起停开关 10,並持续 询问和订购备件时,务必提供机器铭牌上标示的 10 位数 按著。 物品代码。 放开起停开关 10 便可以 关闭 电动工具。 调整转速 你可以无级式调整转速,把起停开关 10 按得越紧,转速 就越快。 轻按起停开关 10 机器以低转速运转。逐渐在开关上加 压, 转速也会跟著提高。 制止惯性转动功能 放开起停开关 10 之后,夹头会马上被制止,进而防止夹 头上的工具进入惯性转动状态。 拧入螺丝时,必须等待螺丝头和物料表面齐平之后,才 可以放开起停开关 10。如此螺丝头才不会陷入物料中。 1 609 929 M81 | (3.12.07) Bosch Power Tools...
 • Page 19 传真: +86 (571) 8777 4502 电邮:service.hz@cn.bosch.com 电话:+86 571 8777 4338 传真:+86 571 8777 4502 Ni-Cd: 镍 - 镉 电邮:service.hz@cn.bosch.com 注意:此蓄电池含镉。镉是带巨毒的重金属。 www.bosch-pt.com.cn Ni-MH: 镍 - 氢化铁 不可以把损坏的仪器丢弃在一般的家庭垃圾,火焰或水 中。请收集损坏的充电电池 / 电池,并把它们送往资源回 收中心处理,或者用符合环保要求的方式清除损坏的充 电电池 / 电池。 保留修改权。 Bosch Power Tools 1 609 929 M81 | (3.12.07)
 • Page 20: 中文

  勿讓機器承載過重的負荷。根據工作性質選擇適 頭。 電線必須遠離高溫、油垢、鋒利的邊緣或轉 合的電動工具。 正確地選用電動工具可以在規定 動中的機件。 電線如果受損或纏繞在一起,會提 的功率範圍中,更有效率更安全的操作機器。 高操作者遭受電擊的危險。 b) 勿使用開關故障的電動工具。 如果無法正常操控 e) 如果在戶外使用電動工具,只能使用合適的戶外 起停開關,極容易在操作機器時產生意外。盡快 專用延長線。 使用合格的戶外專用延長線,可降 將故障的機器送修。 低操作者遭受電擊的危險。 c) 在調整機器設定、更換零件或不使用機器時,都 f) 如果無法避免的,必須在潮濕的環境中使用本電 必須先從插座上拔出插頭并且 / 或取出蓄電池。 動工具,得使用剩餘電流保護開關。 使用剩餘電 這個預防措施可以避免不小心開動電動工具。 流保護開關可以預防遭受電擊。 1 609 929 M81 | (3.12.07) Bosch Power Tools...
 • Page 21 等待電動工具完全靜止後才能夠放下機器。 機器上的 釘子、螺絲或其他的金屬物體。上述物體可能連 工具可能在工作中被夾住,而令您無法控制電動工 接蓄電池上的觸點引起短路。 蓄電池的兩個觸點 具。 如果發生短路,可能引起火災。 安裝蓄電池之前,先確定起停開關是否位在關閉的位 d) 如果使用不當可能從蓄電池滲出液體。避免接觸 置,以預防意外地開動電動工具。 提攜電動工具時如 此類流動物體。如果不小心觸摸了,馬上用水沖 果把手指按在起停開關上,或者安裝蓄電池時未關閉 洗。如果上述液體侵入眼睛必須即刻就醫。 從蓄 電動工具,都可能造成工作意外。 電池流出的液體會刺激或灼傷皮膚。 切勿打開蓄電池。 可能造成短路。 6) 檢修服務 蓄電池必須遠離高溫,例如長期的日曬和火焰 a) 只能將電動工具交給合格的專業人員檢修。檢修 等。 有爆炸的危險。 時只能換裝原廠零、配件。 唯有如此才能確保機 器的安全性能。 Bosch Power Tools 1 609 929 M81 | (3.12.07)
 • Page 22 在木材、金屬、陶器和塑料上鑽孔。 8 螺絲批嘴* 9 正逆轉開關 10 起停開關 11 通用批嘴連桿* 12 快速夾頭的固定螺絲 13 六角扳手** *插圖中或說明書中提到的附件,并不包含在正常的供貨範圍中。 **可以在市面上購得 (不包含在供貨範圍中) 。 技術性數據 GSR 9,6-2 GSR 12-2 GSR 14,4-2 充電式電鑽起子機 Professional Professional Professional 3 601 J18 L.. 3 601 J18 J.. 3 601 J18 G..
 • Page 23 固定螺絲 12 把夾頭固定在主軸上, 以防止快速夾頭 1 意 只能使用與機器銘牌上所規定的電壓相符的博世原廠 外地從主軸上脫落。 把快速夾頭 1 完全打開,並朝著轉 O 型電池。 使用其它廠牌的蓄電池,可能造成意外傷 向 擰轉出固定螺絲 12。 注意,固定螺絲配備了左螺 害或釀成火災。 紋。 把正逆轉開關 9 調整到中央位置,以防止無意中開動機 器。把充足了電的蓄電池 6 裝入手柄中,蓄電池必須正 拆卸夾頭 (參考插圖 C) 確地卡在手柄中,而且得和手柄的末端齊頭。 把六角扳手 13 的短端插入快速夾頭 1 中。 Bosch Power Tools 1 609 929 M81 | (3.12.07)
 • Page 24 操作電動工具時先按下電動工具的 起停開關 10,並持續 詢問和訂購備件時,務必提供機器銘牌上標示的 10 位數 按著。 物品代碼。 放開起停開關 10 便可以 關閉 電動工具。 調整轉速 你可以無級式調整轉速,把起停開關 10 按得越緊,轉速 就越快。 輕按起停開關 10 機器以低轉速運轉。逐漸在開關上加 壓, 轉速也會跟著提高。 制止慣性轉動功能 放開起停開關 10 之后,夾頭會馬上被制止,進而防止夾 頭上的工具進入慣性轉動狀態。 擰入螺絲時,必須等待螺絲頭和物料表面齊平之后,才 可以放開起停開關 10。如此螺絲頭才不會陷入物料中。 1 609 929 M81 | (3.12.07) Bosch Power Tools...
 • Page 25 電話 : +886 3 324 9325 傳真 : +886 3 324 0269 E-Mail: services@melchers.com.tw Ni-Cd: 鎳 - 鎘 www.bosch-pt.com.tw 注意 : 此蓄電池含鎘。鎘是帶巨毒的重金屬。 Ni-MH: 鎳 - 氫化鐵 不可以把蓄電池 / 一般電池丟棄在家庭垃圾、火或水中。 收集好蓄電池 / 一般電池,把它們交給資源回收中心,或 以符合環保要求的方式處理。 保留修改權。 Bosch Power Tools 1 609 929 M81 | (3.12.07)
 • Page 26: 한국어

  드를 잡아 당겨서는 절대로 안됩니다 . 전원 코드가 열 과 오일에 접촉하는 것을 피하고 , 날카로운 모서리나 기기의 가동 부위에 닿지 않도록 주의하십시오 . 손상 되거나 엉킨 전원 코드는 감전을 유발할 수 있습니다 . 1 609 929 M81 | (3.12.07) Bosch Power Tools...
 • Page 27 작업장을 항상 깨끗이 유지하십시오 . 작업 소재의 혼합물 오 . 다른 종류의 배터리를 사용하면 상해를 입거나 화 은 특히 위험합니다 . 경금속 분진은 화재나 폭발을 야기할 재를 초래할 수 있습니다 . 수 있습니다 . Bosch Power Tools 1 609 929 M81 | (3.12.07)
 • Page 28 **시중에서 구매 가능 ( 표준 공급 부품에 포함되지 않음 ) 규정에 따른 사용 본 전동공구는 나사못을 조이거나 푸는 작업 , 또는 목재 금속 세라믹 플라스틱에 구멍을 내는 작업을 하는 데 사용해야 합니 다 . 1 609 929 M81 | (3.12.07) Bosch Power Tools...
 • Page 29 OBJ_BUCH-593-001.book Page 29 Monday, December 3, 2007 3:49 PM 한국어 | 29 제품 사양 충전 드라이버 드릴 GSR 9,6-2 GSR 12-2 GSR 14,4-2 Professional Professional Professional 제품 번호 3 601 J18 L.. 3 601 J18 J.. 3 601 J18 G..
 • Page 30 저속 범위 ; 스크류작업과 드릴 직경이 넓은 곳에 작업할 경우 . II 단 기어 : 고속 범위 ; 드릴 직경이 좁은 작업을 할 경우 . 기어 선택 스위치 5 를 끝까지 밀 수 없는 경우 드릴 척을 약간 돌립니다 . 1 609 929 M81 | (3.12.07) Bosch Power Tools...
 • Page 31 참고 한국로버트보쉬기전주식회사 낮은 속도로 장기간 연속 작업을 했을 경우 , 기기를 약 3 분간 Robert Bosch Korea Mechanics and Electronics Ltd. 무부하 상태로 최고 속도로 운전한 후 식히십시오 . 전동공구 사업부 금속에 드릴작업을 할 때 항상 하자가 없는 날카로운 HSS 드...
 • Page 32 배터리 팩 / 배터리를 가정용 쓰레기로 처리하거나 물이나 불 에 던지지 마십시오 . 배터리 팩 / 배터리는 수거하여 재활용하 거나 환경 친화적인 방법으로 처리해야 합니다 . 위 사항은 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다 . 1 609 929 M81 | (3.12.07) Bosch Power Tools...
 • Page 33 หากน้ ำ เข้ า ในเครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า จะเพิ ่ ม ความเสี ่ ย งจากการถู ก ปากตายที ่ ว างอยู ่ ก ั บ ส่ ว นของเครื ่ อ งที ่ ก ำลั ง หมุ น จะทำให้ ไฟฟ้ า ดู ด บุ ค คลบาดเจ็ บ ได้ Bosch Power Tools 1 609 929 M81 | (3.12.07)
 • Page 34 ต้ อ งส่ ง เครื ่ อ งมื อ ไฟฟ้ า ซ่ อ มแซมก่ อ นใช้ ง าน อุ บ ั ต ิ เ หตุ หลายอย่ า งเกิ ด ขึ ้ น เนื ่ อ งจากดู แ ลรั ก ษาเครื ่ อ งไม่ ด ี พ อ 1 609 929 M81 | (3.12.07) Bosch Power Tools...
 • Page 35 ปกป้ อ งแบตเตอรี ่ จ ากความร้ อ น ต. ย. เช่ น กั น ไม่ ใ ห้ ถู ก แดดส่ อ งต่ อ เนื ่ อ งนานๆ และไม่ ใ ห้ ถ ู ก เปลวไฟ อั น ตรายจากการเกิ ด ระเบิ ด Bosch Power Tools 1 609 929 M81 | (3.12.07)
 • Page 36 OBJ_BUCH-593-001.book Page 36 Monday, December 3, 2007 3:49 PM 36 | ภาษาไทย ข้ อ มู ล ทางเทคนิ ค ไขควงไร้ ส าย GSR 9,6-2 GSR 12-2 GSR 14,4-2 Professional Professional Professional หมายเลขสิ น ค้ า 3 601 J18 L.. 3 601 J18 J..
 • Page 37 (โครเมต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร ั ก ษาเนื ้ อ ไม้ ) สำหรั บ วั ส ดุ ท ี ่ ม ี แ อสเบสทอส ต้ อ งให้ ผ ู ้ เ ชี ่ ย วชาญทำงานเท่ า นั ้ น Bosch Power Tools 1 609 929 M81 | (3.12.07)
 • Page 38 เมื ่ อ ต้ อ งการสอบถามและสั ่ ง ซื ้ อ อะไหล่ กรุ ณ าแจ้ ง หมายเลขสิ น ค้ า สิ บ หลั ก บนแผ่ น ป้ า ยรุ ่ น ของเครื ่ อ งทุ ก ครั ้ ง 1 609 929 M81 | (3.12.07) Bosch Power Tools...
 • Page 39 กรุ ง เทพฯ 10110 ประเทศไทย โทรศั พ ท์ +66 (0)2 / 6 71 78 00 – 4 โทรสาร +66 (0)2 / 2 49 42 96 โทรสาร +66 (0)2 / 249 5299 Bosch Power Tools 1 609 929 M81 | (3.12.07)
 • Page 40: Bahasa Indonesia

  Jika Anda sekejap mata saja kas listrik yang mempunyai hubungan tidak berhati-hati sewaktu menggunakan arde. Steker yang tidak dirubah dan perkakas listrik, dapat terjadi luka-luka stopkontak yang cocok mengurangi bahaya berat. terjadinya kontak listrik. 1 609 929 M81 | (3.12.07) Bosch Power Tools...
 • Page 41 Penggunaan sarana penghi- yang tajam dan dirawat dengan seksama sapan bisa mengurangi bahaya yang tidak mudah tersangkut dan lebih mudah disebabkan debu. dikendalikan. Bosch Power Tools 1 609 929 M81 | (3.12.07)
 • Page 42 Dengan demikian terjamin keselamatan memutar. Alat kerja bisa tersangkut dan kerja dengan perkakas listrik ini secara membuat perkakas listrik tidak bisa sinambung. dikendalikan. 1 609 929 M81 | (3.12.07) Bosch Power Tools...
 • Page 43 Anda membaca petunjuk-petunjuk untuk penggunaan. Penggunaan perkakas listrik Perkakas listrik ini cocok untuk memutar masuk dan memutar ke luar sekrup dan baut serta untuk membor di kayu, logam, keramik dan bahan sintetik. Bosch Power Tools 1 609 929 M81 | (3.12.07)
 • Page 44 OBJ_BUCH-593-001.book Page 44 Monday, December 3, 2007 3:49 PM 44 | Bahasa Indonesia Data teknis Obeng elektro pakai aki GSR 9,6-2 GSR 12-2 GSR 14,4-2 Professional Professional Professional Nomor model 3 601 J18 L.. 3 601 J18 J.. 3 601 J18 G..
 • Page 45 Memasang cekaman mata bor (lihat gambar D) Cara memasang cekaman mata bor yang dikunci dan dibuka dengan tangan adalah dalam urutan terbalik dari cara melepaskannya. Bosch Power Tools 1 609 929 M81 | (3.12.07)
 • Page 46 Memasang aki Dengan sakelar 5 bisa disetelkan 2 bidang tingkatan putaran sebelumnya. Gunakanlah hanya aki O-pack asli merek Bosch dengan tegangan yang tercantum Gigi ke I: pada label tipe perkakas listrik Anda. Bidang kecepatan putaran rendah; untuk Penggunaan aki lainnya bisa mengakibatkan menyekrup atau untuk pekerjaan dengan terjadinya luka-luka dan kebakaran.
 • Page 47 Layanan pasca beli dan konsultasi bagi pelanggan Pasangkan perkakas listrik pada sekrup hanya jika perkakas listrik dalam keadaan Layanan pasca beli Bosch menjawab semua mati. Alat kerja-alat kerja yang berputar bisa pertanyaan Anda tentang reparasi dan perawatan meleset. serta tentang suku cadang produk ini. Gambar...
 • Page 48 Janganlah membuang aki/baterai ke dalam sampah rumah tangga, ke dalam api atau ke dalam air. Aki/baterai sebaiknya dikumpulkan, didaur ulangkan atau dibuang sesuai dengan upaya untuk melindungi lingkungan hidup. Perubahan adalah hak Bosch. 1 609 929 M81 | (3.12.07) Bosch Power Tools...
 • Page 49: Tiøng Vi·t | 49

  Khäng {õïc {Ú dông cô {i·n c÷m tay ngoμi cô {i·n c÷m tay cß thÚ gÉy thõêng tflch cho mõa hay í t‡nh tr”ng ¤m õët. Nõëc vμo m¯y bΩn thÉn. sfi lμm tæng nguy cê bÔ {i·n giút. Bosch Power Tools 1 609 929 M81 | (3.12.07)
 • Page 50 [õa dông cô {i·n c÷m tay còa b”n {øn thï chuy›n män {Ú bΩo dõîng, chÜ s¥ dông phô tñng {Ïng chòng lo”i {Ú thay. [iÖu nμy sfi {Ωm bΩo sú an toμn còa m¯y {õïc giù nguy›n. 1 609 929 M81 | (3.12.07) Bosch Power Tools...
 • Page 51 Khäng {õïc th¯o pin ra. Nguy cê bÔ chŸp m”ch. BΩo v· pin tr¯nh bÔ nßng, vd. cóng nhõ tr¯nh bÔ tia böc x” m◊t trìi chiøu li›n tôc vμ l¥a. Cß nguy cê do sú cå nç xΩy ra. Bosch Power Tools 1 609 929 M81 | (3.12.07)
 • Page 52 OBJ_BUCH-593-001.book Page 52 Monday, December 3, 2007 3:49 PM 52 | Tiøng Vi·t Thäng så kþ thuŸt M¯y bÄt vflt pin GSR 9,6-2 GSR 12-2 GSR 14,4-2 Professional Professional Professional M’ så m¯y 3 601 J18 L.. 3 601 J18 J..
 • Page 53 K‹p giù ph÷n {÷u ngÄn còa khßa s¯u c”nh Allen 13 vμo trong mÉm c◊p khäng dñng ch‡a 1. ChÜ s¥ dông pin låc chù O chflnh h’ng Bosch vëi {i·n thø ghi tr›n nh’n lo”i m¯y tr›n m¯y [◊t m¯y l›n tr›n mét bÖ m◊t vùng chÄc (vd,. bμn còa b”n.
 • Page 54 {i·n c÷m tay Bosch thúc hi·n. Trong mãi thõ t» giao dÔch vμ {ên {◊t hμng phô tñng, xin vui làng luän viøt {ò 10 con så {’ {õïc ghi tr›n nh’n m¯y.
 • Page 55 C¯c pin låc/pin phΩi {õïc thu gom l”i, t¯i chø hay thΩi bá theo hõëng thÉn thi·n vëi mäi trõìng. [õïc quyÖn thay {çi néi dung mμ khäng phΩi thäng b¯o trõëc. Bosch Power Tools 1 609 929 M81 | (3.12.07)
 • Page 56: Français

  à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre. 1 609 929 M81 | (3.12.07) Bosch Power Tools...
 • Page 57 à une autre. Le court-circuitage des bornes l’outil. De telles mesures de sécurité pré- d’une batterie entre elles peut causer des ventives réduisent le risque de démarrage brûlures ou un feu. accidentel de l’outil. Bosch Power Tools 1 609 929 M81 | (3.12.07)
 • Page 58 Bloquer la pièce à travailler. Une pièce à tra- vailler serrée par des dispositifs de serrage ou dans un étau est fixée de manière plus sûre que tenue dans les mains. 1 609 929 M81 | (3.12.07) Bosch Power Tools...
 • Page 59 4 Bague de réglage de présélection du couple pris dans l’emballage standard. 5 Commutateur de vitesse **disponible dans le commerce (non fourni avec l’ap- 6 Accu* pareil) Caractéristiques techniques Perceuse-visseuse sans fil GSR 9,6-2 GSR 12-2 GSR 14,4-2 Professional Professional Professional N° d’article 3 601 J18 L..
 • Page 60 Le mandrin de perçage doit être serré Le verrouillage peut être desserré lorsqu’on tour- avec un couple de serrage de 35–40 Nm ne la douille avant 2 en sens inverse afin d’enle- environ. ver l’outil. 1 609 929 M81 | (3.12.07) Bosch Power Tools...
 • Page 61 Vitesse II : N'utilisez que des accus O packs d’origine Plage de vitesse de rotation élevée ; pour petits Bosch qui ont la tension indiquée sur la pla- diamètres de perçage. que signalétique de l’outil électroportatif. Au cas où le commutateur de vitesse 5 ne se lais- L’utilisation de tout autre accumulateur peut...
 • Page 62 Avant de visser des vis d’un certain diamètre et Les conseillers techniques Bosch sont à votre d’une certaine longueur dans des matériaux disposition pour répondre à vos questions con- durs, il est recommandé d’effectuer un préperça- cernant l’achat, l’utilisation et le réglage de vos...
 • Page 63 Ne pas jeter les accu/piles dans les ordures mé- nagères, ni dans les flammes ou l’eau. Les ac- cus/piles doivent être collectés, recyclés ou éli- minés en conformité avec les réglementations se rapportant à l’environnement. Sous réserve de modifications. Bosch Power Tools 1 609 929 M81 | (3.12.07)
 • Page 64 .‫ﺍﻟﺴﻤﻴﺔ‬ ‫: ﻧﻴﻜﻞ ﻫﺪﺭﻳﺪ ﻣﻌﺪﲏ‬Ni-MH ‫ﻻ ﺗﺮﻡ ﺍﳌﺮﺍﻛﻢ/ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﲈﻣﺔ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ، ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﰲ ﺍﳌﺎﺀ. ﻳﻨﺒﻐﻲ ﲨﻊ‬ .‫ﺍﳌﺮﺍﻛﻢ/ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ‬ .‫ﻧﺤﺘﻔﻆ ﺑﺤﻖ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ‬ 1 609 929 M81 | (20.11.07) Bosch Power Tools...
 • Page 65 ‫ﺇﻥ ﱂ ﻳﺴﻤﺢ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﺮﺱ ﺍﻟﴪﻋﺔ 5 ﺑﺪﻓﻌﻪ ﺣﺘﯽ ﺍﳌﺼﺎﺩﻣﺔ، ﻓﺎﻓﺘﻞ ﻇﺮﻑ‬ ◀ ‫ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺍﺋ ﲈ ﹰ ﻋﻠﯽ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺷﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ‬ . ‫ﺍﳌﺜﻘﺎﺏ ﺑﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺐ ﻗﻠﻴ ﻼ ﹰ‬ .‫ﺟﻴﺪ ﻭﺁﻣﻦ‬ Bosch Power Tools 1 609 929 M81 | (20.11.07)
 • Page 66 ‫ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﹼ ﺗﺄﻣﲔ ﻇﺮﻑ ﺍﳌﺜﻘﺎﺏ ﺍﻟﴪﻳﻊ ﺍﻟﺸﺪﹼ 1 ﺿﺪ ﺍﻻﻧﺤﻼﻝ ﺍﻟﻐﲑ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻋﻦ‬ ‫ﳏﻮﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﳌﺜﻘﺎﺏ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻟﻮﻟﺐ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ 21. ﺍﻓﺘﺢ ﻇﺮﻑ ﺍﳌﺜﻘﺎﺏ ﺍﻟﴪﻳﻊ‬ ‫. ﻳﺮﺍﻋﯽ‬ ‫ﺍﻟﺸﺪ 1 ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻭﺍﻧﺰﻉ ﻟﻮﻟﺐ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ 21 ﺑﻔﺘﻠﻪ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻥ‬ .‫ﺑﺄﻥ ﺃﺳﻨﺎﻥ ﻟﻮﻟﺒﺔ ﻟﻮﻟﺐ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻳﺴﺎﺭﻳﺔ‬ 1 609 929 M81 | (20.11.07) Bosch Power Tools...
 • Page 67 .‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﺍﳌﻮﺻﻮﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﳏﺘﻮﺍﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻱ‬ .‫ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ‬ (‫ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ )ﻏﲑ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‬ ‫ﻇﺮﻑ ﺍﳌﺜﻘﺎﺏ ﺍﻟﴪﻳﻊ ﺍﻟﺸﺪ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ‬ ‫ﻣﺜﻘﺎﺏ/ﻣﻔﻚ ﻟﻮﺍﻟﺐ ﺑﻤﺮﻛﻢ‬ GSR 14,4-2 GSR 12-2 GSR 9,6-2 Professional Professional Professional ‫ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺼﻨﻒ‬ 3 601 J18 G.. 3 601 J18 J.. 3 601 J18 L..
 • Page 68 ‫ﺍﺣﻢ ﹺ ﺍﳌﺮﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ، ﻣﺜ ﻼ ﹰ : ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﻷﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ‬ ‫ﻓﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﯽ ﺫﻟﻚ. ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺮﻛﻢ ﺍﳌﺘﴪﺏ ﺇﻟﯽ‬ .‫ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ. ﻳﺘﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮ ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ‬ .‫ﲥﻴﺞ ﺍﻟﺒﴩﺓ ﺃﻭ ﺇﻟﯽ ﺍﻻﺣﱰﺍﻕ‬ 1 609 929 M81 | (20.11.07) Bosch Power Tools...
 • Page 69 ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻌﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﳋﻼﺀ. ﳜﻔﺾ ﺍﺳﺘﻌﲈﻝ ﻛﺎﺑﻞ‬ ‫ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﱂ ﺗﻌﺪ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺈﻃﻔﺎﺋﻬﺎ ﺧﻄﲑﺓ ﻭﳚﺐ ﺃﻥ‬ .‫ﲤﺪﻳﺪ ﳐﺼﺺ ﻟﻼﺳﺘﻌﲈﻝ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬ .‫ﻳﺘﻢ ﹼ ﺗﺼﻠﻴﺤﻬﺎ‬ Bosch Power Tools 1 609 929 M81 | (20.11.07)
 • Page 70 ‫ﺗﯿﻢ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮﺵ ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺌﻮﺍﻻﺕ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺧﺮﯾﺪ, ﻃﺮﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﭘﺎﺳﺦ‬ .‫ﻣﯿﺪﻫﺪ‬ ‫ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﺎﺭﺍﻧﺘﯽ، ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻳﺪﻛﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ‬ .‫ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ‬ 1 609 929 M81 | (20.11.07) Bosch Power Tools...
 • Page 71 ‫ﺑﺮﺍی ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﺮﻗﯽ، ﮐﻠﯿﺪ ﻗﻄﻊ ﻭ ﻭﺻﻞ 01 ﺭﺍ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺁﻧﺮﺍ‬ .‫ﺩﺭﺣﺎﻟﺖ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯾﺪ‬ .‫ﺑﺮﺍی ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﺮﻗﯽ، ﮐﻠﯿﺪ ﻗﻄﻊ ﻭ ﻭﺻﻞ 01 ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ‬ Bosch Power Tools 1 609 929 M81 | (20.11.07)
 • Page 72 ‫ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﺎﻃﺮی )ﺟﺎی ﺑﺎﻃﺮی( ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺤﺴﻮﺱ ﺩﺭ‬ (‫ﺳﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﻚ ﻣﺤﻜﻢ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ )ﮔﺸﺘﺎﻭﺭﺳﻨﺞ‬ .‫ﺁﻥ ﺟﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻭ ﻫﻤﺴﻄﺢ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬ .‫ 04 – 53 ﻣﺤﻜﻢ ﺷﻮﺩ‬Nm ‫ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﹰ ﻣﻌﺎﺩﻝ‬ 1 609 929 M81 | (20.11.07) Bosch Power Tools...
 • Page 73 ‫ﻓﺎﺭﺳﯽ‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ‬ GSR 14,4-2 GSR 12-2 GSR 9,6-2 ‫ﺩﺭﯾﻞ/ﭘﯿﭽﮕﻮﺷﺘﯽ ﺷﺎﺭژی‬ Professional Professional Professional 3 601 J18 G.. 3 601 J18 J.. 3 601 J18 L.. ‫ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﻨﯽ‬ 14,4 ‫ﻭﻟﺘﺎژ ﻧﺎﻣﯽ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺁﺯﺍﺩ‬ 400 – 0 400 – 0 400 –...
 • Page 74 ‫ﻛﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻣﱳ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻄﻮﺭ‬ ‫ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﺮﻗﯽ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﺮﻭﺯ‬ .‫ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﳕﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬ .‫ﺳﻮﺍﻧﺢ ﮐﺎﺭی ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ‬ (‫ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ )ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﺮﺿﻪ ﳕﯿﺸﻮﺩ‬ 1 609 929 M81 | (20.11.07) Bosch Power Tools...
 • Page 75 ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ‬ ‫ﻭ ﯾﺎ ﺁﺳﯿﺐ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺁﺳﯿﺐ ﺩﯾﺪﻩ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ‬ ‫ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ. ﻋﻠﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭی ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﮐﺎﺭی، ﻋﺪﻡ‬ .‫ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎی ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬ Bosch Power Tools 1 609 929 M81 | (20.11.07)
 • Page 76 ‫ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺩﻭﺭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯾﺪ. ﻧﻔﻮﺫ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭ‬c) ،‫ﺁﭼﺎﺭﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺭﻭی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﭼﺮﺧﻨﺪﻩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ‬ .‫ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﺧﻄﺮ ﺷﻮک ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ‬ .‫ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺟﺮﺍﺣﺖ ﺷﻮﻧﺪ‬ 1 609 929 M81 | (20.11.07) Bosch Power Tools...

This manual is also suitable for:

Gsr 12-2Gsr 14,4-2