Toshiba Canvio Desk 3.5" Manuals

Manuals and User Guides for Toshiba Canvio Desk 3.5". We have 1 Toshiba Canvio Desk 3.5" manual available for free PDF download: User Manual

Toshiba Canvio Desk 3.5

Toshiba Canvio Desk 3.5" User Manual (239 pages)

3.5" (8.9cm)  
Brand: Toshiba | Category: Desktop | Size: 5.89 MB
Table of contents
Table Of Contents2................................................................................................................................................................
Introduction3................................................................................................................................................................
Check The Components3................................................................................................................................................................
Safety Instructions4................................................................................................................................................................
System Requirements5................................................................................................................................................................
Installing The Drive5................................................................................................................................................................
Installing And Removing The Replaceable Plugs5................................................................................................................................................................
Connecting The Drive To Your Computer6................................................................................................................................................................
Dismount And Disconnect The Drive7................................................................................................................................................................
Further Advise7................................................................................................................................................................
Frequently Asked Questions7................................................................................................................................................................
Troubleshooting8................................................................................................................................................................
Toshiba Support9................................................................................................................................................................
Regulatory Statements10................................................................................................................................................................
Úvod13................................................................................................................................................................
Kontrola Dodaných Součástí13................................................................................................................................................................
Bezpečnostní Pokyny14................................................................................................................................................................
Požadavky Na Systém15................................................................................................................................................................
Instalace Jednotky15................................................................................................................................................................
Instalace A Odstranění Výměnných Zástrček15................................................................................................................................................................
Připojení Jednotky K Počítači16................................................................................................................................................................
Logické A Fyzické Odpojení Jednotky17................................................................................................................................................................
Další Rady17................................................................................................................................................................
Často Kladené Otázky17................................................................................................................................................................
Odstraňování Závad19................................................................................................................................................................
Podpora Toshiba20................................................................................................................................................................
Regulační Opatření20................................................................................................................................................................
Einführung24................................................................................................................................................................
Überprüfen Des Lieferumfangs24................................................................................................................................................................
Sicherheitshinweise24................................................................................................................................................................
Systemanforderungen26................................................................................................................................................................
Installieren Der Festplatte26................................................................................................................................................................
Installieren Und Entfernen Der Austauschbaren Stecker26................................................................................................................................................................
Anschließen Der Festplatte An Den Computer27................................................................................................................................................................
Unmounten Und Trennen Der Festplatte28................................................................................................................................................................
Weitere Informationen28................................................................................................................................................................
Häufig Gestellte Fragen29................................................................................................................................................................
Fehlerbehebung30................................................................................................................................................................
Toshiba-support31................................................................................................................................................................
Zulassungsbestimmungen31................................................................................................................................................................
Introduktion35................................................................................................................................................................
Kontroller Komponenterne35................................................................................................................................................................
Sikkerhedsinstruktioner36................................................................................................................................................................
Systemkrav37................................................................................................................................................................
Installation Af Drevet37................................................................................................................................................................
Installation Og Fjernelse Af De Udskiftelige Stik37................................................................................................................................................................
Tilslutning Af Drevet Til Computeren38................................................................................................................................................................
Fjernelse Og Frakobling Af Drevet39................................................................................................................................................................
Yderligere Råd39................................................................................................................................................................
Ofte Stillede Spørgsmål39................................................................................................................................................................
Fejlfinding41................................................................................................................................................................
Regelerklæringer42................................................................................................................................................................
Introducción46................................................................................................................................................................
Compruebe Los Componentes46................................................................................................................................................................
Instrucciones De Seguridad46................................................................................................................................................................
Requisitos Del Sistema48................................................................................................................................................................
Instalación De La Unidad48................................................................................................................................................................
Instalación Y Extracción De Los Conectores Sustituibles48................................................................................................................................................................
Conexión De La Unidad Al Ordenador49................................................................................................................................................................
Desmonte Y Desconecte La Unidad50................................................................................................................................................................
Información Adicional50................................................................................................................................................................
Preguntas Frecuentes51................................................................................................................................................................
Solución De Problemas52................................................................................................................................................................
Servicio Técnico De Toshiba53................................................................................................................................................................
Información Sobre Legislaciones Vigentes53................................................................................................................................................................
Johdanto57................................................................................................................................................................
Tarkista Toimitussisältö57................................................................................................................................................................
Turvallisuusohjeet58................................................................................................................................................................
Järjestelmävaatimukset59................................................................................................................................................................
Aseman Asentaminen59................................................................................................................................................................
Vaihdettavien Liittimien Asentaminen Ja Irrottaminen59................................................................................................................................................................
Aseman Yhdistäminen Tietokoneeseen60................................................................................................................................................................
Aseman Irrottaminen61................................................................................................................................................................
Lisätietoja61................................................................................................................................................................
Usein Kysytyt Kysymykset61................................................................................................................................................................
Ongelmanratkaisu62................................................................................................................................................................
Toshiba-tuotetuki63................................................................................................................................................................
Asetusten Vaatimat Ilmoitukset64................................................................................................................................................................
Vérification Des Composants67................................................................................................................................................................
Instructions De Sécurité68................................................................................................................................................................
Configuration Requise69................................................................................................................................................................
Installation Du Lecteur69................................................................................................................................................................
Installation Et Retrait Des Prises Interchangeables69................................................................................................................................................................
Connexion Du Lecteur à L'ordinateur70................................................................................................................................................................
Démontage Et Déconnexion Du Lecteur71................................................................................................................................................................
Autres Conseils71................................................................................................................................................................
Foire Aux Questions72................................................................................................................................................................
Dépannage73................................................................................................................................................................
Assistance Toshiba74................................................................................................................................................................
Règlements75................................................................................................................................................................
Εισαγωγή78................................................................................................................................................................
Ελέγξτε τα εξαρτήματα78................................................................................................................................................................
Οδηγίες ασφάλειας78................................................................................................................................................................
Απαιτήσεις συστήματος80................................................................................................................................................................
Εγκατάσταση της μονάδας δίσκου80................................................................................................................................................................
Εγκατάσταση και αφαίρεση των αντικαθιστώμενων βυσμάτων80................................................................................................................................................................
Σύνδεση της μονάδας δίσκου στον υπολογιστή σας81................................................................................................................................................................
Αφαίρεση και αποσύνδεση της μονάδας δίσκου82................................................................................................................................................................
Περισσότερες συμβουλές82................................................................................................................................................................
Συχνές ερωτήσεις83................................................................................................................................................................
Αντιμετώπιση προβλημάτων84................................................................................................................................................................
Υποστήριξη της Toshiba85................................................................................................................................................................
Κανονιστικές δηλώσεις85................................................................................................................................................................
Uvod89................................................................................................................................................................
Provjerite Dijelove89................................................................................................................................................................
Sigurnosne Upute90................................................................................................................................................................
Zahtjevi Sustava91................................................................................................................................................................
Instalacija Pogona91................................................................................................................................................................
Instaliranje I Uklanjanje Zamjenjivih Utikača91................................................................................................................................................................
Priključivanje Pogona Na Računalo92................................................................................................................................................................
Skinite I Odspojite Pogon93................................................................................................................................................................
Deatljni Savjet93................................................................................................................................................................
Često Postavljana Pitanja93................................................................................................................................................................
Rješavanje Problema95................................................................................................................................................................
Toshiba Podrška96................................................................................................................................................................
Regulativne Izjave96................................................................................................................................................................
Bevezetés100................................................................................................................................................................
A Csomag Tartalmának Ellenőrzése100................................................................................................................................................................
Biztonsági Utasítások101................................................................................................................................................................
Rendszerkövetelmények102................................................................................................................................................................
A Meghajtó Telepítése102................................................................................................................................................................
A Cserélhető Dugaszok Felhelyezése és Levétele102................................................................................................................................................................
A Meghajtó Csatlakoztatása A Számítógéphez103................................................................................................................................................................
A Meghajtó Logikai és Fizikai Leválasztása104................................................................................................................................................................
További Tanácsok104................................................................................................................................................................
Gyakran Ismételt Kérdések104................................................................................................................................................................
Hibaelhárítás106................................................................................................................................................................
Toshiba Támogatás107................................................................................................................................................................
Megfelelőséggel Kapcsolatos Nyilatkozatok107................................................................................................................................................................
Verifica Dei Componenti111................................................................................................................................................................
Istruzioni Per La Sicurezza111................................................................................................................................................................
Requisiti Di Sistema113................................................................................................................................................................
Installazione Dell'unit113................................................................................................................................................................
Domande Frequenti115................................................................................................................................................................
Ulteriori Indicazioni115................................................................................................................................................................
Risoluzione Dei Problemi117................................................................................................................................................................
Ambiente Di Lavoro118................................................................................................................................................................
Servizio Di Assistenza Toshiba118................................................................................................................................................................
Informazioni Di Conformit118................................................................................................................................................................
Inleiding122................................................................................................................................................................
De Onderdelen Controleren122................................................................................................................................................................
Veiligheidsinstructies122................................................................................................................................................................
Systeemvereisten124................................................................................................................................................................
Het Station Installeren124................................................................................................................................................................
De Verwisselbare Stekkers Plaatsen En Verwijderen124................................................................................................................................................................
Het Station Op Uw Computer Aansluiten125................................................................................................................................................................
Het Station Loskoppelen En Verwijderen126................................................................................................................................................................
Enkele Tips126................................................................................................................................................................
Veelgestelde Vragen127................................................................................................................................................................
Problemen Oplossen128................................................................................................................................................................
Toshiba-ondersteuning129................................................................................................................................................................
Voorschriften129................................................................................................................................................................
Innledning133................................................................................................................................................................
Kontroller Komponentene133................................................................................................................................................................
Sikkerhetsveiledning134................................................................................................................................................................
Installere Stasjonen135................................................................................................................................................................
Montere Og Ta Av Utskiftbare Plugger135................................................................................................................................................................
Kople Stasjonen Til Datamaskinen136................................................................................................................................................................
Demontere Og Kople Fra Stasjonen137................................................................................................................................................................
Flere Råd137................................................................................................................................................................
Vanlige Spørsmål137................................................................................................................................................................
Feilsøking139................................................................................................................................................................
Toshiba Kundestøtte140................................................................................................................................................................
Informasjon Om Regelverk140................................................................................................................................................................
Wprowadzenie143................................................................................................................................................................
Sprawdzanie Zawartości Zestawu143................................................................................................................................................................
Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa143................................................................................................................................................................
Wymagania Systemowe145................................................................................................................................................................
Instalowanie Dysku145................................................................................................................................................................
Instalowanie I Usuwanie Wymiennych Wtyczek145................................................................................................................................................................
Podłączanie Dysku Do Komputera146................................................................................................................................................................
Odinstalowanie I Odłączanie Dysku147................................................................................................................................................................
Dodatkowe Zalecenia147................................................................................................................................................................
Często Zadawane Pytania148................................................................................................................................................................
Rozwiązywanie Problemów Technicznych149................................................................................................................................................................
Pomoc Techniczna Firmy Toshiba150................................................................................................................................................................
Przepisy150................................................................................................................................................................
Introdução154................................................................................................................................................................
Verificar Os Componentes154................................................................................................................................................................
Instruções De Segurança154................................................................................................................................................................
Requisitos Do Sistema156................................................................................................................................................................
Instalar A Unidade156................................................................................................................................................................
Instalar E Remover As Fixas Substituíveis156................................................................................................................................................................
Ligar A Unidade Ao Computador157................................................................................................................................................................
Desmontar E Desligar A Unidade158................................................................................................................................................................
Informações Adicionais158................................................................................................................................................................
Perguntas Frequentes159................................................................................................................................................................
Resolução De Problemas160................................................................................................................................................................
Assistência Técnica Da Toshiba161................................................................................................................................................................
Declarações Regulamentares161................................................................................................................................................................
Provera Komponenata165................................................................................................................................................................
Bezbednosna Uputstva165................................................................................................................................................................
Sistemski Zahtevi167................................................................................................................................................................
Instaliranje Pogonske Jedinice167................................................................................................................................................................
Postavljanje I Uklanjanje Zamenjivih Utikača167................................................................................................................................................................
