Download Print this page

Техническое Обслуживание - GE KL700A Installation Manual

Analogue addressable point detectors
Hide thumbs

Advertisement

Для того чтобы снять заблокированный извещатель, вставьте
в отверстие (рисунок
) отвертку и, нажав на нее, поверните
извещатель.
Тестирование
Убедитесь,
что
все
установлены в своих основаниях.
Запустите контрольную панель и проверьте правильность
ее функционирования.
Убедитесь,
что
все
распознаются контрольной панелью. Если тот или иной
извещатель не распознается панелью, проверьте, не
присвоен ли такой же адрес другому извещателю,
правильно ли он собран и подсоединен.
Дымовые извещатели проверяются с помощью дыма или
соответствующего аэрозоля, под воздействием которого
должна сработать сигнализация системы.
Чтобы проверить тепловые извещатели, необходимо
воздействовать
на них температурой,
помощью фена. Если извещатели исправны, должна
сработать сигнализация.
Информацию о других необходимых тестах можно найти в
руководстве по использованию пожарной панели.
Т
ЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В обычных средах чистка извещателей должна производиться
не реже, чем раз в три-четыре года. Раз в шесть месяцев
рекомендуется
проводить
тесты.
KL700A, KL710A, KL735A
Не требуют специального обслуживания. Чистку должны
выполнять квалифицированные специалисты. Не открывайте
извещатель.
KL731A
Чистка
должна
выполняться
специалистами.
Чистка оптической камеры
1.
Извлеките извещатель из монтажного основания.
2.
Снимите
крышку
извещателя;
отверткой на фиксатор, поверните его и поднимите
(рисунок
).
3.
Удалите пыль из камеры с помощью пылесоса или
сжатого воздуха.
4.
Установите крышку обратно и вставьте извещатель в
монтажное основание.
Замена оптической камеры
Во избежание травм всегда надевайте
перчатки при замене оптической камеры.
Выполните шаги 1 и 2, описанные выше.
Чтобы снять оптическую камеру, положите большой палец на
отметку OUT стальной решетки и, придерживая извещатель,
сильно потяните камеру (рисунок
Чтобы вставить новую оптическую камеру, выровняйте
решетку (рисунок
) по точке входа и с усилием вставьте
камеру защелками в соответствующие отверстия (рисунок
После того как оптическая камера заменена, необходимо
выполнить калибровку извещателя с помощью аналогового
программатора PG700 и калибровочного устройства, и только
после этого им снова можно будет пользоваться. Более
подробную информацию можно найти в инструкциях к
программатору PG700.
С
ЕРТИФИКАТ БЕЗОПАСНОСТИ
Радиоактивное оборудование KILSEN S.A. ................ IR-B/197/97
Извещатель
KL700A
промышленности и энергетики Испании как устройство, для
которого не требуется получать разрешение на установку как
на радиоактивное устройство.
Код утверждения ............................................................ NHM-D161
8
извещатели
должным
образом
установленные
извещатели
например, с
выборочные
функциональные
квалифицированными
для
этого
нажмите
).
(KL700A)
утвержден
Министерством
Извещатель
образцу.
Система качества .......................................... сертификат ISO9001
Производитель источника................... Amersham International plc.
Лабораторные
(согласно
нормам
энергетике):
Источник радиации....................................................америций 241
Средняя величина активности .. 0,33 ± 0,04 мкΚи (12,1 ± 1,5 κБκ)
Уровень радиации на расстоянии 0,1 м ...................... 0,01 мкЗв/ч
Загрязнение ....................................................................<0,1 Бк/см
Срок
эксплуатации
вмешиваться в работу устройства и удалять любые ярлыки и
наклейки. Если вы считаете, что источник радиации в
устройстве неисправен, обратитесь в KILSEN S.A. Данный
сертификат действует для всех устройств с указанным кодом
сертификата.
Manuál pro instalaci
a údržbu
P
OPIS
Všeobecné pokyny pro plánování, kostrukci,
instalaci, uvedení do provozu, používání a údržbu
požárních systémů s odkazem na standard EN54-14
(2001) a lokální předpisy.
KL700A Ionizační kouřový analogový adresný požární hlásič
(není dodáván na českém trhu)
KL710A Teplotní analogový adresný požární hlásič
KL731A Opticko kouřový analogový adresný požární hlásič
KL735A Duální opticko-teplotní analogový adresný požární hlásič
Hlásiče řady KL700A jsou navrženy specificky pro použití v
systému řady KILSEN KSA700 analogových adresných požárních
ústředen. V těchto systémech ústředna komunikuje s jednotlivými
hlásiči použitím unikátního datového přenosového protokolu.
Hlásiče trvale monitorují okolí místa kde jou instalovány a zprávy o
každé změně koncentrace kouře nebo tepla hlásí do ústředny.
Ústředna
generuje
poplachový stav.
Hlásiče jsou vybaveny indikačními LED, které blikají ve stavu
"předpoplach" a trvale svítí ve stavu "poplach". Poplach se
resetuje z ústředny.
Volitelně může být doplněn externí indikátor (typ PA25/3L Zapojuje
se na další svorky montání základny hlásiče.
I
NSTALACE
Hlásiče nesmějí být vystaveny prachu nebo špinavému prostředí.
V průběhu stavebních prací nebo oprav musí být hlásiče vyjmuty
z patic a uschovány.
Kouřové hlásiče nesmí být instalovány v prostředí, kde může
docházet ke kondenzaci vodních par.
Povrch hlásiče nesmí být přetírán, například při malování stěn atd.
Umístění
Kouřové a teplotní hlásiče jsou navrženy pro umístění na stropě a
měly by být dostatečně vzdáleny od přívodů ventilace a odsavačů
vzduchu. Jakmile je rozhodnuto o umístění, tak buď zákadna
).
hlásiče by měla být vybavena montážní krabicí nebo montována
přímo na strop pomocí montážního doplňku S700.
Připojení
Hlásiče musí být připojeny podle obrázku
hlásiče na smyčce se musí vracet do ústředny, aby byla smyčka
uzavřena.
Vodič kabelu s kladným potencionálem (+) musí být připojen ke
svorce 1, záporný vodič (-) ke svorce 3. Je-li používán externí
indikátor, kladný vodič kabelu indikátoru (+) musí být připojen ke
svorce 2 montážní základny a záporný vodič indikátoru ke svorce
3.
Pro zapojení kabelů do montážní základny odstraňte kus izolace (v
délce asi 1 cm), otvorem provlékněte kabely a připojte je do
správných svorek. Pro připojení kabelu povolte každou svorku
полностью
соответствует
измерения
NRPB
и
CIEMAT
Европейского
агентства
составляет
10
na
základě
těchto
KL700A series installation manual (55370077)
утвержденному
выполнены
по
атомной
2
лет.
Запрещается
informací
generuje
. Kabel z posledního

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Kl710aKl731aKl735a