Download Print this page

Technické Charakteristiky - GE KL700A Installation Manual

Analogue addressable point detectors
Hide thumbs

Advertisement

montážní základny. Vsuňte odizolovanou část vodiče pod
podložku svorky a utáhněte.
Před připojením zkontrolujte kontinuitu kabelu.
Adresace
Každá jednotka vyžaduje numerickou adresu mezi 1 a 125 pro
identifikační účely. Adresu můžete nastavit pomocí programátoru
požárních hlásičů PG700 nebo ve speciálním menu požární
ústředny. Více informací získáte z manuálu požární ústředny.
Umístění hlásiče do montážní základny
Jakmile je instalována požární základna, hlásič připojíte vložením
a pootočením ve směru hodinových ručiček (obrázek
Pootočením v opačném směru hlásič uvolněte ze základny.
Pojistka proti vyjmutí hlásiče ze základny
Všechny hlavy hlásičů jsou opatřeny pojistkou zámku zabraňující
jejich neoprávněnému vyjmutí ze základny
Aby začala fungovat pojistka zámku hlásiče, musíte vylomit
kousek plastu z hlavy hlásiče (obrázek
patice je hlásič v patici zamknut.
Pro odstranění zamčeného hlásiče pojistku zámku odjistěte
pomocí šroubováku vtlačeného do otvoru a hlavu pootočte
(obrázek
).
Testování
Zkontrolujte, zda všechny hlásiče jsou správně umístěny ve
svých montážních základnách.
Aktivujte ústřednu a zkontrolujte správnou funkci.
Zkontrolujte, zda ústředna identifikuje všechny instalované
hlásiče. Není-li některý hlásič identifikován zkontrolujte, zda
nebyly přiřazeny duplicitní adresy, zkontrolujte správnou
montáž hlásičů a jeich připojení.
Pro testování kouřových hlásičů použijte kouř nebo schválený
aerosol a ověřte poplachový stav.
Pro testování teplotních hlásičů použijte zdroj tepla vhodný
zdroj teplého vzduchu (do 70°C!!!) např. vysoušeč vlasů a
ověřte si, že hlásič vyvolá poplach.
Další testovací postupy najdete v manuálu požární ústředny.
Ú
DRŽBA
V normálním prostředí je doporučeno čistit hlásiče nejméně jednou
za tři až čtyři roky a pravidelné funkční testy provádět jednou za
půl roku. Jinak je třeba se řídit platnými předpisy.
KL700A, KL710A, KL735A
Není
požadovaná
speciální
kvalifikovaným perzonálem. Neotevírejte hlavu detektoru.
KL731A
Čištění optické komory kvalifikovanou osobou
1. Vyjměte hlásič z montážní základny.
2. Kryt hlásiče odstraňte stlačením pojistky šroubovákem,
otočením a zvednutím (obrázek
3. Použitím vysavače nebo stlačeného vzduchu odstraňte prach
z komory.
4. Nasaďte kryt a hlásič vraťte zpět do montážní základny.
Výměna optické komory
Pro zabránění úrazu (pořezání ruky) při výměně
optické komory používejte ochranné rukavice.
Proveďte kroky podle bodu 1 a 2 nahoře.
Optickou komoru vyjměte tak, že palec umístěte na značku OUT
na kovové ploše, držte hlásič a silně zatáhněte (obrázek
Novou opticko komoru přiložte podle označení na tělo hlásiče
(obrázek
) a tlakem dolů zajistěte pevné přichycení komory v
místě. (obrázek
).
Po výměně optické komory musí být hlásič před jeho dalším
použitím
kalibrován
PG700
kalibrační jednotkou. Podrobnosti viz instrukční štítek PG700.
KL700A series installation manual (55370077)
). Po vložení hlásiče do
údržba.
Pouze
vyčištění
).
).
analogovým
programátorem
B
EZPEČNOSTNÍ CERTIFIKÁT IONIZAČNÍHO HLÁSIČE
DODÁVÁN NA ČESKÉM TRHU
KILSEN S.A. radioaktivní zařízení................................... IR-B/197/97
KL700A má schválení Spanish Industry a Energy Ministry, jako
EXEMPT from authorisation as radioactive installation.
Schválení číslo ................................................................. NHM-D161
Hlásič přesně odpovídá schválenému vzoru.
Systém kvality ....................................................... ISO9001 certifikát
Source manufacturer............................. Amersham International plc.
NRPB and CIEMAT laboratories measures done, (following
).
European Nuclear Energy Agency):?????
Radioaktivní zdroj....................................................... Americium 241
Průměrná aktivita ............................ 0.33 ± 0.04 μCi (12.1 ± 1.5 kBq)
Radiační úroveň při 0,1m ..................................................0.01 μSv/h
Kontaminace ...................................................................<0.1 Bq/cm
Platnost pro používání je 10 roků. Je zakázáno zasahovat do
činnosti jednotky nebo odstranit jakékoliv štítky nebo značky. Při
podezření na poruchu radioaktivního zdroje, kontaktujte prosím
KILSEN S.A. Tento certifikát platí pro všechna zařízení s
uvedeným schvalovacím číslem.
T
ECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Viz Tabulka 1: Technické charakteristiky.
a
(KL700A –
)
NENÍ
2
9

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Kl710aKl731aKl735a