Povezivanje Pogonske Jedinice Sa Računarom168................................................................................................................................................................
Odvajanje I Spajanje Pogonske Jedinice169................................................................................................................................................................
Dodatni Saveti169................................................................................................................................................................
Rešavanje Problema171................................................................................................................................................................
Podrška Kompanije Toshiba172................................................................................................................................................................
Введение176................................................................................................................................................................
Проверьте наличие компонентов176................................................................................................................................................................
Правила техники безопасности176................................................................................................................................................................
Требования к системе178................................................................................................................................................................
Установка диска178................................................................................................................................................................
Установка и снятие сменных вилок178................................................................................................................................................................
Подключение диска к компьютеру179................................................................................................................................................................
Размонтирование и отключение диска180................................................................................................................................................................
Дополнительная информация180................................................................................................................................................................
Часто задаваемые вопросы181................................................................................................................................................................
Возможные проблемы и способы их решения182................................................................................................................................................................
Поддержка Toshiba183................................................................................................................................................................
Заявления о соответствии нормативным требованиям184................................................................................................................................................................
Inledning188................................................................................................................................................................
Kontrollera Delarna188................................................................................................................................................................
Säkerhetsanvisningar189................................................................................................................................................................
Installera Enheten190................................................................................................................................................................
Sätta I Och Ta Bort Utbytbara Kontakter190................................................................................................................................................................
Ansluta Enheten Till Datorn191................................................................................................................................................................
Koppla Från Och Ta Bort Enheten192................................................................................................................................................................
Fler Råd192................................................................................................................................................................
Vanliga Frågor Och Svar192................................................................................................................................................................
Felsökning194................................................................................................................................................................
Bestämmelser195................................................................................................................................................................
Skontrolujte Komponenty198................................................................................................................................................................
Bezpečnostné Pokyny199................................................................................................................................................................
Systémové Požiadavky200................................................................................................................................................................
Inštalácia Jednotky200................................................................................................................................................................
Montáž A Demontáž Vymeniteľných Zástrčiek200................................................................................................................................................................
Pripojenie Jednotky K Počítaču201................................................................................................................................................................
Odhlásenie A Odpojenie Jednotky202................................................................................................................................................................
Ďalšie Rady202................................................................................................................................................................
Riešenie Problémov204................................................................................................................................................................
Podpora Spoločnosti Toshiba205................................................................................................................................................................
Regulačné Vyhlásenia205................................................................................................................................................................
Preverite Dele209................................................................................................................................................................
Varnostna Navodila210................................................................................................................................................................
Sistemske Zahteve211................................................................................................................................................................
Namestitev Pogona211................................................................................................................................................................
Namestitev In Odstranjevanje Zamenljivih Priključkov211................................................................................................................................................................
Priklop Pogona Na Računalnik212................................................................................................................................................................
Izpetje In Izključevanje Pogona213................................................................................................................................................................
Dodatni Nasveti213................................................................................................................................................................
Pogosta Vprašanja213................................................................................................................................................................
Odpravljanje Težav215................................................................................................................................................................
Podpora Družbe Toshiba216................................................................................................................................................................
Pravna Izjava216................................................................................................................................................................
Giriş219................................................................................................................................................................
Bileşenleri Kontrol Edin219................................................................................................................................................................
Güvenlik Talimatları220................................................................................................................................................................
Sistem Gereksinimleri221................................................................................................................................................................
Sürücünün Kurulması221................................................................................................................................................................
Değiştirilebilir Fişlerin Takılması Ve Sökülmesi221................................................................................................................................................................
Sürücünün Bilgisayarınıza Bağlanması222................................................................................................................................................................
Sürücünün Kaldırılması Ve Bağlantının Kesilmesi223................................................................................................................................................................
Ek Bilgilendirme223................................................................................................................................................................
Sıkça Sorulan Sorular224................................................................................................................................................................
Sorun Giderme225................................................................................................................................................................
Toshiba Desteği226................................................................................................................................................................
Yönetmelik Açıklamaları226................................................................................................................................................................

Advertisement

Share and save

Advertisement