Download Print this page

Kenwood CO600 series User Manual

Kenwood can opener user manual
Hide thumbs Also See for CO600 series:

Advertisement

Quick Links

Know your Table Top Can Opener
Your Kenwood Can Opener can be used to open a variety of domestic
can shapes and sizes. In addition the CO600 Series incorporates a bottle
opener and a knife sharpening facility.
IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances basic safety precautions should always
be followed, including the following:-
1.
Read all instructions.
2.
This appliance is not intended for use by young children or infirm
persons without supervision.
3.
Do not immerse appliance, cord or plug in water or other liquid.
4.
Do not use the appliance if it is damaged.
5.
Unplug the appliance from the mains supply
- before cleaning
- immediately after use.
6.
Do not use the appliance for other than its intended use.
7.
This appliance is for domestic use only.
8.
Young children should be supervised to ensure that they do not
play with this appliance.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Connecting to Power
Before switching on make sure that the voltage of your electricity supply
is the same as that indicated on the rating plate.
IMPORTANT NOTE:
This appliance complies with European Economic Community Radio
Interference Directive 89/336/EEC.
Key
1.
Bottle Opener (CO600 series) 5.
Cutter Blade
2.
Drive Wheel
6.
Guide Pin
3.
Magnet
7.
Knife Sharpener (CO600 series)
4.
Lever
8.
Cord Stowage
Using your Table Top Can Opener
1. Plug the appliance into the power supply.
2. Lift the lever to the open position.
3. Hold the can with the top rim resting under the metal guide pin and
the can resting on the drive wheel (Fig. 1).
4. Press the lever lightly down to start the motor. The self-starting
blade will then pierce the can and commence cutting (Fig. 2).
5. The can will be held fixed in position with the magnet resting
against the lid. Large or wide cans may require extra support from
the user.
6. Once the can is open, the motor will automatically stop, retaining
the can and lid safely in place.
7. To remove, lift the lever whilst holding the can.
8. With the exception of aluminium cans, the lid will be retained by the
1
2
magnet (Fig. 3).
9. For tidiness, any unwanted length of cord can be stowed inside the
appliance.
10. Do not use the appliance to open ring-pull cans.
Using the Bottle Opener (CO600 series only)
When opening tall bottles, the unit should be used towards the edge of a
worktop.
1.
Position the bottle with the cap under the front rim of the bottle
opener (Fig. 4).
2.
Push down the bottle to remove the cap whilst steadying the unit
with one hand.
Using the Knife Sharpener (CO600 series only)
1.
With the can opener sideways on, place the knife into one of the
recesses.
2.
Gradually draw it towards yourself. Then place the knife in the other
recess and repeat. Take care not to allow the knife to cut into the
3
4
body of the can opener (Fig. 5).
3.
Repeat this cycle several times in order to sharpen the knife
satisfactorily.
NOTE: Knives without a serrated edge, preferably carbon steel are most
suitable for sharpening.
Cleaning
1.
Disconnect the appliance by switching off and removing the plug
from the power supply.
2.
Lift the lever fully and withdraw the assembly from the can opener
(Fig. 6).
3.
Wash the lever in hot sudsy water and dry thoroughly. Dishwasher
is not advised.
4.
Replace the lever in the body.
5.
Wipe over the body with a damp cloth and dry thoroughly.
Service
If the cord of this appliance is damaged it must, for safety reasons, be
replaced by Kenwood or an authorised Kenwood repairer.
5
6
Contact the dealer from whom you purchased your appliance.
CZ
DªLE ITÉ UPOZORNÊN†:
SERVICE
Hvis apparatets ledning bliver beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde
udskiftes af Kenwood eller en autoriseret Kenwood forhandler.
Kontakt den forhandler, hvor De købte apparatet.
NL
ALGEMEEN
Uw Kenwood Blikopener kan worden gebruikt om blikken met een grote
verscheidenheid aan vormen en maten te openen. Daarnaast is de
CO600-Serie uitgerust met een flessenopener en een messenslijper.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Zoals bij alle andere elektrische apparaten dient u ook bij het gebruik van
deze tafelblikopener een aantal veiligheidsvoorschriften in acht te
nemen.
1.
Lees alle instrukties goed door.
2.
Laat kinderen of zieke mensen het apparaat nooit zonder toezicht
gebruiken.
3.
Dompel het snoer, de stekker of het apparaat zelf nooit onder in
water of een andere vloeistof.
4.
Maak geen gebruik van het apparaat, indien het beschadigd is.
5.
Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopkontakt:
- vóórdat u het gaat schoonmaken
- onmiddellijk na gebruik.
6.
Gebruik het apparaat alleen maar voor het doel waarvoor het
bestemd is.
7.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijke toepassingen.
8.
Jonge kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht
gebruiken, om ervoor te zorgen dat ze er niet mee spelen.
BEWAAR DEZE INSTRUKTIES OP EEN GOEDE PLAATS
Elektrische aansluiting
Voordat u de stekker in het stopkontakt steekt moet u altijd eerst
kontroleren of het voltage overeenkomt met de gegevens op het
typeplaatje.
BELANGRIJK: Dit apparaat veroorzaakt geen storing van radio- en TV-
programma's volgens EG-richtlijn 82/499/EEC.
1.
Flessenopener (CO600-Serie) 5.
Snijblad
2.
Aandrijfwieltje
6.
Geleider
3.
Magneet
7.
Messenslijper (CO600-Serie)
4.
Hendel
8.
Snoerhouder
GEBRUIK VAN DE TAFELBLIKOPENER
1. Steek de stekker in het stopkontakt.
2. Zet de hendel helemaal omhoog in de openstand.
3. Houd het blik zo dat de bovenste rand rust onder de metalen
richtpin en dat het blik zelf op het aandrijvingswiel rust (afb. 1).
4. Druk de hendel rustig naar beneden om zo de motor te starten. Het
snijblad wordt dan automatisch in het blik gedrukt, waarna het
DK
opengedraaid zal worden (afb. 2).
5. Het blik wordt op zijn plaats gehouden door de magneet die tegen
LÆR DÅSEÅBNEREN AT KENDE
het deksel rust. Bij hoge of brede blikken is het mogelijk dat u met
uw ene hand wat extra ondersteuning zult moeten geven.
Kenwood dåseåbneren kan anvendes til at åbne mange forskellige
6. Wanneer het blik open is, zal de motor automatisch stoppen, terwijl
faconer og størrelser på dåser. Desuden omfatter C0600 serien en
zowel het deksel als het blik zelf keurig op hun plaats wordt
oplukker og en knivsliber.
gehouden.
7. Om het blik te verwijderen, zet u de hendel omhoog zonder het blik
los te laten.
VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER
8. Het deksel van het blik zal door de magneet worden vastgehouden,
behalve wanneer dit gemaakt is van aluminium (afb. 3).
Når der anvendes elektriske apparater, skal visse grundlæggende
9. Het overtollige deel van het elektrische snoer kunt u opbergen in de
sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes, bl.a. følgende:
snoerhouder.
10. Gebruik het apparaat niet om blikken met een ringopener te
1.
Gennemlæs hele brugsanvisningen.
openen.
2.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af småbørn eller
svagelige personer uden opsyn.
3.
Kom ikke apparatet, ledningen eller stikket i vand eller anden
HET GEBRUIK VAN DE FLESSENOPENER
væske.
(CO600-SERIE)
4.
Benyt ikke apparatet, hvis det er beskadiget.
5.
Fjern apparatets stik fra stikkontakten
- før rengøring
Wanneer u relatief lange flessen wilt openen, moet u het apparaat zo
- umiddelbart efter brug
dicht mogelijk tegen de rand van het werkblad zetten.
6.
Brug ikke apparatet til andet end det beregnede formål.
7.
Dette apparat er kun beregnet til privat brug.
1.
Steek de nek van de fles in de opening en haak de kroonkurk
8.
Småbørn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med
achter de metalen rand aan de voorzijde (afb. 4).
dette apparat.
2.
Verwijder vervolgens de kroonkurk door de fles omlaag te drukken
en het apparaat met uw vrije hand vast te houden.
GEM DENNE BRUGSANVISNING
HET GEBRUIK VAN DE MESSENSLIJPER
El-tilslutning
(CO600-SERIE)
Inden der tændes for dåseåbneren skal De sørge for, at den på
mærkepladen afmærkede spænding er den samme som den lokale el-
1.
Draai het apparaat een kwartslag en leg het lemmet van het mes in
forsynings.
één van de slijpgleuven.
2.
Trek het langzaam naar u toe. Plaats vervolgens het mes in de
VIGTIGT:
andere uitsparing en herhaal deze handeling. Zorg ervoor dat het
Dette apparat opfylder bestemmelserne for radiostøjdæmpning i EF-
mes niet in het lichaam van de blikopener kan snijden (afb. 5).
direktiv 89/336/EØF.
3.
Door deze stappen een aantal malen te herhalen zullen de messen
naar tevredenheid worden geslepen.
OVERSIGT
Messen gemaakt van koolstofstaal zonder kartelrand zijn het meest
1.
Oplukker (C0600 serie)
5.
Skæreblad
geschikt om met dit apparaat te slijpen.
2.
Drivhjul
6.
Styrestift
3.
Magnet
7.
Knivsliber (C0600 serie)
REINIGING
4.
Håndtag
8.
Ledningsoprul
1.
Haal de stekker uit het stopkontakt.
SÅDAN ANVENDES DÅSEÅBNEREN
2.
Zet de hendel helemaal omhoog en haal hem van de blikopener
(afb. 6).
3.
Was de hendel in een warm sopje en droog hem grondig af. Het
1. Sæt apparatets stik i en almindelig stikkontakt.
2. Løft håndtaget til den åbne stilling.
wordt afgeraden de hendel in de vaatwasser te wassen.
3. Hold dåsen med den øverste kant hvilende under metalstyrepinden
4.
Plaats de hendel vervolgens weer op de blikopener.
og dåsen hvilende på drivhjulet (Fig. 1).
5.
De buitenkant van het apparaat kunt u het beste schoonmaken met
een vochtige doek en daarna goed droogwrijven.
4. Tryk lidt ned på håndtaget for at starte motoren. Det selvstartende
blad vil så lave et hul i dåsens låg og begynde at åbne dåsen
(Fig. 2).
SERVICE
5. Dåsen vil blive holdt fast med magneten hvilende mod låget. Når
det drejer sig om store eller brede dåser, kan det være nødvendigt
Als het snoer van dit apparaat beschadigd is, moet het om
for brugeren at understøtte dem.
veiligheidsredenen worden vervangen door Kenwood of een bevoegde
6. Når dåsen er åben, vil motoren automatisk standse, og dåsen og
Kenwood-monteur.
låget vil blive fastholdt.
7. Dåsen fjernes ved at løfte håndtaget, samtidig med at der holdes
Indien de blikopener niet of niet naar behoren werkt, neem dan kontakt
fast i dåsen.
op met de dealer bij wie u het apparaat heeft gekocht.
8. Med undtagelse af aluminiumdåser vil magneten fastholde låget
(Fig. 3).
9. Evt. uønsket ledning opbevares inde i apparatet.
SF
10. Anvend ikke apparatet til at åbne dåser med ring-pull.
TUTUSTU PÖYDÄLLÄ PIDETTÄVÄÄN
SÅDAN ANVENDER DU OPLUKKEREN
PURKINAVAAJAAN
(KUN C0600 SERIEN)
Kenwood-purkinavaajaa voidaan käyttää monenmuotoisten ja -kokoisten
Når høje flasker skal lukkes op, skal apparatet anbringes i nærheden af
kotitaloudessa käytettävien tölkkien avaamiseen. Lisäksi CO600-
kanten af et køkkenbord.
laitteessa on pullonavaaja ja veitsenteroitin.
1.
Anbring flasken med kapslen under oplukkerens forkant (Fig. 4).
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
2.
Tryk flasken ned for at fjerne kapslen, mens apparatet understøttes
med den ene hånd.
Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava määrättyjä
turvallisuustoimenpiteitä, joihin kuuluvat mm seuraavat toimenpiteet:-
SÅDAN ANVENDER DU KNIVSLIBEREN (KUN C0600
1.
Lue kaikki ohjeet.
SERIEN)
2.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai taitamattomien henkilöiden
käyttöön ilman, että käyttöä valvotaan.
1.
Med dåseåbneren anbragt sidelæns anbringes kniven i en af
3.
Älä upota laitteen johtoa, pistoketta tai itse laitetta veteen tai
mihinkään muuhun nesteeseen.
åbningerne.
4.
Älä käytä laitetta, jos se on jollain tavalla vioittunut.
2.
Træk den gradvist mod dig. Anbring så kniven under den anden
indskæring og gentag. Pas på kniven ikke skærer ind i
5.
Irrota laite verkkovirrasta
dåseåbnerens hus (Fig. 5).
- ennen puhdistamista,
3.
Vask armen i varmt sæbevand og tør grundigt. Det frarådes at
- heti käytön jälkeen.
anvende opvaskemaskine.
6.
Älä käytä laitetta muuhun tarkoitukseen kuin sille määritettyyn
käyttötarkoitukseen.
BEMÆRK: Knive uden bølgekant er mest velegnede til slibning.
7.
Laite on ainoastaan kotitalouskäyttöön.
8.
Älä anna pienten lasten leikkiä laitteella.
RENGØRING
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
1.
Afbryd apparatet ved at slukke for strømmen og fjerne stikket fra
stikkontakten.
Virran kytkeminen
2.
Løft håndtaget helt og træk det af dåseåbneren (Fig. 6).
Ennen kuin kytket laitteen päälle varmista, että verkkovirtasi jännite on
3.
Vask håndtaget i varmt sæbevand og tør omhyggeligt.
sama kuin laitteen kilvessä ilmoitettu.
4.
Sæt håndtaget på dåseåbneren igen.
5.
Tør dåseåbneren af udvendigt med en fugtig klud og tør
omhyggeligt efter med en tør klud.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS:
2.
Appuyez sur la bouteille pour retirer la capsule, tout en maintenant
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön radiohäirintää koskevan ohjeen
l'appareil d'une main.
89/336/EEC vaatimuksia.
UTILISATION DE L'AIGUISOIR DE COUTEAUX
SELITYKSET
(SÉRIE CO600 UNIQUEMENT)
1.
Pullonavaaja (CO600-sarja)
5.
Leikkuuterä
2.
Vetävä pyörä
6.
Ohjaustappi
1.
Placez le couteau dans l'un des évidements latéraux de
3.
Magneetti
7.
Veitsenteroitin (CO600-sarja)
l'ouvre-boîte.
4.
Vipu
8.
Johdon säilytys
2.
Tirez-le progressivement vers vous. Placez ensuite le couteau dans
l'autre encoche et répéter l'opération. Veillez à ce que le couteau
n'entaille pas le corps de l'ouvre-boîtes (Fig. 5).
PÖYDÄLLÄ PIDETTÄVÄN PURKINAVAAJAN KÄYTTÖ
3.
Reprenez l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que la lame du
couteau soit bien aiguisée.
1. Kytke laite sähkövirtaan.
2. Nosta vipu asentoon, jossa laite on auki.
NB: Les couteaux convenant le mieux à l'affûtage sont des couteaux en
3. Pidä tölkkiä siten, että tölkin yläreuna on metallisen ohjaustapin
acier au carbone et à lame lisse.
alla, ja tölkki on painettu vetävää pyörää vasten (kuva 1).
4. Paina vipua kevyesti alaspäin, jotta moottori käynnistyy. Itse-
NETTOYAGE
käynnistyvä terä puhkaisee sitten reiän tölkkiin ja aloittaa
avaamisen (kuva 2).
1.
Déconnectez l'appareil (mettez hors tension et débranchez de la
5. Tölkki pysyy paikallaan magneetin koskettaessa tölkin kantta.
prise de courant).
Käyttäjän on tuettava suuria tai leveitä tölkkejä.
2.
Relevez le levier au maximum et extrayez le sous-ensemble de
6. Kun laite on avannut tölkin, moottori pysähtyy automaattisesti,
l'ouvre-boîte (Fig. 6).
jolloin sekä tölkki että kansi pysyvät lujasti kiinni laitteessa.
3.
Lavez le levier dans de l'eau chaude savonneuse et séchez-le
7. Irrottaaksesi tölkin nosta vipua pitäen samalla tölkistä kiinni.
complètement. Le lave-vaisselle est déconseillé.
8. Kansi jää magneetin ansiosta kiinni laitteeseen, mutta
4.
Réinstallez le levier sur le corps.
alumiinitölkkien kansiin magneetti ei tartu (kuva 3).
5.
Essuyez le corps avec un chiffon humecté et séchez à fond.
9. Jotta laite näyttäisi siistiltä, voidaan ylimääräinen johto säilyttää
laitteen sisällä.
10. Älä käytä purkinavaajaa sellaisten tölkkien avaamiseen, joissa on
ENTRETIEN/REPARATIONS
vetorengas.
Si le cordon de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé pour
des raisons de sécurité par Kenwood ou par un réparateur agréé de
PULLONAVAAJAN KÄYTTÖ (AINOASTAAN CO600-
Kenwood.
SARJA)
Adressez-vous au revendeur à qui vous avez acheté votre appareil.
Korkeita pulloja avattaessa tulisi laitetta käyttää työtason reunan
läheisyydessä.
D
1.
Aseta pullo siten, että korkki on pullonavaajan etureunan alla
Lernen Sie Ihren Tisch-Dosenöffner kennen
(kuva 4).
2.
Työnnä pulloa alaspäin korkin poistamiseksi tukien samalla laitetta
Mit Ihrem Kenwood Dosenöffner können Sie in Ihrem Haushalt Dosen
toisella kädellä.
verschiedenster Formen und Größen öffnen. Zur Serie CO600 gehören
außerdem ein Flaschenöffner und ein Messerschleifgerät.
VEITSENTEROITTIMEN KÄYTTÖ (AINOASTAAN
CO600-SARJA)
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
1.
Pitäen purkinavaajaa sivuttain aseta veitsi toiseen teroitusaukkoon.
Bei der Benutzung von elektrischen Geräten sollten u.a. die folgenden
2.
Vedä veistä hitaasti itseäsi päin. Aseta veitsi sitten toiseen
grundsätzlichen Sicherheitsvorschriften immer befolgt werden:
teroitusaukkoon ja toista toimenpide. Varo, että veitsi ei vaurioita
1.
Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
itse purkinavaajaa (kuva 5).
2.
Kinder und gebrechliche Personen bitte nur unter Beaufsichtigung
3.
Toista tätä toimenpidettä useaan kertaan, jotta veitsi teroittuisi
dieses Gerät benutzen lassen.
kunnolla.
3.
Tauchen Sie Gerät, Kabel oder Stecker nicht in Wasser oder
andere Flüssigkeiten.
HUOM. Hiiliteräksestä valmistetut veitset, joissa ei ole sahalaitaista
4.
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
terää, sopivat parhaiten teroitettaviksi.
5.
Ziehen Sie stets den Netzstecker
- vor der Reinigung des Geräts
PUHDISTUS
- sofort nach Gebrauch.
6.
Verwenden Sie das Gerät nicht zu einem anderen als dem
1.
Kytke laite irti sähkövirrasta irrottamalla pistoke seinäpistokkeesta.
vorgesehenen Zweck.
2.
Nosta vipu täysin yläasentoon ja vedä koko vipulaitteisto avaajasta
7.
Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt gedacht.
(kuva 6).
8.
Kleine Kinder immer beaufsichtigen und nicht mit dem Gerät
3.
Pese vipu kuumalla saippuavedellä ja kuivaa perusteellisesti.
spielen lassen.
Astianpesukoneen käyttöä ei suositella.
4.
Aseta vipu takaisin avaajaan.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF.
5.
Pyyhi avaaja kostealla liinalla ja kuivaa sitten perusteellisesti.
STROMANSCHLUß
HUOLTO
Bevor Sie das Gerät einschalten, überprüfen Sie bitte, ob die Spannung
Mikäli koneeseen tulee vikaa tai virtajohto on vioittunut, ota yhteyttä
ihrer Stromquelle mit der auf dem Typenschild angegebenen
übereinstimmt.
valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Yhteystiedot saa joko KENWOOD-
kauppiaalta tai maahantuojalta.
WICHTIGER HINWEIS:
Dies Gerät ist funkentstört gem. EG-Richtlinie 89/336/EWG.
Käyttöön liittyvissä kysymyksissä tai epäselvissä tapauksissa ota yhteys
maahantuojaan.
Bedienungsschlüssel
Pakkauksen
ja
laitteen
hävittämisestä
antavat
ohjeita
1.
Flaschenöffner (Serie CO600) 5.
ympäristöviranomaiset.
2.
Antriebsrad
6.
Oikeus niihin laitemuutoksiin, jotka tämän käyttöohjeen laatimisen
3.
Magnet
7.
jälkeen on tehty, pidätetään.
4.
Hebel
8.
Bedienung Ihres Tisch-Dosenöffners
F
1. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE OUVRE-BOITE
2. Heben Sie den Hebel in die Position zum Öffnen.
3. Dose mit der oberen Kante unter den Metallführstift halten. Dose
DE TABLE
ruht dabei auf Antriebsrad (Abb. 1).
4. Drücken sie den Hebel leicht nach unten, um den Motor in Betrieb
Votre ouvre-boîtes Kenwood vous permet d'ouvrir toutes sortes de
zu nehmen. Die selbsttätig anlaufende Klinge wird dann die Dose
boîtes de conserve, de formes et de tailles multiples. De plus, la série
durchbohren und damit beginnen, die Dose zu öffnen (Abb. 2).
CO600 comprend un ouvre-bouteilles et une fonction d'aiguisage des
5. Die Dose wird durch den auf dem Deckel ruhenden Magneten fest
couteaux.
in der richtigen Position gehalten. Große oder breite Dosen müssen
möglicherweise von Ihnen festgehalten werden.
6. Wenn die Dose offen ist, schaltet sich der Motor automatisch ab.
NOTES IMPORTANTES SUR LA SECURITE
Dose und Deckel bleiben dabei sicher an ihrem Platz.
7. Um die Dose zu entfernen, heben Sie den Hebel an, während Sie
1.
Lire toutes les instructions.
die Dose festhalten.
2.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé sans surveillance par de
8. Außer bei Dosen aus Aluminium wird der Deckel vom Magneten
jeunes enfants ou des personnes infirmes.
gehalten (Abb. 3).
3.
Ne jamais plonger le cordon, la prise ni l'appareil dans de l'eau ni
9. Der Ordnung halber kann überschüssiges Kabel im Inneren des
aucun autre liquide.
Geräts verstaut werden.
4.
Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé.
10. Dieses Gerät eignet sich nicht für Dosen mit Ringöffner.
5.
Débrancher l'appareil de la prise de courant
-
avant le nettoyage
Bedienungsanleitung Flaschenöffner (Serie CO600)
-
immédiatement après l'emploi.
6.
Ne pas utiliser l'appareil dans des buts autres que ceux pour
lesquels il a été conçu.
Beim Öffnen von großen Flaschen sollte der Flaschenöffner am Rand
7.
Cet appareil est réservé à un usage exclusivement domestique.
der Tischplatte benutzt werden.
8.
Les jeunes enfants doivent être surveillés afin de veiller à ce qu'ils
1.
Halten Sie die Flasche mit dem Deckel unter den vorderen Rand
ne jouent pas avec cet appareil.
des Flaschenöffners (Abb. 4).
2.
Drücken Sie, um den Deckel zu entfernen, die Flasche nach unten ,
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
während Sie das Gerät mit einer Hand festhalten.
Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension de votre
Bedienungsanleitung Messerschleifgerät (Serie CO600)
secteur est bien celle qui figure sur la plaque signalétique.
NOTE IMPORTANTE
1.
Halten Sie das Messer in einen der Schlitze, wobei sich der
Cet appareil est conforme à la Directive 89/336/CEE de la Communauté
Dosenöffner seitlich am Gerät befindet.
Economique Européenne portant sur l'antiparasitage
2.
Langsam zu sich ziehen. Das Messer dann in die andere
Schleifvorrichtung stecken und Vorgang wiederholen. Achten Sie
darauf, dass das Messer nicht in das Gehäuse des Dosenöffners
LEGENDE
einschneidet (Abb. 5).
3.
Wiederholen Sie diesen Ablauf mehrmals, damit das Messer die
1.
Ouvre-bouteilles (série CO600) 5.
Lame coupante
gewünschte Schärfe erhält.
2.
Molette d'entraînement
6.
Guide
3.
Aimant
7.
Aiguisoir de couteaux (série CO600)
HINWEIS: Messer ohne Sägeblatt, insbesondere aus unlegiertem Stahl,
4.
Levier
8.
Range-cordon
lassen sich am besten schärfen.
UTILISATION DE VOTRE OUVRE-BOITE DE TABLE
Reinigung
1. Branchez l'appareil dans la prise de courant.
1.
Unterbrechen Sie die Stromversorgung, indem Sie das Gerät
2. Relevez le levier pour ouvrir.
ausstellen und den Netzstecker ziehen.
3. Maintenez la boîte avec la bordure supérieure sous le guide
2.
Heben Sie den Hebel voll an, und nehmen Sie das gesamte
métallique et le côté contre la roulette d'entraînement (Fig. 1).
Hebelteil vom Geräterumpf (Abb. 6).
4. Appuyez légèrement sur le levier pour lancer le moteur. La lame
3.
Hebel in heißem Seifenwasser spülen und sorgfältig abtrocknen.
démarre alors automatiquement, perce la boîte et commence à
Möglichst nicht in die Spülmaschine geben.
couper (Fig. 2).
4.
Bringen Sie den Hebel in heißen Seifenwasser, und trocknen Sie
5. La boîte demeure fixée en place tant que l'aimant repose contre le
ihn anschließen gut ab.
couvercle. S'il s'agit d'une boîte largement dimensionnée ou très
5.
Wischen Sie den Geräterumpf mit einem feuchten Tuch ab, und
lourde, vous devrez peut-être devoir la soutenir.
trocknen Sie ihn anschlie·end gründlich ab.
6. Une fois la boîte ouverte, le moteur s'arrête automatiquement, mais
la boîte et son couvercle demeurent maintenus solidement.
Wartung
7. Pour enlever, soulevez le levier tout en maintenant la boîte.
8. A l'exception des boîtes en aluminium, l'aimant retient le couvercle
Ist das Netzkabel beschädigt, muss es aus Sicherheitsgründen
(Fig. 3).
ausgewechselt werden. Bringen Sie das Gerät zum Hersteller, zum
9. Il est possible de ranger le cordon à l'intérieur de l'appareil s'il est
Kenwood Kundendienst oder zu einem Fachelektriker.
trop long.
10. N'utilisez pas cet appareil pour ouvrir des boîtes avec anneau
Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft
d'ouverture.
haben.
UTILISATION DE L'OUVRE-BOUTEILLES (SÉRIE
H
CO600 UNIQUEMENT)
Pour ouvrir des bouteilles longues, positionnez l'appareil vers le bord
d'un plan de travail.
1.
Placez la bouteille de manière à ce que la capsule soit sous le
rebord supérieur de l'ouvre-bouteille (Fig. 4).
4
USO DEL VOSTRO APRISCATOLE DA TAVOLA
1
2
3. Tenere il barattolo da aprire con il bordo superiore appoggiato sotto
4
5
6
7
8
9
10. Non usare l'apparecchio per aprire lattine con apertura a strappo.
COME USARE L'APRIBOTTIGLIE (SOLO CON LA
Csatlakoztatás
SERIE CO600)
Quando si aprono bottiglie lunghe posizionare l'unità sull'orlo di una
superficie di lavoro.
FONTOS MEGJEGYZÉS:
1
2
COME USARE L'AFFILACOLTELLI (SOLO CON LA
SERIE CO600)
1
2.
3
NOTA: I tipi di coltello senza orlo seghettato e di acciaio al carbonio sono
i più adatti all'affilatura.
PULIZIA
1
2
3.
4
5
Assistenza
In caso il cavo sia danneggiato, per ragioni di sicurezza deve esser
sostituito solo dal fabbricante oppure da un addetto KENWOOD
autorizzato alle riparazioni. Ciò eviterà possibili situazioni di pericolo.
Contattare il rivenditore da cui avete acquistato il vostro
elettrodomestico.
Klinge zum Schneiden
Führungsnadel
Messerschleifgerät (Serie CO600)
Kabelstauraum
MEGJEGYZÉS:
I
CONOSCERE IL VOSTRO APRISCATOLE DA TAVOLA
Potrete usare questo Apriscatole Kenwood per aprire barattoli domestici
di molte forme e dimensioni. Inoltre, la Serie CO600 include anche un
apribottiglie ed un dispositivo affilacoltelli.
IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA
Durante l'uso di elettrodomestici si dovrebbero osservare sempre le
precauzioni di sicurezza basilari, comprese le seguenti:
1.
Leggere tutte le istruzioni.
2.
Non lasciare che bambini o persone inferme usino l'apparecchio
senza adeguata supervisione.
3
Non immergere l'elettrodomestico, il cavo o la spina in acqua o altri
liquidi.
4
Non usare l'unità se danneggiata.
5
Scollegare l'elettrodomestico dalla rete elettrica:
- prima di pulirlo
- immediatamente dopo l'uso.
6
Non usare l'elettrodomestico per usi diversi da quello per cui è
stato concepito.
7.
Questo apparecchio è destinato al solo uso domestico.
8.
Controllare sempre che i bambini non giochino con questo
apparecchio.
CONSERVATE LE PRESENTI ISTRUZIONI
Collegamento alla rete elettrica
Prima di far entrare in funzione l'elettrodomestico, assicurarsi che il
valore di tensione della vostra rete elettrica corrisponda a quello indicato
sulla targhetta dei dati di funzionamento.
NOTA IMPORTANTE
Il presente elettrodomestico è conforme alle norme sul radiodisturbo di
cui alla Direttiva della Comunità Economica Europea 89/336/CEE
LEGENDA
1
Apribottiglie (serie CO600)
5
Lama
2
Rotella di movimento
6
Guida di appoggio
3
Magnete
7
Affilacoltelli (serie CO600)
Leva
8
Raccoglicavo
Collegare la spina dell'elettrodomestico alla rete elettrica.
Sollevare la leva nella posizione di apertura.
il perno metallico di guida e con il barattolo stesso appoggiato sulla
rotella azionatrice (Fig.1).
Premere la leva leggermente verso il basso per avviare il motore.
La lama auto-azionante forerà quindi la lattina ed inizierà ad aprirla
(Fig.2).
La lattina verrà tenuta fissa in posizione con il magnete attaccato al
coperchio. Per lattine grandi o larghe potrebbe essere necessario
che l'utente aiuti a sorreggere la lattina.
Non appena la lattina viene aperta il motore si fermerà
automaticamente, con la lattina ed il coperchio tenuti saldamente
dall'apriscatole.
Per togliere la lattina sollevare la leva tenendo la lattina stessa.
Ad eccezione delle lattine di alluminio, il coperchio rimarrà
attaccato al magnete (Fig.3).
Il cavo eventualmente in eccesso può essere raccolto all'interno
dell'unità, guadagnando così maggior spazio.
Mettere la bottiglia con il tappo sotto l'orlo frontale dell'apribottiglie
(Fig. 4).
Spingere in giù la bottiglia per rimuovere il tappo, mantenendo
fermo l'elettrodomestico con l'altra mano.
Con l'apriscatole acceso, nella posizione laterale, porre la lama del
coltello in una delle fessure.
Tirare gradualmente verso di voi, quindi inserire il coltello nell'altra
rientranza e ripetere l'operazione. Fare attenzione a non lasciare
che il coltello tagli il corpo dell'apriscatole (Fig.5).
Ripetere queste operazioni diverse volte in modo da affilare il
coltello in maniera soddisfacente.
Spegnere l'elettrodomestico e togliere la spina dalla presa.
Sollevare completamente la leva e sfilare il gruppo dall'apriscatole
(Fig. 6).
Lavare la levetta in acqua calda saponata ed asciugare a fondo. Il
lavaggio in lavastoviglie non è consigliato.
Rimontare la leva nel corpo.
Pulire il corpo con uno straccio umido ed asciugare a fondo.

Advertisement

loading

Summary of Contents for Kenwood CO600 series

  • Page 1 Know your Table Top Can Opener Your Kenwood Can Opener can be used to open a variety of domestic can shapes and sizes. In addition the CO600 Series incorporates a bottle opener and a knife sharpening facility. IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances basic safety precautions should always be followed, including the following:- Read all instructions.
  • Page 2 LÄR KÄNNA DIN FRISTÅENDE BURKÖPPNARE GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES Din burköppnare från Kenwood kan användas för att öppna burkar av många olika storlekar och former som finns i hushållet. På modell CO600 finns också en flasköppnare och en knivvässare. VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid användning av alla elektriska apparater måste säkerheten sättas...

This manual is also suitable for:

Co300 series