JVC TH-S5 Instructions Manual Page 2

Dvd digital cinema system.
Hide thumbs
Warnings, Cautions and Others / Waarschuwingen, voorzorgen en
andere mededelingen
CAUTION
To reduce the risk of electrical shocks, fire, etc.:
1. Do not remove screws, covers or cabinet.
2. Do not expose this appliance to rain or moisture.
VOORZICHTIG
Ter vermindering van gevaar voor brand, elektrische schokken, enz.:
1. Verwijder geen schroeven, panelen of de behuizing.
2. Stel dit toestel niet bloot aan regen of vocht.
CAUTION — F button!
(XV-THS8/XV-THS5)
Disconnect the mains plug to shut the power off completely
(the STANDBY lamp goes off).
The F button in any position does not disconnect the mains line.
• When the system is on standby, the STANDBY lamp lights red.
• When the system is turned on, the STANDBY lamp goes off.
The power can be remote controlled.
VOORZICHTIG — F toets!
(XV-THS8/XV-THS5)
Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact om de stroom
geheel uit te schakelen (het STANDBY-lampje gaat uit).
Met de F toets in welke stand dan ook, wordt de stroom niet
geheel uitgeschakeld.
• Het STANDBY-lampje licht rood op wanneer het systeem
standby is geschakeld.
• Het STANDBY-lampje gaat uit wanneer het systeem wordt
ingeschakeld.
De stroom kan met de afstandsbediening worden ingeschakeld.
G-1
IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS
1. CLASS 1 LASER PRODUCT
2.
CAUTION
: Do not open the top cover. There are no user
serviceable parts inside the unit; leave all servicing to qualified
service personnel.
3.
CAUTION
: Visible and invisible laser radiation when open and
interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to beam.
4. REPRODUCTION OF LABEL: CAUTION LABEL,
PLACED INSIDE THE UNIT.
BELANGRIJK VOOR LASERPRODUKTEN
1. KLASSE 1 LASERPRODUKT
2.
: Open de bovenste afdekking niet. Er zijn geen
VOORZICHTIG
door de gebruiker te repareren onderdelen in het toestel; laat
onderhoud en reparatie over aan erkend onderhoudspersoneel.
3.
VOORZICHTIG
: Zichtbare en onzichtbare laserstraling indien
open en interlock defect of buiten werking gesteld. Voorkom
directe blootstelling aan de straal.
4. REPRODUCTIE VAN LABEL: WAARSCHUWINGSLABEL
IN TOESTEL AANGEBRACHT.
CAUTION (SP-PWS8/SP-PWS5)
The power supply to the subwoofer is linked to the center unit.
The POWER ON lamp on the subwoofer lights green when the
power is turned on.
VOORZICHTIG (SP-PWS8/SP-PWS5)
De stroomvoorziening naar de subwoofer is aan de centrale
eenheid gekoppeld. Het netvoedingslampje (POWER ON) van de
subwoofer gaat groen branden als het systeem wordt ingeschakeld.

   Related Manuals for JVC TH-S5

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: