Page of 50

JVC TH-S5 Instructions Manual Page 2

Jvc dvd digital cinema system instructions manual.
Hide thumbs
Warnings, Cautions and Others / Waarschuwingen, voorzorgen en
andere mededelingen
CAUTION
CAUTION (SP-PWS8/SP-PWS5)
To reduce the risk of electrical shocks, fire, etc.:
The power supply to the subwoofer is linked to the center unit.
1. Do not remove screws, covers or cabinet.
The POWER ON lamp on the subwoofer lights green when the
2. Do not expose this appliance to rain or moisture.
power is turned on.
VOORZICHTIG
VOORZICHTIG (SP-PWS8/SP-PWS5)
Ter vermindering van gevaar voor brand, elektrische schokken, enz.:
De stroomvoorziening naar de subwoofer is aan de centrale
1. Verwijder geen schroeven, panelen of de behuizing.
eenheid gekoppeld. Het netvoedingslampje (POWER ON) van de
2. Stel dit toestel niet bloot aan regen of vocht.
subwoofer gaat groen branden als het systeem wordt ingeschakeld.
CAUTION — F button!
(XV-THS8/XV-THS5)
Disconnect the mains plug to shut the power off completely
(the STANDBY lamp goes off).
The F button in any position does not disconnect the mains line.
• When the system is on standby, the STANDBY lamp lights red.
• When the system is turned on, the STANDBY lamp goes off.
The power can be remote controlled.
VOORZICHTIG — F toets!
(XV-THS8/XV-THS5)
Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact om de stroom
geheel uit te schakelen (het STANDBY-lampje gaat uit).
Met de F toets in welke stand dan ook, wordt de stroom niet
geheel uitgeschakeld.
• Het STANDBY-lampje licht rood op wanneer het systeem
standby is geschakeld.
• Het STANDBY-lampje gaat uit wanneer het systeem wordt
ingeschakeld.
De stroom kan met de afstandsbediening worden ingeschakeld.
IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS
1. CLASS 1 LASER PRODUCT
2.
CAUTION
: Do not open the top cover. There are no user
serviceable parts inside the unit; leave all servicing to qualified
service personnel.
3.
CAUTION
: Visible and invisible laser radiation when open and
interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to beam.
4. REPRODUCTION OF LABEL: CAUTION LABEL,
PLACED INSIDE THE UNIT.
BELANGRIJK VOOR LASERPRODUKTEN
1. KLASSE 1 LASERPRODUKT
2.
: Open de bovenste afdekking niet. Er zijn geen
VOORZICHTIG
door de gebruiker te repareren onderdelen in het toestel; laat
onderhoud en reparatie over aan erkend onderhoudspersoneel.
3.
VOORZICHTIG
: Zichtbare en onzichtbare laserstraling indien
open en interlock defect of buiten werking gesteld. Voorkom
directe blootstelling aan de straal.
4. REPRODUCTIE VAN LABEL: WAARSCHUWINGSLABEL
IN TOESTEL AANGEBRACHT.
G-1

   Also See for JVC TH-S5

   Related Manuals for JVC TH-S5

This manual also for:

Th-s8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: