Sony 4880 Manuals

Manuals and User Guides for Sony 4880. We have 1 Sony 4880 manual available for free PDF download: Operating Instructions Manual

Sony 4880 Operating Instructions Manual

Sony 4880 Operating Instructions Manual (112 pages)

fm/mw/lw cassette car stereo  
Brand: Sony | Category: Car Receiver | Size: 1.42 MB
Table of contents
Table Of Contents2................................................................................................................................................................
Location Of Controls3................................................................................................................................................................
Getting Started4................................................................................................................................................................
Resetting The Unit4................................................................................................................................................................
Detaching The Front Panel4................................................................................................................................................................
Setting The Clock5................................................................................................................................................................
Cassette Player6................................................................................................................................................................
Listening To A Tape6................................................................................................................................................................
Playing A Tape In Various Modes7................................................................................................................................................................
Radio7................................................................................................................................................................
Memorizing Stations Automatically7................................................................................................................................................................
Best Tuning Memory (btm)7................................................................................................................................................................
Memorizing Only The Desired Stations8................................................................................................................................................................
Receiving The Memorized Stations8................................................................................................................................................................
Rds (xr-5890r/5880r Only)9................................................................................................................................................................
Overview Of The Rds Function9................................................................................................................................................................
Displaying The Station Name9................................................................................................................................................................
Retuning The Same Programme Automatically10................................................................................................................................................................
Alternative Frequencies (af)10................................................................................................................................................................
Listening To Traffic Announcements12................................................................................................................................................................
Presetting The Rds Stations With The Af And Ta Data12................................................................................................................................................................
Locating A Station By Programme Type13................................................................................................................................................................
Setting The Clock Automatically14................................................................................................................................................................
Other Functions15................................................................................................................................................................
Labelling The Rotary Commander15................................................................................................................................................................
Using The Rotary Commander15................................................................................................................................................................
Adjusting The Sound Characteristics17................................................................................................................................................................
Attenuating The Sound17................................................................................................................................................................
Changing The Sound And Display Settings17................................................................................................................................................................
Boosting The Bass Sound18................................................................................................................................................................
D-bass18................................................................................................................................................................
Additional Information18................................................................................................................................................................
Precautions18................................................................................................................................................................
Maintenance19................................................................................................................................................................
Dismounting The Unit20................................................................................................................................................................
Specifications21................................................................................................................................................................
Troubleshooting Guide22................................................................................................................................................................
Umiejscowienie Kontrolek25................................................................................................................................................................
Przygotowania Wstępne26................................................................................................................................................................
Zerowanie Sprzętu26................................................................................................................................................................
Zdejmowanie Przedniego Panelu26................................................................................................................................................................
Nastawianie Zegara27................................................................................................................................................................
Magnetofon28................................................................................................................................................................
Słuchanie Taśm28................................................................................................................................................................
Odtwarzanie Taśmy W Różnych Trybach Pracy29................................................................................................................................................................
Automatyczne Kodowanie Stacji29................................................................................................................................................................
Tryb Best Tuning Memory29................................................................................................................................................................
Kodowanie Wyłącznie Wybranych Stacji Nadawczych30................................................................................................................................................................
Odbiór Zapisanych W Pamięci Stacji Nadawczych30................................................................................................................................................................
Rds (tylko Dla Xr-5890r/5880r)31................................................................................................................................................................
Opis Funkkcji Rds31................................................................................................................................................................
Wyświetlanie Wskaźnika Nazwy Stacji Nadawczej31................................................................................................................................................................
Automatyczne, Ponowne Strojenie Tego Samego Programu32................................................................................................................................................................
Funkcja Alternatywnych Częstotliwości (alternative Frequencies) (af)32................................................................................................................................................................
Odbiór Migawek O Ruchu Drogowym34................................................................................................................................................................
Kodowanie Stacji Nadawczych Oferujących Serwis Rds O Sygnałach Af Oraz Ta34................................................................................................................................................................
Zlokalizowanie Stacji Według Rodzaju Transmitowanego Programu35................................................................................................................................................................
Automatyczne Nastawianie Zegara36................................................................................................................................................................
Pozostałe Funkcje37................................................................................................................................................................
Naklejanie Etykietek Na Pilot Rotacyjny37................................................................................................................................................................
Korzystanie Z Rotacyjnego Pilota Zdalnego Sterowania37................................................................................................................................................................
Regulacja Charakterystyk Dźwięku39................................................................................................................................................................
Wyciszanie Dźwięku39................................................................................................................................................................
Zmienianie Wstępnych Nastawów Dźwięku I Wskaźników Wyświetlacza39................................................................................................................................................................
Wspomaganie Tonów Niskich Funkcja40................................................................................................................................................................
Informacje Dodatkowe40................................................................................................................................................................
Środki Ostrożności40................................................................................................................................................................
Konserwacja41................................................................................................................................................................
Wymontowanie Sprzętu42................................................................................................................................................................
Dane Techniczne43................................................................................................................................................................
Usuwanie Usterek44................................................................................................................................................................
Popis Tlačítek47................................................................................................................................................................
Uvedení Do Provozu48................................................................................................................................................................
Vynulování Přístroje48................................................................................................................................................................
Odstranění Předního Panelu48................................................................................................................................................................
Nastavení Hodin49................................................................................................................................................................
Přehrávač Kazet50................................................................................................................................................................
Poslech Pásku50................................................................................................................................................................
Různé Režimy Při Přehrávání Pásku51................................................................................................................................................................
Rádio51................................................................................................................................................................
Automatické Ukládání Stanic Do Paměti51................................................................................................................................................................
Best Tuning Memory51................................................................................................................................................................
(btm - Pamě Ladění)51................................................................................................................................................................
Ukládání Pouze Požadovaných Stanic52................................................................................................................................................................
Vyvolávání Stanic, Uložených Do Paměti52................................................................................................................................................................
Rds (pouze Xr-5890r/5880r)53................................................................................................................................................................
Přehled Funkcí Rds53................................................................................................................................................................
Znázornění Jména Stanice53................................................................................................................................................................
Automatické Přela Ování Jedné Stanice54................................................................................................................................................................
Alternative Frequencies54................................................................................................................................................................
(af - Alternativní Frekvence)54................................................................................................................................................................
Poslech Dopravního Hlášení56................................................................................................................................................................
Přednastavení Stanic Rds S údaji Af A Ta56................................................................................................................................................................
Vyhledávání Stanice Podle Druhu Programu57................................................................................................................................................................
Automatické Nastavení Hodin58................................................................................................................................................................
Další Funkce59................................................................................................................................................................
Nalepení Nálepky Na Otočný Dálkový Ovladač59................................................................................................................................................................
Použití Otočného Dálkového Ovladače59................................................................................................................................................................
Nastavení Zabarvení Zvuku61................................................................................................................................................................
Ztlumení Zvuku61................................................................................................................................................................
Změna Nastavení Zvuku A Displeje61................................................................................................................................................................
Zvýraznění Basů62................................................................................................................................................................
Dodatečné Informace62................................................................................................................................................................
Bezpečnostní Opatření62................................................................................................................................................................
Údržba63................................................................................................................................................................
Demontáž Přístroje64................................................................................................................................................................
Technické údaje65................................................................................................................................................................
Odstranění Drobných Závad66................................................................................................................................................................
Θέση χειρισµών69................................................................................................................................................................
Ξεκινώντασ70................................................................................................................................................................
Επαναρύθµιση τησ συσκευήσ70................................................................................................................................................................
Απ σπαση τησ πρ σοψησ70................................................................................................................................................................
Ρύθµιση του ρολογιού71................................................................................................................................................................
Κασετ φωνo72................................................................................................................................................................
Aκρ αση µιασ κασέτασ72................................................................................................................................................................
Αναπαραγωγή µιασ κασέτασ σε διάφορεσ λειτουργίεσ73................................................................................................................................................................
Ραδι φωνο73................................................................................................................................................................
Αυτ µατη καταχώρηση σταθµών στη µνήµη73................................................................................................................................................................
Μνήµη Ισχυρ τερων Σταθµών (btm = Best Tuning Memory)73................................................................................................................................................................
Καταχώρηση στη µνήµη µ νο των επιθυµητών σταθµών74................................................................................................................................................................
Λήψη των σταθµών που είναι καταχωρηµένοι στη µνήµη74................................................................................................................................................................
Rds (µ νο στα Xr-5890r/5880r)75................................................................................................................................................................
Γενικά για τη λειτουργία Rds75................................................................................................................................................................
Εµφάνιση του ον µατοσ σταθµού75................................................................................................................................................................
Αυτ µατοσ επανασυντονισµ σ του ίδιου76................................................................................................................................................................
Εναλλακτικέσ Συχν τητεσ76................................................................................................................................................................
(af = Alternative Frequencies)76................................................................................................................................................................
Ακρ αση κυκλοφοριακών ανακοινώσεων78................................................................................................................................................................
Προρύθµιση των σταθµών Rds µε δεδοµένα Af και Ta78................................................................................................................................................................
Εντοπισµ σ σταθµού µε τον τύπο προγράµµατοσ79................................................................................................................................................................
Αυτ µατη ρύθµιση του ρολογιού80................................................................................................................................................................
Αλλεσ Λειτουργίεσ81................................................................................................................................................................
Μαρκάρισµα του περιστροφικού τηλεχειριστηρίου81................................................................................................................................................................
Χρήση του περιστροφικού χειριστηρίου81................................................................................................................................................................
Ρύθµιση των χαρακτηριστικών του ήχου83................................................................................................................................................................
Εξασθένηση του ήχου83................................................................................................................................................................
Αλλαγή των ρυθµίσεων ήχου και οθ νησ83................................................................................................................................................................
Ενίσχυση των µπάσων84................................................................................................................................................................
Πρ σθετεσ Πληροφορίεσ84................................................................................................................................................................
Προφυλάξεισ84................................................................................................................................................................
Συντήρηση85................................................................................................................................................................
Αφαίρεση τησ συσκευήσ86................................................................................................................................................................
Τεχνικά Χαρακτηριστικά87................................................................................................................................................................
Οδηγ σ Αντιµετώπισησ προβληµάτων88................................................................................................................................................................
Başlarken92................................................................................................................................................................
Ünitenin Ayarı92................................................................................................................................................................
Ön Panelin Sökümü92................................................................................................................................................................
Nitenin Ayar92................................................................................................................................................................
N Panelin Söküm92................................................................................................................................................................
Saatin Ayarlanması93................................................................................................................................................................
Kasetçalar94................................................................................................................................................................
Kaset Dinlenmesi94................................................................................................................................................................
Kasetin çeşitli Kiplerde çalınması95................................................................................................................................................................
Radyo95................................................................................................................................................................
Stasyonların Otomatik Olarak Hafızaya Alınması95................................................................................................................................................................
Yalnız Arzu Edilen Istasyonların Hafızaya Alınması96................................................................................................................................................................
Hafızaya Alınmış Istasyonların Dinlenmesi96................................................................................................................................................................
Rds (yalnız Xr-5890r/5880r Için)97................................................................................................................................................................
Rds Fonksiyonu Hakkında97................................................................................................................................................................
Stasyon Isminin Görülmesi97................................................................................................................................................................
Aynı Programın Otomatik Olarak Tekrar98................................................................................................................................................................
Alternative Frequences (af)98................................................................................................................................................................
Trafik Haberlerinin Dinlenmesi100................................................................................................................................................................
Rds Istasyonlarını Af Ve Ta Verilerine Ayarlamak100................................................................................................................................................................
Stasyonun Program Tipine Göre Yerleştirilmesi101................................................................................................................................................................
Saatin Otomatik Ayarı102................................................................................................................................................................
Diğer Fonksiyonlar103................................................................................................................................................................
Döner Kumandanın Etiketlendirilmesi103................................................................................................................................................................
Döner Kumandanın Kullanılması103................................................................................................................................................................
Ses özelliklerinin Ayarlanması105................................................................................................................................................................
Sesin Kısılması105................................................................................................................................................................
Ses Ve Gösterge Ayarlarının Değiştirilmesi105................................................................................................................................................................
Basın Yükseltilmesi106................................................................................................................................................................
Ek Bilgi106................................................................................................................................................................
Tedbirler106................................................................................................................................................................
Bakım107................................................................................................................................................................
Ünitenin Sökülmesi108................................................................................................................................................................
Özellikler109................................................................................................................................................................
Problem Arama Kılavuzu110................................................................................................................................................................

Advertisement

Share and save

Advertisement